Nieuws van politieke partijen in Overbetuwe inzichtelijk

1665 documenten

Inspraak is moeilijker dan je denkt

VVD VVD Overbetuwe 31-05-2022 07:44

Inspraak is moeilijker dan je denkt

De Dorpsraad Heteren en enkele organisaties wilde het al lang; een groot sportveld in de nieuwe wijk die op het terrein van Gerritsen wordt gerealiseerd. Gewoon doen denk je wellicht. Toch hebben wij, net als de ruime meerderheid van de raad, die wens niet ingevuld.

Woonstichting Heteren is de ontwikkelaar van het plan om 54 woningen te bouwen op het terrein van Gerritsen in Heteren. In het plan zit ook een speelweide die echter niet zo groot is als de Dorpsraad graag wil. Er is veel overleg geweest en de Dorpsraad heeft haar wens goed onderbouwd. De Woonstichting heeft echter ook goede redenen om géén groot sportveld op te nemen in haar plannen. Direct omwonenden én de huurdersvereniging gaven aan geen groot sportveld te willen.

Als we het plan van Woonstichting Heteren afwijzen, komen de woningen er niet of veel later.  Bovendien waren er zowel inwoners vóór als tegen. Er is geluisterd naar alle meningen en dan moet je als Raad de knoop doorhakken. Voor ons gaf de wens om snel woningen te bouwen de doorslag. Daarmee is er zeker een goed proces van inspraak geweest. Helaas betekent dat niet dat iedereen zijn zin krijgt of dat de Raad het voor iedereen kan oplossen!

Ik had hier mijn handtekening niet onder gezet!

VVD VVD Overbetuwe 11-05-2022 08:25

ELST - “We weten nog steeds niet waarom GBO voor GroenLinks heeft gekozen en niet voor ons,” vertelt Peter de Waard, fractievoorzitter van VVD Overbetuwe. Het nieuwe college van de gemeente Overbetuwe wordt woensdag geïnstalleerd maar ditmaal zonder de VVD die de afgelopen vier jaar wél in het college zat.

Gemeentebelangen Overbetuwe behaalde afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een monsterzege: ze gingen van vier naar acht zetels. Samen met het CDA en GroenLinks vormen zijn de komende vier jaar het college van de gemeente. De Waard vindt dit bijzonder, want “bijna alle landelijke partijen hebben bij de verkiezingen zetels verloren, behalve wij. GBO vormt nu een coalitie met twee partijen die bij de verkiezingen hebben verloren."

Ook was hij behoorlijk boos toen GBO openbaar bekend maakte dat ze zonder de VVD een nieuw college zouden vormen. “We hadden een prima samenwerking en ik had het niet meer dan fatsoenlijk gevonden als ze ons hierover van tevoren hadden ingelicht. Maar nee, we weten tot de dag van vandaag niet waarom ze niet vóór ons hebben gekozen.”

‘Helemaal geen slagvaardigheid’

De Waard legt uit dat ‘de wereld niet vergaat als er nu met GroenLinks wordt geregeerd’. Maar hij is wel kritisch, erg kritisch: “Ik had niet mijn handtekening onder dit programma gezet”, legt hij uit. “Het heeft geen kleur, mist ambitie en doelen én laat helemaal geen slagvaardigheid zien”, vertelt hij. “Het is net alsof ze bang zijn om fouten te maken.”

Wie het programma leest, ziet dat ‘participatie’ zeer hoog in het vaandel staat bij het nieuwe college. “Participatie is erg belangrijk, maar ik zit ook in de politiek met een eigen overtuiging”, vertelt De Waard. “Nu is het net alsof het college een spreekbuis is van ambtenaren in plaats van richting geven aan beleid. Je bent toch geen procesbegeleider?” De Waard is bang dat door het vele praten er niet doorgepakt gaat worden. “Dat is iets wat er langer in de gemeente gebeurt: kijk maar naar het Land van Tap bijvoorbeeld, daar praten we toch ook al veel te lang over?”

‘Bij de eerste de beste raadsvergadering ging het al mis’

Het coalitieprogramma heet ‘Samen aan zet’ en de raad krijgt hierin meer zeggenschap. “Bij de eerste beste raadsvergadering, gebeurde er wel meteen iets geks”, legt De Waard uit. Tijdens die raadsvergadering (19 april jl.) stelden wij als raad - naar aanleiding van een motie van BOB - vragen waarom er nu gekozen wordt voor vijf wethouders in plaats van vier. Maar hier kregen we helemaal geen antwoord op. Er werd gewoon gezegd ‘hier reageren wij nu niet op’. Zo’n extra wethouder kost wel extra geld. In een tijd waarin veel burgers het financieel krap hebben door de stijgende prijzen, zet ik hier vraagtekens bij.”

