Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

166064 documenten

Motie Kwaliteit op peil in OH | Enschede-Haaksbergen

GroenLinks GroenLinks Haaksbergen 09-07-2020 00:00

Motie ingediend in de raadsvergadering van 8 juli 2019 Motie ingediend door GroenLinks en DENK Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 juli 2019 besprekende het raadsvoorstel: ZOMERNOTA 2019:

Overwegende dat:

In de zomernota wordt voorgesteld de kosten voor de ondersteuning van het huishouden te verlagen;

Draagt het college op:

Zich als gemeente openbaar uit te spreken over de realiteit, ernst en urgentie van klimaatverandering door het officieel afkondigen van een klimaatcrisis en dienovereenkomstig te handelen;

Overwegende dat:

Lagere kosten mogelijk haalbaar zijn, maar niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd;  

Draagt het college op:

Bij de uitwerking van het plan de kosten voor de ondersteuning van het huishouden te verlagen, ervoor te zorgen dat de kwaliteit van geleverde zorg niet vermindert en als denkrichtingen onder meer te hanteren: beperken administratieve lasten en inno

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Gelijke rechten gelden voor iedereen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Heemstede 28-03-2020 19:53

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312149/48317/IMG_5311.JPGChristenUnie en SP hebben aandacht gevraagd voor de positie van woonwagenbewoners in Haarlem. Raadslid Frank Visser: “De wachttijd voor een woonwagenstandplaats is opgelopen tot 20 jaar. En dat terwijl het College voor de rechten van de mens heeft uitgesproken dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Gemeenten hebben daarom de plicht om te zorgen voor voldoende locaties.”

De woningnood in Haarlem is groot. Zo zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning al opgelopen tot boven de 7 jaar. Niet elke vrijkomende locatie kan daarom worden gereserveerd voor woonwagens. Maar volgens de ChristenUnie moet de gemeente wel meer doen dan nu. Zo kan er gekeken worden of het aantal plekken op bestaande locaties kan worden uitgebreid.

De motie werd gesteund door GroenLinks, Jouw Haarlem, Actiepartij en Trots Haarlem. Dit was net niet genoeg voor een meerderheid in de gemeenteraad.

MOTIE Gelijke rechten gelden voor iedereen

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 2020,

Constaterende dat

Zowel de minister als de ombudsman vinden dat de cultuur van woonwagenbewoners moet worden gerespecteerd en dus ook hun wens om in een woonwagen te wonen; De minister daarom in het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsen stelt dat gemeenten daarom moeten voorzien in voldoende standplaatsen, zodat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats kunnen krijgen; In Haarlem momenteel dringend 45 standplaatsen nodig zijn voor woonwagenbewoners , en de komende jaren nog eens 26 plaatsen, terwijl er maar 3 à 4 standplaatsen per jaar vrij komen; De wethouder daarom tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van februari 2020 heeft toegezegd te komen met een actieplan met “ in- en uitbreidingsmogelijkheden van het aantal standplaatsen”. Het college echter tegelijkertijd in de in december 2019 uitgebrachte informatienota Rijksbeleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid stelt dat er in Haarlem weinig ruimte beschikbaar is voor extra standplaatsen; Het college bovendien stelt dat er in Haarlem woonwagenkampen zijn waar regelmatig  misdrijven worden gepleegd;

Overwegende dat

In Haarlem wel ruimte is om 10.000 woningen te bouwen, er daarom ook ruimte moet zijn om extra standplaatsen te creëren; Het stigmatiserend is om in een huisvestingsnota te spreken over het crimineel gedrag van sommige woonwagenbewoners; als het gaat om huisvesting van de bewoners in het gebied van project de Lelie wordt ook niet het veelvuldig voorkomen van criminaliteit gebruikt als argument om hen het recht op een woning te ontzeggen; Op verreweg de meeste locaties geen sprake is van criminaliteit en de bewoners van die woonwagenkampen hardwerkende Haarlemmers zijn; De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning 8 jaar bedraagt, gelijke rechten dan inhouden dat de wachttijd op een standplaats niet langer dan 8 jaar mag bedragen; Bovendien door het creëren van extra standplaatsen sociale huurwoningen vrijkomen;

Roept het college op om

Voor 1 juli 2020 te komen met een plan met bijbehorend tijdpad om het aantal standplaatsen in Haarlem op zo kort mogelijke termijn uit te breiden; Elke overbodige verwijzing naar criminaliteit in relatie tot woonwagenbewoners in (beleids-) documenten die over wonen en ruimtelijke ordening gaan, zoals de “Inventarisatie behoefte Gemeente Haarlem” woonwagenstandplaatsen te vermijden.

