Nieuws van politieke partijen in Overbetuwe inzichtelijk

1532 documenten

VVD Overbetuwe wil centrale vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones

VVD VVD Overbetuwe 17-01-2020 11:04

https://overbetuwe.vvd.nl/nieuws/37992/Foto ter illustratie. © Shutterstock

© Foto ter illustratie. © ...

VVD Overbetuwe wil centrale vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones

ELST - Bron: de Gelderlander 17/1/2020. Door het aanwijzen van vuurwerkvrije zones en het mogelijk maken van centrale vuurwerkshows moet de jaarwisseling veilig en zonder al te veel overlast verlopen in de Overbetuwe. Dat vindt de fractie van de VVD. 

Ze komt in de raadsvergadering van februari met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om uiterlijk op 1 juni onafhankelijk van landelijk beleid met een voorstel te komen. Dat moet de vuurwerkoverlast en het gevoel van onveiligheid door vuurwerk in de gemeente beperken. Volgens VVD-raadslid José Rouwenhorst moet er iets gebeuren. ,,De VVD is niet een partij die van het verbieden is. Toch hebben we besloten als fractie een standpunt in te nemen omdat hulpdiensten dringend een beroep op de politiek doen hen te beschermen tegen het geweld rond de jaarwisseling."‘Niet afschuiven’Ze vindt het wel een dilemma. ,,Omdat enerzijds veel mensen het afsteken van vuurwerk leuk vinden. Maar aan de andere kant is er sprake van schade en menselijk leed. Daarom mogen wij dit onderwerp niet van ons afschuiven.’’Haar fractie vindt het daarnaast wel belangrijk dat als je bepaalde besluiten neemt er ook moet worden gehandhaafd. ,,Ook daar moet het voorstel helderheid over geven. Stel er wordt vuurwerk afgestoken op plaatsen waar dat niet mag, dan moet daar tegen worden opgetreden."
Kijk naar Valburg
De VVD wil dat de bevolking bij de discussie wordt betrokken. ,,Omdat daaruit ook goede ideeën ontstaan. Kijk naar de kern Valburg. Daar is een collectief feest geweest op het Molenhoekplein waarbij professionals vuurwerk hebben afgestoken. Er kwamen veel mensen uit Valburg en Homoet op af.
Het was gezellig en buiten deze locatie werd er veel minder vuurwerk afgestoken dan andere jaren. Dat heb ik gehoord van fractiegenoten die daar wonen. Wat ons betreft stimuleert het college meer van dit soort shows in kernen in de Overbetuwe.”Ook moet het gemeentebestuur volgens de VVD vuurwerkvrije zones instellen. ,,Die zijn er nog niet. Je kunt daarbij denken aan zones rond zorgcentra, winkelgebieden, scholen en kerken.”

GroenLinks stemt tegen het Plussenbeleid en Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid intensieve veehouderij | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks PvdA Overbetuwe 15-01-2020 00:00

In 2014 werd er door de provincie Gelderland met de Omgevingsvisie Gelderland een verandering ingezet op het gebied van ruimtelijke ordening. De toelatingsplanologie werd omgeruild voor uitnodigingsplanologie, waarbij het sturen op doelen en kwaliteit centraal kwam te staan. Voor de niet-grondgebonden veehouderij, ook wel intensieve veehouderij genoemd, werd dit concreet gemaakt via het Gelderse Plussenbeleid dat in 2017 door de Provinciale Staten werd vastgesteld. Hierdoor mocht de intensieve veehouderij zich onder voorwaarden ontwikkelen. Door deze voorwaarden werd het mogelijk om van de intensieve veehouderijbedrijven meer kwaliteit te eisen. Dit moest dan gaan in dialoog met de omgeving en het extra investeren in passende grondgebonden of technische maatregelen bij een gebied. Het bedrijf moet daarom altijd eerst in dialoog gaan met de omgeving en moet daarna kiezen uit 3 maatregelen; landschapsverbetering, dierenwelzijn of milieutechnische (duurzame) verbetering.

Eens in de vijf jaar is het voor een intensieve veehouderijbedrijf ook mogelijk om zich met 500 m2 uit te breiden. Hier is dan geen plussenbeleid voor nodig. Om het voor de intensieve veehouderij wat moeilijker te maken en toch kwaliteitsverbetering voor elkaar te krijgen wil de gemeente nu het Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid invoeren. Hierdoor moet een intensieve veehouderijbedrijf nu ook bij de uitbreiding van 500 m2 aan de voorwaarden van het plussenbeleid voldoen.

GroenLinks is en blijft tegen de intensieve veehouderij. Daar wij toch ook wel verbeteringen zagen in het voorstel ten opzichte van het huidige beleid wilden wij wel voorstemmen, maar onder een voorwaarde. De voorwaarde dat dierenwelzijn niet meer onderdeel zou worden van de keuze uit de drie extra maatregelen, maar als vaststaande maatregel naast het in dialoog gaan met de omgeving. Waarna de ondernemer daarna nog de keuze zou hebben uit landschaps- of duurzame verbetering.

