Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

630 documenten

Energietransitie vraagt essentiële omwentelingen

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 20-02-2020 12:03

Onlangs organiseerde de provincie een kennisdag over energietransitie. Allerlei ervaringen en ideeën werden besproken. Allemaal heel nuttig en leerzaam. Wat echter niet aan de orde kwam, is de vraag wat er moet veranderen in onze manier van samenleven, in onze manier van produceren en consumeren, wil energietransitie daadwerkelijk tot stand komen. Een recente Vlaamse studie behandelt zes grote sociaaleconomische omwentelingen die nodig zijn voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Het zijn zes omwentelingen waaraan we ook lokaal een steentje kunnen bijdragen: 1 In plaats van een blind geloof in de private sector, hebben we een sterke overheid nodig die grootschalige investeringen doet in onder meer energievoorziening, openbaar vervoer, publieke huisvesting en innovatie.

2 In plaats van de ieder-voor-zich-filosofie moeten we veel meer zaken collectief aanpakken: mobiliteit, huisvesting, samendoen met consumptiegoederen en collectieve (energie)voorzieningen.

3 Collectief eigendom van grond en grondstoffen; meer eigenaarschap en zeggenschap in liefst coöperatief opgezette bedrijven.

4 Sociaaleconomische gelijkheid is essentieel voor een doortastend en gedragen klimaatbeleid: ongelijke samenlevingen zijn minder in staat om ecologische problemen aan te pakken in het algemeen belang.

5 Minder kwantitatieve groei kan heel goed samengaan met meer levenskwaliteit; een circulaire economie heeft minder grondstoffen nodig en een hersteleconomie zorgt voor minder consumptie-uitgaven, minder afval en minder CO2-uitstoot. (

6 Solidariteit tussen landen is nodig, want elk land moet meedoen om klimaatchaos te vermijden; er is een Nieuwe Internationale Economische Orde nodig die ontwikkelingslanden ruimte geeft om zich op een sociaal rechtvaardige manier te ontwikkelen.

Ook in Peel en Maas kunnen we bijdragen leveren aan deze zes grote omwentelingen. Te beginnen met het volop ondersteunen van energie-coöperaties. Burgers informeren en ‘meenemen’ is onvoldoende en participatie wordt pas echt als de gemeenschap eigenaar is, liefst voor 100%. Technologische vindingrijkheid en bestuurlijke samenwerking blijven daarbij nodig; maar een sociaal rechtvaardige aanpak mag zeker niet ontbreken.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen Raadsleden PvdA/GroenLinks

Ander beleid inzake agro

PvdA PvdA Peel en Maas 17-02-2020 18:00

Het is hoogste tijd dat boeren en burgers anders gaan denken en doen over het produceren en consumeren van voedsel.

[This post contains video, click to play]

Politieke idealen

CDA CDA Peel en Maas 13-02-2020 09:05

Politieke idealen Als je een idee hebt waar we naar toe moeten met de gemeenschap, welke punten in de samenleving nog verbetering nodig hebben, of welke toekomst we voor onze kinderen weggelegd zien en je wilt meedenken over de uitvoering of richting van je ideeën dan kan dat in Nederland door lid te worden van een politieke partij. Helaas is slechts 2% van de Nederlandse bevolking lid van een politieke partij. Vaak zijn deze leden man, blank, hoogopgeleid en op leeftijd. Op zich niks mis mee, maar geen goede afspiegeling van onze samenleving. Een goed evenwicht tussen man, vrouw, afkomst, opleidingsniveaus en leeftijd is noodzakelijk om problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en tot een oplossing te komen. Voor een politieke partij is het dus belangrijk dat meer mensen lid worden en dat de diversiteit van deze groep mensen zo groot mogelijk is. Daarnaast moeten mensen die lid zijn van een partij zo goed mogelijk ondersteund worden. De jongerenafdeling van het CDA en het CDA Limburg bestuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Daarom zijn wij trots dat het CDA Peel en Maas twee van hun fractieleden verder actief zijn geworden in het Limburgse CDA. Ebie Peeters is onlangs verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDJA en Vivian Moonen is nieuw Dagelijks bestuurslid van het CDA Limburg. Het CDJA is al ruime tijd een aanjager van het inhoudelijke debat binnen en buiten het CDA en weet de moederpartij vaak te verrassen met een verfrissende blik en originele standpunten. Het dagelijks bestuur van een CDA-afdeling is verantwoordelijk voor de verenigingszaken van het CDA. Het DB vertegenwoordigt het CDA Limburg binnen het nationaal partijbestuur en houdt intensief contact met de CDA Statenfractie in Limburg. Allemaal zaken die belangrijk zijn om de partij fris en draaiende te houden zodat we onze politieke idealen tot uitvoering kunnen brengen, met als doel onze samenleving zo vorm te geven dat het voor iedereen goed toeven is in Limburg waaronder Peel en Maas. Vivian Moonen en Ebie Peeters

