Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

91890 documenten

Jan Steenlaan, schoolroute!

D66 D66 De Bilt 21-01-2020 10:07

Michiel van Weele, fractie

In de commissie van januari vond een eerste evaluatie plaats van de in 2019 heringerichte Jan Steenlaan. Het agenderingsverzoek had ik samen met Beter de Bilt, Forza en Fractie Brouwer ingediend naar aanleiding van de hoogfrequente gelede bussen van lijn77 die sinds half december 2019  op de nieuwe, nog steeds smalle Jan Steenlaan waren te vinden. Gelukkig werd de route gauw weer omgelegd door U-OV.

Dit besluit is in lijn met de door mij ingediende raadsbreed gesteunde motie Veilig Fietsen op de Jan Steenlaan uit 2016. Voor D66 staat nog steeds voorop de (ervaren) veiligheid voor de fietsers naar de scholen in de ochtendspits, en ook voor fietsers op andere momenten van de dag.

Het doel van de agendering lijkt bereikt. Er is een gedeeld beeld in de raad dat de situatie na de herinrichting van de Jan Steenlaan sterk verbeterd is. Aanvullende verkeersmaatregelen zijn er nog wel nodig, zoals een betere bebording bij de gevaarlijke schuine oversteek voor de fietsers. Het verbod voor vrachtverkeer, evt. in 1 richting lijkt mij ook verstandig gezien de smalle breedte van de weg.

Er zijn door inwoners goede suggesties gedaan voor concrete aanvullende (verkeers-)maatregelen en een andere route voor lijn 77 om ook de Rembrandtlaan te ontlasten. De agendering bood een welkome inspraakmogelijkheid voor bezorgde inwoners en andere belanghebbenden. Er stond een goed stukje in de Biltsche courant, zie hier.

Namens de fractie: terugblik op het afgelopen jaar

D66 D66 VVD CDA PvdA Leerdam 20-01-2020 20:52

We kijken tevreden terug op het politieke jaar 2019 van de jonge gemeente Vijfheerenlanden. Met een mooi coalitieakkoord, een bevlogen college en een bont gezelschap raadsleden. En we constateren dat er een goede sfeer in de raad heerst, met een positieve en constructieve grondhouding van alle partijen. Discussies zijn soms fel maar ontsporen nooit. Gelukkig maar. Samenwerken is wat ons betreft de kern van het politieke bedrijf. Om succesvol te zijn hebben we immers de steun van anderen nodig. Die hebben we vaak gekregen – van alle zittende partijen. Ook wij hebben geen van de aanwezige partijen uitgesloten van onze steun. We zullen u alle clichés over de kracht van samenwerking verder besparen: onze grondhouding moge duidelijk zijn.

Wat hebben we het afgelopen gedaan? We geven u een kort overzicht van de voornaamste resultaten.

Tijdens de eerste vergadering hebben we een regenboogvlagmotie ingediend. Deze werd gesteund door PvdA, CDA, VVD en GL en daardoor aangenomen. Enige tijd later hebben we het college middels een motie opgeroepen actief werk te maken van het LHBTI-emancipatiebeleid binnen onze gemeente door concrete actiepunten te formuleren. Ook deze motie is aangenomen. Op dit moment wordt er door het college en betrokken ambtenaren hard gewerkt om daar handen en voeten aan te geven. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Het door ons verlangde ‘Vijfheerenlanden Cultuurfonds’ is nu een feit – en het verheugt ons te zien hoeveel inwoners en partijen daar al gebruik van hebben gemaakt. We hebben middels een amendement aangedrongen op een evaluatie van het gereserveerde bedrag in de eerste helft van 2020, waarbij een eventuele verhoging wat ons betreft mogelijk moet zijn. D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in kunst en cultuur, ook omdat de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente nauw samenhangt met een levendige culturele sector. Mede daarom hebben we het college middels een motie verzocht om te onderzoeken of een verplaatsing van (een deel) van het Glasmuseum naar de Leerdamse binnenstad wenselijk en mogelijk is. Aan dat onderzoek wordt nog gewerkt.

We zijn content met de nieuwe, inwonersgerichte koers. Wijk- en kerngericht werken betekent dat de gemeente in nauw overleg met inwoners en vanuit een constructieve, open houding inwonersinitiatieven omarmt en gemeentelijk beleid vormgeeft. ‘Onze’ wethouder, Christa Hendriksen, draagt de politieke verantwoordelijkheid voor dit uitdagende proces en zij heeft daarin flinke stappen gemaakt. Dit blijft, uiteraard, ‘work in progress’.

