Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

169966 documenten

Belevenistuin Maasbree

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 19-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/belevenistuin-maasbree/

PvdA/GroenLinks Peel en Maas pleit voor een vernieuwing van het beleid. Trefwoorden zijn: duurzamer en socialer!

De Belevenistuin in Maasbree is een van de initiatieven waarin deze vernieuwing al vorm krijgt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Belevenistuin Maasbree verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Vernieuwing bij de BoeBaDoe Farm

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 28-06-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/vernieuwing-bij-de-boebadoe-farm/

PvdA/GroenLinks Peel en Maas pleit voor een vernieuwing van het beleid. Trefwoorden zijn: duurzamer en socialer!

De Boebadoe Farm is één van de initiatieven waarin deze vernieuwing al vorm krijgt.

Foto: BoeBaDoe Farm

[This post contains video, click to play]

Het bericht Vernieuwing bij de BoeBaDoe Farm verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Onze fractie assistent in de Gorkumse podcast 'de Leugenbank'

SP SP GroenLinks Gorinchem 25-05-2021 11:42

Onze fractie assistent https://gorinchem.sp.nl/nieuws/2021/05/onze-fractie-assistent-in-de-gorkumse-podcast-de-leugenbankAron Foppenhttps://gorinchem.sp.nl/nieuws/2021/05/onze-fractie-assistent-in-de-gorkumse-podcast-de-leugenbank was te gast in de podcast van Ik hou van Gorinchem en Het Zevende Huis. Hij was hier te gast samen met Richard Bil van GroenLinks en Anoir Koolhoven van Democraten Gorinchem om samen de actuele politieke issues van Gorinchem te bespreken. De podcast is hieronder te beluisterenhttps://gorinchem.sp.nl/nieuws/2021/05/onze-fractie-assistent-in-de-gorkumse-podcast-de-leugenbank.

via spotify: 

Ik hou van Gorinchem | Podcast on Spotify

via SoundCloud: 

Gratis bewaakte fiets op zondag | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-05-2021 00:00

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering van 25 maart besloot de meerderheid van de raad dat in het vervolg elke zondag de winkels van 07.00 tot 22.00 uur open mogen zijn. Enkele partijen, waaronder GroenLinks, vonden dit om uiteenlopende redenen (consumentisme, verstoring zondagsrust, druk op kleine ondernemers) geen goed idee. De tijdens diezelfde vergadering door enkele partijen (niet GroenLinks) ingediende motie, om zowel het auto- als bewaakte fietsparkeren op zondag gratis te maken, sneuvelde.

Tijdens de laatste raadsvergadering (29 april) dienden wij samen met de PvdA en enkele andere partijen de motie in om het bewaakte fietsparkeren ook op zondag gratis te houden. De meerderheid van de raad was het met ons eens!

 

Voor GroenLinks lag de reden van het mede indienen van deze motie voor de hand, omdat wij in elke situatie fietsgebruik willen stimuleren.

Door je fiets tijdens een bezoek aan de stad, voor een concert, een theatervoorstelling, een etentje of een stadswandeling, bewaakt dus veilig en ook nog gratis te kunnen stallen, hopen en verwachten wij dat dit gezondheidsbevorderende en milieuvriendelijker vervoermiddel vaker gebruikt zal worden voor een ritje naar onze binnenstad.

Uit de Raad: Herdenken en vieren op afstand | Wageningen

GroenLinks GroenLinks Wageningen 04-05-2021 00:00

Door Guido van Vulpen

Ik groeide op in het noordelijkste puntje van Den Haag. Als de wind een beetje gunstig stond, konden we vanuit ons flatje vier hoog op 4 mei de klok op de Waalsdorpervlakte horen. We waren bijna altijd thuis, maar voelden ons toch verbonden aan die plek.

