Nieuws van politieke partijen in Overbetuwe inzichtelijk

1487 documenten

Burgerparticipatie | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks CDA PvdA Overbetuwe 11-09-2019 00:00

De rekenkamercommissie presenteerde onlangs een rapport over burgerparticipatie in de gemeente Overbetuwe. De conclusie van het rapport is dat het daar niet best mee is gesteld. Er ontbreekt een visie op de wijze waarop inwoners betrokken worden bij voor hen belangrijke onderwerpen en de opgestelde regels getuigen van een bestuurscentristische aanpak.

Tot die conclusie was de GroenLinks fractie al eerder gekomen, maar het is altijd fijn als een onafhankelijk orgaan als de Rekenkamercommissie op basis van gedegen onderzoek tot eenzelfde inzicht komt. Dat rapport bespreken in de raad zonder er verdere vervolgacties aan te verbinden zoals het college voorstelde, ging de meeste fracties niet ver genoeg. Een door de PvdA met hulp GroenLinks en andere partijen opgesteld amendement om de aanbevelingen niet alleen te omarmen, maar dat ook om te zetten in concrete acties werd door alle partijen - met uitzondering van het CDA – ondersteund.

Wat bezielde het CDA om als enige partij tegen dit amendement te stemmen? Het CDA had grote moeite met het verband dat in het amendement werd gelegd met het rapport Schurende Democratie van Bureau Berenschot. Een rapport dat de uitkomst was van een op verzoek van de raad uitgevoerd onderzoek naar de samenwerking tussen raad en college. Dat rapport is vorig jaar besproken in de raad en alle partijen - inclusief het CDA - waren het over eens dat er aan de slag moest worden gegaan met de verbeterpunten en aanbevelingen uit het rapport.

De eerste aanbeveling in het rapport was dat er een visie zou moeten worden ontwikkeld op burgerparticipatie in overleg tussen de raad, het college en de inwoners. Het wekt dan ook geen verbazing dat de Rekenkamercommissie in haar rapportage naar dit rapport en deze aanbeveling verwijst. Waarom wilde het CDA de verwijzing naar het rapport Schurende Democratie dan niet overnemen? Het was overigens niet de eerste keer dat het CDA probeerde verbindingen met of verwijzingen naar dit rapport van tafel te krijgen.

Het rapport nog eens lezende wordt duidelijk dat in de analyse van Bureau Berenschot helder wordt gemaakt dat de politieke cultuur in de gemeente Overbetuwe in de afgelopen raadsperiodes werd gedomineerd door machtsdenken en een gebrek aan democratische hygiëne. Geen rekening werd gehouden met de inbreng en argumenten van andere partijen en inwoners. Die werden als onwelgevallig terzijde geschoven. Met dichtgetimmerde coalitieakkoorden waarbij de coalitiepartijen als een machtsblok opereerden en elke inbreng van buitenaf pareerden, was elke oppositie kansloos. Het CDA als grootste partij had hier een belangrijk aandeel in. Niet alleen inwoners voelden zich vaak niet gehoord, dat zelfde gevoel overheerste ook bij de oppositiepartijen.

En ja, het rapport Schurende Democratie is daarom dus pijnlijk voor het CDA. Kennelijk willen ze het er liever niet meer over hebben en wordt het geframed als een rapport dat alleen terugblikt. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat het rapport in haar aanbevelingen juist wegen opent naar hoe het in de toekomst anders en beter zou kunnen. Om te beginnen met burgerparticipatie.

In plaats van voluit te erkennen dat het rapport Schurende Democratie de aanleiding zou moeten zijn voor de nodige zelfreflectie van het CDA op haar rol en bijdrage in de afgelopen jaren aan de politieke cultuur in Overbetuwe, heeft men het er liever niet meer over. Wegstoppen in een diepe la lijkt voor het CDA de beste oplossing te zijn. Gelukkig denkt een ruime meerderheid in de raad daar anders over. Het is als een kind dat betrapt is op een fout, maar daar niet over wenst te praten. Uit pedagogisch oogpunt zal zijn of haar omgeving daar juist op blijven aandringen. De houding van het CDA werkt in deze dus averechts.

Ondanks dat het CDA probeert om haar verantwoordelijkheid te ontlopen voor haar bijdrage in het verleden aan een negatieve politieke cultuur, zien we gelukkig wel enige verbetering. Kennelijk heeft men er bij het CDA toch iets van geleerd. De wijze waarop deze partij zich in deze raadsperiode opstelt biedt hoop voor de toekomst. Het is geen automatisme meer dat elk voorstel van het college door alle coalitiepartijen onvoorwaardelijk wordt ondersteund. Er is gelukkig weer sprake van een meer zelfstandige positie van de fracties in de raad. Vanuit een democratisch standpunt bezien kunnen we dat als GroenLinks alleen maar toejuichen.

Nu nog met elkaar het proces aangaan waarin ook de inwoners serieus worden meegenomen in de wijze waarop burgerparticipatie binnen de gemeente vorm en inhoud krijgt. Want het gaat niet alleen om regeltjes, maar om een veranderde houding en attitude bij zowel de politiek, het bestuur als het ambtenarenapparaat. Daarin hebben we nog een lange weg te gaan en zal het de nodige tijd kosten om oude reflexen op te ruimen en een cultuuromslag te maken die er hopelijk geleidelijk toe zal leiden dat inwoners zich meer betrokken voelen bij beslissingen die genomen worden en zich er ook medeverantwoordelijk voor gaan voelen.

Bijeenkomst met GroenLinks Gelderland omtrent de Railterminal Gelderland | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 11-09-2019 00:00

Op 27 augustus was er een bijeenkomst waar GroenLinks Gelderland uitleg gaf over hun besluit om tijdens de coalitiebesprekingen voor de Railterminal Gelderland (RTG) te stemmen ondanks een ander standpunt in het verkiezingsprogramma. De bijeenkomst had een open en gemoedelijke sfeer.

Aanwezig waren afgevaardigden van GroenLinks Gelderland, fractie - en steunfractieleden van GroenLinks Overbetuwe en leden van Overbetuwe Overbelast.

