Nieuws van politieke partijen in Noord-Limburg inzichtelijk

22 documenten

Mook en Middelaar : groener, duurzamer, menselijker! | Noord-Limburg

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 20-12-2018 00:00

De top 10 uit ons verkiezingsprogramma :

We zijn een energieneutrale gemeente in 2030. Wat we nu doen en laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest ervoor klimaatverandering aan te pakken.  Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. Er groeien kinderen in armoede op: ieder kind verdient een eerlijke start. De sociale dienst krijgt ruimte. Om met specifieke situaties rekening te houden, regels zijn niet heilig, de uitkomst telt. De fiets regeert, de auto is te gast in alle kernen. We maken de dorpen verkeersveilig en fietsvriendelijk. Daarnaast moet het fiets/voetgangersbruggetje over het spoor in Molenhoek er komen. We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient een persoonlijke behandeling. De werkdruk omlaag. Wij ondersteunen energiebesparing en energieopwekking bij inwoners en bedrijven. Wij kiezen o.a. voor een zonnepanelenproject voor alle inwoners: ook inwoners met weinig geld of geen geschikt dak. Station Mook Molenhoek blijft het groenste station van Nederland. Het terrein achter het station krijgt de bestemming natuurgebied i.p.v. industriegebied. Inwoners worden bij de start van het beleid direct betrokken. We stellen o.a. een adviesraad natuur en milieu in. We stellen een kinderraad in en benoemen een kinderburgemeester. Kinderen praten mee in onze gemeente. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning: We blijven ons inzetten voor huisvesting van jongeren. We onderzoeken alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld 'Tiny houses'. We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, die bijdrage aan een actieve, open en solidaire samenleving: Een straat incidenteel afsluiten voor een buurtactiviteit draagt daaraan bij.

GroenLinks bekijkt Tiny Houses in Malden | Noord-Limburg

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 07-12-2018 00:00

Vanmiddag was er op initiatief van GroenLinks Mook en Middelaar een excursie met geïnteresseerde raads-, commissie- en Collegeleden uit de drie gemeenten Mook en Middelaar, Heumen en Berg en Dal naar de 18 nieuwe Tiny Houses aan de Droogsehof in Malden. De achttien huisjes zijn in een maand tijd geplaatst en mogen er in ieder geval de komende tien jaar blijven staan, dat heeft te maken met de bestemming het betreft hier namelijk geen bouw- maar landbouwgrond.

Er was bijzonder veel belangstelling voor van jongeren en starters op de woningmarkt en inmiddels zijn er voor alle Tiny Houses gegadigen, die hun huis vanaf januari kunnen betrekken. De huisjes worden opgeleverd zonder gasaansluiting, zowel het koken als de verwarming gebeuren elektrisch. Aangezien alle huisjes beschikken over 9 zonnepanelen en ze uitstekend zijn geïsoleerd worden de maandelijkse elektriciteitskosten geschat op slechts €30/maand. Bij de huisjes heeft men via een abonnement voor een gering bedrag bovendien de beschikking over gedeelde elektrische fietsen en een aantal elektrische auto’s.

Na de bezichtiging van de Tiny Houses was er ruimte voor een nagesprek in het gezellige Coffyn Koffiehuis & Branderij: 'Koffie met zorg', met dank aan de Heumense GroenLinks wethouder Leo Bosland voor de uitstekende organisatie.

Alle deelnemers waren enthousiast over het project en in alle drie deelnemende gemeenten gaat men dan ook bekijken waar er nog meer kansen zijn om Tiny Houses te plaatsen. Het College van onze gemeente Mook en Middelaar heeft al een toezegging voor zo’n onderzoek gedaan.

Meer informatie over dit project aan de Droogsehof in Malden is te vinden op de gelijknamige website https://droogsehof.nl.

Onze fractievoorzitter geinterviewd door GL8 | Noord-Limburg

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 01-12-2018 00:00

Vanmorgen was onze fractievoorzitter te gast bij GL8 media.

Het interview is hier te beluisteren.

Pepijn Baneke nieuwe lijsttrekker voor de provinciale staten | Noord-Limburg

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 10-10-2018 00:00

De nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Limburg is Pepijn Baneke geworden!  Tijdens een zeer druk bezochte  provinciale ledenvergadering was er veel steun voor zijn kandidatuur. Pepijn in een reactie: “ We zijn er klaar voor om mee te besturen. Het wordt hoog tijd dat we ook in Limburg aan de slag gaan met onze opgaven voor energietransitie en een duurzaam Limburg.”

