Nieuws van politieke partijen in Bunschoten inzichtelijk

1074 documenten

VVD stemt in met Kadernota 2023

VVD VVD Bunschoten 30-06-2022 01:03

Op 23 juni hebben we in de gemeenteraad van Bunschoten de Kadernota 2023 behandeld. Tijdens deze vergadering sprak de raad over de kaders die wij meegeven aan het college voor de begroting van komend jaar, die in november aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. Slechts drie weken geleden hebben we als VVD samen met de CAP en het CDA ons nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Veel van onze nieuwe plannen zijn met deze kadernota in ieder geval al vastgelegd. Daarnaast is er een motie van de VVD aangenomen om geboorteaangifte in onze gemeente ook online mogelijk te maken.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/50256/vvd-stemt-in-met-kadernota-2023

Nadat de afgelopen twee jaar de ‘algemene politieke beschouwingen’ voor Bunschoten in het teken stond van corona en de onzekerheid die daarmee gemoeid was, bestaat er vandaag de dag bij een groeiend aantal gezinnen onzekerheid of zij aan het einde van de maand hun rekeningen nog kunnen betalen. Voor velen inwoners een punt van zorg, en ook onze gemeentelijke overheid ziet de kosten stijgen voor materialen en bouwprojecten. Aan ons als partij en gemeenteraad dus de raak om de juiste keuzes te maken. Daartoe hebben we al goede stappen gezet. We hebben twee weken geleden namelijk ons nieuwe coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’ gepresenteerd. De komende jaren blijven we bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente om het wonen, werken en recreëren zo prettig mogelijk te houden en maken voor onze inwoners.  We richten ons als daarvoor op drietal kernthema's.  

Allereerst zijn dat gezonde gemeentefinanciën. Het financieel beleid vorm het fundament van onze gemeente en alles valt of staat met een gezonde financiële positie. We blijven ons inzetten voor financiële kengetallen conform de landelijke normen en realistische afschrijvingstermijnen. We zien dat de algemene uitkering voor de gemeente Bunschoten de komende jaren toeneemt. Dit komt omdat de landelijke overheid de komende jaren flink wil investeren. Ondanks de herijking van het gemeentefonds, die zeer negatief voor ons uitpakt, lijken we er tot 2025 toch financieel flink op vooruit te gaan. Wel denken wij dat het verstandig is om het extra geld niet zomaar uit te geven en de komende jaren de ontwikkelingen in de zorg en economische ontwikkeling in ons land goed in de gaten te blijven houden. 

Ten tweede is voor ons het onderwerp woningbouw van groot belang. De woningnood speelt in heel Nederland en is ook een grote opgave voor onze gemeente, daar zijn we het allemaal over eens.  Daarom willen wij de komende jaren proberen 200 woningen per jaar toe te voegen aan de woningvoorraad. Dat kan op meerdere manieren, zoals inbreidingslocaties, optimalisatie van bestaande locaties maar natuurlijk ook versnellen van nieuwbouw.  

Het derde en laatste kernthema is bereikbaarheid. Onze gemeente groeit, en met die groei ontstaan ook nieuwe uitdagingen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarom zetten we in op een kwalitatief hoogwaardige en veilige infrastructuur.  

Denk hierbij aan het fietspad langs de Oostelijke Randweg wat recentelijk is gerealiseerd. Maar nu dus ook de versnelde verbetering van de ontsluiting Rengerswetering en twee volwaardige auto ontsluitingen op eiland 5, 6 en 7.  

De VVD heeft tijdens de kadernota behandeling ook een aantal moties ingediend.  

In de provincie wordt gesproken over het netwerkperspectief 2040. Daarin wordt ook gesproken over de snelheden op de provinciale wegen. Op de Amersfoortseweg, de N199, is dit nog 80km/uur en ook in het netwerkperspectief is dit aangehouden. Echter op dit moment is er een lobby gaande vanuit Amersfoort om daar de Bunschoterstraat, het Amersfoortse deel van de N199, naar 60km/uur te brengen. Daarom is het goed dat ook de Bunschoter gemeenteraad een signaal laat horen, want op basis van feiten en onderzoek komt de netwerkvisie van de provincie op 80 km/uur. Wij roepen de provincie op om het onderzoek te volgen en de Amersfoortseweg op 80km/uur te houden.  

De gemeente Bunschoten groeit, het aantal inwoners, het aantal woningen maar ook het aantal bedrijven. Dat vraag om een organisatie die goed toegerust is op de uitdagingen die er liggen en om klaar te kunnen staan voor onze inwoners en ondernemers. Het college vraagt daarom een budget voor de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Mede ook op basis van het organisatieonderzoek wat is uitgevoerd waaruit blijkt dat er dingen goed gaan maar dat er ook nog verbeter punten zijn waar de komende periode aan zal worden gewerkt. Raadslid Benjamin Boelhout heeft daarom een motie ingediend waarbij wordt verzocht de raad goed mee te blijven nemen bij de verdere uitvoering van de organisatieontwikkeling, deze is aangenomen. 

Tot slot wil de gemeente Bunschoten een uitstekende dienstverlening bieden. We zijn een gemeente waar veel kinderen geboren worden, in Nederland staan we op de 13e plaats van ruim 350 gemeenten. Benjamin Boelhout heeft daarom een motie ingediend om te laten bekijken of het ook mogelijk is om online aangifte te kunnen doen van de geboorte van een kind. Uiteraard moet het ook altijd mogelijk blijven om dat op het gemeentehuis te doen.  

De kadernota werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.  

Gemeenteraad stemt in met herziening bestemmingsplan ten behoeve van hotel

VVD VVD Bunschoten 29-05-2022 05:01

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2022 is het raadsvoorstel ter vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan Randmeer behandeld en aangenomen. Het bouwplan omhelst 4 bouwlagen waarvoor de huidige maximale bouwhoogte van 10 meter onvoldoende is. Het hotel accommodeert 63 kamers. De VVD, CDA, SGP en CAP stemden voor, de ChristenUnie tegen. Wel is er door raadslid Benjamin Boelhout een motie ingediend met een aantal extra aandachtspunten voor het college van Burgemeester en Wethouders.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/49947/gemeenteraad-stemt-in-met-herziening-bestemmingsplan-ten-behoeve-van-hotel

© Gemeente Bunschoten

Het bestemmingsplan Randmeer biedt al sinds 2001 de mogelijkheid om aan de oostkant van de jachthaven aan de Westdijk een hotel te bouwen. Maar de huidige eigenaar van het perceel een bouwplan heeft voor een hotel dat niet volledig in dit bestemmingsplan past, omdat de footprint buiten het bouwvlak valt en het hotel hoger is dan de bouwregels toestaan. De eigenaar heeft de gemeente Bunschoten verzocht om medewerking te verlenen aan een partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan.

De VVD staat positief tegenover de ontwikkeling van een hotel. Dit kan een belangrijke impuls geven aan hoogwaardig toerisme is daarmee goed voor horeca en detailhandel in ons dorp. Maar tegelijkertijd hebben wij twijfel of de behoefte en vraag dermate groot zal worden dat dit hotel ook daadwerkelijk gevuld zal zijn. Daarnaast zijn er zorgen over het parkeren en over de vormgeving van het gebouw. 

De motie verzoekt het college toe te zien op de instandhouding van een vrije doorgang naar de pier en dat de initiatiefnemer voorziet in voldoende parkeergelegenheid voor dit plan. Daarnaast dat er mede zorg voor te dragen dat het definitieve ontwerp en architectuur passen in omgeving op deze beeldbepalende locatie in ons dorp. 

Tot slot sprak de raad met de motie uit dat de herziening van het bestemmingsplan alleen geldt  voor een hotelfunctie. Iedere vorm van gebruik wat hiervan afwijkt dient altijd opnieuw te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De motie werd unaniem aangenomen. 

Gesprekken coalitievorming verder met VVD, CDA en CAP

VVD VVD Bunschoten 11-05-2022 02:09

Uit de gesprekken die de onderhandelende partijen (VVD, CDA, SGP en CAP) voeren om in Bunschoten een coalitie te vormen, is naar voren gekomen dat - ondanks dat er op veel punten overeenstemming is - de standpunten wat betreft de sluitingstijden van de horeca dermate uit elkaar liggen dat de SGP ervoor heeft gekozen om geen onderdeel meer uit te maken van de gesprekken.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/49768/gesprekken-coalitievorming-verder-met-vvd-cda-en-cap

De besprekingen op dit punt en over andere zaken zijn in goede sfeer verlopen en er is tussen de partijen wederzijds begrip voor ieders standpunt. Ook wordt positief teruggekeken op de goede samenwerking in de coalitie gedurende de afgelopen tweeënhalf jaar.

Als VVD zien wij de SGP als een stabiele en betrouwbare partner waarmee de afgelopen jaren vele mooie resultaten zijn behaald. Samen met hen is hard gewerkt aan herstel van de financiële positie van onze mooie gemeente Bunschoten. Wij kijken positief terug op de goede samenwerking de afgelopen tweeënhalf jaar in de coalitie met CDA en CAP.

Mede in dat licht willen VVD, CDA en CAP nog steeds verder werken aan een akkoord. Komende tijd spreken deze partijen daartoe verder onder leiding van formateur Bart Krol.

VVD wil meer onderzoek naar buitenzwembad

VVD VVD Bunschoten 29-04-2022 00:57

In de commissie Samenleving is de mogelijke realisatie van een buitenbad besproken. De VVD vond het nog onvoldoende om een definitief besluit te kunnen nemen en heeft om aanvullend en uitgebreider onderzoek gevraagd. Daarnaast is het misschien een idee om de definitieve keuze voor te leggen aan de bevolking middels een referendum.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/49687/vvd-wil-meer-onderzoek-naar-buitenzwembad

Een buitenzwembad kan een belangrijke en gewenste voorziening zijn voor een gemeente. Zeker bij jonge gezinnen zal de behoefte aan een buitenbad groot zijn en we zien ook veel enthousiasme op sociale media. Maar het kost ook veel geld, daar zijn de inwoners wat minder enthousiast over. We zouden kunnen overwegen om de keuze voor een buitenbad in een referendum aan de bevolking voor te leggen.  

De kosten komen in dit onderzoek uit op ongeveer € 306.000,- per jaar. Dit is een behoorlijk hoog bedrag waar wij onze inwoners mee belasten. Dit is voor ons reden genoeg om een zorgvuldig onderzoek te willen doen naar de haalbaarheid van het buitenzwembad. Als je dit omrekent per huishouden kom je op ongeveer 35 euro per gezin.

Wat er in dit onderzoek alleen in beeld is gebracht is een kostenindicatie van SRO, zoiets hebben we in 2017 ook al ontvangen. Wat wij nodig hebben is meer inzicht in de exploitatie, behoefte in de samenleving, het regionaal aanbod, enzovoort. Een extern behoefte-onderzoek met verschillende scenario’s. Voor ons geeft de raming van SRO onvoldoende invulling aan de motie.

Samenvattend willen wij een onafhankelijke partij inschakelen om te onderzoeken wat de haalbaarheid van het buitenbad, mede in relatie tot de behoefte van de inwoners van Bunschoten. De meerderheid van de commissie sloot zich aan bij het standpunt om meer onderzoek uit te voeren voordat er een definitieve keuze kan worden gemaakt. 

Verkiezingsuitslag Bunschoten

VVD VVD Bunschoten 28-03-2022 00:38

De verkiezingen zijn geweest en de kiezer heeft gesproken. De VVD behaalde 2.250 stemmen wat goed is voor 23.0% van het totaal aantal stemmen. Wij kijken tevreden terug met als resultaat ruim vier zetels maar (op tientallen stemmen na) nét niet goed genoeg voor het behouden van de vijfde zetel. De komende jaren gaan we weer hard aan het werk voor ons mooie dorp.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/49377/verkiezingsuitslag-bunschoten

Op 14, 15 en 16 maart vonden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in Bunschoten heeft de kiezer weer gesproken. De opkomst was wel de laagste ooit met maar 57,45% van de 17.138 opgeroepen kiezers die zijn of haar stem heeft uitgebracht. In totaal zijn er 9.789 geldige stemmen geteld. 

De uitkomst is als volgt:

ChristenUnie3.16632,3%6 zetelsVVD2.25023.0%4 zetelsCDA1.85619.0%4 zetelsSGP1.48115.1%3 zetelsCAP1.03510.6%2 zetels

Voorkeurstemmen

Rick Beukers - 1.049 stemmenJuliette de Graaf - 616 stemmenWiebe de Boer - 59 stemmen  Benjamin Boelhout - 122 stemmenAlex Koelewijn - 52 stemmenRick Hopman - 84 stemmenMaarten van der Molen - 32 stemmenWerner Zinnemers - 56 stemmenJannie van de Groep - 29 stemmenWim van de Groep - 22 stemmenMarcel Wubs - 10 stemmenPerrie Voorbach - 31 stemmenEls de Boer-Van de Water - 20 stemmenWouter de Boer- 34 stemmenPerry Arissen - 16 stemmenHans Hoitink - 18 stemmen

Juliette de Graaf behaalde een groot aantal voorkeurstemmen. Daarnaast werd de VVD dankzij Benjamin Boelhout voor het eerst in de geschiedenis de grootste op het stembureau van Eemdijk. 

Historisch perspectief

De VVD Bunschoten ontstond in 1978 en sinds die tijd heeft de partij elf keer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in ons dorp. Alleen in 2006 deed de partij niet mee. Onze partij heeft in 2018 een enorme groei doorgemaakt en steeg van twee naar vijf zetels. Voor 2018 is de VVD nooit groter geweest dan twee zetels en in 1990 en 2002 hield de partij slechts één zetel in de gemeenteraad bezet. Met ruim vier zetels en 2.250 zetels hebben we een groot deel van de groei uit 2018 weten te vast te houden en kunnen we verder werken aan de toekomst.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/49377/verkiezingsuitslag-bunschoten

(blauwe balk: gemeenteraad bestond uit 17 raadszetels)

(oranje balk: gemeenteraad bestaat sinds 2014 uit 19 raadszetels)

Onderweg naar een coalitie

CDA CDA Bunschoten 22-03-2022 18:53

In de tweeënhalf jaar dat de coalitie van CDA Bunschoten en VVD, SGP en CAP aan het werk is – na de breuk tussen de ChristenUnie en de VVD in 2019 – is de samenwerking tussen de coalitiefracties goed en constructief geweest. Er is in die relatief korte tijd ook veel bereikt voor onze inwoners. De laatste verkiezingen lieten vervolgens winst zien voor meerdere partijen die onderdeel zijn van de coalitie, waaronder het CDA. Allemaal redenen om nu eerst samen te bezien of de constructieve samenwerking van de afgelopen jaren succesvol kan worden voortgezet - ook in het licht van de uitdagingen die voor ons liggen.

Waarom CDA Bunschoten stemmen?

CDA CDA Bunschoten 14-03-2022 12:23

Waarom CDA Bunschoten stemmen? Hier lees je ons antwoord op die vraag. We willen samen verder bouwen aan onze mooie gemeente. Een greep uit onze plannen: - Snel betaalbare koop- en huurwoningen bouwen voor onze eigen starters, gezinnen en ouderen . -Lage gemeentelijke belastingen voor onze inwoners. - Investeren in onze sport. Sporthal De Kuil vernieuwen tot een moderne plek om te sporten. - Behoud van de Bruine Vloot: subsidie aan bottereigenaren voor onderhoud. - Proef met vrije sluitingstijden van onze horeca op vrijdag- en zaterdagnacht. - Het politiebureau terug in ons dorp. - Bedrijven voor ons dorp behouden en nieuwe bedrijven aantrekken. - Technisch onderwijs in ons dorp vanwege de lokale behoefte aan goed geschoolde technici. - Zuinig op bomen en groen. Goed groenonderhoud afgestemd op wat omwonenden wensen. - Behoud van het open landschap in de groene buffer rond ons dorp. De kandidaten van CDA Bunschoten staan te popelen om voor u aan de slag te gaan." Het CDA Bunschoten is een christelijke partij met sterke lokale wortels en traditie. Onze kandidaten zijn stuk-voor-stuk betrokken inwoners die middenin de plaatselijke samenleving staan. Harde werkers in het dagelijks leven én in de gemeenteraad. Plaatselijk actief voor u Onze betrokkenheid en inzet hebben we laten zien in vele initiatieven die we voor inwoners hebben genomen. Een kleine greep: om de financiën van de gemeente te versterken en de lasten voor de inwoners betaalbaar te houden, hebben we met de hele raad een discussie over de taken en kosten van de gemeente gevoerd. Om ondernemers in coronatijd te helpen, hebben we een initiatief genomen tot ondersteunende maatregelen. We hebben ons ingezet voor inclusieve speelplaatsen waar ook kinderen met een handicap kunnen spelen. En voor behoud van ons open landschap en innovatieve energieopwekking, in plaats van windmolens en zonnevelden die we niet willen in onze Eempolder of Eemmeer. Verder hebben we als CDA Bunschoten gezorgd voor een stabiel gemeentebestuur afgelopen jaren, nadat in 2019 de coalitie van ChristenUnie en VVD uit elkaar viel. Oók regionaal en landelijk voor u aan de slag Er zijn zaken die onze gemeente overstijgen. Het CDA Bunschoten zorgt ervoor dat onze gemeente op de kaart staat bij de landelijke en provinciale politiek als het plaatselijk belang erom vraagt. Zo zijn we landelijk opgekomen voor de ambulante handel in de problematiek rond de schaarse marktvergunningen, in samenwerking met CDA-staatssecretaris Mona Keijzer. We hebben met de provincie samengewerkt voor ondersteuning van onze Bruine Vloot en behoud van de groene buffer tussen Bunschoten en Amersfoort. Ook voor de aanpak van het fonteinkruid in het Eemmeer haalt CDA Bunschoten landelijke politici naar ons dorp. Zaterdag jl. was bijvoorbeeld CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk op werkbezoek bij Watersportvereniging De Eendracht om hierover te spreken. Een structurele aanpak van fonteinkruid vraagt namelijk een miljoeneninvestering van de landelijke overheid voor het uitdiepen van het Eemmeer. CDA Bunschoten zet deze kwestie daarom landelijk op de agenda. Dat is een groot voordeel voor ons dorp. Kortom: lokaal, maar ook regionaal en landelijk maakt CDA Bunschoten zich hard voor de belangen van ons mooie dorp. Als harde werkers popelen we om opnieuw voor u aan de slag te gaan.

Meet & Greet met Mona Keijzer

CDA CDA Bunschoten 13-03-2022 16:00

In een kort werkbezoek bedankten vertegenwoordigers van het CDA Bunschoten Mona Keijzer voor haar inzet op het gebied van het verbeteren van de verlening van de marktvergunningen voor de vele ambulante ondernemers in Bunschoten Spakenburg. Ook ging het over de actie 'onverdeeld open'. Er was uiteraard ook nog even gelegenheid voor een foto-momentje! Want: als er geen beelden van zijn, dan is het niet gebeurd!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

VVD VVD Bunschoten 27-02-2022 04:00

De campagnes van de partijen in onze gemeente beginnen op stoom te komen. De komende weken zal in het teken staan van campagne en activiteiten die daaraan verbonden zijn zoals een radio- en tv debat bij de Lokale Omroep Spakenburg. Op de website van de gemeente Bunschoten vind je alle informatie over de verkiezingen en waar je kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/48573/gemeenteraadsverkiezingen-2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is in elke gemeente al een aantal stembureaus open. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in uw gemeente gebeurt.

Stemmen kan op 14, 15 of 16 maart

U kunt stemmen op:

maandag 14 maartdinsdag 15 maartwoensdag 16 maart

Op woensdag 16 maart is het verkiezingsdag. Alle 11 stembureaus in onze gemeente zijn dan open. Kijk op de website van uw gemeente (bunschoten.nl/verkiezingen) voor meer informatie over de verkiezingen in onze gemeente of waarismijnstemlokaal.nl welke stembureaus op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart al open zijn.

Let op: misschien is het stembureau van uw keuze niet alle dagen open. 

Maandag 14 maart 2022

Stembureau Gemeentehuis, Stadspui 1Stembureau Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20

Dinsdag 15 maart 2022

Stembureau Gemeentehuis, Stadspui 1Stembureau Immanuelkerk, Plevier 2

Op woensdag 16 maart zijn de volgende stemlocaties geopend:

Petrakerk, Vondelstraat 13Immanuelkerk, Plevier 2Sporthal De Kuil, Torenvalk 47Gemeentehuis, Stadsspui 1CGK Bunschoten De Fontein, Bikkersweg 7De Samenklank Muziekcentrum, Bikkersweg 86Noorderkerk, Kerkstraat 20GKBS Adventkerk, Heemstedesingel 1De Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 1Vaartkerk Eemdijk, Vaartweg 3Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

Bron: Rijksoverheid