En gaat over tot de orde van de dag

Frits Garretsen, SPFrank Visser, ChristenUnie  

 

Delft bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen | Delft

GroenLinks GroenLinks Delft 28-03-2020 00:00

Delft is bereid om verweesde vluchtelingenkinderen op te vangen. Dit laat de gemeente weten, in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. GroenLinks ziet met tevredenheid dat Delft een van de tot nu toe circa 30 gemeenten is, die gehoor geven aan de oproep van hulporganisaties om zo'n 500 kinderen op te nemen in Nederlandse gemeenten. Het gaat om kinderen die zonder ouders of begeleiding vastzitten in vluchtelingenkampen in Griekenland. Nu zoveel gemeenten aangeven dat zij klaar staan om de kinderen op te vangen, is het aan het Rijk om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.

Zwolle gaat voor het Deltaplan Biodiversiteitherstel | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 28-03-2020 00:00

Een positief bericht dat we jullie niet willen onthouden in deze spannende en bizarre tijden: Zwolle sluit zich als eerste gemeente aan bij het Deltaplan Biodiversiteitherstel! Deze samenwerking van boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaat zich inzetten om de zorgwekkende terugloop van biodiversiteit in Nederland om te buigen naar herstel.

GroenLinks-gemeenteraadslid Eildert Noorda reageert: “Deze groene stap van ons college van B&W is prachtig positief nieuws. Juist in deze spannende, bizarre en trieste tijden kunnen we dat wel gebruiken. De gemeente werkt op dit moment keihard om de gevolgen van Covid-19 het hoofd te bieden, maar op de achtergrond kan nu ook worden begonnen met het voorbereiden van intelligente, groene stappen die we met zijn allen kunnen zetten als dit achter de rug is.”

Een moderne Ark van Noach

Het nieuws werd deze week namens het college van B&W bekendgemaakt door de wethouder groen, William Dogger: “Helaas is de biodiversiteit in het landelijke gebied de afgelopen jaren achteruitgegaan, onder andere door de intensieve landbouw. En nu is de situatie precies andersom: de biodiversiteit in de stad is op sommige plekken rijker dan daarbuiten (...) Wij willen ons blijven profileren als koploper en ons verder voorbereiden op wat nodig is om ook in tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te behouden.”

Eildert is blij dat de stad Zwolle hiermee laat zien dat het niet alleen oog heeft voor groeien, maar ook voor bloeien. Hij vergeleek de verantwoordelijkheid van de stad Zwolle al eerder met een soort moderne ark van Noach. “Soortenrijkdom moeten we als stad koesteren, zodat ze op zijn minst behouden blijven zolang de situatie op het platteland door bijvoorbeeld teveel stikstof en schadelijke pesticiden zorgelijk is. En laten we niet vergeten dat een groeiende stad de natuur niet mag wegdrukken.”

Grondgebruik

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet in op de drie belangrijkste vormen van grondgebruik in Nederland: openbare ruimte, landbouw en natuur. Hier kan de meeste winst worden gehaald. De gemeente Zwolle zet hier met concrete punten, zoals bijvoorbeeld een verfijning van het bermbeheer en het opstellen van een ecologische gedragscode, op in.

 

 

Meer lezen?

Over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel:

www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Lees hier het persbericht van de gemeente Zwolle:

https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/83197/zwolle-doet-mee-aan-deltaplan-biodiversiteitsherstel.html

Sandra Mantingh en Katinka de Rover in gesprek: "Schiedam is ontzettend toe aan een vuurwerkverbod" | Schiedam

GroenLinks GroenLinks Schiedam 28-03-2020 00:00

10 maart j.l. werd de Groenlinks-motie Schiedam Vuurwerkvrij aangenomen, na een intensieve periode van gesprekken, debat en veel lobbywerk van in het bijzonder Sandra Mantingh. Zij ging op 12 maart  in gesprek met Katinka de Rover (raadslid GroenLinks in de vorige raadsperiode) over het vuurwerkverbod, en vooral de weg daarnaartoe.

