Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

618 documenten

Betere en veiligere wegen met geld uit Den Haag

CDA CDA VVD PvdA Peel en Maas 16-01-2020 15:28

Betere en veiligere wegen met geld uit Den Haag Op initiatief van CDA Peel en Maas brachten we enkele weken geleden samen met Lokaal Peel en Maas, VVD en AndersNu een motie in om te komen tot een Noord-Limburgs bidbook over infrastructurele investeringen in de regio Noord-Limburg. Limburg staat namelijk voor grote infrastructurele uitdagingen, waaronder de grote verkeerstoename in onze gemeente op de A67. Door files op de A67 staan er regelmatig wegen in Peel en Maas vast en worden ze gebruikt als omleidings- of sluiproute. Daardoor loopt het verkeer vast in onze dorpen. Denk aan de N562, N273, N275, N277 en N279. Recentelijk werd bekend dat er een half miljard euro vanuit Den Haag naar de Nederlandse infrastructuur gaat, waarvan 100 miljoen naar de wegen tussen Eindhoven en Nijmegen. Deze problemen met de infrastructuur in Noord-Limburg vragen om een voortvarende aanpak en Peel en Maas moet daarin samen met andere Noord-Limburgse gemeenten een rol pakken. De motie riep op om samen met de Noord-Limburgse gemeenten een bidbook op te stellen met een prioriteitenlijst van infrastructurele projecten en deze aan te bieden aan de provincie Limburg en het Rijk. Daarbij moet ook worden gekeken naar alternatieve vormen van vervoer. Het bidbook moet worden gepresenteerd tijdens het eerstvolgende regio-overleg en krachtig onder de aandacht worden gebracht in Den Haag en de Tweede Kamer. Tijdens de stemming steunde PvdA/GL de motie ook nog. Daardoor steunde de gehele gemeenteraad de motie. Ook het college omarmde de motie. Het CDA Peel en Maas volgt het college hoe zij de motie gaat uitvoeren. Roel Boots en John Timmermans, raadsleden CDA Peel en Maas

In 2050 moeten we energie- en klimaatneutraal zijn

PvdA PvdA Peel en Maas 13-01-2020 18:00

In 2050 moeten we energie- en klimaatneutraal zijn. Dat vraagt meer inzet dan tot nu toe aan de dag wordt gelegd.

[This post contains video, click to play]

Afvalhout als bron voor duurzame energie

PvdA PvdA Peel en Maas 06-01-2020 18:00

Afvalhout als bron voor duurzame energie. Dat leek het ei van Columbus. Maar intussen weten we beter: bossen worden gekapt, wegen raken verstopt en de lucht wordt vervuild. Een biomassacentrale kan beter niet worden gebouwd.

[This post contains video, click to play]

Even pas op de plaats voor windmolens en zonneparken

CDA CDA VVD Peel en Maas 05-01-2020 14:46

Even pas op de plaats voor windmolens en zonneparken Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 heeft het CDA samen met Lokaal Peel en Maas en VVD een aanhoudingsbesluit ingediend om tot 17 juni 2020 geen vergunningaanvragen voor windmolens hoger dan 150 meter en zonneparken in behandeling te nemen. Gelijktijdig hebben we ook nog een motie hiervoor ingediend. Het aanhoudingsbesluit en de motie werden ook gesteund door AndersNu. Onze fractie krijgt regelmatig reacties van bezorgde burgers over de ontwikkeling van windmolens en zonneparken. Reacties over de hoogte, gezondheidsrisico’s, geluidsoverlast, et cetera. De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en berichten over mogelijke gezondheidsrisico’s van windmolens en mogelijke gevolgen voor de bodemgezondheid door zonneparken heeft het CDA doen besluiten om dit aanhoudingsbesluit en de motie in te dienen. Hierdoor kunnen we als raad het huidige beleid nog eens tegen het licht te houden en toetsen aan de kennis die er nu beschikbaar is over windmolens en zonneparken. Indien nodig passen we het beleid aan. Ook nemen we de laatste inzichten en ontwikkelingen mee in onze inbreng voor de Regionale Energie Strategie. Laat duidelijk zijn dat we als CDA niet tegen de ontwikkeling van duurzame energie zijn. Draagvlak, gezondheid en goede communicatie met burgers en de omgeving zijn voor CDA Peel en Maas echter belangrijke voorwaarden. John Timmermans en Roel Boots, raadsleden CDA Peel en Maas

Iedereen een mooi 2020

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 30-12-2019 18:00

PvdA GroenLinks – Peel & Maas wenst iedereen een mooi 2020. In het nieuwe jaar zetten we ons, evenals dit jaar, in voor diverse thema’s.

