Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

99614 documenten

OV-concessie Arnhem-Nijmegen en Veluwe Zuid onder druk

D66 D66 Gelderland 13-05-2022 12:52

Afgelopen woensdag stond de OV-concessie Arnhem – Nijmegen en Veluwe Zuid op de agenda van de Provinciale Staten. Er werd voorgesteld de OV-concessie 3,5 jaar uit te stellen. D66 Statenlid Rita Braam noemde het duurste tijd uitgestelde concessie ooit, maar noemde deze tijd die gekocht werd wel noodzakelijk.

De OV-vraag verandert sterk en er moet actief gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen aanbod en vraag. Het voorzieningenniveau moet beter aansluiten. Voor D66 staat centraal het anticiperen op drie ontwikkelingen van betaalbaarheid, een houdbaar financieel model en daarbij passende investeringskeuzes.

Betaalbaarheid als eerste. Europese olie- en gasboycot zorgt voor hoge prijzen, vooral op diesel. In 2025 moet al het OV elektrisch zijn en we hebben zelf veel invloed op onze elektriciteitsprijzen door eigen groene opwek in Nederland en de EU. Dus OV aangedreven door groene energie biedt de beste vooruitzichten op betaalbare kaartjes die concurreren met de prijs van autorijden op fossiele brandstoffen en voldoende kaartopbrengsten voor de provincie. Verduurzaming van het openbaar vervoer blijft dus een belangrijke ontwikkeling.

De houdbaarheid van het systeem als tweede. De houdbaarheid wordt vooral bepaald door de doelgroepen, sluiten vraag en aanbod van de belangrijkste doelgroepen op elkaar aan? Wat hebben we geleerd van corona? De onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, grote zorginstellingen, geconcentreerde horeca en uitgaansvoorzieningen moeten goed bereikbaar blijven voor bezoekers, maar vooral ook voor personeel van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en gedurende de nacht.  Deze sectoren hebben als gezamenlijk kenmerk dat ze geconcentreerd zijn op specifieke locaties.

Daar liggen substantiële kansen voor meer OV-gebruik, juist wanneer de dienstverlening beter aansluit. Veel meer dan de kantoormedewerkers die door vaker thuiswerken niet meer 4 of 5 dagen meer reizen. Voor de provincie vergt dit gesprekken met werkgevers, zorg- en onderwijsbesturen en horeca/uitgaanslocaties om te komen tot nieuwe inzichten of tot activiteiten in de steden om inwoners te betrekken.

Houdbaarheid wordt mede bepaald door de piekbelasting. De spitsuren van de kantoren komen wellicht nooit meer terug en de investering in materieel voor de hoogste pieken zijn daarom waarschijnlijk verleden tijd. Het heeft geen zin te blijven wachten totdat de percentages weer stijgen tot oude niveaus en materieel op deze pieken te blijven inrichten.  Belangrijker is de mogelijke nieuwe doelgroepen van reizigers die met zekerheid op hun werk- en bezoeklocatie moeten zijn, te gaan helpen om betaalbaar en betrouwbaar hun school, zorg, horeca, winkel of andere locatie met betaalbaar en passend OV op voor hen passende tijden.

Hieruit kunnen andere pieken voortkomen dan voorheen, andere werkgeversafspraken en andere rolverdeling tussen maatschappelijke partners en dus een nieuw financieel model. In provincie Utrecht zijn al stappen gezet naar een nieuw financieel model, de concessieverlener wordt samen met de vervoerders verantwoordelijk voor de opbrengsten.

Kortom D66 is van mening dat er huiswerk te doen is. Het uitstel van 3,5 jaar is wat D66 betreft ook het maximale scenario. Daarna moet er een nieuw financieel model staan met een nieuw voorzieningenniveau dat in onze ogen beter aansluit.

 

 

 

Unanieme steun in gemeenteraad voor verdere uitwerking opvang vluchtelingen

D66 D66 Houten 11-05-2022 08:49

Na lang debatteren heeft de gemeenteraad gisteren besloten dat het college verder mag met de uitwerking van de plannen om tijdelijk 100 vluchtelingen te huisvesten aan de Essenkade, in combinatie met de huisvesting van 150 spoedzoekers en een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het voorstel.

D66 diende drie moties in: om de inburgering van de te huisvesten vluchtelingen vanaf dag één goed op te pakken, om het onderwijsveld in Houten voor te bereiden op de komst van vluchtelingenkinderen en om bij de verdere voorbereidingen van de plannen de ervaring van Houtense statushouders en vrijwilligersorganisaties te betrekken. Deze moties werden unaniem aangenomen.