Onze motie biodiversiteit is afgelopen jaar ook aangenomen. Dit betekent dat er een gericht beleid wordt gevoerd om het aantal (streekeigen) soorten in flora en fauna binnen onze gemeente te vergroten, bijvoorbeeld door ecologische verantwoord bermbeheer, het ophangen van nestkasten en de aanplant van bomen en planten. Wij blijven hameren op de komst van (veel) meer bomen in onze gemeente.

Ook onze ‘zwerfballonnenmotie’ is dit jaar door de raad gesteund. Daardoor zal in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen en het grootschalige gebruik van plastic confetti worden verankerd. Komend jaar zal we ons overigens nog sterker gaan maken voor de reductie van zwerfafval en niet-recyclebare materialen. Daarover later meer.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we natuurlijk ook niet stilgezeten. In aanvulling op het visiestuk Regionaal Ruimtelijk Programma – dat het kader vormt voor de toekomstige inrichting van de provincie Utrecht – hebben we verschillende technische amendementen ingediend waar zowel het leefmilieu als onze gemeente mee zijn gediend. Sommige zijn aangenomen, andere niet, maar we zullen altijd aan de bel blijven trekken als wij vinden dat daarmee het belang een duurzame leefomgeving is gediend.

Het afgelopen jaar hebben we ons op verschillende momenten zorgen gemaakt over het democratische gehalte van politieke besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden. Wij voelen uiteraard de noodzaak om met andere gemeenten op te trekken en over onze eigen grenzen heen te kijken, maar we vinden wel dat we daar als gemeenteraad beter in moeten worden betrokken. Dat was dan ook de strekking van onze motie ‘vinger aan de pols’, die helaas niet is aangenomen. De noodzaak daarvan is door het college en andere fracties wel onderkend. In onze motie ‘zienswijzen gemeenschappelijke regelingen’ riepen we het college, de raad en de griffie op om bepaalde beleidsstukken tijdig aan te leveren, zodat we als raad daar ook echt iets van kunnen vinden. We hebben de toezegging gekregen dat dat in de toekomst zal verbeteren.

In zijn algemeenheid hebben we veel (kritische) vragen gesteld en we zijn bij heel veel inwoners, partijen, verenigingen, clubs et cetera op bezoek geweest. Al met al is onze D66-fractie dus goed zichtbaar geweest. En daar mogen we best een beetje trots op zijn, al is er natuurlijk geen plaats voor zelfgenoegzaamheid. Dus wat gaan we komend jaar allemaal doen?

We sommen kort een paar speerpunten op:

Komend jaar zal deels in het teken staan van de Toekomstvisie, waarin de gemeentelijke koers richting het jaar 2035 wordt bepaald. Natuur, duurzaamheid en circulariteit zijn wat ons betreft belangrijke pijlers, evenals toegankelijk onderwijs, goede zorg en een divers woningaanbod. Altijd benadrukken wij de kracht van diversiteit en samenhang, in de hoop dat inwoners van Vijfheerenlanden elkaar nog beter weten te vinden en begrijpen.

Dit jaar zullen we ook de landbouwvisie van D66 Vijfheerenlanden presenteren, waarin concrete aanbevelingen staan die waarmee zowel het agrarische bedrijf als de natuur en het klimaat zijn gediend. Wij willen dat het landschappelijke en groene karakter van onze gemeente bewaard blijft en de agrarische sector meer kansen krijgt om over te stappen naar circulaire landbouw.

Daarnaast werken we verder aan onze Fietsvisie. D66 wil het gebruik van de fiets – als recreatie en woon-werkverkeer – verder stimuleren en het onnodig gebruik van de auto ontmoedigen.

Ten aanzien van de vuurwerkdiscussie steunen we het kabinet in het voornemen om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Gezien de heftige jaarwisseling die Vianen achter de rug heeft, moeten we lokaal misschien een stap verder gaan. Wat ons betreft moet er worden nagedacht over een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in Vijfheerenlanden – terwijl er op diverse plaatsen wel spectaculaire vuurwerkshows door de gemeente zelf worden georganiseerd.

