Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

99985 documenten

Brief aan de verkenner

D66 D66 Nederland 30-11-2023 09:42

Op 22 november ging Nederland naar de stembus. Volgens de voorlopige uitslag winnen de PVV en NSC ongeveer 20 zetels ten opzichte van vorige keer. De PVV wordt daarmee de grootste fractie, op enige afstand gevolgd door GL-PvdA en de VVD.

Voor D66 betekenden deze verkiezingen een harde klap. Hoewel wij trots zijn op de resultaten van de afgelopen jaren en op onze campagne, is het evident dat D66 nu een flink aantal zetels verliest. In de coalitievorming past ons een bescheiden rol. Dat maakt D66 niet minder strijdbaar. Juist nu zullen wij ons in de Tweede Kamer met nieuwe energie onverminderd inzetten voor meer klimaatactie, beter onderwijs, een eerlijkere economie in een land waar iedereen erbij hoort.

Nu de PVV de grootste partij is geworden, zijn zij aan zet. Het behoeft weinig betoog dat veel onderdelen van het extreme PVV-gedachtegoed indruisen tegen de idealen van D66. De PVV wil stoppen met al het klimaatbeleid en wil moskeeën en korans verbieden. De partij pleit voor een Nexit en wil de steun aan Oekraïne beperken. Zelf heeft Geert Wilders als partijleider stelselmatig beroeps­ en bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Hij werd door de rechter veroordeeld voor zijn minder Marokkanen-uitspraak, noemde journalisten ’tuig van de richel’ en vergeleek transgenders met dieren. Op geen van deze uitspraken is hij ooit teruggekomen. Met zijn uitspraken over rechters, het parlement en de onafhankelijke media ondermijnt hij het gezag van de instituties die de basis vormen van onze democratische rechtsstaat.

D66 staat juist voor een Nederland waarin iedereen gelijke rechten heeft, iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en waarin we elkaar met open vizier tegemoet treden. Een land met een weerbare en veerkrachtige democratische rechtsstaat. Een land dat stevig verankerd is in de Europese Unie en een sterke internationale oriëntatie heeft. Een land waarin bestaanszekerheid het vangnet is en onderwijs de springplank. Een land dat ambitieus werkt aan het stoppen van de klimaatcrisis om zo een toekomstbestendige economie te creëren. Een land dat de Nederlandse natuur beschermt door de stikstofuitstoot snel fors terug te brengen. Dat zo boeren perspectief geeft en ruimte maakt om voldoende woningen te kunnen bouwen. Een land dat bij al deze opgaven vertrouwt op de wetenschap. Sinds 2006 is D66 dan ook duidelijk: politiek van intolerantie krijgt van ons nooit de ruimte. Wij gaan niet deelnemen aan een coalitie waar de PVV onderdeel van uitmaakt.

De realiteit is dat de kiezer rechtse partijen een meerderheid heeft gegeven. De VVD heeft de afgelopen zomer de deur naar een kabinet met de PVV opengezet. Met deze koerswijziging hebben zij naar onze waarneming bijgedragen aan het electorale succes van de PVV. We adviseren u daarom te verkennen of een coalitie met daarin de grootste partijen van rechtse signatuur (PVV, VVD, BBB, NSC) kans van slagen heeft.

Met vriendelijke groet,

Rob Jetten

Fractievoorzitter D66

Begroting 2024: financieel op orde maar ademt stilstand

D66 D66 Vught 28-11-2023 13:04

Tijdens de raad van 9 november behandelde de raad de begroting voor 2024. De begroting van 2024 is sluitend, met een kleine plus van rond 400.000 euro. Ook de komende jaren is de begroting sluitend, met mogelijk een klein tekort in 2026. Maar beleidsmatig vindt D66 het een koude douche voor Vught. Constructieve voorstellen van D66 werden afgewezen of hebben we aangehouden om opnieuw in stemming te brengen. Dit met uitzondering van het Taalhuis. Op initiatief van D66 komt er met raadsbrede steun structureel fors meer geld om de laaggeletterdheid tegen te gaan.

