Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

747 documenten

De plastificering van het platteland

PvdA PvdA Peel en Maas 14-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/de-plastificering-van-het-platteland/

Er komen minder boeren en tuinders, maar de plastic-velden worden alsmaar groter. Kennelijk is er een verband: hoe groter de bedrijven, hoe meer akkers bedekt worden met plastic. Dat duidt op steeds verder gaande industrialisering van land- en tuinbouw en steeds snellere afname van kleinschalige familiebedrijven. Met ‘normale’ productie van gewassen redden boeren het niet meer. De planten worden steeds geraffineerder opgejaagd, omdat de ene boer nog eerder de producten op de markt wil brengen dan de ander.

De consumenten willen steeds vroeger of liefst het hele jaar door seizoengroenten kopen. Dat consumentengedrag voedt mede de permanente concurrentiestrijd waarmee boeren te maken hebben en die hen dwingt de akkers vol te leggen met plastic.

Groene plastic en bioplastic zijn geen oplossing. De bodem raakt uitgeput. De natuur kan de industriële snelheid niet bijbenen. De vogels kunnen geen voedsel meer vinden. De biodiversiteit neemt af. Verder is het een aantasting van het landschap.

De plastificering van het landschap is geen aanbeveling om toeristen te trekken die van de natuur willen genieten.

Kan het anders? Wij denken van wel. Juist om de familiebedrijven een toekomst te geven zou de gemeente namens de gemeenschap boeren voor het bewaken en bewaren van natuur en landschap kunnen waarderen, ook financieel. Kleinere boerenbedrijven kunnen worden voortgezet als een ander verdienmodel wordt ontwikkeld. Een belangrijk bestanddeel van dit nieuwe model is het betalen van boeren en tuinders die hun productiemethoden afstemmen op de eigen aard en het eigen ritme van de natuur, die concreet werk maken van het herstel van biodiversiteit, die met hun bedrijf het landschap in stand houden, die samen met geïnteresseerde consumenten op milieuvriendelijke wijze voedsel produceren voor eigen gebruik, die voedselbossen aanleggen.

Er zijn boeren en tuinders die nu al op deze alternatieve wijze werken. PvdA/GroenLinks vindt dat de overheid deze pioniers moet steunen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden.

Het bericht De plastificering van het platteland verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden

CDA CDA Peel en Maas 13-04-2021 12:19

Kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden Volgende week staat de kredietaanvraag voor de vernieuwbouw van het kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden op de raadsagenda. Deze nieuwe school is ter vervanging van de basisschool de Pas in Helden, welke dringend toe is aan vervanging. De Pas zal verhuizen naar de Odaschool. Dit gebouw is beeldbepalend en het CDA wil dit gebouw graag behouden. Tevens ligt dit op een fantastische plek bij het groen. Het CDA is blij dat we niet alleen een basisschool bouwen, maar ook een volledig integraal kindercentrum. Dit betekent een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar. Dit draagt bij aan de ambitie die wij als gemeente en CDA hebben. De samenwerking tussen Stichting Prisma, Stichting Kindercentra Hoera en de gemeente verloopt goed. Het CDA vindt het erg belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een groene omgeving. Er zijn op deze plek ook mogelijkheden om met maatschappelijke partners samen te kunnen werken, zoals sportverenigingen, Jong Nederland, IVN, gemeenschapshuis en Heldense bossen. Het is mooi dat er in dit historisch, beeldbepalende gebouw nieuw leven wordt geblazen. De kosten per vierkante meter zullen aan de onderkant van de markt liggen. Een knappe prestatie van onze wethouder Wim Hermans en alle betrokken partners. Wij als CDA zijn erg blij met dit voorstel en kijken er naar uit om in de toekomst het gebouw te komen bekijken! Ebie Peeters en Yvette Gielen

Plastic op de akkers

PvdA PvdA Peel en Maas 12-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/plastic-op-de-akkers/

Steeds meer akkers worden in het voorjaar bedekt met plastic. Daarmee wil men extra warmte creëren om sneller en eerder te zijn. Dat is eigen aan de huidige markteconomie. De vraag is of we daar blij mee moeten zijn.