Een boek over bezielde gemeenschappen

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 12-02-2020 15:46

Afgelopen week vond een boekpresentatie plaats in het Huis van de Gemeente. Het ging om het boek dat de gemeentelijke strateeg Geert Schmitz schreef als een afscheidscadeau aan de gemeente en de gemeenschappen van Peel en Maas. Het draagt de titel Krijg de geest. Het boek richt zich vooral tot mensen die een rol vervullen bij de overheid. In het woord vooraf formuleert Geert dit als volgt: “Dit boek gaat over de vraag welke mogelijkheden de gemeente Peel en Maas heeft om als overheid een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de zoektocht, de queeste, van gemeenschappen in Peel en Maas naar het goede leven.”

Als progressieve fractie in de gemeenteraad zullen we kennisnemen van dit neosociaal manifest. Wij zijn ervan overtuigd dat het boek ons als raadsleden helpt om het begrip ‘zelfsturing’ uit te diepen en vooral uit te zuiveren. Niet alles wat burgers doen, verdient de naam zelfsturing, althans als je zelfsturing in het teken zet van de zoektocht van gemeenschappen naar het goede leven. Het goede leven voor allen! Een aantal burgers kunnen voor zichzelf een prima initiatief opzetten en de gemeente om steun vragen.

Maar dat is onvoldoende om zo’n initiatief de benaming zelfsturing te geven, zoals Geert Schmitz dat begrip bedoelt. Dan moeten er nog enkele bijkomende voorwaarden zijn vervuld: (1) mensen moeten de bereidheid en het vermogen hebben om gevoelig te zijn voor de stem van de anderen; (2) iedereen moet zijn stem kunnen laten horen en een bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke vorming van de gemeenschap; en (3) er moet sprake zijn van een dialoog die je eigen inzichten en opvattingen kan veranderen. Kortom, zelfsturing is een open proces dat gericht is op de bezieling van gemeenschappen en op het goede leven van alle mensen in die gemeenschappen. Geert bedankt!

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen Raadsleden fractie PvdA/GroenLinks

https://pvdagroenlinks.nl/een-boek-over-bezielde-gemeenschappen/ https://pvdagroenlinks.nl/een-boek-over-bezielde-gemeenschappen/

Aanpak van het energievraagstuk

PvdA PvdA Peel en Maas 10-02-2020 18:00

Individuele maatregelen zijn mooi, maar ze volstaan niet voor de aanpak van het energievraagstuk. Een collectieve aanpak is geboden.

[This post contains video, click to play]

Eerste openbare CDA-fractievergadering

CDA CDA Peel en Maas 06-02-2020 13:46

Eerste openbare CDA-fractievergadering Het CDAPeel en Maasvindthet belangrijk om een goede dialoog en heldere communicatie te hebben met de inwoners van de elf dorpen in onze gemeente. Om die reden bezoeken we als CDA jaarlijks tientallen verenigingen, bedrijven en andere organisatie. Zo houden we optimaal gevoel bij hetgeen zich in onze samenleving afspeelt. Om daar nog meer gevoel bij te krijgen, vergadert de CDA-fractie sinds dit jaar ook eens per maand in één van de dorpen. Openbaar toegankelijk voor iedereen die erbij wil zijn, wil luisteren of juist zaken wil bespreken. Op donderdag 30 januari jl. was de eerste openbarefractievergadering en die vond plaats in het prachtig verbouwde gemeenschapshuis van Kessel-Eik. We waren positief verrast door de grote belangstelling. Zeer betrokken inwoners uit het dorp brachten diverse actuele en voor Kessel-Eik belangrijke onderwerpen in. Denk aan dehoogspanningskabel, wonen voor starters en senioren, de school en veiligheid. Al deze onderwerpen zijn in Kessel-Eik aan elkaar verbonden. Er ontstond een naar ons gevoel erg interessant en prettig gesprek waar onze raadsleden en burgerraadsleden veel aan hebben.De onderwerpen die besproken werden, waren voor ons zeker niet nieuw, maarer kon dieper worden ingegaan op deze belangrijke punten en de informatie die gegeven is wordt zeker gebruikt om verdere acties uit te zetten. Nogmaals werd duidelijk welke impact de hoogspanningskabel op het dorp heeft. Wordt vervolgd... Ellis Kempeners, raadslid CDA Peel en Maas