D66 is blij met het extra geld voor bomen, waarbij uitvoering wordt gegeven aan onze eerder aangenomen motie. Ook is het goed dat versneld onveilige verkeerssituaties worden aangepakt. De omgevingswet – een grote uitdaging voor de komende jaren – wordt goed voorbereid. Ook de financiële kengetallen, zoals solvabiliteit, laten een beter cijfer zien dan we afgelopen jaren. Maar wel nemen de risico’s jaar op jaar toe. Van 6,6 miljoen in 2019 tot bijna 10 miljoen nu. Dat kunnen we aan maar dat lijkt geen goed teken.

“Maar dan stopt ons enthousiasme en slaat het om in teleurstelling. De begroting gaat meer dan over geld alleen. Het gaat om doen, het gaat om daadkracht, het gaat om dingen verbeteren, het gaat om dingen realiseren in het algemeen belang. Dat waar wij als D66 altijd voor gaan en blijven gaan. Maar er als het aan het college ligt gebeurt er ook volgend jaar niet veel.” aldus fractievoorzitter Dion Meuwissen

Vertraging en vervreemding

“Bijna een jaar na de uitspraak van de raad van state blijft het college rustig door begroten met het oorspronkelijke, vernietigde plan voor de N65. Er ligt geen grondslag meer voor deze begrotingsposten voor N65. Ook het hebben van een taskforce is dat niet. Dat is de zaak op de lange baan schuiven. De discussie dient hier in deze raad plaats te vinden en niet binnen een taskforce en het wordt hoog tijd.” Ook op cultuur is er sprake van een toenemende vervreemding van de realiteit. “Het college gooit de luiken dicht voor het bestuur van de Speeldoos en het culturele veld ligt er knock-out bij nadat al eerder hun visie was getorpedeerd. Dat is een vorm van afbraakbeleid, samen met De Speeldoos gaat zo ook de Vughtse cultuur ten onder. Dit moet anders.” aldus Meuwissen.

“Een vele tonnen kostend onderzoek moet bewijzen dat het Vught past om een van de grootste basisscholen van Noord-Brabant neer te zetten. Wij hopen vurig dat de uitkomst is dat we dit niet moeten doen. Dat de school pas op zijn vroegst in 2028 in gebruik kan worden genomen is iets om je voor te schamen. Een hele schoolgeneratie in noodlokalen.”

Het college kondigt aan het ruimtegebrek in het Kwartier het komend jaar al op te lossen. Hoe dit gaat gebeuren wordt uit de begroting niet duidelijk. Ook de participatie website WijinVught.nl wordt steeds onoverzichtelijker. Inwoners betrekken staat ogenschijnlijk stil.

Ogen dicht voor N65

Tijdens de raadsvergadering diende D66 vijf voorstellen in. Samen met de andere oppositiepartijen dienden we motie om de maximumsnelheid op de N65 binnen de kom te verlagen naar 50 km per uur. Er bleek geen meerderheid in de raad om direct stappen te nemen om de luchtkwaliteit, veiligheid en geluidsoverlast van de N65 te verminderen, en wellicht vrachtverkeer te ontmoedigen over de N65 te rijden. We hebben de motie aangehouden, zodat we hier op korte termijn weer over in debat kunnen, zodra de ingestelde ‘taskforce’ met haar bevindingen komt.

Startersleningen nog niet van start

Verder dienden wij een motie in om versneld te beginnen met startersleningen. Het college zegde toe hier begin 2024 op terug te komen en we hebben ook deze de motie aangehouden, in afwachting hiervan. Dit betekent dat we de motie op korte termijn opnieuw in stemming kunnen brengen. Tijdens het raadsdebat beet de VVD ons toe ‘te pronken met andermans veren’. Zij hadden immers in juli het initiatief genomen tot de unaniem aangenomen motie om de startersleningen te gaan herintroduceren. Dat een half jaar later aan de motie, die onder meer vroeg voor de begrotingsbehandeling met een concreet voorstel te komen, nog geen invulling is gegeven en dat we hier aandacht voor vroegen, doet er blijkbaar niet toe.

