Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

89887 documenten

Energiezuinige woningen, zonder bijwerkingen

D66 D66 Zoetermeer 20-08-2019 18:00

Wonen in verduurzaamde en energiezuinige woningen zonder gezondheidsklachten. D66 vindt dat Zoetermeerders daar vanuit moeten kunnen gaan als zij een NOM-woning betrekken. Het is dan ook zaak dat gedupeerde bewoners met spoed hun huis weer in optimale staat kunnen bewonen.

NOM-woningen moeten qua comfort en lagere kosten een goede stap zijn in de energietransitie. De GGD heeft metingen verricht om de CO2-waarde na te gaan. Woordvoerder wonen Jamila Bakkers: ‘Wat D66 betreft worden deze metingen voortgezet en uitgebreid naar NOM-woningen waar potentieel een zelfde problematiek speelt. Met die metingen houden we vinger aan de pols. We dienen met gezamenlijke inzet te voorkomen dat zich in de toekomst een zelfde soort situatie voordoet.’

D66: spreekuur met online gebarentolk

D66 D66 Venlo 20-08-2019 14:46

Het moet voor doven en slechthorenden makkelijker worden om zaken met de gemeente Venlo te regelen. Dat vindt D66. ‘Het lijkt heel vanzelfsprekend om even de telefoon te pakken als je vragen hebt over een parkeerontheffing of een omgevingsvergunning. Maar als je doof bent, is die vanzelfsprekendheid er niet. Daarvoor moet je dan zelf vaak eerst een tolk inschakelen’, aldus fractielid Remy Maessen. D66 wil dat omkeren met bijvoorbeeld een spreekuur waarop via een knop op de website een online gebarentolk kan helpen met het regelen van ingewikkelde zaken voor doven en slechthorenden.

Inclusief en toegankelijk

Maessen: ‘D66 staat voor een inclusieve en toegankelijke gemeente. Zo’n gebarentolk kan een stap vooruit betekenen als het gaat om toegankelijke dienstverlening.’ D66 keek het initiatief af bij de gemeente Utrecht, waar de ‘teletolk’ werkt via een knop op de contactpagina van de website. Wanneer iemand op de knop klikt, wordt er direct verbinding gemaakt met een tolk. Vragen kunnen worden gesteld in gebarentaal of via de chatfunctie. Naar aanleiding van dat nieuws stelde de fractie van D66 Venlo vragen aan het college van B&W: ‘Misschien kunnen we in Venlo het Utrechtse voorbeeld volgen, al dan niet in onze eigen variant met een spreekuur of -dag. Ik ben benieuwd of het college ons initiatief ondersteunt en zo weer een stap zet in het verder toegankelijk maken van onze dienstverlening.’

The post D66: spreekuur met online gebarentolk appeared first on Venlo.

Speerpunten 2019-2020 - Utrechtse ...

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 20-08-2019 12:07

Speerpunten 2019-2020

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 20-08-2019 11:47

Het reces loopt langzaam maar zeker tot z’n einde, dus: een goed moment om nog één keer terug te kijken op wat we het afgelopen politieke jaar bereikt hebben en vooruit te kijken naar komend politiek jaar.

Een nieuwe rol voor D66 Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 kwam D66 niet met een wethouder in het College terug. Het was in deze nieuwe rol even wennen aan en experimenteren met manieren om onze speerpunten onder de aandacht te brengen. Daar hebben we in de loop van het politieke jaar onze weg in gevonden.

Verbinding en samenwerking D66 bleef, ook in deze rol, op zoek naar verbinding en samenwerking. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over het beperken van plastic binnen onze gemeente. Bij het initiatief voor het actieplan LHBTI-emancipatie. Bij het maken van afspraken over de woonvisie. Bij de motie over herstel van biodiversiteit. Bij afspraken over de Regionale Energiestrategie. Gebruikmakend van wisselende meerderheden wist D66 door het (mede-)indien van verschillende moties een duidelijk stempel op het afgelopen jaar te zetten.