[This post contains video, click to play]

Sjoën Helje-Dörp!

CDA CDA Peel en Maas 30-12-2019 13:44

SjoënHelje-Dörp! Tijdens de laatste vergadering van 2019 heeft de raad ingestemd met de kredietaanvraag voor het toekomstbeeld centrum Helden. Met deze toekenning kunnen de inwonersaan de slag om samenHelje-Dörpnog mooier,maar zeker ookveiliger te maken.Een lang gekoesterde wens van de inwoners, die we ook in het CDA-verkiezingsprogramma van 2018 hebben opgeschreven. Het raadsvoorstel omvatte meerdere kredietentegelijk,van het voorbereidingskrediet voor “Het toekomstbeeld centrum Helden” tot het uitvoeringskrediet voor het realiseren van circa 35 parkeerplaatsen op de onlangs door de gemeente aangekochte locatie Molenstraat 19/19a.Dit laatste onderdeel valt onder de portefeuille van onze CDA-wethouder Rob Wanten. Het realiseren vandeextra parkeerplaatsen aan de Molenstraat zorgde nog wel voor enige discussie in de raad, maar het CDA vindt dit hard nodig om de Molenstraat veiliger te maken.Hiermee is een eerste stap gezet in het veiliger maken van deze drukke weg.In november heeft de gemeenteraad overigens nog een brief naarde provincie(eigenaar van de Molenstraat-Roggelseweg) gestuurd met de vraag voor extra aandacht met betrekking tot de verkeersveiligheid bij toekomstig onderhoud. De gepresenteerdedorpsontwikkelingsvisievan het dorpziet er goed en professioneel uit. Het CDA ondersteunt deze van harte. We zijn zijn benieuwd hoe de parels van Helden worden opgepoetst en hoe hetHeljesPedjede trekkers van het dorp gaat verbinden. Wij wensen alle betrokken inwoners veel succes toede komende jarenmet het realiserenvan hun ambities voor hunHelje-Dörp. Samen voor elkaar! Angela vanRoijen Sandy JanssenRaadsleden CDA Peel en Maas

Hulp bij het huishouden

CDA CDA GroenLinks PvdA Peel en Maas 21-12-2019 17:43

Hulp bij het huishouden Een lastig dossier waar de raad aan het eind van het jaar mee te maken kreeg. Bij het voorstel vanuit het college kon de raad een keuze maken uit twee scenario’s. Het tweede scenario zat dichtbij de wensen van de dorpen, maar voldeed niet helemaal. Vandaar dat er, aanvullend op het voorstel, een amendement (aanpassing) is voorbereid door het CDA, Lokaal Peel & Maas, Anders-Nu en de PvdA/GroenLinks. In het huidige systeem loopt binnen Peel en Maas een pilot, wat door de hulpvragers als succes wordt gezien. De dorpsondersteuners spelen een grote rol. Korte lijnen, signaleren en bemiddelen, laagdrempelig en vooral een bekend gezicht in het dorp. Kortom, een succesvolle formule die ze graag willen voortzetten. Zelfsturend, niet van bovenaf opgelegd en waarbij dorpsgemeenschappen hun eigen keuzes kunnen maken. De eigen bijdrage wordt gemaximeerd tot € 19,- per maand, wat rechtsgelijkheid borgt en ervoor zorgt dat stapeling van kosten gebonden is aan dit maximum. Verder is het aan de dorpsgemeenschappen om een eigen keuze te maken uit drie wijzen; maatwerkvoorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO of als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO. Ook is het aan de dorpsgemeenschappen zelf om de subsidie voor het organiseren van de hulp bij het huishouden en alle financiële en administratieve handelingen te laten lopen via het door hen gezamenlijke opgerichte en bestuurde Stichting kernkracht. Belangrijk is dat de raad goed heeft geluisterd naar de dorpen. Het CDA volgt de ontwikkelingen op de voet. Lon Caelers-Bos en Vivian Moonen, raadsleden CDA Peel en Maas