Verduurzaming stokt

Ons voorstel om de plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven te versnellen werd weggestemd. De plannen in de begroting zijn teleurstellend, echter de coalitie vond dit prima, want er is nu eenmaal sprake van ‘netcongestie’ en daarom wachten ze liever af. Een andere motie van de SP, D66 en PvdA-GL om ook op overdekkingen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen zonnepanelen te plaatsen werd aangehouden, zodat we hier op korte termijn weer op terug kunnen komen. Tot nu toe heeft de gemeente geen enkele significante inspanning geleverd, het blijft bij schoorvoetende verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Inwoners en bedrijven worden nauwelijks gestimuleerd.

Meer middelen voor aanpak laaggeletterdheid

Ten aanzien van de aanpak van laaggeletterdheid vindt D66 dat met de huidige, zeer beperkte financiering, die bovendien niet een vast budget heeft, onvoldoende vooruitgang kan worden geboekt. Volgens cijfers zijn er tussen 2000 en 3000 inwoners die in meer of mindere mate hier in hun dagelijks leven last van hebben. Hoewel ook het coalitieakkoord spreekt van een structureel budget voor het Taalhuis lukte het niet om al in 2024 de middelen fors te verhogen. Ons voorstel om bij de kadernota (2025-2028) structureel meer geld in te zetten vond wel brede steun.

Stoom en kokend water

Voorafgaand aan de begroting werd de tussentijdse rapportage (de ‘burap’) besproken. “2023 moest in het teken staan van een nieuw bestuursakkoord, met een versnelling op het gebied van verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld wonen. Waar hebben we deze versnelling terug kunnen zien?”, vroeg D66-raadslid Pieter van de Meerakker zich af. “Wat zijn de wapenfeiten? Of is het het verhogen van de prijzen voor betaalbare woningen met 14%? Verschillende fracties hadden forse kritiek op de voortgang bij de ontwikkeling van Reinier van Arkel. Waar is de beloofde versnelling op dit dossier? En het feit dat in laatste weken van dit jaar ineens met stoom en kokend water besluiten genomen moeten worden over voor Vught belangrijke onderwerpen. Een daadkrachtig college had dossiers als de Speeldoos, de N65, het Kwartier en het zon- en windbeleid niet op dit laatste moment aan laten komen. Ze had consistent beleid met visie gevoerd in plaats van de raad overspoeld met complexe besluiten in een tijdsbestek van 6 weken.”

Begroting 2024: financieel op orde maar ademt stilstand

https://vught.d66.nl/2023/11/begroting-2024-financieel-op-orde-maar-ademt-stilstand/

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

 

The post Begroting 2024: financieel op orde maar ademt stilstand appeared first on D66 Vught.

Sta op, bouw mee!

D66 D66 Nederland 25-11-2023 07:28

We hebben een beter resultaat gehaald dan een paar weken geleden werd voorspeld. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn. We hadden op meer gehoopt. Maar we laten ons niet uit het veld slaan.

De PVV is de grootste partij geworden. Geert Wilders voerde de afgelopen weken een campagne met een zogenaamd gematigde toon, maar zijn gedachtegoed is nog altijd even extreem. Hij wil uit Europa, stoppen met het klimaatbeleid. En scheert hele bevolkingsgroepen over één kam. Dat is politiek van intolerantie.

Wij zullen altijd opstaan tegen haat en ons uitspreken tegen uitsluiting. Dat is de traditie van onze partij. Als anderen stil blijven, staan wij op. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we blijven doen. Extreme politiek is nooit de oplossing.

Deze uitslag laat zien dat onze strijd nodig is. Voor vrijheid, voor tolerantie, voor de rechtsstaat. Tegen extremisme en voor een land waar je nóóit wordt aangekeken op je identiteit. Waar niet de plek waar je geboren bent bepaalt hoe we naar je kijken, maar wat je doet. Dat is waar D66 voor staat, dat is waar ik voor vecht en dat gevecht geven wij nooit op.

