Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

90749 documenten

Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!

ChristenUnie ChristenUnie CDA PvdA GroenLinks SGP D66 Gouda 19-10-2019 08:00

https://gouda.christenunie.nl/k/n6063/news/view/1280570/64628/Sloop Turfmarktkerk.jpgWoensdagavond 15 oktober jl. stond de Turfmarktkerk op de raadsagenda. Officieel zou het gaan over het onderzoeksrapport van Lengkeek. Dit bureau heeft onderzocht in hoeverre de sloopkosten van € 532.000,- terecht zijn gemaakt.

Suggestief betoog

De oppositie koos ervoor om met één woordvoerder namens de zeven oppositie partijen een betoog in de raad neer te zetten. Daardoor ontstond er direct een sfeer van polarisatie tussen oppositie en coalitie. Daarbij was het betoog erg suggestief doordat feiten gevolgd werden door onterechte conclusies. Onafhankelijk van elkaar besloten D66, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en CDA niet in dat frame te stappen en reageerden daarom niet op de debatpunten. De oppositie zag haar opzet mislukken en er werd meermalen (op verzoek van de SGP...) geschorst. Op een gegeven moment werd zelfs de burgemeester namens de oppositie opgeroepen om naar de raad te komen om te bemiddelen, maar dat gebeurde niet, aangezien ze niet in Gouda was en het ook niet in de vergaderorde past.

Toen de coalitie partijen vervolgens hun bijdrage leverden over het rapport van Lengkeek probeerden de oppositie nog enkele keren om de coalitie partijen uit de tent te lokken, maar ook deze opzet mislukte.

Overval techniek

Resultaat van dit alles was dat de oppositie grote woorden sprak en aangaf zich geschoffeerd te voelen. Het was inderdaad bepaald geen verheffende avond, maar ik vind dat de oppositie vooral bij zichzelf te rade moet gaan.

In de eerste plaats zou het hen hebben gesierd als ze vooraf de debatonderwerpen hadden gedeeld en dan ook in minder suggestieve bewoordingen. Het vooraf delen van debat onderwerpen is gebruikelijk en biedt partijen de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Nu werd ervoor gekozen om vol op het orgel te gaan en een soort overval techniek toe te passen en dan ook nog eens heel massief met één geluid in veroordelende en suggestieve bewoordingen.

Toen duidelijk was dat een debat volgens de lijnen van de oppositie partijen was mislukt, probeerden ze nog wel draagvlak te krijgen voor een raadsenquete* (vergelijkbaar met een parlementaire enquete). Die steun kwam er (nog?) niet vanuit de coalitie partijen omdat we midden in het proces zitten en er ook andere instrumenten nog ter beschikking staan. Dit middel moet je pas willen inzetten als een proces is afgerond.Conclusie over deze avond is dat er nu alleen maar verliezers zijn en dat we als raad een slecht visitekaartje hebben afgegeven. Het was een avond om snel te vergeten.

Theo Krins

*Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren - die onder ede plaatsvinden - hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet.

Rumoer over bouwlocaties

D66 D66 De Bilt 19-10-2019 07:44

Er is een bom ontploft in onze gemeente. Natuurlijk niet letterlijk maar figuurlijk.

Wat is er gebeurd? Het College heeft een notitie gemaakt waarin 13 locaties worden genoemd waar woningen gebouwd gaan worden. Het College heeft deze notitie in opdracht van de Raad gemaakt. Ook heeft de Raad de randvoorwaarden voor deze notitie benoemd in de uitgangspuntennotitie woningbouwambitie en het gewenste participatieniveau (meeweten) aangegeven.

D66 ziet en hoort dat deze plannen veel en emotionele reacties oproepen bij onze inwoners. Wij begrijpen dat mensen geschrokken zijn. Er gaat namelijk mogelijk iets veranderen in je nabije leefomgeving. Dat is niet niks en dat geeft emoties.

Waarom doet het College dit?