Daarnaast organiseerde de fractie van D66 een avond over het beleid rondom speelplekken in onze gemeente. En werd Tweede Kamerlid Rens Raemakers uitgenodigd om met wethouder en ambtenaren te komen praten over de tekorten in het sociaal domein. Ook organiseerde de fractie van D66 raadsbrede bezoeken aan sportverenigingen en scholen. En bracht de fractie de bouwplannen bij het Henschotermeer, de situatie van de mariniers in Doorn, de plannen voor de MFA, de herinrichting van de Amersfoortseweg, inwonersparticipatie, gemeentefinanciën en fietsveiligheid uitgebreid onder de aandacht.

Speerpunten De laatste twee weken van het reces zullen we besteden aan voorbereidingen om het nieuwe politieke jaar goed te kunnen starten: we hebben zo nu en dan informeel overleg met de fractie, gaan op verschillende plekken binnen de gemeente op bezoek om te luisteren en inspiratie op te doen en gaan met elkaar een dagje naar de “Summer School Democratie” in Nijmegen voor een frisse blik en nieuwe kennis. Speerpunten binnen de fractie blijven onderwijs, wonen en duurzaamheid, daarnaast blijven we aandacht vragen voor onze progressieve agenda, voor het op allerhande wijze betrekken van de inwoners bij de politieke besluitvorming en voor de uitdagingen die er liggen binnen het sociaal domein.

Voldoende te doen. We hebben dan ook veel zin in het nieuwe politieke jaar!

Weinig ambitieus coalitieakkoord

D66 D66 VVD Zuid-Holland 20-08-2019 09:43

Vandaag presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten het coalitieakkoord voor 2019-2023 dat de titel ‘elke dag beter’ meekreeg. De fractie van D66 is blij dat Zuid-Holland na een lange periode van onderhandelen weer een voltallig bestuur heeft, dat de schouders wil zetten onder tal van zaken in onze provincie. Zijn wij ook blij met de inhoud van het akkoord? Ja en nee.

De introductie stelt dat het coalitieakkoord tot stand is gekomen met het belang van alle Zuid-Hollanders voorop. Er wordt gekozen voor een gezonde en groene economie, waaraan iedereen meedoet. “Dat doet ons sociaal-liberale hart goed”, aldus fractievoorzitter Ria Oosterop. “Ook de 30 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor schone energie is op zich positief te noemen.”

Uit het akkoord maken wij op dat het college, net als D66, voorstander is van sterke gemeenten die hun taken goed kunnen uitvoeren. Als een gemeente niet goed presteert, kan de provincie ingrijpen. Wat ons betreft hebben die inwoners recht op goed bestuur en zijn er wat dat betreft nog wel een aantal uitdagingen in de provincie.

Minder optimistisch zijn wij over de passages over “een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid.” Daarin herkennen we heel erg de aarzelende houding van de VVD als het gaat om de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Ook over de sectorale invulling van het coalitieakkoord maken wij ons zorgen. De Omgevingswet vraag écht om een integrale benadering en een cultuurverandering bij het ambtelijk apparaat. D66 mist deze samenhang en tevens ruimtelijke kwaliteit als belangrijke doelstelling bij alle opgaven in het fysieke domein. En bij grote, belangrijke onderwerpen, zoals OV-aanbesteding, de Duinpolderweg en de overlast van Schiphol, ontbreekt het wat ons betreft aan duidelijkheid.

Ria Oosterop: “De D66 fractie legt de lat komende periode hoger. Vanuit de oppositie gaan wij constructief aan de slag met onder andere bodemdaling, biodiversiteit, landbouw, cultuureducatie en de fiets. Thema’s die in het coalitieakkoord onvoldoende uit de verf komen en waarvoor te weinig geld wordt uitgetrokken. Waar de coalitie kiest voor ‘elke dag beter’ zal D66 zich inspannen voor ‘elke dag nóg beter’. Onze mooie provincie is tenslotte nog lang niet af!”

