Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over SP inzichtelijk

6 documenten

SP vraagt om maatregelen bij gevolgen van coronavirus

SP SP Doetinchem 19-03-2020 07:06

De crisis als gevolg van het coronavirus heeft grote gevolgen voor grote groepen mensen. Naast dat we allemaal moeten zorgen dat we elkaar niet aansteken, zijn er ook enorme gevolgen voor bijvoorbeeld flexwerkers, ZZP'ers, kleine ondernemers, maar ook voor ouderen en voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Maar ook over  arbeidsmigranten maken we ons zorgen.

De SP heeft daarom de afgelopen dagen verschillende raadsvragen gesteld, waarbij het college op het gebied van ondersteuning aan mensen die geen inkomen meer hebben al een eerste reactie heeft gestuurd: als ondernemers of zelfstandigen in de problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen zij contact opnemen met Laborijn. Laborijn heeft daarvoor de capaciteit uitgebreid en is de interne organisatie aan het aanpassen zodat, als de maatregelen van de regering zijn uitgewerkt, mensen die zich gemeld hebben hier direct over benaderd kunnen worden.  De SP hoort graag uw ervaringen hiermee. Die kunt u mailen naar doetinchem@sp.nl. Binnenkort horen we meer over de concrete maatregelen die het college neemt om iedereen die in financiële problemen komt te helpen.

Het is goed dat het college ook het betalen van lokale lasten aan de horeca-ondernemers in de binnenstad heeft uitgesteld tot 1 juli. De SP denkt niet dat dit voldoende zal zijn. Ook andere ondernemers zullen het zwaar krijgen en mogelijk is uitstel niet voldoende, omdat er ook later geen geld is om lokale lasten en andere vaste lasten als belastingen en huur te betalen. We roepen de verhuurders op om de huren tijdens de crisis tijdelijk sterk te verlagen, omdat deze ondernemers weinig tot geen inkomsten zullen hebben zolang ze gesloten zijn.

Ouderen maken zich extra zorgen om besmet te raken. Daarom heeft de SP het college gevraagd om met de supermarkten te gaan praten en hen te vragen, om net als in België bijvoorbeeld het eerste uur alleen open te gaan voor ouderen, zodat deze in een niet drukke winkel hun boodschappen kunnen doen. Ook hopen we dat supermarkten een maximum aan het aantal artikelen per klant in willen stellen en zo hamsteren willen voorkomen, zodat o.a. onze hulpverleners na een dag hard werken hun dagelijkse boodschappen kunnen doen en geen lege schappen aantreffen.

Hoewel de voedselbank in Doetinchem nog open is hebben we het college ook gevraagd vast na te denken wat er mogelijk is, als de voedselbank onverhoopt toch dicht gaat, zoals in veel andere plaatsen. We hebben de suggestie gedaan om dan tegoedbonnen uit te delen aan de gebruikers van de voedselbank, die deze dan in de lokale supermarkten kunnen inleveren.

Ten slotte hebben we het college gevraagd wat er gedaan kan worden om te zorgen dat arbeidsmigranten geen extra risico zijn voor zichzelf en voor onze inwoners. Er komen nog steeds grote groepen arbeidsmigranten naar het stadhuis om zich in te laten schrijven. Die concentratie op die plek is niet goed voor henzelf en niet voor de mensen die in het stadhuis werken. Bovendien worden deze arbeidsmigranten nog veel te vaak met teveel mensen in een woning gehuisvesd, wat ook extra besmettingsgevaar oplevert. In deze tijden waarin we alles doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook een tijd waarin steeds meer mensen hier thuis zonder werk komen te zitten, lijkt het ons verstandig om de  toestroom van arbeidsmigranten in te dammen.

Schokkende uitkomsten rapport Laborijn

SP SP Doetinchem 12-06-2019 19:58

Het onderzoek naar de bejegening van onze inwoners door Laborijn is afgerond en op 12 juni is het rapport door Berenschot gepresenteerd. Hoewel het rapport nog goed bestudeerd moet worden is de conclusie al wel dat er geen sprake is van incidenten, maar van structurele ernstige problemen. Dusdanig ernstige conclusies dat wat de SP betreft de leiding van Laborijn hieraan haar conclusies zou moeten verbinden.

Van de 2537 enquetes zijn er 582 retour gekomen. Daaruit blijkt dat 25% ontevreden is en nog eens 20% zeer ontevreden. Over de huisbezoeken die bij mensen afgelegd worden is meer dan de helft zeer ontevreden. Mensen voelen zich gekleineerd en met minachting en respectloos behandeld. Onze inwoners worden vanuit Laborijn vaak met wantrouwen benaderd. Daarnaast zijn de consulenten slecht bereikbaar en raken documenten vaak kwijt.