De VVD heeft duidelijk wat ze wel willen én ook hoe ze oppositie gaan voeren. “We willen constructief zijn, dat zijn we ook verplicht naar onze achterban. Wij willen ambitie en meer helderheid brengen. Bijvoorbeeld in de bedrijvigheid in onze gemeente. We moeten - naast wonen en welzijn - echt nadenken over wat voor type bedrijven we over vijf of tien jaar in onze gemeente willen: hierbij moet je echt vooruitkijken. Dat missen we nu in het programma van het nieuwe college.”

Nieuwe website - CDA Overbetuwe

CDA CDA Overbetuwe 02-03-2022 13:14

Het CDA Overbetuwe heeft een nieuwe website. Klik op de link voor een bezoek:www.cda-overbetuwe.nl Graag tot ziens op onze nieuwe website.

Woningsplitsing in Overbetuwe

VVD VVD Overbetuwe 18-01-2022 09:41

Het valt de VVD op dat het splitsen van woningen een toenemend fenomeen lijkt, ook in Overbetuwe. Naast het feit dat woningsplitsing kan bijdragen aan het verkrijgen van meer wooneenheden, kan het ook een aantal nadelige gevolgen hebben. Gezien de mogelijke consequenties van woningsplitsing stelde de VVD een aantal schriftelijke vragen aan het College. Hieronder onze vragen en de antwoorden van het College.

Vraag 1. Is het college bekend met de voorgenomen woningsplitsing aan de Haydnstraat in Elst en heeft het college hiervoor toestemming voor gegeven c.q. is het college voornemens hier toestemming voor te gaan geven?

Het college is bekend met de vergunningaanvraag voor een woningsplitsing aan de Haydnstraat in Elst. Het voorliggende plan is in strijd met het bestemmingsplan en voldoet niet aan de Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Overbetuwe 2017. Daarom verleent het college voor het huidige plan geen toestemming. 

Vraag 2. Wat is het beleid van het college ten aanzien van woningsplitsing?

We zien dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Overbetuwe (zowel huur als koop). Daarom geeft de Woonagenda 2020 de ruimte om het concept woningsplitsing te verkennen. Ook de nieuwe Woonagenda 2025, die in februari 2022 aan de raad voorligt, beschrijft kansen voor woningsplitsing. Woningsplitsing kan een methode zijn om relatief kleine, goedkope woningen toe te voegen aan het aanbod. De eerder genoemde beleidsregel en de meeste bestemmingsplannen spelen hier al op in. 

Vraag 3. Op welk niveau toetst het college aanvragen voor splitsing van woningen. Is dat op gemeentelijk, buurt of pand niveau?

Een woningsplitsing wordt getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan. Indien een vergunningaanvraag niet past binnen de regels uit het bestemmingsplan, wordt er getoetst aan de Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Overbetuwe 2017. Artikel 10.1.6 Woningsplitsing uit deze beleidsregel bevat de regels voor het splitsen van woningen. Dit artikel bevat ook een aantal pand specifieke toetsingscriteria (bijvoorbeeld over de gebruiksoppervlakte). Daarnaast wordt ook altijd getoetst aan Artikel 2 uit de eerder genoemde beleidsregel. Dit artikel zorgt ervoor dat ook de fysieke leefomgeving meegenomen wordt in de afweging. Deze afwijkingsbevoegdheid geldt, conform het Besluit omgevingsrecht (Bor), echter alleen voor panden binnen de bebouwde kom. 

Vraag 4. Welke criteria zijn voor het college van belang om al dan niet medewerking te verlenen aan een initiatief tot woningsplitsing?

Indien een woningsplitsing niet past binnen het huidige bestemmingsplan, dan zijn de criteria uit de Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden van toepassing1 . Artikel 10.1.6 Woningsplitsing bevat de volgende toetsingscriteria:

a) De gebruiksoppervlakte woonfunctie van de bestaande woning groter is dan of gelijk is aan 140m2, en; b) De gebruiksoppervlakte woonfunctie van elke zelfstandige woning die als gevolg van de splitsing ontstaat niet kleiner is dan 50m2.

Daarnaast zijn de (algemene) criteria uit Artikel 2.1 van toepassing, waarmee gekeken wordt naar de fysieke leefomgeving:

a) Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het woon- en leefmilieu; b) Er mag geen sprake zijn van aantasting van de ruimtelijke kwaliteit; c) De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen mogen niet onevenredig worden beperkt; d) De activiteit mag voor de omliggende bedrijven niet tot gevolg hebben dat zij in hun bestaande milieurechten worden beperkt; e) Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en parkeersituatie ter plaatse. 

Vraag 5. Laat het college zelf onderzoek doen of toetst zij de door de initiatiefnemer aangeleverde informatie?

