Nieuws van politieke partijen in Wierden inzichtelijk

1148 documenten

Fijne valentijnsdag!

VVD VVD Wierden 14-02-2020 08:42

https://wierden-enter.vvd.nl/nieuws/38344/fijne-valentijnsdag

Fijn dat we in Nederland mogen houden van wie we willen! Daar blijven wij ons hard voor maken.

Begroting gemeente Wierden

ChristenUnie ChristenUnie CDA Wierden 19-11-2019 08:57

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1281714/43838/boerentrots.jpgAfgelopen woensdag- en dinsdag avond is er tijdens de raadsvergadering volop gesproken over de begroting van de gemeente Wierden.

Vooral de voorgenomen verhoging van de OZB springt in het oog. 

Het is voor de ChristenUnie duidelijk dat een verhoging van de OZB onontkomelijk is. De kosten van de zorg zijn enorm gestegen en hier moeten we verstandig mee omgaan. Tijdens de raadsvergadering is besloten om de OZB minder te verhogen dan eerst was voorgesteld door het college. De ChristenUnie heeft voor een voorstel van het CDA gestemd om dit te bereiken. 

Het is nog niet bekend hoe de gemeente er in de volgende jaren voorstaat. Het is daarom belangrijk om volgend jaar opnieuw te kijken naar de financiën. Er is besloten om volgend jaar opnieuw de OZB te overwegen. 

Naast de OZB heeft de ChristenUnie haar best gedaan om de bezuinigingen op het kindpakket en de mantelzorg terug te draaien. Het kindpakket is een regeling voor minima gezinnen om aanspraak te maken om wat extra geld zodat kinderen mee kunnen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes. We vinden dat hier geen kinderen buiten de boot mogen vallen. Het is gelukt om dit voorstel terug te draaien samen met het CDA en de PPW. De bezuinigingen op de mantelzorg zijn gehalveerd. Dit bleek het maximaal haalbare tijdens de vergadering. 

Uiteraard is de CU trots op onze boeren, daarom steunde zij de motie vreemd "Trots op de boeren". Echter is er ook geluisterd naar de Molukse gemeenschap en daarom hebben we samen met de PPW en NEW het amendement 'aardbeving Molukken' ingediend. Fijn om te zien dat het amendement bijna raadsbreed werd gedeeld en dat een financiële toezegging mogelijk werd gemaakt. 

We kijken al met al terug op een zware periode met bezuinigingen en moeilijke besluiten. We mogen dankbaar zijn dat we als oppositie partij echt invloed hebben gehad om de voorstellen te verbeteren.

Lachen is goed voor de gezondheid

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 01-11-2019 09:01

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1281137/43838/lach.jpg'Lachen heeft een heilzame invloed op de gezondheid'. Dit schreef Immanuel Kant in 1781. Dat is lang geleden uitgesproken en velen waren en zijn het daarmee eens. U en ik kunnen dat waarschijnlijk bevestigen, maar we hebben het dan over de natuurlijke, echte lach. Laten we dat zo houden. Misschien ben u het bericht in Tubantia van 23 augustus alweer vergeten. Dat artikel ging over twee jongeren die ten gevolge van het gebruik van lachgas ernstig en mogelijk blijvend letsel hebben opgelopen. Wij hopen dat beide jongeren volledig mogen herstellen. Dit bericht, samen met alle andere berichten over het gebruik van lachgas, maakt wel dat het lachen je vergaat...

Lachgas stond tot 1 april 2016 op de geneesmiddelenlijst en de verkoop van lachgas was officieel tot 2016 illegaal. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet en daardoor is het niet meer strafbaar. Niet handig en verstandig, vinden wij. Wij maken ons daar zorgen over. Veel gemeenten hebben al een verbodsartikel in voorbereiding om de handel en het gebruik van lachgas aan banden te leggen. Dit kan door een aanpassing van de algemene plaatselijke verordening. Bij evenementen kan een verbod op de handel en gebruik van lachgas al in de vergunning worden geregeld. In die vergunning kunnen ook andere voorwaarden worden gesteld. Hierbij speelt handhaving natuurlijk een belangrijke rol. Dit vraagt het nodige van de politie. Is de verkoop en het gebruik van lachgas voor de politie een hot item? Is de politie voldoende doordrongen van het negatieve maatschappelijke effect van het lachgas gebruik? 