Motie: Bidbook infrastructuur Noord-Limburg

CDA CDA VVD PvdA Peel en Maas 21-12-2019 17:43

Het CDA, VVD, Lokaal Peel en Maas en AndersNu brachten dinsdag 17 december een motie in om te komen tot een Noord-Limburgs bidbook over infrastructurele investeringen in de regio. CDA-raadslid Roel Boots bracht de motie in namens de partijen. Motie Vreemd aan de dag Onderwerp: Bidbook infrastructuur Noord-Limburg De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen d.d. 17 december 2019; Constaterende dat: ● Volgens CBS-gegevens het (zwaar) verkeer voorlopig blijft toenemen; ● Er nu al vaak files zijn op belangrijke verkeersaders in Limburg; Overwegende dat: ● Limburg voor grote infrastructurele uitdagingen staat, waaronder de grote verkeerstoename in onze gemeente op de A67. ● Door files op de A67 er regelmatig wegen in Peel en Maas als omleidings- of sluiproute worden gebruikt, waardoor verkeer ook in de kernen vastloopt (N562, N273, N275, N277, N279). ● Recentelijk bekend werd dat er een half miljard euro vanuit Den Haag naar de Nederlandse infrastructuur gaat, waarvan 100 miljoen naar de wegen tussen Eindhoven en Nijmegen en 380 miljoen naar de regio Utrecht. Van mening zijnde dat: ● De problemen met de infrastructuur in Noord-Limburg om een voortvarende aanpak vragen en Peel en Maas daarin samen met andere Noord-Limburgse gemeenten een rol moet pakken. Roept het college op: ● Om samen met de Noord-Limburgse gemeenten een bidbook op te stellen met een prioriteitenlijst van infrastructurele projecten en deze aan te bieden aan de provincie Limburg en het Rijk en ter kennisname aan de Noord Limburgse gemeenteraden; ● En daarbij alternatieve vormen van vervoer te betrekken, zoals ov en water; ● Deze te presenteren op het eerstvolgende regio-overleg; ● Dit bidbook samen met provincie en het (lokale) bedrijfsleven krachtig onder de aandacht brengen in Den Haag en de Tweede Kamer. En gaat over tot de orde van de dag. CDA Peel en Maas / VVD / Lokaal Peel en Maas / AndersNU / PvdA/GL Roel Boots / Geert Segers / Sander Janssen / Peter Craenmehr / Annigje Primowees

Hulp bij het huishouden (+ amendement)