Dit heeft GroenLinks in de voorronde duidelijk proberen te maken, maar dit ging er bij de andere partijen niet in. Ze vonden dat er door het plussenbeleid uiteindelijk al genoeg aan dierenwelzijn werd gedaan of dat het nieuwe beleid vanuit de provincie al ver genoeg gaat. Voor GroenLinks gaat dit niet ver genoeg.

Het amendement waarom dierenwelzijn een vaststaande maatregel moest worden werd in de voorronde door ons daardoor uiteindelijk ingetrokken, omdat we met dit amendement dan alleen zouden komen te staan, en zijn we voor een besluitstuk (de partijen moeten dan voor of tegen stemmen) gegaan.

In de raad hebben wij tegen gestemd. De PvdA stemde ook tegen, omdat zij ook tegen het uitbreiden van de intensieve veehouderij zijn. De andere partijen stemden voor. Hierdoor is het nieuwe Plussenbeleid en Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid intensieve veehouderij aangenomen.

Ondertussen in Overbetuwe... | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 15-01-2020 00:00

   

Infrastructuur en mobiliteit

De provinciale weg N836 tussen Andelst, Herveld en Valburg, ter plaatse van de Tielsestraat en Wageningsestraat, wordt komende zomer flink onderhanden genomen. Zo komt er over een lengte van 4 km nieuw asfalt, worden de bushaltes bij de Lechstraat verbeterd, komt er nieuwe belijning bij de drempels, worden verkeersborden vernieuwd en enkele inritten herbestraat. De provincie verwacht in het voorjaar met concrete plannen te komen, zodra de aanbesteding is ingevoerd.

Tientallen automobilisten reden ondanks een roodkruis na een ongeval op donderdag 5 december toch over de verbindingsweg tussen de A50 en de A15 bij Valburg. De politie heeft enkelen van hen staande gehouden en bekeurd. De boete voor het negeren van een roodkruis staat op 240 euro.

Buurtbus 556 tussen Heteren, Driel en Elst heeft een succesvol eerste jaar achter de rug. De geheel op vrijwilligers draaiende bus moest het bestaansrecht bewijzen door minimaal 300 passagiers per week te vervoeren, en dat aantal is ruim gehaald. Wekelijks maken tussen de 350 en 400 passagiers gebruik van de bus.

Wonen, zorg en welzijn

Hans Saris uit Valburg is zaterdag 7 december met vier terreinwagens naar Bosnië vertrokken om Afrikaanse en Syrische vluchtelingen, die daar in tentenkampen wonen, te helpen. Met zijn wagens leverde hij winterkleding, medicijnen en ander proviand. 30 vrijwilligers hebben de afgelopen 30 dagen overuren gemaakt om alles op tijd klaar te krijgen.

De gemeente Overbetuwe wil via de Aanpak Eenzaamheid Overbetuwe eenzaamheid van senioren in de gemeente bestrijden. Een van de acties is een agenda gevuld met ontmoetingsactiviteiten voor ouderen in de zomer. Uit cijfers van de GGD in Arnhem blijkt dat 8 procent van de 65 plussers in de gemeente ernstig tot zeer ernstig eenzaam is. Een derde van de inwoners van Overbetuwe voelt zich eenzaam. Het college wil via de aanpak deze cijfers op z’n minst gelijk houden en het liefst verminderen. Forte Welzijn heeft ook de opdracht gekregen aandacht te geven aan jongeren en eenzaamheid.

Na onderzoek is gebleken dat Overbetuwe nauwelijks een lachgas probleem heeft. Een verbod of actiefbeleid is daarom ook niet nodig. Wel moet rekening gehouden worden met jongeren uit Arnhem en Nijmegen die na een verbod in de eigen stad naar Overbetuwe zouden kunnen uitwijken.

De gemeente Overbetuwe, de drie wooncorporaties en de drie huurdersverenigingen hebben donderdag 12 december hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken 2020. Hierdoor krijgen bouwplannen die uitsluitend sociale woningbouw omvatten voorrang. Ook krijgen woonstichtingen voorrang bij de aankoop van gemeentegrond als ze daar sociale huurwoningen gaan bouwen. Dit moet tot 2023 minimaal 200 woningen opleveren. Onderdeel van de afspraken is ook het verbeteren van de hulp aan schulden.

Twee jongemannen hebben zaterdagnacht 21 december vlak voor sluitingstijd geprobeerd cafetaria Gijs Smulpaleis aan de Willemstraat in Elst te overvallen. Met een paar welgemikte trappen joeg Heidi Meeuwissen de twee jonge overvallers haar zaak uit. Behalve Meeuwissen versperde ook mede-eigenaar Nikita Leeyen met een groot broodmes de weg. De overvallers hebben geen cent buitgemaakt. De eigenaressen gaan nu hun zaak beveiligen met extra camera’s die beelden opnemen.

