Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

97154 documenten

Vooruitkijkspiegel over kringloopsamenleving

D66 D66 Zuidhorn 13-04-2021 10:19

Op maandag 19 april aanstaande wordt er vanuit de gemeenteraad een minisymposium georganiseerd, dit maal over de kringloopsamenleving. Als sprekers zullen Gjalt de Jong, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar ‘duurzaam ondernemen in een circulaire economie’, en John Vernooij, algemeen directeur Omrin en o.a. voorzitter van de Vereniging Circulair Friesland, u een blik gunnen richting wat ook wel een volhoudbare samenleving genoemd wordt.

De gemeenteraad kijkt met minisymposia zoals deze, ‘Vooruitkijkspiegels’ genoemd, graag verder dan de waan van de dag, en nodigt inwoners en andere geïnteresseerden graag uit om mee te kijken en deel te nemen. Door middel van een chat tijdens de online uitzending kunt u uw vragen stellen en opmerkingen maken. Een aantal van de vragen worden in de uitzending meegenomen en anderen worden achteraf beantwoord.

Deze Vooruitkijkspiegel kringloopsamenleving begint om half acht ’s avonds.

Meer weten? Kijk op https://www.westerkwartier.nl/vooruitkijkspiegel

Het bericht Vooruitkijkspiegel over kringloopsamenleving verscheen eerst op Westerkwartier.

Onorthodox denken voor wonen met zorg

D66 D66 Zwolle 13-04-2021 07:02

Maandagavond 12 april sprak de gemeenteraad over het programma wonen en zorg. D66 is positief over de mogelijkheid richting mee te geven aan het college over dit nieuwe programma en  zo optimaal vorm te geven aan onze kaderstellende rol. D66 vindt het erg belangrijk dat dit een aanzet is om de raad bij grote en impactvolle beleidswijzigingen pro-actiever te betrekken.

Visie en relatie met fysieke leefomgeving

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de gekozen richting van het programma en de visie wonen en zorg. Een richting van verbinden en samenwerken en waarbij integraliteit het sleutelwoord is. De hoofdlijnen passen bij de opgave – voldoende passende woningen en woonvormen met borging van zorg- en welzijnsvoorzieningen – , ondersteunen de beoogde beweging van de hervormingsagenda – focus op wat mensen nog wél kunnen –  en bieden ruimte voor een wijkgerichte aanpak .

Het is goed dat er een verbinding wordt gelegd met de gebouwde- en fysieke leefomgeving in relatie tot de gezondheidsopgaven. Dit werd onlangs nog benadrukt door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De aanwezigheid van groen en de stimulans van beweging in de omgeving bevorderen de gezondheid; obesitas en psychische klachten nemen af. Deze denkrichting is sluimerend aanwezig in de visie, maar mag wat ons betreft nog veel breder ingezet worden bij alle opgaves voor mobiliteit, woningbouw en inrichting van de openbare ruimte.

Cultuuromslag nieuwe insteek uitstroom MO/BW

D66 is blij met het onderzoek naar de uitstroom van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het is helder, doortastend en gericht op oplossingen voor de cliënt. Het bevat aanbevelingen die ontstaan door juist niet te denken vanuit het Zwolse systeem, maar vanuit de leefwereld van de cliënt en door snelle onorthodoxe oplossingen. D66 omarmt deze werkwijze. Wij hebben hiervoor al meerdere moties ingediend.  De voorgestelde werkwijze vraagt wel om een politieke keuze: oplossingen voor de cliënt zijn leidend, niet het systeem/financiën. Die lezen wij nog niet echt terug, maar zien wel echt een koerswijziging ten opzichte van nu.

Onvolledige informatie

Minder blij wordt D66 van de beschikbare informatie van de overige zorg-doelgroepen. Want de opgave voor onze jongeren en ouderen is niet beschikbaar. Voormalig Groen Links wethouder Sloots beloofde in oktober 2019 dat hij in het eerste kwartaal van 2020 met een woonzorgvisie zou komen. Dat er ruim anderhalf jaar later nog niet eens een volledig onderzoek naar alle zorgdoelgroepen ligt stelt ons teleur.