Helaas moeten het herdenken en vieren dit jaar in Wageningen ook noodgedwongen op afstand. Er is echter veel gedaan om het toch waardig en mooi te kunnen meebeleven. De veteranen zijn door vrijwilligers opgezocht, kregen een persoonlijke brief van leerlingen van het Pantarijn en een bos Freedom Flame Tulpen. Rond de bevrijdingsvuurceremonie is een programma gemaakt met vertegenwoordigers van alle veertien bevrijdingsfestivals. Op verschillende markante plekken in Wageningen, onder andere in Hotel De Wereld, zijn opnames van bijzondere optredens gemaakt, die vandaag zijn uitgezonden. Muzikanten en verhalenvertellers zijn aan elkaar gekoppeld om hun verhaal over tien Gelderse oorlogsmonumenten te verbeelden.

We kunnen dit jaar in Wageningen niet ruim 100.000 gasten verwelkomen om op 4 en 5 mei te herdenken en vieren. Desondanks heeft Wageningen wel haar rol ingevuld als ankerplaats daarvoor. Ik heb groot respect voor de wijze waarop alle mensen die hierbij betrokken waren, dit hebben ingevuld.

Wageningen gaat van het gas af | Wageningen

GroenLinks GroenLinks Wageningen 04-05-2021 00:00

Op 12 april heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. Daarmee streven we ernaar om in 2040 Van het Gas (aardgas) af te komen. Stadspartij, VVD en CDA vonden 2040 te ambitieus en stemden niet in met dat jaartal, maar de Warmtevisie zelf is unaniem aangenomen. GroenLinks is blij dat we wél in 2040 aardgasvrij willen zijn. Dat moet, om de CO2 uitstoot zo snel mogelijk omlaag te brengen, om te stoppen met de gaswinning in Groningen en om niet afhankelijk te worden van Russisch gas en Russische grillen.

Voor circa 70 % van Wageningen gaan we aardgasvrij worden door het restwarmtenet dat vanuit Parenco de berg over naar Wageningen komt. Onderzocht wordt of bij Parenco een geothermiebron kan worden geslagen. Zo halen we heet water van meer dan 4 km diep uit de aardbodem. In de overige 30 % van Wageningen liggen de woningen te ver uit elkaar waardoor een warmtenet niet uit kan. Het gaat om de wijken Noordwest, de Weiden, de Boomgaarden, de Ritzema Bosweg en omgeving Oude Bennekomseweg. Hier moeten de huizen met een warmtepomp en gebruik van ondiepe aardwarmte worden verwarmd.

Voor alle woningen geldt dat ze eerst moeten worden geisoleerd. Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken of aan te voeren. Daar zit meteen wel een van de knelpunten, want isoleren kost veel geld. Daarom moeten we de investeringen spreiden in de tijd. 18 jaar, tot 2040, is voor Wageningen een stevige ambitie. Of we 2040 daadwerkelijk gaan halen is spannend, want hiervoor hebben we wel de ondersteuning van Rijk en provincie nodig.

De gemeente gaat via de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het klimaatoverleg bij het Rijk aandringen op een forse financiële  ondersteuning van verduurzaming. Er zijn genoeg mensen die nauwelijks spaargeld hebben maar wel een koophuis, ook zij moeten mee kunnen doen. Ook pleiten we ervoor om de zogenaamde Verhuurdersheffing, een speciale belasting op sociale huurwoningen, wordt afgeschaft, zodat De Woningstichting en Idealis meer kunnen investeren in duurzame en comfortabele woningen. Gelukkig heeft de gemeente wel weer € 200.000 van het Rijk gekregen voor energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen.

Circulair Ambachtscentrum | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 04-05-2021 00:00

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Dit houdt in een industrieel en economisch systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

 

De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind. Dit in navolging van het natuurlijke systeem. Het tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen.

Aangezien een ideale circulaire- of ook wel kringloopeconomie niet zonder meer te verwezenlijken is, wordt het ook wel gedefinieerd als een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.

Gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Het Circulaire Ambachtscentrum is onderdeel van het landelijke uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023.