Ik vraag jullie: doe met ons mee. Word politiek actief, moedig vrienden, familie en kennissen om je heen aan om lid te worden van onze vereniging. Dit is het moment om aan Nederland te laten zien dat er een optimistisch alternatief is.

Sta op, bouw mee!

Rob Jetten

Partijleider

De vijf speerpunten van D66 voor het cultuurbeleid in Vught

D66 D66 Vught 20-11-2023 21:28

De inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt voelen zich thuis op de plek waar ze wonen en koesteren de eigenheid van hun dorp. Die eigenheid is het resultaat van een actief verenigingsleven, lokale kunst en cultuur. D66 wil hierin blijven investeren. Vught, Helvoirt en Cromvoirt laten zien wat de waarde is van een gezond sociaal cultureel veld.

D66 is trots op het bloeiende kunst- en cultuurklimaat met veel particulier initiatief in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. D66 wil dat verder versterken omdat kunst en cultuur bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, lokale economie, prettig wonen en de groei van toerisme. Kunst en cultuur verwonderen, prikkelen en laten reflecteren.

D66 wil in een nieuwe Kunst- en Cultuurnota versterking van een verrassend aanbod dat de verwondering stimuleert: voor iedereen toegankelijk, zowel fysiek als qua betaalbaarheid. We delen graag onze vijf speerpunten voor het cultuurbeleid in onze gemeente.

1 Cultuur als basis voor een gezonde samenleving

Cultuur in al haar uitingsvormen draagt bij aan inspiratie, creativiteit, verbeeldingskracht en individuele expressie. Het stimuleert verbondenheid en interactie tussen mensen en draagt bij aan verbeelding, verwondering en prikkelt. Daarmee is cultuur een van de belangrijkste fundamenten voor een gezonde samenleving. Voor D66 wordt de portefeuille Cultuur gecombineerd met Onderwijs als een van de kerntaken van een lid van het college van B&W. De gemeente is initiatiefnemer en ondersteuner van een platform waarin het culturele veld samen met gemeente en ondernemers komen tot een cultuurvisie.

2 Onderwijs als culturele broedplaats

Kinderen van jongs af aan in contact brengen met cultuur in al haar uitingsvormen is essentieel voor hun ontwikkeling. Door kennis te maken met een compleet aanbod van muziek, dans en theater kunnen ze hun hun interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen. Scholen worden geholpen met het opzetten van kunst- en cultuuronderwijs. Hiervoor kunnen culturele instellingen en kunstenaars worden ingezet. Culturele organisaties in Vught bieden hun aanbod op scholen en kinderopvang locaties actief en als introductie kosteloos aan.

3 Bereikbaar aanbod voor iedereen

De drempel om deel te nemen aan cultuur moet zo laag mogelijk zijn en het bereik zo groot mogelijk. Dit geldt voor jong en oud. Hiervoor is een breed aanbod nodig voor alle interesses. Financiële barrières mogen niet in de weg staan. Een lokaal cultuurfonds zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle deelnemers hetzelfde bijdragen, maar ondersteunt deelnemers die niet de middelen hebben om dit zelf te betalen. Als onderdeel van de tot stand te komen cultuurvisie wordt gekeken naar het aanbod in Vught en een plan gemaakt om het aanbod wat ontbreekt in te vullen.

4 Samenwerking als basis voor accommodatiebeleid

Culturele organisaties zorgen voor het aanbod, de gemeente moet zorgen voor een passend accommodatiebeleid waarbij samenwerking,  synergie en doelmatigheid centraal staan. Hierbij worden kaders gesteld en vervolgens met de verschillende organisaties gekeken naar de invulling. Cultuurorganisaties wordt gevraagd om te kijken waar samenwerking opgezocht kan worden om accommodaties zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De gemeente zorgt dat hoogwaardig cultureel aanbod gepaard gaat met hoogwaardige faciliteiten die voldoen aan de eisen en wensen van de aanbieders.