Het nieuwe project “Beweeg jezelf financieel gezond” van de gemeente Overbetuwe probeert inwoners die kampen met hoge schulden via een sport – en bewegingsprogramma weer schuldenvrij te krijgen. Volgens experts helpt dit bij het terugdringen van de schuldenlast, omdat dit mensen lichamelijk en geestelijk energieker maakt. Naast het sportprogramma krijgen deelnemers hulp bij het verminderen van de schulden en leren ze om beter om te gaan met geld. Overbetuwe gaat voor deze proef samenwerken met Forte Welzijn, Bootcamp Driel, Park Lingezegen en Reflex Fysiotherapie. Er mogen tijdens deze proef maximaal 10 mensen meedoen.

Natuur, milieu en energie

De Arnhemse voorzieningenrechter heeft in een voorlopige uitspraak geoordeeld dat de gemeente Overbetuwe bij de afweging om een rioolpersleiding van Zetten naar Dodewaard, dwars door landgoed Hemmen, aan te laten leggen onvoldoende rekening heeft gehouden met de natuurwaarde in dit bosrijke, unieke stukje Betuwe. Daardoor mag de aanleg voorlopig niet doorgaan. De rechter vond dat de gemeente Overbetuwe te snel een vergunning heeft afgegeven, omdat ze eerst de natuurwaarden van het gebied in kaart had moeten brengen. Pas daarna had ook met zekerheid kunnen worden vastgesteld of de bouwactiviteiten daar blijvende schade zouden aanrichten.

Financiën en bestuur

BurgerbelangenOverbetuwe (BOB) heeft beroep moeten doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur om de gegevens over de kosten van de peuteropvang in Overbetuwe te krijgen. BOB wilde weten wat de kosten precies waren. Na dit paardenmiddel kregen ze uiteindelijk toch inzicht in de stukken. BOB mocht het in eerste instantie wel inzien bij de griffie, maar mocht het niet meenemen, ondanks dat het openbare stukken zijn.

Inwoners van Overbetuwe kunnen in 2020 zelf beslissen welke goede doelen in de gemeente subsidie krijgen door hen persoonlijk geld toe te wijzen. Na een succesvolle proef in Elst, Heteren, Valburg en Zetten wordt Overbetuwe Doet over de gehele gemeente uitgerold. Overbetuwe Doet komt in plaats van een uit 2016 stammende subsidieregeling waar organisaties zelf een aanvraag moesten indienen.

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

Het Elster Winterfestijn heeft bij de ijsbaan het wegwerpplastic in de ban gedaan. De organisatie heeft het wegwerpplastic, zoals bekers, bakjes en vorkjes, door kartonnen of herbruikbare exemplaren vervangen. Ook de dieselgeneratoren zijn vervangen door elektrische. Hiermee zijn ze het eerste grote evenement in Elst dat zo duurzaam werkt.

Op de HPC in Zetten gaven twee leerlingen, Judith Bussing en Esther van Bezooijen op 10 december les aan docenten over Autisme. Dit was onderdeel van een profielwerkstuk over autismevriendelijk lesgeven. Beide leerlingen zitten in HAVO 5.

De Maria Magdalena parochie wil in alle plekken waar een katholieke kerk sluit een kerkzaal als alternatief openen, zodat gelovigen toch in het eigen dorp naar een viering of gebedsdienst kunnen. De eerste kerkzaal wordt zondag 5 januari in Herveld geopend.

Het plan om van de Leonardus kerk in Oosterhout een nieuw dorpshuis te maken heeft de goedkeurig gekregen van de gemeente Overbetuwe. Het bestuur van de Magdalena parochie kan nu concreet met het bisdom gaan praten over de overdracht van de kerk. De kerk wordt daarna bezit van de gemeente. De pastorie naast de kerk wil het parochiebestuur verkopen.

Twee op de drie basisscholen in de Betuwe is de afgelopen tien jaar kleiner geworden. Het leerlingenaantal liep bij de meeste scholen zelfs met meer dan een kwart terug. Wel is de afgelopen jaren de krimp op de meeste scholen goeddeels tot staan gebracht. Het verschil tussen scholen in groeiwijken, zoals Westeraam in Elst, en daarbuiten is duidelijk zichtbaar. Grote “teruglopers” met in tien jaar tijd grofweg de helft minder leerlingen in Overbetuwe zijn de Zettense Lammerts van Buerenschool, Sunte Werfert en ‘t Startblok in Elst en de Jacobusschool in Valburg.