Tot slot: we kunnen ons helaas niet voor alles sterk maken. Vooralsnog (J) zijn we een bescheiden fractie met bescheiden middelen. We werken hard, maar we zijn genoodzaakt onze battles te kiezen. Bovendien is de gemeentelijke begroting beperkt – al is men dat soms snel vergeten als er ergens een politiek punt kan worden gescoord. Toch kan het zijn dat we dingen over het hoofd zien die wij, als D66 Vijfheerenlanden, niet mogen of kunnen negeren. We vragen u daarom om ons bij de les te houden. Klop bij ons aan als u verbeterpunten heeft, of zaken waarvan u vindt dat deze onder de aandacht van de lokale politiek moeten worden gebracht. Wij zijn bovendien altijd op zoek naar leden en sympathisanten, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van bestuurs- of steunfractielid. Uit ervaring kunnen we zeggen: lokale politiek is leuk en lonend.

Hartelijke groet,

Klaas de Zwaan (fractievoorzitter)

Jantine Dijkstra (fractielid)

Jaap Breur (fractielid)

Arie de Groot (commissielid)

Giuseppe van der Helm (commissielid)

 

 

 

The post Namens de fractie: terugblik op het afgelopen jaar appeared first on D66 Vijfheerenlanden.

Terugblik: ChristenUnie in 2019

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 CDA Amstelveen 20-01-2020 20:27

https://amstelveen.christenunie.nl/k/n5997/news/view/1310130/300566/ChristenUnieDe fractie van de ChristenUnie kijkt terug op een goed 2019. We zien terug op een jaar waarin de fractie een duidelijke inbreng had, zowel in de commissie- als de gemeenteraadsvergaderingen. Meerdere malen kreeg de fractie te horen dat onze bijdragen deskundigheid en integriteit uitstralen en er in de discussie met elkaar zeker toe doen.

In 2019 werden twee moties van de ChristenUnie met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.                                                                                                                            

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in juli, kreeg de door de ChristenUnie samen met het CDA ontwikkelde motie “Een kerkenvisie voor Amstelveen” een ruime meerderheid in de gemeenteraad. De motie had tot doel om het college subsidie bij het Rijk te laten aanvragen om ook voor Amstelveen een kerkenvisie te ontwikkelen. Het vervolg zal zijn dat in de eerste helft van 2020 een bijeenkomst met kerk- en parochiebesturen zal plaatsvinden, om te overleggen hoe we tot een gemeenschappelijke visie voor het gebruik van de kerkgebouwen in Amstelveen kunnen komen.

Een tweede motie van de ChristenUnie werd door de gemeenteraad aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 11 december jl. bij de behandeling van de Cultuuragenda. Dit betrof de motie: “Een stadspiano op het plein”. Deze motie had tot doel om een piano te plaatsen in het Stadshart, waarop voorbijgangers pianomuziek ten gehore kunnen brengen.  

Ook kreeg een in de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2018 door de ChristenUnie ingediende en door de gemeenteraad aanvaardde motie “Houdt de museumtramlijn op de rails!” een concreet vervolg. De motie leidde er onlangs toe dat de museumtramlijn in 2020 als gemeentelijk monument zal worden erkend.

Voorts stelde de ChristenUnie over een aantal onderwerpen schriftelijke vragen:

* het aantal vermiste identiteitsdocumenten in Amstelveen;

* deelname van Amstelveen aan de internationale autoloze zondag (vragen ingediend samen GroenLinks);

* het tekort aan fietsenrekken bij haltes van openbaar vervoer (vragen ingediend samen met D66).

Ook werden door de fractie enkele keren mondelinge vragen gesteld tijdens commissie- of gemeenteraadsvergaderingen. Dit jaar waren dat vragen over:

* het samenvallen van de vele werkzaamheden aan wegen in Amstelveen in de maanden juni tot en met augustus;

* het uitstel van het tot stand komen van een kunstwerk op het middengebied van de rotonde op het Keizer Karelplein.

Tenslotte nog een succesje dat niet direct door een motie of vragen werd bereikt. De ChristenUnie dringt er al enkele jaren op aan dat er onderzoek komt naar de realisatie van een P&R in het zuiden van Amstelveen. Het college heeft nu aangegeven dat men daar inderdaad een onderzoek naar gaat doen.

De fractie bestond dit jaar uit:

* Jetske Gerkema (commissie Burger en Samenleving)

* Henk Stoffels (commissie Ruimte, Wonen en Natuur)

* Bert de Pijper (commissie Algemeen Bestuur en Middelen en gemeenteraad)

Jetske moest helaas deze zomer terugtreden als lid van de fractie, vanwege haar drukke baan. We zoeken nog een opvolger voor haar. 

De fractie ziet terug op een goed jaar. We konden in 2019 een duidelijk eigen geluid laten horen tijdens de vergaderingen. We zijn Here dankbaar voor alle ondersteuning die we daarin van onze achterban kregen. Ook in 2020 is alle steun heel welkom!

