Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

170005 documenten

GroenLinksaf is op zoek naar Lokaal Initiatief 2023

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks Waalwijk 20-09-2023 12:06

Bij GroenLinksaf geloven we in de kracht van lokale initiatieven. Ook dit jaar zijn we vastbesloten om lokale projecten te ondersteunen die onze gemeente groener, socialer en duurzamer maken.

Heb jij een geweldig idee, maar ontbreekt het aan de nodige middelen? Dan hebben wij goed nieuws! GroenLinksaf stelt dit jaar weer € 500,- beschikbaar voor de uitvoering van een lokaal initiatief dat aansluit bij onze visie.

De afgelopen jaren hebben we met trots een cheque uitgereikt aan mooie projecten, zoals Natuurspeeltuin het Klauterwoud in Waspik, de Volkstuindersvereniging in Waalwijk, Scouting Jan de Rooij in Sprang-Capelle en Stichting Supervrouw. Dit jaar kan jouw initiatief ook kans maken op deze waardevolle ondersteuning.

Hoe kun je meedoen?

Het is eenvoudig. Als jij een briljant idee hebt om onze samenleving socialer, groener of duurzamer te maken, dan kun je vóór 1 november 2023 een aanvraag indienen. Alle aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Voor 1 december 2023 wordt bekendgemaakt welk initiatief de ondersteuning van € 500,- zal ontvangen.

Aan welke criteria moet jouw idee voldoen?

Het belangrijkste is dat jouw idee bijdraagt aan het versterken van de gemeenschap. De voornaamste beoordelingsfactor is in hoeverre jouw lokaal initiatief de gemeente Waalwijk socialer en/of groener maakt.

Hoe stel je jouw aanvraag op?

Zorg voor een heldere beschrijving van jouw initiatief en een (zeer eenvoudige) begroting waarmee wij je aanvraag kunnen beoordelen. Verduidelijk in je beschrijving ook hoe jouw idee de Waalwijkse samenleving versterkt, in de ruimste zin van het woord.

Waar dien je jouw aanvraag in?

Je kunt je aanvraag indienen door deze vóór 1 november 2023 te mailen naar info@groenlinksaf.nl, met als onderwerp ‘Aanvraag Lokaal Initiatief 2023’. Samen gaan we voor een socialer en groener Waalwijk!

Leefbaar Gouda kiest voor de Jeugd en geen belasting verhoging voor onze inwoners

Leefbaar Gouda Leefbaar Gouda GroenLinks Gouda 29-06-2023 19:53

Kadernota 2023 Gouda,

Voorzitter,

De jaarrekening 2022 geeft een financieel gunstig beeld. Met een nettoresultaat circa 30 miljoen is sprake van het ‘klotsen van geld tegen de plinten’.

Het resultaat is het gevolg van het ontvangen van meer geld van de Rijksoverheid maar ook van het niet realiseren van projecten. Door externe en interne ontwikkelingen w.o. de inflatie, de schaarste op de arbeidsmarkt en ambtelijke druk worden de ambities uit het bestuursakkoord niet tijdig gerealiseerd en ondervinden projecten vertragingen. De vraag hierbij kan worden gesteld of het niet de hoogste tijd wordt om het ambitieniveau van het bestuursakkoord naar beneden bij te stellen in de begroting voor 2024 om een ‘boeggolf’ te voorkomen aangezien de komende drie jaar het beeld rond inflatie en arbeidsmarkt er niet gunstiger op wordt. Deze vraag leg ik met name voor aan de fracties die het bestuursakkoord hebben ondertekend.

Aandacht vraagt mijn fractie voor de uitvoering van de Jeugdzorg en met name het functioneren of beter gezegd het onvoldoende functioneren van de Jeugdbescherming West.