Werk en economie

De app Overbetuwe Werkt is sinds 1 november al 150 keer via de mobiele telefoon of tablet gedownload. De gemeente telt 727 inwoners voor wie de app is bedoelt. Diverse gemeenten in de regio hebben al interesse getoond in het programma. De app is een initiatief van de Regionale Sociale dienst De Liemers. In Rheden maakt men al gebruik van de app onder de naam Rheden Werkt, en is het sinds 1 maart al meer dan 515 keer gedownload. Doesburg stelt de app binnenkort beschikbaar.

GroenLinks wil verdere aanscherping dierenwelzijn bij uitbreiding intensieve veeteelt | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks PvdA Overbetuwe 15-01-2020 00:00

In de afgelopen raadsvergadering werd gestemd over een aanscherping van de eisen voor uitbreiding van intensieve veeteelt. Voor GroenLinks ging de aanscherping niet ver genoeg. GroenLinks wil dat dierenwelzijn bij uitbreiding áltijd een onderdeel vormt van het gesprek. De raad ging daar niet in mee. GroenLinks stemde, samen met de PvdA daarom tegen het voorstel, dat intensieve veeteelt (onder voorwaarden) nog steeds toe staat.

In 2014 werd er door de provincie Gelderland met de Omgevingsvisie Gelderland een verandering ingezet op het gebied van ruimtelijke ordening. De toelatingsplanologie werd omgeruild voor uitnodigingsplanologie, waarbij het sturen op doelen en kwaliteit centraal kwam te staan. Voor de niet-grondgebonden veehouderij, ook wel intensieve veehouderij genoemd, werd dit concreet gemaakt via het Gelderse Plussenbeleid dat in 2017 door de Provinciale Staten werd vastgesteld. Hierdoor mocht de intensieve veehouderij zich onder voorwaarden ontwikkelen. Door deze voorwaarden werd het mogelijk om van de intensieve veehouderijbedrijven meer kwaliteit te eisen. Dit moest dan gaan in dialoog met de omgeving en het extra investeren in passende grondgebonden of technische maatregelen bij een gebied. Het bedrijf moet daarom altijd eerst in dialoog gaan met de omgeving en moet daarna kiezen uit 3 maatregelen; landschapsverbetering, dierenwelzijn of milieutechnische (duurzame) verbetering.

Eens in de vijf jaar is het voor een intensieve veehouderijbedrijf ook mogelijk om zich met 500 m2 uit te breiden. Hier is dan geen plussenbeleid voor nodig. Om het voor de intensieve veehouderij wat moeilijker te maken en toch kwaliteitsverbetering voor elkaar te krijgen wil de gemeente nu het Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid invoeren. Hierdoor moet een intensieve veehouderijbedrijf nu ook bij de uitbreiding van 500 m2 aan de voorwaarden van het plussenbeleid voldoen.

GroenLinks is en blijft tegen de intensieve veehouderij. Daar wij toch ook wel verbeteringen zagen in het voorstel ten opzichte van het huidige beleid wilden wij wel voorstemmen, maar onder een voorwaarde. De voorwaarde dat dierenwelzijn niet meer onderdeel zou worden van de keuze uit de drie extra maatregelen, maar als vaststaande maatregel naast het in dialoog gaan met de omgeving. Waarna de ondernemer daarna nog de keuze zou hebben uit landschaps- of duurzame verbetering.

Dit heeft GroenLinks in de voorronde duidelijk proberen te maken, maar dit ging er bij de andere partijen niet in. Ze vonden dat er door het plussenbeleid uiteindelijk al genoeg aan dierenwelzijn werd gedaan of dat het nieuwe beleid vanuit de provincie al ver genoeg gaat. Voor GroenLinks gaat dit niet ver genoeg.

Het amendement waarom dierenwelzijn een vaststaande maatregel moest worden werd in de voorronde door ons daardoor uiteindelijk ingetrokken, omdat we met dit amendement dan alleen zouden komen te staan, en zijn we voor een besluitstuk (de partijen moeten dan voor of tegen stemmen) gegaan.

In de raad hebben wij tegen gestemd. De PvdA stemde ook tegen, omdat zij ook tegen het uitbreiden van de intensieve veehouderij zijn. De andere partijen stemden voor. Hierdoor is het nieuwe Plussenbeleid en Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid intensieve veehouderij aangenomen.

Startnotitie Regionale EnergieStrategie (RES) | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 15-01-2020 00:00

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het ‘van het gas af’ en over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (energietransitie naar hernieuwbare/duurzame energie). Om dit te realiseren is rond het Klimaatakkoord afgesproken dat elke regio moet bedenken hoe ze dat gaan doen. De gemeente Overbetuwe doet mee in de RES Arnhem-Nijmegen.

