Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

91529 documenten

GroenLinks, D66 & CvN stellen schriftelijke vragen over Culemborgse inclusie-agenda | Culemborg

GroenLinks GroenLinks D66 Culemborg 06-12-2019 00:00

De positie van mensen met een beperking is in Nederland verslechterd, stelt de Verenigde Naties afgelopen week. Dat wordt vooral veroorzaakt door een zich terugtrekkende rijksoverheid en ook door de decentralisatie naar gemeenten. "Om uitsluiting en achterstand van mensen met een beperking tegen te gaan, moet de overheid ingrijpen. Maar de trend van dit decennium is juist dat de overheid zich terugtrekt en minder aan de knoppen draait. Dat heeft de rijksoverheid deels uitbesteed aan de gemeenten tijdens de veelbesproken decentralisatie uit 2015." GroenLinks heeft samen met D66 & CvN schriftelijke vragen gesteld aan het college over de invoering van een inclusie-agenda in Culemborg. Wordt vervolgd.

Sinds kort kent onze raad drie ambasadeurs anti-discriminatie die met ondersteuning van Ieder1gelijk zich inzetten voor inclusieve samenleving: Ahmed Salama, Josefien Rooks en Conny de Laat. Op 5 november jl hebben Josefien en Conny deelgenomen aan het VNG-congres 'Jouw gemeente inclusief' en ons daar laten bijpraten over intenties en gevolgen van VN-verdrag Handicap voor gemeenten. Dit VN-verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen en vraagt van gemeenten ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen. Concreet betekent dit voor de gemeente Culemborg het opstellen van een inclusie-agenda: een plan waarin de gemeente aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gedrag Handicap.

Onze vragen aan wethouder Buwalda zijn: - Is de wethouder bekend met het door Nederland ondertekende VN-verdrag Handicap en kan hij aangeven wat dit verdrag betekent voor de gemeente Culemborg? - Is de gemeente Culemborg zelf op dit moment bezig met het ontwikkelen van inclusief lokaal beleid en het opstellen van een lokale inclusie-agenda voor mensen met een beperking? Zo ja: wat is de stand van zaken? Zo nee: welke voornemens (incl planning) zijn er? - Is er binnen het lokale inclusie-beleid naast aandacht voor toegankelijkheid en ongehinderde mobiliteit voor mensen met een beperking, ook aandacht voor bewustwording en bejegening? - Hoe worden ervaringsdeskundigen betrokken bij de totstandkoming van een lokale inclusie-agenda?

Deze vragen zijn gesteld door GL-raadslid Conny de Laat, mede namens D66-raadslid Josefien Rooks & CvN-raadslid Ahmed Salama. Het college heeft altijd 28 dagen om de vragen te beantwoorden.

Bij de dood van een collega

D66 D66 Schiedam 05-12-2019 16:45

Woensdagavond 4 december liep ik het Stadskantoor in, op weg naar de vergadering van de raadscommissie. Vijf minuten later was de wereld veranderd, toen bleek dat collega-raadslid Andreas Rose onverwacht overleden was. Heel  verdrietig en onwerkelijk. Dinsdagavond zat hij nog met ons in de zaal.

Ik heb Andreas ongeveer sinds 2011 gekend. Eerst vanaf mijn plek op de tribune in de raadszaal. Vanaf 2014 als collega. Mochten we elkaar? Ik durf het niet te zeggen. Laat ik het erop houden dat we weinig mèt elkaar, maar ook niets tégen elkaar hadden. We waren nogal verschillend. In politiek opzicht stonden we daarbij over het algemeen recht tegenover elkaar. Niet alleen vanuit partijpolitiek, maar ook vanuit persoonlijke invalshoeken. Andreas “de mopperaar”, zoals hij zichzelf noemde. En ik met een vaak optimistischer beeld.

