Nieuws van politieke partijen in Overbetuwe inzichtelijk

1643 documenten

Hanny van Brakel stopt als raadslid

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 21-07-2021 16:29

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1375382/43754/DSC_8051[1].jpg

Hanny van Brakel-Huijgen neemt na de raadsvergadering van 5 oktober officieel afscheid als raadslid van de ChristenUnie in Overbetuwe. Na 20 jaar actief zijn in de lokale politiek van de Overbetuwe, waarvan de laatste 15,5 jaar als raadslid en fractievoorzitter kiest Hanny graag een eigen moment om haar raadswerk af te ronden. In die jaren is ze maar liefst 4 keer de verkiezingen ingegaan als lijsttrekker.

In de afgelopen vijftien jaar hadden zorg, welzijn en jeugd altijd haar onverdeelde aandacht. Wat Hanny daarnaast kenmerkt is haar betrokkenheid en interesse: ze was altijd aanwezig bij allerlei werkbezoeken en individuele ontmoetingen met inwoners, bedrijven en instellingen.

Daarnaast was ze ook sinds 2011 gekozen als waarnemend raadsvoorzitter en voorzitter van het presidium. Een functie waar Hanny zich verantwoordelijk voor voelde en die zij met veel plezier heeft vervuld. Het meest uniek in die tien jaar vond ze naar eigen zeggen de maand april 2019, toen ze een aantal bijzondere raadsvergaderingen mocht voorzitten rondom het afscheid van oud-burgemeester Van Asseldonk en de installatie en beëdiging van de huidige burgemeester Hoytink-Roubos. Ook waardevol aan die rol waren de diverse speeches namens de raad, bijvoorbeeld bij een afscheid, jubilea en bij andere activiteiten namens het gemeentebestuur zoals tijdens de 4-mei-herdenking.

Hanny: “Mijn inzet en aandacht was er voor alle inwoners .Ik ben heel dankbaar voor kracht, en gezondheid die God steeds gegeven heeft om dit werk zo lange tijd te mogen doen , trouw te zijn en recht te doen in de te nemen besluiten. Ook dankbaar voor de steun die ik in al die jaren heb mogen ervaren van kiezers, de lokale afdeling en bestuur van de ChristenUnie. En zeker kijk ik terug op een goede samenwerking met het College, de Griffie en de ambtelijke organisatie en met mijn collega’s in de raad.

Het bestuur van ChristenUnie Overbetuwe dankt Hanny voor haar jarenlange inzet voor de ChristenUnie in de gemeente. Voorzitter Jan Luursema: “Hanny heeft vanaf het ontstaan van de gemeente Overbetuwe op 1 januari 2001 met haar bijdrage een zeer waardevolle en betekenisvolle en eerbiedwaardige bijdrage geleverd namens de ChristenUnie. Zij heeft aangetoond dat ook een eenpersoonsfractie, samen met burgerraadsleden betekenis voor een gemeente heeft.”

Waardering voor vrijwilligers

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 20-07-2021 17:00

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1375374/43754/IMG_3066 (2).JPG

Bloemen voor vrijwilligers Watbeters door ChristenUnie.

In verband met de jaarlijks terugkerende actie om een vrijwilliger of organisatie van vrijwilligers in het zonnetje te zetten, was dit jaar de keuze voor Watbeters HDR  (Heteren, Driel en Randwijk)

Voorzitter Jolande Klaver-Olsman en penningmeester Folkert de Vries namen een bloemetje in ontvangst van gemeenteraadslid Hanny van Brakel, als teken van waardering voor hun inzet voor een duurzame samenleving.

Zij maken deel uit van het bestuur van de coöperatie Heteren, Randwijk, Driel van Watbeters. Watbeters zet zich in voor duurzame energieopwekking, in dit geval door middel van zonnepanelen.  Inmiddels zijn twee daken bedekt met zo’n 500 zonnepanelen en zijn ongeveer 100 mensen lid van de coöperatie. Inwoners hoeven zelf geen zonnepanelen op hun dak te leggen, iets wat ook niet altijd mogelijk is, maar kunnen door het aanschaffen van een certificaat deelnemen in de coöperatie. Het rendement dat behaald wordt op de zonnepanelen komt ten goede aan de deelnemers, maar ook aan initiatieven in de drie dorpen. Zo is er voor meerdere partijen voordeel, er wordt op een duurzame manier energie opgewekt, de deelnemers halen rendement daarop en initiatieven in de dorpen worden gesteund. Meer informatie is te vinden op Watbeters.nl   De inzet van de vrijwilligers in dit bestuur wat zich inzet voor een duurzame samenleving wil de ChristenUnie graag belonen.