Al jaren worden er te weinig sociale huurwoningen in onze gemeente gebouwd. Ook zijn er te weinig middeldure huurwoningen. De wachttijd van een sociale huurwoning is 11 jaar.  Op de 33 sociale huurwoningen die op de Melkweg gebouwd gaan worden, reageren 150 mensen per aangeboden woning. Dit zegt iets over de druk op de sociale woningmarkt. Van de Brandweer hebben we gehoord dat ze moeilijk aan vrijwilligers kunnen komen en ook dat ze de door hen opgeleide jonge brandweermensen kwijtraken omdat die geen woning in onze gemeente kunnen vinden. Allemaal voorbeelden van de krapte op de woningmarkt in onze gemeente.

We wonen in een van de meest geliefde woningmarktregio’s van ons land. In de U10 (10 gemeente rond Utrecht) is er behoefte aan meer dan 100.000 woningen tot 2040. Om in onze eigen lokale woningbehoefte te voorzien heeft de Raad afgesproken 845 woningen in de periode 2016 – 2026 en 450 sociale huurwoningen in de periode 2016 – 2030 te bouwen.

Voor de Raad en ook voor D66 schetst deze situatie het dilemma waar we als gemeente voor staan. Een duivels dilemma zelfs. Aan de ene kant de noodzaak tot het bouwen van woningen waar in onze gemeente grote behoefte aan is en aan de andere kant het zoveel mogelijk behouden van het geliefde groene karakter van onze gemeente. In deze plannen van het College is er rekening gehouden met het behoud van groen en ook het behoud van speelruimte voor kinderen. Al is niet iedereen het hier mee eens.

Zijn er dan geen ander locaties?

Het College is gezien de gewenste snelheid uitgegaan van locaties die in het bezit van de gemeente zijn. Hier kan snel gestart worden met bouwen. En de Schapenweide dan? De Raad heeft onlangs besloten dat hier tenminste 150 woningen worden gebouwd en dat er bedrijven komen die passen in de Life Science filosofie. D66 is in goed gesprek met de omwonenden, want ook hier is de ruimte beperkt, bijvoorbeeld voor verkeer.

Het huidige beleid van de Provincie is dat de gemeente eerst hun bouwopgave binnenstedelijk moet realiseren. Daarna kan er pas een gesprek plaats vinden om buiten de rode contouren te bouwen.

We begrijpen dat deze keuzes voor de 13 locaties niet altijd makkelijk zijn en dat dit tot angst en boosheid bij een groot aantal omwonenden heeft geleid. Het is aan de Raad om een besluit over deze notitie te nemen. Belangrijk bij dit besluit is de afweging van algemeen belang versus het deelbelang. Ook dit is een duivels dilemma. Een moeilijke keus. Volgens het hele College en het coalitieakkoord is deze keuze nodig om in onze eigen woningbehoefte te voorzien.

Het geluid van de woningzoekende die al lang op een sociale huurwoning wacht wordt niet voldoende in deze discussie gehoord. Dat vinden wij jammer.

Hoe nu verder?

Als deze notitie is vastgesteld, gaat er per locatie een participatietraject gestart worden. Natuurlijk niet met alle locaties tegelijk maar gefaseerd. Per locatie gaan omwonenden meepraten over de verdere invulling van de locatie. Hoe wordt de locatie bebouwd, welk groen willen we behouden, wat is de lokale woonwens, aan dit soort vragen moet u denken.

Op dit moment luistert D66 naar de inbreng van de verschillende groepen in onze samenleving. Daarna wegen we alle belangen en nemen we een definitief standpunt in. D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen, een positieve blik op de toekomst met inzet op kwaliteit en vernieuwing.

Fractie D66 De Bilt, oktober 2019 Donja Hoevers Michiel van Weele John van Brakel Hanneke de Zwart

Algemene Beschouwingen 2019

D66 D66 Oude IJsselstreek 19-10-2019 06:47

De bijdrage van Ine Woudstra, zoals uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen op 17-10-2019:

Voorzitter,

Allereerst wil ik het college bedanken voor de prettige manier waarop zij ons als raad de onderdelen van de bestuurs-rapportage hebben gepresenteerd, het was plezierig om te zien en horen waar zij trots op zijn en ook vooral, waar het college aandacht voor vraagt. 