Sandra: Eindelijk een vuurwerkverbod na jaren knokken. Ik geloof dat GL er al wel 10 jaar mee bezig was hier in Schiedam. Katinka, hoe blij ben je ermee?

Katinka: Enorm, Schiedam was hier ontzettend aan toe als je het mij vraagt.

 

S: Jij hebt je er jaren voor ingezet, hoe is dat voor jou begonnen? Hoe werd het jouw onderwerp en hoe heb je dat aangekaart in de gemeenteraad?

K: Vuurwerk ís vaak opeens. In november beginnen de eerste knallen al, en ikzelf, net zoals vele schiedammers, ergeren zich daar erg aan. Ik vond ook dat er veel te vroeg al vuurwerk werd afgestoken en dat daar wat aan gedaan moest worden. Daarom ben ik dat, toen ik 6 jaar geleden in de raad kwam, gaan aanpakken. “Dit moet nou eens een keertje veranderen”, vond ik.

S: Is het een onderwerp wat jij echt op de kaart hebt gezet?

K: Samen met Jeroen (Ooijevaar, red.), ik heb eigenlijk dat stokje van hem overgenomen, we zijn er beiden mee bezig geweest. En we kregen als fractie ook regelmatig een ingezonden brief binnen over vuurwerkoverlast. Vuurwerkoverlast was zo’n onderwerp waarin mensen aangaven dat ze in november eigenlijk al niet meer met de hond konden lopen buiten, omdat het beestje niet meer durfde.

S: Heb je het idee dat het met de jaren erger is geworden? De vuurwerkoverlast? Het leed, de schade? Dat soort dingen?

K: Wat ik bijzonder vond in de periode dat ik raadslid was, was dat het bedrag van de schades per jaar steeds minder werd, maar de overlast en de ervaring van mensen steeds meer. Het verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Bij mij kwam de doorslag toen ik 2 jaar raadslid was. Toen vond er in mijn wijk een schietpartij plaats in november. En de eerste associatie die ik zelf had was “oh, er wordt vuurwerk afgestoken” en ik keek er verder niet meer van op. Toen voelde ik nog meer dat dit moest stoppen, dat het te gevaarlijk werd. Je zou op zo’n moment heel alert moeten zijn, maar ook dat vlakte af. Het was niet meer veilig.

S: Voor dat afschaffen heb je je enorm ingezet: hoe heb je dat gedaan in de gemeenteraad? 

K: Ik denk dat we dat als GroenLinks op meerdere vlakken hebben gedaan. We hebben laten zien wat voor een overlast en troep vuurwerk kan geven. Bijvoorbeeld met onze jaarlijkse opruimactie op 1 januari. Je ziet dat de straten vol liggen met afval. Sommige mensen doen dat natuurlijk wel keurig netjes moet ik erbij zeggen, maar er zijn straten en pleinen waarbij het niet gebeurt. En als je dan op 1 januari, 2 januari, of zelfs later in de week door de stad loopt, zie je nog steeds her en der nog hoopjes afval liggen. Daar vroegen we elk jaar aandacht voor. En in de gemeenteraad zelf heb ik het vooral gewoon bespreekbaar gemaakt. Een keer vlak na de jaarwisseling, een keer vlak voor de jaarwisseling, een keer midden in het jaar. Want het leek nooit het juiste moment om het te bespreken. 

S:Terwijl je toch op heel veel verschillende momenten geprobeerd hebt? 

K:Ik denk ook dat de tijd er rijp voor moest zijn. En gelukkig ben jij daar dan op dit moment. 