Maar juist die tegenstellingen zijn zo belangrijk in een raad. Van je tegenstanders leer je soms meer dan van je medestanders. Andreas kon bijvoorbeeld in de voorbereiding van een raadsvergadering erg nuttige vragen stellen. Wanneer de vooraf ingediende vragen gepubliceerd werden, bladerde ik toch vaak even door naar die van hem, om te kijken of ik misschien in de stukken iets over het hoofd gezien had.

Daarnaast kon hij in de raad zeer gevat en humoristisch uit de hoek komen. Ik herinner mij hoe hij in de discussie over het Stedelijk Museum de bezoekers daarvan omschreef als “interessante mensen, met moeilijke brillen”.  En bij de raadsvergadering in oktober jl, waarbij wij bij het punt over de Hoogstraat weer eens recht tegenover elkaar stonden, heeft hij een toespraak gehouden met een heel hoog cabaretgehalte. Waarbij de voorstanders van het plan (dus ik ook!) een spiegel kregen voorgehouden door middel van quotes van Gretha Thunberg. Ik was het er natuurlijk inhoudelijk niet mee eens, maar het was een geweldig verhaal!

Het mooie van de groep gemeenteraadsleden is trouwens, dat je na afloop van een raadsvergadering gewoon met elkaar een glas drinkt en over van alles en nog wat praat. Ik kan me van een zo’n gesprek nog een opmerking herinneren. Ergens in een gesprek over politiek zei ik: “Ja, voor sommige mensen is D66 de verbeelding van alle kwaad in de wereld”. Waarop Andreas hard lachend reageerde: “Maar dat is toch ook zo!”.

Hij zei wat hij dacht, wat een ander daar ook van vond. En of het nou gelegen kwam of niet. Gebrek aan duidelijkheid kon je hem niet verwijten. Ik mag dat wel. En dat, die dwarsheid, die eigen mening, moeten we vanaf nu missen in de raad. En missen gaan we het. Schiedam is een markant inwoner en een bevlogen raadslid kwijt.

Maar er is nog een veel groter gemis. En dat is dat van Linde Loes en de kinderen, die hun echtgenoot en vader verloren hebben. Ik wens hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Het leven is soms heel oneerlijk.

John van Sliedregt Fractievoorzitter D66 Schiedam

The post Bij de dood van een collega appeared first on Schiedam.

Een volgende stap voor de veenweide

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren ChristenUnie Friesland 05-12-2019 12:32

Zes politieke partijen in Provinciale Staten kwamen in mei 2018 met een initiatiefvoorstel om de teloorgang van het veenweidelandschap en de afname van de biodiversiteit tegen te gaan en de balans in de natuur te herstellen. De PvdA was één van deze initiatiefnemers, de anderen waren GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Het plan was erg ambitieus: in het hele veenweidegebied zou het veen volledig vernat moeten worden om de oxidatie ervan en de enorme CO2-uitstoot tegen te gaan.

Vijf scenario’s

Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht in Provinciale Staten, maar werd wel meegenomen in de verdere onderzoeken naar het beste scenario voor het veenweidegebied. Vijf scenario’s werden door externe deskundigen onderzocht en beoordeeld op hun maatschappelijke kosten en baten.

Nu blijkt dat ons initiatiefvoorstel als goedkoopste uit de bus komt, met het grootste maatschappelijke rendement op de noodzakelijk investeringen. Eindelijk krijgen we erkenning voor het belang van herstel van het veenweidelandschap. Eindelijk is het bewijs er dat het waterpeil echt omhoog moet. Eindelijk is er het besef dat we dat niet moeten beperken tot enkele zogenaamde kansrijke gebieden, maar dat het uiteindelijk in het hele veenweidegebied moet gebeuren.

Stip op de horizon

Nu is verder onderzoek nodig om te kijken hoe dat het beste kan samen met de landbouw. Welke technische maatregelen zijn in welke delen van het veenweidegebied mogelijk om effectief de veenoxidatie tegen te gaan? Welke nieuwe verdienmodellen voor de landbouw zijn mogelijk in de delen van het veenweidegebied waar het waterpeil drastisch omhooggaat?

