Nieuws van politieke partijen in Oirschot inzichtelijk

755 documenten

SP Oirschot: 30 september verkiezing nieuw bestuur

SP SP Oirschot 22-09-2020 17:02

Door omstandigheden is het bestuur van SP Oirschot/de Kempen gedecimeerd. De overgebleven leden Peter van de Put en Kees Smolders dragen op 30 september op de Algemene Ledenvergadering in Luijksgestel daarom een nieuw bestuur voor aan de leden. Het nieuwe afdelingsbestuur krijgt de komende twee jaar zeer veel werk te verzetten. Begin 2021 moet er in alle SP-afdelingen een dijk van een campagne worden gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. En kort hierna vangt de voorbereiding van een eventuele deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen aan. En tegelijkertijd moet het bestuur continu bijdragen aan het opbouwen van een sterke en sociale afdeling die draait, groeit, bloeit en vooral actief is.

Dit vraagt om een degelijk maar vooral ook bevlogen afdelingsbestuur, dat productief is en goed in contact staat met de leden. Een collegiaal afdelingsbestuur dat gericht is op bouwen en samenwerken.

Met overtuiging doen Peter van de Put en Kees Smolders een voordracht voor een nieuw afdelingsbestuur voor de periode 2020 – 2022. Een bestuur dat een goede mix bevat van jonge talenten en de broodnodige ervaren kandidaten en dat daarnaast een mooie afspiegeling vormt van onze afdeling. Een in potentie hecht en sterk team en een afdelingsbestuur tenslotte dat de uitdagende taken van de komende periode aan kan gaan.

Beoogd voorzitter is Anita van den Putte uit Bergeijk.    

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur

Als organisatie secretaris wordt Peter van de Put uit Middelbeers voorgesteld. 

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur
Kees Smolders

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur
Yuske Ideka

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur
Jos van der Horst

De laatste drie mensen completeren de voordracht als algemeen bestuursleden.

Er zijn nog drie andere kandidaat bestuursleden die niet worden voorgedragen. Te weten:

Sander Putmans als voorzitter. En Frans van Boekhold en Fred Bots als algemeen bestuurslid.

Schriftelijke vragen aan het college over de locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen

CDA CDA Oirschot 29-07-2020 10:16

In het politiek forum van 2 juli jl. werd de gemeenteraad via een informatieve sessie op de hoogte gebracht van een collegebesluit het Tuunterveld aan te wijzen als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Tijdens een latere sessie lieten betrokkenen blijken grote vraagtekens te hebben bij de procedure en het besluit. Daarom is de CDA fractie met de buurt gaan praten. Naar aanleiding hiervan besloot de CDA fractie het college schriftelijke vragen te stellen. Deze zijn vandaag ingediend. Zoals we hebben kunnen lezen is de inzagetermijn opgeschort voor de voorkeurslocatie Tuunterveld als toekomstig bedrijventerrein. De hele procedure rond de aanwijzing van het Tuunterveld tot voorkeurslocatie levert bij het CDA de volgende vragen op: Heeft het college overwogen om de huidige structuurvisie (2010-2020) te updaten alvorens over te gaan tot een locatiekeuze voor toekomstige bedrijventerreinen? De locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen is bepalend voor hoe Winterswijk er in de toekomst uitziet en hoe bezoekers Winterswijk binnenkomen. Is het college het met het CDA eens dat dit een bredere afweging wenselijk maakt dan alleen ten aanzien van bedrijventerreinen? Op dit moment wordt ook gewerkt aan de visie voor het Misterweggebied. Tussen deze visie en de visie op de bedrijventerreinen lijkt een nauwe samenhang. Waarom worden beide visies niet op elkaar afgestemd? Met de keuze voor Tuunterveld wordt Winterswijk aan alle zijden ingeklemd door bedrijventerrein. Hoe verhoudt zich dit tot de toeristische en recreatieve potenties van Winterswijk? Kan het CDA de enquête die is gehouden onder de ondernemers ontvangen? In hoeverre is de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en de mogelijkheden van revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen meegenomen? Hoe denkt het college een adequate ontsluiting van Tuunterveld te realiseren? Zijn de aanliggende N-wegen berekend op de afwikkeling van de extra verkeersbewegingen of dienen hier aanpassingen plaats te vinden? Op welke wijze is bij de afweging rekening gehouden met de belangen van aangrenzende woonwijken? Klimaat en biodiversiteit zijn belangrijke speerpunten in het coalitieakkoord. Waarom spelen deze beide onderwerpen zo’n beperkte rol in de afweging van de locaties? Hoe kan het dat de mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens pluspunten oplevert terwijl er een moratorium is op windmolens? Vindt het college een windmolen van circa 200 meter hoog in de nabijheid van de bebouwde kom een optie? Kan het college aangeven hoe invulling is gegeven aan de betrokkenenparagraaf? Waarom is de OWIN niet betrokken bij het opstellen van de visie? Er blijken fouten te zitten in het rapport die niet gecorrigeerd zijn voor het ter inzage is gelegd. Het onderwerp werd op het allerlaatste moment toch nog voor de zomer in een politiek forum behandeld. Hierdoor komt het op ons over als een overhaast proces met een onvoldragen rapport. Wat is de reden voor deze gang van zaken? Hoe kijkt het college terug op het proces? Hoe ziet het proces van het vaststellen van de bedrijventerreinen visie er nu verder uit? Hoe wordt invulling gegeven aan de betrokkenparagraaf?