Pas als hergebruik geen optie meer is, wordt een product in monostromen gedemonteerd. En dat scheelt weer enorm in de kilo’s grof huishoudelijk afval. Ook het scheiden van goederen in monostromen scheelt enorm veel kilo’s grof huishoudelijk afval. En door upcycling kan een product met een nieuwe look weer helemaal hip worden en weer aantrekkelijk zijn voor iemand anders. Door zoveel mogelijk producten te hergebruiken zal het onnodig verbranden van herbruikbare materialen afnemen. Een circulair ambachtscentrum vraagt aldus om de samenwerking van kringloop, milieustraat en repair/demontage.

Daarbij heeft elke gemeente de taak ervoor te zorgen dat haar inwoners goed met hun afval om kunnen gaan en het goede scheidingsgedrag te stimuleren.

Het raadsvoorstel (https://besluitvorming.doetinchem.nl/.../Raadsvoorstel...) dat vorige week donderdag 29 april voorlag aan de raad, werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Het zal geen verrassing zijn dat wij als GroenLinks bijzonder blij worden van deze duurzame, positieve ontwikkeling die we straks ook in Doetinchem zullen hebben, al zullen we met ons allen ons stinkende best moeten doen om dit tot een succes te maken en te houden. De propaganda voor deze ontwikkeling kan wat ons betreft dan ook niet breed genoeg uitgemeten worden.

 

 

Foto: Vlada Karpovich via Pexels

Kinderraad zorgt voor speeltuinen voor àlle kinderen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-05-2021 00:00

Sinds 20 november 2020 (de dag voor de rechten van het kind) heeft Doetinchem een Kinderraad. Afgelopen schooljaar hebben vijftien leerlingen van verschillende basisscholen zich aangemeld voor de Kinderraad. Samen hebben zij besproken wat ze belangrijk vinden om aan te passen in onze gemeente. Het resultaat was een motie die op 29 april werd ingediend in de gemeenteraad. De motie benadrukte het belang van gezamenlijke speeltuinen voor kinderen met en zonder een beperking en riep het college op om te onderzoeken of huidige speeltuinen aangepast kunnen worden en om bij het creëren van nieuwe speeltuinen rekening te houden met speelmogelijkheden voor àlle kinderen. Groenlinks was blij met deze motie en met het feit dat deze unaniem werd aangenomen! We vinden het resultaat van de eerste Kinderraad erg geslaagd en hopen dat een nieuwe Kinderraad ook volgend schooljaar met een goed idee naar de gemeenteraad komt.

Lees hieronder de bijdrage van GroenLinks tijdens het debat.

 

Om te beginnen willen wij de Kinderraad bedanken voor het indienen van deze motie. GroenLinks is het met de Kinderraad eens dat het belangrijk is dat kinderen met en zonder beperking de mogelijkheid hebben om samen te kunnen spelen. We staan achter de overwegingen en constateringen die in de motie genoemd worden en willen daarnaast graag ook nog benadrukken dat samen spelen op jonge leeftijd zal zorgen voor meer wederzijds begrip waarmee samen spelen een goede basis legt voor een inclusievere samenleving.

Deze motie toont wat ons betreft ook mooi het belang van een Kinderraad aan. In onze gemeente zijn we sinds 2016 bezig met de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. Volwassen spreken daarbij samen over toegankelijkheid en volwaardig en gelijkwaardig meedoen in onze samenleving. Voor zover wij weten, waren hier geen kinderen bij betrokken. De Kinderraad was nodig om het onderwerp van toegankelijke speeltuinen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Zij kijken met een ander blik naar wat er nodig is in onze samenleving. Dit maakt de Kinderraad voor GroenLinks al na het eerste jaar tot een succes.