 

Bijdrage Kadernota 2022

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 07-07-2021 18:13

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1374706/43754/DSC_8051_1[1].jpgHieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie door ons gemeenteraadslid Hanny van Brakel, aan de Kadernota 2022

Kadernota 2022 Bijdrage van de ChristenUnie

Geachte voorzitter, leden van de raad

Vandaag de laatste Kadernota van deze raadsperiode.

Het was en is opnieuw een bijzonder jaar. Vorig jaar was er alleen een Kaderbrief. De financiële gevolgen van de Covid-crisis zijn zichtbaarder geworden, en lijken op dit moment mee te vallen. Daarnaast was er de dringende opdracht van de Provincie om een sluitende begroting aan te leveren. Er is veel aandacht en inzet geweest bij de uitvoering van alle maatregelen en ombuigingen die genomen moesten worden. Inmiddels zijn we samen via spoor 0, 1 en 2 gekomen tot een sluitende meerjarenbegroting. Dat was een zorgvuldig proces.

De keuzes die voorgesteld worden zijn transparant en goed gemotiveerd. Ook waar wel en niet voor gekozen is. Er is per situatie een zorgvuldige afweging gemaakt. Dat was ook de insteek van de ChristenUnie bij de Kaderbrief van vorig jaar. De negatieve gevolgen voor het welzijn van onze inwoners zijn daardoor beperkt en minimaal gehouden. Wij zijn daar tevreden over. Complimenten daarvoor!

Er zijn enkele amendementen op de beslispunten van deze Kadernota ( punt 3/over de zorg/ punt 5a de alg reserve. 0,5 miljoen ipv 1milj. ) en ook nog enkele andere amendementen en moties om deze kaders aan te passen.

Met uiteraard de uitkomst dat de meerjarenbegroting in November sluitend moet zijn.

In de voorliggende beleidsvoornemens bij de programma’s kan de ChristenUnie zich prima vinden

De volgende items wil ik daarom noemen met bij sommige daarvan een enkele opmerking.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

De richting van het ambitiedocument, sociale slimme en schone mobiliteit, van aanbod gericht naar vraaggericht. Bereikbaarheid is een belangrijk doel. Een goede aansluiting vanuit de dorpen naar de stations/knooppunten vinden wij hierbij nog een belangrijk aandachtspunt. En ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De actieagenda gaat in 2022 in uitvoering samen met de inwoners, bedrijven en de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen en de Provincie. Deze ambities van de Groene Metropool vragen om keuzes en investeringen. Wij zijn blij dat door het Initiatiefvoorstel van CU en PvdA. om het raadsrapporteurschap goed te organiseren ,( aangenomen in februari) de benoemde rapporteurs het proces met de diverse verbonden partijen namens onze raad zorgvuldig kunnen begeleiden en sturen.

Programma 4 Onderwijs

Door Covid is er veel aandacht voor onderwijsachterstanden Er komen extra middelen, en het is belangrijk om deze op een verantwoorde manier in te zetten. Het is nodig om dit dus goed te monitoren. De versterking van de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp is belangrijk, daarbij extra inzet op preventie en vroeg signalering van problemen en leerplicht en zorgplicht.

Programma 6 Sociaal Domein.

De uitgaven zijn enorm en het is nodig om de kosten terug te dringen. Er zijn 18 maatregelen vastgesteld waardoor we willen waarborgen dat de uitgaven passen binnen de uitgangspunten ,en dat de doelen die we hebben vastgesteld wel bereikt worden: Betaalbare en goede ondersteuning van al onze inwoners/ dichtbij, bereikbaar en van goede kwaliteit. Zoals de ChristenUnie vorig jaar bij de begrotingsbehandeling al heeft gemeld, goede zorg is passende zorg. Met de juiste prioriteiten: meerjarige afspraken met aanbieders en minder administratieve last.

Het is goed om te zien dat er nu een totaal budget is ipv deelbudgetten zoals de ChristenUnie al vaker heeft voorgesteld : om de budgetten te ontschotten.

Ook voor deelname aan het maatschappelijk leven bij armoede beleid en bij schuldhulpverlening wordt gelukkig steeds meer preventief ingezet en maatwerk gegeven wat past. Om zelf de organisatie van het Beschermingsbewind op te nemen juichen wij toe, Ook al eerder hebben wij hier vragen over gesteld ivm de hoge kosten.