5 Financieel gezond aanbod

Cultuurinstellingen moeten alle tijd en energie die zij hebben steken het aanbod en onderwijs wat zij bieden. Een financieel gezonde balans tussen de bijdrage van de deelnemers, het bedrijfsleven en de overheid is hierbij essentieel. De gemeente neemt hierin waar nodig en gewenst een adviserende rol.

Subsidies vanuit de gemeente worden in belangrijke mate bepaald op basis van deelnemersaantallen en hebben tot doel organisaties zich te kunnen richten op hun kerntaken rond de amateurkunst.

The post De vijf speerpunten van D66 voor het cultuurbeleid in Vught appeared first on D66 Vught.

Brief aan het Noorden

D66 D66 DENK Nederland 18-11-2023 09:01

Het kinderhartcentrum zou verdwijnen uit het Noorden. Er werd een fakkeltocht aangekondigd. Meer dan 10.000 van u waren daarbij aanwezig. Omdat u niet serieus genomen werd. Er werd niet naar u geluisterd. Dat was minder dan twee jaar terug.

Op 10 januari 2022 begon ik als staatssecretaris. Ik trof een harde overheid die mensen tegen de muur duwde. Een overheid die alle juridische middelen aangreep om gelijk te krijgen. Die slecht communiceerde. Die afspraken niet na kwam. Waar je geen gehoor kreeg.

We zijn bijna twee jaar verder. Woensdag maakt u een keuze voor de toekomst. Denk dan nog eens terug. Nu is de gaskraan dicht. Er wordt geen hoger beroep tegen burgers meer ingesteld. Het kinderhartchirugiecentrum blijft. Er is weer perspectief.

Maar het is nog niet klaar. Niet voor u, er is nog genoeg te doen. Ik doe u geen enkele belofte. Niet alles zal in één keer goed gaan. Maar we kunnen wel verder gaan op het ingeslagen pad.

Vertrouwen is de houding van een goede bestuurder. Die vertrouwen geeft, luistert en doet.

Zodat de overheid naast u staat. Daarom vraag ik woensdag weer

uw vertrouwen.

Stem D66,

Hans Vijlbrief

Daarom stem je D66

D66 D66 Nederland 18-11-2023 08:49

Je wilt dat alles op alles wordt gezet om

ons klimaat en onze natuur te redden.

Je bent voor vrijheid, voor een sterke rechtsstaat,

maar je bent niet conservatief.

Je vindt dat iedereen eerlijk bij moet dragen,

maar ook dat wie hard werkt daar meer aan

over moet houden.

Je vindt dat ondernemers de ruimte moeten

krijgen om te groeien en te innoveren.

Je bent sociaal, maar geen socialist.

Je vindt dat mensen over hun eigen leven

en lichaam de baas zijn.

Het laatste wat je wilt is dat Nederland

zich terugtrekt achter de dijken.

Je bent voor internationale samenwerking

en een sterke Europese Unie.

Je weet dat alles begint bij goed onderwijs

en onderwijs altijd beter kan en moet.

Je wilt meedoen, je wilt dat je stem

altijd tot concrete resultaten leidt.

Je wilt met zekerheid voorkomen

dat door jouw stem extremisten

aan de macht komen.

Je wilt een stabiel, betrouwbaar

en daadkrachtig landsbestuur.

Daarom stem je D66.

BESLUITVORMENDE RAAD 09 november 2023

Partij voor Goes Partij voor Goes D66 Goes 16-11-2023 16:36

Beste mensen,

Op 9 november was er weer een besluitvormende raad.

Deze avond was het kindercollege aanwezig en zij stelden zich voor aan de leden van de Goese gemeente raad. Dat deden zij doormiddel van een korte presentatie waarin zij zichzelf voorstelden en ook de raad vertelden wat zij belangrijk vonden voor de stad Goes.

Voor kinderwethouder Renee, zijn belangrijke punten, geen zwerfafval meer, kinderen actief krijgen tegen zwerfafval, leukere afvalbakken die in het Zeeuws complimentjes geven, prullenbakken in de stad opvrolijken met kindertekeningen, ook zou zij graag meer groen in de stad zien.