Ga in gesprek met de gemeenteraad!

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 20-08-2019 06:38

Iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur zit D66 raadslid Lennart van der Burg in het Cultuurhuis in Doorn om in gesprek te gaan We stellen alvast de eerste 11 vragen aan Lennart.

1) Waarom doe je dit? “De gemeenteraad toegankelijker maken voor alle inwoners van de Utrechtse Heuvelrug” noemt Lennart als motivatie voor dit initiatief. “Er speelt een hoop in onze gemeente en er worden continu zaken besloten, al is dit voor veel mensen niet direct zichtbaar. Hier wil ik dus verandering in brengen door toegang gemakkelijk en laagdrempelig te maken. De raad vervult naast een kaderstellende en controlerende rol ook de rol als volksvertegenwoordiger. Dit laatste dus niet alleen tijdens verkiezingsperiode maar continu”

2) Wat levert het op? “Onze gemeente heeft een kapitaal aan kennis en expertise zitten bij de inwoners, die we nog veel te weinig benutten. Deskundigen bijvoorbeeld op gebied van energie, zorg en financiën die bij andere gemeentes werken of daar adviseren. Hier kunnen we slim gebruik van maken en succesen kopiëren. Daarnaast heb je ook de ogen en oren van de vele vrijwilligers die vaak veel goede ideeën hebben. Als we dit alles weten te benutten ontstaat een win-win situatie”.

3) Waarover kunnen mensen met je in gesprek? “Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld: * Heb je een goed idee voor onze gemeente? Bijvoorbeeld op gebied van verduurzaming en klimaat. * Wil je weten wat op de politieke agenda staat en binnenkort wordt behandeld? * Wil je toelichting op een genomen raadsbesluit? * Loop je ergens tegenaan of heb je een actueel vraagstuk en staat dit nog niet op het vizier van de gemeenteraad? * Heb je een beter / alternatief plan? Je hebt een “Right to challenge!”

4) Wat voor antwoord kan ik verwachten en wordt er gelijk ‘wat’ mee gedaan? “Waar mogelijk geef ik natuurlijk direct een antwoord of geef ik een schets van het beleids- of politieke proces dat doorlopen moet worden. Mogelijkheid is ook dat ik doorverwijs naar de betreffende gemeente ambtenaar als het een echt uitvoeringsvraagstuk betreft. Complexe, actuele of politieke vragen zal ik meenemen om te bespreken met collega D66 raadsleden in de fractie vergadering”

5) Krijg ik dan ook alleen ‘gekleurde’ D66 antwoorden? “Nee, ik zit er als raadsvertegenwoordiger en geef een weergeve wat er in de raad is of kan worden besproken. Ja, ik geef natuurlijk ook de visie mee hoe we als D66 tegen bepaalde zaken aankijken”

6) Kan ik ook met hele fractie in overleg? “Ja, de periodieke D66 fractieplus vergaderingen zijn openbaar bij te wonen. Stuur een email naar karin_oyevaar@yahoo.com en je komt op de uitnodigingslijst. Wil je een onderwerp uitgebreider aan bod hebben, laat het even weten!”

7) Waar kan ik aanvullende informatie vinden? “Op de gemeente website zijn de raadsagenda en de bespreekstukken te vinden , zie hier: https://www.heuvelrug.nl/raad

8) Heb je voorbeelden van onderwerpen waar inwoners meekomen? “Nee, nog niet daar woensdag 4 september de eerste keer is. Wel nodig ik mensen uit om mee te denken over o.a. het klimaat & duurzaamheidsbeleid van onze gemeente, verkeer & vervoer vraagstukken of vragen over participatie”

9) Is een dergelijke inloop spreekuur voor het eerst? “Nee een dergelijk inloop spreekuur is ook in andere gemeenten. Daarnaast is D66 Raadslid Johan Klaassen hier begin dit jaar als eerste mee begonnen. Helaas is hij onlangs overleden. Graag zetten we zijn initiatief hiermee voort! Daarnaast ook oproep aan andere raadsleden om dit te doen in Leersum, Driebergen, Maarn, Maarsbergen, Overberg of Amerongen.