Bert de Pijper

Jetske Gerkema

Henk Stoffels

 

Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden?

PvdA PvdA GroenLinks D66 Hellevoetsluis 20-01-2020 18:33

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Zorg-gelden niet alleen gebruikt voor zorg?

De oppositie (GroenLinks, PvdA en D66) is geschokt door de rapportage van het onderzoeksbureau, dat onderzoek gedaan heeft naar de financiële situatie van het sociale domein in de gemeente Hellevoetsluis.   Het is een vernietigend rapport dat helder vaststelt dat het college niet in control is en aangeeft dat de werkwijze van dit college bedrijfsmatig ver beneden peil is in de domeinen financiën, personele organisatie en zorg. Hierdoor is volgens de oppositie veel schade aangericht.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Donderdag 16 januari is de raad mondeling geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen hierop. Niet alleen kon nog steeds niet met zekerheid gezegd kan worden dat het begrotingstekort alleen aan de zorgkosten ligt, ook werd aangegeven dat zorg-gelden mogelijk zijn uitgegeven voor andere doeleinden. Dieper onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit op een aantal punten mogelijk gebeurd is. D66, GroenLinks en de PvdA vinden dit alarmerend. Zij zijn zeer benieuwd naar het definitief begroting breed overzicht van alle tekorten en het concrete actieplan hierop wat spoedig gepresenteerd zal worden.

PvdA, D66 en GroenLinks kunnen zich voorstellen dat dit grote consequenties heeft binnen het college en de coalitiepartijen. Zij vinden dat het vertrouwen van de inwoners en de gehele raad zwaar is geschonden. Het is nu niet alleen aan het college maar ook aan de coalitiepartijen om de zaken zo spoedig mogelijk op orde te krijgen om dit vertrouwen terug te winnen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Daan Dankaart , PvdA mevrouw B. Verschoor, GroenLinks of mevrouw M. Bakker-Mantjes, D66

Het bericht Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden? verscheen eerst op PvdA Voorne.

Vacature nieuwe wethouder D66

D66 D66 SGP VVD CDA ChristenUnie Baarn 20-01-2020 18:16

Per 1 januari 2020 heeft de wethouder voor D66 Baarn, Theo Stroo, ontslag genomen. Dat betekent een vacature voor wethouder in de gemeente Baarn. In grote collegialiteit wordt samengewerkt in een college met VVD, CDA en ChristenUnie-SGP. D66 is met drie zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad (19 zetels).

We nodigen je graag uit om onze openstaande vacature te bekijken.

Dit kan door op onderstaande link te klikken:

https://baarn.d66.nl/content/uploads/sites/110/2020/01/20200110-vacature-wethouder-Baarn.pdf

The post Vacature nieuwe wethouder D66 appeared first on Baarn.