De RES gaat ervan uit dat elke regio een bod doet (aan ‘Den Haag’) over wat die regio nodig heeft en kan leveren op het gebied van warmte en elektriciteit. Dit zal geen éénmalige actie zijn, maar er zal ook een vervolg komen in de vorm van nieuwe ‘boden’ (RES 2.0 etc). In die zin is er sprake van een proces.

Het eerste bod moet gedaan worden in de 1e helft van 2021 en daarvoor moet er vóór de zomer van 2020 een eerste conceptbod liggen. Dat is al over 5 maanden! Aan de slag, zou je zeggen. In augustus is een 1e versie van de startnotitie besproken in de vorm van een Rondetafelgesprek georganiseerd door het college (RTG-C). Dat betekent dat het college wil ‘voelen’ hoe de raad denkt over een bepaald stuk. Op basis van deze RTG-C is een reactie gestuurd naar de RES-organisatie. Dit is ook in alle andere deelnemende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gebeurd. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve Startnotitie, die nú voorlag voor besluitvorming.

We hebben op 17 december 2019 maar liefst 52 minuten kunnen praten over dit stuk in de voorronde ...! Resultaat is dat het HAMERSTUK is. Daar ben ik blij mee, want ik denk dat we snel en hard aan de slag moeten. Juni is al heel snel! De opmerkingen die de andere partijen hadden (o.a. inwonerparticipatie en betrokkenheid van de afzonderlijke raden), vond ik op zich soms waardevol, maar vind ik meer van belang om vaart te maken tijdens het proces, bijvoorbeeld n.a.v. een (concept-)bod. De startnotitie zegt er niets over en vaststelling van de startnotie hangt wat ons betreft niet op deze onderwerpen. Dat vonden 'de anderen' gelukkig ook en we zijn tóch tot hamerstuk gekomen. Dat betekent dat iedereen kon instemmen met het stuk en de Startnotitie in de gemeenteraad van 7-1-2020 unaniem is vastgesteld. Aan het werk!

De betrokkenheid van de gemeenteraad bij het RES-proces en het concept-bod is een zorgpunt van de lokale politiek, want het concept-bod wordt niet vastgesteld door raad (het eindbod RES 1.0 wordt wél door alle gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten vastgesteld). De lokale invulling van informatievoorziening en inbreng van de lokale raden is aan de deelnemende gemeenten zelf en niet aan de RES-organisatie. Gelukkig vindt de Overbetuwse wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder het ook belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen en gaf aan dat hij dit gaat doen. Behalve informatieverstrekking in juli/augustus van 2020 over het conceptbod in een Rondetafelgesprek, werd het verder nog niet concreet hoe hij dat gaat doen, maar we houden hem hier natuurlijk wel aan. Hierdoor wordt het ook mogelijk inhoudelijk méér over de RES te vertellen in een komende nieuwsbrief. De Startnotitie heet niet voor niets startnotitie: het is het begin van het proces.

Richards boekentip van de maand | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 15-01-2020 00:00

“Grote vragen over FIJNSTOF “ van Wim Van Hees en Dirk Avonts

Natuurlijk is de opwarming van de Aarde het grootste probleem en de plastic zondvloed heeft ook onze aandacht maar de luchtkwaliteit gaat ons direct aan. Het gebied Vlaanderen, Nederland en Westfalen behoren tot het meest vervuilde stuk van Europa.

Luchtvervuiling kost ons gemiddeld negen maanden van ons leven. Deze luchtvervuiling speelt niet alleen in steden maar ook in plattelandsgemeenten zoals Overbetuwe.

Fijnstof (en andere verbrandingsstoffen CO2, CO, NOx en O3 , slijtagestoffen en zware metalen) daar draait het om. Bovendien is fijnstof het best te meten en de beste indicator en voorspeller van de gezondheidsaspecten. Jarenlang hebben Wim van Hees ( mediadeskundige) en Dirk Avonts (professor huisartsgeneeskunde aan UGent) vragen beantwoord over fijnstof en wat eraan te doen valt. Een ding is de laatste tien jaar wel duidelijk geworden; inademen van te veel fijnstof tast onze levenskwaliteit aan. Wij lijken op kikkers die direct uit te heet water springen maar geen bezwaar hebben tegen langzaam gaarkoken; je valt bij fijnstof nu eenmaal niet direct dood neer.

In de vorm van vraag en antwoord geeft dit boekje inzicht in de wetenschappelijke kennis van deze complexe materie. Het is de verdienste van de burgerbeweging “Ademloos” (opgericht 4 mrt 2008) dat ook beleidsmakers de fijnstofproblematiek beginnen te onderkennen tenminste in België.

ISBN 978 94 6310 288 9 € 19.99 250 blz. In willekeurig volgorde te lezen.

Veel vragen komen van het blog www.ademloos.be .