Tot zover algemene opmerkingen, maar nu de situatie in de gemeente Wierden. Eerder stelde de NEW schriftelijke vragen over dit onderwerp. NEW was tevreden met de antwoorden van het college, maar was als fractie van de ChristenUnie niet. Dit gaf aanleiding om aanvullende mondelinge vragen te stellen. Er wordt namelijk niet klip en klaar duidelijk gemaakt hoe het met het gebruik van lachgas in Wierden is gesteld. Er wordt gebruikt maar waar, hoeveel en wanneer is niet bekend. De politie heeft daar geen zicht op, aldus de burgemeester. Zij was wat teleurgesteld door de reactie van de politie en wij zijn het daarmee eens. In onze ogen lijkt dit op een onderschatting van een maatschappelijk probleem. We weten inmiddels wat de schadelijke gevolgen van gebruik kunnen zijn. Gelukkig besteden de jongerenwerkers al wel aandacht aan dit onderwerp. Overleg en afspraken met de horeca zijn nog niet gemaakt maar het onderwerp staat wel op de agenda. Wat de ChristenUnie betreft moeten die afspraken zo snel mogelijk gemaakt worden. Dat geldt ook voor het stellen van voorwaarden in vergunningen voor evenementen. Dat gaat ook gebeuren aldus volgens de burgemeester. 

Een verbod in de algemene plaatselijke verordening lijkt nog een stap te ver. Toch vindt de ChristenUnie dat ook deze stap wel genomen moet worden. Weliswaar heeft de politie zo'n verbod nog niet voorgesteld en dat kan te maken hebben met tijd en prioriteiten. Een goed gesprek kan misschien helpen. Meerdere buurtgemeenten zijn inmiddels bezig met een dergelijk verbod.

Laten we als Wierden zelf actie ondernemen en de handel en het gebruik van lachgas beteugelen. Lachen is gezond maar dan wel zonder lachgas. Nogmaals een quote vande filosoof Kant. "De hemel heeft de mens drie dingen gegeven als tegenwicht voor de vele ontberingen van het leven: hoop, slaap en gelach". De ChristenUnie wenst u een fijn en vrolijk, maar lachgasvrije Sunte Mart'n.

Kees van Dijk

Fractievoorzitter

Terugblik nota meerjarenbeleid en bezuinigingen

ChristenUnie ChristenUnie VVD Wierden 30-09-2019 14:28

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1279791/43838/Campagnelogo ChristenUnie - RGBWoensdagavond hebben we als fractie ChristenUnie Wierden-Enter onze stem laten horen tijdens de raadsvergadering over de Nota Meerjarenbeleid en de voorgenomen bezuinigingen. Fractievoorzitter Kees van Dijk hekelde in zijn betoog onder andere de slechte financiering vanuit het Rijk van het Sociaal Domein. Deze schiet in onze ogen echt tekort. Misschien wordt het tijd om eens dwars te liggen richting Provincie en Rijk en nog sterker te laten horen dat we het hier niet mee eens zijn.

Wel kunnen we instemmen met een verhoging van de OZB. De tarieven die Wierden hanteert zijn significant lager dan in de omliggende gemeenten. Wel willen we als ChristenUnie dat deze extra gelden te goede komen aan voorzieningen voor inwoners en niet automatisch aan het Sociaal Domein.

Samen met de gehele oppositie (ChristenUnie, PPW en VVD) hebben we een motie van treurnis ingediend vanwege de manier waarop de bezuinigingen zijn gecommuniceerd. Helaas wilden de coalitiepartijen (NEW en CDA) hier geen steun aan geven. Veel verder dan 'sorry' en 'het was jammer' kwamen ze niet. Hierover zijn we erg teleurgesteld. We verwachtten meer lef van de coalitiepartijen, die toch van 'inspraak door de inwoners' hun kroonjuweel zouden maken. Ook was de beantwoording van de wethouders erg minimaal. Vrijwel geen enkele inhoudelijke vraag vanuit de raad werd beantwoord. Het enige waar het over kon is geld(gebrek). Hierdoor krijgen wij het gevoel dat geld toch altijd belangrijker is dan de inwoners. 