Wij grijpen deze algemene beschouwingen graag aan om te reageren op de punten die zij hebben genoemd maar ook om in te gaan op onderwerpen die niet zijn genoemd. 

Sociaal domein 

Tijdens de presentatie vanuit het college werd aangegeven dat de kwaliteitsslag binnen het sociaal domein voor resultaten heeft gezorgd. Onze fractie denkt dat het met de resultaten die zijn behaald nog wel wat tegenvalt. 

Gaan we met deze resultaten voortvarend de goede kant op, gaan we het tij inderdaad keren? En hebben we voldoende in beeld dat we zorg wél blijven inzetten daar waar het nodig is? Daar zullen we met z’n allen goed naar moeten blijven kijken. Het sociaal domein zal een groot hoofdpijndossier blijven! 

Wij hoorden een mooie aanpak, de normalisatie van de zorg. Wanneer wordt een probleem of hulpvraag van één van onze inwoners zo groot dat er ondersteuning nodig is, het college schetste een holistische aanpak, met ook aandacht voor familie en betrokkenen. Dat klinkt goed, echter…. 

Wij zien als fractie een gemiste kans, en dat is die van preventie. 

De samenwerking met huisarts, voedselbank en politie zoals door het college wordt geschetst valt onder signalering van problematiek, en dat moet niet worden verward met preventie. Preventie ligt immers voor signalering. Signalering is het vroegtijdig vaststellen van problemen, preventie moet voorkomen dat er problemen gaan ontstaan 

Een onderdeel van preventie van problematiek die een beroep kan gaan doen op het sociaal domein is participatie. Het meedoen met de samenleving in alle aspecten. 

En dan vooral het meedoen op de arbeidsmarkt. En dan ontkomen wij er niet aan om het over de toekomst van Laborijn te hebben.. 

Op pagina 84 van de programmabegroting wordt stellig uitgesproken dat wij als Oude IJsselstreek gaan uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling, dat lijkt wat al te voortvarend. Graag zien wij die tekst genuanceerd en juist weergegeven. 

Als raad moeten wij goed in beeld hebben met welke financiële gevolgen eventuele uittreding, dan wel aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gemoeid zal gaan, voordat u ons vraagt om goedkeuring van uw bestuurs-rapportage en begroting. 

Wonen in onze gemeente 

Onze gemeente staat voor een uitdaging als het gaat om passende woonvormen. Met name voor jongeren en senioren. De behoefte is groot en het belang om deze doelgroepen binnen onze gemeente te houden eveneens. Studenten wilt u verleiden om binnen de gemeente te blijven wonen. 

Dat zal niet gaan zonder goede bereikbaarheid. Studenten studeren immers ver buiten onze gemeente. En met de huidige bereikbaarheid, fileproblematiek en openbaar vervoerregelingen kunnen wij onze versierpogingen richting de studenten wel op onze buik schrijven. Wat onze fractie betreft gaat passend wonen én goede bereikbaarheid dan ook onlosmakelijk samen. 

Inclusie

Inclusie is een onderwerp waar wij als fractie altijd veel aandacht voor hebben gevraagd. Inclusie gaat over het optimaal, onbeperkt en onafhankelijk mee kunnen doen met de samenleving. Inclusie gaat niet over aanpassingen, gaat niet over uitsluitingen en gaat niet over “het speciaal voor één doelgroep organiseren van een activiteit” 

Als voorbeeld van inclusie werd het prikkelarme uurtje op de Silvoldse kermis genoemd. Op zondag 15 september van 13.00 tot 14.00 uur was er de mogelijkheid de kermis prikkelarm te bezoeken. Laat ik voorop stellen; ik waardeer het initiatief enorm, maar laat ik vooral benadrukken; dit is géén inclusie, dit is aanpassing. 

Aanpassing is een stap om te komen tot inclusie, en dat is een goede stap. Maar laten we daarmee niet denken dat het geregeld is. 