Op plaats twee van de lijst staat Thea Jetten uit Arcen. Zij werkt bij IVN en kon door een buitenlandse training niet fysiek aanwezig zijn. In een videoboodschap meldde zij zich in te willen zetten voor duurzaamheid in alle opzichten, zo ook bijvoorbeeld in de zorg.

Andy Rossel uit Kerkrade, plaats 3 van de lijst, brengt ervaring van 4 jaar statenlidmaatschap mee, een periode waarin hij heeft laten zien zich prima in dossiers te verdiepen en de GroenLinks standpunten uit te dragen. Zijn passie en gedrevenheid worden ook door de kandidatencommissie genoemd.

Kathleen Mertens werd gekozen voor plaats 4 van de lijst. Zij woont in Maastricht en is naar eigen zeggen een groene idealiste in hart en nieren. Ze heeft politieke ervaring bij DWARS, en wil nu weer politiek actief worden in de Provinciale Staten.

De plaatsen 5 en 6 worden ingevuld door respectievelijk Odin Westen (Heerlen) en Tim van Dijk (Roermond). Odin is voorzitter van COC Limburg en streeft naar een groene, inclusieve samenleving en inkomensgelijkheid. Tim is hoofd Kunst & Cultuur bij stichting Kunstkwartier in Helmond en staat voor een leefbare woonomgeving, armoedebestrijding en cultuur.

Inez Arts (Horst aan de Maas), Bart Custers (Schinnen), Karlijn Sol (Echt-Susteren) en Roel Baas (Horst aan de Maas) completeren de top 10 van de lijst.

De nieuwe lokale GroenLinks fracties | Noord-Limburg

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 10-10-2018 00:00

Gisteravond kwamen de GroenLinks-fracties en wethouders van de gemeenten Mook&Middelaar, Heumen en Berg&Dal bij elkaar in het gemeentehuis in Groesbeek. We keken samen terug op het eerste halfjaar van de nieuwe raadsperiode. (In de fracties zitten veel nieuwe mensen en dus wordt er hard gewerkt om het boeiende, maar soms ingewikkelde vak van raadslid onder de knie te krijgen.) Ook werden ervaringen gedeeld over de coalitie- en collegevorming en het maken van het coalitieakkoord. Elk college heeft nu een GroenLinks-wethouder: Susan Doorenbos in Mook&Middelaar, Leo Bosland in Heumen en Nelson Verheul in Berg&Dal. Tot slot maakten we plannen om zoveel mogelijk samen op te trekken om de GroenLinks-beweging in deze regio te laten groeien en werd er vooruit gekeken naar de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar maart.

Hoe burgers zich afkeren van Europa door rechts bezuinigingsbeleid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 27-03-2018 00:00

Maandag debatteerden Tweede Kamerleden en Europarlementariërs gezamenlijk over de Staat van de Europese Unie. Eickhout wil van premier Mark Rutte weten waarom de Nederlandse regering dwarsligt bij voorstellen om te voorkomen dat Europese burgers bij een volgende crisis weer te rekening gepresenteerd krijgen. Dit is zijn analyse over de staat van de Europese Unie in Nederland.

Het is tien jaar geleden dat de financiële crisis in de Verenigde Staten begon. Na een periode van groei stortte de economie keihard in, met grote menselijke gevolgen. Werkloosheid, armoede, onzekerheid, politieke spanningen in Europa.

Inmiddels zien de economische groeicijfers er rooskleurig uit en trekt ook de werkgelegenheid aan. De economie krabbelt op na een lange periode van crisis. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de groeicijfers.

Niet voor alle Europeanen

Ten eerste: het economisch herstel bereikt lang niet alle Europeanen.

De eurozone bereikte qua omvang van de economie in 2016 weer het niveau van voor de crisis. Maar kijken we naar armoedecijfers van Eurostat, dan zien we dat er in de eurozone 5,8 miljoen mensen meer die in armoede leven dan voor de crisis.