GroenLinks Gelderland gaf aan dat ze tijdens de coalitiebesprekingen een keuze moesten maken; ze konden hun poot stijf houden met betrekking tot een project waar iedereen van de andere partijen voor is en dus niet mee doen, of toch in de coalitie gaan zitten. Ze kozen voor het laatste. Wel heeft de Gelderse GroenLinksfractie er tijdens de coalitie besprekingen doorheen kunnen drukken dat de RTG een solide business case moet hebben. Dat betekent dat de RTG moet kunnen draaien zonder continue subsidie van de Provincie Gelderland.

Iedereen accepteerde de uitleg, waarna het eigenlijk alleen nog maar ging over de zorgen van de aanwezigen uit de gemeente Overbetuwe. Deze gingen vooral over de externe veiligheid en gevaarlijke stoffen, de overlast die de chauffeurs met zich mee gaan brengen, en de lichtvervuiling. Ook het wantrouwen van de Overbetuwse raad naar de Provincie kwam ter sprake.

Er werd op het laatst nog benadrukt dat een goede communicatie tussen GroenLinks Overbetuwe en GroenLinks Gelderland van groot belang is, zodat beide afdelingen elkaar kunnen voeden en samen een zelfde koers kunnen varen. GroenLinks Gelderland gaf aan dat ze daar in de toekomst meer hun best voor gaan doen. Hoewel de zorgen naar GroenLinks Gelderland daarmee zijn weggenomen, blijven de zorgen over de komst van de Railterminal bestaan, en blijft GroenLinks Overbetuwe zich daartegen verzetten.

Beleidsvisie externe veiligheid en de RTG | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 11-09-2019 00:00

De raad stond in de afgelopen raadsvergadering voor de keuze of we het externe veiligheidbeleid gingen oprekken zodat we iets kunnen zeggen over het RTG of dat we vasthouden aan het vastgestelde beleid, waarbinnen het RTG niet past. GroenLinks kiest voor dat laatste. Zo houden we de deur gesloten voor de komst van het RTG. De raad besliste met een nipte meerderheid anders.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de vorige raadsperiode is besloten dat Overbetuwe zelf de partij wil zijn om de vergunning te verstrekken voor de Railterminal Gelderland, wanneer die aanvraag komt. De Beleidsvisie externe veiligheid, die beschrijft wat er in onze gemeente allemaal mag en niet mag, geeft echter geen ruimte voor verlening van die vergunning. Daarom werd door de gemeenteraad op 3 september gestemd over een addendum, een soort aanvulling op ons externe veiligheidsbeleid.

Wat vindt GroenLinks Overbetuwe ervan?

We hebben als fractie veel gesproken over ons standpunt in dit onderwerp. We hebben overleg gehad met fracties van GroenLinks in andere gemeenten waar ook dit soort grote projecten spelen of gespeeld hebben. Ook hebben we contact gehad met onze collega’s van de fractie GroenLinks Gelderland.

Het mag duidelijk zijn: GroenLinks Overbetuwe wil deze RTG niet. Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond en de belasting van het gebied wordt op allerlei manieren onacceptabel vergroot. Maar het kan misschien voordelen leveren om als gemeente zelf de controle te hebben over de vergunningverlening. Misschien kun je extra dingen eisen en zo onze inwoners beter beschermen.

Aan de andere kant is het zo dat er al beleid ligt op het gebied van externe veiligheid. Dat beleid is niet voor niets opgesteld. Het idee van het beleid is dat je eenvoudig kunt bepalen of bepaalde projecten wel of niet mogelijk zijn, door gewoon te kijken of het binnen het beleid past.

 

Wat gebeurde er in de raadsvergadering?

Met de fractie hebben we flink overlegd. In de raad kon ik daarom deze duidelijke boodschap verkondigen:

“De raad heeft in de vorige periode vastgesteld zelf de vergunning voor de RTG te willen verlenen. Dit kan niet zonder ons huidige externe veiligheidsbeleid aan te passen. Maar dat is de omgekeerde wereld. Er ligt beleid, dit initiatief past er niet in, dus is het antwoord nee. Nee, wij willen geen RTG en nee, wij gaan ons veiligheidsbeleid niet oprekken. Overbetuwe Overbelast heeft onze gemeente opgeroepen om naast haar inwoners te gaan staan. Samen optrekken om de Provincie Gelderland duidelijk te maken dat de belangen van onze inwoners niet gediend worden met de komst van deze railterminal, waarvan nut en noodzaak nog steeds niet zijn aangetoond. GroenLinks wil de inwoners van onze mooie gemeente beschermen. Wij zullen dan ook niet instemmen met dit voorstel.”

De stemming was spannend. Helaas behaalden CDA Overbetuwe, D66 Overbetuwe en Burgerbelangen OverBetuwe een meerderheid en is het Addendum “Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Overbetuwe" aangenomen. Dit betekent dat onze Beleidsvisie externe veiligheid is aangepast en een eventuele aanvraag voor een vergunning voor de Railterminal Gelderland waarschijnlijk positief zal worden beoordeeld door gemeente Overbetuwe.

 

Hoe nu verder?

Deze gemeenteraad heeft eerder al unaniem een zienswijze ingediend op het Inpassingsplan van de Provincie Gelderland. We hebben hier nog geen antwoord op gehad. Zodra dat komt, zullen we jullie daarover informeren.

Ondertussen blijft Overbetuwe Overbelast onverminderd doorgaan met de strijd tegen de RTG. Met de slogan “RTG, weg ermee” blijven zij aandacht vragen voor het ruime verzet dat bestaat tegen de aanleg van de RTG.

Nu het beleid is aangepast kijken wij welke manieren er zijn om positieve invloed uit te oefenen op het proces. Wij willen geen railterminal, maar als dat ding er dan toch zo nodig moet komen, dan wel op een zo goed mogelijke manier voor onze inwoners!

Huis-aan-huis in de Prins Hendrikstraat, Elst | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 11-09-2019 00:00

Op zaterdag 7 september gingen Mickel en Brigitta langs de deuren in de Prins Hendrikstraat in Elst. Zij gingen, namens de fractie, luisteren wat er speelt in de straat en dan met name hoe men aankijkt tegen groen in de wijk en de voorgenomen kap van een aantal grote bomen.

