Nieuws van politieke partijen in Nieuwkoop inzichtelijk

812 documenten

Loek Punt ontvangt zilveren CDA speld

CDA CDA Nieuwkoop 29-07-2020 10:46

Donderdag 23 juli jl.is onze penningmeester Loek Puntonderscheiden met een zilveren CDA speld. Loek is al meer dan 13 jaar lid van ons bestuur. Hij heeft meerdere jaren twee bestuursfuncties vervuld en is al lange tijd actief in de fractie. Wij danken Loek voor zijn ongekende en bijzondere inzet en vinden de onderscheiding dan ook meer dan verdiend! Loek heeft de onderscheiding donderdag bij de receptie van Camping Dijk &Waardopgespeld gekregen door zijn vrouw Marijke in het bijzijn van vrienden en familie.

Onze mening over het Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 08-06-2020 18:39

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1315937/379288/Energieakkoord.jpg

Naar aanleiding van het internationale Klimaatakkoord van Parijs gaan we met elkaar onze CO2-uitstoot sterk verminderen, waarbij we in 2030 de helft uitstoten van wat we in 1990 deden. En wij Nieuwkoop, stipje op de wereldwijde kaart, dienen hier op regionaal niveau aan bij te dragen. Goed voorbeeld doet volgen. Het westen moet een voortrekkersrol spelen nadat we jarenlang economisch geprofiteerd hebben van minder strakke eisen rond duurzaamheid.

Ik wil, naast een aantal amendementen die we samen met andere fracties indienen, 4 punten meegeven:

1. Zorgvuldigheid. Hoewel deze bijzondere omstandigheden rond Corona vragen om aanpassing van werkwijzen die doorgaans niet voor de hand zouden liggen willen wij als SGP-ChristenUnie ten allen tijde vragen om zorgvuldigheid in het proces. Ook in deze omstandigheden moet zorgvuldigheid voorop staan. De RES heeft een  ingrijpende gevolgen voor onze gemeente ne haar inwoners.

2. Draagvlak en participatie. het tweede punt wat wij willen benoemen is de beperkte participatie mogelijkheden van de inwoners tot heden. Vanaf nu moet dat meer vorm krijgen. Het Rijk heeft uitstel gegeven voor het bod van de RES. Waarom dan deze haast, is mij onduidelijkheid, sterker gezegd onwenselijk. De RES moet deels betaald worden en grotendeels zo niet volledig gedragen worden door onze inwoners en bedrijven. Onze inwoners zijn geen kinderen. Neem mensen mee. Wij vragen ons wel af hoe het college denkt de doorsnee Nieuwkooper mee te nemen rond de RES. Krijgt de kritische Nieuwkooper ook een plek?

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1315937/379288/energieakkoord strip.jpg

3. Windmolens en zonnevelden. Staat een windmolen of een zonneveld mooi in Nieuwkoop, nee waarschijnlijk is het landschap mooier zonder windmolens en zonnevelden dan met. Maar kunnen we de doelstellingstellingen halen – in de overgangsfase naar nieuwere technieken - zonder windmolens en zonnevelden? Moeten de windmolens en zonnevelden dan maar in andere gemeenten komen. Is het geen geven en nemen en dus als Nieuwkoop ook daar je verantwoordelijkheid nemen en niet koste wat lost windmolens uit onze gemeente weg te houden.  Een meerderheid van de raad en het college zit wel op dit lijn, zo heb ik gemerkt. De SGP-ChristenUnie kijkt daar genuanceerde naar. Als windmolens en zonnevelden noodzakelijk zijn om de doelstelling te halen, dan dienen ook wij daar als Nieuwkoop ons deel aan bij te dragen.

4. Wat zegt de Bijbel over klimaatverandering, voor onze fractie de belangrijkste bron. Staat er zoiets als: ‘Gij zult niet met het vliegtuig reizen’ of: ‘Inwoners moeten hun afval scheiden’. Wat zou het makkelijk zijn als dit letterlijk in de Bijbel stond! Helaas is het niet zo en staat er niet veel letterlijk over klimaatverandering in de Bijbel, maar toch wordt er in de Bijbel over klimaat gepraat.