Er is een amendement om Beslispunt 3 te schrappen, omdat deze beslissing ten koste zou gaan van de kwaliteit van de zorg. Dit moet niet zo zijn ,Ik hoor dus graag de reactie van de wethouder op dit amendement..

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Ook in het verleden heeft de ChristenUnie zich ingezet tegen overmatig alcoholgebruik. De ambities uit het preventie akkoord uit 2018 van staatsecretaris Blokhuis op: rookvrij, alcohol/drugsgebruik, overgewicht en bewegen is een goede zaak. Jammer genoeg zijn de doelstellingen voor 2020 niet allemaal gehaald (las ik vanochtend in de krant) maar het is de moeite waard om op in te zetten en zal de gezondheid van onze inwoners zeker bevorderen.Ook mantelzorg, en ouderengezondheidszorg blijven essentieel. Een aandachtspunt in deze tijd blijft nog steeds: de frisse scholen: goede ventilatie en gezond binnenmilieu van de klaslokalen. Aandacht ook voor de eenmalige subsidie die verstrekt wordt voor de gevolgen van Covid voor welzijn en leefstijl, om die goed in te zetten.

Op elk beleidsterrein is met betrekking tot duurzaamheid winst te behalen. Energiebesparing is een belangrijk onderwerp, maar ook waterberging en afvoer, biodiversiteit( mooi dat de bermen maar gedeeltelijk worden gemaaid) en circulaire economie zijn speerpunten van de CU: hergebruik van grondstoffen is noodzakelijk ivm schaarste die zal ontstaan. De investering voor een circulair ambachtscentrum is nu niet aan de orde ivm onze financiële situatie. Maar uiteraard staat de ChristenUnie achter de doelstelling om deze in de nabije toekomst te realiseren.

De financiële positie

Zoals ik begon, wij zijn tevreden met de voorstellen en resultaten die hier voorliggen mbt het sluitend maken van de meerjarenbegroting.

De ombuigingen in de primaire programma’s zijn duidelijk in beeld gebracht.

Ook de taakstellende bezuiniging op de ambtelijke organisatie heeft daar een belangrijke bijdrage aan gegeven.

Wel moet er geïnvesteerd worden in kwaliteit van de organisatie, ook zeker in ICT en informatiebeveiliging. Dank voor de duidelijke uitleg van de secretaris op 15 juni jl.

Uiteraard zijn er nog risico’s en veel onzekerheden voor de toekomst. Maar gelukkig ook kansen. We hopen dat er zeker extra geld komt voor de jeugdzorg En van het nieuwe kabinet maatregelen om de opschalingskorting op de algemene uitkering deels te schrappen.

We blijven optimistisch en hopen in November op een positieve aangepaste raming in de begroting 2022.

De ChristenUnie wacht de beraadslagingen en beantwoording en reacties af.

Tot zover mijn eerste termijn, dank u wel voorzitter,

J.J. van Brakel-Huijgen ,

fractievoorzitter van de ChristenUnie

6 juli 2021.

Zelfvertrouwen, vertrouwen op onze inwoners en vertrouwen in de toekomst

VVD VVD Overbetuwe 07-07-2021 08:01

VVD bijdrage Kadernota 2022

Vertrouwen

Zelfvertrouwen, vertrouwen op onze inwoners en vertrouwen in de toekomst.

Voor veel mensen ligt er een moeilijk jaar achter ons. Mensen reageren verschillend op persoonlijke of zakelijke problemen. Het is niet iedereen gegeven om bij tegenslagen de energie op te brengen om door te gaan. De VVD wil en zal er zijn voor mensen zijn die dat niet goed lukt.

Het lonkende perspectief is dat mensen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Hoewel dat primair de verantwoordelijkheid van die mensen zelf is, kunnen we onze inwoners en ondernemers daarbij wel helpen. Dat begint met een zelfverzekerde gemeente die de zaken op orde heeft, vertrouwen in de toekomst heeft en dat ook uitstraalt. Een gemeente waar het goed leven is.

Moeizame aanloop

We hebben uitgebreide financiële discussies gehad over de vorige kadernota en de begroting 2021. Wat de VVD betreft had het college eerder en steviger in moeten grijpen. We zijn bijna door het stootblok geschoten en dat maakt ons kwetsbaar.