In de huidige aanpak van inclusie is ervaringsdeskundigheid meegenomen. Dat is goed, die betrokkenheid hebben we nodig. Echter, ervaringsdeskundigheid is niet vanzelfsprekend deskundigheid. Wij missen in de aanpak die wordt geschetst in de bestuursrapportage de verbinding tussen de ervaringsdeskundige en de deskundige, de professional, om te komen tot volledige inclusie. 

Wij zien in de bestuursrapportage tevens dat het budget voor inclusie naar beneden wordt bijgesteld, graag zou ik in de komende commissie een update willen zien van de inclusieagenda, de rol van de deskundig professional en een verklaring voor de naar beneden stellling van het budget. 

Agrarische ondernemers in onze gemeente 

Onze regio kenmerkt zich door een landelijke omgeving met veel agrarische ondernemers. U sprak als college terecht uw zorgen uit over de toekomst van deze ondernemers. Het boerenprotest heeft u geraakt gaf u aan. Dat is mooi! Want het raakt D66 ook! Maar waar het ons vooral raakt is dat het anders moet, en niet over de rug van de boeren, maar mét de boeren. Maar anders moet het! 

Kringlooplandbouw, wij juichen het van harte toe. D66 pleit voor kringlooplandbouw. Een landbouwsector die goed voedsel produceert en zorg draagt voor het landschap en een zelfherstellende en vruchtbare bodem. Wij zien wel graag de samenwerking met de provincie als het gaat om dit thema. 

Toerisme en recreatie

Alle inspanningen ten spijt is het u als college niet gelukt om met een mooie ambitie voor toerisme en recreatie in onze gemeente te komen en hebben we als raad uw taak overgenomen. De werkgroep en de expertmeeting zal het belangrijke werk voor u als college gaan uitvoeren. Mooi, want dat verdient onze regio. 

Wat onze regio ook verdient is voldoende financiële middelen In de begroting is voor bestaand beleid beduidend minder opgenomen dan in 2019. De expertmeeting zal een nieuwe impuls moeten gaan opleveren waarbij nog maar moet blijken of de begrootte middelen voor deze impuls voldoende gaan zijn. Wij zijn benieuwd hoe serieus wij de uitgesproken ambitie vanuit het college, als het gaat om toerisme en recreatie moeten gaan nemen. 

Duurzaamheid 

Het college sprak in de presentatie van vorige week donderdag over de mogelijkheden van duurzame afvalverwerking en zelfs over een Milieustraat, alle scenario’s zijn mogelijk, hebben wij de portefeuillehouder horen zeggen. In 2020 wordt één scenario gekozen. 

Onze vraag voorzitter; Als alle scenario’s mogelijk zijn hoe is dat dan begroot? Dat kan toch geen blanco cheque zijn voor de portefeuillehouder. Met de begroting voor 2020 zoals het college deze nu aan de raad voorlegt, zal de keuze zich toch moeten beperken tot een aantal scenario’s. In dit onderwerp missen wij als D66 de ambitie die wordt uitgesproken. “Alles is mogelijk op het gebied van milieuverwerking” is niet een ambitie waar wij “ja” of “nee” tegen kunnen zeggen.

En dan tot slot voorzitter; op facebook werd op 23-09 j.l. een oproep gedaan voor de naam van een bus, een oude SRV wagen. Deze bus wordt ingezet om als bus informatie te gaan verspreiden en gaat rondrijden in onze gemeente. Voorzitter, 

mogen wij onze vraagtekens hebben bij deze bus, die waarschijnlijk op diesel rijdt en niet erg milieuvriendelijk is? 

The post Algemene Beschouwingen 2019 appeared first on D66 Oude IJsselstreek.

Niets doen is geen optie!

D66 D66 Schiedam 18-10-2019 21:30

Op 17 oktober was het de internationale dag tegen armoede. Door heel Nederland vonden bijeenkomsten plaats in het teken van armoede.

D66 Schiedam vindt het belangrijk dat we aandacht blijven houden voor dit probleem. Want zelfs in een welvarend land als Nederland leven ruim 900.000 mensen (5,9%) in armoede. Het aantal werkende armen neemt toe, steeds meer mensen maken gebruik van de voedselbank en de verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter.