SP: 20 mei met Zwartboek naar Vestia

SP SP Oirschot 14-05-2020 11:25

Op zaterdag 29 februari en zaterdag 7 maart hebben vrijwilligers van de Bewonerscommissie Bergeijk en leden van de SP afdeling Oirschot de Vestiahuurders in Bergeijk bezocht. De voornaamste reden was om de huurders te vragen mee te willen werken aan het landelijke SP initiatief voor een zwartboek over Vestia. Uit de verhalen van de mensen blijkt dat er heel wat misstanden te betreuren zijn. Vocht en schimmel zijn de meest voorkomende drama's waar verhuurder Vestia te weinig of zelfs helemaal niets aan doet. 

De bedoeling was om de laatste groep huurders op 21 maart te bezoeken, maar het coronavirus gooide hier flink wat roet in het eten. Maar desondanks was de respons bijzonder hoog en waren de reacties op dit SP initiatief zeer positief te noemen. 

Op 20 mei aanstaande word het zwartboek in Rotterdam aangeboden aan de directie van Vestia. Landelijk zijn er ruim 1700 verhalen opgetekend, waaronder een groot deel vanuit Bergeijk. De SP leidt deze actie en Tweede Kamerlid van de SP, Sandra Beckerman, zal in gesprek gaan met de directie van Vestia en hen het zwartboek overhandigen. Namens de bewonerscommissie Bergeijk en SP Oirschot zullen initiatiefnemers Anita van den Putte en Fred Gerlings hier bij aanwezig zijn.

Door Corona is het niet mogelijk massaal naar Rotterdam te trekken , maar voor wie het toch live wil volgen, zal  er op woensdag 20 mei een link worden gedeeld zodat zij er via het programma ZOOM vanaf 13:30 alsnog bij kunnen zijn.

Bij een crisis past geen huurverhoging

SP SP Oirschot 14-05-2020 11:06

Het is heel mooi dat de wethouders economie van brainport Eindhoven een oproep in het Oirschots Weekjournaal plaatsten onder de titel “Laat de huur niet de laatste druppel zijn”. Natuurlijk hebben de ondernemers het moeilijk in deze zware tijden. De ondernemers zijn echter niet de enigen die het voor de kiezen krijgen in, en ik ben ook bang na het coronatijdperk. 

Veel mensen zuchten onder de gevolgen van de corona crisis. Desondanks worden toch de huren voor onder andere sociale woningen met 5,1 % gewoon verhoogd. 

Er is woningnood in Nederland. Vooral aan sociale huurwoningen. Dat zijn woningen die verhuurd worden aan mensen met een inkomen van maximaal € 43.574, -.  Door invoering van de verhuurdersheffing op sociale huurwoningen (waarbij woningcorporaties in Nederland plotsklaps 1,4 miljard per jaar extra moesten gaan betalen), hebben de corporaties nauwelijks armslag om nieuwe sociale huurwoningen bij te bouwen. 