D66 is blij en trots dat de Houtense gemeenteraad breed vertrouwen uitspreekt om verder te gaan met het uitwerken van deze plannen. Kansen, vragen en zorgen konden worden genoemd. Er werd door alle partijen richting gegeven. We hebben er alle vertrouwen in dat dit plan goed wordt uitgewerkt, samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Houten laat hiermee écht haar sociale gezicht zien.

De volledige inbreng van D66-woordvoerder Jaap Staman tijdens het debat is hieronder terug te lezen:

Voorzitter, collega’s, inwoners van Houten,

Met het plan dat we vanavond behandelen kunnen wij als gemeente, wij als raad, écht van betekenis zijn. Van betekenis door bij te dragen aan de oplossing van een op dit moment gigantisch probleem in dit land: het vastlopen van de asielketen, met schrijnende situaties tot gevolg.

Maar vooral kunnen we van betekenis zijn voor een groep mensen die door oorlog en ellende huis en haard hebben moeten ontvluchten. Op zoek naar veiligheid. Naar een nieuw begin. Hen kunnen wij, als Houtense gemeenschap, een warm welkom bieden.

En als je dat dan doet, als je die verantwoordelijkheid neemt, zou ik zeggen: doe het dan op deze ‘Houtense’ manier. Met de opvang van honderd vluchtelingen, een aantal dat goed is te overzien, gelijk aan ongeveer drie schoolkassen. Als dependance van een centrum in Utrecht waar enorm veel ervaring, kennis en kunde aanwezig is, zo hebben wij tijdens een werkbezoek vorige week mogen ervaren. Evenals de gemoedelijkheid, een goede sfeer en het gevoel van kleinschaligheid op die locatie.

In Houten wordt deze opvang gecombineerd met woonruimte voor 150 spoedzoekers: jongeren die dakloos lijken te raken, statushouders, ouders die in scheiding liggen, die met spoed woonruimte zoeken.

En uiteraard met de huisvesting van een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. Die hiermee voor langere periode zekerheid hebben en bij kunnen dragen aan een mooi geheel en aan een goede opvang, aan dagbesteding en integratie.

Ook voor deze groep spoedzoekers en maatschappelijke organisaties kunnen wij écht van betekenis zijn.

Maar omgekeerd geldt hetzelfde: dit initiatief kan ook van betekenis zijn voor Houten. Zinvol vrijwilligerswerk, inzicht in andere culturen, menselijk contact, maar ook een besef van onze vrijheid en veiligheid waar we zo van genieten. Wat ons betreft staan we nu aan de start van een proces om dit alles op een mooie manier vorm te geven.

Wij proeven veel enthousiasme, ervaren open armen, van inwoners en organisaties. maar uiteraard zijn er ook vragen en zorgen. Over veiligheid, leefbaarheid of over de mix aan bewoners die straks een plek zouden krijgen op deze locatie. Zijn deze voldoende weerbaar? Hoe zorgen we voor een combinatie van vragers en dragers, die naar elkaar omkijken? Goed dat we die zorgen nu kunnen benoemen en richting kunnen geven aan de verdere uitwerking. Er worden ook veel moties en amendementen ingediend, goed om te zien hoe we dit plan met z’n allen beter willen maken en vooruit willen helpen

Een specifieke zorg van ons zit in het verschil dat kan ontstaan tussen de COA-units en de Viveste-units op de locatie. Beiden partijen werken met andere eisen en een andere businesscase, waardoor er een risico is op een tweedeling qua leefkwaliteit en dat lijkt ons niet wenselijk. We willen de wethouder daarom vragen of hij kan toezeggen dat het college dit verschil in gesprek met het COA en Viveste kan proberen te minimaliseren. Om de uitstraling van de gebouwen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Kan het college dit meenemen in het overleg?

Ook is het voor ons van belang dat we Houten, inwoners en bedrijven, straks goed betrekken bij dit plan én mee laten denken. Leg hen uit, bijvoorbeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, hoe we dit op een goede en veilige manier kunnen doen. Maar: vráág hen ook hoe we dit op een goede en veilige manier kunnen doen. Wij denken dat het goed is dat inwoners nu, vroeg in de planfase, worden betrokken. Niet alle vragen kunnen al worden beantwoord. Juist daardoor kunnen we samen met Houten nu naar een goede invulling toewerken. Dat geldt ook voor de raad. Goed dat we vandaag zoals gezegd richting kunnen geven, maar we gaan er ook vanuit dat we ook de komende periode, als er een nieuw college zit, goed betrokken worden.