Met het rapport ‘de absurditeit van het systeem’ hebben wij een tipje van de sluier opgetild daar waar het gaat om de ellende rond de uithuisplaatsingen van kinderen. Maar wie de media een beetje volgt, ook rond te toeslagen affaire, kan niet anders concluderen dan dat het huidige systeem niet functioneert en dat de voorgestelde hervormingen niet zullen leiden tot aanzienlijke verbeteringen. Het is te triest voor woorden dat wij als welvarend land op de kinderrechtenranglijst van plaats 4 naar 20 zijn gezakt. Er zal dis echt iets aan de voorkant van de problematiek van jongeren met als gevolg een uithuisplaatsing moeten gebeuren anders blijft het ‘dweilen met de kraan open’. Voor mijn fractie reden om opnieuw aandacht te vragen voor het thema ‘Ontzorgen en stabiliseren’ en zullen daarover een motie indienen. (Ontzorgen en stabiliseren)

Het aantal jeugdigen in Gouda in 2022  dat onder de jeugdbeschermingsregeling is komen te vallen bedraagt 229 en het aantal jongeren dat een OTS indicatie (onder toezicht stelling) heeft gekregen bedraagt 266 te weten een lichte toename. Dat grote onduidelijkheid bestaat over hoeveel jongeren er na een uithuisplaatsing terug zijn geplaatst is triest om te constateren en wat ons betreft krijgt dit het predicaat ‘code rood’. Ook stellen wij vast dat ouders van uithuisgeplaatste kinderen die niet beschikken over voldoende liquide middelen en geen beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand in het rechtssysteem op forse achterstand staan bij die ouders die wel wat ‘te makken’ hebben. Voor mijn fractie reden om te verzoeken in het beleid voor 2024 op te nemen dat financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor juridische ondersteuning voor genoemde ouders die gerechtelijke procedures moeten voeren tegen advocaten die in dienst zijn of worden ingehuurd door Jeugdbescherming West. Alleen bij een dergelijke ondersteuning is sprake van een gelijk juridisch speelveld. Mijn fractie zal dienaangaande komen met een motie. (juridische ondersteuning ouders van uithuisgeplaatste kinderen)

Voorzitter, ik zei al dat het financieel niet slecht gaat met de gemeente Gouda. De financieel deskundige die ons op 5 juni informeerde over de ‘staat de stand’ van de financiën in Gouda had het over ‘het financiële wonder van Gouda’. Maar hij vergat erbij te zeggen dat dit wonder tot stand was gekomen door onder meer de hoge belastingdruk waar inwoners en ondernemers in Gouda last van hebben. Voor mijn fractie reden om aan te geven dat voor de begroting 2024 wordt uitgegaan van het niet verhogen van de belastingen en tarieven. Wij zullen daarover een amendement indienen. (stabiliseren belastingdruk)

Er valt zo veel meer te zeggen over deze kadernota b.v. Waarom wij niet meer investeren in het onderhoud van wegen, straten en pleinen. Je ziet op dat punt de stad verloederen en wat ons betreft mag daar de komende jaren veel meer geld in worden geïnvesteerd. En wanneer versnellen wij nu daadwerkelijk de woningbouw en kan dat wel met Groen Links en de BBB in het provinciaal bestuur?

Voorzitter, ik gaf al aan dat wij geen grote financiële zorgen hebben op de korte termijn maar op de lange termijn doemt zich het zgn. ‘ravijnjaar’ op. Vanaf 2026 zal, naar het zich laat aanzien, er een forse terugval komen vanuit het Rijk via het gemeentefonds. De nieuwe afspraken die dit voorjaar zijn gemaakt betekent dat per 2026 er een eind wordt gemaakt aan de zogeheten trap op – trap af systeem. Opgeteld dreigt daardoor voor gemeenten een tekort van circa 3 miljard euro of wel voor Gouda ongeveer 25 miljoen per jaar structureel. Voldoende redenen om in het beleid voor 2024 en verder daar de nodige aandacht aan te besteden en te voorkomen dat wij na 2026 worden geconfronteerd met forse besparingen en bezuinigingen bij ongewijzigd Rijksbeleid.

Voorzitter, afrondend

Regeren is vooruitkijken en willen wij op een verantwoorde manier Gouda ook aan onze jongeren en financieel goed doorgeven dan zal daar in het beleid voor 2024 en verder al nu aandacht aan moeten worden besteed. Leefbaar Gouda wil werken aan die gezonde toekomst en wil dat doen samen met onze inwoners. Wij zijn benieuwd hoe dit daadwerkelijk gaat uitpakken.