Het eerste wat opviel is dat iedereen graag zijn of haar verhaal wilde delen. Een aantal mensen ervaart veel overlast van de bomen en is blij met de plannen om ze te kappen. Een aantal andere mensen is faliekant tegen en is juist in de straat komen wonen omdat het zo groen is. Wat beide groepen gemeen hebben is dat ze zich niet gehoord voelen door de gemeente. Een sommige mensen hebben de brief met enquête van de gemeente niet ontvangen, mensen die overlast ervaren geven aan dat al jaren te melden zonder serieus te worden genomen en mensen die de bomen graag willen behouden voelen zich opzij gezet. Ook is er onduidelijkheid over hoeveel bomen en weggaan, of er ook herplant komt en hoe groot de nieuwe bomen zullen zijn. Een opvallend signaal dat we zeker meenemen de fractie in.

We hebben ook doorgevraagd naar alternatieven om de overlast beperken zonder de bomen te kappen. Een aantal mensen meldde dat ze met name last hebben van het blad en de peulen die uit de bomen vallen. Het valt in de tuin, de stoep wordt glad en het verstopt dakgoten en de riolering. Mensen geven daarbij aan dat ze het blad in de tuin en op straat wel willen opruimen maar dat dit niet lukt; de groene container is te klein om alles kwijt te kunnen en lang niet iedereen heeft een auto om het blad zelf naar de stort te brengen. Ons werd de suggestie meegegeven om de gemeente bladkorven te laten plaatsen waardoor mensen hun zelf opgeruimde blad in elk geval kwijt kunnen, of om de straat vaker te laten vegen in de herfst. Ook zouden er roostertjes voor de putten op straat kunnen komen zodat de riolering niet verstopt. Een aantal bewoners gaf aan dat bij dergelijke maatregelen de bomen wat hen betreft zouden kunnen blijven, omdat de overlast zal afnemen. Voor bewoners die met name last hebben van de vogelpoep was dit helaas geen oplossing.

Wat tenslotte nog opviel was dat vrijwel iedereen blij was dat er nieuwe bomen in de straat komen ter vervanging van de grote bomen die gekapt gaan worden. Niemand zit te wachten op een kale straat en de verwachting is dat er met kleinere bomen veel minder overlast is.

Naast de vele gesprekken over de bomen kwamen natuurlijk ook nog andere zaken aan de orde; het onkruidvrij houden van de stoep, hondenpoep in het parkje en de speeltuin en een onduidelijk bordje daarover, en gelukkig ook veel mensen die spreken van een prettige buurt waar ze al jaren met plezier wonen.

Al met al was het een fijne ochtend met goede gesprekken. De emotie zit bij een aantal mensen hoog, maar iedereen deelt graag zijn standpunt en we nemen al deze informatie mee. Met name als het debat over de evaluatie van het bomenbeleid wordt gevoerd hebben we veel aan de input van inwoners. Mocht u zelf nog informatie hebben hierover die u met ons wilt delen? Neem dan zeker contact op!

Ondertussen in Overbetuwe... | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks CDA PvdA Overbetuwe 11-09-2019 00:00

 

De belangrijkste nieuwsberichten en weetjes uit Overbetuwe op een rij. 

 

Infrastructuur en mobiliteit

Buurtschap Reeth heeft weer plaatsnaamborden. De borden zijn aangeschaft vanuit het compensatiepotje die het buurschap kreeg vanwege de bouw van de vier windmolens op Park 15.

De vaak overvolle ochtendspitstrein tussen Tiel en Arnhem wordt verlengd. Er zijn sinds maandag 19 augustus enkele tientallen zitplaatsen bijgekomen, waardoor de inzet van een extra bus in het najaar niet meer nodig is.

In de ochtend en middagspits rijden er sinds maandag 19 augustus op buslijn 14 meer bussen tussen Elst/Oosterhout en Nijmegen. Hiermee wil Hermes de overvolle bussen op dit traject aanpakken. In de ochtendspits zijn er vier extra ritten van Elst/Oosterhout naar Nijmegen. Twee vanuit Elst en twee vanuit Oosterhout. In de middag en avondspits krijgt buslijn 14 van het centraal station in Nijmegen naar Oosterhout er negen busritten bij, deze vertrekken tussen 14.30 en 19.15 uur.

Een helikopter van spoorwegbeheerder ProRail was eind augustus bezig met het in kaart brengen van de Betuwelijn (van Tiel naar Elst) en de Betuweroute. De helikopter vloog op een hoogte van gemiddeld 190 meter. Dit is lager dan gewoonlijk, waardoor de vliegbeweging en – geluid goed waarneembaar waren. Met de helikopter werden luchtfoto’s en laserscans gemaakt.

Oosterhout krijgt dit jaar een rechtstreekse fietsverbinding met het nieuwe bedrijventerrein Park 15. Er komt een fietspad in de voor autoverkeer afgesloten van Balverenlaan.

 

Wonen, zorg en welzijn

Op het te bouwen terrein van de hoge hof in Herveld komen hoofdzakelijk woningen voor vitale senioren en een aantal jongeren die onder begeleiding wonen. Hoogstwaarschijnlijk keert een gemeenschappelijke recreatiezaal terug, zodat het weer goeddeels de functie van het aloude bejaardenhuis uit de jaren 70 krijgt. Medio september toont de directeur van stichting Valburg Marc Jansen de impressieschetsen tijdens een informatiebijeenkomst. De bouwkosten voor het nieuwe hoge hof project bedragen zo’n 10 miljoen euro.

Omwonenden van de Prins Hendrikstraat in Elst zijn de overlast van vogels zat en willen dat zes van de tien gleditsia’s (valse christusdoorn) worden gekapt. De gemeente stemt in. Dit tot groot ongenoegen van GroenLinks die moeite heeft met de reflex om bomen te kappen als mensen overlast ervaren. Vorig jaar speelde een soortgelijke kwestie in Heteren. GroenLinks en PvdA maakten toen tevergeefs bezwaar.

Twee vrouwen die zich voordeden als “hulpverleners” van de gemeente Overbetuwe hebben op de avond van 13 augustus een vrouw in Elst bestolen. Het lukte het duo om met een smoesje de woning van de Elsterse binnen te komen. Na het bezoek miste de vrouw veel sierraden. De vrouwen melden zich als zorgmedewerkers. Omdat het slachtoffer, dat slecht ter been is, enkele weken gelden een brief van de gemeente Overbetuwe had ontvangen over thuiszorg, wekte dat verhaal geen argwaan. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat medewerkers nooit onaangekondigd aan huis komen. De gemeente stuurt altijd een brief waarin staat wanner mensen bezoek kunnen verwachten en zijn bovendien herkenbaar aan hun identiteitsbewijs van de gemeente.

