Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

157492 documenten

Kiezen voor natuur ...

GroenLinks GroenLinks Langedijk 24-06-2019 11:02

Kiezen voor natuur :))

De gemeenteraad is druk, maar ...

GroenLinks GroenLinks Zwolle 24-06-2019 10:26

De gemeenteraad is druk, maar waarmee? Fractiemedewerker Judith Van Dijk praat je bij. https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/iedereen-klaar-voor-de-ppn

Raadsleden GroenLinks Sittard-Geleen ...

GroenLinks GroenLinks Sittard-Geleen 24-06-2019 08:51

Raadsleden GroenLinks Sittard-Geleen op bezoek bij windmolenpark in Aken. #GL046 #duurzaamheid #energietransitie

Afgelopen donderdag vond de ...

GroenLinks GroenLinks Amsterdam 24-06-2019 08:33

Afgelopen donderdag vond de masterclass 'Diversiteit anders bekeken' plaats. Het was mooi om zowel bekende als nieuwe gezichten te zien. Na de zomer zullen er weer nieuwe activiteiten zijn! Foto's: Hans Mooren

Zorgen bij de VVD over de onnodig hoge kosten wadi en infiltratieriool nieuwe Haerenkwartier

VVD VVD GroenLinks D66 ChristenUnie Ooststellingwerf 24-06-2019 07:49

In de raadvergadering stemde de VVD tegen het voorstel van het college om een wadi en een infiltratieriolering in en rond het Haerenkwartier aan te leggen. Tussen de gepresenteerde alternatieven zaten even efficiënte varianten die veel minder geld kosten. Dat was voor de VVD reden om tegen het voorstel te stemmen.

Op de agenda van de raadsvergadering van 18 juni 2019 werd voor de tweede keer de afvoer van het regenwater in het Haerenkwartier besproken.

 

De wethouder vreest hittestress en droogte in de wijk, en om die te bestrijden stelde hij in het raadsvoorstel een wadi voor. Daarnaast vreest hij voor wateroverlast net buiten de wijk bij extreem zware en/of langdurige regenval. Om aan die dreiging het hoofd te bieden zou een infiltratie-riolering nodig zijn. Aan die combinatie hangt een prijskaartje van € 650.000. In het voorstel werden nog vier varianten aangedragen, die allen minder geld kosten.

 

De VVD is in de materie gedoken. We hebben de Friese Klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas) gebruikt als bron, dezelfde bron die de wethouder ook heeft gebruikt. Op basis van die gegevens bleek de gevreesde wateroverlast bij extreme regenval niet te bestaan. Het was dus mogelijk en logisch om een goedkopere variant te kiezen. Het gevaar van wateroverlast bleek wel op andere plekken in de gemeente te bestaan, waaronder bijvoorbeeld Appelscha.

 

De VVD heeft een amendement ingediend, tezamen met Wij Lokaal, ChristenUnie en D66. Daarin werd voorgesteld om te kiezen voor een minder dure variant. Daarmee zou een kwart miljoen euro minder uitgegeven hoeven worden. Spaarzaam en verstandig omgaan met het uitgeven van publiek geld is voor de VVD ook een uiting van duurzaamheid. Iedere euro kunnen we maar één keer uitgeven

 

Tijdens de raadvergadering van afgelopen woensdag hebben de VVD en de andere indienende partijen het amendement verdedigd. Met de wethouder, de coalitiepartijen en GroenLinks is het debat aangegaan om voor de minder dure variant te kiezen. Helaas bleken de partijen niet bereid om te bewegen met hun standpunten. Twijfel of we in de toekomst misschien wel (of geen) spijt van deze keus zouden krijgen werd onder andere aangedragen. Een echt debat op basis van de door de VVD en de andere partijen genoemde argumenten is echter niet gevoerd. Vragen aan deze partijen werden ontweken, en voor een deel werd zelfs niet eens aan het debat meegedaan. De keuze was al gemaakt.

 

Toen bleek dat er geen meerderheid zou zijn voor het amendement, hebben de indieners besloten om het in te trekken. De VVD heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat we het  geen duurzame en economisch onverantwoord voorstel vonden.

 

Wij vinden het een volstrekt onbegrijpelijk en onverstandige gang van zaken. We leven in een tijd waarin we voortdurend geconfronteerd worden met oplopende kosten, op velerlei terrein. Dat maakt dat je goed na moet denken over elke euro die je uitgeeft. 

GroenLinksDe rechter oordeelt dat de ...

GroenLinks GroenLinks Borger-Odoorn 24-06-2019 07:32

De Pôlle te Lemmer

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA De Fryske Marren 24-06-2019 07:31

“De PvdA-fractie is voorstander van een ontwikkeling van wonen en winkelen binnen het gebied de Pôlle te Lemmer. Ook is U bekend dat in het met de partijen CDA, VVD en Groenlinks overeengekomen coalitie-akkoord is opgenomen dat er speciale aandacht zal zijn voor dit gebied, een gebied dat dringend gebaat is bij een nieuwe ruimtelijke invulling, welke in Lemmer op draagvlak kan rekenen .

De coalitiepartijen willen op korte termijn een onafhankelijk onderzoek instellen naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het totale gebied van de Pôlle, dit gericht op wonen en detailhandel/retail, waar de effecten voor de verkeersstromen en het centrum van Lemmer in worden meegenomen.

Op de huizenverkoopsite Funda worden op dit moment ten verkoop aangeboden 11 Kadewoningen, 8 Parkwoningen en 46 appartementen. Genoemde woningen en appartementen worden gesitueerd aan de Lemster Rien, binnen het bestemming-plangebied de Pôlle.