S: Ik ben vooral heel blij dat er al zoveel werk was verzet. Het was geen nieuw onderwerp meer. Men wist natuurlijk ook binnen en buiten de raadzaal dat GroenLinks zich hard maakte voor een veilige en plezierige jaarwisseling voor iedereen, zonder vuurwerk dus. Omdat het echt schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Het letsel wat veroorzaakt wordt, maar ook de longpatiënten die niet meer naar buiten kunnen. Voor dieren, omdat ze niet meer naar buiten durven en onder de bank kruipen van angst, vogels die massaal opvliegen tijdens het afsteken van vuurwerk, maar ook het giftige afval waar bijvoorbeeld vissen last van hebben. En het is superslecht voor het milieu.  Wat het nu nog urgenter heeft gemaakt is dat de discussie al wat langer gaande was en de opvattingen in de maatschappij erover aan het veranderen zijn. Rotterdam had begin dit jaar ervoor gekozen om een afsteekverbod in te stellen, en ik hield echt mijn hart vast over wat er zou gebeuren als wij de afsteekplek zouden worden voor hun vuurwerkliefhebbers. We hebben onze handen al zo vol elk jaar. We zijn een van de gemeenten die de meeste kosten maken rond de jaarwisseling. Ook de kosten voor de preventie stijgen. We wordt van van tevoren heel veel aan voorbereid en tijdens de jaarwisseling is er flinke inzet, maar het loopt steevast uit de klauwen. Ik ben dus heel blij dat we nu toch een duidelijk standpunt hebben ingenomen als gemeenteraad:  “dit is niet meer leuk, voor niemand, daarom willen we nu een verbod” 

K: Het is niet alleen meer niet leuk voor de inwoners van Schiedam, de hulpverlening is overbelast tijdens de jaarwisseling maar ook al in aanloop daar naartoe. En er zijn natuurlijk genoeg mooie alternatieven tegenwoordig. Er is een prachtige Nationale Vuurwerkshow in Rotterdam waar je naartoe kan als je vuurwerk wil bewonderen, Al is vuurwerk niet meer perse een van de standaard tradities. Ik denk dat de rij bij Nico Sterrenburg om een lekkere oliebol te halen een betere traditie is dan die knallen.

S: Zeker! Het heeft ons, jou, mij, alle leden die elk jaar weer meehielpen vuurwerk op te ruimen, veel werk gekost en ik ben erg blij met het resultaat. Wel ben ik natuurlijk erg benieuwd hoe dit nou concreet uit gaat pakken. Ik leef niet in de illusie dat we van het een op het andere jaar helemaal geen knallen meer horen, of er geen incidenten meer zijn. Maar omdat we nu echt een signaal geven het helemaal niet meer te tolereren is het wel makkelijker om daarop de handhaven. Hulpdiensten vragen er natuurlijk ook zelf om. Je hoeft niet meer te kijken is het legaal of illegaal, mogen we het al dan niet innemen. Nee, het mag gewoon niet meer hier. Je mag het in Schiedam nergens meer afsteken. Dus als je je niet aan de regels houdt, dan is het gewoon klaar.

K: Ook fijn dat we die ‘vuurwerkvrije zones’ nu kunnen loslaten. Die veranderden per jaar, het was alles behalve optimaal, nu mag het gewoon niet. Hier niet, in Rotterdam niet en laten we hopen dat Vlaardingen zich zometeen ook aansluit. 

S: En laten er vooral verschillende feestelijke alternatieven komen die veel verschillende vormen kunnen hebben die het echt tot een mooi feest maken voor iedereen.

K: Laten we daarop toasten!

 

Initiatieven in stad en land | Eindhoven

GroenLinks GroenLinks Eindhoven 27-03-2020 00:00

Deze crisis en de noodzakelijke maatregelen hebben impact op ieders leven.  Toch zien we iets moois gebeuren. Bestaande organisaties en nieuwe initiatieven richten zich op de aanpak van de corona-pandemie en de gevolgen hiervan. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook hier in Eindhoven. Wij zetten landelijke en lokale initiatieven voor jou op een rijtje. 

Zorg en welzijn

De samenwerking van Springplank, NEOS, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de straatdokter zorgt voor het opvangen van dak- en thuislozen. De luisterlijn biedt dag en nacht een luisterend oor. Samen de psychische gezondheid verbeteren is het doel van MIND. Juist in de coronatijd kan is steun hard nodig.

Werk en inkomen

Gemeente Eindhoven heeft voor ondernemers en ZZP-ers het ondernemersloket opgestart. Speciaal voor vragen die jij als ondernemer hebt aan de gemeente en/of voor meer informatie over het aanvragen van één van de maatregelen uit het steunpakket voor ondernemersDe Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven heeft voor de inwoners uit de gemeente Eindhoven een hulplijn geopend. Voor financiële vragen kun je iedere werkdag tussen 9.00 – 13.00 uur bellen met 040-7601777. 

Wonen en wijken

De ode aan Drents Dorp is een mooi wijkinitiatief dat ondanks de afstand toch betrokkenheid toont van de inwoners!