Over de opdracht aan het college willen we graag nog het volgende kwijt: - We gaan ervan uit dat de soms wat algemene bewoordingen van de dictumpunten wel tot een concreet resultaat gaan leiden. Welke concrete mogelijkheden ziet de portefeuillehouder al voor zich? - Daarnaast willen we het college oproepen om initiatieven samen op te pakken met inwoners en maatschappelijke organisaties en gebruik te maken van elkaars expertise. Ook samenwerking met andere organisaties op financieel vlak lijkt ons belangrijk om ook daadwerkelijk een geschikte speelplek te kunnen realiseren. Gebrek aan financiën mag wat ons betreft geen groot struikelblok worden. - Tot slot verwacht GroenLinks dat bij het creëren of aanpassen van speelplekken de natuur een belangrijke rol gaat spelen. Onderzoek heeft laten zien dat een natuurlijke speelomgeving kinderen stimuleert tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag, dat het gezond is en dat kinderen al op jonge leeftijd de natuur leren kennen en waarderen.

GroenLinks vindt een goede samenspeel plek: toegankelijk, bereikbaar, bruikbaar en bespeelbaar voor ieder kind met of zonder beperking.

Duidelijke meningen over onderzoeksrapport Rutgers Milieu | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-05-2021 00:00

Wat vindt de gemeenteraad van Doetinchem van het onderzoeksrapport over de handhaving van Rutgers Milieu? Na de presentatie van het rapport begin april en de mogelijkheid om vragen te stellen in de beeldvormende raad half april, werd het rapport deze week opnieuw besproken tijdens de meningsvormende raad van 29 april. GroenLinks liet in haar bijdrage weten dat ze vindt dat het feitenrelaas in het onderzoeksrapport duidelijk weergeeft wat er sinds 2010 is gebeurd. Daarnaast vinden wij ook de analyse en de conclusie helder: milieurisico’s zijn jarenlang miskend en het heeft ontbroken aan wil en vermogen om goed te handhaven. Nu dit helder is moet er wat GroenLinks betreft direct actie volgen om te voorkomen dat een dergelijke casus als Rutgers Milieu nogmaals plaatsvindt in onze gemeente, of nog beter in heel Nederland. Want natuurlijk is dit handhavingsprobleem niet alleen een lokale aangelegenheid. Afgelopen maart bleek uit een ander onderzoeksrapport (van de commissie van Aartsen) al dat de problemen rondom milieuhandhaving breed in ons land aanwezig zijn. We moeten hiermee aan de slag op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

 

Zo ziet onze fractie het liefst dat de financiële prikkel om afval in te zamelen verschuift naar het verwerken van afval. Daarnaast moet de samenwerking tussen de verschillende Gelderse omgevingsdiensten zo zijn dat ze elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Op lokaal niveau zien we dat er al een aantal maatregelen zijn genomen de afgelopen jaren waardoor de kans op herhaling van een casus zoals Rutgers Milieu al kleiner is. In de raadsmededeling van het college noemen zij er een aantal, maar voor GroenLinks is dit nog onvoldoende en we zijn dan ook blij dat het college een plan van aanpak op gaat stellen. GroenLinks heeft het college gevraagd om al voor het zomerreces terug te komen bij de raad met een aantal concrete maatregelen. Burgemeester Boumans heeft toegezegd dit te doen.

De meeste andere partijen lieten tijdens de meningsvormende raad een soortgelijk geluid horen en willen dat er maatregelen genomen worden die zorgen voor betere handhaving van bedrijven en betere communicatie tussen de ODA en de gemeente Doetinchem over risicovolle bedrijven. Vier partijen wilden naast nieuwe maatregelen en oplossingen ook dat de gemeenteraad haar afkeuring zou uitspreken over wethouder Langeveld als portefeuillehouder milieu en lid van het algemeen bestuur van ODA. Zij dienden een motie van afkeuring in. Deze werd echter niet gesteund door de overige 25 raadsleden. De partijen die tegen de motie stemden gaven aan dat het onderzoeksrapport laat zien dat de problemen rondom Rutgers Milieu zijn ontstaan in de periode 2010 tot 2013 bij zowel de provincie Gelderland als de gemeente Doetinchem. Vervolgens is na de oprichting van de ODA in 2013 dezelfde ambtenaar betrokken gebleven bij dit dossier. Hierdoor is ook de verkeerde aanname dat het grote aantal vaten met blusschuim toegestaan was in stand gebleven. Wethouder Langeveld is vanaf zijn aantreden in 2014 niet door ODA geïnformeerd over Rutgers. Dit laatste vonden de partijen wel onbegrijpelijk en zorgelijk, maar werd de wethouder niet aangerekend. Ook GroenLinks ziet in het onderzoeksrapport geen aanleiding om haar afkeuren uit te spreken over de huidige portefeuillehouder milieu vanwege de fouten die (in het bijzonder tussen 2010 en 2013) zijn gemaakt.