In het streven om preventief toezicht door de provincie af te wenden, zijn bijna alle fracties met het college op 4 december jl. naar het provinciehuis gegaan. Samen met de heer Van den Dam heb ik de brief opgesteld die we als raad gezamenlijk naar de provincie hebben verzonden.

Het preventief toezicht is met succes afgewend. Dat moment markeert wat ons betreft enerzijds dat we als raad constructief samen kunnen werken en onze verantwoordelijkheid nemen als het erop aan komt en anderzijds dat alle partijen de noodzaak van degelijk financieel beleid nog eens hebben onderstreept.

Wij zijn tevreden met hoe het college de mogelijke bezuinigingen op een rij heeft gezet en dat ze daarin een selectie hebben gemaakt om tot deze kadernota te komen. Er is veel werk verzet, de boel is flink opgeschud en er ligt € 1,3 miljoen aan mogelijke bezuinigingen waarvoor nu niet is gekozen.

De door het rijk incidenteel toegezegde extra € 3,5 miljoen voor 2022 geeft ons de lucht waarom al zolang is gevraagd. Toch waarschuwen we voor teveel optimisme. De kadernota kent ook diverse financiële risico’s en pas bij de begroting hebben we meer zicht op de structurele effecten. De VVD roept alle partijen dan ook op om de toezegging aan de provincie en onze inwoners voor een degelijk financieel beleid in gedachte te houden bij de behandeling van de Kadernota

Financiële kaders 2022

Vandaag stellen we de financiële kaders voor de begroting van 2022 vast. Met genoegen constateren we dat op belangrijke punten aan de wensen van de VVD tegemoet is gekomen, namelijk:

·        Een structureel sluitende begroting

·        Geen automatische en ongebreidelde groei van de begroting door inflatie

·        Geen automatische groei van de ambtelijke organisatie

·        Ingreep in de organisatie: in plaats van boven de Berenschot-norm gaan we terug naar de Overbetuwe aftrek onder die norm

·        In de organisatie wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit

·        Het college volgt de VVD in verdere verhoging van de kostendekking van leges

Ook zien we met genoegen dat deze kadernota in tegenstelling tot de begroting voor 2021 een beter evenwicht kent tussen bezuinigingen en verhoging van de lasten voor inwoners en ondernemers.

De in het vooruitzicht gestelde stijging van de OZB met 4 x 4% + inflatie is voor de VVD echter te hoog. Vandaar onze motie:

MOTIE: Geen inflatie op stijging OZB

·        Er wordt geen inflatieverhoging toegepast op de verhoging van de OZB

·        Bij financiële meevallers komen die in eerste instantie ten goede aan beperking van de OZB verhoging tot 2% per jaar en verder voor versterking van de financiële positie

Er liggen ook 2 amendementen om de stijging van de OZB te beperken. Wij zijn blij dat meerdere partijen met ons de OZB niet als een sluitpost op de begroting zien. Wij menen echter dat gezien de financiële situatie onze motie het beste middel is om het college de opdracht te geven dit goed te verwerken in de begroting. 

Wij vinden het geen goede ontwikkeling dat het college in financieel moeilijke tijden de ambitie van een begrotingsoverschot van € 1 miljoen en een algemene reserve van € 10 miljoen los wil laten. Amendement A7 zou wat ons betreft daarin dus nog verder mogen gaan en we zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.

De VVD staat voor een degelijk financieel beleid en we willen de financiële ruimte voor 2022 voor een belangrijk deel gebruiken om onze financiële positie weer enigszins te herstellen.

Overbetuwe, waar het goed leven is

Dat bestaat voornamelijk uit wonen, werken en welzijn

Wonen

We onderschrijven de ambitie van het college voor de bouw van 1100 woningen in de komende vier jaar. Die woningen moeten wat de VVD betreft verspreid over de kernen van onze gemeente worden gebouwd. Uiteraard niet bouwen in Park Lingezegen en zelf meer de regie over het woningbouwprogramma nemen. Buurgemeenten die zelf hun Schaeve Huse, woonwagens en windmolens bij ons op de grens plaatsen, hoeven ons de les niet te lezen. In die regionale samenwerking mogen we ons best met wat meer zelfvertrouwen opstellen.

Bij dat zelfvertrouwen hoort ook dat je naar je inwoners en ondernemers luistert en hun ogen en oren gebruikt. Ervaringen met de zendmast in het agrarisch gebied van Valburg en de windmolens in Zetten laten zien dat daar nog verbetering nodig is. Via de website maakte ik drie weken geleden melding over groenonderhoud. Behalve een automatische ontvangstbevestiging heb ik geen reactie gekregen. In mei hebben we gepleit voor een register met meldingen van verkeeronveilige situaties.