En wij willen het college een oproep doen om speciale aandacht te hebben voor die vrijwilligersorganisaties die na 2015 zo van betekenis zijn geweest in de opvang en begeleiding van Syrische vluchtelingen. Betrek hen, laat hen ook nu weer bijdragen aan een succes. Maar waak ervoor dat zij niet overbelast raken.

De moties die wij indienen richten zich voornamelijk op een goede start voor de mensen die op deze locatie zouden komen wonen. Een goede integratie in de Houtense samenleving is voor ons belangrijk. We willen deze mensen écht helpen om een nieuw leven op te bouwen, om deel te zijn van onze samenleving en vanaf de start zo goed mogelijk hun weg te vinden. Daar richten onze moties zich op: een goede integratie en inburgering vanaf dag één, geen stilstand in onderwijs voor kinderen en het benutten van de ervaringen en expertise van Houtense statushouders en vrijwilligersorganisaties. Deze moties wil ik zo graag indienen, maar eerst rond ik af:

Wij vonden een passage uit de brief die ons is toegezonden door een van de maatschappelijke organisaties het mooi verwoorden: “Laten we kansen ontwikkelen voor heel veel mensen. Kans op wonen. Kans op werken. Kans op samenwerken. Kans op integreren. Kans op zinvol leven.”

De problemen in Nederland zijn met het voorliggende plan niet opgelost. Door heel Nederland zullen nog veel gemeenten verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik denk dat wij met dit plan, in deze vorm, daarin een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten. Wij doen dat graag. Op deze manier, met eigen regie. Laten we hier met elkaar een succes van maken.

Dank u wel

Kandidaatstelling lijsttrekkerschap geopend

D66 D66 Noord-Holland 06-05-2022 18:54

Over iets minder dan een jaar zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Dat lijkt ver weg, maar interne verkiezingen kosten tijd en daarom kiezen wij reeds voor de zomervakantie onze lijsttrekker voor PS2023, te beginnen met de kandidaatstelling. De verkiezingscommissie nodigt alle leden uit om zichzelf kandidaat te stellen als lijsttrekker. De kandidaatstelling loopt van maandag 25 april 2022 en sluit op vrijdag 27 mei 2022 om 23:59.

Voor de kandidaatstelling van de lijsttrekker zijn ondersteuningsverklaringen nodig. Het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen is 1% (afgerond naar boven) van het aantal stemgerechtigde leden van D66 in Noord-Holland. Peildatum voor het bepalen van het aantal stemgerechtigde leden voor de ondersteuningsverklaring was 1 april 2022 Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is bepaald op 69.

De kandidaatstelling en het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren. Vanaf deze verkiezingen gaat alles namelijk via MijnD66. Om jezelf kandidaat te stellen of een kandidaat te ondersteunen dien je na inloggen te navigeren naar “Stemmingen” in het menu linksboven.

https://noordholland.d66.nl/2022/05/06/kandidaatstelling-lijsttrekkerschap-geopend/

In het menu “Stemmingen” kunnen leden zich kandidaat stellen en kandidaten ondersteunen via onderstaande blokken. Let op dat alle velden van het kandidaatstellingformulier ingevuld moeten zijn. Zodra dat gedaan is kunt u rechtsonder in het kandidaatstellingsformulier klikken om te controleren en in naar de indien-pagina te gaan. Alleen opslaan is niet hetzelfde als indienen.https://noordholland.d66.nl/2022/05/06/kandidaatstelling-lijsttrekkerschap-geopend/

De stemming voor de kandidaat-lijsttrekker loopt van donderdag 09 juni 2022 tot en met donderdag 23 juni 2022. Tijdens de ARV van zaterdag 25 juni kan dan de uitslag bekendgemaakt worden (onder voorbehoud van geen bezwaren). Eventuele vragen en opmerkingen mogen gestuurd worden naar rvc@d66noordholland.nl.