De gemeente Overbetuwe gaat onderzoeken hoe inwoners hun woonomgeving beleven en welke wensen er in de dorpen leven. Om die wensen te vervullen moeten de inwoners vervolgens wel zelf met oplossingen komen om de gebreken aan te pakken. De gemeente gaat het proces faciliteren. In Driel, Oosterhout en Slijk-Ewijk vielen de eerste schriftelijke vragenlijsten, 6.300 stuks, vanaf 19 augustus op de deurmat. Herveld-Andelst volgt begin volgend jaar. Zetten, Hemmen en Randwijk halverwege 2020, en Heteren en Elst sluiten de rij in 2021. De gemeente hoopt met de enquête inzicht te krijgen in wat er in de dorpen leeft.

Sinds 1 september krijgen mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe te maken met Forte Welzijn. Het huidige knooppunt Mantelzorg Overbetuwe wordt opgeheven. Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe biedt naast ondersteuning ook activiteiten voor mantelzorgers.

Het plan om de overlast van hondenpoep in Overbetuwe te bestrijden met gebruik van dna is van de baan. Dit blijkt te ingewikkeld te zijn. Er zijn vragen over de juridische haalbaarheid, en er zijn in ons land geen bedrijven die het systeem, wat dit zou kunnen uitvoeren, leveren en ervaring mee hebben. Hierdoor ziet de gemeente op dit moment van de invoering af.

 

Natuur, milieu en energie

De mestplaat op het boerenbedrijf van Frans Vossebelt en Riet de Swart aan de Rijksweg-zuid in Elst mag blijven liggen. Met dit oordeel kwam de Raad van State op 31 juli. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een al bijna twintig jaar durend conflict tussen de agrariërs en de gemeente Overbetuwe. Volgens de gemeente was de plaat te groot.

Het rioolwater dat nu nog in Valburg en Zetten wordt gezuiverd, gaat straks door nieuwe grote persleidingen naar het rioolgemaal in Dodewaard. Die locatie wordt uitgebreid en voorzien van een andere snellere zuiveringsmethode, zodat meer midden-betuws afvalwater daar terecht kan. Dit om de kwaliteit van het water in de Linge te verbeteren. Alle werkzaamheden moeten volgend jaar zijn afgerond.

Op vier plaatsen in de Betuwe werd op zaterdag 17 augustus aandacht gevraagd voor biodiversiteit in het Betuwse landschap. Dat gebeurde op de dag van de bloemrijke akkerranden. Die akkerranden zijn van belang voor insecten en vogels. Aan enthousiasme ontbrak het niet op de locaties aan het fietspad langs de Linge bij Angeren, in het Pakhuis in Hemmen, bij landwinkel De Woerdt in Ressen en in Park Lingezegen. De bezoekers lieten het vanwege het slechte weer alleen grotendeels afweten.

 

Financiën en bestuur

Burgerlid Gerard Romijn (70) van PvdA is overleden. Hij overleed vorige maand in zijn huis in Elst. Dhr Romijn was namens de PvdA sinds 2014 burgerlid van de gemeente Overbetuwe. Binnen de PvdA was het opkomen voor mensen met een beperking één van zijn passies. De uitvaart vond plaats op vrijdag 2 augustus.

De gemeente Overbetuwe heeft de financiën voor de aanleg van de spoortunnel op de Rijksweg-noord rond. De gemeente kreeg in de week van 19 – 25 augustus harde toezeggingen. De provincie Gelderland (2,3 miljoen euro) en het Rijk (1,85 miljoen euro) leggen 4,15 miljoen euro bij. Met het totale bedrag van 6,85 miljoen euro zijn de kosten daarmee gedekt.

Het aantal openbare bijeenkomsten van de dorpsraad in Heteren gaat terug naar vier keer per jaar. Het aantal wordt teruggeschroefd om meer bezoekers te trekken. De bijeenkomsten, die op verschillende plaatsen in het dorp worden gehouden, krijgen een specifiek voor inwoners belangrijk thema. Op die manier denkt de dorpsraad ook meer inwoners te trekken. Er wordt een splitsing gemaakt tussen gesloten en openbare bijeenkomsten, deze gingen eerst in elkaar over.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

De gemeente Overbetuwe gaat “stolpersteine” leggen bij de woningen van in de oorlog weggevoerde Joodse inwoners. De eerste legging is gepland op 7 april 2021. Het leggen van de gedenkstenen, die raadsbrede steun kreeg, heeft veel voorbereiding en uitzoekwerk nodig. Op de uitgekozen dag is het Jom Hasjoa, de dag dat in Israël en in de Joodse gemeenschap elders de Holocaust wordt herdacht. Op de metalensteen komen de namen van de bewoners te staan.

De Elster wijk Westeraam krijgt een park aan de oostzijde van het nieuwbouwgebied. Het vormt straks een groen overgangsgebied met de agrarische bebouwing tussen de nieuwbouwwijk en de snelweg A325. De grond is gekocht omdat de gemeente en bewoners vinden dat er te weinig openbaar groen in het Westeraam is gekomen.

Het terras van lunchroom en ijssalon La Strada in Elst is sinds augustus deels rookvrij. Mede ondernemers in de Betuwe zien het voorlopig niet zitten rokers te verbannen van hun terras. Ze staan daarmee lijnrecht tegenover de wens van antirook organisatie Clean Air Nederland.

In het najaar komt de Werenfriedkerk in het licht te staan. Het centrummanagement Elst neemt de kosten van het aanlichten van de kerk voor zijn rekening. Hierdoor krijgt het centrum in de avonduren een gezelliger aanblik, maar vergroot het ook het gevoel van veiligheid op straat.

De politie hield de eerste dagen na de zomervakantie extra toezicht op de verkeersveiligheid rondom scholen. Ook de scholen zelf, veilig verkeer Nederland (VVN) en dorpsplatforms op social media hebben zich daar op in gezet. VVN geeft tips aan ouders. Een van voornaamste tips is om de kinderen naar school te laten lopen of fietsend zelf te brengen, omdat kinderen op de achterbank van de auto niets leren.