De medewerkers van Laborijn zijn niet goed toegerust op hun taak en krijgen onvoldoende ondersteuning in de vorm van training en scholing, is het beeld. Daarnaast kunnen we ons niet aan de indruk ontrekken, dat het achterliggende doel van de organisatie is om zo weinig mogelijk uitkeringen toe te kennen. Als mensen een klacht indienen is 80% ontevreden over de afhandeling van die klacht. 50% van de mensen durft al helemaal niet te klagen in de angst daarbij (een deel van) hun uitkering kwijt te raken.

Volgens de SP toont dit aan dat er iets fundamenteel mis is in de organisatie van Laborijn. De resultaten van het onderzoek zijn ronduit schokkend en nog erger dan verwacht. De organisatie is niet in staat onze inwoners op een adequate en nette manier te helpen en voert op deze manier haar taak niet naar behoren uit. We vinden dan ook dat er een verbeterplan moet komen, zodat de medewerkers kunnen gaan doen wat ze moeten doen, namelijk mensen echt helpen. En de mensen die hier nadeel van hebben ondervonden moeten opnieuw worden beoordeeld en waar aan de orde, ook gecompenseerd.

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel: "We hebben er geen vertrouwen in dat het huidige management deze taak aan kan. Het is tenslotte al jaren zo dat er verbetering zou komen. Daarom verwachten we ook dat de hoogste leiding van Laborijn hier consequenties aan verbindt en op stapt. Daarnaast kan dit ook politieke consequenties hebben."

Wordt vervolgd!

Strijdlustige bijeenkomst over misstanden bij Laborijn

SP SP Doetinchem 15-03-2019 23:32

Bijna 50 aanwezigen kwamen vrijdagavond 15 maart in de Driekoningenkapel in Doetinchem bijeen om te luisteren naar SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, en om hun verhalen en ervaringen met Laborijn te delen.

 

Door Rutte is de afgelopen jaren in het kader van de participatiewet meer dan 2 miljard bezuinigd op sociale zaken. Het beleid lijkt gericht op keiharde bezuinigingen, door Laborijn doorvertaald naar een intimiderende aanpak. Mensen die y en getogen zijn in Nederland worden onderworpen aan een verplichte taaltoets. Onderbroeken en tandenborstels worden geteld, en als je gaat eten bij de buurvrouw wordt je gekort op je uitkering. De zin “Als u niet voldoet aan de inlichtingenplicht wordt u gekort op uw uitkering” staat standaard in brieven die door Laborijn aan de inwoners van Doetinchem, Oude 

IJsselstreek en Aalten verstuurd worden.

 

Verteld werd dat een cliënt werd opgeroepen voor een workshop solliciteren, maar hij was verhinderd omdat hij aan het werk was. Je zou denken dat Laborijn daar de vlag voor uithangt maar nee: de cliënt werd gekort want hij had verzuimd zich aan zijn plichten te houden.

 

Deze en andere schrijnende voorbeelden kwamen voorbij. Het beeld is duidelijk: dit zijn geen incidenten meer, dit is het beeld van een organisatie waar een angstcultuur is ontstaan en waar bezuinigingen en intimidatie de boventoon voeren. Daar waar Laborijn de mensen moet helpen en steunen, gebeurt het tegenovergestelde. 

 

SP hangt de vuile was van Laborijn buiten

Voor de SP en de andere aanwezigen reden genoeg om door te gaan met aandacht vragen voor deze misstanden.

 

Aanhakend op het bericht in de Telegraaf dat Laborijn zelfs onderbroeken telt bij mensen thuis, hebben wij onze grote boodschap aan Laborijn op grote onderbroeken geschreven. Deze zullen we maandag 18 maart a.s. bij Laborijn gaan ophangen. Help ons deze boodschap aan Laborijn duidelijk te maken.

Kom naar Laborijn!

Verzamelen om 19:00 uur op de parkeerplaats bij Laborijn, Terborgseweg 106.

Laat je niet intimideren, maar laat je zien en horen!

Meldpunt Bijstand Controles

SP SP Doetinchem 10-07-2018 16:21

In de Gelderlander van 10 juli 2018 staan verontrustende berichten over de manier waarop inwoners van Doetinchem behandeld worden als ze een verzoek om bijstand indienen.

De SP heeft al vaker dit soort berichten gehoord en bij het college onder de aandacht gebracht. Het antwoord was dan steevast dat het een incident betreft en dat zo'n bejegening niet (meer) voorkomt.