 

Openbaar onderwijs is volgens Blom een ‘witte vlek’ in de regio Barneveld

D66 D66 Gelderland 04-05-2022 14:56

BARNEVELD

Er is meer behoefte aan openbaar middelbaar onderwijs in Barneveld, dan blijkt uit een recent uitgevoerd gemeentelijk onderzoek. Begin dit jaar bleek hieruit dat deze behoefte onder ouders te klein is om een openbare school voor voortgezet onderwijs te kunnen stichten, maar D66-statenlid Céline Blom zet hier vraagtekens bij. Ze wil dat Gedeputeerde Staten (GS) in gesprek gaan met de gemeente om te zoeken naar mogelijkheden om alsnog openbaar onderwijs in Barneveld te realiseren. Ze stelt er schriftelijke vragen over aan GS.

Er is al jarenlang behoefte aan een openbare school voor voortgezet onderwijs in Barneveld, stelt Blom. Ze kan het weten als oud-Barneveldse, sinds drie jaar is ze woonachtig in Apeldoorn. Eerder was ze fractievolger en ook partijvoorzitter bij van Pro’98. ,,In de periode dat ik in die rollen actief was in Barneveld, speelde dit onderwerp al. Mijn kinderen zaten ook op het Johannes Fontanus College. Maar ook toen hoorde je al heel vaak van ouders dat ze graag openbaar onderwijs in Barneveld willen. Ik weet niet beter dan dat dit leeft. En ook als uit onderzoek blijkt dat bepaalde percentages niet worden gehaald, dan vind ik dat je toch moet voorzien in de behoefte van een relatief grote minderheid. Het gaat om de bereidheid. Is die er, dan volgt de actie vanzelf.”

Een onderzoeksbureau bevroeg ouders van 10- en 11-jarige kinderen in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel over hun voorkeur voor het type onderwijs. 18,8 procent van de ouders gaf aan te willen kiezen voor een middelbare school met openbaar karakter. ,,Wat opvalt in het onderzoek, is dat kinderen van stemmers vóór openbaar voortgezet in slechts 38 procent van de reacties op dit moment ook op een openbare basisschool zit”, aldus Blom. Veertig procent van de benaderde ouders reageerde, wat het onderzoek volgens het college van b. en w. representatief maakt. Blom is het hier niet mee eens. ,,Ik vind de respons echt te laag om hier goede conclusies uit te kunnen trekken.”

Openbaar onderwijs is volgens Blom een ‘witte vlek’ in de regio Barneveld. In de discussie hierover is de provincie Gelderland tot op heden nog niet aan bod gekomen. Het D66-statenlid vindt dat die zich hier nu wel in kan gaan mengen. In de Wet op het voortgezet onderwijs krijgen GS ook nadrukkelijk een rol met betrekking tot het stichten van een school voor openbaar onderwijs. ,,Het behoort niet tot de dagelijkse bezigheden van de provincie. Maar uiteindelijk is de provincie wel verantwoordelijk voor voldoende openbaar voortgezet onderwijs. Ik verwacht niet van GS dat zij nu zelf heel erg actie gaan ondernemen. Wel zou ik het fijn vinden dat er een gesprek plaatsvindt, om samen te kijken hoe er gestart kan worden met openbaar onderwijs voor de mensen die hier gebruik van willen maken. Al begin je met de onderbouw, als dependance van een scholengemeenschap.”

Van GS wil Blom weten hoe zij de wettelijke rol invult voor het openbaar onderwijs in de regio Barneveld en of zij de ‘zwakte’ in het onderzoek erkent met betrekking tot de in haar ogen beperkte deelname van ouders. ,,Hoe kijken Gedeputeerde Staten naar de komst van een school voor openbaar voortgezet onderwijs, vanuit de diversiteitsgedachte dat ook andersdenkenden een plaats hebben in Barneveld?”

 

Bron: Barneveldsekrant

May (column)

D66 D66 Papendrecht 04-05-2022 12:30

…Gerrit van Dalen – 23 jaar, Jan Dekker – 40 jaar, Johannes Abraham Dekker – 29 jaar, Marinus Dekker – 7 maanden… Een naam en een leeftijd, en iedereen weet, dit is wat geweld bij aanslagen en in oorlogen doet: een bruut voortijdig einde maken aan een uniek mensenleven. Op de begraafplaats wordt op deze zaterdag een gedenksteen onthuld met zesendertig namen van Papendrechters die door geweld of moord tijdens een oorlog om het leven kwamen en elders in de wereld begraven liggen. Tussen de belangstellende aanwezigen zie ik een paar jonge mannen staan. In Oekraïne vechten hun leeftijdgenoten op dit moment voor de vrijheid van hun land en van Europa.