Dank

Motie Liefdewerk Oud Papier

CDA CDA GroenLinks Leeuwarden 11-05-2023 17:57

Gisteravond kregen wij alle handen de lucht in voor onze motie Liefdewerk Oud Papier. In deze motie vragen wij om een onderzoek van het college naar de oud papier inkomsten van maatschappelijke organisaties. Door invoering van de JA sticker zou het kunnen zijn dat de organisaties die oud papier ophalen, bijvoorbeeld korpsen, voetbalverenigingen, kaatsverenigingen of koren minder oud papier langs de weg kunnen ophalen. En daarmee dus minder inkomsten zouden krijgen. Wij vragen het college hier gedegen onderzoek naar te doen. Zijn er minder inkomsten en kunnen we dit op een andere manier oplossen? Wij vragen ons bijvoorbeeld af of deze organisaties een andere maatschappelijke tegenprestatie kunnen leveren voor deze inkomsten. Ook vragen we aandacht voor de organisaties die deze inkomsten ook zouden willen maar geen oud papier ophalen, omdat dit bijvoorbeeld al vergeven is. Wij zouden graag een eerlijk en open speelveld willen waarbij al deze organisaties mee kunnen doen. Lees hieronder onze motie: Motie Liefdewerk Oud Papier De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 12 april 2023 Overwegende dat: - De opbrengst van het ophalen van oud papier een belangrijke inkomstenbron is voor een deel van de maatschappelijke organisaties, zoals korpsen, sportclubs en andere verenigingen in de dorpen en wijken van onze gemeente Leeuwarden. - Door de invoering van de Ja sticker er minder papier bij de huishoudens door de brievenbussen zal komen en dat ook zal betekenen dat er minder oud papier aan de kant van de weg zal staan. - Dit invloed zal hebben op de inkomsten van het deel van de maatschappelijke organisaties die oud papier mogen inzamelen en de opbrengsten van dit oud papier gebruiken om hun activiteiten mede te betalen. - Wij achter het doel staan van de mindering van papier maar ons zorgen maken over het effect hiervan op de hierboven genoemde organisaties. - Het huidige systeem van het generen van inkomsten door de oud papier inzameling niet voor alle maatschappelijke organisaties toegankelijk is. Van mening dat: - Maatschappelijke voorzieningen en verenigingen in onder meer de sport en de cultuur een onmisbare maatschappelijke rol vervullen. - Het onwenselijk is wanneer deze organisaties nog meer onder druk komen te staan. Het zijn al lastige tijden voor deze belangrijke pijlers in de samenleving: het is reeds lastiger om aan vrijwilligers te komen, de energiekosten zijn gestegen en door de inflatie zijn de kosten voor de organisaties alleen maar toegenomen. - Voorkomen moet worden dat deze organisaties hun mooie dingen in de gemeenschap niet of minder kunnen uitvoeren. - Alle maatschappelijke organisaties, die dat zouden willen, een mogelijkheid moeten hebben om op dergelijke wijze extra inkomsten te kunnen genereren. Constaterende dat: - Het voorgenomen besluit van het College om over te gaan op de invoering van de Ja sticker invloed zal hebben op de inkomsten van deze maatschappelijke verenigingen en wij ons hier zorgen over maken. Besluit: Het college te verzoeken om: - In kaart te brengen welke maatschappelijke organisaties en vrijwilligers het oud papier inzamelen en wat de opbrengsten hiervan zijn voor deze organisaties in onze gemeente. - Te onderzoeken hoe gemeenten die al een Ja sticker hebben ingevoerd omgaan met het effect op de maatschappelijke organisaties die het oud papier inzamelen en hoe zij het effect op deze organisaties hebben opgelost. - Te onderzoeken of er een andere manier is om het verlies van de oud papier inkomsten te compenseren. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of er een andere tegenprestatie met een maatschappelijk belang mogelijk is vanuit de organisaties waardoor zij ipv het ophalen van oud papier iets anders kunnen doen om alsnog aan de inkomsten te kunnen komen. - Hierbij rekening te houden met maatschappelijke organisaties die geen oud papier inzamelen maar wellicht ook via diensten extra inkomsten willen genereren. - In dit onderzoek de scope niet alleen te beperken tot de werkzaamheden binnen het afvalbeleid en financiering via de afvalstoffenheffing. - De uitkomsten van het onderzoek voor de zomer van 2023 met ons te delen. En gaat over tot de orde van de dag. Wieke Goudzwaard, CDA Wim Spoelman, Groen Links

WMO Beleid Waalwijk

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks Waalwijk 07-04-2023 14:23

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het harde werken door de afdeling sociaal domein.