Cultuur en design

Stadsdichter Iris Penning heeft zichzelf in kunstquarantaine gezet en is de poëzie-podcast Besmettelijke Teksten begonnen. Hierin deelt ze nieuw werk, zowel muziek als poëzie, en gaat ze het gesprek aan met inspirerende Eindhovense taalkunstenaars.

Onderwijs

Community Radio TU/e is een mooi initiatief om studenten te verbinden tijdens de Corona uitbraak. De dagelijkse uitzendingen houden jou gemotiveerd met de grootste hits en de beste verhalen met als motto: "We're in this TU-gether!".

Dit bericht wordt aangevuld wanneer wij nieuwe initiatieven ontdekken. Ben of ken jij een initiatiefnemer die ook op deze lijst thuishoort? Stuur ons dan een mail.

Arjen’s Haagse maand in de raad: zorgzaam in tijden van Corona | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Den Haag 27-03-2020 00:00

Het is snel gegaan. Drie weken geleden was ik nog met een grote groep vrijwilligers in Oostbroek-Rustenbrug om de straten schoon te maken en met bewoners in gesprek te gaan. Sindsdien is er veel veranderd.

Nu de uitbraak van Corona een wereldwijde crisis vormt hebben de Nederlandse regering én het stadsbestuur (terecht) verregaande maatregelen genomen. Toen we deze week als sobere en afgeslankte gemeenteraad (met ruimte afstand tot elkaar) bijgepraat werden over de Haagse maatregelen was ik daar echt van onder de indruk. Zo nam onze wethouder Bert van Alphen veel sociale noodmaatregelen: hij maakte hij afspraken met woningcorporaties, Eneco en Dunea om nu geen huisuitzettingen te doen en water en elektriciteit niet af te sluiten als mensen de rekening niet kunnen betalen. De daklozenopvang is in hoog tempo uitgebreid om besmettingen onder daklozen te  voorkomen en de problemen bij de voedselbanken zijn voorlopig opgelost dankzij het verstrekken van supermarktbonnen.

Ook wordt met man en macht gewerkt om alle aanvragen van ZZP-ers voor inkomenssteun snel te behandelen. Ook onze raadsleden zetten zich er vol voor in om kwetsbare Hagenaars bij te staan. Zo riepen Erlijn, Serpil en Mariëlle de gemeente via raadsvragen op om extra ruimhartig om te gaan met mensen in een moeilijke positie, zoals arbeidsmigranten. Ook achter de schermen brengen we schrijnende gevallen extra onder de aandacht. Zo proberen we op allerlei manieren ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen in onze stad niet extra de dupe worden.

Ook is het goed om te zien dat zo veel mensen in de stad willen helpen. Zo zijn veel van onze Haagse GroenLinks-leden bereid gevonden Coronahulp te bieden aan mensen die dat nu nodig hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de onmisbare inzet van velen onder ons bij vitale beroepen om de samenleving draaiende te houden. Of je nou werkt in de zorg, in het onderwijs, als hulpverlener in de daklozenopvang, schoonmaker of als vakkenvuller in de Albert Heijn: jij maakt het verschil en zorgt ervoor dat de rest van de mensen zoveel mogelijk gezond thuis kan blijven. Laten we dit onthouden en het kabinet er ook na afloop van de crisis aan herinneren dat onze publieke sector meer steun verdiend dan alleen een applaus (hoe sympathiek ook), maar ook in betere arbeidsvoorwaarden. 

Ook voor mijzelf ziet mijn dag er heel anders uit. Ik coach mijn kinderen nu overdag door hun huiswerk  heen en als digibeet heb ik me verdiept in programma’s als Skype en Zoom om toch online met mijn werk en de fractieleden contact te blijven houden. Ondanks dat mijn wereld klein ook heel klein wordt lukt het me goed om er het beste van te maken. Zo kom ik toe aan dingen waar ik normaal gesproken nooit echt de rust of de tijd voor heb: ik lees weer boeken, kijk series op Netflix en kook weer meer.

Ik hoop dat het jou en de dierbaren om je heen de komende tijd ook lukt om gezond te blijven en er ook het beste van te maken. Houd fysieke afstand van je medemens, maar blijf wel kijken of je iets kan doen om de mensen om je heen te helpen. Zo slepen we elkaar samen door deze crisis heen. En dan hopelijk tot snel weer!