Het herdenken van oorlogsslachtoffers in Nederland gebeurt sinds direct na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der tijd werden groepen toegevoegd. Toen ik een twintiger was, in de jaren tachtig, was de belangstelling voor het herdenken van oorlogsslachtoffers op een absoluut dieptepunt. De overtuiging was dat uiteindelijk met de dood van de laatste overlevende van de Tweede Wereldoorlog, het herdenken zou stoppen. Er was weinig oog voor het feit dat groot onrecht en leed generaties lang nadreunen in familiegeschiedenissen. Zij kunnen niet vergeten, al zouden ze dat willen. Omdat de toenmalige regering vond dat we ook niet mogen vergeten, werd het Nationaal Comité 4 en 5 mei opgericht. Nieuwe tijden brachten nieuwe vormen van herdenken, zodat het besef levend gehouden kan worden, dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vooral het persoonlijke verhaal, blijkt krachtig.

Ook hier op deze zaterdagmorgen, als Kees van der Heijden zijn verhaal vertelt. Hij werd als baby vernoemd naar de broer van zijn moeder, de Papendrechter Cornelis (Kees) Boer, die een jaar daarvoor sneuvelde op 24-jarige leeftijd in wat toen Nederlands-Indië heette. Voor Kees van der Heijden werd die geërfde naam het begin van een levenslange band met zijn oom die hij nooit heeft gekend.

…Cornelis Boer – 24 jaar… …Betje Mutsemaker-van Straten – 62 jaar, Catarina Hammelburg-van Straten – 59 jaar, Wouter van der Tak – 31 jaar… De namen van vroeger. Daar komen nu in Oekraïne elke dag nieuwe namen bij, die de komende tientallen jaren zullen worden uitgesproken bij herdenkingen. De zinloze verschrikking door – wéér – één man met macht en een waanidee. Hoe houden we hoop, dwars door deze moedeloos makende zinloosheid heen? We hebben een morele plicht voor optimisme, zei de verlichtingsfilosoof Immanuel Kant eind achttiende eeuw. Een morele plicht, ja. Al was het alleen al om de ongekende moed en strijdvaardigheid van het Oekraïense volk. En het is ook onze vrede waarvoor nu gevochten wordt.

Dan, klinkt over de begraafplaats een melodie op gitaar en zingt een kristalheldere stem: You fell out of the sky when you were 21 Your bomber took a bullet from a German gun Did you think about your wife, your brief and tender life, did you pray to anyone? How does it feel when you’re falling? Can you hear sweet angels calling?

Het is May van der Giessen die zingt. Deze jonge Papendrechtse vrouw straalt in alles de hoop en de kracht uit van haar generatie. De eerste generatie in lange tijd, voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zij doorstonden in hun jonge leven eerst twee jaar onvrijheid door Corona en zien nu een oorlog in Europa. Er worden tranen bedwongen en soms net niet. Tranen, niet alleen van verdriet om wat lang geleden verloren ging en nu verloren gaat, maar van hoop en vertrouwen in de nieuwe generatie en hun toekomst.

Trijntje van Es

(de column is ook gepubliceerd op Papendrecht.net)

The post May (column) appeared first on Papendrecht.

Brief aan het college: Daadkrachtig en Slagvaardig?

D66 D66 Boxtel 29-04-2022 08:28

D66 maakt zich grote zorgen over de daadkrachtigheid en slagvaardigheid van het college. Daarom verstuurden we samen met andere oppositiepartijen ondersteunde brief:

Slagvaardig, samen aan de slag, waar een wil is is een weg. Bij aanvang van deze bestuursperiode deed u grote beloften aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en aan de gemeenteraad. Na ruim een jaar moeten wij concluderen dat de daadwerkelijke daadkracht van dit college te wensen over laat.

Daadkracht?

De afgelopen raadsvergaderingen stonden er weinig punten op de agenda. De punten die er wél op stonden, waren grotendeels hamerstukken die regelrecht naar de besluitvorming werden verwezen. En dat terwijl er toch genoeg zaken spelen in onze gemeente. Sociaal domein, energietransitie, klimaatadaptatie, verkeer, woningbouw, GreenTech, onderwijshuisvesting: het zijn slechts enkele voorbeelden van dossiers waarin het tot op heden doodstil blijft.