Vraag:   Aan de wethouder, gaat dat register voor meldingen van verkeersonveilige situaties er komen?    

Vraag:   Zelfde vraag als vorig jaar aan de portefeuillehouder: Wat gaan onze inwoners en ondernemers komend jaar merken van de ambitie van het college op het gebied van burgerparticipatie?

 

Werken

Om vertrouwen te hebben in de toekomst, moet je ook weten waar we straks onze boterham mee verdienen. We dringen al lang aan op de ontwikkeling van een visie op de economische ontwikkeling van onze gemeente. En we missen concrete plannen van het college om nieuwe ruimte voor bedrijven te creëren, vooral voor de kleinere en meer lokale of regionale ondernemers. 

Vraag:   Kan het college toezeggen dat ze voor het einde van het jaar met een uitvoeringsprogramma komt voor de invulling van bedrijventerreinen in Overbetuwe?

Welzijn

Welzijn gaat vaak over het sociaal domein en over minimabeleid. Daar liggen belangrijke taken en ook grote uitdagingen voor onze gemeente.

Wij ondersteunen het college in de gedachte dat investeren in een sociaal vangnet, in veiligheid, in een levendig verenigingsleven, in sport en cultuur en in mooie buitenruimte evenzeer belangrijk zijn voor het welzijn en bovendien ten goede komen aan al onze inwoners.

Herwonnen zelfvertrouwen

Na corona (hopelijk), nadat we met de pet in de hand bij de provincie stonden, na onze ervaringen met de Railterminal en windmolens, is het tijd dat Overbetuwe wat meer zelfvertrouwen uitstraalt en onze inwoners en ondernemers helpt vertrouwen te hebben in de toekomst.

·        Een gemeente die financieel de zaken op orde heeft

·        Een gemeente die regie voert over wat er hier gebeurt

·        Een gemeente die vanuit zelfvertrouwen samenwerkt met andere partijen en luisteren naar haar inwoners en ondernemers

Peter de Waard lijsttrekker VVD Overbetuwe

VVD VVD Overbetuwe 07-07-2021 07:55

De VVD is bij landelijke en provinciale verkiezingen in Overbetuwe de grootste partij. Ook lokaal groeit de VVD. Peter zegt daarover:

“We hebben veel nieuwe leden die actief meedoen, een mooi team in de fractie en een sterke bijdrage in de gemeenteraad. We zetten die positieve lijn door en ik ben er trots op daar als lijsttrekker een rol in te mogen vervullen. Overbetuwe is een gemeente waar het goed leven is, toch is er nog veel te doen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daar gaan we ons voor inzetten.”

Peter de Waard woont sinds 1996 in Valburg en is werkzaam bij Royal HaskoningDHV. Hij was in de periode 2010-2014 raadslid voor de VVD in Overbetuwe. Daarna was hij mede-oprichter en eerste voorzitter van zowel Centrummanagement Elst en Leergeld Oost-Betuwe. Vanaf 2018 is hij fractievoorzitter van de VVD in Overbetuwe. Belangrijke onderwerpen waar hij zich deze periode mee bezig heeft gehouden, zijn: sociaal domein, financiële begroting en voorkomen van verzwaard provinciaal toezicht, Railterminal Gelderland, energietransitie en burgerparticipatie.

In november worden de andere kandidaten en hun volgorde op de kandidatenlijst door de leden gekozen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. 

De verschillen van inzicht in het regionale klimaatbeleid (RES 1.0)

VVD VVD Overbetuwe 31-05-2021 08:18

Of we het nu doen voor het klimaat, de gevolgen van het winnen van olie en gas, of de afhankelijkheid van dubieuze regimes, bijna iedereen is overtuigd dat we over moeten stappen op duurzame energie. Het tempo waarin dat moet gebeuren is in Parijs en het klimaatakkoord vastgelegd. In Overbetuwe stemden de gemeenteraad in met de Regionale Energie Strategie (RES). Ondanks de unanieme steun zit er wel verschil in inzicht tussen partijen.  

