Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

3 documenten

Online pubquiz

VVD VVD Groningen 24-05-2020 01:48

Afgelopen vrijdag 22 mei heeft de eerste online pubquiz plaatsgevonden. 14 teams hebben meegedaan aan de quiz opgezet door de gemeentefractie en gehost door Nard Willemse. De vragen liepen uit een van muziek tot bekende VVD’ers. De winnaars hebben dezelfde avond nog een speciale prijs in ontvangst mogen nemen, namelijk een pakket droge worst. Na de quiz heeft er een online borrel plaatsgevonden.

Wilt u de volgende keer ook aanwezig zijn bij een van onze (online) activiteiten? Hou de agenda dan goed in de gaten!

Vacature: penningmeester voor het regiobestuur

D66 D66 Groningen 05-04-2018 07:28

D66 Regio Groningen zoekt een nieuwe penningmeester. De tweede termijn van de zittende penningmeester, Heiko Siebold, loopt in februari 2019 af. Hij is dan niet meer herverkiesbaar, omdat men maximaal zes jaar bestuurslid mag zijn. Februari 2019 valt midden in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en is dus geen handig tijdstip voor overdracht van taken. Daarom zoekt het regiobestuur nu alvast een nieuwe penningmeester. Het functieprofiel is hieronder weergegeven. Heb je vragen of belangstelling over de functie neem dan gerust met Heiko Siebold contact op. 

Profiel penningmeester De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen. Hij is bovenal een integer bestuurder. De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en daarmee financieel verantwoordelijk voor de afdeling en alle daarmee samenhangende contracten. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

Vertegenwoordigt de afdeling en D66 en stuurt op een verantwoord, sober en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon; Kan financiële besluiten onderbouwen en aan de ALV uitleggen; Vertaalt politieke onzekerheden (als nieuwe verkiezingen) in nieuwe financiële reserveringen/voorzieningen; Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let op de juiste besteding hiervan; Is kritisch ten opzichte van uitgaven en zorgt ervoor dat mede bestuursleden dat ook zijn; Is in staat het beleidsplan van het bestuur om te zetten in financiële consequenties; Stelt een financieel jaarverslag op; Is verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel management) bijvoorbeeld d.m.v. een kascontrolecommissie; Is verantwoordelijk voor een gedegen financiële onderbouwing van het beleidsplan; Maakt een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteiten-/beleidsplan; Stuurt de goedgekeurde jaarrekening op naar het Landelijk Bureau; Beheert de geldmiddelen en bankpassen en verricht betalingen aan rechthebbenden; Stelt een afdrachtregeling op voor politiek vertegenwoordigers en voert deze na vaststelling in de ALV uit; Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.

Competenties Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen. Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren. Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren. Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer. Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Ministerraad stemt in met herindelingsvoorstel Groningen - Haren - Ten Boer, voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de Raad van State

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 07-07-2017 12:44

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1124002/130900/groninger gemeentesVandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het herindelingsvoorstel Groningen – Haren – Ten Boer ter advisering voor te leggen aan de Raad van State.

Voor meer info, klik op de link naar het artikel op rijksoverheid.nl