In Schiedam zien we dit ook met bijna 7.000 armen (8,9%). Maar liefst 1 op de 6 kinderen in Schiedam groeit op in armoede. Er zijn verschillende regelingen, maar dat lijkt vooral een doekje voor het bloeden. Zeker op een dag als deze trekken we het ons aan dat er zo veel Schiedammers zijn die leven in armoede. Helaas is er geen pasklare oplossing, maar niets doen is wat ons betreft geen optie.

Wij willen Schiedammers die het nodig hebben een hart onder de riem steken. En daarom zetten wij ons in om, zowel in het college, als op de internationale dag van de armoede 2020, hier aandacht aan te besteden.

Anouschka Biekman Jarle Lourens

The post Niets doen is geen optie! appeared first on Schiedam.

De duurzame samenwerking in Nieuwegein

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks D66 CDA Nieuwegein 18-10-2019 13:53

https://nieuwegein.sp.nl/blog/alle/martijn-stekelenburg/2019/10/de-duurzame-samenwerking-in-nieuwegein
Na de laatste raadsverkiezingen lag er een ingewikkelde uitslag. Het was niet mogelijk een duidelijk linkse- of rechtse coalitie te vormen en daarmee begon een enorm geneuzel. Deze week kwamen we achter de gevolgen daarvan. Hoewel iedereen anderhalf jaar geleden de mond vol had van bestuurlijke vernieuwing, blijkt dat op een enorme illusie uitgedraaid te zijn.

Tijdens de coalitieonderhandelingen moest er legitimatie gevonden worden voor de vreemde combinatie van partijen die een coalitie moesten gaan vormen. In die tijd werd er ook gesproken over een ‘raadsakkoord’ en ‘wisselende meerderheden’. Oppositie en coalitie: dat bestond allemaal niet meer. Zo moest je niet meer denken! Dat is oude politiek! Uiteindelijk vond men dat toch een beetje te spannend en werd op het laatste moment een krappe meerderheid gevonden: Beetje links, flink wat rechts, en een beetje lokaal als kneedbaar cement in een brokkelige en kleurloze coalitie.

Dat was natuurlijk wel een heel treurige afloop na de aanlokkelijke stip op de horizon van de bestuurlijke vernieuwing! Daarom kwam er ineens de ‘strategische agenda’. Geen raadsakkoord, niet afgebakend, niet concreet en dus prima geschikt als afleidingsmanoeuvre. Dit om de raadsleden en met name de oppositie te laten denken dat de wereld aan het veranderen was, ook in Nieuwegein.  Zo’n agenda (het woord zegt het al) is niets anders dan een schema met onderwerpen en afspraken wanneer- er over -wat gesproken wordt. Dat wordt uiteindelijk ‘alles en altijd’ want belangrijke discussies laten zich niet beteugelen en steken gewoon de kop op.

De bijeenkomsten in het kader van de ‘agenda’ zijn soms best informatief, maar er komt geen enkel wezenlijk besluit uit voort. Dat was ook niet de bedoeling, de coalitiepartijen maken liever de afspraakjes achter gesloten deuren, zoals altijd. De SP bij monde van Frank van den Heuvel, besloot zelf dan maar de stoute schoenen aan te trekken en met een initiatiefvoorstel te komen. Duurzaamheid is een groot goed en Frank had bedacht dat onze inwoners veel beter geholpen moeten worden met het isoleren van hun huizen. Daar had hij goede ideeën over en besloot een groot aantal partijen te betrekken, zowel uit de coalitie als de oppositie.  Tien maanden lang werkten zij samen aan een prachtig plan, dat ambtelijk besproken werd en ook aan de wethouder duurzaamheid voorgelegd was. Dus alle deuren open: oppositie en coalitie bestonden inderdaad even niet meer! Kort voor de zomer werd er een initiatief ingediend met een meerderheid aan partijen, uniek in Nieuwegein en nog nooit vertoond. Op het initiatief stonden de logo’s van SP, ChristenUnie, D66, PvdA, CDA en GroenLinks. Het document zou van commentaar worden voorzien door het college en na de zomer voor besluitvorming worden voorgelegd. Hoe mooi en bestuurlijk vernieuwend was dit!