In november presenteerde u het kerntakendekkingsplan met daarin veel bezuinigingsmaatregelen. Dit dekkingsplan is vastgesteld door een meerderheid in de gemeenteraad, maar sindsdien ontbreekt elke vorm van communicatie over de door u voorgestelde omvormingen. Sterker nog, in zeker twee gevallen (de prullenbaken en de hagen) zijn uw plannen uiteindelijk niet doorgegaan, grotendeels door een gebrekkige communicatie en participatie met inwoners. En dat terwijl dat laatste juist uw speerpunt was in het beleidsakkoord.

Samen aan de slag?

Samen aan de slag. Dat was de leus die u koos voor uw beleidsakkoord. Wij zien daar weinig tot niks van terecht komen. In meerdere dossiers (kerntakendiscussie, De Kleine Aarde, hagen en prullenbakken) zijn de inwoners niet of nauwelijks betrokken bij uw plannen. Ook vanuit de ondernemers horen we soortgelijke geluiden. Een maatregel zoals het reclamebeleid in het centrum is bijvoorbeeld niet richting ondernemers gecommuniceerd.

Maar ook richting de gemeenteraad laat u weinig blijken van uw slogan. Samen aan de slag? Wij zien het niet terug. U presenteert ons slechts summier raadsvoorstellen waarvan het gros hamerstukken zijn of beleid is binnen gemeenschappelijke regelingen waar wij als raad nauwelijks aan bij kunnen sturen. U heeft ons in het bestuursakkoord een belofte gedaan. Een belofte om écht samen te gaan werken. We hebben toen al aangegeven dat belofte schuld maakt. Wanneer gaat u deze schuld inlossen?

Slagvaardig?

Het gebrek aan beleidsstukken baart ons grote zorgen. Het kan niet zo zijn dat er zoveel onderwerpen spelen waarin weinig tot geen actie wordt genomen. Hoe staan we ervoor met de energietransitie? Waar blijven de woningbouwplannen (we zouden toch gaan bouwen, bouwen, bouwen)? Hoe staat het ervoor met GreenTech? Wat is de stand van zaken rond het integraal onderwijshuisvestingsplan? Hoe loopt het in het sociaal domein? Hoe staat het met de vele ombuigingen? Hoe gaan we de verkeersproblematiek (snelfietsroute, PHS, Baroniestraat) aanpakken? Hoe gaat u zorgen dat burgerparticipatie echt goed van de grond komt?

 

Wij kunnen slechts gissen naar de redenen voor het uitblijven van concrete voorstellen. We kunnen er wel onze teleurstelling en zorgen over uiten. Onze gemeente, haar inwoners, ondernemers en verenigingen verdienen een daadkrachtig bestuur dat goed communiceert, goed luistert en mensen betrekt. Precies zoals u dat ooit heeft beloofd.

Opinie: Kijk verder dan het klaslokaal

D66 D66 Nederland 25-04-2022 12:18

Sinds 1900 kent Nederland de leerplichtwet. Deze wet verplicht kinderen tot 18 jaar zonder startkwalificatie tot het volgen van onderwijs op school. Dit werkt als een aan/uit knop: je volgt alles, of niets. Voor een groeiende groep kinderen zorgt deze wet voor problemen. Ze zijn bijvoorbeeld langdurig ziek, kampen met een angststoornis of lopen vast door hun hoogbegaafdheid.

Scholen hebben te weinig ruimte voor het bieden van maatwerk aan deze kinderen. Ze komen thuis te zitten waardoor ouders het risico lopen op hoge boetes. Dit dwingt ze tot het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht. Als die vrijstelling er eenmaal is, draagt geen enkele partij meer verantwoordelijkheid voor het bieden van onderwijs aan het kind. Dat betekent in feite dat we kinderen opgeven. Al het perspectief verdwijnt.

Dat doet veel met kinderen. Ik heb de verhalen gehoord. Het is alsof we de tijd voor deze kinderen stilzetten. Hun ontwikkeling stopt, het zelfvertrouwen daalt, ze missen hun leraar en klasgenoten en zitten hele dagen thuis zonder dat ze geprikkeld worden om zichzelf te ontplooien. Wanneer een kind geen onderwijs kan volgen, zorgt dat voor veel frustratie en verdriet. Ouders voelen zich machteloos.

Dichten loonkloof belangrijke stap in strijd tegen lerarentekort

D66 D66 Nederland 22-04-2022 03:00

D66-Kamerlid Paul van Meenen is zeer verheugd met het akkoord, dat een uitwerking is van het coalitieakkoord: ‘Leraren hebben het mooiste beroep van de wereld. Toch is er een groot tekort aan goede mensen voor de klas. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat we het vak aantrekkelijker maken. Eindelijk dichten we de loonkloof, een lang gekoesterde gewenst van D66: leraren, schoolleiders en andere personeelsleden van basisscholen gaan fors meer verdienen. Ik ben heel blij met dit akkoord en de grote investering in het onderwijs.’