Een honderdtal vragen die op de blog binnenkwamen worden in tien hoofdstukken beantwoord/besproken. Zo komt in het hoofdstuk “Fijnstof in het lichaam” de vragen aan bod over “Hoe komt de fijnstof in je lichaam?”, “Welke organen worden het meest belast?” en “Welke invloed heeft fijnstof op het ongeboren kind?”.

In hoofdstuk 2 “Fijnstof in de omgeving” komen de verschillen tussen fijnstofdeeltjes aan de orde en concentraties van fijnstof in verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld in een klaslokaal is de concentratie fijnstof dubbel zo hoog als op de speelplaats. Verder hebben de bladeren van bomen een hoge absorptiegraad voor fijnstof. Dit laatste is met name belangrijk omdat filters en mondkapjes niet werken voor de gevaarlijkste fijnstof P0,1.

Zo is de stofzuiger eerder producent van UFS(= ultrafijnstof=P0,1=UFP=MP0,1) dan opruimer.

Fijnstof in het verkeer levert ook interessante inzichten; fietsers bij stoplichten en automobilisten in de file hebben het zwaar te verduren. Luchtkwaliteit bij fietsen en wandelen in de stad kunnen leiden tot aanpassen van je gebruikelijke routes.

Ook fijnstofkennis binnenshuis en verbranden van hout kan leiden tot gedragsverandering.

Omdat fijnstofproblemen oplossen alleen zin heeft in Europees verband zijn gestandaardiseerde meetafspraken en verfijning van de instrumenten en meetnetwerken essentieel.

De vraag “wat kun je zelf doen?” wordt ook behandeld en ook hoe “Ademloos” de overheid en politieke partijen wist te bereiken.

 

Het boekje laat zich kriskras lezen. De begrippen als P10, P2,5 , P0,1, giga-, nano-,microgram worden keurig uitgelegd in de “Verklarende woordenlijst”.

Hier volgt nog tot slot de inhoudsopgave:

Inleiding

Fijnstof in het lichaam

Fijnstof in de omgeving

Fijnstof in het verkeer

Luchtkwaliteit in de stad

Fietsen en wandelen in de stad

Fijnstof binnenshuis

Het verbranden van hout

Het meten van de concentratie fijnstof

Samen voor gezonde lucht

Fijnstof maakte ademloos groot

Verklarende woordenlijst

Literatuurlijst

 

Zoals je ziet is er voor iedereen wat wils in de verschillende hoofdstukken.

Ergens zie ik parallellen met de negentiende eeuw waar de ontdekking van de tot dan toe onzichtbare ziekteverwekkers uiteindelijk leidde tot aanleggen waterleidingen, waterzuiveringen, toiletten en rioleringen. Alleen vreemd dat de bouwers van oplossing zelden worden geëerd in de schoolboeken. Hopelijk krijgen de fijnstofbestrijders meer eer.

Veel leesplezier!

Politiek spel óf belang van inwoners? | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks VVD D66 PvdA Overbetuwe 15-01-2020 00:00

Tijdens de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar stond de uitslag van een onderzoek van de rekenkamercommissie over de kernteams op de agenda.

De kernteams zijn al sinds de oprichting onderwerp van gesprek. Ze zijn 6 jaar geleden opgericht met als doelstelling dat vrijwilligers, die bekend zijn in buurten en wijken, noden en behoeften bij mensen vroegtijdig signaleren en kortdurende hulp kunnen verrichten. Dat is een schone zaak en het is fantastisch dat er mensen zijn die zich geheel belangeloos op deze manier voor hun medemensen in willen zetten. Zij leveren een bijdrage die niet in geld is uit te drukken en waar geen enkele professionele hulpverleningsorganisatie tegenop kan.

GroenLinks en PvdA zijn echter van begin af aan van mening geweest dat het jammer is dat de vrijwilligers van de kernteams dit werk doen uit naam van de gemeente. Als je je werk doet op initiatief van de gemeente ben je geen vrijwilliger meer, maar een onbetaalde arbeidskracht. En dat schuurt.

Een ander probleem is dat inwoners vaak niet weten bij wie ze moeten zijn als ze hulp nodig hebben van een professionele hulpverleningsorganisatie. Vaak wordt hun verteld dat ze eerst moeten proberen om hun probleem samen met de kernteams op te lossen. Ook scholen, huisartsen, praktijkondersteuners, geestelijke gezondheidszorg-en jeugdzorgorganisaties weten vaak niet hoe ze door moeten doorverwijzen in onze gemeente. Die onduidelijkheid is ontstaan omdat door het bestaan van de kernteams (als onderdeel van een gemeentelijke voorziening) meerdere doorverwijzingspoorten zijn gecreëerd.