Joud al shatti, kinderburgemeester gaat voor, gelijke kansen voor iedereen, hij wil dat iedereen zich welkom voelt in Nederland, hij wil graag stichting oprichten voor en door kinderen met als doel meer kinderactiviteiten voor kinderen in Goes, gelijke kansen voor alle kinderen in Goes en ook nieuwe kind vluchtelingen helpen.

Kinderwethouder Nova, wil graag meer diversiteit en groen in de stad voor de dieren. Liefst in de binnenstad.

De bespreekstukken voor deze avond waren,

Opvang asielzoekers in Hotel van der Valk, Partij voor Goes was voor dit collegevoorstel, aangenomen door de raad. Diverse amendementen ( “100% geen overlastgevers”, “evenwichtige spreiding” en “geen veilig Landers” ) ingediend door Nieuw Goes hebben wij niet gesteund. Deze amendementen kregen ook geen van allen een meerderheid in de raad.

…………………………….

SWVO 3

begrotingswijziging 2023, de Partij voor Goes had hierover geen vragen of opmerkingen meer. Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad.

……………………………..

Motie vreemd aan de orde van de dag,

Motie burgerberaad: Een jaarwisseling voor iedereen

De indieners van de motie waren PvdA/GL, D’66 en Nieuw Goes. De Partij voor Goes steunde de motie. De motie riep nogal wat tegenstand op van sommige partijen op. Met name onduidelijkheid over de kosten en twijfel over de uitvoerbarheid van de uitkomst riepen bij sommige partijen aarzeling op. Het college had met name moeite met de eventuele aan een burgerberaad verbonden kosten. De portefeuillehouder deed de toezegging te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze motie. Hier kon de raad zich in vinden. De uitslag hiervan komt naar de raad in het eerste kwartaal van 2024. Wordt vervolgd.

Hierna volgden nog de hamerstukken en rond de klok van 23.30 sloot de voorzitter de vergadering.

Actieplan klimaatbestendige gemeente

D66 D66 Leidschendam-Voorburg 10-11-2023 15:47

Nederland worstelt met de hitte en de droogte. Er is meer vraag naar water dan dat er binnenkomt via regen en rivieren. D66-raadslid Charlotte Bos: “Het voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering is een van ...

Een nieuw plan voor ons voedsel en natuurherstel

D66 D66 Nederland 08-11-2023 16:19

Er is een grote omslag nodig in de landbouw en bij onze voedselproductie. Op enkele partijen na, bestaat hierover ook brede politieke overeenstemming. Het huidige landbouwmodel is niet alleen slecht is voor de natuur, maar ook voor de boer zelf. Ruim een derde van de boeren werkt onder de streep voor minder dan het minimumloon. Vele boeren konden niet mee in de schaalvergroting, waar de overheid met subsidies op koerste, en moesten de afgelopen decennia stoppen met hun bedrijf.

De vraag die rest is: hoe zorg je dan voor een toekomstbestendige landbouw? Met dit plan geeft D66 antwoord op die vraag. Iets dat opeenvolgende landbouwministers de afgelopen jaren niet is gelukt. We stellen een transitie naar kringlooplandbouw voor, waarmee de natuur, de boer én de consument gebaat zijn. In het huidige landbouwmodel zien we dat voedselproductie kunstmatig hoog gehouden wordt met toevoegingen zoals kunstmest, pesticiden en krachtvoer. Aan de andere kant wordt er ook heel veel weggegooid: mest wordt verbrand of geëxporteerd en een derde van al het voedsel dat wordt geproduceerd, wordt vroeg of laat weggegooid.

En we gaan heel inefficiënt om met voedsel: op een derde van de landbouwgrond wordt diervoeder geteeld. Dat voedsel is dus niet voor mensen, maar voor dieren. Maar dieren zijn grote voedselverspillers: er is gemiddeld vijf kilo plantaardig voedsel nodig om één kilo vlees te maken. In kringlooplandbouw gebeurt dat niet meer. Samen met de kracht van de natuur wordt voedsel geproduceerd. Een gezonde bodem staat centraal. De veestapel zal krimpen tot een niveau dat past: we houden net zo veel dieren als we nodig hebben voor de mest en we voeden ze met vers grasland en gezonde voedselresten. Met kringlooplandbouw dragen we flink bij aan natuurherstel.