Maar de euforie was van korte duur. Na de zomer, toen de fracties van vakantie terug waren, ontstonden er scheuren in de samenwerking. Het college had inmiddels ook gewerkt aan een zogenaamd ‘duurzaamheidsprofiel’ en vond dit ineens véél beter dan het initiatiefvoorstel. Er moet een spoedberaad van de coalitiepartijen zijn geweest want direct daarna begon een beschamende aftocht van de alle coalitiepartijen uit het initiatief. Ze eisten dat hun logo van het document werd gehaald en gingen vervolgens praten alsof ze geen mede-indiener waren. Het duurzaamheidsprofiel werd vastgesteld en een maand later toen het mooie initiatief alsnog onder de hamer moest komen, was de steun hiervoor geheel weggeëbd. Het initiatief wordt nu een bijlage in een subsidieaanvraag voor verduurzaming van woningen. Het Rijk heeft namelijk wel door dat hier een prioriteit ligt en gaat gemeenten van middelen voorzien. Het college komt nu met een vaag omschreven ‘duurzaamheidsloket’ (vreselijk oubollige term overigens) en men gaat over tot de orde van de dag zoals altijd.

De strategische agenda dendert lekker voort. Er was pas een sessie over Wonen, daar is nog geen enkele conclusie uit getrokken. Het leidt zoals verwacht helemaal nergens toe en maakt geen verschil. Als men warm loopt voor dat geklets in plaats van een zeer goed en raadsbreed gedragen initiatiefvoorstel, dan raad ik u aan om op te passen voor politici die zichzelf de vernieuwing toeschrijven. Vernieling is een beter passende term. U bent gewaarschuwd…

Statendebat over stikstof legt coalitieverschillen bloot

D66 D66 CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Overijssel 18-10-2019 12:30

Woensdag 16 oktober is een bijna 5 uur durend debat gevoerd in onze Staten, met 150 boeren op de tribune en veel trekkers buiten. Het ging natuurlijk over stikstof, de toekomst van de landbouw, de bestuurlijke koerswijzigingen en de emoties die hierbij vrij zijn gekomen. Het resultaat? De onduidelijkheid over wat er in een half uur overleg tussen de gedeputeerde en de afvaardiging van de boeren is gebeurd blijft bestaan. Of het college zich zal voegen in nieuwe, landelijk te maken afspraken tussen kabinet en alle provincies? De gedeputeerde zegt geen volmondig ja; hij sprak wel de intentie uit maar ook de optie om zelf Overijsselse regels uit te vaardigen blijft bestaan. Inmiddels is op 17 oktober door de minister duidelijk gemaakt dat er tot 1 december nieuwe afspraken tussen Rijk en Provincies zullen komen.

Verschillen

Opvallend waren de verschillen tussen CU ten opzichte van CDA en VVD  enerzijds en anderzijds ook de uitzonderlijke pro-boeren opstelling van PVV en Forum. Die ontkennen volstrekt dat er een probleem is, geheel passend bij hun landelijke koers. Tenslotte viel ook de gehele afwezigheid van de PvdA in het debat op. Het leek erop dat men in de PvdA fractie ook ongelukkig was met hoe het allemaal was verlopen. CU en PvdA leken tegenover de CDA en VVD fracties te staan. En de ooit zo nette SGP fractie trok, sinds ze een gedeputeerde hebben die over landbouw gaat, fel van leer door onbehoorlijke opmerkingen naar D66, SP, de PvdD en GL . De verdeeldheid was groot. De emoties waren voelbaar.