De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe gaan samen met exploitant Drie-Essen onderzoeken of zwembad De Leigraaf in Zetten open kan blijven. De gemeente Overbetuwe staakt in 2023 de financiële steun aan het zwembad. Het gaat om een bedrag van 243.000 euro per jaar. De gemeente Overbetuwe kiest voor nieuwbouw van een zwem – en sportcomplex De Helster in Elst. Het college stelt de gemeenteraad voor om dat in het stationsgebied van Elst (Elst Centraal) te doen. GroenLinks, CDA, GBO en PvdA nemen geen genoegen met een dreigende sluiting. Ze hebben aangedrongen op een onderzoek naar de mogelijkheden om De Leigraaf in Zetten open te houden.

 

Werk en economie

De voormalige bedrijfspanden op de hoek van de kruising in Elst aan de Rijksweg-zuid/Eshofsestraat, waar ooit de firma Francissen zat, zijn tegen de vlakte. Net als het overgrote deel van de monumentale villa ernaast. Alleen de voorgevel is bewaard gebleven.

Supermarkt Albert Heijn in Zetten is sinds het weekend van 17 – 18 augustus op zondag veel langer open. Niet meer van 12.00 – 18.00 uur, maar voortaan van 10.00 – 20.00 uur. Het blijft de enige supermarkt in Zetten die op zondag open is.

De COOP in Herveld is sinds 1 september ook op zondagochtend vanaf 10.00 uur open. Het trekt daarmee de aanvangstijd weer gelijk met concurrent Albert Heijn in Zetten.

Onder leiding van Wageningen Universiteit en Research (WUR) werden er in de week van 18 – 25 augustus in Randwijk met de hand vierhonderd verschillende soorten biologische aardappelen gerooid en geselecteerd. Het doel is om over twaalf jaar smakelijke, winstgevende en aardappelziekte vrije biologische aardappelen in de schappen van de supermarkten te hebben. Een prototype komt volgend jaar al op de markt. De nieuwe superpieper krijgt resistentie ingebouwd na jarenlange veredeling. Het gaat op de proefvelden in Randwijk om een gezamenlijk project van telers, veredelaars en retail, begeleid door de WUR.

Op een veld langs de Linge aan de Gesperdensestraat tussen Hemmen en Dodewaard is voor het eerst vlas geoogst. De Randwijkse agrariër André Jurrius heeft 1,3 hectare verpacht aan studenten van de mode academie Artez, die daar een volledig Nederlands productieproces willen. Volgens de Artez studenten kan dat duurzamer, met zuivere biologische teelt en fabricage in Nederland, dan het productieproces in China.

Summer School Democratie | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 11-09-2019 00:00

Voorafgaand aan het Democratiefestival werd op donderdag 29 augustus de Summer School Democratie georganiseerd. Deze dag was speciaal voor ambtenaren, burgemeesters, statenleden, raadsleden, wethouders en alle andere mensen die vanuit hun werk of politieke rol te maken hebben met democratie. Omdat ik nieuwsgierig was naar dit festival én er interessante onderwerpen op het programma stonden ben ik hier naartoe gegaan.

Het terrein van de Summer School Democratie lag op Veur Lent. Voor mij vanaf Elst een klein stukje met de trein en benenwagen. De dag begon met een inleiding door de dagvoorzitter Eveline van Rijswijk. Zij is programmamaker, presentator, dagvoorzitter, mediatrainer, spreker, theatermaker, wetenschapsjournalist & historica en studeerde politicologie, filosofie en geschiedenis. Een zeer goed gekozen dagvoorzitter!

Samen met Ferenc van Damme (“Als de provincie een bedrijf zou zijn, dan is democratie haar belangrijkste product.”) gaf Eveline een introductie op wat we konden verwachten. Namelijk: wat is democratie nou precies en hoe zorg je ervoor dat mensen zich gehoord voelen?

Vooraf kon je je aanmelden voor lezingen en workshops. Mijn eerste sessie had als titel Deep democracy in de praktijk. Ik had hiervoor gekozen omdat dit onderwerp ook in Overbetuwe op de agenda staat en ik er nog (te?) weinig van weet. Jitske Kramer leidde deze sessie. Jitske is corporate antropoloog, spreker, ondernemer, facilitator, oprichter van HumanDimensions en auteur, onder andere van ‘Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid’. Een sessie van een uur even kort weergeven is niet mijn sterkste punt, dus ik hou het hier even bij de hoogtepunten. Zorg goed voor Harry! Hebben we genoeg kampvuren? Maar we kunnen toch ook...? De piemelfontein! Een wethouder voor democratisering! Geintje met een seintje. Mocht dit vragen oproepen dan hoor ik dat graag :-)

Na de lunch met keus uit smakelijke broodjes, salades, (vegetarische) hotdogs en risotto was het weer tijd voor inhoud. Mijn volgende sessie was met Gerard Drosterij, politiek filosoof en columnist voor de Volkskrant. De titel van de bijeenkomst was ‘Ken jezelf als burger’. Met een quiz leerden we over onszelf hoe democratisch we waren. Voor de nieuwsgierigen: ik scoorde 15 van de 20 punten en behaalde daarmee 1 van de highscores. Voor mij was de tijd die we hadden eigenlijk te kort. Je wilt graag met elkaar in gesprek, maar dat kon maar even. Belangrijk punt dat ik noteerde was besturen versus sturen. Welke keuzes maak je daarin als politiek en overheid? Goed om dat in je achterhoofd te houden, zeker ook als raadslid!

Mijn laatste bijeenkomst met de titel ‘Botsende waarden binnen de Omgevingswet’ werd gegeven door Pascale Georgopoulou. Zij is verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG nadat ze eerder werkte als raadsgriffier. De Omgevingswet wordt van kracht op 1 januari 2021. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Ook hier weer enkele hoogtepunten. Ja mits is onderdeel van de Omgevingswetbingo! Maatwerk heeft een randje van willekeur. Pleit voor een visie met een langere horizon dan vandaag en deze week! Breng in het gesprek de dilemma’s in beeld. Heeft het niet je voorkeur of ben je echt faliekant tegen?

Ik heb een leuke dag gehad op dit festival. De informele setting maakt dat je makkelijk met mensen uit andere delen van het land en met heel andere perspectieven in gesprek raakt. Zo sprak ik een wethouder, een raadslid, een griffier en vele anderen en daar leer ik van. Ondanks dat er in de media vooraf weer het nodige te doen was over dit festival heb ik mijn bezoek als waardevol ervaren. Op deze manier kennis opdoen en delen is voor mij erg inspirerend.