Wij toetsen de door de initiatiefnemer aangeleverde stukken. Deze gegevens dienen wel compleet te zijn, indien nodig vragen we aanvullende gegevens op. We maken vervolgens een afweging op basis van de toetsingsgronden. Indien nodig schakelen we daarvoor externe deskundigheid in, bijvoorbeeld van de ODRA

Vraag 6. Omdat problemen, als die zich voor gaan doen, vooral in de directe omgeving van een gesplitste woning impact hebben, is het betrekken van die omgeving bij een initiatief belangrijk. Hoe geeft het college invulling aan die participatie van de omgeving?

Vergunningaanvragen worden in het Gemeentenieuws gepubliceerd, op de Gemeentepagina. Men kan vervolgens een zienswijze indienen. De zienswijzen beoordelen we om te bepalen of ze gegrond zijn. Als blijkt dat de zienswijze gegrond is, dan wordt deze meegenomen in de afweging om medewerking te verlenen aan de aanvraag. Als een besluit genomen is, komt er wederom een publicatie op de Gemeentepagina te staan. Uiteindelijk staat dan de rechtsgang open voor bezwaar. 

Kandidatenlijst VVD gemeenteraadsverkiezingen bekend

VVD VVD Overbetuwe 15-12-2021 00:38

De leden van VVD Overbetuwe hebben tijdens de online ALV de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld.

https://overbetuwe.vvd.nl/nieuws/46701/kandidatenlijst-vvd-gemeenteraadsverkiezingen-bekend

Op voordracht van de kandidaatstellingscommissie heeft het bestuur de lijst aan de leden voorgelegd die daar unaniem mee in hebben gestemd.

 

Het bestuur is erg te spreken over de kwaliteit en deskundigheid van de kandidaten. Naast de vertrouwde krachten zijn we erg trots op de nieuwe kandidaten die zich voor de VVD en Overbetuwe in willen zetten. Gelukkig lukt het ook steeds beter om vrouwen te interesseren. Met 40% vrouwen, zowel in de top als in de hele lijst, doen we het wat dat betreft weer iets beter dan vier jaar geleden. Ook vertegenwoordigen de kandidaten een mooie verdeling over de gemeente.  

 

Peter de Waard zegt als lijsttrekker met deze kandidaten enthousiast uit te kijken naar de verkiezingen. We hebben nu een hele sterke fractie en een hecht team. De nieuwe kandidaten sluiten daar al heel goed bij aan. Samen gaan we voor een beter Overbetuwe. We hebben voor Overbetuwe stevige ambities op Wonen, Werken, Welzijn en Zuinig zijn. Met de steun van de inwoners, een flinke fractie en een plek in het college willen we daar graag invulling aan geven.

 

Ledenvergadering 10 november: van afscheid van Hanny als raadslid tot lijsttrekkerschap Gerdien

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 15-11-2021 11:20

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1382232/43754/hannycubeeld.jpgAfgelopen 10 november was er de traditionele afdelingsvergadering voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen met het vaststellen van de lijst en bespreking van het verkiezingsprogramma. Daarnaast was er een bijzonder moment ingepland om de vele jaren bewezen diensten van Hanny van Brakel te vieren en haar voor al die jaren te bedanken.

Op de ledenvergadering werd nog uitgebreid teruggeblikt op 15,5 jaar raadslidmaatschap, 10 jaar waarnemend raadsvoorzitterschap en 20 jaar actieve betrokkenheid bij de afdeling Overbetuwe. Na de bloemen en ook hartelijke woorden van de provinciale afdeling en fractie werd Hanny van Brakel ook nog vereerd met een bijzonder cadeau van de ChristenUnie (zie afbeelding).

Op de ledenvergadering is ook onderstaande kandidatenlijst vastgesteld en is het verkiezingsprogramma besproken. Het verkiezingsprogramma wordt op een later moment gepubliceerd. Fonkelnieuw raadslid Gerdien Maaijen is bereid gevonden om het lijsttrekkerschap op haar te nemen. 

Gerdien Maaijen uit (Heteren) Harry Bruggema (Elst) Rick Veijer (Elst) Jan Luursema (Elst) Marian Wieringa (Zetten) Judith Westerink (Heteren) Addy Plieger (Hemmen) Nico Haanappel (Heteren) Chris Stalman (Zetten) Reinier Sanders (Zetten) Gert-Jan Budding (Randwijk) Willem Schaaij (Herveld) Annemien Haveman (Zetten) Sjoerd Booij (Heteren)

Bij het vaststellen van de lijst kwam ook nog dit bericht van de Gelderlander ter sprake, aangezien hier werd gesproken over een vermeende afspraak over opvolging ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een dergelijke afspraak is niet aan de orde geweest.