Voldoende woningen

D66 merkt ook aandachtspunten op in het programma. Wat een aandachtspunt blijft is dat er zonder voldoende passende betaalbare woningen geen uitstroom is. Zo worden visie en ambities gewoonweg niet gerealiseerd. De hele opgave valt of staat met voldoende woningen, maar we kampen nu al met een tekort en dat tekort gaat alleen maar oplopen. D66 ziet hier ook kansen. In het woondebat gaven we al aan dat bestaande wijken verdicht kunnen worden met zorgwoningen en woningen voor ouderen. Senioren met een overmaat aan ruimte kunnen dan verhuizen binnen hun sociale context én de aanwezigheid van voorzieningen die ze gebruiken. De woningen die vrijkomen bevorderen de doorstroming.

 

Het programma zoals dat nu aan de raad is voorgelegd vormt een goede basis, maar verder onderzoek en politieke keuzes zijn nodig om de puzzel compleet te maken. D66 hoopt dat dit voorspoedig gebeurt en kijkt uit naar de onderzoeken voor jongeren en ouderen.

Eindelijk perspectief voor de Jan van Brabant

D66 D66 Helmond 13-04-2021 01:23

In zijn laatste maanden als bestuurder van “de Jan” hield Lambert van Genugten nog een vurig betoog voor de commissie en de raad om toch snel duidelijkheid te bieden wat betreft problemen met de huisvesting van de locatie Molenstraat. En hij kreeg gehoor. Unaniem riepen we wethouder Dortmans op om zo snel als mogelijk deze duidelijkheid te verschaffen, maar zeker toch ruim voor de begroting 2022 zoals de wethouder voorstelde. Als D66 staan we voor goed onderwijs en daar hoort goede onderwijshuisvesting ook bij!

Afgelopen maart kregen we dan het voorstel. Nieuwbouw is het advies. Toekomstbestendige nieuwbouw die onderwijs dat past bij deze tijd mogelijk maakt. Een top voorstel waar D66 Helmond zich in kan vinden. Maar natuurlijk zijn we wel kritisch als dat nodig is.

Nieuwbouw voor de Molenstraat

Laten we helder zijn; de nieuwbouw is voor de locatie Molenstraat. De overige locaties zijn recentelijk onderhanden genomen. In tegenstelling tot andere partijen (o.a. Bach+) wil D66 dit kapitaal niet vernietigen en we begrijpen dat de Jan van Brabant niet 3 locaties heeft, maar 3 scholen met ieder hun eigen werkwijze en expertise.

Duurzaamheid

Een GroenLinks-wethouder kiest natuurlijk voor duurzaam bouwen (zowel fysiek als economisch), maar waarom dan in het gebruik niet uitgaan van de hoogste klasse voor “Frisse scholen” waarin klimaateisen worden gesteld? Kosten zijn daarvan de reden; maar ook met klasse B is het nog het schoolgebouw met de hoogste klassering in Helmond. Als D66 Helmond zetten we altijd in op zo duurzaam mogelijk bouwen, ook in andere bouwprojecten.

Leerlingenaantallen – prognoses

Wat bij mij, en ook bij de PvdA en Helder Helmond, vragen opriep was het leerlingenaantal. Er wordt in de plannen uit gegaan van permanente bouw voor 750(!) leerlingen. Is dat niet wat weinig? Pronexus, gespecialiseerd in prognoses voor onderwijs, heeft dat toch echt als leerlingenaantal berekend voor 2035. Uit eigen onderzoek kom ik op een ander getal, namelijk 830. Het zal toch niet zo zijn dat we nu al uitgaan van ruimte tekort?

De wethouder kon ons gerust stellen, nadat D66 hierover schriftelijke vragen heeft gesteld. Door modulair te bouwen en met een ruimte “telmarge” te werken, kon ze garanderen dat er bij oplevering voldoende ruimte zou zijn voor alle leerlingen. Ook daarna zou dat, zeker tot 2035, het geval moeten zijn. Het antwoord kunt u hier nalezen: (https://helmond.raadsinformatie.nl/document/9956279/1/Vraag%20D66%20inzake%20RV%20Huisvesting%20Jan%20van%20Brabant%20Molenstraat)

De rol van D66, Dé onderwijspartij

D66 heeft geen moties ingediend, maar we laten ons wel horen. We hebben duidelijk gemaakt, zowel voor als achter de schermen, dat perspectief belangrijk is en ook dat er geen tijdelijke bouw nodig moet zijn tijdens oplevering van het gebouw. Die toezeggingen hebben we. De manier waarop we dat hebben bereikt is in goed gesprek. Dan is een motie ook niet nodig. We bedrijven politiek om iets te bereiken en niet alleen voor de bühne. De raad is het na 2 discussierondes zelf zo eens dat het in de raadsvergadering gewoon een hamerstuk is! Al met al een mooi resultaat van samenwerking en constructieve politiek. 

