Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

8 documenten

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-06-2020 07:19

Door Webredactie op 26 juni 2020 om 09:10

Lees voor

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

Vandaag maakte het kabinet meer bekend over de invulling van en voorwaarden aan het Nederlandse steunpakket aan KLM.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Het is goed dat het kabinet de werknemers van KLM en het bedrijf niet laat vallen, maar ik ben vooral tevreden dat dit gebeurt onder voorwaarde dat KLM de omslag maakt naar minder overlast, minder vervuiling en lagere topbeloningen. De ChristenUnie steunt de voorwaarden die het kabinet stelt aan de leningen en garanties voor KLM. Minder nachtvluchten, geen bonussen en dividend en belangrijk nieuws is dat Nederland de garantie heeft gekregen dat KLM op Schiphol blijft - iets wat sinds de fusie met AirFrance onzeker was. De Nederlandse staat krijgt hiermee weer meer controle over de toekomst van KLM.

De ChristenUnie wil een schonere luchtvaart die dienstbaar is aan mensen. De stappen die nu gezet gaan worden, dragen daar aan bij.”

Een dienstbare luchtvaart

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-06-2020 15:05

Door Eppo Bruins op 10 juni 2020 om 07:00

Het was heel onwerkelijk. Waar normaal gesproken elke dag duizenden vliegtuigen witte strepen aan de hemel achterlieten, was de lucht nu helderblauw. De vliegtuigen die zich dagelijks, vol met duizenden vakantiegangers, zakenmensen en andere reizigers een weg door ons luchtruim baanden, stonden nu aan de grond. De normaal gesproken volle vertrekhallen in de luchthavens waren nu leeg. Aan de groei leek geen einde te komen. En opeens stond de luchtvaart stil, waren mensen thuis en vroeg het kabinet om na te denken over het ‘nieuwe normaal’.

Morele vragen

In andere tijden sprak ik vaak in de Tweede Kamer over de luchtvaart. Over de rol van luchtvaart voor de economie, over verduurzaming, over geluidsoverlast. Vaak zijn dat technische discussies over regels, technologie, aanvliegroutes en geluidsnormen.

Tegelijkertijd ligt onder al die discussies, hoe technisch ook, ook een morele vraag. Wat is goede luchtvaart? Wat draagt bij aan het goede leven en wat niet meer? Waar ligt de grens tussen de zegen van mobiliteit en de vloek van overlast en schade aan de schepping? Het antwoord op die vragen bepaalt in grote mate hoe we ook veel praktischere vragen uiteindelijk van een antwoord voorzien. Hoe kijken we naar groei van de luchtvaartsector? Hoe gaan we om met geluidshinder en CO2-uitstoot? Vertrouwen we op technologische oplossingen om de negatieve gevolgen van de luchtvaart te compenseren, of moeten we ook onszelf begrenzen? Wat is de rol van de overheid hierin?

Het zijn, kortom, morele vragen en antwoorden die bepalen hoe we in de Tweede Kamer uiteindelijk praten over luchtvaart en wat we daarmee willen. Om die reden werd er in november 2018 door het ChristenUnie congres gevraagd om een algemene visie op de luchtvaart vanuit christelijk-sociaal perspectief. Nu, anderhalf jaar later en in een heel andere tijd dan we toen konden bedenken, ligt die visie er.

Nieuwe normaal

En ik ben blij dat deze visie er juist nú ligt. Aanstaande zaterdag, bij de online partijbijeenkomst, wordt de visie in ontvangst genomen door het partijbestuur van de ChristenUnie en vervolgens meegenomen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Dat is belangrijk. Juist in deze rare tijd, waarin de meeste vliegtuigen aan de grond staan, vormt deze visie inspiratie om ons te bezinnen op de toekomst. Wat is voor ons het ‘nieuwe normaal’ van de luchtvaart? Hoe maken we de luchtvaart dienstbaar aan de samenleving en beperken we de impact op de schepping?

Het is duidelijk dat het nog jaren zal duren voordat de luchtvaart op haar oude niveau is als vóór de crisis. Schiphol is leeg, onze nationale luchtvaartmaatschappij wordt in haar voortbestaan bedreigd. Waar we eerder spraken over het openen van een ‘overloopluchthaven’ in Lelystad, lukt het Schiphol zelf niet eens om haar ‘slots’ (ruimte voor vluchten) vol te krijgen. De discussie daarover is daarmee ineens in een heel ander licht komen te staan. De reden daarvoor is simpel: een overloopluchthaven bestaat alleen als er sprake is van schaarse ruimte op Schiphol – nu die schaarste er niet is, wordt niet aan een belangrijke voorwaarde voor de airport voldaan.