Verbouwing gemeentehuis vordert

PvdA PvdA CDA Overbetuwe 10-09-2019 17:18

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/verbouwing-gemeentehuis-vordert/ Verbouwing gemeentehuis vordert

Maandagavond 9 september mochten raads- en burgerleden met eigen ogen aanschouwen hoe de verbouwing van het gemeentehuis vordert. De verbouw is nu zover dat je kunt indenken hoe het gaat worden. Sommige onderdelen zijn af en ook al in gebruik als werkplek voor ambtenaren. De werkplekken zijn te vinden in een kantoortuin. Alleen ontbreekt het groen van de tuin jammer genoeg wel. Het is een sobere kantooromgeving met veel ambtenaren relatief dicht bij elkaar. Voor concentratie zijn er stilteplekken aanwezig. Ten opzichte van de oude situatie zijn er meer overlegplekken gecreëerd.

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/verbouwing-gemeentehuis-vordert/

Historie besluitvorming

Tot 2014 heeft de gemeenteraad jarenlang zeer intensief gesproken over wat de beste optie zou zijn. Een verbouwing van het monumentale oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Elst. Of een compleet nieuw ‘Huis der Gemeente’ in de stationsomgeving van Elst.

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/verbouwing-gemeentehuis-vordert/

Belangrijkste splijtzwam in de gemeenteraad was de miljoeneninvestering, die aan een nieuwbouw was verbonden. In de beeldvorming van een deel van de raad en de inwoners speelde vooral de hoge investering een rol. Men liet zich  minder leiden door de jaarlijkse exploitatielasten. Door een uitspraak van de Raad van State werd ‘het gemeentehuis’ het belangrijkste onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het CDA koos voor verbouw van het gemeentehuis en groeide hierdoor van zeven naar dertien zetels.

Publieksruimte en raadszaal

Volgens de gemeentelijke projectleider en wethouder Wijnte Hol worden de publieksruimtes in de zomer van 2020 opengesteld. Dan zal ook de nieuwe raadszaal in gebruik worden genomen. Deze vergaderruimte is multifunctioneel en kan in verschillende delen worden gesplitst. Hierdoor komt er meer vergaderruimte voor ambtenaren en college beschikbaar. Op dit moment vergadert de gemeenteraad op locatie in Oosterhout, Heteren en Driel. Eenmaal per maand komt de gemeenteraad bij elkaar op VMBO ‘Het Westeraam’ in Elst.

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/verbouwing-gemeentehuis-vordert/

 

Het bericht Verbouwing gemeentehuis vordert verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.

Armoedeoffensief

PvdA PvdA Overbetuwe 08-09-2019 10:10

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/armoedeoffensief/

presentatie Armoedeoffensief

Zaterdagmiddag 7 september, Hotel Haarhuis, Arnhem, eindelijk: de presentatie van een armoedeoffensief door de PvdA. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch leven ruim één miljoen mensen in armoede. Mensen worden in een uitputtende opstapeling van regelingen en formulieren gestort. En de overheid treedt mensen met wantrouwen tegemoet. ‘Meedoen’ betekent je moeten houden aan voorwaarden en het ondergaan van vernederende verplichtingen.

Vijf concrete voorstellen

Armoede wordt veroorzaakt door te lage inkomens en te hoge vaste lasten. De PvdA heeft vijf concrete voorstellen om hieraan wat te doen:

verhoog het minimumloon en het sociaal minimum; schrap de kostendelersnorm in de bijstand; voer een zekerheidsinkomen in en schaf bijstand, Wajong, ANW, AOW en studiefinanciering af; pak schulden van huishoudens beter aan; verlaag de vaste lasten. Aanwezige kamerleden

Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid, en Esther Mirjam Sent, Eerste Kamerlid, presenteerden de voorstellen. Een medewerker van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) lichtte een onderzoek toe, ‘als werk weinig oplevert’. Als werkende mensen moeite hebben om hun kosten van levensonderhoud te betalen, dan is er iets echt mis in de Nederlandse samenleving. Volgens het SCP moet er iets worden gedaan aan de hoogte van het inkomen en/of de vaste lasten. Werknemers zouden een langere werkweek kunnen maken. Of de hoogte van het uurloon zou moeten stijgen.

Gelijke kansen voor iedereen

Er was ook een bevlogen inbreng van Hans Spekman. Hij pleitte ervoor om mensen gelijke kansen te geven. En dat begint bij jonge mensen. De PvdA en de samenleving staan voor radicale keuzes. Geef scholen in arme wijken meer geld, vrijheid en ondersteuning om dat te doen wat goed is voor kinderen. Geef kinderen de kans om zich te ontwikkelen door hen meer uren op school te laten zijn. Organiseer de hulpverlening beter en verschuil je als organisatie niet achter de bewering, dat iemand anders erover gaat. Laat kinderen elkaar ontmoeten in een brede scholengemeenschap, waar arm en rijk, wit, bruin en zwart elkaar ontmoeten. Voorkom segregatie tussen kinderen. Zorg dat mensen hun eigenwaarde kunnen behouden. Het was een oproep uit het hart.

Armoedeoffensief in Overbetuwe

De PvdA gaat ook in Overbetuwe aan de slag met het armoedeoffensief. Samen met onze partijgenoten uit Lingewaard spreken we op zaterdagmiddag 28 september verder over concrete voorstellen. Wij willen dat Overbetuwe meedoet met een experiment om het zekerheidsinkomen in te voeren. En willen bereiken dat werkende mensen voldoende verdienen om mee te kunnen doen en uit de armoede te blijven.

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/armoedeoffensief/

 

 

Het bericht Armoedeoffensief verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.

Raad maakt railterminal mogelijk

PvdA PvdA Overbetuwe 06-09-2019 09:18

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/raad-maakt-railterminal-mogelijk/ Raad maakt railterminal mogelijk

Een meerderheid binnen de gemeenteraad past het geldende beleid aan om de aanleg van een railterminal mogelijk te maken. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 september 2019 bleek dat CDA, D66 en Burgerbelangen (BOB) een addendum willen toevoegen aan het geldende externe veiligheidsbeleid. Door de toevoeging wordt het mogelijk dat een nieuwe risicobron, de railterminal, over een gebied met woningen komt te liggen. Op dit moment mag dat niet en worden inwoners beter beschermd.