In het coalitie-akkoord staat dat de grondhouding is dat de gemeente naast de mensen staat. De SP heeft al jaren gezegd dat dit nodig is, maar deze berichten roepen grote twijfel op. Als deze praktijken nog steeds voorkomen, dan is er absoluut geen sprake van 'naast de mensen staan'.

Daarom heeft de SP het Meldpunt Bijstand Controles ingesteld. De SP roept iedereen op die te maken heeft (gehad) met huisbezoeken of andere intimiderende maatregelen, dit te melden door een email te sturen naar doetinchem@sp.nl.

Overigens moet bewuste fraude natuurlijk wel gericht worden aangepakt, maar dan niet alleen bij bijstand, maar ook bij alle andere soorten van fraude, zoals witte-boordenfraude. Recent onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft overigens uitgewezen dat een harde aanpak van bijstandsfraude averechts werkt.

https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/harde-aanpak-uitkeringsfraude-w...

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/07/meldpunt-bijstand-controles

Altijd in de buurt: Oosseld

SP SP Doetinchem 24-03-2018 13:43

Het stof is neergedaald na de verkiezingen van 21 maart, dus hoog tijd om de buurt in te gaan en de mensen te vragen wat ze ervan vinden. Zaterdag 24 maart was de SP daarom in Oosseld in gesprek met de wijkbewoners. Om ze te bedanken als ze gestemd hebben en om ze te stimuleren dat een volgende keer te doen als ze niet gestemd hebben.

In Doetinchem is bijna de helft van de mensen niet naar de stembus gegaan. En dat is niet alleen heel jammer, maar ook een gemiste kans, omdat het gaat over je eigen stad, dorp en buurt. In Oosseld vertelden mensen waarom ze niet waren gaan stemmen en in de meeste gevallen komt dat door het verlies van vertrouwen in de politiek. Dus daar hebben we nog veel werk te verzetten om dat vertrouwen terug te winnen. Dat dat kan hebben we gezien in buurten waar we samen met de mensen hebben geknokt voor verbetering en mensen dus ervaren hebben dat verandering mogelijk is. Zij gingen wel massaal naar de stembus.

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/03/altijd-in-de-buurt-oosseld

Natuurlijk hebben we ook mensen in Oosseld gesproken die wel gestemd hadden. Een deel daarvan ook op de SP. Zij, maar ook mensen die op andere partijen hadden gestemd, waren soms blij verrast dat we aan hun deur stonden om met hen te praten over wat zij belangrijk vinden; en dat is toch vaak de zorg, maar ook de manier waarop de gemeente haar inwoners helpt of voorzieningen voor ouderen.

We gaan nu een periode van onderhandelen in, waarbij de inzet van de SP zal zijn om onze gemeente meer naast de mensen te laten staan. Of het nu om zorg gaat, om bijstand, om een vraag van een ondernemer, om schuldhulp, om goede bereikbaarheid van de stad en goedkoop en eenvoudig parkeren, het zal allemaal op tafel komen tijdens de onderhandelingen.

SP en PvdA draaien bezuiniging op armoedebeleid voor 2018 en 2019 terug

SP SP PvdA Doetinchem 21-12-2017 12:53

Op 21 december 2017 dienden de fracties van de SP Doetinchem en PvdA Doetinchem gezamenlijk een motie in om de recente bezuiniging op het armoedebeleid, deels terug te draaien. Deze motie kon rekenen op een raadsmeerderheid waardoor de bezuiniging in 2018 en 2019 van tafel is.

“Wij zijn van begin af aan tegen deze bezuiniging geweest. Hoewel het economisch beter gaat, hebben veel mensen in armoede en schulden het zwaar. We zijn erg blij dat het op het net voor 2018 toch nog gelukt is om deze bezuinigingen terug te draaien.” zegt Hans Boerwinkel, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP Doetinchem.

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2017/12/sp-en-pvda-draaien-bezuiniging-op-armoedebeleid-voor-2018-en-2019-terug
Foto: Hans Boerwinkel
Beide partijen hadden meer wensen: de verruiming van de toegang tot bijzondere bijstand, de compensatie eigen bijdrage voor lagere inkomens en de intensivering van de hulp aan inwoners met schuldenproblematiek. Daarvoor lijkt echter op dit moment geen meerderheid in de Raad te zijn.

“Dit is voor ons een eerste, goede stap. Er moeten nog meer sociale maatregelen worden gerepareerd. Dat wordt inzet van de verkiezingen in maart 2018.” zegt Steven Kroon, fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA Doetinchem.