In november volgt een volgende belangrijke vergadering, dan over de begroting van 2020. Hier zullen we ons als fractie ChristenUnie weer laten horen en strijden vóór een rechtvaardige verdeling van lasten en tégen de afbraak van voorzieningen.

graag horen we ook de mening van onze leden. Laat je stem horen op een factiebijeenkomst, spreek ons aan of stuur ons een bericht via fractie@wierden-enter.christenunie.nl.

Jan-Willem Timmerman

‘Alles draait toch weer om geld’

Platform Progressief Wierden (PPW) Platform Progressief Wierden (PPW) Wierden 30-09-2019 13:09

Over de nota meerjarenbeleid en de geplande bezuinigingen was op woensdag 25 september een raadsvergadering. Onze raadsleden Roselien Slagers en Egbert Wessels hebben tijdens deze vergadering hun zegje gedaan over de gang van zaken.

De nota meerjarenbeleid laat weinig nieuws zien. Wij schatten in dat meer dan de helft van de tekst dezelfde is als vorig jaar. Opvallend is dat veel ambitie uit de nota is geschrapt. Verkiezingsbeloften zijn gebroken, waren soms ook zo onrealistisch dat veel kiezers teleurgesteld zullen zijn en het vertrouwen in de politiek kwijtraken.

Over de bezuinigingen kan de PPW duidelijk zijn. Op woensdag 11 september hebben veel organisaties, stichtingen en verenigingen hun zegje gedaan over de op handen zijnde bezuinigingen. Allemaal waren ze onthutst over het gebrek aan communicatie: slechts een brief op de deurmat met daarin de kille mededeling over het te bezuinigen bedrag. Natuurlijk kan u als college niet bij elk gesubsidieerd zangkoor langs, maar zonder overleg vooraf de mededeling droppen, vlak voor de vakantie begint, is niet hoe ze het hier gewend zijn. De term onbehoorlijk bestuur viel meerdere keren. Het werd ervaren als een ‘klap in het gezicht’. Hier zijn wij hartgrondig mee eens.

Ook de raad heeft niets te kiezen gehad in de bezuinigingsoperatie. Ondanks een motie die opriep tot het aanbieden van alternatieven leverde dit geen onderbouwde voorstellen op.

Teleurgesteld

“Hier staat een teleurgesteld raadslid”, zei Egbert Wessels bij de raadsvergadering over de bezuinigingen op woensdag 25 september. “Ik miste één ding bij het college van B en W, en dat is visie. Ik hoorde de drie wethouders heel vaak de woorden ‘ik moet dit ontraden’ uitspreken over de amendementen en moties, zonder dat ze de achterliggende motivatie vertelden. Met de mond werd beleden dat de mens centraal staat, maar ik kreeg het idee dat dit juist gold voor het geld.”

Meer lezen? Hier vind je de hele bijdrage van Roselien Slagers. Het artikel in de Tubantia van 28 september 2019 met daarin de bijdrage van Egbert Wessels staat hieronder.

We moeten vóóruit!

ChristenUnie ChristenUnie D66 Wierden 24-09-2019 09:21

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1279698/43838/Jan-Willem'Nederland blijft een land van vrijwilligers, die moeten we koesteren. Nederland is met hard werken opgebouwd. Behoud en versterking hiervan is een verplichting aan generaties na ons.'

Zomaar twee uitspraken van de Koning tijdens zijn Troonrede afgelopen Prinsjesdag. De boodschap was overwegend positief: 'Het gaat Nederland goed, er wordt geld verdiend en lasten van inwoners kunnen omlaag.

Tegenovergestelde

Mooi nieuws, maar helaas zien we in Wierden het tegenovergestelde gebeuren. Subsidies worden afgebouwd, voorzieningen sterk gekort en belastingen verhoogd. Kortom: geen stijging van de koopkracht, maar een daling!