In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat het over het aanvragen van hulpmiddelen om thuis te kunnen blijven wonen tot specialistische begeleiding voor mensen met ernstige problematiek.

De weg die we in de gemeente Waalwijk nu inslaan, gaat uit van vertrouwen en van samenredzaamheid. Als het even niet gaat, dan kun je snel en dichtbij terecht voor steun. Zodat je daarna weer verder kan. En als dat echt niet lukt, dan is er nog steeds de individuele zorg om je bij te staan. GroenLinksaf is daarom erg blij met het nieuwe WMO beleid, al realiseren we ons dat dit een hele grote verschuiving is. En dat die niet van vandaag op morgen gebeurd zal zijn, maar verandering komt eraan!

En gezien samenredzaamheid belangrijk is binnen dit nieuwe beleid, heeft GroenLinksaf de wethouder gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om voor de toeslagenouders binnen onze gemeente een voorziening in te richten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. In de raadsvergadering gaf wethouder Odabasi aan hierover in gesprek te gaan.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, met een bezoek van onze wethouder aan #Number90 in Almere om deel te nemen aan een werksessie ter voorbereiding van de pilot (Gelijk)waardig herstel voor gedupeerde ouders en kinderen van de kinderopvangtoeslagaffaire. Wordt vervolgd.

Het echte debat

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2023 13:29

Geen tweestrijd maar één-tweetje. Linksom of Rechtsom is geen tweestrijd maar een één-tweetje tussen de ‘linkse wolk’ en Mark Rutte. Groen Links en PvdA helpen Rutte aan een meerderheid in de Eerste Kamer om onze pensioenen nog onzekerder te maken.

Rutte en de PvdA stonden eerder aan de basis van het toeslagenschandaal, het sluiten van de verzorgingshuizen en het verhogen van de AOW-leeftijd.

Voorkom dat de linkse wolk slechte plannen van Rutte door de Eerste Kamer loodst.

DILEK ODABASI

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks DENK Waalwijk 10-03-2023 11:59

Dilek Odabasi is wethouder van de gemeente Waalwijk voor GroenLinksaf. Haar portefeuille bestaat uit Sociaal Domein. Tevens is zij wijkwethouder voor Waspik.

Van 2018-2022 was Dilek ook wethouder, toen had zij klimaat en duurzaamheid in haar portefeuille. In die periode zijn er grote stappen gezet om van Waalwijk een duurzamere gemeente te maken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 neemt GroenLinksaf opnieuw deel aan de coalitie. Dilek is daarna aan een tweede termijn als wethouder begonnen. Haar huidige portefeuille omvat Sociaal Domein. Daarin zitten vele taken die te maken hebben met het welbevinden en ondersteuning van onze inwoners. Denk aan jeugdzorg, schuldhulpverlening, armoedebestrijding, onderwijs en ouderenzorg.

Dilek zegt hierover: “Het wethouderschap is een baan waar ik enorm trots op ben en met veel bevlogenheid en passie uitvoer. Ik wil graag van betekenis zijn voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. In een tijd waarin de tweedeling in de samenleving alsmaar groter wordt en het individualisme hoogtij viert wil ik me graag inzetten om de verandering in gang te zetten om deze kloof kleiner te maken.

Beter OV in de kernen

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks Waalwijk 10-03-2023 10:07

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 maart 2023 stelde de Waalwijkse gemeenteraad het mobiliteitsplan vast. Een uitgebreid document waarin veel van de doelen van de coalitie zijn opgenomen. Maar GroenLinksaf is van mening dat er op het gebied van Openbaar Vervoer meer moet gebeuren in onze gemeente.

In Sprang-Capelle en Waspik woont ongeveer een derde van de inwoners van de gemeente Waalwijk. Toch zijn deze kernen doordeweeks na 19.00 uur niet met de bus bereikbaar. In het weekend is het überhaupt niet mogelijk om met de bus in Waspik of Sprang-Capelle te komen. Of om vanuit de kernen naar Waalwijk en verder te reizen. De GroenLinksaf fractie heeft daarom de vraag aan het college gesteld, hoe dat in 2023 nog mogelijk is.