10) Waar zit je precies in het Cultuurhuis? Links achterin bij de leestafel en naast onze dorpsjournalist Michiel Schaaij. Ben duidelijk herkenbaar met naambordje (zie foto)

11) Wat nu als ik woensdagochtend niet kan? Afspreken op ander moment kan ook. Stuur een email naar lennart.vanderburg@d66utrechtseheuvelrug.nl Dus kom langs en ga in gesprek!

Of je nu een leerling bent, scholier ...

D66 D66 Landgraaf 20-08-2019 04:48

Of je nu een leerling bent, scholier of student. Of je een leraar, onderwijzer,, ondersteunend personeel of leidinggevende bent: Wij wensen jou een succesvol, leerzaam en vooral plezierig schooljaar. Heel veel inspiratie gewenst! 💚 #onderwijsj #voordetoekomst

Politiek wil Amsterdams afval hooguit tijdelijk toestaan

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad GroenLinks D66 Partij voor de Vrijheid Lelystad 20-08-2019 01:27

Politiek wil Amsterdams afval hooguit tijdelijk toestaan

Lelystad • Dinsdag 30 juli 2019 | 22:14

Een aantal fracties in de Lelystadse gemeenteraad vindt dat Amsterdams bedrijfsafval slechts tijdelijk in Lelystad mag worden opgeslagen. Zodra de mogelijkheid bestaat om het afval elders te verbranden, moet het weg bij Afvalzorg aan de Zeeasterweg.

Dat zeggen Leefbaar Lelystad, D66, GroenLinks, PVV, de Inwonerspartij, SP en Lokaal Lelystad tegen Omroep Flevoland.

Vrijdag werd bekend dat de provincie een ontheffing heeft afgegeven om aan de Zeeasterweg tot november maximaal 6000 ton bedrijfsafval te storten. Door problemen bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) kan daar niet al het afval worden verbrand. Het bedrijfsafval wordt met grond afgedekt om stankoverlast te voorkomen en blijft permanent in Lelystad liggen.

De gemeente Lelystad is niet blij met de komst van het afval, zegt wethouder Peter Schot. De gemeente en provincie voelen zich overvallen, maar hebben het besluit niet kunnen tegenhouden. “Je spreekt hier over een noodmaatregel. Als er problemen zijn in Nederland met afval dan is de afspraak dat de afvalverwerkingsbedrijven elkaar opvangen en helpen met waar ruimte is om afval te verbranden dan wel om te storten. Dat is hier gebeurd.” Schot spreekt wel van “een onwenselijke situatie”, omdat het besluit op een vrijdagachternamiddag tijdens het politieke reces is genomen.

De ontheffing van de provincie staat tot november de stort van maximaal 6000 ton afval toe. Wethouder Schot kan niet uitsluiten dat dit meer wordt, indien elders dan nog steeds geen capaciteit is gevonden om het Amsterdamse afval te verbranden. “Als er dan een nieuwe situatie ontstaat, dan moeten we die opnieuw gaan bekijken. ik verwacht dat de provincie ons informeert en dat we dan besluiten hoe we verder gaan, voor zover wij hier over gaan. Al weten we niet hoe de andere afvalcentrales dan draaien en of er misschien meer verbrandingscapaciteit is.”

Raadsfracties: afval moet de oven in

D66 heeft er begrip voor dat er een calamiteit is waarvoor een oplossing moet worden gezocht, maar storten kan alleen een tijdelijke oplossing zijn. “Er is risico op geuroverlast en risico op brand. Dus wat ons betreft gaat het alsnog de oven in”, zegt fractievoorzitter Sanne de Wilde. GroenLinks wil weten of over verbranden is gesproken. De PVV vindt dat burgemeester Halsema van Amsterdam haar eigen problemen moet oplossen en niet hier moet dumpen.