In de Eerste Kamer werd enige tijd geleden een motie van senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor mij is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

Het is zaak dat de verkoop van sociale huurwoningen stopt en de bouw van sociale huurwoningen toeneemt. De gemeente Oirschot zou hier ook een rol in kunnen spelen. Niet inzetten op bouwen van dure woningen maar inzetten op sociale huurwoningen. De regering kan helpen door de verhuurdersheffing op te heffen. Ondertussen zouden de wethouders Wonen van brainport Eindhoven alle huurbazen op kunnen roepen om de huurverhoging te stoppen.

Ik vind het onbestaanbaar dat deze crisis op het bordje komt van de minst draagkrachtige mensen in onze samenleving. Net zo onbestaanbaar is het dat de kleine ondernemer ten onder gaat. Dus wethouders, gebruik uw macht en roep Den Haag op de 5,1% huurverhoging van tafel te halen want 0% is genoeg!

Jos van der Horst

Dit artikel verscheen op woensdag 13 mei in het Oirschots Weekjournaal

https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/68460/1450956/de-zoemer-klin... 

Armoedebeleid bereikt doelgroep niet

SP SP Oirschot 23-03-2020 15:55

 

Uit onderzoek door het CBS blijkt dat armoedebeleid de doelgroep niet bereikt. Wij willen inventariseren welke problemen er zijn in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zijn. Daarom de vraag ons te laten weten als je problemen ondervindt: door een reactie hieronder of door een brief of mail.

De Kempengemeenten vinden dat armoede actief door hen moet worden aangepakt. Met name door toeleiding naar werk en waar nodig door financiële ondersteuning, zodat mensen mee kunnen doen (participeren) aan onze samenleving.

De gemeente Oirschot geeft bijvoorbeeld aan een “ruimhartig armoedebeleid” te voeren. Iedereen die onder de armoedegrens blijft kan worden geholpen. Ze gaan zelfs zo ver om te stellen dat zij, als de armoede toeneemt, meer moeten investeren waarbij ruimte moet worden gemaakt binnen de bestaande gemeentelijke begroting. Prachtige woorden! De gemeente heeft haar mond vol termen als “participatie”, “eigen kracht” en “kansen voor iedereen”.

Onze afdeling vindt dat die termen vaak een excuus zijn voor het doorvoeren van forse bezuinigingen op de Participatiewet en/of de WMO. Als we willen dat minimahuishoudens, ouderen en minder validen zich ook in de toekomst kunnen ontwikkelen en mee kunnen blijven doen, dan moet de gemeente zorgen  voor voldoende ondersteuning. Ondersteuning in de zin van professionele- en financiële ondersteuning waar dat nodig is. Een beroep doen op de “eigen kracht” van bewoners betekent niet dat de gemeente zich overal van kan terugtrekken. Bezuinigingen moeten en mogen niet de leidraad zijn, maar de vraag hoe we kunnen zorgen dat mensen die hiervan afhankelijk zijn daadwerkelijk worden geholpen. GEEF MENSEN DE ONDERSTEUNING DIE ZE VERDIENEN!

Vorig jaar heeft het CBS in de armoede-monitor onderzoek gedaan naar de collectieve ziektekostenverzekering, een individuele inkomenstoeslag en de participatieregeling. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het “armoedebeleid Kempen” haar doelgroep niet bereikt.

Ongeveer vijf procent van de inwoners komt na een vermogenstoets in aanmerking voor de regelingen. Het streven van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden is dat minstens 80 procent van die doelgroep daar ook gebruik van maakt. Maar dat percentage wordt bij lange na niet gehaald, blijkt uit de armoedemonitor. De collectieve ziektekostenverzekering wordt gebruikt door 35,5 procent van de doelgroep, 32 procent laat zich ondersteunen door de individuele inkomenstoeslag en een schamele 6 procent weet de participatieregeling 18+ te vinden.

Eind eerste kwartaal 2020 moeten de colleges van de Kempengemeenten de nieuwe kadernota rond armoede- en minimabeleid aan de orde stellen in hun gemeenteraden. Daarin zou concreet de vraag moeten worden beantwoord hoe deze doelgroep geholpen kan worden.