CDA CDA GroenLinks Peel en Maas 21-12-2019 17:43

Hulp bij het huishouden Een lastig dossier waar de raad aan het eind van het jaar mee te maken kreeg. Bij het voorstel vanuit het college kon de raad een keuze maken uit twee scenario’s. Het tweede scenario zat dichtbij de wensen van de dorpen, maar voldeed niet helemaal. Vandaar dat er, aanvullend op het voorstel, een amendement (aanpassing) is voorbereid door het CDA, Lokaal Peel & Maas, Anders-Nu en de PvdA/GroenLinks. In het huidige systeem loopt binnen Peel en Maas een pilot, wat door de hulpvragers als succes wordt gezien. De dorpsondersteuners spelen een grote rol. Korte lijnen, signaleren en bemiddelen, laagdrempelig en vooral een bekend gezicht in het dorp. Kortom, een succesvolle formule die ze graag willen voortzetten. Zelfsturend, niet van bovenaf opgelegd en waarbij dorpsgemeenschappen hun eigen keuzes kunnen maken. De eigen bijdrage wordt gemaximeerd tot € 19,- per maand, wat rechtsgelijkheid borgt en ervoor zorgt dat stapeling van kosten gebonden is aan dit maximum. Verder is het aan de dorpsgemeenschappen om een eigen keuze te maken uit drie wijzen; maatwerkvoorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO of als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO. Ook is het aan de dorpsgemeenschappen zelf om de subsidie voor het organiseren van de hulp bij het huishouden en alle financiële en administratieve handelingen te laten lopen via het door hen gezamenlijke opgerichte en bestuurde Stichting kernkracht. Belangrijk is dat de raad goed heeft geluisterd naar de dorpen. Het CDA volgt de ontwikkelingen op de voet. Lon Caelers-Bos en Vivian Moonen, raadsleden CDA Peel en Maas Amendement: De gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas, in vergadering bijeen op 17 december 2019 Gelet op de in de door de raad vastgestelde kaderstelling Vitale Gemeenschappen en Sociaal Domein opgenomen doelstelling dat we als gemeente, waar nodig, burgers en gemeenschappen ondersteunen die zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar.Gelet op het kerndoel en de looptijd (tot eind 2021) van de in 2016 gestarte en in 2018 hernieuwde en effectief gebleken pilot: iedere kern in staat stellen om in haar eigen tempo de overstap te maken naar hulp bij het huishouden als een voorziening die onder regie staat van de gemeenschap.Gelet op het gegeven dat hulp bij het huishouden uitgevoerd kan worden in drie vormen: als maatwerk-voorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO, als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO.Gelet op het doel dat nagestreefd wordt met de invoering van het abonnementstarief, namelijk voorkomen dat mensen in financiële problemen komen door stapeling van eigen bijdragen. Besluit om het dictum van het raadsbesluit ten aanzien van de Beleidsnotitie pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden (2019-071) als volgt te wijzigen: Dat de gemeente dorpsgemeenschappen in staat stelt een eigen keuze te maken uit één van de volgende drie wijzen waarop in betreffende kern uitvoering kan worden gegeven aan hulp bij het huishouden: als maatwerk-voorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO, als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO.Dat indien een kern kiest voor de uitvoering van hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening binnen de WMO of ervoor kiest hulp bij het huishouden uit te voeren als algemene voorziening binnen de WMO het abonnementstarief inkomens wordt toegepast, met een maximum van €19 per maand.Dat indien een kern kiest voor de uitvoering van hulp bij het huishouden als dorpsvoorziening het zeer gewaardeerd wordt indien kernen:de reeds gehanteerde aan de gebruikte hulp gekoppelde inkomens-afhankelijke eigen bijdrage toepassen en innen.contracten met zorgaanbieders afsluiten waarbij de regionaal gemaakte afspraken overgenomen worden.Dat de subsidie waarmee de gemeente dorpsgemeenschappen in staat stelt ofwel hulp bij het huishouden te organiseren als algemene voorziening ofwel als dorpsvoorziening, toegekend wordt aan de daarvoor in aanmerking komende dorpsgemeenschappen, die vrij zijn te besluiten deze subsidie en alle financiële en administratieve handelingen te laten lopen via de door hen gezamenlijk opgerichte en bestuurde Stichting Kernkracht.Dat in de praktijk daadwerkelijk voorkomende onduidelijkheden en problemen besproken en zo mogelijk opgelost worden in een structureel overleg waarin dorpsgemeenschappen en gemeente vertegenwoordigd zijn en dat halfjaarlijks een overleg plaatsvindt tussen dorpsgemeenschappen en gemeenteraad waarin ervaringen en bevindingen uitgewisseld worden in het licht van de uitbouw en de verduurzaming van zelfsturing.Dat uiterlijk 30 juni 2021 door alle hierbij betrokken partijen een gezamenlijk besluit is genomen of en hoe na 31 december 2021 doorgegaan wordt met de organisatie van hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen;Dat de nog vast te stellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Peel en Maas in lijn met dit besluit wordt voorbereid en ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad en dat alle overige verordeningen, beleidsnotities en beleidsregels die niet corresponderen met bovenstaande besluiten worden herzien of ingetrokken. Namens de fractie CDA Peel en Maas, Lon Caelers en Vivian Moonen Namens de fractie Lokaal Peel en Maas, Saskia Vervoort en Wie Naus Namens de fractie van PvdA / Groen Links, Annigje Primowees en Raf Janssen Namens de fractie AndersNu, Peter Craenmehr