Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

99827 documenten

‘In je eentje krijg je niets voor elkaar’

D66 D66 Nederland 26-01-2023 13:11

“Onze zorg is gebaseerd op de waarde van solidariteit. Gelijke toegang voor iedereen. Of je nou een bankrekening hebt waar geld op staat of niet. Of je gezond ter wereld komt of met een aandoening. Gelijke toegang voor iedereen, een ongelooflijk belangrijk principe en dat willen we zo houden. Maar dat grondbeginsel staat wel heel erg onder druk door een groeiende vraag en te weinig mensen om met die vraag mee te groeien.”

“De problemen in het ene domein, zoals huisartsenzorg of geestelijke gezondheidszorg, hebben invloed op het andere. Als iemand maanden moet wachten op de intake voor psychische problemen of een behandeling in een ziekenhuis, dan komen deze patiënten tussentijds een aantal keer bij de huisarts terecht. Maar de huisarts heeft het water al aan de lippen staan. Als mensen die in het ziekenhuis liggen naar huis kunnen, maar wel met wijkzorg, dan blijven ze onnodig in het ziekenhuis liggen als er geen wijkzorg is. Het is allemaal met elkaar vervlochten.”

Laat mensen sneller toe tot schuldsanering

D66 D66 Nederland 25-01-2023 10:37

In Nederland hebben maar liefst 600.000 Nederlandse huishoudens problematische schulden. Dat zijn schulden waar mensen lastig op eigen kracht van af komen. Dit veroorzaakt stress en onzekerheid. Dat kan weer leiden tot andere problemen rondom gezondheid, werk en gezin. Zodra zij zich melden bij de gemeente, hebben zij gemiddeld een schuld van 40.000 uitstaan, bij veertien verschillende schuldeisers. Om van hun schulden af te komen, kunnen zij gebruik maken van een schuldsaneringstraject (Wsnp). Hulpvragers beschikken dan niet meer over hun eigen geld, maar krijgen ‘leefgeld’. De rest van hun inkomen wordt aan schuldeisers betaald. Dit duurt drie jaar, waarna hun resterende schulden worden kwijtgescholden. Dit traject is zwaar, maar ook effectief. Ruim 90% van de mensen die een schuldsaneringstraject doorloopt, start daarna met een schone lei.

Stem ook vanuit het Buitenland voor de Eerste Kamer

D66 D66 DENK Nederland 24-01-2023 10:45

Nederlanders die niet in Nederland wonen kunnen vanaf dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is belangrijk. Want de besluiten die de Senaat nemen hebben gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Denk aan dubbele nationaliteit, pensioen, bankzaken, het postennetwerk en onderwijs in het buitenland.

Afscheid Fons Potters: Vught verliest bevlogen bestuurder

D66 D66 Vught 21-01-2023 15:34

Fons Potters neemt afscheid als wethouder namens D66 in de gemeente Vught. Hij trok zijn conclusies nadat een nipte meerderheid van de raad het vertrouwen in hem opzegde. “We zijn erg teleurgesteld over dit onverwachte en onnodig einde van de periode van Fons als wethouder”, aldus D66-voorzitter Henk Klösters. “Vught verliest een bevlogen politicus, met een lange staat van dienst die veel heeft betekend voor onze gemeente.”

Potters is al bijna dertien jaar actief in de Vughtse politiek. Hij was een van de drijvende krachten achter de terugkeer van D66 in de Vughtse gemeenteraad in 2010. Als kersvers raadslid werd hij meteen fractievoorzitter, nadat Wilbert Seuren namens D66 wethouder werd. In 2015 volgde Potters Seuren op als wethouder. In die periode legde hij onder meer de basis van de plannen voor het aanpakken van de N65 en de verdieping van het spoor, was hij verantwoordelijk voor de bouw van basisschool De Avonturier en het redde hij de cultuureducatie in Vught.