In het rekenkamer rapport wordt deze onduidelijkheid erkend. De rekenkamer commissie heeft aanbevelingen gedaan voor het college en de gehele raad heeft deze aanbevelingen omarmd. GroenLinks, PvdA en D’66 hebben ter aanvulling nog een motie ingediend die aansluitend op de aanbevelingen van de rekenkamer expliciet aan het college vraagt meer duidelijkheid te scheppen voor inwoners en zorgverleners over de rol van de kernteams en de toegangspoort voor professionele hulp. Maar…….CDA , VVD, en GBO vinden dit niet nodig. Zonder opgaaf van reden en zonder enige bereidheid het gesprek hierover aan te gaan, stemden deze coalitiepartijen tegen.

Gelukkig zijn er in onze gemeente ontwikkelingen gaande die ertoe bijdragen dat hulpvragers sneller, deskundiger en adequater te woord gestaan worden wanneer ze aankloppen voor hulp. We vertrouwen erop dat de betrokken ambtenaren en medewerkers van de gemeente de signalen die we met de motie hebben afgegeven oppakken, zover dat nog niet is gebeurd. Dit ondanks de tegenwerkende coalitiepartijen.

Hoe herken je een GroenLinkser? | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 15-01-2020 00:00

Hoe herken je een GroenLinkser? Die vraag houd mij bezig nu er bij het begin van een vergadering door één van de aanwezigen werd geroepen: “maar de vertegenwoordiger van GroenLinks is er nog niet”. Terwijl ik toch gewoon bij spreekster aan tafel zat en we zelfs geen onbekenden van elkaar zijn. Maar ik zag er volgens haar niet uit als een GroenLinkser, vandaar haar vergissing.

Die opmerking puzzelde mij wel. Hoe hoort een GroenLinkser er herkenbaar voor de buitenwacht uit te zien? Volgens sommige rabiate tegenstanders van GroenLinks lopen we allemaal met molentjes op ons hoofd, maar dat heb ik in de praktijk nog nooit kunnen waarnemen. Of dragen GroenLinksers tuinbroeken, geitenwollen sokken in sandalen en hebben ze allemaal een linnen tasje om de nek met daarop een kekke afbeelding of tekst die hun maatschappelijk protest tot uitdrukking brengt? Die types zie ik soms wel, maar dat zijn beslist niet allemaal GroenLinks stemmers. Of had ik zoals onze onvolprezen voorman gewoon is te doen in een shirt met opgestroopte mouwen aan tafel moeten gaan zitten? Was ik dan herkenbaar geweest als GroenLinkser? Of had ik een combinatie van groen en rood moeten aantrekken? Ik was die avond gekleed in een spijkerbroek met een lichtblauw overhemd en een donkerblauwe trui. Gewoon casual, niets bijzonders. Was dat mijn fout?

Wie kan mij een goed advies geven? En houd het dan maar op hoe de mannelijke GroenLinksers zich zou moeten kleden, want van vrouwenkleding heb ik volgens mijn lieftallige echtgenote geen snars verstand. Ik trek bij het winkelen de verkeerde kledingstukken uit het rek. Te lang, te kort, de verkeerde kleur of niet de goede snit. En die enkele keer dat ze wel enthousiast wordt en het ook nog aanschaft (dat zijn overigens twee héél verschillende dingen), dan verdwijnt het vervolgens na één keer dragen achter in de kast en eindigt bij een zus, een vriendin of een tweedehands kledingzaak. Ik houd mij daar dus maar verre van.

Bijna de helft van de Overbetuwenaren vindt een 2e zwembad in Zetten acceptabel met een 2e geldschieter!

VVD VVD Overbetuwe 14-01-2020 09:33

.

https://overbetuwe.vvd.nl/nieuws/37964/bijna-de-helft-van-de-overbetuwenaren-vindt-een-2e-zwembad-in-zetten-acceptabel-met-een-2e-geldschieter

Bijna de helft  van de Overbetuwenaren vindt een 2e zwembad in Zetten alleen acceptabel met een 2e geldschieter!

Kan en wil een gemeente met de omvang van Overbetuwe 2 zwembaden open houden?  Naast een zwembad in Elst ook een nieuw zwembad in Zetten lijkt gezien de hoge investeringen en exploitatie niet realistisch. Wij vroegen onze inwoners via onze poll hoe zij dit ervaren.

Wat vindt u? Moeten we in Overbetuwe 2 zwembaden open houden? En zo ja op welke condities?

Bijna 50% van de inwoners ziet een 2e zwembad alleen zitten met een 2e geldschieter Een krappe helft van de respondenten vindt een nieuw zwembad in Zetten alleen acceptabel als de gemeente Nederbetuwe of een particuliere investeerder meebetaalt en de kosten voor de gemeente Overbetuwe beperkt blijven.

Ruim 20% inwoners wil wel meebetalen voor het zwembad in Zetten Meer dan 1/5 deel van de respondenten geeft aan het onacceptabel te vinden als er geen nieuw zwembad in Zetten komt. Deze mensen geven aan daar als inwoner zelf ook aan mee te willen betalen!