In de Bijbel - Genesis 1 - is het scheppingsverhaal te lezen: het begin van het klimaat. Alles is perfect geschapen en God zag dat het goed was. Op de zevende dag wordt de mens geschapen, naar Gods beeld. Er staat ook: “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ De mens krijgt dus gelijk een belangrijke taak: heersen over de aarde en alles wat daarbij hoort. In het Van Dale woordenboek wordt ‘heerschappij’ gedefinieerd als ‘macht, gezag’. Dat is nogal wat! Dit betekent echter niet dat de aarde ook in bezit van de mens is. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken, zie Genesis 2:15. Maar de aarde is en blijft van God. Daarom is de SGP-ChristenUnie van mening dat we als rentmeester zorgvuldig moeten om gaan om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. 

Een Regionale Energie Strategie is wellicht een klein radertje op wereldschaal gezien maar daarom niet minder noodzakelijk.We hebben ingestemd met het voorstel onder verwijzing naar de mede door ons ingediende amendementen.

Onze mening over het Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Onderzoek Subsidiebeleid*

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 08-06-2020 18:28

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1315934/379288/Raadsvoorstel Rekenkamerrapport.gif

Ons standpunt over gemeentelijke subsidies staat helder verwoord in ons verkiezingsprogramma.

Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen dient doelstellingen van publiek belang te ondersteunen. Bij het verlenen van subsidies zal altijd goed voor ogen moeten staan dat hierbij beschikt wordt over gemeenschapsgeld. Een zuinig en verantwoord beheer is daarom geboden. Wat subsidies betreft dient Nieuwkoop een terughoudend, zuinig, principieel en verantwoordelijk beleid te voeren. Ons motto: zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.

 De SGP-CU ziet dit standpunt ook terug in de conclusie van de Rekenkamer. Zij vindt dat activiteiten en organisaties die we als gemeente subsidiëren, mede moeten worden getoetst aan wat zij en hoe zij bijdragen aan maatschappelijke en gemeentelijk doelen. Wij steunen en onderstrepen van harte besluitpunt 2 in het raadsvoorstellen:

We moeten kritischer worden dan nu en de maatschappelijke meerwaarde van te subsidiëren activiteiten toetsen, afgezet tegen de inhoud van de Kadernota ‘Subsidiebeleid Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2017’.

Het college heeft toegezegd op onze vraag dat zij c.q. de gemeenteorganisatie meer in gesprek gaan met subsidieontvanger, als eerste als blijk van waardering en ten tweede om verantwoording te laten afleggen voor de ontvangen subsidie? Uiteraard dient de verantwoording van subsidie bedragen naar hoogte van het bedrag getoetst te worden, dat wil zeggen, grotere bedragen moet beter onderbouwt worden.

Onze mening over het Raadsvoorstel Budget project Centrumlocatie Nieuwveen*

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 08-06-2020 18:27

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1315935/379288/Hoofduitgangpunten Centrumplan Nieuwveen.jpg

Inleiding: De gemeente en WSN trekken met het oog op het maatschappelijke – maar ook een ruimtelijke belang hierin samen op, waarbij de gemeente het participatietraject faciliteert met inwoners en andere belanghebbenden. Tevens is de gemeente voornemens om, bij verlening van een uitvoeringskrediet, opdrachtgever te worden voor het ontwerp en uitvoering van de openbare ruimte op deze locatie. Naast het invullen van de behoefte aan sociale woningbouw, wordt tevens midden in het centrum van Nieuwveen een jarenlang lege ruimte ingevuld. Het centrum krijgt daarmee een geheel ander aanzien en beleving.

Het ontwikkelproces wordt o.a. uitgevoerd via een uitgebreid participatietraject. De raad wordt voorgesteld om een budget beschikbaar te stellen voor de daarbij gepaarde proceskosten.