 

Betrek inwoners en ondernemers meer bij het klimaatbeleid

De RES is een beleidsmatig document van 60 pagina’s. Wij vinden het dan ook niet verwonderlijk dat in het document geconstateerd wordt dat inwoners er maar weinig animo voor hebben. Wij vinden dat de inwoners en ondernemers op een heel concrete en praktische manier betrokken moeten worden bij keuzes. Zo is er veel weerstand tegen windmolens en minder tegen zonneparken. Dat kan  zorgen voor een scheve verhouding in de energieproductie. Als we echter de wens van de inwoners serieus nemen, kunnen we ook kijken naar energieopslag of andere bronnen.

  

Bewaak ook in een regionale samenwerking onze Overbetuwse belangen

Regionale samenwerking is nodig, maar dat betekent niet dat onze wethouder de belangen van Overbetuwe uit het oog moet verliezen. Het is ons toch wat te gemakkelijk als een “groene” buurgemeente zegt geen ruimte te hebben en daarom de windmolens maar in de Betuwe wil plaatsen. We moeten de kwaliteit van onze ruimte koesteren en in de samenwerking niet te grabbel gooien.

 

Behaal je doelen en ga alleen verder bij voldoende draagvlak

Als Overbetuwe hebben we in tegenstelling tot veel andere gemeenten, de doelen voor 2030 al omgezet naar concrete projecten. Dat zijn vooral zon en windprojecten langs de A15. Voor het windpark Midden Betuwe hebben we eerder ingestemd met 2 windmolens. Dat sommige andere partijen nu veel verder willen gaan en ook op andere plaatsen windmolens willen plaatsen, gaat ons  te ver. Alleen als een goed participatieproces zou leiden tot voldoende draagvlak is dat voor ons bespreekbaar. Maar dat is nu juist waar het op dit moment aan ontbreekt.  

Fractie verwelkomt nieuwe fractie-assistent Arjan Westerveld

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 12-04-2021 19:04

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1370349/43754/congresCU.jpgSinds afgelopen maand is onze fractie iets uitgebreid met dank aan Arjan Westerveld (rechts op foto). In dit bericht stelt de getogen Elstenaar zich graag even voor: "ik wilde graag iets terugdoen aan de regio waar ik ben opgegroeid en waar kan ik dat beter doen dan door de lokale ChristenUnie-fractie te ondersteunen?"

Wie ben je in het kort?

Ik ben Arjan Westerveld, 28 jaar, geboren in Arnhem, getogen in Elst en gestudeerd in Nijmegen. In die laatste plaats heb ik ook jarenlang mij bezig gehouden met de ChristenUnie in Nijmegen, maar die is jammer genoeg gestopt. Nadien voelde het meteen logisch om mij ook te mengen in het Overbetuwse

Hoe ben je hier dan terecht gekomen?

Ik wilde graag iets terugdoen aan de regio waar ik ben opgegroeid en waar kan ik dat beter doen dan door de lokale ChristenUnie-fractie te ondersteunen? Eerst nam ik een officiele bestuursfunctie in als een soort Nijmeegse afvaardiging maar dat is nu op een iets lager pitje gezet. De fractie had in aanloop naar de verkiezingen van 2022 simpelweg mankracht nodig en ik had juist het idee om het politieke werk meer eigen te maken. 

Wat ga je doen?

Ik ga als allereerste de fractie ondersteunen door fractievergaderingen voor te bereiden en door dus mijn steentje waar nodig inhoudelijk bij te dragen. Daarnaast help ik mee bij de eerste stappen naar de verkiezingen van 2022. Denk daar bij aan het verkiezingsprogramma of aan welkome hulp voor de fractie. Als laatste zet ik online in de lift: ChristenUnie mag wat meer zichtbaar worden op social media en de website krijgt ook een update. Je zal hier binnenkort dus wel meer van mijn hand zien!

Ook de fractie ondersteunen of meewerken aan de komende verkiezingen? Neem contact met ons op 

ChristenUnie hecht waarde aan insprekers voor ontwikkeling Land van Tap

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 08-04-2021 18:15

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1370359/43754/Kerk ElstOp de politieke avond van 6 april was de voorbereidende vergadering over de ontwikkelvisie Land van Tap (Centrum Elst). Dit gebied is nu geheel in gebruik als parkeerplaats, maar is bedoeld voor woningbouw en parkeren. De ChristenUnie hecht veel waarde aan de inspreekreacties en brieven die binnen zijn gekomen en heeft daarom een aantal vragen gesteld.

De nota van uitgangspunten 2009 en het beeldkwaliteitsplan 2010 moest nodig geactualiseerd worden. Daarom is er de afgelopen tijd met omwonenden een plan gemaakt voor de invulling hiervan met aandacht voor woningbouw, groen en parkeren. Desondanks waren er op deze vergadering veel inspreekreacties, mails, brieven en filmpjes. Er is met name veel zorg van ondernemers en zorgpartijen in het centrum in verband met verlies van parkeerplaatsen. 

