Nieuws van politieke partijen in Nieuwkoop inzichtelijk

797 documenten

Een eerste stap naar komst kleine windmolens

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 18-02-2020 20:29

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1310843/379288/windmolen.jpg

Donderdag 6 februari is er door de gemeenteraad een motie over kleine windmolens met een ruime meerderheid aangenomen. De indieners van deze motie, waaronder de SGP-ChristenUnie, willen het mogelijk maken om kleine windmolens (maximaal 25 meter hoog) te plaatsen bij agrarische bedrijven. In het huidige bestemmingsplan is een aantal jaren door een meerderheid van de gemeenteraad op het laatste moment niet toegestaan. In de gemeente om ons heen zoals Kaag en Braassem, zijn mooie voorbeeld te vinden dat deze kleine windmolens prima in het landschap passen en een substantiële bijdrage leveren aan de energiebehoefte van agrarische bedrijven. Zeker in combinatie met zonnepanelen kan dit de omslag naar duurzame energieopwekking betekenen. Wethouder Guus Elkhuizen sputterde nog tegen en was niet echt enthousiast. Hij vond de motie vroeg komen. De meerderheid was het niet met hem eens en stemde in met de motie. De motie was reeds een compromis om een meerderheid te creëren en vraagt in eerst instantie om een onderzoek naar de mening van de inwoners. We hadden als fractie graag een grotere stap gemaakt omdat boeren om deze techniek vragen en we samen een uitdagende opgave hebben om de doelstellingen in het kader van de energietransitie te halen. Maar alle beetjes helpen.

Een eerste naar komst kleine windmolens

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 14-02-2020 08:06

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1310843/379288/windmolen.jpg

Donderdag 6 februari is er door de gemeenteraad een motie over kleine windmolens met een ruime meerderheid aangenomen. De indieners van deze motie, waaronder de SGP-ChristenUnie, willen het mogelijk maken om kleine windmolens (maximaal 25 meter hoog) te plaatsen bij agrarische bedrijven. In het huidige bestemmingsplan is een aantal jaren door een meerderheid van de gemeenteraad op het laatste moment niet toegestaan. In de gemeente om ons heen zoals Kaag en Braassem, zijn mooie voorbeeld te vinden dat deze kleine windmolens prima in het landschap passen en een substantiële bijdrage leveren aan de energiebehoefte van agrarische bedrijven. Zeker in combinatie met zonnepanelen kan dit de omslag naar duurzame energieopwekking betekenen. Wethouder Guus Elkhuizen sputterde nog tegen en was niet echt enthousiast. Hij vond de motie vroeg komen. De meerderheid was het niet met hem eens en stemde in met de motie. De motie was reeds een compromis om een meerderheid te creëren en vraagt in eerst instantie om een onderzoek naar de mening van de inwoners. We hadden als fractie graag een grotere stap gemaakt omdat boeren om deze techniek vragen en we samen een uitdagende opgave hebben om de doelstellingen in het kader van de energietransitie te halen. Maar alle beetjes helpen.

Juridische Route Ambulancezorg

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 Nieuwkoop 14-01-2020 09:52

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1283358/379288/ambulance-3676918_1920.jpg

In vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 2019 hebben D66 en de SGP-ChristenUnie de andere fracties gewezen op het feit dat er in de voorjaarsnota geen aandacht wordt gegeven aan de inzet voor verbetering van de ambulancezorg in onze gemeente. Dit is al jarenlang een heikel onderwerp in onze gemeente dat ook inmiddels de landelijk politiek heeft bereikt.
Het is voor inwoners van onze gemeente belangrijk te kunnen rekenen op de komst van een ambulance in geval van nood voor het gevoel van veiligheid. De prestatienormen voor de ambulancezorg in Nederland geregeld zijn in de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Regeling Tijdelijke Wet Ambulancezorg» Art. 7.1 van deze regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat ondernormale omstandigheden in ten minste 950Zo van de Al-meldingen een ambulance binnen 15minuten na aanname van de melding ter plaatse is. De Regionale ambulancevoorziening kanhier in overleg met de zorgverzekeraars in de regio gemotiveerd van afwijken.» Art 7.3 van deze regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening analyseert periodiek deoorzaken van overschrijding van de 15 minuten responstijd en neemt maatregelen om dezezoveel mogelijk te voorkomen'» Art 2.3 van de regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening kan in overleg met dezorgverzekeraars in de regio gemotiveerd afwijken van de spreiding van standplaatsen vanhet in bijlage 1 opgenomen referentiekader, mits de spreiding van de standplaatsen zodanigis dat in de desbetreffende regio minstens 970Zo van de bevolking binnen 15 minutenresponstijd kan worden bereikt door een ambulance'Er zijn in onze gemeente al tijden structureel achterblijvende prestaties ten opzichte van de landelijkenorm van een aanrijtijd van 15 min in 950Zo van de Al-spoedsituaties. Dit leidt tot onrust en zorgen bij inwoners van onze gemeente, met name in de Woerdense Verlaat.
We hebben als gemeente vragen gesteld aan het RAV HM en verzekeraar. Dit leidt tot erkenning van de achterblijvende prestaties, maar niet lijkt te leiden tot een gevoel van urgentie. We hebben er, gezien de ervaringen in de afgelopen járen, een redelijk vermoeden bestaat dat dit gevoel van urgentie niet meer via de minnelijke weg van overleg binnen de regio alsnog zal ontstaan dat het probleem erkend is door verschillende Tweede Kamerleden, maar dat onzeker is of hun vragen kunnen leiden tot urgentie en actie
Daarom hebben we met een motie het college opgeroepen om zich met spoed te oriënteren opde mogelijkheden om de juridische weg te bewandelen om een rechterlijke uitspraak af te dwingen over de juiste interpretatie en hantering van de 95Xnorm uit de Tijdelijke wet ambulancezorg alsmede de mogelijkheden om inkoop van extra ambulancezorg voor onze gemeente via de rechter af te dwingen. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Afbeelding: Afbeelding van André Muller via Pixabay

Zorglandschap

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 VVD Nieuwkoop 14-01-2020 09:35

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1283357/379288/In gesprek met.jpg

Op 12 december bespraken we het visiedocument Zorglandschap Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie maakt zich zorgen over het te rooskleurige beeld dat van dit document uit gaat. Met name de noodkreet van de kleine zorgondernemers gaat ons aan het hart. De ervaringen met ‘Go’ zijn voor hen reden om voor de toekomst van hun zeer door de gemeenschap gewaardeerde zorgaanbod te vrezen. De wethouder kon onze zorgen niet wegnemen dat de kleine zorgverlener wederom het onderspit delft.De wethouder kon niet voldoende duidelijk maken hoe hard de verplichting is voor de hoofdaannemer om een bepaald percentage van het lumpsumbedrag te besteden aan het inzetten van kleine, lokale en/of specialistische aanbieders. We vrezen samen met de lokale kleine zorgaanbieders voor de keuzevrijheid van onze inwoners. Die is daardoor in het geding en daar zou de gemeenteraad pal voor moeten staan.  Onafhankelijke cliëntondersteuner blijft gelukkig bestaan maar komt van een externe partij. Tenslotte heeft met het aannemen van dit raadsvoorstel de gemeenteraad nauwelijks bijstuurmogelijkheden meer en is stuurloos. De SGP-ChristenUnie heeft een motie ingediend ‘Meer grip op lokale Zorg’ waarmee gepoogd werd in de overeenkomst met de hoofdaannemer mogelijkheden op te nemen waarmee de gemeenteraad aan grip houdt, aan het stuur blijft. Helaas bleef de coalitie stug de wethouder steunen en kregen we alleen steun van de D66 en de VVD. We blijven dit dossier volgen en zullen de wethouder scherp houden op de uitwerking in de praktijk.
Bijgevoegd: notie ‘Grip op lokale zorg’

Algemene beschouwingen 2019

ChristenUnie ChristenUnie Nieuwkoop 14-01-2020 09:33

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1283356/379288/trots op de boeren.jpg

Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten (1 Koningen 3:9b)

Deze Bijbeltekst gaat over het verzoek van koning Salomo op de vraag van God wat hij wenst. En in tegenstelling tot veel mensen wenst koning Salomo geen rijkdom of een lang gezond leven maar wijsheid.Vandaag besluiten we over de begroting voor 2020. Een verantwoordelijke bezigheid. Wat wij hier besluiten – hopelijk met de beste intenties, maar vanuit verschillende politieke idealen – heeft effect op de levens van onze inwoners. Op de één meer, op de ander minder. Maar toch…