In de periode 2018-2021 volgende een periode als raadslid in de oppositie. Potters viel op door zijn scherpe, maar altijd inhoudelijke manier van oppositie voeren. Zo ageerde hij fel tegen beleid van het toenmalige college om geen sociale huurwoningen bij te bouwen en tegen de gesloten bestuurscultuur zonder participatie van inwoners. Ook stemde hij, net als de rest van de D66-fractie, met tegenzin tegen het uiteindelijke plan van het college voor de N65. Hij stak niet onder stoelen of banken dat het plan beter moest, omdat het onvoldoende rekening hield met de extra belasting van het onderliggend wegennet en toegenomen stikstofuitstoot.

Historische verkiezingswinst

De herindelingsverkiezingen in 2021 leverden D66 Vught met Potters als lijstrekker het grootste aantal stemmen op in zijn geschiedenis, wat resulteerde in vijf zetels. “Fons was zonder twijfel het creatieve brein achter de campagne en was wekenlang onvermoeibaar in de weer met posters, borden, debatten en interviews”, aldus campagneleider Jan-Willem Verlijsdonk. Na verkiezingen vormde D66 samen met PvdA-Groenlinks, VVD en CDA een coalitie. In het coalitieakkoord komen veel belangrijke speerpunten van D66 terug; onder meer betaalbaar wonen, duurzaamheid en bestuurlijke vernieuwing. Fons Potters werd wethouder en eerste locoburgemeester.

Geen tweede kans

In de raadsvergadering van 20 januari kwam er een voortijdig einde aan het wethouderschap van Potters. Gemeentebelangen en PLV dienden een motie van wantrouwen in tegen de wethouder, naar aanleiding van het onderzoek voor tijdelijk wonen, waarover in verschillende wijken veel protest ontstond. De motie werd gesteund werd door coalitiepartij VVD, die daarmee de facto een einde maakte aan de coalitie.

“Fons wilde graag resultaten boeken om de woningnood aan te pakken en zo snel mogelijk tijdelijke woningen realiseren”, legt fractievoorzitter Dion Meuwissen uit. “Daarbij is de communicatie richting inwoners en raad niet goed geweest. Fons heeft hiervoor de politieke verantwoordelijkheid genomen en namens het college excuses aangeboden. Helaas is hem door een aantal partijen geen tweede kans gegund, in dit dossier waarin nog geen enkel besluit was gevallen. Er werden nu opeens allerlei andere zaken bijgesleept waarin de waarheid verdraaid werd. Dat is karaktermoord en niet fair. Zeker niet voor iemand die zich bijna dertien jaar met hart en ziel heeft ingezet voor Vught en zoveel heeft gedaan voor onze inwoners.”

Veel bereikt, nog meer in de pijplijn

Aan het einde van de bewogen raadsvergadering nam Fons Potters voor een laatste maal het woord. Hij bedankte de D66-fractie, het college en de ambtenaren voor de samenwerking. En natuurlijk zijn gezin voor alle steun. Ook stond hij stil bij de indrukwekkende lijst van resultaten die hij de afgelopen twee jaar als wethouder heeft bereikt. Onder meer de een nieuwe Woonvisie, de Lokale Educatie Agenda, het nieuwe afvalbeleid, het meest verregaande antispeculatiebeding van Nederland, de voorbereiding van uitbreiding van Het Kwartier, de nieuwbouw van de Zuiderbosschool die inmiddels gestart is ondanks de financiële tegenslag en Voorbrug dat in de planning zit voor bijna 1.000 woningen. Ook op het gebied van transparantie en burgerparticipatie zijn er grote stappen gezet ten opzichte van het verleden.

Potters neemt aanstaande maandag afscheid van alle ambtenaren. Voorlopig valt hij niet in een zwart gat. “Er is genoeg te doen in de campagne voor D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart”, aldus Potters. “Daarna ga ik nadenken over de toekomst. Maar natuurlijk zal ik actief betrokken blijven bij onze afdeling.”

https://vught.d66.nl/2023/01/afscheid-fons-potters-vught-verliest-bevlogen-bestuurder/

Verklaring wethouder Potters na de stemming

Voorzitter,

De uitslag van de stemming is duidelijk. De meerderheid van de gemeenteraad ziet geen rol meer voor mij als bestuurder van Vught. Ik trek daaruit mijn conclusie. Dit betekent dat komende maandag mijn laatste werkdag is bij de gemeente Vught.