Op dit moment bekijken we hoe we hiermee als SP afdeling mee aan de slag kunnen gaan. Daarom willen we iedereen uitnodigen om zijn- of haar ervaringen met de Participatiewet en WMO met ons te delen. Dat kan via een e-mail, een brief of met een bericht onder dit artikel. Hierdoor krijgen we een beter inzicht hoe de Maatschappelijke dienstverlening de Kempen en Kempenplus worden ervaren.

Dat helpt ons om de juiste aanpak te bepalen. Bijvoorbeeld door met een enquête, gericht op de WMO en Participatiewet, binnen de gemeenten langs de deuren te gaan. Of misschien door een meldpunt op te richten. Maar we roepen iedereen op om hier ook zelf over na te denken en zelf met ideeën te komen. Of nog beter straks zelf mee te doen met eender welke actievorm die binnen onze afdeling wordt gekozen!

Afhankelijk van de inhoud- en het aantal van de reacties overwegen we om aan de (beleids)verantwoordelijken een zwartboek aan te bieden.

Je kunt hieronder een reactie achterlaten. Vul naam en mailadres in, en geef je reactie in het blok "comment". Klik daarna op "Opslaan".

Zie ook: Gemeentebeleid

SP: Vestia-huizen moeten sociale huur blijven

SP SP Oirschot 01-02-2020 10:34

Woningcorporatie Vestia zit in de financiële problemen door wanbestuur in het verleden. Daardoor moet Vestia overal in het land huurhuizen verkopen. Vestia bezit ook zo’n 450 huurwoningen in Bergeijk. Binnen onze afdeling zijn er dan ook diverse leden die de gevolgen hiervan ondervinden.

De SP in de Tweede Kamer wil dat de huurwoningen van Vestia worden verkocht aan andere, lokale woningcorporaties. Kamerlid Sandra Beckerman: “Huurders van Vestia hebben genoeg geleden. Zij hebben telkens maximale huurverhogingen gekregen om de financiële tekorten bij Vestia te dichten. Sociale huur moet sociale huur blijven. De huurhuizen moeten daarom niet worden verpatst aan beleggers, maar worden overgenomen door andere sociale verhuurders.”

Inmiddels is gebleken dat het voor andere corporaties moeilijk is aan de vraagprijs te voldoen door landelijke regels. SP Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Renske Leijten willen dat wordt ingegrepen door het kabinet en hebben Kamervragen gesteld over de mogelijkheden om de huizen van Vestia in de sociale huursector te houden. Er zijn diverse concrete mogelijkheden hoe het Rijk daarbij kan helpen (zie de bijlage onder dit bericht).

Het lijkt voor de minister erg moeilijk in te zien dat het niet te halen is en dat Vestia grote steken laat vallen wat betreft onderhoud, duurzaamheid en het allerbelangrijkste betaalbaarheid. Naar aanleiding van een enquête door de Bewonerscommissie Bergeijk vorig jaar, welke in verschillende plaatsen in het land gebruikt is, heeft de landelijke SP besloten om een Zwartboek op te richten.

De Bewonerscommissie Bergeijk is dan ook erg benieuwd of de eerder gemelde problemen allemaal opgelost zijn. Ze zullen daarom op korte termijn wederom een inventarisatie bij de huurders doen. Heeft U nog een verhaal wat goed in het Zwartboek zou passen? Laat het weten via deze link: https://doemee.sp.nl/zwartboek-vestia

Al SP afdeling Oirschot / De Kempen hebben we de Bewonerscommissie Bergeijk altijd met raad en daad terzijde gestaan. Ook bij deze stappen kunnen ze weer op ons rekenen!

Zie ook: Wonen/Huren

Fijne feestdagen

SP SP Oirschot 20-12-2019 09:11

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een hoopvol 2020!

Vestia krijgt een veeg uit de pan

SP SP Oirschot 03-12-2019 08:02

Begin dit jaar organiseerde de Bewoners- commissie Bergeijk een enquête onder de bewoners van huurwoningen van Vestia in de gemeente Bergeijk. Daaruit bleek dat 90% van de huurders niet tevreden is. Het is duidelijk dat Vestia volledig heeft gefaald om haar taak in de volkshuisvesting uit te voeren.