Maarten Selten Raadslid D66 Helmond

Raadsbijdrage RES

D66 D66 Oosterhout 12-04-2021 15:54

We bespreken de regionale energie strategie en de rol die de gemeente Oosterhout daarin heeft. Het zal u hopelijk niet verbazen dat D66 voor het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie is. Hoewel we nog wel wat punten aan de orde willen stellen, zijn we blij dat de strategie verder vorm krijgt. Er zijn tussen deze en de vorige versie op technisch vlak stappen in de goede richting gezet. We willen drie punten aanhalen: participatie, zonne-energie en innovatie.

Participatie

Naast een technische kant, is er ook een niet te onderschatten maatschappelijke / sociale kant aan de RES. Gelukkig biedt de RES handvatten om aan de slag te gaan met participatie. Prangend is de participatie als het gaat om de transitievisie warmte. Omdat de verwarming in zo’n beetje alle huizen en gebouwen binnen de RES-periode zal moeten worden aangepast, heeft bijna iedereen met deze transitie te maken. Graag willen we dan ook vroeg beginnen met het betrekken van mensen bij de warmteprojecten. In de klankbordgroep participatie en omgevingswet bleek dat we het hier op korte termijn nader over gaan hebben. We wachten dit moment nog even af.

Maar hoe bent u concreet van plan om bij andere energieprojecten de participatie en het draagvlak vorm te geven voorzitter? Bijvoorbeeld als het gaat om het vervolg van het energiepark. Het is geen nieuws dat de ontevredenheid toeneemt.

Zonne-energie

Dat is een mooi bruggetje naar het volgende punt, de zonne-energie. We zijn blij te zien dat u fors wil inzetten op de opwek van duurzame energie. Op de manier waarop u de opwek zonne-energie invult zijn we altijd kritisch geweest. 

We willen eerst bebouwd oppervlak, dan velden. Het terugtrekken van Shell uit het zonnepark A59 geeft nieuwe mogelijkheden. De opgave die in de RES staat willen we niet ter discussie stellen. De plaats waar de zonne-energie wordt opgewekt wel. Er zijn nog steeds veel daken over, maar bijvoorbeeld boven parkeerterreinen of op geluidswallen kunnen een heleboel panelen liggen. Laten we dat aftrekken van het oppervlak zonneweide. 

Hiervoor dienen we de motie extra mogelijkheden binnen de zonneladder mee in. Maar eigenlijk zeggen we: gebruik de zonneladder. En zoek eerst alternatieve locaties voor zonnepanelen, in plaats van een polder. Dus: werken volgens het principe van ‘binnen naar buiten’. Dit betreft allereerst besparen en kleinschalige opwek, daarna grootschalige opwek in de gebouwde omgeving en pas daarna grootschalige opwek in het buitengebied. 

We snappen dat u hiervoor in gesprek moet met particuliere eigenaren, maar dat zien we ook als een kans om de participatie in te bedden en lokaal afspraken te maken.

Innovatie

We vinden het fijn als we voor een ambitieuze RES kunnen stemmen. Wat betreft innovatie zien we dat Oosterhout een paar mooie projecten krijgt. Maar we kunnen er haast niet genoeg op inzetten. De energiewereld is booming. Inzetten op innovatie geeft ons de mogelijkheid om tussen nu en 2050 ook gebruik te kunnen maken van nieuwe energiebronnen. Dat maakt de transitie wellicht beter betaalbaarder, duurzamer en haalbaarder. Ook zien we graag dat we werk maken van de mogelijkheid om energie te gaan opslaan. Vooralsnog zetten we in op zon en windenergie. Dat vinden we logisch. Maar om optimaal van die energie te kunnen profiteren en eerder af te kunnen van gas of biomassa, is het nodig dat we opgewekte energie kunnen opslaan. Dus: ruim baan voor innovatie.