Als fractie hebben we in het debat verschillen bloot gelegd. De bestuurlijke koerswijziging van de SGP gedeputeerde en het voltallige College hebben we publiek verwoord en zo voor iedereen zichtbaar gemaakt. We hebben vastgehouden aan de ambitie de stikstofdepositie fors te beperken en ook de reductie van de veestapel als middel benoemd. En we hebben in onze bijdragen in de Staten een krachtige stem gegeven aan kwetsbare natuur. Onze koers voor de toekomst van de landbouw in Nederland blijft: we willen de staat van de natuur versterken en de landbouw zal haar uitstoot van stikstof (die neerslaat in kwetsbare natuur) fors moeten beperken. Er is geen keus!

Onduidelijkheid blijft

Op het einde van het debat hebben we samen met andere partijen een motie van treurnis ingediend. Die haalde het uiteraard niet. De coalitie sloot de rijen. Maar ik voorzie dat het in de coalitie met dit dossier nog stevig kan botsen. De PvdA lijkt vleugellam. De CU staat achter haar minister van Landbouw en verwacht dan ook een wijziging van het landbouwbeleid in de provincie. De CDA fractie is verdeeld (maar zit gevangen in decennia boerensteun) en de VVD  babbelt mee. En ondertussen ontstaat het beeld dat de SGP alles uit de kast haalt om haar gedeputeerde vooral te steunen. Want die had het zichtbaar moeilijk.

Wij dienen naar aanleiding van de technische sessie en het debat een nieuwe serie schriftelijke vragen in. Er is en blijft nog veel mist bestaan dat het debat niet ten goede komt en geen recht doet aan transparant democratisch bestuur. We zullen als oppositiepartij blijvend opkomen voor de Tuin van Nederland waar het voor iedereen goed recreëren, ondernemen, wonen en werken blijft. Maar dan wel in een Tuin die veel beter in balans is!

Wil je het debat terugkijken? Klik dan hier!

Wybren Bakker,

Fractievoorzitter en woordvoerder natuur & landbouw

Geld voor Ringweg moet naar Leidse minima en zorg

SP SP D66 PvdA Leiden 18-10-2019 12:16

De Leidse SP vindt het onacceptabel dat het college van D66, GL en PvdA ruim 18 miljoen euro wil besparen op het minimabeleid, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de begrotingsbehandeling volgende maand in de Leidse gemeenteraad wil de SP voorstellen om niet te bezuinigen op de mensen die de steun van de gemeente het hardst nodig hebben, maar om het verkeersproject Leidse Ring Noord (dat 135 miljoen kost) te schrappen, en het Leidse geld wat hiervoor gereserveerd is te gebruiken voor het sociaal domein.

“Het kabinet geeft de gemeenten te weinig geld om hun zorgtaken te kunnen vervullen, maar wij willen niet dat de gemeente Leiden de beul van het kabinetsbeleid wordt. De SP wil niet bezuinigen op de mensen die het nu toch al moeilijk hebben en de steun van de gemeente hard nodig hebben. Laten we dan bezuinigen op een verkeersproject wat niet echt nodig is en waarbij Leiden ook nog eens voor ruim 40 miljoen de rekening van Leiderdorp betaalt. Draai onze minima en hulpbehoevenden niet de nek om voor een weg in Leiderdorp” aldus Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de Leidse SP.

Martijn Blogt: De herfstvakantie staat voor de deur

PvdA PvdA GroenLinks VVD D66 CDA 's-Gravenhage 18-10-2019 11:48

Beste lezer,

De herfstvakantie staat voor de deur. De regen slaat tegen het huis. Ik verheug me op een rondje hardlopen door het Haagse Bos tussen de buien door. Genieten van de kleurenpracht, het is herfst. 

Ook even van genieten na alle politieke hectiek van de afgelopen weken. Je leest erover in mijn blog van deze week: over de vorming van een nieuw stadsbestuur, de vreugdevuren en een belangrijke stap naar een fijn Sinterklaas voor alle Haagse kinderen.

De PvdA spreekt mee over vorming nieuw stadsbestuur

Deze week zijn de gesprekken gestart voor een nieuw stadsbestuur. De Haagse PvdA is in gesprek met GroenLinks, D66, CDA en VVD om te kijken of we tot een coalitieakkoord kunnen komen. Maandag reageerden we op de uitkomst van verkenner Tom de Bruijn: de PvdA is bereid mee te praten. Maar we doen niet zonder meer mee. Je leest hier onze reactie.