Hartverwarmende Zwolse solidariteit | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 27-03-2020 00:00

Er zijn veel noodzakelijke maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Dit is ingrijpend voor veel mensen. Tegelijkertijd zien we allerlei mooie online initiatieven in de stad. Raadslid Simone Boshove geeft vier tips aan iedereen die zelf een steentje wil bijdragen.

Simone: “Dit is de tijd om te laten zien uit welk hout Zwollenaren zijn gesneden. Momenteel is het stil op straat, maar digitaal leeft de stad des te meer, met allerlei online initiatieven. Om met elkaar in contact te blijven, en om elkaar of buurtgenoten te helpen. Het doet me goed om te zien hoe Zwollenaren in deze moeilijke tijden zich inzetten voor anderen. Doe je mee?”

 

1. Pak zwerfvuil veilig mee

Veel mensen zijn nu vaker in en om hun eigen huis dan normaal. Ikzelf loop iedere dag wel een klein blokje om, even een frisse neus halen. Het viel me onlangs pas op hoe ontzettend veel zwerfvuil er in m’n eigen buurt ligt. Dus vanaf nu gaat er iedere dag ook een vuilniszak en afvalgrijper mee!

 

2. Help elkaar een handje!

Begin dichtbij, in je eigen omgeving. Kijk of er iemand in je eigen familie- of vriendenkring is die jouw hulp kan gebruiken. Gooi een briefje door de bus bij mogelijk kwetsbare mensen bij jou in de straat of zet een berichtje in je buurtapp.

Bedenk ook goed waar jij mensen mee kan helpen. Ben je fysiek in staat en heb je vervoer om naast je eigen weekboodschappen ook die voor een ander te doen? Zo niet, dan zijn er ook andere dingen die je kunt doen. Gek op dieren? Kijk of je iemands hond kunt uitlaten. Kun je zelf ook niet het huis uit, maar wil je wel iets doen? Bel eens iemand op om te vragen hoe het gaat, alleen al een praatje maken doet iemand vaak al goed!

Wil je ook buiten je netwerk anderen helpen? Plaats een oproepje op SamenZwolle! Het handige is dat je op de site al je eigen wijk kan aanvinken, waardoor je zoveel mogelijk wordt gematcht aan iemand bij jou in de buurt. Je kunt je ook aanmelden bij de  facebookgroep ‘coronahulpzwolle’ en de berichten op die pagina in de gaten houden.

Ik werk zelf als activiteitenorganisator bij SamenZwolle. Op dit moment zijn er natuurlijk geen fysieke activiteiten, maar online matchen we nu hulpvragen en vrijwilligers. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook samen met WijZ welzijn een Kletslijn in het leven geroepen, om ouderen die nu geïsoleerd thuis zitten, toch wat gezelligheid te kunnen bieden. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk, is dat ik in deze functie verschil kan maken, ons doel is om mensen mooie dagen te geven om naar uit te kijken, en dat lukt ook echt. Dat was voor de coronacrisis al zo, maar zeker nu in deze tijd is het fijn iets te kunnen betekenen voor een ander.

 

3. Boodschappen doen? Steun lokale ondernemers!

Het zal aan niemand ontgaan zijn dat de winkelstraten in de gemeente een stuk stiller zijn dan gebruikelijk. Dat heeft een groot effect op de lokale economie. De noodgedwongen sluiting van een heleboel winkels komt niet zonder gevolgen. Door de coronacrisis komen Zwolse ondernemers minder makkelijk rond. Daarom roepen we iedereen op om vooral lokaal boodschappen te blijven doen. Zo helpen we lokale ondernemers door de coronacrisis.

 

4. Steun de berenjacht!

De wát? Nou, misschien heb je het al wel gezien in de stad! Voor ouders met kleine kinderen is het heel leuk als je een teddybeertje achter je raam aan de straatkant zet. Zo worden de kleine wandelingetjes die je (uiteraard op rustige momenten en alleen met je eigen gezin, op gepaste afstand van andere mensen) met je kinderen maakt, een leuke speurtocht waarbij je zoveel mogelijk beertjes kunt spotten!