Rogier attendeert D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke op de gaswinning

D66 D66 Zuidhorn 12-04-2021 15:08

Op 12 April bezocht het nieuwe D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke onze provincie om zich te verdiepen in de versterkingsopgave Groningen. Raoul heeft de onderwerpen klimaat, energie, mijnbouw en versterkingsoperatie Groningen in zijn portefeuille en brengt als eerste nieuwe Tweede Kamerlid een bezoek aan de regio.

Tijdens het bezoek heeft Rogier van ’t Land, fractievoorzitter D66 Westerkwartier, ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van de gaswinning uit kleinere gasvelden en de gasopslagen in Norg en Grijpskerk. Rond de toekomst van die laatste locatie heerst nog steeds veel onduidelijkheid.

D66-Westerkwartier zal de gaswinning en de gasopslagen ook in de toekomst in de verschillende overleggen proberen op de agenda te zetten. Het is hard nodig!!

Het bericht Rogier attendeert D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke op de gaswinning verscheen eerst op Westerkwartier.

Raoul Boucke (2e Kamer D66) in Groningen over gaswinning

D66 D66 Zuidhorn 12-04-2021 15:08

Op 12 April bezocht het nieuwe D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke onze provincie om zich te verdiepen in de versterkingsopgave Groningen. Raoul heeft de onderwerpen klimaat, energie, mijnbouw en versterkingsoperatie Groningen in zijn portefeuille en brengt als eerste nieuwe Tweede Kamerlid een bezoek aan de regio.

Tijdens het bezoek heeft Rogier van ’t Land, fractievoorzitter D66 Westerkwartier, ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van de gaswinning uit kleinere gasvelden en de gasopslagen in Norg en Grijpskerk. Rond de toekomst van die laatste locatie heerst nog steeds veel onduidelijkheid.

D66-Westerkwartier zal de gaswinning en de gasopslagen ook in de toekomst in de verschillende overleggen proberen op de agenda te zetten. Het is hard nodig!!

Het bericht Raoul Boucke (2e Kamer D66) in Groningen over gaswinning verscheen eerst op Westerkwartier.

D66 Tilburg draagt Bas van der Pol voor als wethouder Tilburg

D66 D66 Tilburg 12-04-2021 13:50

/r/225dd85d252f8df21c75947755364d4a?url=http%3A%2F%2Ftilburg.d66.nl%2F2021%2F04%2Fd66-tilburg-draagt-bas-van-der-pol-voor-als-wethouder-tilburg%2F&id=442388fb8cf1ebf3076feed56ff400f9ba655472

De fractie van D66 Tilburg draagt Bas van der Pol voor als nieuwe wethouder. Bas is daarmee beoogd opvolger van wethouder Berend de Vries die op 15 mei als concerndirecteur in gemeente Utrecht start.

Bas van der Pol (41) is momenteel directeur van Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Met zijn nieuwe functie komt hij thuis in Tilburg – hij is er geboren en opgegroeid. Fractievoorzitter Beppie Smit van D66 Tilburg: “We zijn erg trots dat we Bas terug hebben kunnen halen naar Tilburg.  Bas kan met nieuwe energie de ontwikkeling van de gemeente Tilburg verder voortzetten. Vanuit zijn Rotterdamse werkveld brengt hij ook een mooi en groot landelijk netwerk mee. Daar kunnen we als Tilburg verder van profiteren. We zien in Bas een grote aanwinst voor de stad en kijken uit naar de samenwerking.”

Bas van der Pol werkte jarenlang voor Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST) waar hij aanvoerder was in het debat met de stad over de culturele, sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Daarnaast vervulde hij een sleutelrol in de ontwikkeling van de LocHal en gaf de aanzet tot het Museumkwartier. Op dit moment woont hij samen met zijn vrouw en zoontje in Rotterdam.

College kan op volle sterkte door

De gemeenteraadsfractie van D66 Tilburg wil Bas van der Pol voordragen in de gemeenteraad van 19 april as. Daar zal worden gestemd over zijn voordracht. Van der Pol: “Het voelt geweldig om weer in mijn eigen stad aan de slag te kunnen. Ik vind het enorm eervol dat de fractie mij voordraagt om wethouder in Tilburg te worden. Ik heb in de LocHal periode met veel genoegen en inspiratie samengewerkt met Berend de Vries en Marcelle Hendrickx en ben blij dat ik nu als opvolger van Berend ben voorgedragen. Ik verheug mij ook op de samenwerking met de andere collegeleden, de gemeenteraad van Tilburg en de partners en inwoners uit de stad. Samen de stad maken en verder brengen, ik kijk er enorm naar uit.”