Het vernieuwde plan ziet er wat betreft de ChristenUnie goed uit, al hebben wij nog een aantal vragen gesteld over de ontsluiting naar de Rijksweg, achteruitgangen van bewoners van de Wagemakersstraat, de archeologische waarde en de bouwhoogten. Zo vroeg raadslid Hanny van Brakel onder andere waarom er nu is gekozen voor 4 bouwlagen, tegen de voorkeur van omwonenden in. Een recept voor het wegnemen van draagvlak.

Er zijn 3 raadsleden van andere partijen die mede om die redenen amendementen gaan voorbereiden in concept en daarnaast zien we ook raadsbreed dat er meer tijd en geld nodig is voor besluiten over Land van Tap. Daarom is er ook raadsbreed steun om in de toekomst extra financiën beschikbaar te stellen wanneer er geen sluitende exploitatie is.

Meer weten over Land van Tap? Volg het op de site van de gemeente Overbetuwe.

Interview uit HeterenSociaal met Gerdien Maaijen

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 30-03-2021 17:46

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1368685/43754/gerdien.jpgIn HeterenSociaal worden de raadsleden uit Heteren geïnterviewd, onlangs was de beurt aan Gerdien Maaijen. Hieronder een weergave van het interview.

Heterens Burgerlid Gemeenteraad Overbetuwe

In 2008 stopte een Heterens commissielid van de ChristenUnie met het fractiewerk. Hij vroeg of ik interesse had om hem te vervangen. Ik was juist aan het bedenken hoe ik in mijn directe omgeving nog meer van betekenis kon zijn; door iets inhoudelijks te doen, iets dat zou aansluiten bij mijn kwaliteiten en talenten en wat ruimte zou geven om mezelf te ontwikkelen.

Omdat ik geen idee had wat commissielid zijn of fractiewerk inhield, heb ik een aantal maanden in de fractie meegedraaid ter oriëntatie. In de fractie komen allerlei onderwerpen aan bod; het gaat over waar ik woon en leef. Over (groepen) mensen van oud tot jong, bouwplannen van klein tot groot, sport, natuur en recreatie. En over relaties, inhoud en processen. Allemaal dingen die goed aansluiten bij waar ik initieel naar op zoek was en bij wie ik ben. En er is in deze - destijds totaal onbekende - wereld meer dan genoeg ruimte om te ontwikkelen. In mei 2009 werd ik benoemd als commissielid ruimte en na een korte stop na de verkiezingen van 2014 heb ik het fractiewerk in maart 2016 weer opgepakt. Tot op de dag van vandaag doe ik het nog steeds met veel energie en inzet. Commissieleden heten inmiddels burgerleden.

Wat ik doe als burgerlid van de gemeenteraad? In gesprek zijn met belanghebbenden over onderwerpen die aan de orde komen in de vergaderingen van de raad, of over zaken die voor bewoners van belang zijn en nog niet op de radar van de gemeenteraad zijn (bijvoorbeeld het sportveld Julianaweide). Informatie verzamelen en debatteren in officiële voorbereidende vergaderingen, om een standpunt te bepalen voor het besluit (bijvoorbeeld destijds de nieuwbouw van de Beemdhof en recent het Hart van Heteren). Schrijven van amendementen (wijziging van besluiten) en moties (bijvoorbeeld concrete verzoeken of opdrachten aan het college), zoals recent bijvoorbeeld op initiatief van Cécile rond het sportveld Julianaweide. Of uitwerken van een volledige raadsvoorstel om iets te realiseren wat afwijkt of waar nog niet aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld hoe de raad zich organiseert in samenwerking met anderen gemeenten. En vervolgens draagvlak zoeken voor amendementen, moties en initiatiefvoorstellen bij raadsleden van andere partijen en met hen overleggen, want initiatieven kunnen alleen worden uitgevoerd als een meerderheid van de gemeenteraad ermee instemt. Ook neem ik deel aan raadswerkgroepen, waarin een afvaardiging van de gemeenteraad gezamenlijk zelf thema's onderzoekt en voorbereidt, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Als inwoner van Heteren probeer ik goed - en waar mogelijk ook actief - betrokken te zijn bij wat er in ons dorp gebeurt. Die informatie deel ik ook met mijn fractiegenoten. Informatie vanuit verschillende belangen en gezichtspunten is belangrijk voor creëren van draagvlak en verrijkt besluitvorming. Als burgerlid van de Gemeenteraad van Overbetuwe probeer ik even goed geïnformeerd te zijn over wat er in de andere dorpen speelt.