Met wijziging meer bescherming

CDA, D66 en Burgerbelangen verklaren hun wijziging van standpunt door te stellen, dat de gemeente hierdoor zelf beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning aan de expolitant van de railterminal. En daardoor meer zeggenschap heeft over bijvoorbeeld, openingstijden van de railterminal, het maximale geluidsniveau, het gebruik van dieselmotoren enz.. Inwoners zouden hierdoor meer bescherming krijgen. Deze bewering is echter onjuist. Uit antwoorden van het college op vragen vanuit de raad bleek dinsdagochtend, dat de gemeente nauwelijks instrumenten heeft om strenge(re) eisen te stellen aan de exploitant van de railterminal. Het inpassingsplan van de provincie, het geldende gemeentelijke beleid en de precieze aanvraag van de exploitant van de railterminal zijn de toetsstenen bij het verlenen van een vergunning. En daar zit weinig ruimte voor de gemeente om iets te willen. Als gemeente kun je nauwelijks aan de knoppen draaien.

Wat willen inwoners?

De inwoners van het gebied vroegen de gemeenteraad om de rug recht te houden. Volgens de inwonersgroep ‘Overbetuwe Overbelast’ heeft onze gemeente een goed extern veiligheidsbeleid. Zij vroeg de gemeenteraad daaraan vast te houden. En het externe veiligheidsbeleid van de gemeente niet aan te passen alleen met de bedoeling om een vergunning te kunnen afgeven voor een railterminal. Overbetuwe Overbelast ziet ook liever dat de provincie, als initiatiefnemer van het plan rond de aanleg van een railterminal, verantwoordelijk is voor de verlening van de vergunning. https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/1af0d0ce-ae43-4d38-982d-05be28afa310/f52b4542-3990-47e0-b2a2-7271d7a29791

Hap-snap beleid

In de raadsvergadering heb ik de aanpassing een voorbeeld van hap-snap beleid genoemd. Niet gebaseerd op een gedegen evaluatie van het extern beleid. Geen enkele connectie met wat de komende Omgevingswet van een initiatiefnemer en de gemeente vraagt. En het schept een precedent. Na een aanpassing kan de gemeente nieuwe initiatieven, die het risico op zware ongelukken in een woongebied vergroten, niet meer tegenhouden.

Het wachten is nu op besluitvorming door de provincie. Daarna zal er een aanvraag worden ingediend door een expolitant van de railterminal. Dan zal er een forse discussie gaan ontstaan tussen de exploitant, omwonenden, het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio over de omvang van het bedrijf, de werktijden, het geluidsniveau, de lichthinder, de uitvoering van brandblus- en koelvoorzieningen. Dat kan lang duren en wij willen dat de inwoners van Overbetuwe niet aandoen.

De gemeenteraad heeft anders besloten. Nu stellen wij onze hoop in de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan mogelijk tot afstel van het plan rond de railterminal leiden. Voor de inwoners en Overbetuwe zou dat een mooie uitkomst zijn.

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/raad-maakt-railterminal-mogelijk/

Hieronder mijn inbreng in de gemeenteraad van 3 september 2019 over de railterminal en de aanpassing van het externe veiligheidsbeleid.

Weglopers, stresskippen, dwarsbomers van provinciale plannen. Zo noemde de wethouder partijen, die in de voorronde van 21 augustus, kritisch stonden tegenover het voorstel. Ik zie het maar als een valse zwanenzang van een wethouder, die daar wel zat en sprak namens het college. 

Voorzitter,

Het voorstel is een voorbeeld van een hapsnap-beleid. Niet gebaseerd op een gedegen evaluatie van het extern veiligheidsbeleid. Geen enkele connectie met wat de komende Omgevingswet vraagt. En het schept een precedent. Na een aanpassing kunnen wij nieuwe initiatieven die het risico op zware ongelukken in een woongebied vergroten niet meer tegenhouden.

De PvdA ziet de provincie Gelderland als een prima samenwerkingspartner op tal van onderwerpen. Respect voor ieders rol betekent echter ook dat je met elkaar van mening mag verschillen. Om die reden heeft de raad ook gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden rond het voorontwerp-inpassingsplan. En is er raadsbreed, een uiteindelijk ook door het college onderschreven, stevige zienswijze ingediend op het ontwerp-inpassingsplan.

Wij zijn het met de VVD-fractie eens, dat het maatschappelijk evenwicht volledig zoek is bij het ontwerp-inpassingsplan. Net als Burgerbelangen Overbetuwe vindt de PvdA, dat het open oor van de provincie met cement zat dichtgestopt bij het proces rond het ontwerp-inpassingsplan.

En wij scharen ons achter de inspraakreactie van Overbetuwe overbelast bij de voorronde van 18 juni. De PvdA laat geen nieuwe risicobronnen toe bij kwetsbare bestemmingen. Wij houden onze rug recht. 

Pas vandaag heeft het college antwoord gegeven op de vraag aan welke knoppen werkelijk kan worden gedraaid als de gemeente aan zet is voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Het antwoord van het college is duidelijk. De gemeente kan niet meer eisen stellen dan de provincie. Als er sprake is van een vergunnings- aanvraag, die past binnen de uitgangspunten van het inpassingsplan, dan moet deze door de gemeente worden verleend. Er kunnen dan ook geen extra eisen worden gesteld aan (bijvoorbeeld) de openingstijden van de RTG. Dat lazen we ook al in de toelichting bij het ontwerp-inrichtingsplan en een provinciaal memo over de bedrijfsomvang, openingstijden en vergunningverlening.

Het zal nu zo gaan dat de nog onbekende exploitant van de railterminal een aanvraag indient. En in eerste instantie ook daarbij de wijze van bedrijfsvoering bepaalt, de omvang van het bedrijf, de werktijden, het geluidsniveau en uitvoering van de brand-blus- en koelvoorzieningen. Daarna zal er een forse discussie ontstaan tussen de exploitant, omwonenden, het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio die adviseur is op het gebied van (brand)veiligheid. Dat kan lang duren. Wij willen dat de inwoners van Overbetuwe niet aandoen.