Verklaring Sigrid Kaag

D66 D66 Nederland 21-04-2022 12:54

Als politiek leider heb ik een grote verantwoordelijkheid. Anderhalf jaar geleden heb ik het bestuur gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen na een anonieme melding. Ik heb dat onderzoek toen verbreed door alle 30.000 D66-leden met nare ervaringen op te roepen zich te melden.

Daarnaast moest het onderzoek leiden tot aanbevelingen om de structuren in onze partij te verbeteren en daarmee ook een cultuurverandering tot stand te brengen. D66 heeft alle aanbevelingen van onderzoeksbureau BING overgenomen en inmiddels uitgevoerd of in uitvoering.

Binnen iedere grote organisatie zullen er altijd dingen verkeerd gaan en zullen mensen in de fout gaan. Maar wij willen die kans zo klein mogelijk maken. En de opvolging moet concreet en vertrouwenwekkend zijn voor degenen die zich melden.

Dat is het continue werk van emancipatie, van normen stellen en grenzen stellen aan gedrag. Daar werken wij aan, maar dat betekent niet dat alles nu goed gaat. Ook bij ons in de vereniging gaat het met vallen en opstaan. Een goede structuur is de basis, maar de echte verandering moet komen uit het gedrag van mensen.

Er zijn de afgelopen week vragen gesteld over mijn rol voor, tijdens en na het BING-onderzoek. Kende ik de inhoud van de vertrouwelijks bijlage? Nee. Nog steeds niet. En dat is terecht. Deze bijlage was vertrouwelijk op uitdrukkelijk verzoek van betrokkenen.

Heb ik contact gehad met de vrouwelijke betrokkene? Ja. Ik heb haar tweemaal telefonisch gesproken na de aankondiging van het onderzoek, in december 2020. Ik heb haar aangemoedigd deel te nemen in het onderzoek. En ik heb ook gezegd dat ik het onderzoek onafhankelijk wilde laten uitvoeren om serieus met deze signalen om te kunnen gaan, en dat ik er daarom persoonlijk geen rol in kon hebben. In april 2021 wendde zij zich nogmaals tot mij. Ze wilde met mij spreken over de vertrouwelijke bijlage bij het rapport, dat volgens haar een andere conclusie zou trekken.

Ik heb dit onder de aandacht gebracht van het landelijk bestuur –omdat ik zelf de inhoud van de vertrouwelijke bijlage niet kende en niet ken – en gevraagd hoe te handelen.

Het strikte advies van het toenmalige bestuur was dit gesprek niet te vervolgen, omdat er sinds publicatie van het onderzoeksrapport gesprekken liepen tussen advocaten van beide partijen over vorderingen van betrokkene tot rectificatie en schadevergoeding.

Ik had begrip voor die voorzichtigheid en in vertrouwen op een goede afloop heb ik aan dit verzoek voldaan. Was ik daarmee te afstandelijk? Had ik uit menselijk oogpunt anders moeten handelen? Ik denk het wel. Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet meer heb aangedrongen bij het bestuur. Dit trek ik mij aan. Het bestuur heeft zojuist toegelicht waarom zij tot een scherper oordeel zijn gekomen op basis van de vertrouwelijke informatie.

Als ik dat hoor, dan denk ik: een terecht oordeel. Want hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn. Dat is afschuwelijk.

Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. In 2016 al, toen dit intern bekend werd. En vorig jaar, toen het toenmalige bestuur de kans had om dit te herstellen na lezing van de vertrouwelijke bijlage van het onderzoeksrapport. Als politiek leider van D66 spijt mij dit.

Verklaring partijvoorzitter Victor Everhardt

D66 D66 Nederland 21-04-2022 12:54

Vandaag willen we bovendien duidelijkheid bieden. Dat betekent dat we moeten erkennen wat in het verleden fout is gegaan en laten zien hoe we het in de toekomst beter moeten gaan doen. Eerst gaan we in op de veelbesproken casus die begon in de periode 2015-2016 en die uiteindelijk aanleiding gaf het BING-onderzoek te starten. (Lees hier meer over hoe BING hierop terugkijkt.)