De werkgelegenheid stijgt, maar ook het aantal Europeanen dat tegen hun wil een tijdelijk contract of een nul-uren-contract heeft. Het percentage jongeren dat geen baan heeft en geen opleiding volgt, is hoger dan in 2008.

Buitengewoon beleid

Ten tweede: het herstel is in grote mate te danken aan een buitengewoon monetair beleid.

De rente staat op nul procent en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ongekende hoeveelheden obligaties opgekocht. De ECB moest handelen omdat de politiek het naliet of te traag was. Het is maar zeer de vraag of de ECB bij een volgende klap nog genoeg mogelijkheden heeft om de economie te stabiliseren.

Ten derde: De groeicijfers van nu zeggen weinig over het vermogen van de eurozone om een nieuwe crisis te voorkomen, of om een nieuwe schok te doorstaan zonder dezelfde sociale ellende die we in de eurocrisis hebben gezien in grote delen van de unie.

Momentum

Er is een momentum om het bouwwerk van de eurozone te versterken. Er ligt een routekaart van de Europese Commissie. De Franse president Emmanuel Macron wil de eurozone schokbestendig maken en optreden tegen sociale dumping. Het eerste hoofdstuk van het Duitse coalitieakkoord bevat een agenda voor een rechtvaardig Europa van gelijke kansen. Duitsland en Frankrijk hebben aangekondigd samen het voortouw te willen nemen.

In de Tweede Kamer en in het Nederlandse kabinet wordt er vaak argwanend gekeken naar deze ontwikkelingen. Het is Nederland goed recht om een eigen lijn te trekken, maar trekt Nederland niet aan de verkeerde kant? De regering wil door met de euro, maar staat op de rem bij vrijwel alle mogelijke voorstellen om de muntunie stabieler en socialer te maken.

Moet de ECB, waarop geen enkel parlement controle kan uitoefenen, dan straks opnieuw de kastanjes uit het vuur zal halen als een euroland in de problemen komt?

Is de eurozone in staat is om de klap op te vangen als de markten het vertrouwen verliezen in - pak hem beet - Italië? Is het verantwoord om alle discussies over een versterking van de eurozone te blokkeren?

Dr. No

Wopke Hoeksta, de Nederlandse minister van Financiën stuurde samen met een paar kleine noordelijke euro en niet-eurolanden een brief waaraan hij de bijnaam Dr. No heeft te danken.

In plaats van aan te haken bij nieuwe Duits-Franse initiatieven voor een stabielere en crisisbestendige eurozone, lijkt de strategie van Nederland om Duitsland op de lijn van oud-minister Schäuble te krijgen: grote spaaroverschotten, meer vrijhandel, meer interne markt en bovenal bezuinigen om het stabiliteitspact te respecteren.

Natuurwet

“Het eigen huis op orde” noemt de regering het. Maar het is precies dit beleid, dat de onzekerheid van Europanen heeft vergroot. Het is het beleid dat de politieke verhoudingen tussen noord en zuid op scherp heeft gezet.

Wat nog wel het meest aan stoort, is de manier waarop de premier dit beleid verkoopt alsof het een natuurwet is.

Het is een economisch beleid toegesneden op multinationals die nauwelijks belasting afdragen. Meer markt en snijden in de sociale zekerheid en de publieke sector. Het is dit rechtse recept dat als alternatiefloos wordt gepresenteerd, waardoor burgers zich afkeren van de EU.

Lage staatsschuld

In zijn speech in Berlijn beweerde de premier dat landen met een lage staatsschuld goed voorbereid zijn op de volgende crisis. Maar Spanje en Ierland hadden voor de crisis een staatsschuld van ver beneden de zestig procent van het BBP en moesten daarna toch bij het noodfonds aankloppen. Waarom ziet deze regering de staatsschuld als grote boeman? En is het een goed vooruitzicht als overheden opnieuw inspringen voor private schulden?

Gezonde langer termijn overheidsfinanciën zijn belangrijk, maar het was het de uit de klauwen gewassen financiële sector, de oververhitting van de huizenmarkt, een overschot aan krediet die onder andere Spanje en Ierland deden ontsporen.