Duurzaamheid kan niet zonder sociale grondslag

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 04-02-2020 11:20

Bij het verbranden aardgas komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. We moeten van het gas af. We moeten onze huizen op een andere manier verwarmen. Een gigantische opgave, die het Rijk op het bordje van de gemeenten legt. In De Volkskrant van 1 februari stond een rapportage over twee wijken in Nederland die pionieren voor een aardgasvrije toekomst: een wijk in Utrecht en een dorp in Friesland. In Utrecht gaat het moeizaam; in Friesland stukken beter. Vanwaar dat verschil? Beide pilotwijken staan voor soortgelijke technologische, economische en financiële uitdagingen. Dat kan het verschil niet verklaren. Er is een ander aspect dat een voorname rol speelt. Dat is de sociale aanpak: het gemeenschapsgevoel, het aanpakken van uitdagingen van onderop door de bewoners zelf en het zorgen dat iedereen mee kan doen. Die sociale aanpak is in het Friese dorp veel meer aanwezig dan in de Utrechtse stadswijk. In Utrecht is het proces van bovenaf gedropt. In Friesland hebben de bewoners zelf het initiatief genomen: ze hebben een coöperatie gevormd, een lokaal energiepark opgericht, en ervoor gezorgd dat de opbrengsten van dit alternatieve energieproject volledig en rechtstreeks terugvloeien naar de gemeenschap. Die collectieve aanpak moeten we ook hier in Peel en Maas realiseren. Daarom hamert PvdA/GroenLinks zo op de sociale aspecten van de energietransitie. Omdat de regionale plannen voor de energietransitie die sociale aspecten verwaarloost, hebben wij een motie ingediend om het college te verplichten de regionale energieplannen eerst te bespreken met de raad alvorens daar in de regio een standpunt over te bepalen. De andere fracties hebben deze motie gesteund. Duurzaamheid kan niet zonder sociale grondslag! Nu nog de daad bij het woord voegen. Het college slaagt er tot nu toe niet in een duurzaamheidsagenda op te stellen die iets voorstelt. Erg zwak.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen Raadsleden PvdA/GroenLinks

Waarderingsroos voor Dorpsoverleg Meijel

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 03-02-2020 18:00

Dorpsoverleg Meijel kwam in 2017 met het initiatief om de Vossenberg in Meijel nieuw leven in te blazen. Het plan omvat het in originele staat terugbrengen van de aanwezige kazematten, delen van de zeven loopgraven en verbindingen terugbrengen en de 25 meter hoge Belfort, uitkijktoren. Eind januari 2020 is de toren geopend. Voor PvdA/GroenLinks een aanleiding om een waarderingsroos uit te reiken voor dit initiatief.

[This post contains video, click to play]

Kwistbeek: een verstandige investering!

CDA CDA Peel en Maas 27-01-2020 13:10

Kwistbeek: een verstandige investering! Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de volledige raad ingestemd met een krediet van 1,6 miljoen euro voor het project Kwistbeek. De oorspronkelijke aanleiding van het project Kwistbeek was beperking van wateroverlast op Soeterbeek in Baarlo. Met het project worden er maatregelen genomen vanaf Stogger in Helden tot aan de Maas in Baarlo. Financieel gezien een grote kostenpost voor de gemeente, maar zeker ook voor het waterschap Limburg die ruim 4 miljoen euro investeert. Aangezien we als CDA staan voor de veiligheid van onze inwoners vinden we het een verstandige investering. In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben we namelijk ook aangegeven dat we gaan voor een prettige en veilige woonomgeving. In dit project is er ook voldoende ruimte voor sociale plekken en groen in de vorm van aantrekkelijke natuur. Met de natuurlijke waterbuffering wordt ook de wateroverlast in het gebied aangepakt. Kortom een win-win situatie door de uitvoering van dit project. Het procesverloop van dit project vinden we als CDA een mooi voorbeeld van hoe draagvlak in de omgeving ontstaat door de goede samenwerking tussen de diverse partijen. Naast de overheden, aanwonenden, bedrijven en gebruikers zijn ook de dorpsoverleggen Helden en Baarlo nauw betrokken bij dit project. Onze complimenten daarvoor. Nu het krediet is verstrekt, kan worden gestart met realisatie van het project Kwistbeek. We wensen de betrokken partijen dan ook veel succes met de uitvoering. Liset van der Vegt en Sandy Janssen CDA Peel en Maas