 

Weet jij nog meer mooie initiatieven? Mail naar Simone! s.boshove@groenlinkszwolle.nl

 

 

/r/33bc45996be72c3d98a3abf773a4b49d?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FZet+een+beer+in+de+vensterbank+voor+de+berenjacht%21&id=d52e4f413b73226e77ed4007ee9244f26b6fc583
Zet een beer in de vensterbank voor de berenjacht!
/r/33bc45996be72c3d98a3abf773a4b49d?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FZet+een+beer+in+de+vensterbank+voor+de+berenjacht%21&id=d52e4f413b73226e77ed4007ee9244f26b6fc583
Zet een beer in de vensterbank voor de berenjacht!

Carel Bruring - we zullen hem missen... | Terneuzen

GroenLinks GroenLinks Terneuzen 27-03-2020 00:00

Op 25 maart 2020 bereikte ons het droevige bericht dat Carel Bruring was overleden..... Ons medeleven gaat naar Manda en de kinderen....

Zoveel water als de zee

zoveel tranen

draag ik

met mij mee

(Uit Tranen, Mirjam Warta)

 

Onwerkelijk, we kunnen het nauwelijks beseffen dat jij er niet meer bent. 

Je zeer plotselinge dood raakt ons allen diep. Je toekomst was gekozen, 

in het midden van Nederland wilde jij verder met jouw Manda Heddema.

Dichterbij de kinderen, en een rustiger leven.

 

Lang, heel lang heb jij je ingezet voor de Zeeuwse GroenLinks politiek, 

je was vraagbaak en encyclopedie, daarvoor al elders in het land. 

Heel lang heb jij ons voorzien van prachtige foto’s van Zeeland en 

de rest van de wereld, met daarbij vaak de geschiedenis van de dingen

die je op de foto’s zag.

 

Nu de tijd zou komen om afscheid van de Zeeuwse politiek te nemen

ook al was het moeilijk, en verder te gaan waar je hart lag,

nu heeft de dood je achterhaald.

 

Afscheid nemen kan niet in deze bijzondere omstandigheden,

we zullen je zo moeten laten gaan, 

zonder dat we je nog eenmaal kunnen zien en bedanken. 

Zo veel te meer beseffen we hoe moeilijk dit is voor Manda en de kinderen.

 

Carel Bruring

 

We zullen je missen……..

ook namens de Fractie GroenLinks Terneuzen

 

Coronauitdaging | Medemblik

GroenLinks GroenLinks Medemblik 27-03-2020 00:00

We hebben een coronacrisis. Op veel gebieden is dit ook écht crisis. Vitale beroepen (laten we vooral onthouden welke dat zijn!) werken zich uit de naad, bedrijven vragen zich af of ze volgende maand nog bestaan en onvoorstelbaar leed in families waar beperkt afscheid genomen kan worden van dierbaren. Op veel vlakken zie ik echter ook een coronauitdaging.

Ik kwam laatst bij het opruimen van mijn kasten in mijn ouderlijk huis een Rijkswaterstaat rapport tegen over de mobiliteit van de toekomst. Een project waarbij ze ideeën uit alle lagen van de bevolking wilden hebben, dus ook jongeren (ik was toen 16). Eind 2004 dachten wij dat "telewerken" nog wel eens wat kon worden in de toekomst en daarmee de filedruk sterk kon verminderen.
 
Waar staan we 15 jaar later? Zelf werk ik op een afdeling waar veel overleg en taakverdeling tot nu toe al digitaal ging, maar toch was thuiswerken er nog niet bij. Toen kwam corona om de hoek kijken. Eerst nog ver weg, maar steeds dichterbij. Het veranderde met de dag, van grappend gedag wensen met een voettikje, naar de volgende dag toch maar wat mensen thuiswerken die zich minder voelden, naar de dag daarna iedereen thuiswerken. Na wat eerste kinderziektes blijkt dit bij de meesten best goed te werken.
 
Het is even je draai vinden, verbindingen regelen en tóch maar die extra beeldschermen ophalen. En dat zie je overal gebeuren. Docenten die leren instagrammen en vergadering software die wordt ingericht. Het kan al lang, maar het werd tot nu toe nog weinig gebruikt. Natuurlijk staat de docent straks weer voor de klas. Maar wat zou het mooi zijn als we hiervan een kwart zouden meenemen ná de corona tijd. Geen vergader-vluchten meer naar Londen en wie écht naar Amsterdam toe moet kan doorrijden i.p.v. filerijden.
 
Bart Huisman
Commissielid GroenLinks Medemblik bart.huisman@raadmedemblik.nl