Nieuwjaar rede CDA Nieuwjaarsreceptie 2020

CDA CDA D66 VVD Krimpen aan den IJssel 20-01-2020 16:37

Krimpen aan den IJssel Beste leden van het CDA afdeling Krimpen aan den IJssel Het bestuur wenst u een gezegend 2020! Voor u en uw naasten hopen we op een jaar waarin we allemaal gezond blijven. Voor mijzelf begon 2020 in spiritueel opzicht zeer goed met een bezoek aan Rome. Het Vaticaan, talrijke kerken en een aantal musea hebben we bezocht. Op de zondag voor Driekoningen hebben we de mis in de Friezenkerk bijgewoond. Een mis met drie heren, waaronder priester Antoine Bodar. Het is duidelijk dat Antoine Bodar ook oud-hoogleraar kunstgeschiedenis is. Hij vertelde dat de profeet Jesaja de geboorte van Christus had voorspeld en dat een andere profeet had voorspeld dat 3 koningen uit het oosten het pasgeboren kind zouden bezoeken. Kamelen zijn echter niet genoemd in het Oude Testament. Tijdens zijn preek uitte Antoine Bodar zijn afschuw over de vele kamelen in de kerststallen in Nederland. (Ik heb hem maar niet verteld dat als kind we ruzie maakten wie de grootste kameel elke volgende dag na Kerstmis een stukje richting de kribbe mocht opschuiven.) Naar traditie in de Friezenkerk werd aan het einde van de mis couplet 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen. Het afgelopen jaar was een jaar van afscheid nemen in de fractie van mensen die vertrokken en het verwelkomen van nieuwe leden. We hadden al eerder met een diner afscheid genomen van Piet Moerland, en recentelijk hebben we dat gedaan met Arnold de Leeuw. We verwelkomden Gerrit Jan Miedema als raadslid/fractievoorzitter en Renée Stigter als burgerraadslid. Piet was raadslid gedurende 2006-2010, raadslid gedurende 2010-2014 en fractievoorzitter 2014-2018. Arnold was gedurende 2006-2010 burger raadslid, gedurende 2010-2014 raadslid en gedurende 2014-2018 wethouder. Daarna was hij fractievoorzitter van maart 2018 tot september 2019. Cisca Snel was gedurende 2010-2014 burger raadslid en gedurende 2014-2018 raadslid. Cisca heeft besloten over te stappen naar Krimpens Belang. We danken Piet, Arnold en Cisca heel hartelijk voor al het werk dat ze voor de CDA fractie Krimpen aan den IJssel gedaan hebben. We wensen Gerrit Jan en Renée veel succes in hun nieuwe functie voor het CDA in Krimpen. In onze lokale politiek is een crisis uitgebroken. Twee partijen in de coalitie, Leefbaar en Stem van Krimpen hebben het vertrouwen opgezegd in de twee wethouders van de andere coalitiepartners VVD en D’66. Het debat hierover vond vorige week plaats. Het is sinds het vertrek van Arnold als wethouder er niet beter op geworden. De wethouder van Leefbaar deelde de vergadering mede dat hij de talrijke aanbiedingen voor een nieuwe baan nauwelijks van zich af kon houden, de wethouder van Stem van Krimpen gaf aan dat haar meest memorabele moment als wethouder het achterop meerijden op een vuilniswagen was. Gerrit Jan had een uitstekende zakelijke bijdrage. Als CDA zijn we op deze momenten niet triomfantelijk maar leggen we de nadruk op de noodzaak van een stabiel en goed bestuur van onze gemeente. Er werd besloten een informateur voor een nieuw te vormen College van B&W aan te stellen. De gesprekken hierover zijn gaande. Teneinde ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende verkiezingen hebben we Team CDA 2018-2022 gevormd. Dit bestaat op dit moment uit de leden van de fractie (Gerrit Jan Miedema en Renée Stigter), Arnold de Leeuw, Fred Slappendel en het bestuur (Peter Waaijer en Berend Wierenga) Het Team CDA 2018-2022 bereidt nu enkele beleidsvoorstellen voor op het gebied van ouderenzorg. Voor dit onderwerp helpt ook Nellie Stornebrink mee. Als u als lid een onderwerp heeft dat u vanuit het CDA op de politieke agenda van de Gemeenteraad wilt plaatsen, vragen we u hiermee naar ons te komen. Ieder lid dat mee wil helpen een onderwerp verder uit te werken, nodigen we nadrukkelijk uit mee te doen in Team CDA 2018-2022. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 willen we een zo goed mogelijke verkiezingsuitslag behalen. Peter Waaijer 15 januari 2020

Burgerinitiatieven zijn succesvol

D66 D66 Tilburg 20-01-2020 16:20

Velen vragen zich (helaas) nog steeds af: doen wij er als burger nog toe? Hebben we wel zeggenschap op wat er in onze gemeente gebeurt? Wat is onze invloed? Laat ik hier kort over zijn: de invloed van de burger is groot! Een recent voorbeeld laat dit duidelijk zien.

In januari 2019 kwam er een verzoek van een burger via het initiatief Maak je punt bij de raad.  Via de website van gemeente Tilburg is er o.a. de mogelijkheid om jouw idee kenbaar te maken. Vervolgens wordt de initiatiefnemer verzocht zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Ook dit is een eenvoudige procedure. Iedereen kan via de website stemmen op het ingediende voorstel zodat het voldoende draagvlak krijgt om in behandeling te worden genomen. In Tilburg hebben we afgesproken dat de gemeenteraad met de betrokkenen in gesprek gaat indien er meer dan 50 burgers dit plan steunen.

Vorig jaar kwam een idee binnen wat direct al meer dan 800 ondersteuners had: een Urban Athletes Park in de Reeshof. Jorn Acke gaf in zijn voorstel duidelijk aan wat de ambities zijn van dit park en hoe dit perfect aansluit bij de behoefte van de (toekomstige)sporters. Hij heeft het volledige plan gepresenteerd aan de betrokken wethouders en de raad. Resultaat was dat ook wij de potentie van dit initiatief inzagen en in september de opdracht gaven om dit verder uit te werken. Nu (januari 2020) is er geld vrijgemaakt (ruim 200.000 euro) om te komen tot de realisatie van dit initiatief. Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokkenen zodat dit Urban Athletes Park een succes zal gaan worden. Wij hebben hier het volste vertrouwen in.