Er zijn felle en in mijn ogen zeer onterechte woorden uitgesproken. Leugens zijn wel de ergste, maar dat soort kwalificaties laat ik aan degene die dat gezegd heeft. Ik heb me de afgelopen twee jaar als wethouder naar eer en geweten ingezet om er het beste voor de gemeente Vught van te maken of het beste voor Vught eruit te halen.

Geen daadkracht werd er gesteld. Geen resultaten. Nou, ik wil er graag enkele benoemen, omdat ik er heel trots op ben dat ze in een kort tijdsbestek van twee jaar bereikt zijn.

Het nieuwe afvalbeleid bijvoorbeeld. We zetten meer in op zwerfafval, binnen een straal van 500 meter is er overal nu een glasbak, we krijgen vanaf 1 april papiercontainers, we voeren als eerste gemeente in de regio de ja-ja-sticker in en de tarieven voor afval zijn fors verlaagd.

De Lokale Educatieve Agenda dan. Gisteren is deze met alle betrokken partijen ondertekend in Jongerencentrum Elzenburg. De ambitie is torenhoog: we willen met de uitvoeringsagenda de beste onderwijsgemeente van Brabant worden. 

Ook op wonen is veel bereikt. De nieuwe woonvisie zorgt ervoor dat ontwikkelaars ook betaalbare woningen moeten bouwen. De tijd van alleen maar villa’s bouwen is voorbij is en het verbod om sociale huurwoningen bij te bouwen, zoals de vorige coalitie had bepaald, is ongedaan gemaakt. Verder ben ik trots op het meest vergaande anti-speculatiebeding van Nederland, zodat speculanten Vught voorbij rijden. Verder hebben we nog nooit zo’n uitgebreid woningbouwprogramma gehad. Voor Voorburg zitten er nu bijna duizend woningen in de planning. Hierover wordt u binnenkort bijgepraat. En van wat er al gepland stond, is meer betaalbaar toegevoegd, zelfs sociale huurwoningen.

Ook voldoen we al twee jaar aan onze statushouders-opgave. Dat is elke keer gelukt en ik vind het fijn dat we als gemeente niet meer duiken. Ook de opvang van Oekraïners heeft Vught goed voor elkaar. Ook is het fijn dat de relatie met de Woonstichtingen sterk verbeterd is. Goed dat er nu heldere afspraken liggen over wat corporaties en gemeente van elkaar kunnen verwachten.

En laat ik Helvoirt niet vergeten. De oprichting van Lokaal30 in het HelvoirThuis, de redding van D’n Inbreng en het openhouden van de milieustraat in Haaren voor onze inwoners, met name die in Helvoirt. 

Er zijn grote slagen gemaakt in transparanter maken van besluitvorming door middel van participatie. Participatie van jongeren en kinderen heeft vorm gekregen. Wat waren dat mooie en geslaagde bijeenkomsten met jongeren die hun eindpresentatie in DePetrus hielden en de bijeenkomsten met kinderen die meedachten over de omgevingsvisie. En de Lokale Sociale Agenda was het toppunt van hoe je met participatie tot een prachtig resultaat kunt komen. 

Een extra schoollokaal bij De Leijdraad in Cromvoirt was binnen een jaar gerealiseerd. Het project was zelfs een jaar eerder klaar dan gepland. De start van de nieuwbouw  van het Zuiderbos, ondanks financiële tegenslag: eindelijk! We kunnen die leerlingen niet in de kou laten staan. En dat de meeste van buiten Vught komen, was voor mij geen reden om me er daarom maar minder hard voor in te zetten. De nieuwbouwplannen voor Het Kwartier zijn klaar; alle varianten vandaag nog naar u gestuurd ter besluitvorming. 

En tot slot de overdracht van de Driesedam, die al 8 jaar op de lijst van toezeggingen staat: het akkoord daarover kan ik nèt niet tekenen, omdat Charlotte van Beuningen dat nog formeel moet besluiten. 

En dan waren er nog een hoop successen van voorgangers, die wil ik zeker niet benoemen en naar me toetrekken, want die werden op een presenteerblaadje aangereikt, zoals de bouw van het nieuwe centrum. Voor mijn opvolger liggen een hoop inkoppers klaar. Na twee jaar hard werken, kwam de rest van de oogst in zicht. Ik zal hem van de zijlijn zien binnenkomen.

Ik bedank iedereen met wie ik fijn heb kunnen samenwerken. Niet alleen de afgelopen twee jaar als wethouder, maar ook de jaren sinds 2010 in de Vughtse politiek. Op nummer 1 staan de mensen van D66 en de fractie in het bijzonder. Fantastisch hoe zij mij gesteund hebben. Dianne, Dion, Willem-Jan, Peter, heel veel dank. En mijn speciale dank aan de collega’s Vos en Van de Ven. Op veel dossiers hadden we raakvlakken, maar ook persoonlijk heb ik het als geweldig ervaren om met jullie samen te mogen werken. En het thuisfront niet te vergeten. Astrid, zonder haar steun had ik dit werk nooit kunnen doen. En richting de kinderen: papa is nu ook weer eens een avond thuis.

Het ga jullie goed!

 

Statement fractie D66 na de verklaring van Potters

We danken de wethouder voor de beantwoording en het aanbieden van zijn excuses voor de gang van zaken. Voor ons is dit afdoende.

Ook D66 betreurt de commotie die is ontstaan door de RIB Tijdelijk Wonen. Dit had niet zo moeten lopen. Deze coalitie staat onverkort voor participatie, en die komt er aan voor tijdelijk wonen. Er is geen sprake van een onomkeerbaar besluit. De handelwijze van het college en de wethouder in dit dossier rechtvaardigt voor ons geen motie van wantrouwen. We zullen die dan ook niet steunen.

Er werd vanavond van alles bijgesleept wat niet is aangegeven in de interpellatie. Wij zijn onaangenaam verrast door de wijze waarop een aantal dossiers onterecht en onjuist bij elkaar worden geveegd in de motie van wantrouwen. Het wordt gebruikt om karaktermoord te plegen op een capabele en competente wethouder.

De D66-fractie dankt wethouder Potters voor zijn tomeloze inzet voor en enorme positieve bijdrage aan onze gemeente. Vught verliest hiermee een buitengewoon capabele bestuurder met een groot hart voor Vught.

Door het steunen van de VVD van de motie van wantrouwen, valt voor D66 de basis weg voor samenwerking met de VVD. Omdat de VVD deze keuze maakt, zien wij ons genoodzaakt om uit de coalitie te stappen.

 

The post Afscheid Fons Potters: Vught verliest bevlogen bestuurder appeared first on D66 Vught.

Discriminatieverbod op seksuele gerichtheid en handicap aangenomen

D66 D66 Nederland 17-01-2023 13:04

De Grondwet is de belangrijkste wet die Nederland heeft. Het vormt de basis voor het leven in een vrij land waar iedereen bescherming geniet tegen discriminatie en uitsluiting. Het eerste artikel van de Grondwet regelt dat een persoon niet mag worden beoordeeld op basis van wie diegene is. Tijdens de laatste grondwetswijziging in 1983 werd seksuele gerichtheid en het hebben van een handicap nog niet expliciet genoemd. Dat gat in de Grondwet is nu gedicht.

Alexander Hammelburg (D66): “Je mag deze dag met recht historisch noemen! Het borgen van grondrechten van LHBTI’ers en mensen met een handicap was tijdens eerdere Grondwetswijzigingen nog niet goed geregeld. Gelukkig is dat nu anders en kiezen we voor het uitbreiden van de discriminatiegronden. Terechte erkenning en waarborgen voor groepen die kwetsbaar zijn voor discriminatie.”

Habtamu de Hoop (PvdA): “Vrij en veilig jezelf kunnen zijn is in Nederland helaas nog niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het bijzonder mooi nieuws dat we samen, na 12 jaar, de discriminatiegronden seksuele gerichtheid en handicap hebben toegevoegd aan Artikel 1 van de Grondwet. Een bijzonder moment en belangrijk signaal. Een beperking, of op wie je verliefd wordt, mogen nooit reden zijn te worden buitengesloten. We zijn trots dat dit nu in de Grondwet staat.”

Laura Bromet (GroenLinks): “Ik ben ontzettend blij met het nieuws dat seksuele gerichtheid en handicap zijn opgenomen in Artikel 1 van de Grondwet! Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het bestrijden van discriminatie. Zo werken we aan een samenleving waarin iedereen vrij is om zichzelf te zijn, ongeacht hun seksuele gerichtheid of handicap. Dit is een dag om te vieren!”

Kandidaten Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 17-01-2023 09:23

Dit najaar verkozen de leden van D66 huidig Tweede Kamerlid Paul van Meenen al tot lijsttrekker. Direct na hem staat Willemijn Aerdts. In het dagelijks leven is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook is zij voorzitter van het Els Borst Netwerk dat werk maakt van meer vrouwen in de politiek. Huidig senator, mensenrechtenactivist en schrijver Boris Dittrich zet zijn werk in de Eerste Kamer graag voort. Zijn ervaring uit binnen- en buitenland is van grote waarde in het senaatsteam. Op de vierde plek op de lijst staat Carla Moonen. Zij is voorzitter van de Koninklijke NLingenieurs en voert namens D66 in de Senaat het woord over Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Omgeving en Sociale Zaken.

Op de vijfde plek op de lijst staat Fatimazhra Belhirch. Zij werkt onder meer als directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Eerder werkte zij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Boerenzoon Antoon Kanis (6) neemt zijn kennis als Statenlid in Gelderland en locatieontwikkelaar voor duurzame energie mee naar de Eerste Kamer. De zevende plek op de lijst is voor Meryem Kilic-Karaaslan. Haar ervaring bij verschillende gemeenten komt goed van pas het Eerste Kamerwerk waarbij wetten moeten worden getoetst op uitvoerbaarheid. Huidig Senator Peter van der Voort (8) is een verrijking voor de lijst. Niet alleen doordat hij de Eerste Kamer goed kent, maar ook zijn kennis van de zorg komt goed van pas.

Op de negende plek staat Kennisdirecteur bij TNO Anne van Veenstra. Voor de partij was zij onder andere afdelingsvoorzitter in Rotterdam en lid van de permanente programmacommissie.

Strafrechtadvocaat Sander Janssen (10) brengt de nodige juridische expertise mee. In verschillende grote strafzaken stond en staat hij verdachten bij.

Op de elfde plek staat Emmy Elgersma (11). In het dagelijks leven is zij naast raadslid in Steenwijkerland directeur bij een woningcorporatie. Predikant Joost Röselaers staat op plek 12. Als hoofdredacteur van Idee bracht hij scherpte in het sociaal-liberale debat in de partij. En nog iedere dag werpt hij een frisse blik op ons gedachtegoed. De directeur-bestuurder van Jeugdfonds Jantje Beton Dave Ensberg-Kleijkers (13) neemt al zijn ervaringen vanuit die rol mee. Na hem staat Prachee van Brandenburg-Kulkarni op de lijst. Haar kennis en ervaring als jurist en ondernemer komt goed van pas in de Eerste Kamer. Christiaan Ponsen (15) maakt de top 15 compleet. Hij is nu strategisch adviseur in een ziekenhuis en was eerder actief voor D66 als beleidsmedewerker en secretaris van het Els Borst Netwerk.

Rechts-extremisten bedreigen de democratie

D66 D66 Nederland 16-01-2023 09:11

Ik zou hier niet staan als ik dacht dat de situatie hopeloos was. De politiek kan veel betekenen om de democratie en haar dienaars beter in bescherming te nemen.

We hebben bijvoorbeeld zo snel mogelijk een stevige Wet Politieke Partijen nodig waarbij ondemocratische partijen niet zonder gevolgen hun gang kunnen blijven gaan. De huidige zelfregulering is volstrekt onvoldoende om onze parlementaire democratie te beschermen.

Het grote publieke belang van politieke partijen rechtvaardigt regulering.

De tijd is rijp voor een verbod op doxing, het online delen van de persoonsgegevens van mensen met het doel om ze te intimideren. Het beroep van journalist, wetenschapper of politicus moet niet enkel weggelegd zijn voor waaghalzen, maar voor eenieder die wat wil betekenen voor de maatschappij.

We kunnen veel meer doen aan het temmen van techreuzen die online haat, ophef, ophitsing en desinformatie met hun algoritmes belonen. De winsten zijn voor gigantische Amerikaanse of Chinese bedrijven, terwijl wij de scherven mogen oprapen.

En om het vertrouwen in politiek en democratie in het algemeen naar een hoger niveau te tillen moet de politiek naar zichzelf kijken. Mensen verwachten van politici duidelijke keuzes in het landsbelang, een heldere uitleg als die keuze anders uitpakt dan gehoopt, en openheid over gemaakte fouten.

Ze mogen ook van politici verwachten dat ze de radicalisering en demonisering in het debat beantwoorden met ratio en overtuigde strijd. De strategie van accommoderen of negeren heeft nooit gewerkt; de grens van het acceptabele is steeds een stukje opgeschoven.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg vraagt ons om te normeren en aan de samenleving te laten zien wat de grenzen zijn.

Ook daarom sta ik hier zo uitgebreid bij stil. En ik roep alle redelijke krachten op: zwijg niet langer. Sta op. Spreek tegen. En haal die laffe afleidingsmanoeuvre ‘maak het niet groter dan het is’ nooit meer van stal.

D66-fractievergaderingen in Cromvoirt en Helvoirt

D66 D66 Vught 01-01-2023 21:58

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught gaat weer vaker op locatie vergaderen. De komende weken staan ook vergaderingen gepland in The Battle Axe in Cromvoirt en in het HelvoirThuis in Helvoirt.

De fractie van D66 vergadert iedere dinsdagavond over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. Dat is iedere dinsdag (behalve in vakanties) om 20.00 uur in het raadhuis van Vught. En vanaf dit jaar dus weer vaker op locatie.

Als inwoners hun mening of visie willen geven over een bepaald agendapunt, als ze willen weten wat D66 daarvan vindt of als inwoners specifieke vragen hebben over een bepaald agendapunt, zijn zij iedere dinsdag van harte welkom bij de fractievergadering van D66. Een mening, bijdrage en/of idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan.

De eerste fractievergadering van dit jaar vindt plaats in The Battle Axe in Cromvoirt, op dinsdag 10 januari om 20.00 uur. Op 17, 24 en 31 januari vergadert de fractie in het raadhuis van Vught. Op dinsdag 7 februari vergadert de fractie in het HelvoirThuis in Helvoirt.

Voor wie langs wil komen -het maakt niet uit op welke plek- meldt u zich even aan bij de fractie via fractie@d66vught.nl. Wie iets wil weten, een prangende vraag heeft of een mooi idee wil vertellen, hoeft uiteraard niet te wachten tot de volgende vergadering. Alle fractieleden zijn direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon. Alle gegevens staan op de website van D66 Vught.

The post D66-fractievergaderingen in Cromvoirt en Helvoirt appeared first on D66 Vught.