Vandaar dat de Bewoners Commissie Bergeijk op 2 november aanwezig was bij de Huurdersdag van de landelijke Huurdersraad Vestia. Het thema van de dag was “Prettig Wonen”.

Om opnieuw uiting te geven aan hun ontevredenheid met de gang van zaken heeft de Bewoners Commissie Bergeijk een open brief aan Vestia voorgelezen.

Een citaat uit deze open brief: “Vestia  blinkt uit op vlakken waar zij absoluut niet horen uit te blinken, zoals achterstallig onderhoud, een gebrekkige of zelfs geen communicatie  met haar huurders, onbeschofte huurverhogingen ingegeven door het derivaten-schandaal en een algehele uitstraling van lak hebben aan de personen die hun salaris ophoesten….. de huurders.”

De open brief werd afgesloten met de volgende belofte: “daar waar u al uw beloften breekt beloven wij één ding dat gestalte zal krijgen: wij pikken het niet meer”.

De reactie van Vestia was weer eens totaal ondermaats: ze hadden “moeite met de toonzetting”. Maar over de inhoud van de brief hadden ze kennelijk niks zinnigs te melden.

Als SP afdeling Oirschot / De Kempen hebben we ons altijd vierkant achter de bewoners opgesteld. We hebben hen dan ook met raad en daad terzijde gestaan. Ook in 2020 kunnen ze natuurlijk op ons blijven rekenen. Binnenkort is er, op uitnodiging van de bewonerscommissie, ook overleg met Sandra Beckerman van de  landelijke SP fractie.

De volledige tekst van de open brief, de reactie van Vestia en de uitslag van de enquête kun je hieronder vinden.

Zie ook: Wonen/Huren

Actievoeren met en voor zorgmedewerkers

SP SP Oirschot 03-12-2019 07:55

Terwijl multinationals steeds minder belasting betalen, de economie groeit en het kabinet miljarden overhoudt, zien we dat grote bevolkingsgroepen helemaal niet meeprofiteren van de welvaart.

Onderwijs en zorg, twee grote publieke taken, verdienen betere arbeidsomstandigheden. Leraren en zorgmedewerkers moeten worden gekoesterd.

Daarom steunde de SP de zorgmedewerkers, die op 20 november actie voerden: voor een loonsverhoging van 5%, voor betere arbeidsvoorwaarden, maar vooral ook voor het behoud en voldoende instroom van collega’s.

Ook in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven voerde het ziekenhuispersoneel actie. Zoals in veel ziekenhuizen, werden er de 20ste in Veldhoven weekenddiensten gedraaid. Leden van SP afdelingen uit  Oirschot, Eindhoven en Veldhoven waren aanwezig in het Maxima Medisch Centrum om de actievoerders een hart onder de riem te steken. Tijdens de centrale actiebijeenkomst wensten we iedereen succes met de actie en deelden we - geheel in de Sinter-klaassfeer - chocolademuntjes uit. De aanwezigheid van de SP’ers werd zeer op prijs gesteld.

Nieuwe regels rond erfgoed

CDA CDA Oirschot 20-11-2019 11:56

Oirschot is een gemeente met vele monumenten en cultuurhistorische waarden. Daarmee hebben we goud in handen. Daar moeten we zuinig op zijn. Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma was het vrijmaken van capaciteit voor de uitvoering van de erfgoednota en het ondersteunen van initiatieven die ons materiële én immateriële erfgoed veiligstellen. Daarmee zorgen we voor een sterk lokaal erfgoedplatform met deskundige en betrokken leden. We zijn er trots op dat, na het vaststellen van de Erfgoednota 2018-2022, aanstaande dinsdag nu ook de subsidieverordening Erfgoed in de Oirschotse raad behandeld gaat worden. Daarmee geven we invulling aan onze verkiezingsbelofte. Op basis van deze nieuwe regels kan Oirschot aan de slag! Artikel ED (20-11-2019): https://www.ed.nl/kempen/regels-rond-erfgoed-in-oirschot-vernieuwd~a0e94d60/