Dus: ja! Inbreng van inwoners blijft belangrijk en is eenvoudig te bereiken. Op een toegankelijke manier zoals Maak je punt bij de raad. Uiteraard zijn er nog vele andere manieren om direct uw punt te maken, zoals raadsleden direct bellen of mailen. Maak er gebruik van om uw bijdrage te leveren aan een nog mooiere gemeente. Aan jouw Tilburg voor de toekomst

Maak je punt is een experiment wat een doorlooptijd had tot 2019. Binnenkort wordt dit experiment geëvalueerd.  Met dit voorbeeld als resultaat zien we deze evaluatie met genoegen tegemoet. Kijk vooral zelf eens op maakjepunt.nl.

Jan Stoop Raadslid D66 Tilburg

Speech nieuwjaarsborrel - Marianne Poot

VVD VVD D66 Amsterdam 20-01-2020 09:47

Goedenavond liberale vrienden. Wat fijn dat jullie hier met zovelen zijn. En ook welkom aan collega’s van andere partijen.

 

Goed om met jullie het glas te heffen, terug te kijken op het afgelopen jaar en vooral vooruit te kijken naar het komende politieke jaar.

 

Op deze bijzondere locatie. Wie van u was hier al eens geweest?

 

Een ondernemer die geweldig bier maakt en tegelijkertijd met name werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat ons betreft een prachtig voorbeeld hoe ondernemerschap en betrokkenheid gecombineerd kan worden.

 

Afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat de VVD in Amsterdam in de oppositie zat. En ik heb daar een zeer dubbel gevoel over.

 

Aan de ene kant lukt het ons om sterk oppositie te voeren. We halen her en der de scherpe kantjes van het beleid af. We hebben gezorgd voor een actieplan antisemitisme en dat handhavers uitgerust worden met bodycams. En op veiligheidsgebied komt de Burgemeester steeds verder onze kant op. Ik denk dan aan de draagvlakmeting voor preventief fouilleren en aan de aanscherping van het kraakbeleid. Niet slecht voor een jaar oppositie voeren.

 

De andere kant is dat dat Amsterdam onderhand echt begint te merken dat de VVD niet in het bestuur zit.

 

Ik zie een coalitie en een college wat zich met linkse hobby’s bezighoudt zoals menstruatie-armoede, eiwit-transitie, opvangen van illegalen en het verbannen van benzine-auto’s uit de stad. Maar de grote opgaven laat liggen. Namelijk hoe zorgen we voor voldoende woningen, hoe houden we de stad bereikbaar, hoe vullen we alle vacatures in het onderwijs en de zorg. En natuurlijk hoe krijgen we de grip terug op de ondermijnende drugscriminaliteit?

 

Wat de Amsterdamse VVD betreft zetten we komend jaar juist op deze onderwerpen in. En komen we met plannen op deze onderwerpen. Want veiligheid, bereikbaarheid, een goede woning en goede zorg en onderwijs zijn toch wel de belangrijkste onderwerpen in deze stad.

 

En we gaan ons inzetten om deze stad betaalbaar te houden voor iedereen. Dit college verhoogt echt iedere belasting die er is in de stad. Of het nu gaat over de OZB, de afvalstoffenheffing of de herintroductie van de reclamebelasting en de enorme verhogingen van de parkeertarieven. ALLES gaat omhoog.

 

Dit college zegt op te komen voor mensen met een kleine beurs maar doet het tegenovergestelde: ze maakt de stad onbetaalbaar voor de gewone Amsterdammer. Wat de VVD betreft is de stad juist van die mensen met een normale baan en een normaal salaris.

 

Dit college is er trots op om het meest linkse college ooit te zijn. Ik vind het verschrikkelijk maar het mag. Zo werkt democratie. Maar de partijen in de coalitie moeten zich wel realiseren dat ze hiermee maar een gedeelte van de Amsterdammers achter zich hebben. En een groot gedeelte ook niet.

 

Een college hoort er te zijn voor alle Amsterdammers en hoort ook naar alle geluiden te luisteren; en niet alleen de haar welgevallige linkse geluiden. Ik roep de coalitie en het college op dit vaker te doen en wij zullen hen daar continue scherp op houden.