Niet acceptabel

Voorde ChristenUnie Wierden-Enter is het niet acceptabel om de voorgestelde bezuinigingen door te laten gaan. Wij willen géén uitholling van het vrijwilligerswerk en géén achteruitgang. Veel is er de afgelopen jaren opgebouwd: mooie verenigingen, actieve bedrijven en voorzieningen, zoals afvalinzameling. Dat mogen we niet verloren laten gaan.

Signaal richting Rijk

Een te lage bijdrage van het Rijk veroorzaakt dit probleem. Daarnaast zijn de kosten niet goed in de hand gehouden. De gevolgen mogen wat onze fractie betreft niet zomaar afgewikkeld worden op de inwoners. Daarom stellen we het college voor om de zorg een niet-sluitende begroting te laten zien. Dit als signaal richting het Rijk.

Geld voor gemeenten

Gelukkig lijken de politici in Den Haag ok de problemen van gemeenten in te zien. De tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft, samen met D66, de gemeentelijke problematiek aangekaart en gevraagd om betere financiering voor gemeenten.

Ga voor de toekomst!

Maar dat ontslaat ons als gemeente niet van verantwoordelijkheid. De ChristenUnie Wierden-Enter kist graag de weg vooruit. Niet het afbreken van zaken die we met elkaar hebben opgebouwd, maar kansen pakken voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het actief geld verdienen aan nieuwe energie, want daarin presteert Wierden nog slecht. Investeer in zonne- en windenergie door de opbrengsten binnen de gemeente te houden. Binnen Wierden moet dit mogelijk zijn, zie ook het voorbeeld van Twenterand. 

Kom op raadsleden en college; ga voor de toekomst!

Jan-Willem Timmerman

Leve de verenigingen in de gemeente!

Platform Progressief Wierden (PPW) Platform Progressief Wierden (PPW) Wierden 13-09-2019 11:16

Recent onderzoek liet zien wat we eigenlijk allemaal allang weten: mensen met lage en middeninkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. De kosten voor huur, gas en zorg zijn flink gestegen. Maar de inkomens zijn niet voldoende meegestegen.

Dit artikel verscheen in De Driehoek van dinsdag 3 september 2019.

‘We staan voor een moeilijke keuze’

Platform Progressief Wierden (PPW) Platform Progressief Wierden (PPW) Wierden 13-09-2019 11:10

Inmiddels is bij velen bekend dat de gemeente Wierden moet bezuinigen. Dat is een lastige klus voor de gemeenteraad: er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Als PPW vinden wij het belangrijk dat inwoners ook hun zegje kunnen doen. Daarom horen wij graag wat jullie vinden.

Dit artikel verscheen in De Driehoek van 30 juli 2019.

‘Soweco doet buitengewoon goed werk’

Platform Progressief Wierden (PPW) Platform Progressief Wierden (PPW) Wierden 13-09-2019 11:06

Aalsen Everts is sinds maart dit jaar voorzitter van Platform Progressief Wierden (PPW). Ook is hij lid van de steunfractie van Progressief Wierden en vertegenwoordigt de partij in de zogenaamde Inforondes (raadsadviescommissies). Door middel van een interview stellen wij hem aan jullie voor.

Dit artikel verscheen in De Driehoek van dinsdag 25 juni 2019.

‘Knarrenhof in gemeente zou mooi zijn’

Platform Progressief Wierden (PPW) Platform Progressief Wierden (PPW) Wierden 13-09-2019 10:58

Dat was vast even schrikken toen onlangs in de krant stond dat de gemeente Wierden de zorgkosten ziet oplopen en dat er miljoenen extra nodig zijn. Als we doorgaan op de oude voet komen we dit jaar bijna vier miljoen tekort. Dat dit nu pas boven water komt, is erg jammer, want dat had volgens het PPW veel eerder gekund. Dan hadden we langer de tijd gehad om iets aan het tekort doen, waardoor het lager was geweest.

Dit artikel verscheen in De Driehoek van dinsdag 21 mei 2019.