Jack Schoone van Leefbaar Lelystad heeft ook grote moeite met het permanent storten, omdat niet duidelijk is wat er in het bedrijfsafval zit. Ook hij wil dat het afval zo snel mogelijk wordt verbrand.

Leefbaar hekelt de communicatie en had graag eerder en vollediger geïnformeerd willen worden door zowel de gemeente als de provincie. Lokaal Lelystad heeft schriftelijke vragen aan het college van b en w gesteld.

Streep door eerste uur gratis parkeren in centrum Lelystad

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad D66 Lelystad 20-08-2019 01:24

Streep door eerste uur gratis parkeren in centrum Lelystad

Lelystad • Woensdag 29 mei 2019 | 6:25

Een proef met het eerste uur gratis parkeren in Lelystad gaat niet door. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, voornamelijk vanwege de financiën. Ondernemers willen graag een ander parkeerbeleid om meer klanten naar het winkelcentrum te trekken.

De gemeente zou uiteindelijk een miljoen euro mislopen met het invoeren van het plan. Om dat gat te dichten wilde het college de parkeertarieven verhogen en zouden parkeerders tot 19:00 uur moeten betalen, ook op zondag.

“Gratis parkeren bestaat niet. Het is hier helemaal niet zo duur en wij geloven niet dat met een uur gratis parkeren er meer mensen naar het centrum van Lelystad komen”, legt Jack Schoone van Leefbaar Lelystad uit. Leefbaar wilde voor de uren dat parkeren nu gratis is ook een tarief van 1 euro per nacht invoeren. Een meerderheid van de raad zag daar niks in.

Volgens Sanne de Wilde van D66 is het goed dat de proef niet doorgaat. “We zijn altijd tegen gratis parkeren geweest. Dat geld moet ergens vandaan komen en wij vinden: de vervuiler betaalt. Het geld dat we nu besparen door de proef niet te doen moeten we dan ook weer in het stadshart investeren.”

Ook de SP was tegen de proef. “Als we nu dit gaan doen dan gaan we mensen blij maken met iets dat we toch niet kunnen volhouden omdat het gewoonweg teveel geld kost. We moeten teveel bezuinigen de komende jaren. Wij vinden dat we het stadshart op andere manieren aantrekkelijk moeten maken”, aldus Alexander Sprong van de SP.

Bezuiniging re-integratieproject Bataviawerf van de baan

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad D66 Lelystad 20-08-2019 01:23

Bezuiniging re-integratieproject Bataviawerf van de baan

Lelystad • Dinsdag 28 mei 2019 | 23:54

De voorgestelde bezuiniging op het re-integratieproject op de Bataviawerf is van de baan. De gemeenteraad van Lelystad heeft dat dinsdagavond besloten. Op de Bataviawerf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden daar voorbereid op een vaste baan.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de subsidie (750.000 euro in vier jaar) te schrappen viel niet goed bij de verschillende partijen in de gemeenteraad. Het voorstel werd dan ook door een meerderheid van de raad verworpen.

“We zijn er heel blij mee. Het is het icoon van Flevoland”, zegt Jack Schoone van Leefbaar Lelystad. “Tot in Australië is men bekend met dit schip. Iedereen vindt het fantastisch en we hebben heel veel goeie re-integratie daar. Het mag misschien iets langer duren en iets meer kosten maar wij zeggen behoud het.”

Ook D66 stemde tegen de bezuiniging op de Bataviawerf. “We willen graag dat de werf behouden kan blijven. De Bataviawerf en Lelystad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus Sanne de Wilde van D66.

De SP stemde wel voor de bezuiniging. “De werf begeleidt nog maar weinig mensen naar vast werk. Daarom zijn we er voor om het geld aan andere projecten te besteden waarin mensen wel weer doorstromen naar een baan op de arbeidsmarkt”, aldus Alexander Sprong van de SP.