Gelukkig zet dit college van Gedeputeerde Staten, samen met Wetterskip Fryslân, écht een duidelijke stip op de horizon: een gebiedsgerichte integrale aanpak voor het héle veenweidegebied. Met als doel het behoud van het veen, veel minder CO2-uitstoot en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Anderhalf jaar na de stevige debatten en heftige kritiek op ons initiatiefvoorstel, blijkt het in deze nieuwe periode de belangrijkste pijler onder het toekomstige veenweidebeleid.

Hetty Janssen PvdA Steatefraksje

Henni van Asten PvdA Wetterskip Fryslân

Het bericht Een volgende stap voor de veenweide verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Raadslid Wieke Paulusma wint Europese prijs voor democratische vernieuwing

D66 D66 Nederland 05-12-2019 10:56

Raadslid Wieke Paulusma wint Europese prijs voor democratische vernieuwing

Het Groningse D66-raadslid Wieke Paulusma heeft vanavond in Berlijn de Europese prijs voor democratische vernieuwing ontvangen: de Innovation in Politics Award 2019.

Paulusma was genomineerd voor haar betrokkenheid bij de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk: “Ik ben ontzettend blij! Het is zo belangrijk dat er weer vertrouwen ontstaat tussen politici en inwoners en tussen wijkbewoners onderling”.

De concurrentie was groot: Paulusma was één van de tachtig finalisten, waarbij ze met de Coöperatieve Wijkraad meedeed in de categorie ‘democratie’. Een jury van ruim 1000 Europeanen selecteerden de finalisten uit 400 genomineerden. De vernieuwingsprijzen worden sinds 2017 op initiatief van het Innovation in Politics Institute uitgereikt. Dit instituut houdt zich bezig met versterking van de democratie in Europa.

De Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk bestaat sinds 2017. In deze wijkraad zitten 11 inwoners van de wijk en een aantal leden van de Groningse gemeenteraad. Samen nemen ze beslissingen over de Oosterparkwijk. Loting heeft bepaald welke wijkbewoners in de wijkraad zijn gekomen. Ook is een wijkpanel van 400 wijkbewoners door loting tot stand gebracht.

Het is één van de democratische experimenten in Groningen waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. De Oosterparkwijk is de eerste wijk in Nederland met een coöperatieve wijkraad. Paulusma: “Democratische vernieuwing is een kwestie van een lange adem. De wijkraad in de Oosterparkwijk is daar een onderdeeltje van”. De afspraak is dat de gemeenteraad de beslissingen van de wijkraad overneemt. Op dit moment mogen alle wijkbewoners van de Oosterparkwijk stemmen op goede ideeën van medebewoners.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

College blundert opnieuw bij vergunningverlening moskee

SP SP D66 Breda 05-12-2019 08:46

De rechter stelt omwonenden van de geplande moskee in de Wisselaar opnieuw in het gelijk. Nadat december vorig jaar de bouw al werd stilgelegd door een rechtelijke uitspraak, is het herziene besluit nu zelfs helemaal vernietigd. De onderbouwing van het plan rammelt aan alle kanten volgens de rechter. "Omwonenden maar ook het moskeebestuur zijn beiden het slachtoffer van het wanbeleid van dit college", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Omwonenden die terechte kritiek hadden op de procedure zijn steeds weggezet als xenofoob. Het moskeebestuur heeft al veel geld geïnvesteerd en vertrouwde erop dat de wethouder wist waar hij mee bezig was. Onterecht blijkt nu."

Wethouder Paul de Beer (D66) heeft in de media al laten weten dat niemand dit besluit zag aankomen. Een wonderlijke verklaring gelet op de eerdere uitspraak van de rechter en het feit dat het college hetzelfde plan - op wat cosmetische ingrepen na - er toch weer doorheen heeft willen drukken. Maes: "Als de wethouder dit echt niet aan zag komen dan moeten we serieus twijfelen aan zijn geschiktheid. De bezwaren van omwonenden of oppositiepartijen kan hij misschien negeren, maar de rechter maakt gelukkig korte metten met dit soort bestuurlijke arrogantie!"

 

 

Alexander bezoekt...

VVD VVD D66 Haarlem 05-12-2019 08:46

Als raadslid hoef je je nooit te vervelen, je wordt uitgenodigd voor tientallen evenementen per week. Zo was ik onlangs bij de NV Haarlem, bracht ik een bezoek aan de industrie in de Waarderpolder en was ik bij de startnotitie Delftplein.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/37602/alexander-bezoekt
NV HaarlemJaap Bonkenburg en Marièlle Beek presenteren elk kwartaal in de Philharmonie een programma voor en door ondernemers. In de show worden mensen die betrokken zijn bij het bedrijfsleven in Haarlem ondervraagd over hun ervaringen. In november waren dat onder meer Anne-Marije Hogenboom, de nieuwe directeur van Haarlem Marketing, Bart Soellaart vertelde over zijn visie voor het gelijknamige Outdoor & Wintersportbedrijf (sinds 1900!) waarvan hij mede eigenaar is. Een leuke discussie over voor- en nadelen van een familiebedrijf.Wilt u een oude deur hergebruiken? Bij Easypers van Gerard Koelewijn kunt u de deur laten renoveren. Er komt nieuw plaatmateriaal op en na afloop is hij niet van nieuw te onderscheiden. Het is goedkoper dan een nieuwe deur en kost minder grondstoffen. Regelmatige gast Robbert Berkhout, de wethouder van economische zaken was ook aanwezig en vertelde over de economische visie die momenteel wordt opgesteld. Verder was er muziek van Raoul Michel en als afsluiting misschien wel het belangrijkste onderdeel: de netwerkborrel. Bent u ondernemer, ga eens kijken. Voor meer informatie kijk op https://nvhaarlem.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de volgende show in maart.WaarderpolderSamen met Joris Blokpoel en enige andere raadsleden fietste ik op 1 november door de Waarderpolder. Onder de bezielende leiding van Ruud Meijer, parkmanager Waarderpolder, trotseerden we de regen en de kou om een indruk te krijgen van de laatste ontwikkelingen in dit industriegebied.Uitgebreid werd er stilgestaan bij de bomenaanpak. Het gebeurt geregeld dat voor de bouw van een bedrijfspand bomen moeten worden gekapt. Uiteraard geldt dan een herplantplicht, maar het is vaak lastig voor het betrokken bedrijf om aan die plicht te voldoen. De gemeente beidt nu de mogelijkheid om die herplantplicht over te dragen. Tegen betaling van een vast bedrag zorgt de gemeente dat ergens in de Waarderpolder een behoorlijke boom wordt teruggezet. Daardoor is het mogelijk om een straat te verfraaien door bijvoorbeeld in één keer een rijtje nieuwe bomen neer te zetten.In het gebied liggen ook enkele brede trottoirs, die nauwelijks door voetgangers worden gebruikt. Komend jaar worden hier in het kader van de actie “steenbreek” de tegels vervangen door groen. Een mooi plan.We bezochten ook Lino Metaalwaren. Jeanine Dommerholt, met haar man eigenaar van het bedrijf, gaf een uitgebreide rondleiding. Bij dit bedrijf wordt vooral maatwerk geleverd. Als Donkervoort een speciaal scharniertje nodig heeft voor zijn nieuwste sportwagen wordt dit door Lino gemaakt. Maar ook heel grote scharnieren worden hier op verzoek geproduceerd. We zagen een aantal indrukwekkende en uniek machines in bedrijf, dit is duidelijk één van die bedrijven waardoor je trots kan zijn op een industrieterrein als de Waarderpolder.Startnotitie DelftpleinAls u graag naar voorbijrijdende auto’s kijkt dient zich misschien een nieuwe mogelijkheid aan: Elan wonen wil bij het Delftplein een kavel ontwikkelen die wordt omsloten door drukke wegen. Nu is iedere woning in Haarlem welkom, dus hebben we ingestemd met dit plan. Wel hadden we een paar bedenkingen. Zoals bij alle projecten houdt de VVD vast aan voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast stond slechts omschreven dat 60% van de woningen in de categorie sociale huur zou vallen. Over de overige 40% was niets vastgelegd. Nu zijn ontwikkelaars vaak aardige mensen, maar ze maken ook graag winst waardoor het risico bestaat dat de overige woningen in de hogere prijsklasse zullen vallen. Bij het recente plan voor de Stephensonstraat zijn de sociale koopwoningen al vervallen en bij de ontwikkelvisie Spaarndamseweg is de inzet 50% sociale huur en de rest vrij in te vullen. De VVD vindt het heel belangrijk dat ook Haarlemmers die op zoek zijn naar een woning in de middenklasse een kans krijgen. We hebben daarom een motie opgesteld dat bij het Delftplein zoveel mogelijk middeldure woningen komen en dat de parkeernorm wordt gehandhaafd. Met dat laatste had een aantal partijen moeite, waardoor we uiteindelijk een motie van D66 hebben gesteund waarin alleen op de middeldure woningen wordt aangedrongen. Dat bleek het maximaal haalbare. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen maar we houden ons hart vast voor het aantal paarkeerplaatsen.