Geveke Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt namens Lenna Vastgoed het, zoals zij noemen, nieuwbouwplan De Pôlle. Volgens genoemde advertentie zal dit project medio 2019, dus deze maand of volgende maand in de verkoop komen.

Naar ons bekend is, is een aantal maanden geleden een informatieavond gehouden over bovengenoemd project en zijn er door belangstellenden meerdere vragen en opmerkingen gemaakt ten aanzien van genoemd bouwplan. Door de initiatiefnemers is toegezegd de gemaakte opmerkingen ter harte te nemen en het plan in die zin zo nodig, aan te passen. Gelet op hetgeen nu in de verkoop wordt gezet is ons hiervan niets gebleken en wordt het bouwplan ongewijzigd deze maand ter verkoop aangeboden.

Naar aanleiding van bovenstaande leven er bij de PvdA-fractie DFM de volgende vragen:

Let wel, wij zijn voor woningbouwontwikkelingen in genoemd gebied, echter, zijn alle procedures en ruimtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van genoemd plan inmiddels afgewerkt zodat er geen belemmeringen meer zijn om bedoeld bouwplan in genoemd bestemmingsplan te realiseren?

De PvdA fractie kreeg het navolgende antwoord:

Nee, voor het plan zoals op Funda beschreven is nog geen planologische procedure gevoerd.

Wel geldt er een bestemmingsplan dat de bouw van 75 appartementen mogelijk maakt, maar dat wil Lenna dus niet. Lenna wil behalve appartementen, ook grondgebonden woningen realiseren. Er zijn twee informatieavonden gehouden over het plan: één voor de direct omwonenden met als doel om hen vroeg in het planproces te informeren en een algemene, drukbezochte informatieavond vooral gericht op belangstellenden. De informatieavonden zijn in overleg met ons gepland, nadat wij op 20 maart 2018 in beginsel hadden ingestemd met de hoofdopzet van het plan van Lenna, waarbij wij uiteraard hebben meegedeeld dat uiteindelijke, definitieve medewerking aan de raad is. Dit laatste is ook tijdens de informatieavonden aangegeven.

Is de nu te starten verkoop niet prematuur? En zijn de initiatiefnemers inmiddels bekend met het op korte termijn nog in te stellen onafhankelijk onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden gericht op wonen en detailhandel/retail in deze omgeving? Maw. Heeft U hen hierover inmiddels geïnformeerd? De uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de verdere ontwikkeling in de naaste omgeving en van belang zijn voor de eventuele belangstellende koper, vandaar dat wij deze vragen aan U voorleggen.

Hier kreeg de fractie het volgende antwoord op:

Ja, verkoop is prematuur want de planologische procedure voor het aangepaste plan is nog niet eens gestart. Overigens staat op Funda ook bij het project vermeld dat het project ‘in ontwikkeling’ is.

In het coalitieakkoord is inderdaad aangegeven dat wij voor de Polle een onafhankelijk onderzoek willen instellen naar de ruimtelijke mogelijkheden, gericht op wonen en detailhandel/retail en de hieraan verbonden verkeersaspecten, waarbij ook wordt gekeken naar de effecten voor het centrum van Lemmer. Op 20 juni hebben wij weer regulier overleg met de eigenaar van het terrein en wij zullen hem dan over dit voornemen informeren. Daarbij nemen wij wel in ogenschouw dat voor wat betreft de locatie van Lenna BV niet sprake is van een blanco situatie. Op de eerste plaats geldt er al een bestemmingsplan op grond waarvan Lenna 75 appartementen mag realiseren. Op de tweede plaats hebben wij dus al besloten in beginsel in te stemmen met de hoofdopzet van het alternatieve plan van Lenna voor grondgebonden woningen en appartementen. Als vervolg daarop hebben we voor dit plan ook een intentieovereenkomst gesloten met Lenna. Wij hebben deze besluiten mede genomen in het licht van de wens, zoals geuit vanuit de raad, om uitvoering van het plan voor woningbouw op de locatie van Lenna te stimuleren. Lenna heeft op basis van deze besluiten sinds maart 2018 verder geïnvesteerd in de planuitwerking.

https://defryskemarren.pvda.nl/nieuws/de-polle-te-lemmer/

Het bericht De Pôlle te Lemmer verscheen eerst op PvdA De Fryske Marren.

GroenLinks Venlo doet mee met het ...

GroenLinks GroenLinks Venlo 24-06-2019 07:23

GroenLinks Venlo doet mee met het Roze Zaterdag Evenement zaterdag 29 juni. We lopen mee in de Regenboogparade die die dag gehouden wordt, en staan op de Infomarkt met een Infostand. https://venlo.groenlinks.nl/nieuws/roze-zaterdag-29-juni-venlo

De raad discussieert deze week over ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 24-06-2019 07:00

De raad discussieert deze week over het Position Paper van Zeist binnen het Regionaal Economisch Programma. Dat is een langetermijnvisie van Zeist binnen de U10: 10 samenwerkende gemeenten rond de stad Utrecht. De regio groeit. Wil Zeist meegroeien? Woningbouw, bedrijvigheid of beiden? Hoe en waar willen we groeien? Zeist heeft maar een beperkte ruimte. Willen we de rode contouren rond bebouwde gebieden oprekken ten koste van groen? Ronald Camstra pleit voor meer ruimte voor woningen. GroenLinks Zeist wil liever beter gebruik maken van bestaande terreinen: intensiever beschikbare bebouwde ruime gebruiken voordat we groen opofferen.

Interessant 🌻🌳🐝Terinzagelegging ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 24-06-2019 06:17

Interessant 🌻🌳🐝