Maar voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we in tussentijd niet stilzitten. Juist niet! Laten we een goed gesprek voeren. Een goed gesprek over niet zomaar teruggaan naar de ongebreidelde groei van hiervoor. Over een luchtvaart die bijdraagt aan het welzijn van de samenleving, nu en in de toekomst.

De nieuwe luchtvaartvisie van de ChristenUnie geeft een aantal voorzetten voor dat goede gesprek. Groei is geen natuurwet, de overheid hoort gezonde grenzen te stellen. Eérst verminderen van uitstoot en hinder, voordat we kunnen spreken over groei. De rekening voor milieuschade van de luchtvaart niet zomaar afschuiven richting de toekomst, maar nú in rekening brengen voor wie die schade toebrengt. Stuk voor stuk wijze adviezen uit de nieuwe luchtvaartvisie.

De coronacrisis zal ontegenzeggelijk impact hebben op de toekomst van de luchtvaart. Samen hebben we de kans om te bepalen hoe die toekomst eruit ziet. Hoe we het ‘nieuwe normaal’ in de luchtvaart graag willen zien. Met belangrijke morele vragen in ons achterhoofd en een prachtige nieuwe luchtvaartvisie in de hand.

Reactie op luchtvaartnota kabinet

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-05-2020 14:35

Door Webredactie op 15 mei 2020 om 16:34

Reactie op luchtvaartnota kabinet

Vandaag verschijnt de luchtvaartnota 2020 - 2050. In dit document legt het kabinet uit wat zijn visie is op de luchtvaart voor de lange termijn.

Eppo Bruins: "De ChristenUnie pleit voor een luchtvaart die dienstbaar is aan mens en maatschappij. Het is goed dat de concept-luchtvaartnota sterk de nadruk legt op minder hinder en minder uitstoot. De tijd van ongebreidelde groei is echt voorbij. De luchtvaart staat nu nagenoeg stil en wanneer er weer sprake zal zijn van groei, stelt het kabinet heldere voorwaarden. Zo komt er een CO2-plafond en neemt het kabinet het voortouw om internationaal te komen tot milieuafspraken en betere beprijzing. Hoewel het nog (te) lang zal duren voordat vliegen een duurzame manier van reizen wordt, is deze nota wel een eerste stap op weg naar het behandelen van de luchtvaart als een gewone economische sector.

Er is afgesproken dat over de opening van Lelystad Airport pas een besluit wordt genomen wanneer alle informatie op tafel ligt en wanneer de luchthaven aan alle voorwaarden voldoet. Dat is nu nog niet het geval.

De ChristenUnie-fractie neemt kennis van de inzet van de minister, maar is daar niet aan gebonden. Bovendien lijkt het, gezien de huidige situatie in de luchtvaart, onwaarschijnlijk dat het nodig is om deze kabinetsperiode een besluit te nemen."

Steun komt met voorwaarden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-05-2020 10:06

Door Eppo Bruins op 6 mei 2020 om 12:05

Vlak voor de coronacrisis debatteerde ik in de Tweede Kamer over de wet vliegbelasting. Ik noemde toen de invoering van de vliegtaks een kleine, maar belangrijke stap in de goede richting. Een besluit richting duurzaamheid. Schiphol is samen met haar belangrijkste luchtvaartmaatschappij KLM van economisch belang, maar het is belangrijk om grenzen te stellen aan deze tot nu toe ongebreideld groeiende en vervuilende sector. Vandaag spreek ik weer in de Kamer over luchtvaart. Maar nu, in een heel andere situatie, over een steunplan voor KLM.

Het vliegverkeer is bijna geheel weggevallen. Schiphol is een parkeerplaats geworden. Ook de blauwe vogels van de KLM staan grotendeels aan de grond. KLM, met als thuishaven een uniek vliegveld, heeft een belangrijk aandeel in het ontsluiten van ons land naar de rest van de wereld. Ik steun dan ook de stap die het kabinet wil zetten om leningen en garanties te verlenen aan KLM. Dat is in het belang van ons land.