Gereguleerde interne markt

Dan het andere stokpaardje van de regering: de interne markt. Die kan ons welvaart brengen, zeker. Maar alleen onder voorwaarde dat die goed gereguleerd is. Door alleen te concentreren op het wegnemen van barrières maken we dezelfde fout als in de jaren voorafgaand aan de crisis. Toen konden kredieten op steeds verder gedereguleerde markten ongeremd naar Zuid-Europa vloeien en financiële producten alsmaar complexer en gevaarlijker worden. Het liberaliseren van het dienstenverkeer heeft bovendien voor sociale spanningen gezorgd, onder andere in de transportsector.

Verdere verdieping van de interne markt kan alleen als dit leidt tot een verbetering van de sociale situatie. Niet voor niets stemde het Europees Parlement vorige week het controversiële voorstel voor de e-card voor diensten weg.

Belasting op techbedrijven

“Het huis op orde” betekent wat mij betreft dat de eurolanden garanderen dat gewone mensen nooit meer de prijs betalen voor onverantwoorde risico’s die in de financiële sector genomen worden.

“Het huis op orde” betekent wat mij betreft dat de EU-lidstaten eindelijk in staat worden gesteld om de grootste bedrijven fatsoenlijk belasting te laten betalen. Zorg dat de race naar de bodem bij vennootschapsbelasting gestaakt wordt. Dat er met een Europese grondslag niet langer met winsten geschoven kan worden.

Onder andere Frankrijk wil vaart maken met een Europese aanpak voor een belasting op de grote techbedrijven. Bij het debat over de Europese Raad bespeurde was er bij de minister-president weinig enthousiasme over de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Ik zie het gevaar dat Apple, Facebook, Google nog jarenlang vrijwel geen belasting afdragen als we moeten wachten totdat er in G20 of OESO-verband overeenstemming.

Nog niet stormbestendig

De economische groeicijfers mogen ons geen zand in de ogen strooien. De eurozone is nog niet stormbestendig en presteert te mager op sociaal vlak. Tien jaar na de crisis is het hoog tijd om dat aan te pakken. Niet alleen met de zeven dwergen uit het noorden maar met al onze bondgenoten in Europa.

Laat Kamerleden spreken in Europees Parlement | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 26-03-2018 00:00

Zoals Europarlementariërs morgen, bij het jaarlijkse debat over de Staat van de Unie, het woord mogen voeren in de Tweede Kamer, zo moeten Nederlandse kamerleden en hun collega’s uit andere lidstaten de mogelijkheid krijgen te spreken in het Europees Parlement. 

Zo kan de politiek van de EU, in de visie van GroenLinks dichterbij de burgers worden gebracht. 

Burgers hebben vaak weinig zicht op de manier waarop besluitvorming in de EU wordt gecontroleerd, zegt GroenLinks kamerlid Bram van Ojik, die het voorstel morgen , samen met zijn EU-collega Bas Eickhout  zal doen. “Het Europees Parlement is vaak letterlijk ver weg en beperkt in zijn bevoegdheden. In de nationale parlementen wordt het debat bemoeilijkt door gebrekkig zicht op wat, door wie, wanneer in de EU besloten wordt”. 

Een groot jaarlijks debat van nationale partijleiders met de Europese Commissie kan de Europese samenwerking bevorderen en de controle op de besluitvorming verbeteren, aldus GroenLinks. Als er in de Tweede Kamer voldoende steun is voor het idee, vraagt de partij kamervoorzitter Arib het te bespreken met haar collega’s uit het Europees Parlement en de nationale parlementen.

Nederland zet dankzij GroenLinks-motie in op Europese energiedoelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 22-03-2018 00:00

Minister Wiebes schrijft in een brief dat hij naar aanleiding van een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee een ophoging van de energiedoelen van de EU zal steunen. 

 

Dat is goed nieuws, want als er naast het doel voor minder CO2-uitstoot ook doelen zijn voor energiebesparing en duurzame energie komen de doelen van het klimaatakkoord van Parijs wat dichterbij. Winst voor het klimaat dus!

Tot nu toe wilde de regering altijd inzetten op slechts één doel: minder CO2-uitstoot, terwijl het ontzettend belangrijk is om op alle fronten in te zetten. Meerdere doelen zorgen voor duidelijkheid en geven zekerheid voor bedrijven en burgers.