Ruim 20% van de inwoners zegt: ‘Jammer voor Zetten’ Een gelijk groep qua omvang denkt er bijna tegengesteld over. Zij zeggen: ‘Jammer voor Zetten maar de gemeente Overbetuwe kan geen 2 zwembaden betalen’ “En ik heb er als inwoner ook geen hogere OZB voor over om ook in Zetten een nieuwe zwembad te bouwen’.

Bij de respondenten die ‘anders’ kozen komt vooral naar voren dat ze het jammer vinden dat er ‘op voorhand’ al gekozen is voor een nieuw zwembad in Elst en er vervolgens de vraag wordt gesteld of er voor een 2e zwembad elders in de gemeente, financieel en maatschappelijk gezien, nog ruimte is. Zij pleitten er voor de voorzieningen veel meer te spreiden in de gemeente en minder te kijken naar inwonersaantallen.  

Een voorspoedig, gezond, tevreden en strijdbaar 2020

PvdA PvdA Overbetuwe 02-01-2020 16:27

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/een-voorspoedig-gezond-tevreden-en-strijdbaar-2020/ Een voorspoedig, gezond, tevreden en strijdbaar 2020

Beste inwoners van Overbetuwe,

Ik wens u en de dierbare mensen om u heen een voorspoedig, gezond, tevreden en strijdbaar 2020 toe. We zijn begonnen aan een nieuw jaar, een nieuw decennium. De start van een nieuw jaar zet veel mensen aan tot andere keuzes. Zelf heb ik daar minder behoefte aan. Je zou kunnen zeggen, dat ik een conservatief ben. En ja, dat klopt. Als het gaat om belangrijke waarden als solidariteit, eerlijk delen, opkomen voor hen die dat nodig hebben en een duurzame wereld, dan word ik graag behoudend genoemd. Deze waarden vormen mijn drijfveer om in de politiek actief te zijn. Het is mijn manier om bij te dragen aan een betere wereld, te beginnen in Overbetuwe.

Vasthouden en loslaten

In de politiek  hoor je vaak de kreten “zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid”. Voor mij kan dit nooit betekenen dat de overheid tegen mensen zegt “zoek het zelf maar uit”. De PvdA kan loslaten. Zeker. Als mensen sterk genoeg in hun schoenen staan en het zelf redden om in hun levensonderhoud of zorgbehoefte te voorzien, dan moet de overheid zich daar vooral niet mee bemoeien. Als zij zelf een woning kunnen vinden, is dat helemaal prima. Maar niet iedereen redt het om zelf te zorgen voor een baan, voor een geschikte woning, voor goede zorg, voor klimaatregelen, die je kunt betalen. Niet iedereen heeft een sociaal netwerk, die je hierbij kan helpen. Om al die redenen verzet ik me tegen het beeld van een overheid, die terug moet in het hok. Ik zie de overheid en de gemeente graag in een andere rol. Als waardevolle deelnemer in een maatschappelijk krachtenveld. De kennis die de gemeente en de ambtelijke werkorganisatie hebben, moeten zij inbrengen en inzetten voor onze inwoners. De gemeente Overbetuwe moet een actieve inbreng leveren en onze Overbetuwse inwoners niet aan hun eigen lot of liefdadigheid overlaten onder het mom van zelfredzaamheid. Dat versta ik onder vasthouden.

Tevreden en strijdbaar

Overbetuwe is een prachtige gemeente. Er is veel bereikt en er gaat heel veel goed. Ik hoor niet bij een grote groep mensen, die snel verontwaardigd schreeuwen, dat niets en niemand deugt. Als je ziek bent, dan hebben we in Nederland fantastische mensen, die in de zorg werken en alles doen aan je herstel. Kijk naar de weelde in onze supermarkten. De vrijheid, die we heben om voor onze mening uit te komen. We mogen best meer tevreden zijn met wat we hebben.

Tegelijkertijd ben ik strijdbaar. Ook in onze gemeente nemen de verschillen tussen rijk en arm toe. Het marktdenken is te ver doorgevoerd en moet sterker worden gecorrigeerd. Het is nog altijd zo, dat mensen met een lager inkomen gemiddeld minder lang en minder gelukkig leven. Word je in een arm gezin geboren, dan sta je op flinke achterstand en moet je heel veel doorzettingsvermogen en geluk hebben om te bereiken wat je wil. Ook in Overbetuwe is er in 2020 een strijdbare en sociaal-democratische inzet nodig. Daar sta ik voor. Samen met mijn partijgenoten van de PvdA. Gelukkig nieuwjaar.

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/een-voorspoedig-gezond-tevreden-en-strijdbaar-2020/

 

 

 

 

 

Het bericht Een voorspoedig, gezond, tevreden en strijdbaar 2020 verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.