De omslag naar kringlooplandbouw is complex en vraagt om politieke wil en de juiste sturing met normen en subsidies. D66 stelt hiervoor een Kringloopwet voor. Daarin wordt vastgelegd hoe boeren in een kringloopmodel werken, dus zonder kunstmest, zonder pesticiden en met een focus op het produceren van plantaardig voedsel. We stellen ook een kringloopstandaard voor: producten die aan de eisen van kringlooplandbouw voldoen, krijgen een goede score.

De omslag naar kringlooplandbouw is complex en vraagt om politieke wil en de juiste sturing met normen en subsidies. D66 stelt hiervoor een Kringloopwet voor. Daarin wordt vastgelegd hoe boeren in een kringloopmodel werken, dus zonder kunstmest, zonder pesticiden en met een focus op het produceren van plantaardig voedsel. We stellen ook een kringloopstandaard voor: producten die aan de eisen van kringlooplandbouw voldoen, krijgen een goede score.

En we stellen een kringloopheffing voor in de keten, dus niet bij de boer. De grote agro-bedrijven in de keten zijn namelijk de sleutel tot de oplossing. Met hun sterke marktposities zijn zij de afzetmarkt voor boeren én de doorgang naar de consument. Nu sturen deze bedrijven nog op laagste kosten, terwijl ze zouden moeten sturen op meeste toegevoegde waarde. Met een heffing op niet-duurzame producten wordt het inkopen van producten die wel duurzaam zijn aantrekkelijker, waarmee de afzetmarkt voor kringloopboeren vergroot. Met de opbrengsten uit de kringloopbijdrage vullen we een grote subsidiepot voor (jonge) boeren die de omslag willen maken. We zorgen ervoor dat zij zich financieel geen zorgen hoeven te maken terwijl zij werken aan een duurzame toekomst van hun bedrijf. Zo werken we samen aan een groene toekomst.

Begroting 2024 en het ‘ravijnjaar’ 2026

Progressief Westerveld Progressief Westerveld D66 CDA Westerveld 08-11-2023 12:54

Namens Progressief Westerveld was fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen content met de “burgerlijke ongehoorzaamheid” van het College (en bijna de hele VNG) over het naderende ‘ravijnjaar’ 2026. Het kan niet zo zijn dat de rijksoverheid de gemeenten straks echt kapot bezuinigt. Hierbij zijn hele eerste termijn:

Voorzitter,

Wat mij betreft staan we vandaag binnen het uur weer buiten. Niet omdat ik niet in zou zijn voor een scherp debat of voor een gezellige avond, maar omdat mij inmiddels duidelijk is geworden, dat deze begrotingsraad zich voor geen van beide echt leent. Nu we de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling hebben afgeschaft, krijgt u dus geen bespiegelingen van onze kant over verantwoordelijkheid, over optimisme 2.0, of over het afschaffen van ‘stippen aan de horizon’. We beperken ons tot de begroting 2024 zelf.

Laatst was ik te gast in het illustere gezelschap van de auditcommissie en daar begon ik langzaam maar zeker iets te begrijpen van de nieuwe Planning en Control cyclus, die strakker is vorm gegeven dan hier een aantal jaren gebruikelijk was. Bij een vorige gelegenheid heb ik al mijn welgemeende complimenten gegeven aan de wethouder Financiën en aan de ambtelijke organisatie. Zaken zijn gestroomlijnder; interne procedures en controles zijn beter op orde. En als ik kijk naar deze Begroting 2024, dan is die behoorlijk beter ingericht en leesbaar dan de Kadernota van afgelopen juli. Achteraf gezien heb ik toch wel spijt over mijn voorstem bij die Kadernota; dat was eigenlijk een verkeerd signaal.