Tom van der Lee: “Minister Kamp verzette zich altijd hevig tegen het stellen van verschillende klimaat- en energiedoelen, terwijl het stellen van meerdere doelen meer zekerheid biedt. Dit is dan ook een positieve breuk met het eerdere beleid van de regering. ik wens minister Wiebes veel succes met de onderhandelingen in Brussel en hoop op een ambitieus energiebeleid!”

EU geeft multinationals extra rechten zonder plichten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 20-03-2018 00:00

De Europese ministers gaven de Europese Commissie dinsdag een mandaat om onderhandelingen te starten over de oprichting van een multilateraal investeringshof. Dit permanente hof zou de arbitrage tussen staten en investeerders in de toekomst op zich moeten nemen. GroenLinks is ontsteld dat de EU-landen hiermee de rechten van internationale investeerders verder versterken zonder daaraan internationale plichten op het vlak van mensenrechten en duurzaamheid te verbinden.

Europarlementariër Bas Eickhout: “In plaats van multinationals die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of vernietiging van de natuur aansprakelijk te maken, geeft de EU prioriteit aan het verder versterken van de positie van investeerders ten koste van overheden.”

Ongelijkheid

Het hof voorziet in een hervormde vorm van de gedateerde en uiterst controversiële arbitrage tussen investeerders en staten (ISDS), maar die hervormingen gaan slechts over de procedures. Rechters worden onafhankelijker, de rechtsgang wordt transparanter en er komt een mogelijkheid tot beroep. Maar al deze zaken veranderen niets aan de ongelijkheid die dit systeem in stand houdt: investeerders krijgen een permanent hof om staten aan te klagen wanneer zij menen dat investeringsverdragen geschonden worden. Maar staten of slachtoffers van misdragingen van bedrijven kunnen niet aankloppen bij het hof om hen tot de orde te roepen.

Eickhout: “De EU mist hier een grote kans om investeerders op hun plichten te wijzen. De bescherming van investeerders wordt verder geïnstitutionaliseerd. Maar in het mandaat voor het multilateraal hof staat geen enkel streven om multinationals die zich inlaten met zaken als kinderarbeid of landroof ter verantwoording te roepen.”

Mandaat

De Commissie heeft nu het mandaat om het investeringshof namens de EU met geïnteresseerde partijen uit te onderhandelen. Als er een akkoord komt, zal dit moeten worden voorglegd aan het Europees Parlement en de lidstaten. GroenLinks wilde dat het Europees Parlement voorafgaand aan het onderhandelingsmandaat een positie zou innemen, maar een rechtse meerderheid verhinderde dat.

GroenLinks presenteert pamflet “Nederland uit de schulden” | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Noord-Limburg 19-03-2018 00:00

GroenLinks presenteert vandaag het pamflet “Nederland uit de schulden: de beloftes van GroenLinks.” De landelijke fractie en de lijsttrekkers van de zeven grote steden slaan de handen ineen en komen met concrete maatregelen om de schuldenproblematiek aan te pakken.

Schulden zijn namelijk een toenemend probleem. Tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden en twintig procent van de huishoudens loopt daar risico op. Het hebben van schulden leidt tot gezondheidsproblemen, stress en soms zelfs huisuitzettingen. Daarom wordt het hoog tijd dat schulden op lokaal en landelijk niveau worden aangepakt. In het pamflet geven Kamerlid Linda Voortman en de GroenLinks-lijsttrekkers van zeven grote steden in Nederland aan wat zij gaan doen om mensen met schulden beter te helpen.

De partij pleit ervoor dat huisuitzettingen alleen vanwege een huurschuld niet meer mogen. Wie hulpverlening accepteert mag niet zijn huis uitgezet worden. Dat voorkomt veel leed, maar ook een onnodig groot beroep op de opvang. Ook wil de partij in elke gemeente convenanten sluiten met vastelastenpartners om te zorgen voor een sociale incasso en betere afstemming, zodat partijen niet op dezelfde euro’s jagen. Per huishouden moet er nog maar één deurwaarder aan de deur komen. Tot slot moet de overheid haar communicatie verbeteren. Deze is vaak te ingewikkeld en qua toon niet altijd aanmoedigend.

Linda Voortman: “de marktwerking in de deurwaarderssector dient geen enkel doel. Het leidt er alleen maar toe dat er steeds harder op dezelfde euro’s gejaagd wordt. Dat maakt schulden juist erger. Wij willen daarom toe naar één deurwaarder per gezin.”