Bas van der Pol zal de volledige portefeuille van Berend de Vries overnemen, dat onder andere bestaat uit: ruimtelijke ordening, de Spoorzone, (circulaire) economie en energietransitie.

Start nieuwe wethouder De fractie van D66 heeft Van der Pol nu voorgedragen als beoogd wethouder. Tijdens de raadsvergadering op 19 april aanstaande besluit de Tilburgse gemeenteraad of zij daarmee akkoord gaat . Op dat moment wordt Bas van der Pol samen met Rik Grashoff (GroenLinks) beëdigd. Zijn officiële aanstelling voor de gemeente Tilburg is vanaf 15 mei.

 

D66 Tilburg draagt Bas van der Pol voor als wethouder Tilburg

D66 D66 Noord-Brabant 12-04-2021 13:43

https://middenbrabant.d66.nl/2021/04/12/d66-tilburg-draagt-bas-van-der-pol-voor-als-wethouder-tilburg/

De fractie van D66 Tilburg draagt Bas van der Pol voor als nieuwe wethouder. Bas is daarmee beoogd opvolger van wethouder Berend de Vries die op 15 mei als concerndirecteur in gemeente Utrecht start.

Bas van der Pol (41) is momenteel directeur van Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Met zijn nieuwe functie komt hij thuis in Tilburg – hij is er geboren en opgegroeid. Fractievoorzitter Beppie Smit van D66 Tilburg: “We zijn erg trots dat we Bas terug hebben kunnen halen naar Tilburg.  Bas kan met nieuwe energie de ontwikkeling van de gemeente Tilburg verder voortzetten. Vanuit zijn Rotterdamse werkveld brengt hij ook een mooi en groot landelijk netwerk mee. Daar kunnen we als Tilburg verder van profiteren. We zien in Bas een grote aanwinst voor de stad en kijken uit naar de samenwerking.”

Bas van der Pol werkte jarenlang voor Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST) waar hij aanvoerder was in het debat met de stad over de culturele, sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Daarnaast vervulde hij een sleutelrol in de ontwikkeling van de LocHal en gaf de aanzet tot het Museumkwartier. Op dit moment woont hij samen met zijn vrouw en zoontje in Rotterdam.

College kan op volle sterkte door

De gemeenteraadsfractie van D66 Tilburg wil Bas van der Pol voordragen in de gemeenteraad van 19 april as. Daar zal worden gestemd over zijn voordracht. Van der Pol: “Het voelt geweldig om weer in mijn eigen stad aan de slag te kunnen. Ik vind het enorm eervol dat de fractie mij voordraagt om wethouder in Tilburg te worden. Ik heb in de LocHal periode met veel genoegen en inspiratie samengewerkt met Berend de Vries en Marcelle Hendrickx en ben blij dat ik nu als opvolger van Berend ben voorgedragen. Ik verheug mij ook op de samenwerking met de andere collegeleden, de gemeenteraad van Tilburg en de partners en inwoners uit de stad. Samen de stad maken en verder brengen, ik kijk er enorm naar uit.”

Bas van der Pol zal de volledige portefeuille van Berend de Vries overnemen, dat onder andere bestaat uit: ruimtelijke ordening, de Spoorzone, (circulaire) economie en energietransitie.

Start nieuwe wethouder De fractie van D66 heeft Van der Pol nu voorgedragen als beoogd wethouder. Tijdens de raadsvergadering op 19 april aanstaande besluit de Tilburgse gemeenteraad of zij daarmee akkoord gaat . Op dat moment wordt Bas van der Pol samen met Rik Grashoff (GroenLinks) beëdigd. Zijn officiële aanstelling voor de gemeente Tilburg is vanaf 15 mei.

Het bericht D66 Tilburg draagt Bas van der Pol voor als wethouder Tilburg verscheen eerst op Midden-Brabant.