We kunnen onze inwoners niet altijd geven wat ze willen. We moeten keuzes maken, nee durven zeggen én uitleggen waarom. Dat zorgt voor verlegenheid. En roept ook om wijsheid. Wijsheid om de juiste besluiten te nemen. In een complex maatschappelijk speelveld, met vaak tegengestelde belangen. En ik spreek nogmaals mijn waardering uit dat we in Nieuwkoop momenteel een verfrissende werkwijze hebben waarbij er geen sprake is van harde grens tussen coalitie en oppositie maar eerder van onderlinge samenwerking en gelegenheidscoalities bij verschillende onderwerpen. Zo kan het dus ook. En ik voorspel dat dit ook vanavond zichtbaar zal zijn.Ik wil de volgende punten in mijn bijdrage noemen• Lokale woonlasten• Leges begraven• Vuurwerk• Zorg voor onze naaste• Regenboogvlag• Onze boerenLokale woonlastenIn de meningsvormende raad heeft de SGP-ChristenUnie als discussiepunt de fors stijgende woonlasten ingediend. Ik heb daar zorgen over en verwijs ook naar brieven van inwoners.De feiten:• De woonlasten zijn in de gemeente Nieuwkoop in 2019 met 5,09% (bron: begroting 2019-2022) gestegen;• Voor 2019 CPB de koopkracht heeft vastgesteld van gemiddeld 1,2%.• Een stijging van de woonlasten in 2020 wordt voor gesteld van 3,97%.De jaren daarna die verder stijgt naar:o In 2021 met 4,26%o In 2022 met 4,56%o In 2023 met 4,86%• De gemiddelde inkomensstijging van onze inwoners de afgelopen jaren beduidend lager lag. Ik verwijs gemakshalve naar het Centraal Plan Bureau dat voor 2020 een koopkrachtstijging heeft afgegeven van gemiddeld 2,1%.Neem daarbij de onzekerheid bij veel gepensioneerden die dreigen gekort te worden op hun pensioenuitkering én die de laatste jaren al vaak geen of nauwelijks hun uitkering geïndexeerd zagen worden.De SGP-ChristenUnie vind dat de gemeenteraad samen met het college van B&W de verantwoordelijkheid heeft om de woonlasten in de hand te houden. En ja, er liggen grote uitdagingen op ons bord en die gaan meestal gepaard met veel geld. En toch, de gemeente Nieuwkoop ligt boven het gemiddelde ligt van de omliggende gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk.En de woonlasten minder hard laten stijgen of zelf laten dalen, vergt politiek daadkracht om keuzes te maken. Maar laten we die uitdaging aangaan. Omdat die zoektocht het minste is wat we richting onze inwoners kunnen doen.Daarom de motie Grip op lokale woonlasten, mede ingediend door VVD en Natuurlijk Nieuwkoop. Hierin vragen wij het college samen met de raad te kijken hoe we grip de lokale lasten kunnen houden.

Leges BegravenDe verhoging van de begraafplaatsrechten met niet alleen inflatie van 1,5% maar nog een extra 5% jaar in jaar uit, is nog steeds in de ogen van de SGP-ChristenUnie, niet wenselijk. Als er 1 gemeentelijke taak is waar iedere burger, vroeg of laat, helaas gebruik van zal moeten maken dan is dat wel een uitvaart. Waarom moet dit perse kostendekkend? We geven tonnen uit aan zaken waar maar een deel van de inwoners van profiteert maar de begrafenisrechten moet 100% kostendekkend zijn…ik hou me maar vast aan de toezegging van de portefeuillehouder dat het College laat uitzoeken of we nu een soort grens hebben bereikt, ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Het laatste wat je als gemeente wilt is toch dat inwoners om de kosten niet in hun dierbare dorp maar elders begraven willen worden. Portefeuillehouder, staat de terugkoppeling nog steeds voor het eerste kwartaal van 2020 gepland?

VuurwerkDe SGP-ChristenUnie vindt het niet meer van deze tijd dat we massaal vuurwerk afsteken. Denk aan de oproep van de politie en hulpverleners om een algemeen vuurwerkverbod waar de landelijke politiek nog niet aan durft. De milieuschade, de letselschades, de vernielingen. In een tijd die bol staat van verduurzamen, veiligheid, denk aan verkeersveiligheid, hoog op de agenda. En dat op een dag dat we vooral feestelijk een nieuw jaar willen vieren. Wordt het niet eens tijd dat, in navolging van andere gemeenten zoals Apeldoorn, alleen nog maar op bepaalde locaties vuurwerk toestaan en wellicht ook nog zelf alleen door professionals? Zijn de andere fracties het met mij eens dat we het initiatief van bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn nauwlettend in de gaten moeten houden om dat ook te overwegen in Nieuwkoop in te voeren?