Als PvdA hopen wij dat de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tot afstel van dit omstreden plan zal leiden. Concluderend voorzitter, de PvdA kiest ervoor om de kans op een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen te verlagen. Dat kan alleen door vast te houden aan ons geldende externe veiligheidsbeleid.

 

 

 

 

Het bericht Raad maakt railterminal mogelijk verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.

Waarom zo bang voor de wietproef?

PvdA PvdA VVD Overbetuwe 04-09-2019 16:36

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/waarom-zo-bang-voor-de-wietproef/ Waarom zo bang voor de wietproef? 

Na een lange periode van discussie en overleg gaan tien gemeenten experimenteren met het legaal bevoorraden van coffeeshops. Deze zogenoemde ‘wietproef’ is bedoeld om een vreemde kronkel in het softdrugsbeleid aan te pakken. Nu mogen coffeeshops wel softdrugs verkopen, maar is de kweek en aanvoer strafbaar. Drugscriminelen verdienen niet alleen enorme bedragen met de aanvoer van softdrugs, kweek op zolderkamers en in schuren is bovendien gevaarlijk en veroorzaakt overlast. Juist daarom is het goed dat de proef er nu komt. 

‘Staatswiet’ mogelijk in de regio

Natuurlijk moet de wiet die straks via de legale weg in tien steden aan coffeeshops  geleverd wordt ook ergens gekweekt worden. De Rijksoverheid zal een aantal plaatsen in Nederland aanwijzen waar deze ‘staatswiet’ gekweekt gaat worden. Omdat zowel Arnhem als Nijmegen mee doet met de proef is het niet verwonderlijk dat al snel gesproken werd over mogelijke kweek in zowel Lingewaard als Overbetuwe. Er is in kassen in onze gemeenten ruimte genoeg en ondernemers tonen belangstelling. Zij zien economische kansen en geef ze eens ongelijk. Er is sprake van een stabiele afname van een relatief gemakkelijk te kweken gewas door een stabiele partner, de Rijksoverheid. 

Afhoudende reacties uit Overbetuwe en Lingewaard

Des te verwonderlijker is het dat veel politici in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe blijkens berichten in De Gelderlander nogal afhoudend reageren. In Overbetuwe gaven verschillende partijen al aan dat zij het onwenselijk vinden wanneer de voor de proef benodigde wiet in Overbetuwe gekweekt zou worden en ook in Lingewaard reageerden fractievoorzitters van VVD en LBL afhoudend. 

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/waarom-zo-bang-voor-de-wietproef/ Vraagpunten

Wij vinden dat jammer. Natuurlijk zijn er mitsen en maren rondom de kweek van legale wiet in kassen in onze gemeenten. Eerste vraag is de veiligheid. Waar criminelen grote sommen geld verdienen aan de kweek is er nu de mogelijkheid dat op zijn minst een deel van die winst wegvalt. Dat kan reacties uitlokken, ook gericht tegen telers van legale staatswiet. Het is aan de Rijksoverheid in samenspraak met politie, justitie en lokaal gezag om op dat punt voldoende maatregelen te nemen. 

Een tweede punt van zorg is het signaal dat uitgaat van legale kweek van wiet in onze kassen. Welke uitstraling geeft dat richting ondernemers die bloemen of tomaten kweken? Blijven tuinbouwgebieden aantrekkelijk? En wat als de proef geen succes blijkt en wordt afgebroken? Wie draagt dan bedrijfsrisico en kosten voor investeringen? Het zijn legitieme vragen, die vooral door opdrachtgever en opdrachtnemer beantwoord moeten worden. 

Grote uitdagingen

Politici die nu de hakken in het zand zetten en op voorhand weigeren na te denken over de mogelijkheden van kweek in onze gemeenten lijken zich bovendien onvoldoende te realiseren dat de proef juist bedoeld is om criminelen de wind uit de zeilen te nemen. In zowel Lingewaard als Overbetuwe worden regelmatig hennepplantages op zolders en in schuren gesloten. Keer op keer wordt gehamerd op de risico’s die dergelijke plantages met zich meebrengen en de overlast die veroorzaakt wordt. Is het dan niet onze dure plicht te proberen daar wat aan te doen? 

En wanneer ondernemers zelf in beginsel positief staan tegenover de proef, wie zijn wij dan om daar op voorhand zo afwijzend op te reageren? De glastuinbouw komt uit een moeilijke economische periode en staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming van de productie. Een stabiele inkomstenstroom kan helpen om de komende jaren juist investeringen op dit punt mogelijk te maken en de bedrijfseconomische structuur van de tuinbouwsector in onze regio te versterken. Dat zijn overwegingen die we niet zo maar terzijde mogen schuiven, uit angst voor wat we nog niet weten. 

Kennis en inzicht

Want een ding is op dit moment zeker: waar de legale wiet gekweekt wordt en welke voorwaarden en veiligheidsgaranties daarbij horen is nog niet bekend. Om dan nu zo afhoudend te reageren is slechts ingegeven door angst en zoals bekend is dat een slechte raadgever. Uiteraard is het aan de politiek af te wegen of de maatregelen genomen voor de veiligheid van inwoners en ondernemers afdoende zijn. En uiteraard moeten we nadenken over de economische en morele voors- en tegens van de kweek van lokale wiet. Maar laten we dat doen op basis van kennis en inzicht en niet op basis van vooroordelen. En laten we bovendien niet wegkijken van de overlast en onveiligheid die ook in onze gemeente momenteel veroorzaakt worden door de illegale plantages die er al zijn. 

Standpunt PvdA

Wat de Partij van de Arbeid betreft is de kweek van wiet ten behoeve van de proef met legale bevoorrading van coffeeshops in Lingewaard en Overbetuwe onder strenge voorwaarden mogelijk. Daarbij is zorgvuldigheid belangrijk. Daarom roepen we onze collega’s op niet op basis van vooroordelen de hakken in het zand te zetten, maar mee te denken met Rijksoverheid, politie, justitie en lokale ondernemers. Juist ten behoeve van de veiligheid van onze inwoners is het belangrijk dat we deze proef een kans geven. 

Maarten van den Bos, fractievoorzitter PvdA Lingewaard

Elbert Elbers, fractievoorzitter PvdA Overbetuwe

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/waarom-zo-bang-voor-de-wietproef/

 

Het bericht Waarom zo bang voor de wietproef? verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.