Tijdens de raadsvergadering heeft GroenLinks ook de twee partijen die nog vragen hadden over wat er zes maanden geleden gebeurd is binnen de fractie van GroenLinks uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. De raadsvergadering was wat ons betreft niet de juiste plek om dit te bespreken. De huidige fractie vindt het geen probleem om nog eens uit te leggen wat de aanleiding was voor het vertrek van onze voormalige fractievoorzitter. In de media blijft opduiken dat dit vertrek te maken had met het beschermen van GroenLinks wethouder Langeveld. We verwachten dat na deze meningsvormende raad over het onderzoeksrapport voor iedereen duidelijk is dat de aantijging van Karen Kamps in de richting van wethouder Langeveld ongegrond was.

Niet over jongeren maar met jongeren spreken | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 30-04-2021 00:00

In de afgelopen drie weken heeft de gemeenteraad het mede op initiatief van GroenLinks-raadslid Andries Bergsma drie keer over jongeren in coronatijd gehad. Eerst met de jongeren zelf, vervolgens met  professionals uit het werkveld en afgelopen week was er een politieke dialoog met wensen en bedenkingen uit de vorige sessies. De fractie van GroenLinks Leeuwarden voelde de behoefte om jongeren te spreken over wat hen bezighoudt in deze bijzondere tijden. Onder het mom van: niet over hen spreken, maar met hen spreken! Eerst werd er een enquête uitgezet en aan de hand daarvan werden jongeren uitgenodigd voor een verdiepend gesprek via een Teams-meeting met zogenaamde breakout rooms, waar kleinere groepen jongeren in gesprek konden met één of meerdere raadsleden.

Zwetende griffie

De fractie van GroenLinks heeft niet kunnen bevroeden hoeveel werk hier voor de griffie achter vandaan kwam. Eerst het maken en uitzetten van de enquête, vervolgens het verwerken van maar liefst 511 vragenlijsten en tot slot moest ook de sessie met de jongeren op technisch gebied in goede banen geleid. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe wij hier van onder de indruk zijn. En wat geweldig is het dat de animo onder de jongeren zo groot is om hun verhaal te vertellen.

Persoonlijke verhalen

De jongeren hebben in groten getale de tijd genomen om uitgebreid te antwoorden op de open vragen. Dat zegt iets over de behoefte van hen om hun verhaal kwijt te willen. GroenLinks Jeugd-woordvoerder Andries Bergsma was gespreksleider in een van de Break-out rooms. Daar vertelde iemand dat alleen al het feit dat de gemeenteraad interesse toonde in de jongeren al genoeg was. Dat antwoord raakte Andries best wel. Want ja, interesse tonen in elkaar, in gesprek zijn met elkaar, dat is toch een vrij essentieel onderdeel van ons leven. En juist dat, fysieke ontmoetingen, het ongedwongene in de omgang met elkaar. Dat is wat wij missen in deze tijd.

Nog een verhaal uit een breakout room: “Mijn ouders wonen op anderhalf uur rijden hier vandaan. Dan zitten we hier op mijn studentenkamer te eten en nog wat na te kletsen en zo is het kwart voor negen en om negen uur gaat de avondklok in en mijn moeder moet nog anderhalf uur rijden naar huis.” Wie had een jaar geleden gedacht dat we van overheidswege ‘s avonds niet meer naar buiten mochten. Het gaat om onze gezondheid en die is heel veel waard, maar een opgave is het wel!