ZorgDe SGP-ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, vriendengroepen, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden, mét ruime keuzevrijheid binnen het zorgaanbod. Daarom blijven we nauwlettend de ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg maar ook binnen de WMO volgen.Regenboogvlag Voor de SGP-ChristenUnie staat het als een paal boven water dat elk mens waardevol is en dat ieder mens als naaste moet worden gezien, ongeacht zijn of haar geaardheid en hoe hij of zij daar mee omgaat.Maar hoe gaan we die weg? Met een vlag? Wat communiceert die vlag? Vanuit de Bijbel kennen we de regenboog als teken van Gods trouw. De regenboogvlag staat voor, zo heb ik gelezen, trots en diversiteit van de homoseksuele levenswijze. Als we dan denken aan de mensen die hebben ontdekt dat ze homoseksueel geaard zijn, maar die vanuit het geloof op het standpunt staan dat God niet bedoeld heeft dat ze hier naar handelen dan kan het toch niet zo zijn dat we als overheid naar die mensen communiceren: Je gelooft het verkeerde.Daar dienen we die mensen niet mee en en passant gaat dat ook in tegen de scheiding van kerk en staat.Ook vraag ik me af of de vlag het beste middel is om inwoners te helpen om open te zijn over hun geaardheid. Als er al een vlag gehezen moet worden dan is dat de Nederlandse driekleur. Die staat daadwerkelijk voor alle Nederlanders.Laat ik helder zijn, zoals ik ook in de meningsvormende raad heb gezegd, schelden en geweld tegen LHBTI-ers, moeten we voorkomen en personen op aanspreken net als bij alle andere bevolkingsgroepen.Maar de SGP-ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat de regenboogvlag geen exclusieve status kan hebben. We begrijpen dat er in onze samenleving verschillende groepen mensen zijn voor wie speciale aandacht zou moeten zijn. Dat geldt zeker voor LHBTI’ers. De samenleving zou hen moeten accepteren en niet discrimineren. Het geldt echter ook voor veel andere groepen mensen die achtergesteld, gepest of gediscrimineerd worden. Ik heb in de meningsvormende raad het voorbeeld gegeven over het toenemende antisemitisme richting Joodse Nederlanders maar dat geldt ook voor discriminatie van andere groepen in ons land. Daar hijsen we ook geen vlag voor. En waar leg je de grens? De SGP-ChristenUnie staat voor handhaving van Artikel 1 van de grondwet maar wil geen specifieke uitzonderingen maken. Of we hijsen alle vlaggen, of we laten alleen onze Nederlandse driekleur voor ons gemeentehuis wapperen als absoluut teken van inclusiviteit. Daar kunnen geen discussies over bestaan en daarmee geven we duidelijk aan dat we staan voor de rechten van al onze inwoners van ons land en van ons Nieuwkoop, ongeacht, geloof, kleur, ras of geaardheid. Om dit kracht bij te zetten het voorstel van SGP-ChristenUnie om artikel 1 van de Grondwet in het gemeentehuis, bijvoorbeeld bij de ingang aan te brengen. En daar een unaniem signaal mee af te geven.

Onze boeren Boeren hebben het niet makkelijk in deze tijd en ze laten zich horen. Ze worden gezien als de hoofschuldige als het gaat om het stikstofprobleem. Terwijl meer sectoren en in feite wij allen daar medeschuldig aan staan. Wie eet de producten van de boeren? Dat zijn wij. En ja boeren moeten ook een transitie door. Maar wel op een menselijk wijze. Daarom de motie Trots op onze boeren. Hierin spreken we onze waardering uit voor onze boeren en roepen we het college op na te gaan waar we de boeren mee kunnen helpen naar stikstofproof produceren goed door te komen. Ten slotte, de SGP-ChristenUnie gelooft dat ‘De ware Wijsheid’ van Gods komt en dat we van Hem een wijs hart kunnen krijgen. Net als Salomo. Die wijsheid wens ik ons allen ook de komende periode toe. Ik denk dan in het bijzonder aan het college van Burgemeester & Wethouders, de ambtelijke organisatie en ons als gemeenteraad.

Ik dank u.

Eindelijk schot in ontwikkeling Centrumlocatie Nieuwveen!

Natuurlijk Nieuwkoop Natuurlijk Nieuwkoop Nieuwkoop 18-10-2019 17:05

Goed nieuws! Er zijn door de gemeente Nieuwkoop en de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) positieve stappen gezet om vaart te zetten achter een nieuw plan voor de locatie AH Kooistrastraat in het hart van Nieuwveen, voorheen woonzorgzone.

Overeenstemming kaders

Directeur WSN Caroline Nolet informeerde de raad in de meningsvormende raad op 17 oktober. Ze vertelde dat er in constructief overleg met de gemeente overeenstemming is bereikt over belangrijke kaders/uitgangspunten voor het plan.

Het is de bedoeling dat:

er een verbinding, een groene corridor, komt tussen de AH Kooistrastraat en het park van Ipse De Bruggen/Ursula

er 40 tot 50 appartementen voor senioren en starters komen en 10 voor cliënten van Ipse De Bruggen

er niet hoger dan 2 tot 3 hoog gebouwd wordt

er rekening wordt gehouden met het beschermd dorpsgezicht

Participatietraject

Verantwoordelijk wethouder Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop) meldde dat er een breed participatietraject gestart wordt met omwonenden en inwoners van Nieuwveen. Wethouder Wolters: “We gaan samen met WSN en inwoners van Nieuwveen werken aan een plan met een breed draagvlak. Er is inmiddels een projectorganisatie ingesteld waarin we de krachten gebundeld hebben om nu snel het traject in te gaan. Eind november wordt er in Nieuwveen een bijeenkomst voor alle inwoners en belanghebbenden georganiseerd.”

Natuurlijk Nieuwkoop heeft in juli het college nog opgeroepen om dit najaar het dorp te informeren over de stand van zaken van de ontwikkelingen voor het centrum van Nieuwveen omdat het veel te lang stil is gebleven en er weinig leek te gebeuren terwijl het onderwerp onder de Nieuwveners enorm leeft. Ook werd nadrukkelijk gevraagd om vooral de inwoners goed mee te nemen in het traject.

Pien Schrama: “We zijn onwijs blij dat het project is vlotgetrokken en dat binnenkort een breed participatietraject wordt gestart!”

1ste inloopspreekuur gemeenteraad op 17 oktober

Natuurlijk Nieuwkoop Natuurlijk Nieuwkoop Nieuwkoop 13-10-2019 14:16

Natuurlijk Nieuwkoop: Meer aandacht voor draagvlak en beter nadenken over uitrol van windturbines en zonnevelden.

Wel of geen subsidie voor de Stichting Sportvoorzieningen Nieuwkoop i.o.?

Natuurlijk Nieuwkoop Natuurlijk Nieuwkoop Nieuwkoop 03-10-2019 17:38

Natuurlijk Nieuwkoop is voorstander van een samenwerkingsverband tussen hockey-en tennisverenigingen voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Wij hebben hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd. Wij erkennen dat er een scheve verhouding is in de bijdragen vanuit de gemeente voor de verschillende veldsporten, dat is historisch zo gegroeid. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de nieuwe visie op sport en bewegen de basis moet gaan leggen voor een toekomstbestendige subsidieregeling voor alle buitensport verenigingen. Waarbij we het verschil in financiële waardering tussen voetbal, tennis en hockey in de toekomst gaan opheffen.

Steun voor duurzame investeringen

Maar zover is het nog niet. Pien Schrama; “de nieuwe visie komt in het 1ste kwartaal van 2020 en de uitwerking in subsidieverordening en regels zal daarna nog de nodige tijd vergen. Wij verwachten niet dat dit binnen een jaar gereed is. Natuurlijk Nieuwkoop is bereid om nu een subsidie voor duurzame investeringen aan de nieuw op te richten Stichting Sportvoorzieningen Nieuwkoop (SSN) toe te kennen.” Natuurlijk Nieuwkoop steunde daarom in de besluitvormende raad van 26 september een initiatiefvoorstel om te investeren in led-verlichting voor de sportvelden van de tennisverenigingen. Vanwege het lange proces tot nu toe en de ongewisse tijdsduur tot aan de uitwerking van de visie op sport en bewegen. Voor een stap naar duurzamere sportcomplexen en zodat de aangesloten verenigingen wat ruimte krijgen voor al hun uitdagingen.

Bij de stemming  in de raadsvergadering over het voorstel staakten de stemmen (10 voor en 10 tegen). Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit voorstel opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd kan worden.

Toelichting

Vanaf het voorjaar 2017 zijn de Nieuwkoopse tennisverenigingen en de hockeyverenigingen door de gemeenteraad gestimuleerd om samen te gaan werken in het kader van beheer en exploitatie van hun sportvelden. Met als voorbeeld de positieve samenwerking tussen de voetbalverenigingen in StiBuNi. De hockey- en tennisverenigingen zijn met elkaar, en ondersteund door de gemeente, hard aan het werk gegaan om de stand van zaken van het onderhoud en vervanging van de sportvelden in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie hebben de verenigingen het college een budget gevraagd voor onderhoud en vervanging van de velden. Het college heeft in 2018 aangeven deze aanvraag pas in behandeling te willen nemen nadat de visie op sport en bewegen gereed is. Het initiatiefvoorstel wat op 26 september in de raad is besproken stelt voor om, vooruitlopend op de nieuwe visie en het in behandeling nemen van ed subsidieaanvraag, een budget toe te kennen voor duurzame investeringen - led verlichting.

Natuurlijk Nieuwkoop: Meer aandacht voor draagvlak en beter nadenken over uitrol van windturbines en zonnevelden.

Natuurlijk Nieuwkoop Natuurlijk Nieuwkoop Nieuwkoop 03-10-2019 12:04

Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland

In de raadsvergadering op 26 september kwam aan de orde de indiening van een zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de Agenda van Holland Rijnland voor de periode 2019-2023. Holland Rijnland is het regionale samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten rond Alphen en Leiden en de Bollenstreek. Nieuwkoop is onderdeel van de Regio Holland Rijnland.  In de agenda worden de activiteiten van Holland Rijnland weergegeven.

Energietransitie

Natuurlijk Nieuwkoop een wijziging voorgesteld op de zienswijze die de raad inbrengt op de Regionale Agenda van Holland Rijnland. Het gaat met name over het onderwerp energietransitie. In maart van dit jaar heeft de raad hierover al een standpunt ingenomen. Via een amendement stelde Natuurlijk Nieuwkoop voor om dat standpunt ook te verwoorden in de zienswijze van de gemeente op die Regionale Agenda. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

De door ons College van B&W opgestelde ontwerp-tekst op dit onderdeel van de zienswijze luidde als volgt:

¨Met betrekking tot de energietransitie vraagt Holland Rijnland of er een rol voor hen is in het participatietraject. Nieuwkoop is van mening dat met name de eigen gemeente en lokale raadsleden hier een rol in hebben. Het participatietraject op dit thema hebben wij bijvoorbeeld integraal ingebracht in het participatietraject voor de omgevingswet."

Dat vonden wij karig. Daarom is er nu op ons voorstel aan toegevoegd:

¨Daarnaast is het van belang te constateren dat voor het verkrijgen van een echt breed draagvlak onder de bevolking tijd en inzet nodig is. Die tijd is ook nodig om voorwaarden te creëren die de energietransitie vervolgens in een versnellingsfase kunnen brengen. De inzet op korte termijn van grote turbines en zonnevelden heeft een grote impact op omwonenden en op het open landschap. Het te snel uitrollen van deze windturbines en zonnevelden kan belemmerende effecten hebben op de ontwikkeling en inzet van nieuwe effectieve voorzieningen. Voor de kortere termijn moeten meer oplossingen voor opwek overwogen kunnen worden. Verder moet het realiseren van turbines en zonnevelden passen binnen de kaders van de door de gemeenten op te stellen omgevingsvisies.

En zoals hiervoor aangegeven vragen wij u ons vroegtijdig te betrekken bij de uitvoering van dit belangrijke thema.¨

Windturbines en zonnevelden

¨Het is van groot belang om de mening van de Nieuwkoopse raad in te brengen op de Regionale Agenda. In maart hebben we nauwelijks response gekregen vanuit Holland Rijnland op dit onderwerp¨, aldus raadslid Berry Dors. ¨Het ziet er naar uit dat Holland Rijnland onverkort wil doorpakken op het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 en dat leidt te snel tot uitrol van windturbines van het formaat Euromast en enorme zonnevelden, terwijl andere mogelijkheden te gemakkelijk terzijde gezet worden. En er zit inmiddels na de Statenverkiezingen van maart een ander Provinciebestuur dat van mening is dat energieopwekking uit wind op land hun laatste voorkeur is. De Provincie heeft een koersverandering ingezet¨.

Stikstof - Nieuwkoop - PAS

Natuurlijk Nieuwkoop Natuurlijk Nieuwkoop Nieuwkoop 02-10-2019 13:14

Natuurlijk Nieuwkoop: Meer aandacht voor draagvlak en beter nadenken over uitrol van windturbines en zonnevelden.