Er wordt naar diverse oplossingen gekeken, zoals e-scooters en OV-fietsen. Hoewel GroenLinksaf een groot voorstander is van deelmobiliteit, lost dit het probleem niet voldoende op. Minder valide inwoners kunnen hier vaak geen gebruik van maken en de afstand tot Waalwijk is ook een obstakel. 10 kilometer is best ver als je in je eentje in het donker over het Halvezolenpad moet rijden.

Nu kan de gemeente Waalwijk hierin niet alles zelfstandig kan beslissen. Openbaar Vervoer wordt immers door de provincie aanbesteed. Op basis van de antwoorden heeft de fractie heeft er vertrouwen in dat het college (naast lobbyen bij de provincie) meerdere mogelijkheden onderzoekt om de bereikbaarheid te verbeteren. Mocht het college niet tijdig oplossingen kunnen vinden, dan is GroenLinksaf van plan om hier actie op te ondernemen.

PvdA/GroenLinks schenkt € 500,– aan Giro 555

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 15-02-2023 20:41

https://pvdagroenlinks.nl/pvda-groenlinks-schenkt-e-500-aan-giro-555/

PvdA/GroenLinks Peel en Maas maakt € 500,– over aan Giro 555, de landelijke actie die nu loopt voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. “Dit bedrag halen we uit onze verkiezingskas, want belangrijkste dingen eerst”, zo reageert voorzitter Marcel Kleinen van de lokale politieke partij.

“Solidariteit is voor PvdA Groen Links geen loos begrip, op deze wijze dragen ook wij ons steentje bij”, zo besluit Kleinen.

Het bericht PvdA/GroenLinks schenkt € 500,– aan Giro 555 verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Busverbindingen moeten blijven!

OoststellingwerfsBelang OoststellingwerfsBelang DENK GroenLinks Ooststellingwerf 08-02-2023 06:48

OoststellingwerfsBelang heeft zich in de commissievergadering uitgesproken over de toekomstige busverbindingen in Ooststellingwerf. Net als de inspreekster mevr. B. Reitsma-Smeding vinden wij dat bussen vaker moeten rijden. Veel inwoners van Ooststellingwerf hebben geen eigen vervoer. Denk daarbij een zowel ouderen als jongeren. Zij reizen naar ziekenhuizen, school of werk. De heer Beijert stelt: “Het kan niet zijn dat je veel te vroeg, te laat of zelfs helemaal niet op de eindbestemming kan komen. En, iedereen heeft recht op het vervoer en de gemeente zou dat moeten regisseren; aldus mevrouw Reitsma.

Wij, OoststellingwerfsBelang, wil samen met de Groen Links een motie indienen om de provincie te overtuigen de busverbindingen goed te houden en te verbeteren.

Terug naar alle berichten

28 februari: Politiek café over water

PvdA PvdA GroenLinks Meerssen 07-02-2023 18:28

Meerssen begint de effecten van klimaatverandering te ondervinden: veel warmere zomers die het gras laten verdorren en steeds vaker heftige en langdurige plensbuien. De overstromingen in 2021 hebben heel veel schade en overlast veroorzaakt, waar burgers en bedrijven voor opdraaiden. En vorig jaar was er voor het eerst sinds lange tijd een waarschuwing voor een dreigend tekort aan drinkwater. Ook moest door vervuiling van het Maaswater de aanmaak van drinkwater uit het water in de Maasplassen enige tijd stilgelegd worden.In dit politiek café gaan politici en deskundigen van de gemeente Meerssen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg plus een vertegenwoordiger van de natuurbeheerders met elkaar in debat over deze problemen.

Met:Vanessa de Rond, wethouder Meerssen, politieke partij KIJK!!! Thea Jetten, fractievoorzitter Groen Links Provinciale Staten Limburg Arnold Jansen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg Hettie Meertens, Stichting Ark NatuurontwikkelingEn gespreksleider Lianne Harmsen, voorzitter Dwars Zuid-Limburg (jongeren Groen Links)

Wanneer: dinsdag 28 februari 2023, 19:30 tot 21:00 uur Waar: Conne5t, Markt 5A, MeerssenEntree: Gratis