Kortom, een burgerlid doet bijna alles wat een raadslid, als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger, ook doet, behalve deelnemen aan de raadsvergadering zelf. Zeker voor een kleine fractie zijn burgerleden belangrijk, want de hoeveelheid van het raadswerk is hetzelfde voor grote en kleine fracties. Dus, hoe kleiner de fractie, hoe meer werk er gedaan wordt per persoon.

In de volgende nieuwsbrief van HeterenSociaal komt Cecile de Boer aan het woord (PvdA raadslid, te zien op de foto), waarmee ik samen op de foto sta tijdens HeterenDOET 2018. Ook al vertegenwoordigen we allemaal andere partijen, wordt er ook in de gemeenteraad op allerlei onderwerpen tussen verschillende raadsfracties samengewerkt, in het belang van onze inwoners.

Toevallig stond er dit weekend een mooi interview met Gerdien in het FD, klik op de link om dit te lezen: Als eerste van de familie naar het hbo of de universiteit

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1368685/43754/gerdienFD.jpg

6 woonwagenstandplaatsen en aandacht voor woningbouw

VVD VVD Overbetuwe 24-03-2021 09:49

Overbetuwe heeft een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe plaatsen voor woonwagens. Bestaande locaties bleven in stand, maar er werden geen nieuwe bewoners toegelaten als de plek vrij kwam. Zo daalde het aantal woonwagenstandplaatsen in de gemeente, zonder dat iemand zijn of haar plek kwijt raakte.

 

Aandacht en kosten voor woonwagens in verhouding met andere huisvesting

De rechter heeft zich op basis van mensenrechten tegen een dergelijk beleid uitgesproken. Als VVD respecteren we die uitspraken en willen we hier in Overbetuwe op een kleinschalige manier en met oog voor de omgeving invulling aan geven. Gelijke behandeling betekent wat ons betreft ook dat de aandacht en de kosten voor woonwagenstandplaatsen in verhouding moeten zijn met de huisvesting voor andere inwoners.

 

Aansluiten bij regionale aanpak

Er is in het gebied Arnhem-Nijmegen een regionale aanpak voor woonwagenstandplaatsen. Onderdeel daarvan is het inventariseren van de behoefte aan standplaatsen en een gecoördineerde systematiek van toewijzing. In tegenstelling tot de VVD, wilde de meerderheid van de gemeenteraad dat we in Overbetuwe vooruit zouden lopen op deze regionale benadering. Het college heeft vervolgens geïnventariseerd wie er in aanmerking wil komen voor een standplaats in Overbetuwe. Dat heeft belangstelling voor 29 standplaatsen opgeleverd, deels van mensen uit Overbetuwe, maar deels ook van mensen zonder band met onze gemeente.

 

De gemeente heeft in opdracht van de raad met een uitvoerig onderzoek twee locaties voor het realiseren van in totaal maximaal 6 woonwagenplaatsen aangewezen. Uit een overzicht van meer dan 100 mogelijke locaties zijn er op basis van beoordelingscriteria 2 locaties geselecteerd, namelijk de Platenmakersstraat in Elst en het stationsgebied in Zetten. Op beide locaties hebben omwonenden zich kritisch uitgelaten.

 

Kwaliteit gaat boven snelheid

De VVD vindt dat de snelheid niet te zwaar als beoordelingscriterium moet gelden. De keuze voor Zetten past minder goed in de daar geplande ontwikkeling van het stationsgebied. Op basis van onze keuze voor een optimale locatie boven snelheid, komen wij tot een voorkeur voor een andere locatie dan het stationsgebied in Zetten. 

 

Kleinschaligheid past bij OverbetuweHet is een kostbaar proces om tot selectie van woonwagenstandplaatsen te komen en ook de realisatie is duur. We staan achter de afgesproken 6 standplaatsen. Juist kleinschaligheid past bij Overbetuwe en is belangrijk voor het draagvlak. De wachtlijst voor woonwagens is, ten opzichte van de andere 5.000 woningzoekenden in Overbetuwe, voor de VVD geen reden om extra plaatsen te creëren. Die prioriteit en investering besteden we liever aan de hoognodige woningbouw.