Natuurlijk, de Begroting is in principe allesomvattend. Dus zou je op heel veel zaken in kunnen gaan, vragen kunnen stellen bij formuleringen van beleid; amendementen indienen. Het meest opvallend bij dit soort stukken is toch altijd weer, dat veel hoofdzaken ontbreken en er veel kleinere zaken aan de orde komen. Ik zeg niet ‘onbelangrijker’, maar kleiner. Dat is een bekend verschijnsel: de echte grote kwesties vermijden, want waar moet je beginnen? Het is niet echt een verwijt, maar een constatering, die niet alleen het College betreft, maar ook onszelf als Raad.

Nu er eigenlijk geen fractie meer is, die pleit voor een kleinere overheid (integendeel), en nu er ook niet meer echt wordt ingezet op een lager budget met lagere lasten (want hoe zou dat kunnen?), hoeven we daarover dus geen principiële discussies meer te voeren. Het probleem aan de personele kant is al enige tijd niet meer het daarvoor beschikbare bedrag, maar de vraag waar je de mensen vandaan moet halen. Daarbij baart het verloop in de ambtelijke organisatie ons overigens wel zorgen.

Voor wat betreft de beschikbare middelen is het gesprek ook al gevoerd bij de Kadernota. Dat was en is straks weer het moment waarop we naar de hoogte en verdeling van de Onroerend Zaak belasting kunnen kijken, waarop we de systematiek van de Toeristenbelasting onder de loep kunnen nemen of de door ons al eerder aan de orde gestelde hoogte van de Forensenbelasting. Niet nu dus.

Blijft over de kwestie van het leeuwendeel van de inkomsten: de bijdrage uit de rijksbegroting. Met een VVD-premier, een CDA Minister van Binnenlandse Zaken en een D66 Minister van Financiën is het natuurlijk de vraag hoe die fracties aankijken tegen de hardnekkigheid waarmee dit kabinet de gemeentelijke financiële positie richting het ravijn blijft dirigeren. Ik ben het volledig eens met de burgerlijke ongehoorzaamheid van dit College (en van het overgrote deel van de gemeentebesturen in dit land) ten aanzien van de meerjarenplanning voor de jaren 26 en 27. Als je nu voor die jaren een sluitende raming zou construeren, ben je geen knip voor de neus waard.

Wij gaan dus niet in detail in op de verschillende programma’s, de beleidsvoornemens daarin, de onderbouwing daarvan. De kaders daarvoor zijn al vastgelegd. Maar zelfs als je het zou willen, is er – als gezegd – geen beginnen aan.  Kijkend naar de uitgavenkant valt wel één ding op. Het enorme terrein van het Sociaal Domein, is goed voor een fors aandeel in onze uitgaven. Het is daarnaast ook de grootste bron van onzekerheid, zelfs binnen een begrotingsjaar (we komen daar bij de bespreking van de 2

Bestuursrapportage nog wel over te spreken). Maar als je kijkt naar onze debatten in de Raad, dan is het geen regelmatig onderwerp van gesprek. Natuurlijk, het beïnvloedbare deel van de uitgaven daarvoor is beperkt. Maar mijn fractie mist toch wel de reflectie op al die elementen, die tezamen dat Sociale Domein vormen. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan?

Afrondend, voorzitter. In de auditcommissie kwam de suggestie langs om de bespreking van de begroting rond deze tijd van het jaar gewoon een agendapunt te maken op een reguliere raadsvergadering. En die gedachte is bij mij wel geland, moet ik zeggen. In deze vorm is zonde om hier een hele avond aan te besteden. Maar misschien maken mijn collega’s het straks toch nog wat spannender. Hoe dan ook, als we dat zo doen, legt dat een des te grotere druk op de bespreking van de Kadernota, want dan is dat het enige moment in het jaar voor het langere termijn perspectief. En niet alleen op de bespreking, maar vooral op de Kadernota zelf. Het document, zoals we dat voor ons hadden in juli, voldeed daarvoor geenszins. Ik wil hierbij dan ook nogmaals aandringen op een fundamentele verbetering daarvan.