Vreugdevuren

Gisteren vond het langverwachte debat plaats over de vreugdevuren en de bijna ramp op Scheveningen de afgelopen jaarwisseling. De Onderzoeksraad voor Veiligheid was buitengewoon kritisch in het rapport. De PvdA deelt de conclusies volledig: er was niemand de baas, er zijn onaanvaardbare risico’s genomen met te hoge brandstapels en een slecht doordachte veiligheidsorganisaties. Je leest onze inzet in het debat gisteren hier

Wat betekent dit nu voor de komende jaarwisseling? Kan dan wel aan alle nodige eisen worden voldaan? Is de veiligheidsorganisatie dan wel op orde? De PvdA houdt er grote twijfels bij. Wij vonden het te ver gaan om gisteren al te besluiten om een beperkt vuur (zoals door burgemeester Remkes voorgesteld) komend jaar niet toe te staan, maar pas in november – als de gemeenteraad het veiligheidsplan ter beoordeling langs krijgt – zullen wij besluiten of we het verantwoord vinden.

Ook in Den Haag wordt Sinterklaas een leuk feest voor alle kinderen

Het is dan toch eindelijk gelukt. Mikal slaagde er gisteren in een meerderheid te krijgen in de gemeenteraad om bij de intocht af te stappen van zwarte piet. Alle aan slavernij te relateren symbolen zijn dan niet meer toegestaan. Tot een paar weken geleden leek hiervoor geen meerderheid in de Haagse raad. Mikal wist de handen op elkaar te krijgen. Omdat het Sinterklaasfeest een fijn feest moet zijn voor ieder kind. Lees erover op Omroep West en in de Telegraaf.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfstvakantie-is-begonnen-2/

Iedereen tijdens de winter een dak boven het hoofd

Er is meer geld voor de daklozenopvang. Maar het aantal mensen zonder dak boven het hoofd blijft maar groeien. Een grote zorg. Een tekort aan slaapplekken dreigt de komende winter. Daarom diende Janneke een motie in de gemeenteraad om het stadsbestuur aan te sporen alles te doen om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. En met succes, want de motie werd met brede steun aangenomen! We gaan aan de slag, zodat niemand tijdens de komende winter op straat hoeft te slapen.

Sorghvlietpark & gratis drinkwater op fetivals

Pogingen van ons om het Park Sorgvliet gratis toegankelijk te maken voor mensen met een Ooievaarspas en goedkoper te maken voor dagjesmensen strandde helaas. Dat gold ook voor ons pleidooi voor gratis drinkwater op festivals, waar Janneke zich al een tijdje voor inzet.

Mikal en Kirsten praten over vrouwen in de politiek

Vorig weekend ging Mikal met Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul tijdens Movies That Matter on Tour in het Filmhuis in gesprek over vrouwen in de politiek. Dit deden ze naar aanleiding van een screening van de documentaire The Feminister, over de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström. Een mooie en interessante middag, waarin Mikal en Kirsten ook vertelden over hun eigen ervaringen als vrouwen in de politiek. En dan stond het gesprek ook nog eens onder de bezielende leiding van onze eigen fractiemedewerker Gilles!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfstvakantie-is-begonnen-2/

Janneke spreekt tijdens “In strijd met de roeping van de vrouw”

En ook Janneke maakte haar opwachting deze week, bij een avond met de titel ‘In strijd met de roeping der vrouw!’ in de Koninklijke Bibliotheek! Janneke ging samen met hoogleraar politicologie Monique Leyenaar in gesprek over vrouwenkiesrecht en feminisme, en over alle voorvechters voor vrouwenrechten, uit het verleden en het heden. Zoals Mathilde Wibaut. En Janneke kennende kwam ook Aletta Jacobs weer om de hoek kijken. En terecht!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfstvakantie-is-begonnen-2/

Een heerlijke herfstvakantie gewenst!

Martijn

Het bericht Martijn Blogt: De herfstvakantie staat voor de deur verscheen eerst op PvdA Den Haag.