Het landschap wordt erdoor verpest. De biodiversiteit wordt nog verder aangetast. De bodem wordt uitgeput.

Het roer moet om. De agrariërs moeten een deel van hun inkomen kunnen verwerven als ze de natuur bewaren en het landschap mooi houden. Wij allen moeten de boeren daarvoor waarderen èn betalen.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Plastic op de akkers verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

De bruin-oranje velden van de angst…

PvdA PvdA Peel en Maas 07-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/de-bruin-oranje-velden-van-de-angst/

Ze zijn er weer, de bruin-oranje glyfosaatvelden. Ondanks alle signalen over gevaar voor Parkinson bij gebruik van deze onkruidverdelger, of het verband met lymfeklierkanker; men blijft dit gebruiken.

De Europese commissie was in 2017 nog niet bereid om glyfosaat definitief te verbieden; wel werd het gebruik ervan ontraden. In 2022 bekijkt Europa opnieuw of dit middel verboden moet worden in de Europese Unie. In Nederland gebruiken de boeren ca 150.000 kilo glyfosaat; daarmee staan we wereldwijd in de top 3 van grootste gebruikers per hectare. Vooruitlopend op een verbod hebben diverse gemeenten in Nederland al besloten om op hun eigen gronden het gebruik van glyfosaat te verbieden, in bermen, parken en op gronden die in pacht uitgegeven zijn.

https://pvdagroenlinks.nl/de-bruin-oranje-velden-van-de-angst/Onze fractie heeft in 2019 een motie ingediend, om dit ook in Peel en Maas zo te regelen en met de agrariërs in gesprek te gaan om glyfosaat tot het uiterste minimum te beperken. Die motie is door de coalitiepartijen verworpen, zelfs door partijen die de term ‘biodiversiteit’ zo vaak gebruiken. Dit, terwijl al lang bekend is dat glyfosaat het bodemleven ernstig verarmt en verstoort en een regelrechte bedreiging vormt voor de drinkwatervoorziening: in oppervlaktewater zit volgens de drinkwaterbedrijven regelmatig veel te veel glyfosaat. Vandaar dat vanwege de invloed op bodem- en waterleven, de waterschappen glyfosaat op hun gronden niet mogen gebruiken.

Voor dit alles lijkt het VVD-Lokaal P&M-CDA-college volledig doof. ‘Na ons de zondvloed’, lijken ook de coalitiepartijen te denken. En: ‘als we agrariërs maar niet tegen ons in het harnas jagen.’ Het is de angst voor die achterban, die maakt dat we er qua duurzaamheid in Peel en Maas niet erg op vooruit gaan. Dat is angst voor de verkeerde dingen: laten we angst voor het voortbestaan van de aarde nou eens gebruiken om stappen te zetten naar duurzame landbouw.

Raf Janssen, Frits Berben, Annigje Primowees Fractie PvdA/GroenLinks

Het bericht De bruin-oranje velden van de angst… verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Glyfosaat schadelijk voor mens en milieu

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 05-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/glyfosaat-schadelijk-voor-mens-en-milieu/

Nog steeds wordt in de landbouw het bestrijdingsmiddel glyfosaat gebruikt. Dat middel is schadelijk voor mens en milieu. Het is kankerverwekkend, de biodiversiteit wordt erdoor aangetast en de aarde wordt erdoor uitgeput.

PvdA/GroenLinks roept de boeren op dit middel niet meer te gebruiken en stelt voor dat de gemeente het gebruik ervan op haar gronden verbiedt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Glyfosaat schadelijk voor mens en milieu verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Interesse in de politiek? Meld je hier aan!