 

We gaan komend jaar door met sterk oppositie te voeren, soms met de bijl en soms met de floret. Maar met name door iedere keer als dit college en deze coalitie verkeerde keuzes maakt dit aan de kaak te stellen en met alternatieven te komen. Want daar gaat het om: om te laten zien dat het ook anders kan.

 

Ik denk dat steeds meer Amsterdammers zich zullen realiseren dat dit toch niet het beleid is waar ze voor gekozen hebben. En dus bij de volgende verkiezingen een andere keuze zullen maken. En ik denk dat de  VVD daarbij een heel welkom alternatief is.

 

Dat zagen we al in de laatste peilingen. Want daar steeg de Amsterdamse VVD tegen de landelijke trend in, van 11,5% naar 13,3%. En ik denk dat deze trend doorzet. D66 is aan een vrije val begonnen, bij GL is het Jesse Klaver effect onderhand uitgewerkt. En wij laten met een eigen geluid zien dat er echt andere keuzes gemaakt kunnen worden.

 

En alhoewel de verkiezingen nog ver weg zijn, denk ik dat het nog spannend gaat worden. De partijen komen qua stemmersaantallen dichter bij elkaar. En ik ben van plan om ons VVD geluid nog duidelijker te laten horen en nog meer kiezers naar ons te trekken.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Om daarmee de stijgende trend door te zetten. En ik denk, mijn fractie denkt, dat het daarmee zo maar eens zo zou kunnen zijn dat de Amsterdamse VVD de grootste partij gaat worden. Wij gaan daarvoor; en laten we drinken op een mooi liberaal jaar!

Speech nieuwjaarsborrel - Marianne Poot

VVD VVD D66 Amsterdam 20-01-2020 09:47

Goedenavond liberale vrienden. Wat fijn dat jullie hier met zovelen zijn. En ook welkom aan collega’s van andere partijen.

 

Goed om met jullie het glas te heffen, terug te kijken op het afgelopen jaar en vooral vooruit te kijken naar het komende politieke jaar.

 

Op deze bijzondere locatie. Wie van u was hier al eens geweest?

 

Een ondernemer die geweldig bier maakt en tegelijkertijd met name werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat ons betreft een prachtig voorbeeld hoe ondernemerschap en betrokkenheid gecombineerd kan worden.

 

Afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat de VVD in Amsterdam in de oppositie zat. En ik heb daar een zeer dubbel gevoel over.

 

Aan de ene kant lukt het ons om sterk oppositie te voeren. We halen her en der de scherpe kantjes van het beleid af. We hebben gezorgd voor een actieplan antisemitisme en dat handhavers uitgerust worden met bodycams. En op veiligheidsgebied komt de Burgemeester steeds verder onze kant op. Ik denk dan aan de draagvlakmeting voor preventief fouilleren en aan de aanscherping van het kraakbeleid. Niet slecht voor een jaar oppositie voeren.

 

De andere kant is dat dat Amsterdam onderhand echt begint te merken dat de VVD niet in het bestuur zit.

 

Ik zie een coalitie en een college wat zich met linkse hobby’s bezighoudt zoals menstruatie-armoede, eiwit-transitie, opvangen van illegalen en het verbannen van benzine-auto’s uit de stad. Maar de grote opgaven laat liggen. Namelijk hoe zorgen we voor voldoende woningen, hoe houden we de stad bereikbaar, hoe vullen we alle vacatures in het onderwijs en de zorg. En natuurlijk hoe krijgen we de grip terug op de ondermijnende drugscriminaliteit?

 

Wat de Amsterdamse VVD betreft zetten we komend jaar juist op deze onderwerpen in. En komen we met plannen op deze onderwerpen. Want veiligheid, bereikbaarheid, een goede woning en goede zorg en onderwijs zijn toch wel de belangrijkste onderwerpen in deze stad.

 

En we gaan ons inzetten om deze stad betaalbaar te houden voor iedereen. Dit college verhoogt echt iedere belasting die er is in de stad. Of het nu gaat over de OZB, de afvalstoffenheffing of de herintroductie van de reclamebelasting en de enorme verhogingen van de parkeertarieven. ALLES gaat omhoog.

 

Dit college zegt op te komen voor mensen met een kleine beurs maar doet het tegenovergestelde: ze maakt de stad onbetaalbaar voor de gewone Amsterdammer. Wat de VVD betreft is de stad juist van die mensen met een normale baan en een normaal salaris.