Natuurlijk is het standpunt van de ChristenUnie over luchtvaart niet veranderd. We willen een luchtvaart die dienstbaar is aan de maatschappij en de economie. Daarbij is het ook belangrijk om oog te hebben voor de negatieve gevolgen van vliegen. Dan denk ik alleen al aan de geluidshinder en milieuvervuiling die vliegtuigen veroorzaken. Die vragen blijven we als ChristenUnie zeker stellen: Moeten we wel zo vaak vliegen? Moet het bestemmingennetwerk, zeker binnen Europa, niet onder de loep? Hoe kan de trein vaker een alternatief bieden?

Daarom vind ik het ook belangrijk dat de steun aan KLM met voorwaarden komt.

Dat begint met wederkerigheid: we willen werkgelegenheid behouden en vragen om offers waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En bijvoorbeeld geen dividend voor de aandeelhouders. We vinden het belangrijk dat de steun helpt om na de crisis een financieel gezond bedrijf met een belangrijke functie te behouden.

Ook vinden we het belangrijk dat als er nu over steun wordt gesproken, men ook verder kijkt ná de crisis. Kan het aantal vliegbewegingen worden teruggebracht? Kunnen we het aantal korte vluchten beperken? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het kabinet ook op het gebied van geluidshinder en milieuvervuiling voorwaarden aan de steun kan stellen. KLM moet duurzame keuzes maken, zoals ook beloofd is in economisch betere tijden. Ook dat is in belang van ons land.

Uitstel opening Lelystad Airport

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 31-03-2020 13:21

Door Eppo Bruins op 31 maart 2020 om 12:25

Vandaag maakte het kabinet bekend dat Lelystad Airport voorlopig niet open gaat. Dat is het enige juiste en terechte besluit. Lelystad kan in ieder geval nu niet functioneren als overloopluchthaven, als gevolg van de coronacrisis. Bovendien zijn er zoveel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid stikstof die daardoor in de natuur terecht komt.

De commissie die hierover gaat bevestigt nu wat we al langer vermoedden: dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn uitgevoerd. Dat betekent simpelweg: ‘ga terug naar start’.

De ChristenUnie heeft continu benadrukt dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan de openingsdatum van het vliegveld. Kloppende berekeningen en een kloppende natuurvergunning zijn dan wel het minste wat burgers mogen verwachten.

De afspraken die over het vliegveld zijn gemaakt zijn gelukkig helder, ook als het gaat om de functie van Lelystad Airport. Lelystad zou geen nieuwe, zelfstandige luchthaven worden, maar alleen Schiphol ontlasten. Met de huidige situatie van de luchtvaart en de eisen die de Europese Commissie stelt aan de verdeling van vliegtuigen over verschillende luchthavens, is het maar zeer de vraag of dat wel haalbaar is. Ook daar moet opnieuw naar worden gekeken.

Ik kan dus niet anders concluderen dan dat het kabinet het enige juiste en terechte besluit heeft genomen door opening van Lelystad Airport opnieuw uit te stellen.

Groeiplannen regionale luchthavens in de ijskast

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 14-03-2019 12:25

Door Eppo Bruins op 14 maart 2019 12:41

Groeiplannen regionale luchthavens in de ijskast

De luchthavens in Eindhoven en Rotterdam willen graag groeien, maar de ChristenUnie pleit ervoor een time-out te nemen. Eerst moeten we met elkaar in gesprek in hoeverre groei van de luchtvaart nog past bij onze toekomst. In de regio’s is op dit moment geen draagvlak voor groei. Bewoners ervaren milieu- en geluidsoverlast en vragen om een pas op de plaats. Dat willen we ze geven.

Er spelen op dit moment op diverse plekken in het land discussies over luchtvaart en luchthavens. Voor de ChristenUnie is belangrijk dat bij al die discussies de mens centraal staat. Groei van de luchtvaart is geen natuurwet. De ChristenUnie wil een luchtvaart die dienstbaar is aan de samenleving. Vanuit dat uitgangspunt kijken we naar de plannen rond Schiphol en Lelystad, maar ook naar de groeiplannen van deze regionale luchthavens. Juist omdat het risico is dat we al die discussies los voeren, willen we een brede visie op de luchtvaart in Nederland voordat we keuzes maken over groei.

Omwonenden centraal

Dat omwonenden steeds ernstigere hinder ondervinden van de luchthaven in Eindhoven, blijkt uit recent onderzoek van de GGD. De zorgen over gezondheidsklachten door luchtverontreiniging zijn toegenomen. Om even wat cijfers te schetsen: 49 procent van de direct omwonenden maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid als gevolg van het geluid. Zo'n 15 procent van de bewoners van tien gemeenten in de regio ervaart ernstige geluidhinder, aldus de enquête. In 2012 was dat aandeel bijna de helft minder. In de zone direct rond Eindhoven Airport ligt een kwart van de bewoners ook geregeld wakker van de herrie.

In 2020 bereikt de luchthaven in Eindhoven het maximaal toegestane aantal vluchten, wat neerkomt op 43.000 per jaar. Rotterdam The Hague Airport telt er net iets meer, namelijk jaarlijks zo’n 50.000.

Beide luchthavens hadden vorig jaar, in 2018, te maken met een groei van zo’n 9 of 10 procent gegroeid met het aantal reizigers. Dat is heel fors terwijl de economische winst beperkt is.

Brede steun

Omwonenden moeten centraal komen te staan, is de visie van de ChristenUnie. De groei van de luchtvaart gaat momenteel veel te snel. We leven in een tijd waarin we meer grip op de luchtvaartsector willen krijgen. Daar past het bij om nu eerst na te denken en een pauze in te lassen. Begin deze week deden we dit pleidooi samen met onze coalitie-collega’s van D66 en het is mooi om te zien dat er brede steun is in de Tweede Kamer voor ons standpunt. In de toekomst moeten vliegtuigen schoner en stiller worden. Groei gaat, wat de ChristenUnie betreft, vanaf nu altijd gepaard met minder geluid en minder uitstoot.

Mijn bijdrage aan het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2019 11:42

Door Eppo Bruins op 6 maart 2019 12:39

Mijn bijdrage aan het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM

Het waren de jaren negentig. De sociaal-democraten hadden hun derde weg gevonden, die verdacht veel leek op het ongebreidelde neoliberale, Angelsaksische kapitalisme.

Ook in Nederland, onder de paarse kabinetten (de eerste kabinetten sinds 1918 zonder confessionele partijen!) werd de publieke sector met welhaast religieus fanatisme - en voor de Europese troepen uit - verkocht aan de markt. Al in het jaar 2000 (!) keek de Volkskrant terug en schreef:

“Tot voor kort waren marktwerking en privatisering belangrijke paarse geloofsartikelen.”....

“Maar na enkele desillusies is de privatiseringsgolf duidelijk over zijn hoogtepunt heen en lijkt de overheid terug van weggeweest.”

Tegenvallende resultaten en onbedoelde effecten werden alras zichtbaar.

In die paar paarse jaren, toen het marktdenken van managementgoeroes als Gaebler en Osborne hoogtij vierde, zijn veel stappen gezet die haast onomkeerbaar zijn gebleken en die Nederland er niet perse mooier of beter op hebben gemaakt. Natuurlijk was niet elke verzelfstandiging, privatisering en marktopenstelling slecht (denk aan de telecommarkt), maar in generieke zin zijn we veel kwijtgeraakt, vooral zeggenschap. En als er iets misging, tja, dan werd nog altijd de zogenaamd verantwoordelijke bewindspersoon aangesproken, of het nou om het OV-bedrijven, de OV-chipkaart of de energiebedrijven ging. Bewindspersonen hebben hier vele uren peentjes staan zweten in vak K, terwijl in wezen de cockpit leeg was. Immers, ze waren nog slechts systeemverantwoordelijk, maar aan de knoppen zaten ze al lang niet meer.

Het waren die paarse jaren negentig dat de Nederlandse Staat het grootste deel van zijn aandelen KLM verkocht. In 2012 maakte de grote Kuiper (ik doel op Roel, niet Abraham) definitief korte metten met het religieus marktdenken. De Parlementaire Onderzoekscommissie onder zijn leiding - de eerste en tot nu toe enige in de Eerste Kamer – stelde in haar eindrapport terecht “de kernvraag of regering en parlement bij” die golf van “privatisering en verzelfstandiging alle relevante aspecten wel voldoende hadden gewogen.” De commissie wees daarbij met name op de “aandacht voor publieke belangen en de noodzaak van toezicht op markten.”

Vandaag de dag is er nog maar een énkele partij in deze Kamer die nog gelooft dat de vrije markt het antwoord is op alles. Gelukkig is Nederland bij zinnen gekomen: het bewaken van een publiek belang is een publieke taak. En áls publieke belangen al gecoördineerd worden via de markt, is er een ijzersterke marktmeester nodig die de vaak gemankeerde markt in toom houdt.

En natuurlijk, voorzitter, leven we ook in geopolitieke zin in kantelende tijden. Niet meer in een unipolaire wereld, maar in een multipolaire. Het kapitalistische model van het vrije Westen van na de Tweede Wereldoorlog met zoveel-mogelijk-vrijgemaakte-wereldhandel staat onder druk van steeds meer mercantilistisch opererende machtsblokken. Daar past een zelfbewust en assertief opererende Nederlandse overheid bij, die zijn publieke belangen borgt en cruciale sectoren beschermt.

En ja, dat mag best gepaard gaan met een beetje chauvinisme, met een gezond oranjegevoel. De tijd dat D66-minister Brinkhorst Arie Slob geringschattend uitmaakte voor iemand met ongezonde oranjegevoelens - dat deed hij ongeveer 14 jaar geleden in het debat over de liberalisering en splitsing van onze toen nog Nederlandse energiebedrijven - die tijd is echt passé!

Het is vanuit deze grotere verhalen dat ik de stap van minister Hoekstra om een groter belang te nemen in de holding AirFrance-KLM, vandaag kenschets als een historische stap.

De Minister van Financiën heeft aangegeven dat het kabinet deze stap heeft gezet “om het publieke belang te borgen.” Maar hij en de Minister van Infrastructuur beperken zich daarna tot de - overigens terechte! - zorg om internationale bestemmingen te behouden vanaf Schiphol. Dat netwerk van bestemmingen is belangrijk voor het ondernemersklimaat en daarmee voor onze economie en werkgelegenheid. Maar er zijn ook andere publieke belangen die we niet uit het oog moeten verliezen. Het belang van rust, een schoon milieu en welzijn voor de omwonenden van Schiphol. Heeft het kabinet deze belangen ook meegewogen? Hoe gaat het kabinet zijn toegenomen invloed inzetten om ook deze belangen te borgen?

De luchtvaart is, naast belangrijk voor onze economie, nog steeds één van de meest vervuilende sectoren. Hoe rijmt het kabinet deze investering met haar streven naar een duurzame samenleving voor onze kinderen en kleinkinderen? Wat gaat deze staatsaankoop betekenen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en hoe past zij in de luchtvaartvisie waar Minister van Nieuwenhuizen later dit jaar mee naar buiten komt?

De stap die de Nederlandse overheid heeft gezet, geeft aan dat deze overheid niet onmachtig is als het erom gaat het Nederlandse bedrijfsleven te steunen en te schragen. In het regeerakkoord wordt ook die richting gekozen. Zo wordt er gewerkt aan een langere bedenktijd voor beursgenoteerde bedrijven bij vijandige overnames. En blijkbaar is het kopen van een aandeel ook niet langer taboe!

Was dit een eenmalige opwelling? Of mogen we nog meer verwachten van deze kooplustige minister van Financiën? Biedt dit reden om op een andere manier naar het overheidshandelen ten aanzien van andere vitale infrastructuren te kijken, zoals de post en ons 5G-netwerk? En gaan we, net als Frankrijk, ook de mogelijkheid invoeren voor een loyaliteitsgewicht bij stemrecht voor aandeelhouders die het lange termijn perspectief voor ogen hebben ?

Dit alles afwegende moeten we blijven streven naar een duurzame toekomst waarin het terugdringen van korte vluchten, en het stimuleren van andere vormen van vervoer en innovatie in de luchtvaart centraal staan. Maar ik moet toegeven dat bij mij op dit moment het positieve gevoel overheerst dat de unieke positie van Schiphol als single-terminal airport, het KLM-blauw en het wereldwijde netwerk aan bestemmingen langer en steviger geborgd zijn en zo deel van onze collectieve identiteit zullen blijven.

Joël Voordewind: "Zaterdag heb ik de ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 28-01-2019 12:59

Joël Voordewind: "Zaterdag heb ik de advocaat van Asia Bibi, dhr Malook begeleid bij vertrek vanaf Schiphol. Hij keert terug naar Pakistan om hopelijk laatste keer Asia in rechtzaak te verdedigen. Verliest hierdoor helaas wel zijn asielstatus in NL.."