Hoe verdelen we het geld?

Wat kunnen wij als gemeente doen om onze jongeren tegemoet te komen was de vraag die tijdens de politieke dialoog voor lag. GroenLinks is van mening dat we de extra middelen die beschikbaar zijn het best in kunnen zetten om de bestaande structuren te versterken. Wij zijn het eens met het plan van het college een tijdelijke versterking van het jongerenwerk voor te stellen tot eind 2021. Hiermee zou een bedrag van €140.000,- (inclusief €10.000,- activiteitenbudget) gemoeid zijn. Ook maakten we van de gelegenheid gebruikt om de wethouder te bevragen.

Mentale gezondheid

Bij de expertmeeting zaten o.a. een praktijkondersteuner van de huisarts, school als werkplaats en school als vindplaats, Stjoer. Het ging toen vooral over de mentale gezondheid van jongeren. Kunnen we vooruitlopen op het budget dat in juni vrij komt voor alle zaken rondom mentale gezondheid? Of is er in juni weer een ronde met wensen en bedenkingen van de raad? GroenLinks wil niet langer wachten met het extra inzetten op mentale gezondheid van de jongeren, zoals ook de oproep was van ‘Claim your future’ in hun brief.

Jeugdland

Wil de wethouder in de verdeling van de gelden ook denken aan Jeugdland. GroenLinks hoopt dat deze kindervakantieweek dit jaar door kan gaan. De kosten voor deelname zijn dankzij tientallen sponsors heel laagte en dat is bewust: ooit werd Jeugdland opgericht voor kinderen die niet op vakantie gaan. Die komen er nog steeds, maar ook andere jongens en meisjes zijn welkom. De meesten komen uit Leeuwarden en omringende dorpen. Kan de gemeente informeren of alle sponsoren nog kunnen bijdragen en dat daardoor de toegangsprijs gegarandeerd laag blijft, en zo niet, of dan vanuit het nu beschikbare potje bijgedragen kan worden?

Regierol

Wat ons opviel uit de expertmeeting van vorige week was dat de verschillende professionals niet goed op de hoogte zijn van wat anderen in hetzelfde werkveld aan het doen zijn. De behoefte werd uitgesproken om elkaar (beter) te leren kennen. Niet ondenkbaar is dat men op deze manier de kwaliteit van hulpverlening kan verhogen. Onze vraag aan de wethouder is of de gemeente hierin de regierol kan oppakken.

Sociale kaart

De sociale kaart wordt node gemist hebben wij de professionals horen zeggen. Nu heeft GroenLinks in deze raad vaak aan de bel getrokken om een goede sociale kaart te maken. Is die nu onderhand in gebruik genomen en zo ja, wat kunnen we doen om deze onder de aandacht te brengen bij de deelnemers van de expertmeeting?

Beantwoording door wethouder Tjeerdema

Wethouder Tjeerdema antwoordde op onze vragen was dat men de regierol zeker gaat oppakken, iets waar meerdere partijen in de raad naar aanleiding van ons voorstel al op aandrong. Over Jeugdland maakte de wethouder zich geen zorgen. De sociale kaart is nog niet klaar, maar dat duurt niet lang meer en het hoort bij de regierol om zo’n sociale kaart onder de aandacht te brengen. Over de mentale gezondheid komt ze op een later moment met een voorstel naar de raad toe. We kunnen aan de hand daarvan bekijken of er nog iets mist.

Vervolg

In de tweede termijn brachten we nog in dat we dit hele proces als erg positief en hoopvol ervaren. Het is lang geleden dat er extra potjes geld beschikbaar zijn voor jongeren, de gemeenteraad wordt immers al jaren gevraagd om de bestaande structuren af te schalen. Mogelijk dat Corona hier een positief effect op heeft?