CDA CDA Peel en Maas 05-04-2021 16:44

Interesse in de Politiek? Ben je door de recente Tweede Kamerverkiezingen geïnteresseerd geraakt in de politiek? Of volg je de politiekeactualiteit in Peel en Maas op de voet? Wil je je in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 verdiepen in wat de gemeenteraad in Peel en Maas doet?Waar houden de volksvertegenwoordigers zich in Den Haag, Maastricht en Peel en Maas mee bezig? Het CDA Peel en Maas organiseert in het voorjaar drie bijeenkomsten, waarbij je kennis kunt maken met zowel de lokale, provinciale als landelijke politiek. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Of voor diegene die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Kortom, ontdek de politiek. Door deelname krijg je kennis over het bestuur vanNederland, Limburg en de gemeente Peel en Maas en word je interactief meegenomen in hoe dit werkt in de praktijk. Dit door de medewerking van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch, Provinciale Statenlid Marlou Absil, raadsfractievoorzitter John Timmermans en wethouder Rob Wanten. Het programma ziet er als volgt uit: 19 mei: gemeentelijkepolitiek, met medewerking van Rob Wanten en John Timmermans 31 mei: landelijke politiek, met medewerking van Mustafa Amhaouch 6 juli: provinciale politiek, met medewerking van Marlou Absil Alle bijeenkomsten startenom 19.00 uur, afsluiting isom 21.00 uurvoorzien.De locatie is nog niet bekend en is afhankelijk van de coronasituatie en -richtlijnen.Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met1 mei door een mail te sturen naar:gmn.fleuren@gmail.com.

“Pand Jaspers” Meijel

CDA CDA Peel en Maas 01-04-2021 12:32

“Pand Jaspers” Meijel “Pand Jaspers” is voor de Meijelse bevolking en daarbuiten een begrip. In vroegere tijden was het één van de winkels waar men voor het gehele gezin kleding kon kopen. Na sluiting van de winkel heeft het pand er op deze a-locatie tot aan 2018 troosteloos bijgelegen. Momenteel is er in het voorste gedeelte van de winkel de kringloopwinkel gehuisvest. Op 23 maart hebben we als raad unaniem het bestemmingsplan voor deze herstructureringslocatie goedgekeurd. Onslof gaat dan ook uit naar de twee Meijelse ondernemers die het aandurfden om het oude pand eind 2017 aan te kopen. Het plan bevat het behoud en renoveren van de winkel aan de voorzijde en het realiseren van een zestal nieuwbouwwoningen voor starters/senioren aan de achterzijde. Nadat er jarenlang geen mogelijkheden waren voor woningbouw op dit terrein, is er middels een aanpassing van de beleidsregel wonen door het huidige college in juni 2018 deze ruimte wel gekomen. Omdat het een herstructureringslocatie betreft, is er een bijdrage verstrekt uit het herstructureringsfonds. Dit fonds is bedoeld om een positieve impuls te geven aan initiatiefnemers die hun nek uitsteken om bijvoorbeeld verpauperde panden op te knappen of te herontwikkelen. In goed overleg met de gemeente en dorpsoverleg verwijderen de nieuwe eigenaren een gedeelte van het huidige pand, waardoor er meer ruimte ontstaat langs de Kurversweg. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Met het doortrekken van de peel-elementen in het straatbeeld van de Kurversweg krijgt het centrum van Meijel een flinke upgrade en wordt Meijel nog vitaler. Sandy Janssen, raadslid CDA Peel en Maas

Bouwen van betaalbare woningen is taak van de overheid

PvdA PvdA Peel en Maas 31-03-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/bouwen-van-betaalbare-woningen-is-taak-van-de-overheid/

PvdA/GroenLinks heeft al enkele malen voorgesteld dat de gemeente Peel en Maas zelf het initiatief neemt voor de bouw van betaalbare woningen. Onder aanvoering van de VVD zijn dergelijke plannen steeds tegengehouden onder de dooddoener dat woningbouw geen kerntaak is van de overheid en dat alles aan de markt overgelaten moet worden. Maar de markt bouwt alleen voor koopkrachtige vraag en juist die koopkracht is onvoldoende aanwezig bij veel mensen.