Verslag van de ontmoeting van D66 met Welzijn Baarn en de Fietsersbond

D66 D66 Baarn 12-04-2021 12:49

Welzijn en Fietsen

Baarn is op weg naar de mooiste gemeente van Nederland. Het is natuurlijk al heel mooi in Baarn, maar het kan altijd beter. Daarom ging D66 Baarn op zaterdag 3 april jl. in gesprek met Welzijn Baarn (Christine Stiphout en Latifa Souidi) en de Fietsersbond Baarn-Eemnes (Dick van Veen). D66 Baarn luistert en neemt de inzichten uit deze gesprekken mee in het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Helder is dat er op de besproken thema’s, Welzijn en Fietsen, in de komende tijd extra investeringen nodig zijn. De Corona-crisis laat zien dat intensieve aanwezigheid in wijken en buurten noodzakelijk is om de noodzakelijke welzijns-ondersteuning op de juiste plaatsen te krijgen. En de klimaatcrisis laat zien dat bij investeringen in mobiliteit de voetgangers, OV en fietsers op 1 moeten staan, en niet de auto.

In gesprek met Welzijn Baarn

https://baarn.d66.nl/2021/04/12/verslag-van-de-ontmoeting-van-d66-met-welzijn-baarn-en-de-fietsersbond/

 

In het gesprek met Welzijn Baarn stonden we langdurig stil bij de impact van Corona op onze kwetsbare inwoners. Belangrijke constatering is dat we echt trots mogen zijn op Welzijn Baarn met de professionals en de ongeveer 300 vrijwilligers. Met de nodige creativiteit is, ondanks de Corona-beperkingen, zeker ook het afgelopen jaar gebleken dat er in Baarn een grote bereidheid is om iets te doen voor kwetsbare inwoners. Dat gaat om thema’s als schulden, laaggeletterdheid, eenzaamheid, en vele andere hulpvragen. Bij Welzijn Baarn staan de inwoners echt centraal. En het is mooi om te zien dat inwoners Welzijn Baarn ook goed weten te vinden vanwege de laagdrempeligheid. Belangrijk verbeterpunt is wel de snelheid van reageren bij ambtelijke organisaties als de gemeente Baarn en BBS. Wettelijk mag de BBS op vragen binnen 6 weken reageren, wat voor veel inwoners in kwetsbare posities al heel lang is, maar dan moet de afhandeling (soms ook zonder voorschot) niet 8 weken of langer duren. Dat moet echt beter.

Schuldhulpverlening

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering van schulden vanaf 1 januari 2021 een wettelijke taak van de gemeente. Deze wet ligt er nu en dit betekent dat de gemeente Baarn er bij inwoners met schuldproblematiek in een vroegtijdig stadium op af moet. Welzijn Baarn vraagt hiervoor aandacht omdat dit binnen de gemeente Baarn veel beter kan. De oproep van Welzijn Baarn is om van grote organisaties als BBS en de kredietbank veel meer aandacht en inzet te vragen voor de vroegsignalering. Om zodoende te voorkomen dat inwoners in veel grotere geldproblemen komen.

Regie gemeente

Verder moet de gemeente in de ogen van Welzijn Baarn op veel meer thema’s de regie pakken, zoals bijvoorbeeld in het verleden met 12-min gebeurde. Vanuit het wijkgerichte werken heeft Welzijn Baarn goed zicht om concrete casussen en door beter samenwerken met diverse organisaties kan er veel meer gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. Daarnaast is D66 het eens dat ook in de komende raadsperiode thema’s als Eenzaamheid en Laaggeletterdheid extra ondersteuning verdienen. Dat heeft de Corona-crisis zeker duidelijk gemaakt. Kansengelijkheid is ook in Baarn een belangrijk thema.

 

In gesprek met de Fietsersbond

https://baarn.d66.nl/2021/04/12/verslag-van-de-ontmoeting-van-d66-met-welzijn-baarn-en-de-fietsersbond/

 

Vervolgens ging D66 Baarn in gesprek met de Fietsersbond Baarn-Eemnes. Belangrijke oproep, die door D66 wordt gedeeld, is om bij alle verkeersvraagstukken in Baarn te denken vanuit de voetganger en de fietser. En niet vanuit de auto. Dus bij herinrichting van de weg eerst bedenken welke ruimte de voetgangers en de fietsers nodig hebben (en hiervoor de nieuwe standaarden gebruiken) en dan bezien welke ruimte er nog voor de auto overblijft. Dus de voetganger en de fietser op 1 bij alles wat we doen op het gebied van mobiliteit.