THEMA-AVOND: Energie en duurzaamheid

D66 D66 Overijssel 30-12-2022 20:11

THEMA-AVOND

Energie en duurzaamheid, van landelijke uitdagingen naar lokale oplossingen.

Hoofdspreker is Rob Jetten, Minister van Energie en Klimaat.

Minister Jetten neemt ons mee in de uitdagingen die we nationaal en internationaal hebben. Met onze panelleden gaan we daarna in gesprek om te zien welke initiatieven er nu door de overheid, publieke sector en het bedrijfsleven in onze regio worden genomen, om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De panelleden zijn:

Frans Feil, Coördinator Stichting BEON.

Hanneke de Rijter Directeur-bestuurder Woningstichting Tubbergen.

Jaimi van Essen Wethouder gemeente Losser

U kunt desgewenst zelf ook deel nemen aan de discussie.

Maandag 23 januari 2023, 19.30 uur. ’t Oale Roadhoes, Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen.

U kunt maximaal 2 tickets (5 € per stuk) bestellen via deze link Deze tickets geven u recht op de entree en een kopje koffie.

Met vriendelijke groet,

D66 Noordoost-Twente, fractie Tubbergen.

The post THEMA-AVOND: Energie en duurzaamheid appeared first on Noordoost-Twente.

D66 blij met gratis 700 warmtescans van voorgevels van huizen

D66 D66 Vught 30-12-2022 13:44

Een goed geïsoleerd huis lekt geen warmte en is er klaar voor om van het gas af te gaan. Een warmtescan van de voorgevel van het huis laat zien waar in die gevel de warmtelekken zitten en wat het oplevert als de bewoner zijn pand beter isoleert. Zo kunnen mensen gericht aan de slag met isolatiemaatregelen voor hun huis. Daarom is D66 blij met het besluit van de gemeente Vught om de eerste 700 warmtescans te financieren voor inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. 

D66 wil dat de gemeente Vught in de hoogste versnelling komt met de verduurzaming van woningen en dat kan alleen samen met inwoners. Met het aanbieden van deze gratis warmtescan wordt dit nu aangejaagd, maar D66 wil meer en vindt dat de gemeente alles uit de kast moet halen voor goed geïsoleerde woningen die van het gas af kunnen.

Gemeente biedt helpende hand

“Het is belangrijk dat inwoners hulp krijgen bij energiezuinig maken van hun huis, daarom is het goed dat de gemeente de eerste 700 warmtescans heeft gesubsidieerd, aldus Willem Jan de Graaff. Die huishoudens krijgen hiermee advies over de eerste snelle stappen die gemaakt kunnen worden om het huis beter te isoleren. Er zijn ook andere mogelijkheden om er achter te komen welke energiebesparende maatregelen je kunt nemen, bijvoorbeeld via de gratis online HuisScan van het Energieloket van de gemeente. Hiermee kan je informatie verzamelen om uiteindelijk van het gas af te gaan. Bovendien krijg je er een comfortabeler huis voor terug. Op deze manier maakt de gemeente een start met het gesprek over verduurzaming van je huis.”

D66 vindt het heel belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen hoe ze hun eigen huis energiezuinig kunnen maken, geld te besparen en de CO2-reductie te verminderen. Gelukkig hoeft niet alles tegelijk, maar als je je huis gaat opknappen of aanpassen, zorg dan meteen dat je ook isolatie maatregelen neemt en kies voor energiezuinige techniek. Voor informatie hierover kun je terecht bij het energieloket van de gemeente dat is opgezet, samen met VET-Vught en coöperatie HOT.

Zie ook: – Voor de gratis warmtescan kun je je aanmelden via www.heatpulse.nl/vught – Kijk op het energieloket voor advies over verduurzamen van je huis https://brabantwoontslim.nl/vught

https://vught.d66.nl/2022/12/d66-blij-met-gratis-700-warmtescans-van-voorgevels-van-huizen/

The post D66 blij met gratis 700 warmtescans van voorgevels van huizen appeared first on D66 Vught.