Het is trouwens een valse veronderstelling dat de overheid geen taak heeft op het terrein van woningbouw. In artikel 22 van de Grondwet staat: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”

Het is heel eigenaardig te denken dat de overheid wel een taak heeft voor ‘passende huisvesting’ van auto’s, maar geen taak voor passende huisvesting van haar inwoners, ook inwoners met weinig koopkrachtige vraag.

https://pvdagroenlinks.nl/bouwen-van-betaalbare-woningen-is-taak-van-de-overheid/Vanuit die gedachten heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om op het terrein van het voormalige postkantoor te Panningen betaalbare huurwoningen te bouwen. Dit door de VVD gedomineerde college heeft besloten daar voorlopig de voorrang te geven aan de huisvesting van auto’s. Op een deel van het schoolterrein in Meijel kunnen naar ons idee een aantal huurwoningen gebouwd worden voor mensen met een kleine portemonnee.

Ons voorstel was dat de gemeente daar duidelijk voor zou kiezen. Dat gebeurt niet. Op initiatief van de VVD – die vindt dat met verkoop van grond geld terugverdiend moet worden –, wordt de markt gevraagd met voorstellen te komen.

Over de uitkomst hoeven we ons geen illusies te maken: mensen met een kleine portemonnee vissen achter het net. Dat strookt niet met de opdracht die de Grondwet geeft aan de overheid. Daarom blijft PvdA/GroenLinks erop aandringen dat ook onze gemeente zelf initiatieven neemt voor de bouw van passende woningen voor mensen met een kleine portemonnee.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden

Het bericht Bouwen van betaalbare woningen is taak van de overheid verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Sociale woningbouw in het centrum van Meijel

PvdA PvdA Peel en Maas 29-03-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/sociale-woningbouw-in-het-centrum-van-meijel/

Ook mensen met een kleine beurs moeten de kans hebben om een passende huurwoning te vinden in het centrum van Meijel.

Daarom pleit PvdA/GroenLinks ervoor om een deel van het terrein van het kindcentrum niet te gebruiken om geld terug te verdienen voor de nieuwbouw van de school, maar om dit terrein tegen sterk gereduceerde prijs beschikbaar te stellen voor de bouw van betaalbare huurwoningen.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Sociale woningbouw in het centrum van Meijel verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Beleid huisvesting arbeidsmigranten wordt herzien

PvdA PvdA Peel en Maas 24-03-2021 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/beleid-huisvesting-arbeidsmigranten-wordt-herzien/

Twee jaar geleden heeft de raad ingestemd met een nieuw beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten. Het college gaf daarmee groen licht voor het realiseren van enkele grootschalige huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten. Zoals vaker was de gemeenteraad veel te volgzaam. De bevoegdheid om als raad zelf te besluiten over de gepastheid van huisvestigingslocaties werd kritiekloos overgedragen aan het college. Onze waarschuwing hiertegen werd in de wind geslagen. De raad zette zichzelf buiten spel.

Daardoor konden enkele grotere huisvestingslocaties worden gerealiseerd. De raad kwam er niet meer aan te pas. Onlangs is deze gang van zaken geëvalueerd. De meerderheid van de raad wil de weggegeven regie weer terugpakken. Dat kan nu. Er is wel een concreet besluit voor nodig, want het college wil de beslissingsbevoegdheid zelf houden.

Het college belooft wel voortaan beter rekening te houden met de draagkracht van een kern. Er wordt beter gekeken naar effecten die grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten heeft op voorzieningen en gezondheidszorg in een kern. Op zich is dat goed. Maar het is een slag te laat. In een eerder stadium moet de vraag gesteld worden waarom wij bepaalde bedrijven naar deze regio halen. Wat voor werkgelegenheid leveren die? Is dat vooral ongeschoold flexwerk tegen ondermaatse beloning? Hebben wij in onze regio voldoende mensen die baat hebben bij dat soort banen? Wat voor effecten heeft het promoten van dit soort economische groei op natuur en milieu?

Deze vragen bij het economisch beleid worden door raad en college niet gesteld. Er wordt blind achter de doorgeslagen markteconomie aangehold en de kwalijke effecten ervan probeert men te verzachten door hier en daar enkele sociale pleisters te plakken. Dat moet echt anders. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld alle beleidsterreinen kritisch tegen het licht te houden. De centrale vraag is: in welk soort samenleving willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven?

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden PvdA/GroenLinks

Het bericht Beleid huisvesting arbeidsmigranten wordt herzien verscheen eerst op PvdA Groenlinks.