Veiligheid kinderen in het verkeer

Het moet op termijn weer mogelijk worden dat ook jonge kinderen dwars door Baarn kunnen fietsen, naar bijvoorbeeld school of sport, zonder dat ouders de kinderen hoeven te brengen (of hun hart moeten vasthouden of het veilig kan). Bij herinrichting van wegen moet telkens de keuze worden gemaakt om het voor inwoners makkelijker en veiliger te maken om juist voor de fiets te kiezen. Daarbij hebben schoollocaties, en ook verbindingen tussen  wijken en scholen/sportlocaties, de hoogste prioriteit. Kinderen moeten gewoon veilig op de fiets van en naar school/sportlocaties kunnen fietsen. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente Baarn bij grote herinrichtingen, zoals bij de Poort van Baarn en van de Drakenburgerweg (in het kader van de nieuwe Baarnsche Zoom), veel meer gebruik maakt van de expertise van de fietsersbond.

Doorfietsroute en parkeerplaatsen

Verder wil D66 graag zien, net als de Fietsersbond, dat de ‘doorfietsroute’ tussen Amersfoort en Hilversum een goede verbinding door Baarn krijgt. Hierbij heeft een scenario via de Torenlaan, Vondellaan en Gerrit van der Veenlaan onze grote voorkeur. Hiervoor gaat D66 aandacht vragen binnen het College. Verder roept de Fietsersbond op om in de nieuwe raadsperiode veel restrictiever om te gaan met nieuwe parkeervakken, juist om het autogebruik niet te stimuleren. Bij de herinrichting van straten juist veel meer kijken naar de mogelijkheden om te ‘vergroenen’ in plaats van het creëren van extra parkeerplaatsen. Een oproep die D66 graag meeneemt.

 

Komende ontmoetingen van D66 met….

Op zaterdag 1 mei a.s. gaat D66 Baarn in gesprek met Lokaal-O en met SV Baarn. Binnenkort volgt de aankondiging. Wilt u ook in gesprek met D66 Baarn nodig ons dan uit om over uw onderwerp met ons te spreken. Dat kan van alles zijn, dus aarzel niet en stuur een mail aan contact@d66baarn.nl.

The post Verslag van de ontmoeting van D66 met Welzijn Baarn en de Fietsersbond appeared first on Baarn.

World Skate Center verhuist naar Kaaihallen

D66 D66 s-Hertogenbosch 12-04-2021 09:45

Het World Skate Center (WSC) verhuist eind 2021 naar de Kaaihallen. De afgelopen acht jaar hebben de skaters in de oude IJzergieterij bewezen een sterke organisatie te zijn met meerwaarde voor de stad, regio én land. De gemeenteraad heeft afgelopen raadsvergadering een kredietstelling toegezegd van in totaal € 850.000. Dat is genoeg om de Kaaihallen om te toveren tot een toonaangevende skatehal die grotendeels herbruikbaar is voor een eventuele verhuizing in 2025. Daarmee wordt er alweer een mooi stukje Tramkade gecreëerd waar cultuur, sport en gezelligheid samenkomen.

D66 is blij voor het WSC dat ze voor de komende vier jaar een mooie en passende locatie hebben. Nu gaat er 365 dagen per jaar iets te doen zijn op de Tramkade in een mooie en splinternieuw gebouwde hal. Daan Peters: “Petje af voor de bouwers. De kredietstelling geeft een boost aan de sport én de cultuur en laat zien dat we als stad de skate en urban scene serieus nemen. Wel is het voor ons van belang dat na 2025 een definitieve locatie wordt gevonden zodat er zekerheid geboden wordt.”

Het liefst zien we ook zo snel als mogelijk weer evenementen terugkeren op de Tramkade. Gelukkig is het college van B en W in goed gesprek met de organisatoren van alle festivals die de afgelopen jaren op de Tramkade en in de Kaaihallen hebben plaatsgevonden. Hierbij hopen we op een mooie symbiose van de verschillende organisaties en het WSC.

De meerwaarde van het WSC voor de stad is met deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo duidelijk, met trainingen van de Nederlandse en Duitse skateploegen. Ook is D66 blij met de geboden ruimte voor de urban scene en de Makersstraat. Ten slotte kijken we ook uit naar de ontwikkeling van de Kaaihallen ná 2025 en zetten we ons in voor een voortzetting van de mix van cultuur, werken, wonen en gezelligheid op de Tramkade.