Meer bouwen voor mensen met een middeninkomen

D66 D66 s-Hertogenbosch 05-12-2019 07:54

‘s-Hertogenbosch staat al jarenlang hoog op de ranglijsten van aantrekkelijkste woongemeenten. Tegelijkertijd voltrekt zich een stille ramp op de woningmarkt. Om deze ramp te bestrijden is onze inzet voor de woningmarkt dan ook: meer bouwen voor middeninkomens, meer bouwen voor studenten en starters en meer bouwen in de hoogte. 

Op 26 november behandelde de raadscommissie de discussienotie over de aankomende woonvisie. De woonvisie is een belangrijk document dat de basis vormt voor de woningbouwopgave in onze gemeente. De ingrediënten voor deze woonvisie zijn de woningmarktanalyse, het woonwensenonderzoek en de gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en overige (markt)partijen. Ruim 800 inwoners en belanghebbenden hebben over deze woonvisie meegedacht. Deze participatie vinden we als D66 een belangrijke voorwaarde.

Commissielid Omgeving Steven Hommersom: “Mensen met een middeninkomen kunnen amper een huis vinden. De onzekerheid stijgt daardoor of zij in de toekomst nog wel kunnen wonen in de buurt van hun familie, vrienden en werk. We zien in de woningmarktanalyse van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat onze gemeente 35% sociale huurwoningen telt. Dat is veruit het hoogste aandeel sociale huurwoningen in de regio. Dit sterkt ons in de overtuiging dat een hoger percentage betaalbare woningen in de middenhuur belangrijk is. Juist voor die grote groep met een middeninkomen die te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig of te onregelmatig voor een hypotheek. Ook vinden we dat meer ingezet moet worden op kleinere woningen, waarmee we kunnen voorzien in de behoeften van verschillende doelgroepen (jongeren en studenten, maar ook ouderen en inwoners die op zoek zijn naar een andere woonvorm). Op deze manier leggen we ook een slimme verbinding met ons streven naar leefbare en gedifferentieerde wijken én de kansen van hoogbouw.”

De verwachting is dat de gemeenteraad aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 de woonvisie behandelt.

Meer bouwen voor mensen met een middeninkomen

D66 D66 s-Hertogenbosch 05-12-2019 07:54

‘s-Hertogenbosch staat al jarenlang hoog op de ranglijsten van aantrekkelijkste woongemeenten. Tegelijkertijd voltrekt zich een stille ramp op de woningmarkt. Om deze ramp te bestrijden is onze inzet voor de woningmarkt dan ook: meer bouwen voor middeninkomens, meer bouwen voor studenten en starters en meer bouwen in de hoogte. 

Op 26 november behandelde de raadscommissie de discussienotie over de aankomende woonvisie. De woonvisie is een belangrijk document dat de basis vormt voor de woningbouwopgave in onze gemeente. De ingrediënten voor deze woonvisie zijn de woningmarktanalyse, het woonwensenonderzoek en de gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en overige (markt)partijen. Ruim 800 inwoners en belanghebbenden hebben over deze woonvisie meegedacht. Deze participatie vinden we als D66 een belangrijke voorwaarde.

Commissielid Omgeving Steven Hommersom: “Mensen met een middeninkomen kunnen amper een huis vinden. De onzekerheid stijgt daardoor of zij in de toekomst nog wel kunnen wonen in de buurt van hun familie, vrienden en werk. We zien in de woningmarktanalyse van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat onze gemeente 35% sociale huurwoningen telt. Dat is veruit het hoogste aandeel sociale huurwoningen in de regio. Dit sterkt ons in de overtuiging dat een hoger percentage betaalbare woningen in de middenhuur belangrijk is. Juist voor die grote groep met een middeninkomen die te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig of te onregelmatig voor een hypotheek. Ook vinden we dat meer ingezet moet worden op kleinere woningen, waarmee we kunnen voorzien in de behoeften van verschillende doelgroepen (jongeren en studenten, maar ook ouderen en inwoners die op zoek zijn naar een andere woonvorm). Op deze manier leggen we ook een slimme verbinding met ons streven naar leefbare en gedifferentieerde wijken én de kansen van hoogbouw.”

De verwachting is dat de gemeenteraad aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 de woonvisie behandelt.

Reactie D66 op ‘affaire Spies’

D66 D66 Alphen aan den Rijn 04-12-2019 20:56

Reactie D66 op ‘affaire Spies’

‘Het hebben van passende nevenfuncties als burgemeester heeft voor de D66-fractie in beginsel meerdere positieve kanten. Kennis en ervaring die in andere omgevingen wordt opgedaan, versterkt de hoofdfunctie van de burgemeester en biedt de lokale gemeenschap veel voordelen. Ontegenzeglijk!

Over de inkomsten van die nevenfuncties – en hoe hier mee om te gaan – moet tegelijkertijdvolstrekte duidelijkheid bestaan, anders verzeilen we met elkaar in een situatie die nu aan de orde is. Heel spijtig! Het sleutelwoord in deze kwestie is: Gedragscode.

De gedragscode die nu voorligt, werd zo’n 6 jaar geleden opgesteld. Een product van de gemeentelijke fusie. Veel meer documenten werden in die tijd opgesteld waardoor de gedragscode – ik moet zeggen: de inhoud van de gedragscode – volgens velen ondergesneeuwd raakte. Dat is niet helemaal waar. Nieuwe raadsleden hebben immers een zogenoemd “integriteitsgesprek’ met de burgemeester. Aan het einde van dit gesprek wordt dan door de burgemeester een mapje uitgereikt – ‘om het thuis allemaal nog eens na te lezen’ –met daarin opgenomen: de gedragscode, incl. art 3.5 over terugstorten in de gemeentekas van alle neveninkomsten door bestuurders. Waar de indruk bij én door ons allen wordt gewekt dat de gedragscode echt buiten ons collectief geheugen is geraakt, moet daar op z’n minst een nuancering bij worden aangebracht.

De grote vraag kwam de afgelopen week bovendrijven hoe de gedragscode zich verhoudt tot de gemeentewet, waarop de burgemeester zich heeft gericht. De D66-fractie heeft uitdrukkelijk gepleit voor een juridische toets, uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Met succes. De uitkomst was voor de D66-fractie duidelijk, eenvoudig gezegd: de gemeentewet is dwingendrechtelijk, van een hogere orde, dus leidend. De gedragscode is dat niet, kan dat niet zijn en is dus niet houdbaar. De gedragscode heeft op dit punt de juridische toets der kritiek niet doorstaan.

Dit betekent dat onze burgemeester – ondanks dat zij beter had moéten verkennen en zich beter had moéten laten informeren over mogelijke documenten in deze sfeer – in juridische zin niet onjuist heeft gehandeld en dientengevolge, wat de D66-fractie betreft, niet tot (gedwongen)afdracht van netto neveninkomsten hoeft over te gaan.

Kijkend naar de nabije toekomst stellen we voor dat op korte termijn een kleine raadswerkgroep, die bestaat uit enkele raadsleden én enkele extern deskundigen vanuit de juridische/ bestuursrechtelijke wetenschap, zich buigen over de vraag of, en zo ja hoe, de gedragscode moeten worden geherformuleerd en in de praktijk worden gehanteerd. Voor de D66-fractie is het van groot belang dat de nieuwe afspraken die we maken en de nieuwe procedures die we mogelijk gaan opstellen niet meer buiten ons collectief bewustzijn raken maar goed worden geborgd en bewaakt’. Dank u wel’!!

D66 Alphen a/d Rijn

Wisseling van de wacht bij D66 Alblasserdam

D66 D66 Alblasserdam 04-12-2019 20:02

In het nieuwe jaar zal de samenstelling van de D66 gemeenteraadsfractie in Alblasserdam wijzigen. Ivana Glavas kiest ervoor, na een periode van 2 jaar, terug te treden als raadslid.

Zij zegt hierover: “Ik heb het raadswerk vanaf maart 2018 met heel veel plezier en passie gedaan. Met name op het sociale domein heb ik het gevoel dat ik in de afgelopen 2 jaar echt een inhoudelijke bijdrage heb kunnen leveren. In mijn werkzame bestaan heb ik afgelopen zomer de overstap gemaakt naar ‘Veilig Thuis’. Als procesregisseur zorg ik voor de nodige hulp wanneer er sprake is van onveiligheid in gezinnen. De energie die ik momenteel in mijn nieuwe baan moet en wil steken gaat ten koste van mijn werk als raadslid, en dat wil ik niet. Daarom maak ik nu de keuze om het raadslidmaatschap neer te leggen. Wel blijf ik betrokken bij D66 Alblasserdam en zal ik mijn kennis over het sociale domein met de D66 fractie blijven delen”.

De plaats van Ivana zal in de raad opgevuld worden door Ramon Pardo. Ramon heeft al ervaring als raadslid. Hij was van 2010-2018 fractievoorzitter voor D66. Bij de verkiezing van 2018 was hij lijsttrekker voor D66 maar hij koos er in maart 2018 voor zijn zetel niet in te nemen ten gunste van Ivana en Marko Stout, die destijds de nieuwe fractievoorzitter werd.

Marko over de wisseling van de wacht: “Ik heb met veel plezier met Ivana samengewerkt, het is jammer dat zij uit de raad gaat maar ik heb begrip voor haar keuze. Zij kiest voor een intensieve rol bij ‘Veilig Thuis’ en dat kenmerkt Ivana. Ik heb haar namelijk leren kennen als iemand met een groot sociaal hart. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met Ramon. Eigenlijk is Ramon voor de fractie nooit weggeweest. Hij is in 2018 burgerraadslid geworden en vertegenwoordigt onze fractie vaak in commissies en regionaal verband. Het zal zo nu en dan best weer gaan knetteren in de raad met de aanwezigheid van Ramon, maar daar kan de politiek in Alblasserdam best wat van gebruiken. In onze nieuwe samenstelling zal ik fractievoorzitter blijven en neemt Ramon mijn rol als Drechtraadslid over.”

Formeel zal het afscheid van Ivana Glavas en de benoeming van Ramon Pardo tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar plaatsvinden.

De nieuwe rolverdeling binnen de D66-fractie: Marko Stout (Fractievoorzitter), Ramon Pardo (Raadslid & Drechtraadslid), Jacco Schook (Burgerraadslid commissie Bestuur & Samenleving), Remco de Boer (Burgerraadslid commissie Grondgebied), Ivana Glavas (steunfractielid Sociaal Domein) en Hans Tukker (algemeen steunfractielid).