Gezien de roerige voorgeschiedenis is het goed dat de gemeente het participatietraject faciliteert. De SGP-CU hoopt dat we nu een goede begin maken, dat is tenslotte het halve werk maar helaas nog geen garantie op succes en realisatie. Bebouwing op deze locatie is zeer gewenst maar ook ingewikkeld. Laten we als raad kritisch maar positief dit traject volgen.

En gemeente, WSN en inwoners van Nieuwveen, we leven niet in de ideale wereld. Het is geven en nemen om daadwerkelijk iets te realiseren. Een kok kan immers niet naar alle monden koken. Denk mee maar wees ook bereid tot compromissen. 

Onze mening over het raadsvoorstel Startnotitie en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herontwikkeling Tochtpad Noordeinde

ChristenUnie ChristenUnie Nieuwkoop 08-06-2020 18:27

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1315936/379288/herontwikkeling tochtpad noordeinde.png

Langs De Dobbe bevindt zich een strook grond binnen de BSD-contour (bestaand stedelijk gebied). Deze strook zal gelijktijdig bij de herontwikkeling van het Tochtpad worden betrokken. De grond is eigendom van de gemeente Nieuwkoop.Voor de invulling van de locatie De Dobbe wordt gedacht aan ca. 8 levensloopbestendige woningen voor ouderen in de sociale huur, eventueel aangevuld met ca. 16 studio’s voor jongeren.Dit plan is het kiezen tussen twee kwaden. Of de boordnodige woningbouw om onze inwoners te kunnen huisvesten of behoud van een dierbaar stuk groen en uitzicht. 

We weten dat de dorpsraad voorstander is. Een aanzienlijk deel van de inwoners op dit moment nog niet We hebben het hier over een startnotitie en niet een definitief eindvoorstel.

We kunnen instemmen met de toezegging van de wethouder dat hij meer dan voldoende aandacht geeft aan het informeren, betrekken en participeren van de inwoners van Noordeinde (herkansing).

Je kan bij dit raadsvoorstel niet spreken over een goed begin, is het halve werk. Maar ook hier geldt dat dit niet betekent dat het plan straks niet door een meerderheid van de inwoners van Noordeinde gedragen wordt.

Een eerste stap naar komst kleine windmolens

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 18-02-2020 20:29

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1310843/379288/windmolen.jpg

Donderdag 6 februari is er door de gemeenteraad een motie over kleine windmolens met een ruime meerderheid aangenomen. De indieners van deze motie, waaronder de SGP-ChristenUnie, willen het mogelijk maken om kleine windmolens (maximaal 25 meter hoog) te plaatsen bij agrarische bedrijven. In het huidige bestemmingsplan is een aantal jaren door een meerderheid van de gemeenteraad op het laatste moment niet toegestaan. In de gemeente om ons heen zoals Kaag en Braassem, zijn mooie voorbeeld te vinden dat deze kleine windmolens prima in het landschap passen en een substantiële bijdrage leveren aan de energiebehoefte van agrarische bedrijven. Zeker in combinatie met zonnepanelen kan dit de omslag naar duurzame energieopwekking betekenen. Wethouder Guus Elkhuizen sputterde nog tegen en was niet echt enthousiast. Hij vond de motie vroeg komen. De meerderheid was het niet met hem eens en stemde in met de motie. De motie was reeds een compromis om een meerderheid te creëren en vraagt in eerst instantie om een onderzoek naar de mening van de inwoners. We hadden als fractie graag een grotere stap gemaakt omdat boeren om deze techniek vragen en we samen een uitdagende opgave hebben om de doelstellingen in het kader van de energietransitie te halen. Maar alle beetjes helpen.

Een eerste naar komst kleine windmolens

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nieuwkoop 14-02-2020 08:06

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1310843/379288/windmolen.jpg

Donderdag 6 februari is er door de gemeenteraad een motie over kleine windmolens met een ruime meerderheid aangenomen. De indieners van deze motie, waaronder de SGP-ChristenUnie, willen het mogelijk maken om kleine windmolens (maximaal 25 meter hoog) te plaatsen bij agrarische bedrijven. In het huidige bestemmingsplan is een aantal jaren door een meerderheid van de gemeenteraad op het laatste moment niet toegestaan. In de gemeente om ons heen zoals Kaag en Braassem, zijn mooie voorbeeld te vinden dat deze kleine windmolens prima in het landschap passen en een substantiële bijdrage leveren aan de energiebehoefte van agrarische bedrijven. Zeker in combinatie met zonnepanelen kan dit de omslag naar duurzame energieopwekking betekenen. Wethouder Guus Elkhuizen sputterde nog tegen en was niet echt enthousiast. Hij vond de motie vroeg komen. De meerderheid was het niet met hem eens en stemde in met de motie. De motie was reeds een compromis om een meerderheid te creëren en vraagt in eerst instantie om een onderzoek naar de mening van de inwoners. We hadden als fractie graag een grotere stap gemaakt omdat boeren om deze techniek vragen en we samen een uitdagende opgave hebben om de doelstellingen in het kader van de energietransitie te halen. Maar alle beetjes helpen.

Juridische Route Ambulancezorg

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 Nieuwkoop 14-01-2020 09:52

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1283358/379288/ambulance-3676918_1920.jpg

In vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 2019 hebben D66 en de SGP-ChristenUnie de andere fracties gewezen op het feit dat er in de voorjaarsnota geen aandacht wordt gegeven aan de inzet voor verbetering van de ambulancezorg in onze gemeente. Dit is al jarenlang een heikel onderwerp in onze gemeente dat ook inmiddels de landelijk politiek heeft bereikt.
Het is voor inwoners van onze gemeente belangrijk te kunnen rekenen op de komst van een ambulance in geval van nood voor het gevoel van veiligheid. De prestatienormen voor de ambulancezorg in Nederland geregeld zijn in de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Regeling Tijdelijke Wet Ambulancezorg» Art. 7.1 van deze regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat ondernormale omstandigheden in ten minste 950Zo van de Al-meldingen een ambulance binnen 15minuten na aanname van de melding ter plaatse is. De Regionale ambulancevoorziening kanhier in overleg met de zorgverzekeraars in de regio gemotiveerd van afwijken.» Art 7.3 van deze regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening analyseert periodiek deoorzaken van overschrijding van de 15 minuten responstijd en neemt maatregelen om dezezoveel mogelijk te voorkomen'» Art 2.3 van de regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening kan in overleg met dezorgverzekeraars in de regio gemotiveerd afwijken van de spreiding van standplaatsen vanhet in bijlage 1 opgenomen referentiekader, mits de spreiding van de standplaatsen zodanigis dat in de desbetreffende regio minstens 970Zo van de bevolking binnen 15 minutenresponstijd kan worden bereikt door een ambulance'Er zijn in onze gemeente al tijden structureel achterblijvende prestaties ten opzichte van de landelijkenorm van een aanrijtijd van 15 min in 950Zo van de Al-spoedsituaties. Dit leidt tot onrust en zorgen bij inwoners van onze gemeente, met name in de Woerdense Verlaat.
We hebben als gemeente vragen gesteld aan het RAV HM en verzekeraar. Dit leidt tot erkenning van de achterblijvende prestaties, maar niet lijkt te leiden tot een gevoel van urgentie. We hebben er, gezien de ervaringen in de afgelopen járen, een redelijk vermoeden bestaat dat dit gevoel van urgentie niet meer via de minnelijke weg van overleg binnen de regio alsnog zal ontstaan dat het probleem erkend is door verschillende Tweede Kamerleden, maar dat onzeker is of hun vragen kunnen leiden tot urgentie en actie
Daarom hebben we met een motie het college opgeroepen om zich met spoed te oriënteren opde mogelijkheden om de juridische weg te bewandelen om een rechterlijke uitspraak af te dwingen over de juiste interpretatie en hantering van de 95Xnorm uit de Tijdelijke wet ambulancezorg alsmede de mogelijkheden om inkoop van extra ambulancezorg voor onze gemeente via de rechter af te dwingen. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Afbeelding: Afbeelding van André Muller via Pixabay

Zorglandschap

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 VVD Nieuwkoop 14-01-2020 09:35

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1283357/379288/In gesprek met.jpg

Op 12 december bespraken we het visiedocument Zorglandschap Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie maakt zich zorgen over het te rooskleurige beeld dat van dit document uit gaat. Met name de noodkreet van de kleine zorgondernemers gaat ons aan het hart. De ervaringen met ‘Go’ zijn voor hen reden om voor de toekomst van hun zeer door de gemeenschap gewaardeerde zorgaanbod te vrezen. De wethouder kon onze zorgen niet wegnemen dat de kleine zorgverlener wederom het onderspit delft.De wethouder kon niet voldoende duidelijk maken hoe hard de verplichting is voor de hoofdaannemer om een bepaald percentage van het lumpsumbedrag te besteden aan het inzetten van kleine, lokale en/of specialistische aanbieders. We vrezen samen met de lokale kleine zorgaanbieders voor de keuzevrijheid van onze inwoners. Die is daardoor in het geding en daar zou de gemeenteraad pal voor moeten staan.  Onafhankelijke cliëntondersteuner blijft gelukkig bestaan maar komt van een externe partij. Tenslotte heeft met het aannemen van dit raadsvoorstel de gemeenteraad nauwelijks bijstuurmogelijkheden meer en is stuurloos. De SGP-ChristenUnie heeft een motie ingediend ‘Meer grip op lokale Zorg’ waarmee gepoogd werd in de overeenkomst met de hoofdaannemer mogelijkheden op te nemen waarmee de gemeenteraad aan grip houdt, aan het stuur blijft. Helaas bleef de coalitie stug de wethouder steunen en kregen we alleen steun van de D66 en de VVD. We blijven dit dossier volgen en zullen de wethouder scherp houden op de uitwerking in de praktijk.
Bijgevoegd: notie ‘Grip op lokale zorg’

Algemene beschouwingen 2019

ChristenUnie ChristenUnie Nieuwkoop 14-01-2020 09:33

https://nieuwkoop.christenunie.nl/k/n12888/news/view/1283356/379288/trots op de boeren.jpg

Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten (1 Koningen 3:9b)

Deze Bijbeltekst gaat over het verzoek van koning Salomo op de vraag van God wat hij wenst. En in tegenstelling tot veel mensen wenst koning Salomo geen rijkdom of een lang gezond leven maar wijsheid.Vandaag besluiten we over de begroting voor 2020. Een verantwoordelijke bezigheid. Wat wij hier besluiten – hopelijk met de beste intenties, maar vanuit verschillende politieke idealen – heeft effect op de levens van onze inwoners. Op de één meer, op de ander minder. Maar toch…

We kunnen onze inwoners niet altijd geven wat ze willen. We moeten keuzes maken, nee durven zeggen én uitleggen waarom. Dat zorgt voor verlegenheid. En roept ook om wijsheid. Wijsheid om de juiste besluiten te nemen. In een complex maatschappelijk speelveld, met vaak tegengestelde belangen. En ik spreek nogmaals mijn waardering uit dat we in Nieuwkoop momenteel een verfrissende werkwijze hebben waarbij er geen sprake is van harde grens tussen coalitie en oppositie maar eerder van onderlinge samenwerking en gelegenheidscoalities bij verschillende onderwerpen. Zo kan het dus ook. En ik voorspel dat dit ook vanavond zichtbaar zal zijn.Ik wil de volgende punten in mijn bijdrage noemen• Lokale woonlasten• Leges begraven• Vuurwerk• Zorg voor onze naaste• Regenboogvlag• Onze boerenLokale woonlastenIn de meningsvormende raad heeft de SGP-ChristenUnie als discussiepunt de fors stijgende woonlasten ingediend. Ik heb daar zorgen over en verwijs ook naar brieven van inwoners.De feiten:• De woonlasten zijn in de gemeente Nieuwkoop in 2019 met 5,09% (bron: begroting 2019-2022) gestegen;• Voor 2019 CPB de koopkracht heeft vastgesteld van gemiddeld 1,2%.• Een stijging van de woonlasten in 2020 wordt voor gesteld van 3,97%.De jaren daarna die verder stijgt naar:o In 2021 met 4,26%o In 2022 met 4,56%o In 2023 met 4,86%• De gemiddelde inkomensstijging van onze inwoners de afgelopen jaren beduidend lager lag. Ik verwijs gemakshalve naar het Centraal Plan Bureau dat voor 2020 een koopkrachtstijging heeft afgegeven van gemiddeld 2,1%.Neem daarbij de onzekerheid bij veel gepensioneerden die dreigen gekort te worden op hun pensioenuitkering én die de laatste jaren al vaak geen of nauwelijks hun uitkering geïndexeerd zagen worden.De SGP-ChristenUnie vind dat de gemeenteraad samen met het college van B&W de verantwoordelijkheid heeft om de woonlasten in de hand te houden. En ja, er liggen grote uitdagingen op ons bord en die gaan meestal gepaard met veel geld. En toch, de gemeente Nieuwkoop ligt boven het gemiddelde ligt van de omliggende gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk.En de woonlasten minder hard laten stijgen of zelf laten dalen, vergt politiek daadkracht om keuzes te maken. Maar laten we die uitdaging aangaan. Omdat die zoektocht het minste is wat we richting onze inwoners kunnen doen.Daarom de motie Grip op lokale woonlasten, mede ingediend door VVD en Natuurlijk Nieuwkoop. Hierin vragen wij het college samen met de raad te kijken hoe we grip de lokale lasten kunnen houden.

Leges BegravenDe verhoging van de begraafplaatsrechten met niet alleen inflatie van 1,5% maar nog een extra 5% jaar in jaar uit, is nog steeds in de ogen van de SGP-ChristenUnie, niet wenselijk. Als er 1 gemeentelijke taak is waar iedere burger, vroeg of laat, helaas gebruik van zal moeten maken dan is dat wel een uitvaart. Waarom moet dit perse kostendekkend? We geven tonnen uit aan zaken waar maar een deel van de inwoners van profiteert maar de begrafenisrechten moet 100% kostendekkend zijn…ik hou me maar vast aan de toezegging van de portefeuillehouder dat het College laat uitzoeken of we nu een soort grens hebben bereikt, ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Het laatste wat je als gemeente wilt is toch dat inwoners om de kosten niet in hun dierbare dorp maar elders begraven willen worden. Portefeuillehouder, staat de terugkoppeling nog steeds voor het eerste kwartaal van 2020 gepland?

VuurwerkDe SGP-ChristenUnie vindt het niet meer van deze tijd dat we massaal vuurwerk afsteken. Denk aan de oproep van de politie en hulpverleners om een algemeen vuurwerkverbod waar de landelijke politiek nog niet aan durft. De milieuschade, de letselschades, de vernielingen. In een tijd die bol staat van verduurzamen, veiligheid, denk aan verkeersveiligheid, hoog op de agenda. En dat op een dag dat we vooral feestelijk een nieuw jaar willen vieren. Wordt het niet eens tijd dat, in navolging van andere gemeenten zoals Apeldoorn, alleen nog maar op bepaalde locaties vuurwerk toestaan en wellicht ook nog zelf alleen door professionals? Zijn de andere fracties het met mij eens dat we het initiatief van bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn nauwlettend in de gaten moeten houden om dat ook te overwegen in Nieuwkoop in te voeren?

ZorgDe SGP-ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, vriendengroepen, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden, mét ruime keuzevrijheid binnen het zorgaanbod. Daarom blijven we nauwlettend de ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg maar ook binnen de WMO volgen.Regenboogvlag Voor de SGP-ChristenUnie staat het als een paal boven water dat elk mens waardevol is en dat ieder mens als naaste moet worden gezien, ongeacht zijn of haar geaardheid en hoe hij of zij daar mee omgaat.Maar hoe gaan we die weg? Met een vlag? Wat communiceert die vlag? Vanuit de Bijbel kennen we de regenboog als teken van Gods trouw. De regenboogvlag staat voor, zo heb ik gelezen, trots en diversiteit van de homoseksuele levenswijze. Als we dan denken aan de mensen die hebben ontdekt dat ze homoseksueel geaard zijn, maar die vanuit het geloof op het standpunt staan dat God niet bedoeld heeft dat ze hier naar handelen dan kan het toch niet zo zijn dat we als overheid naar die mensen communiceren: Je gelooft het verkeerde.Daar dienen we die mensen niet mee en en passant gaat dat ook in tegen de scheiding van kerk en staat.Ook vraag ik me af of de vlag het beste middel is om inwoners te helpen om open te zijn over hun geaardheid. Als er al een vlag gehezen moet worden dan is dat de Nederlandse driekleur. Die staat daadwerkelijk voor alle Nederlanders.Laat ik helder zijn, zoals ik ook in de meningsvormende raad heb gezegd, schelden en geweld tegen LHBTI-ers, moeten we voorkomen en personen op aanspreken net als bij alle andere bevolkingsgroepen.Maar de SGP-ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat de regenboogvlag geen exclusieve status kan hebben. We begrijpen dat er in onze samenleving verschillende groepen mensen zijn voor wie speciale aandacht zou moeten zijn. Dat geldt zeker voor LHBTI’ers. De samenleving zou hen moeten accepteren en niet discrimineren. Het geldt echter ook voor veel andere groepen mensen die achtergesteld, gepest of gediscrimineerd worden. Ik heb in de meningsvormende raad het voorbeeld gegeven over het toenemende antisemitisme richting Joodse Nederlanders maar dat geldt ook voor discriminatie van andere groepen in ons land. Daar hijsen we ook geen vlag voor. En waar leg je de grens? De SGP-ChristenUnie staat voor handhaving van Artikel 1 van de grondwet maar wil geen specifieke uitzonderingen maken. Of we hijsen alle vlaggen, of we laten alleen onze Nederlandse driekleur voor ons gemeentehuis wapperen als absoluut teken van inclusiviteit. Daar kunnen geen discussies over bestaan en daarmee geven we duidelijk aan dat we staan voor de rechten van al onze inwoners van ons land en van ons Nieuwkoop, ongeacht, geloof, kleur, ras of geaardheid. Om dit kracht bij te zetten het voorstel van SGP-ChristenUnie om artikel 1 van de Grondwet in het gemeentehuis, bijvoorbeeld bij de ingang aan te brengen. En daar een unaniem signaal mee af te geven.

Onze boeren Boeren hebben het niet makkelijk in deze tijd en ze laten zich horen. Ze worden gezien als de hoofschuldige als het gaat om het stikstofprobleem. Terwijl meer sectoren en in feite wij allen daar medeschuldig aan staan. Wie eet de producten van de boeren? Dat zijn wij. En ja boeren moeten ook een transitie door. Maar wel op een menselijk wijze. Daarom de motie Trots op onze boeren. Hierin spreken we onze waardering uit voor onze boeren en roepen we het college op na te gaan waar we de boeren mee kunnen helpen naar stikstofproof produceren goed door te komen. Ten slotte, de SGP-ChristenUnie gelooft dat ‘De ware Wijsheid’ van Gods komt en dat we van Hem een wijs hart kunnen krijgen. Net als Salomo. Die wijsheid wens ik ons allen ook de komende periode toe. Ik denk dan in het bijzonder aan het college van Burgemeester & Wethouders, de ambtelijke organisatie en ons als gemeenteraad.

Ik dank u.