 

Dit college is er trots op om het meest linkse college ooit te zijn. Ik vind het verschrikkelijk maar het mag. Zo werkt democratie. Maar de partijen in de coalitie moeten zich wel realiseren dat ze hiermee maar een gedeelte van de Amsterdammers achter zich hebben. En een groot gedeelte ook niet.

 

Een college hoort er te zijn voor alle Amsterdammers en hoort ook naar alle geluiden te luisteren; en niet alleen de haar welgevallige linkse geluiden. Ik roep de coalitie en het college op dit vaker te doen en wij zullen hen daar continue scherp op houden.

 

We gaan komend jaar door met sterk oppositie te voeren, soms met de bijl en soms met de floret. Maar met name door iedere keer als dit college en deze coalitie verkeerde keuzes maakt dit aan de kaak te stellen en met alternatieven te komen. Want daar gaat het om: om te laten zien dat het ook anders kan.

 

Ik denk dat steeds meer Amsterdammers zich zullen realiseren dat dit toch niet het beleid is waar ze voor gekozen hebben. En dus bij de volgende verkiezingen een andere keuze zullen maken. En ik denk dat de  VVD daarbij een heel welkom alternatief is.

 

Dat zagen we al in de laatste peilingen. Want daar steeg de Amsterdamse VVD tegen de landelijke trend in, van 11,5% naar 13,3%. En ik denk dat deze trend doorzet. D66 is aan een vrije val begonnen, bij GL is het Jesse Klaver effect onderhand uitgewerkt. En wij laten met een eigen geluid zien dat er echt andere keuzes gemaakt kunnen worden.

 

En alhoewel de verkiezingen nog ver weg zijn, denk ik dat het nog spannend gaat worden. De partijen komen qua stemmersaantallen dichter bij elkaar. En ik ben van plan om ons VVD geluid nog duidelijker te laten horen en nog meer kiezers naar ons te trekken.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Om daarmee de stijgende trend door te zetten. En ik denk, mijn fractie denkt, dat het daarmee zo maar eens zo zou kunnen zijn dat de Amsterdamse VVD de grootste partij gaat worden. Wij gaan daarvoor; en laten we drinken op een mooi liberaal jaar!

Acties voor duurzame mobiliteit

D66 D66 s-Hertogenbosch 20-01-2020 08:49

De gemeenteraad stelt volgende week het actieplan duurzame mobiliteit vast. D66 is blij met het plan en kijkt uit naar een snelle uitvoering van de acties.

Het actieplan duurzame mobiliteit is een uitwerking van de pijler ‘duurzame mobiliteit’ van de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Duurzame mobiliteit gaat over inclusieve mobiliteit (voor alle mensen toegankelijk), leefbare en gezonde mobiliteit, klimaat- en energieneutrale mobiliteit én mobiliteit die gebruikmaakt van slimme ontwikkelingen (‘smart mobility’). D66 is positief over de grote set aan acties waarmee dit actieplan invulling geeft aan duurzame mobiliteit. Ook zijn we blij met de wijze waarop het actieplan tot stand is gekomen. Raadslid Geert Verbruggen: “Mobiliteit is een onderwerp zoals voetbal. Een onderwerp waar iedereen wel wat van vindt en wat van afweet. Het is daarom goed dat de acties in dit plan niet alleen bedacht en uitgevoerd worden vanuit het stadskantoor, maar dat mensen en bedrijven erin worden meegenomen. De acties hebben niet alleen betrekking op technische en infrastructurele oplossingen, maar ook op het beïnvloeden van gedrag en slim gebruik van data. Dat sluit weer aan op de datastad die we willen zijn.”

D66 is blij dat de fiets een grote rol krijgt in dit actieplan. De fiets kan in diverse vormen een gezonde verbindende factor spelen, of het nu gaat om de traditionele fiets, een elektrische fiets of een deelfiets. Dat de populariteit van de fiets nog steeds groeiende is, is ook duidelijk te zien op straat. Het is daarom goed dat er ook rekening wordt gehouden met het creëren van een veilige fietsomgeving, met fietsvlonders voor voldoende parkeermogelijkheden.

Tot slot hebben we als fractie nogmaals aandacht gevraagd voor slimme en schone bevoorrading. In het actieplan is een passage opgenomen over ‘slimme en schone stadslogistiek met (mobiele) hubs’. Geert: “D66 heeft de vorige periode al gepleit voor meer acties op het gebied van schone en slimme bevoorrading van de binnenstad en het centrum van Rosmalen. We pleitten toen al voor een goederentransferium. Het is nu tijd dat er ook zichtbare resultaten gaan komen. Met dit actieplan hebben we daar vertrouwen in.”