Daarna lichten we toe waar leden terecht kunnen als zij zich om welke reden dan ook de afgelopen periode niet gehoord hebben gevoeld.

Tot slot presenteren we de nieuwe maatregelen die we als bestuur gaan doorvoeren om ervoor te zorgen dat als kwesties zoals deze zich in de toekomst voordoen, ze adequaat en correct worden behandeld.

Vooropgesteld: dát er sprake was van een vertrouwelijke bijlage, was bekend. Het stond in het openbare rapport van onderzoeksbureau BING. Dit was zoals benadrukt door BING op verzoek van de vrouwelijke betrokkene – die de wens had niet herleidbaar te zijn in een openbare rapportage.

Waarom zijn die stukken niet gelijktijdig opgeleverd? Bij het verschijnen van het openbare deel was het onderzoek inhoudelijk klaar, de gesprekken waren gevoerd. Dat er een vertrouwelijk deel kwam, was bekend: het stond in de openbare rapportage van 24 februari. Maar voor de vervolmaking van dit deel was meer tijd nodig, onder meer omdat er tussentijds extra informatie beschikbaar kwam die geen invloed had op de eindconclusies. Dat was de reden – en dat is achteraf natuurlijk zeer ongelukkig.

De vertrouwelijke bijlage van het BING-rapport kan wat ons betreft alleen worden geopenbaard als de vrouwelijke betrokkene expliciet toestemming geeft. Dat is deze week door ons expliciet aan haar voorgelegd en zij geeft hiervoor géén toestemming. Dat respecteren wij vanzelfsprekend. Wel geeft zij aan dat de conclusie geopenbaard mag worden dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag binnen haar werkomgeving – die onderschrijven wij.

De afgelopen week hebben we met het gehele bestuur kennisgenomen van de vertrouwelijke bijlage. We kunnen niet anders dan constateren dat er inderdaad in 2015-2016 sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Ook constateren we dat er in 2016 onvoldoende is ingegrepen. Daar was wel degelijk aanleiding toe: er was volgens het latere BING-onderzoek dan wel geen sprake van seksuele intimidatie of machtsmisbruik, maar wij concluderen dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag en daar had tegen moeten worden opgetreden. Vandaag, anno 2022, realiseren we ons dat des te meer.

We trekken het ons zeer aan dat D66 als werkgever het slachtoffer onvoldoende in bescherming heeft genomen. Wij vinden dat een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging altijd moet kunnen rekenen op de bescherming die nodig is. Omdat het toenmalig bestuur Van Drimmelen in zijn functie als voorzitter van de talentencommissie heeft gelaten, werd het slachtoffer in haar werk keer op keer met hem geconfronteerd.

Ook in 2021, toen de inhoud van de vertrouwelijke bijlage bij verantwoordelijke bestuursleden binnen de partij bekend was, is opnieuw niet goed gehandeld. Dat was verkeerd en dat had anders gemoeten. Dat reken ik ook mijzelf aan, toen ik november 2021 als voorzitter aantrad heb ook ik geen juiste inschatting gemaakt van de situatie. (Lees hier hoe BING terugkijkt op het onderzoek.)

Om deze fouten nu recht te zetten, hebben we Frans van Drimmelen deze week met klem gevraagd zijn lidmaatschap op te zeggen. Zoals u inmiddels weet, heeft hij hier gehoor aan gegeven. Ook is hem te kennen gegeven dat hij in de toekomst geen lid meer kan worden van D66 en dat hij niet welkom is op partijbijeenkomsten.

Met de vrouwelijke betrokkene gaan we op zoek naar een correcte afhandeling van deze voor haar uiterst pijnlijke kwestie.

Dat brengt ons op de andere meldingen die in het kader van het BING-onderzoek zijn gedaan.

Hierbij doe ik graag een nadrukkelijke oproep: als er mensen zijn, die het gevoel hebben dat zij niet voldoende gehoord zijn of zich alleen hebben gevoeld, dan kunnen zij zich wenden tot de Commissie Integriteitsonderzoeken van D66. Ik doe echt een nadrukkelijke oproep: Als je je niet gehoord hebt gevoeld, laat het weten.

Tot slot, hoe gaan we zorgen dat fouten uit het verleden niet nogmaals gemaakt worden? Hier heeft het bestuur lang en intensief over gesproken.

Na publicatie van het BING rapport, hebben we als vereniging alle aanbevelingen omarmd. Dat betekende onder meer: