Nieuws van politieke partijen in Dalfsen inzichtelijk

978 documenten

Toekomst van agrariërs en het platteland

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 18-09-2022 10:56

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1425389/430241/Boom bijgewerkt.png

Begin juni heeft het kabinet de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied gepubliceerd. Sindsdien is het onrustig. De gepresenteerde doelen èn de onduidelijkheid over de uitwerking brachten grote onrust in de agrarische sector, met allerlei acties en demonstraties tot gevolg. Het grote wantrouwen naar de overheid werd nog maar weer eens duidelijk.

We realiseren ons dat de gepresenteerde doelen, een onduidelijk kaartje, een nog onbekende uitwerking en daardoor ook gebrek aan toekomstbeeld grote onrust geven. Dat boeren en hun gezinnen hierdoor onzeker worden en boosheid ontstaat is heel begrijpelijk. Wij zijn dan ook niet gelukkig met de manier waarop e.e.a. is gecommuniceerd en aangekondigd. Maar we vinden ook dat het hard nodig is om te werken aan natuurherstel en dat daarvoor een bijdrage nodig is van alle sectoren en dus ook van de agrariërs. Gelukkig merken we dat een meerderheid in Nederland het daarover in ieder geval eens is. De vraag is vooral: Maar hoe dan?

In de aanpak van de ‘stikstofcrisis’ en uitwerking van het actieplan is er in eerste instantie geen rol weggelegd voor de gemeenten; de bal ligt eerst bij de provinciebesturen. Als fractie in de gemeenteraad zijn we dan ook geen gesprekspartner in die discussie. Toch willen we niet passief afwachten en ‘maar zien waar de provincie mee komt’. We willen ons graag inspannen om, zoals we gewend zijn, ook nu met onze inwoners in gesprek te gaan en samen te ontdekken hoe we de toekomst van het platteland in Dalfsen kunnen vormgeven. We hebben daarbij het belang van de agrariërs EN de vitaliteit van de natuur op het oog.

Om deze reden hebben we als ChristenUnie-fractie in juni al het initiatief genomen (met steun van alle partijen in de raad) voor gespreksavonden met de agrariërs in https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1425389/430241/Vlag bijgewerktDalfsen. We willen graag met zoveel mogelijk boeren het gesprek aangaan, samen met het gemeentebestuur (college B&W). Alleen dan krijgen we allemaal een volledig en compleet beeld op grond van de ingebrachte zorgen, kansen, wensen en ideeën. Niet vanuit één of enkele belangengroepen, maar gewoon met de individuele inwoners van de gemeente Dalfsen. Inwoners die zich nu en in de toekomst elke dag inspannen om deze gemeente mooi te houden.

Daarnaast hebben we ons in Dalfsen voorgenomen om in 2023 een Plattelandsvisie op te stellen. Het opstellen van zo’n visie is direct beïnvloed door de plannen die vanuit de provincie nu worden gemaakt. Maar juist ook alle mogelijkheden om in Dalfsen kansen te geven aan de agrariër en ruimte aan de natuur moeten daarin een plek krijgen. Alle informatie die we op deze punten kunnen delen (tips & mogelijkheden) of ideeën en suggesties die bij jullie leven kunnen we dus ook heel goed gebruiken om de visie op het Dalfser platteland verder vorm te geven.

Op dit moment wordt er door de griffie gewerkt aan een boeiende en laagdrempelige gespreksavond op 13 oktober aanstaande. We zouden het zeer waarderen als we op die avonden heel veel boeren/ondernemers in onze gemeente mogen ontmoeten. Met alle informatie die daar wordt gehoord en opgehaald kunnen we vervolgens, vanuit fractie en gemeentebestuur, in gesprek met de plannenmakers in het ‘stikstofdossier’, maar zelf ook verder werken aan een vitaal platteland in Dalfsen. Waar mogelijk kunnen we daarna ook ons regionale en landelijke netwerk gebruiken om goede suggesties en/of pijnlijke knelpunten nogmaals onder de aandacht te brengen van de beslissers in dit verband.

Mochten jullie naast dergelijke gesprekken, of (misschien wel) in plaats van deze gesprekken, eens met ons als fractie van gedachten willen wisselen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Je mag ons altijd bellen of mailen, maar ook een bezoek is mogelijk. Neem gerust contact op, ook wanneer je teleurgesteld bent over of boos op de rol van de ChristenUnie in dit hele proces.

We hopen en bidden dat iedereen die betrokken is in deze zaak heel veel kracht en wijsheid ontvangt om tot goede keuzes te komen, voor mens en natuur.

Dick van Gelder(Woordvoerder Platteland/agrarische zaken)

Minder vergaderen, meer naar buiten!

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 18-09-2022 10:47

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1425388/430241/CU.jpg

Ook aan deze lange en warme zomer is een eind gekomen. Een nieuw politiek jaar staat voor ons.De aftrap hebben we als bestuur en steunfractie afgelopen zaterdag gedaan. We hebben ons eerst aan de hand van een Reflectorspel gebogen over ons politieke werk, hoe we dat doen en wat we daarbij tegen komen.https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1425388/430241/Reflectie

Wat volgde was een boeiend gesprek over onze kwaliteiten, valkuilen en wensen.

Onze vergaderstructuur was het volgend gespreksonderwerp. Hoe kunnen we onze taken als volksvertegenwoordiger het best oppakken? Wat gaat daarin goed en wat kan misschien anders of beter? Eén van onze voornemens is om minder te vergaderen en meer naar buiten te gaan. En dus: wilt u ons iets vragen, laten zien, met ons bespreken? Laat het ons weten en we komen naar u toe. Op onze site dalfsen.christenunie.nl vindt u alle namen en adressen.

Zomergroet 2022: Verschil maken

CDA CDA Dalfsen 19-07-2022 16:36

Voor velen van ons is het afgelopen halfjaar onrustig verlopen. Het jaar begon met de coronalockdown, gevolgd door de verwoestende oorlog in Oekraïne die tot de dag van vandaag aanhoudt. De landelijke stikstofplannen zorgen voor onrust en polarisatie. Ontwikkelingen die ons als inwoners van de gemeente Dalfsen raken. Als CDA-fractie zetten we ons in om als lokale partij een verschil te maken. In deze zomergroet delen we enkele punten die – voor de korte en langere termijn – onze aandacht hebben. Sterk platteland Al voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeenteraad ons voorstel om een plattelandsvisie op te stellen aangenomen. Hierin spreken we onder meer uit het noodzakelijk is om een samenhangende visie te ontwikkelen op de toekomst van ons platteland. Met een heldere, door inwoners gedragen visie staat de gemeente sterker in gesprekken in de regio en in de provincie. Kortom, als CDA willen we dat de gemeente Dalfsen zich maximaal inzet om de (toekomstige) stikstofplannen lokaal zo rechtvaardig mogelijk uit te laten pakken. Gevolgen oorlog De oorlog in Oekraïne is ook in Dalfsen voelbaar. Het is in de eerste plaats hartverwarmend om te zien hoe inwoners zich belangeloos inzetten: als het nu gaat om het inleveren van spullen, huisvesting, sport of dagbesteding. Als CDA-fractie hebben we de gemeente hierbij gevraagd ook naar de langere termijn te kijken, zeker als het gaat om huisvesting, onderwijs en werk. Ook als het gaat om de prijzen van onder andere energie en boodschappen merken we de gevolgen van de oorlog. We hebben opgeroepen om als gemeente oog te houden voor de kosten van levensonderhoud en op tijd over te gaan tot actie als het niet meer lukt de eindjes aan elkaar te knopen. Zo kan de gemeente Dalfsen voor inwoners het verschil maken! Altijd in de buurt De gemeenteraadsverkiezingen van maart pakten voor ons als CDA goed uit: we wonnen als enige partij in Dalfsen een zetel en daarmee bestaat onze fractie in de gemeenteraad nu uit zes personen (zie foto). Voor het nieuwe college hebben we als CDA Jan Uitslag en Betsy Ramerman voorgedragen: ook zij zijn inmiddels van start. Er is daarmee altijd een CDA’er in de buurt! We laten ons graag informeren en inspireren: dat kan één op één of als groep, op locatie of in het gemeentehuis. Voor grote en/of kleinere vragen zijn wij natuurlijk altijd te bereiken: in het dorp of bijvoorbeeld na het maken van een afspraak via CDA@dalfsen.nl. We wensen jullie een fijne zomer en graag tot ziens! Foto: CDA-fractie Dalfsen (v.l.n.r.). Miriam Veldkamp-Bot, Wim Prinsse, Bert Ruitenberg, Anouk Zwakenberg, Luc Diepman en Roel Kouwen

Motie Raadsvergadering 28 juni 2022

ChristenUnie ChristenUnie D66 CDA Dalfsen 05-07-2022 19:35

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1423853/430241/CU.jpg

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in:

gehoord de beraadslagingen over de Perspectiefnota 2023-2026;

gelet op het raadsbreed aangenomen amendement van 28 februari 2022 op de Omgevingsvisie 1.0, dat ziet op het opstellen van een plattelandsvisie;

overwegende dat:

op 10 juni 2022 het kabinet de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft gepubliceerd;  hierin per gebied richtinggevende doelen zijn geformuleerd met het oog op een forse reductie van de emissie van stikstof; deze reductie allerlei sectoren treft, maar zeer nadrukkelijk ook de agrarische sector raakt voor Dalfsen nog niet exact duidelijk is waar en in welke mate reducerende maatregelen nodig zijn; de publicatie van de doelen ook in onze gemeente grote onrust teweeg brengt onder met name de agrariërs; de provincie in eerste instantie aan zet is om duidelijk te maken hoe in Overijssel de doelen kunnen worden bereikt; de beoogde plannen van de provincie een directe invloed zullen hebben op ons platteland de gemeenteraad de intentie heeft om binnen onze gemeente onze (agrarische) ondernemers ruimte en mogelijkheden te bieden om de noodzakelijke transitie te kunnen maken; bij het vaststellen van de Omgevingsvisie 1.0 op 28 februari 2022 een amendement is aangenomen dat ziet op het opstellen van een plattelandsvisie; het daarom wenselijk is om een koppeling aan te brengen tussen het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de lokale Plattelandsvisie gemeente Dalfsen;

spreekt uit dat:

de raad het belangrijk vindt om nauwkeurig de vinger aan de pols te houden bij de uitwerking van de plannen door de provincie; een goede plattelandsvisie niet zonder de input van bewoners en gebruikers zoals onzeagrariërs kan worden opgesteld; het noodzakelijk is om in deze moeilijke transitie periode voorafgaand aan het vastzetten van beleid en maken van keuzes nadrukkelijk geïnformeerd te zijn tav de feiten en alles wat er leeft bij onze inwoners en (agrarische) ondernemers.

verzoekt het college:

in samenspraak met de griffie één of meerdere gezamenlijke gespreksavonden te beleggen (college & raad) samen met de belanghebbenden en geïnteresseerden die mogelijk getroffen worden door de maatregelen die door de provincie worden uitgewerkt. de input en zorgen die op zo’n avond worden geuit te rubriceren en te rapporteren en als een belangrijk participatie document te gebruiken in de gesprekken met de provincie de input mede te betrekken bij het opstellen van een plattelandsvisie, zoals bij de vaststelling van de omgevingsvisie beoogd is

de indieners

Dick van Gelder       Leander Broere          Bert RuitenbergChristenUnie            Partij van de               Arbeid CDA

Gerrit Jan Veldhuis  Bernard Smalbraak    Wim van LentheVVD                         D66                            Gemeentebelangen

Toelichting:Landelijk, provinciaal en in onze gemeente is er grote ongerustheid ontstaan over de bekendmaking van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied. Alle partij programma’s, als ook in het coalitiedocument is vastgelegd dat we onze agrariërs koesteren en willen steunen waar mogelijk, zodat de transitie en uitwerking van Landelijk beleid een leefbaar en gezond platteland in Dalfsen behoudt. Het is daarom van het grootste belang dat maximaal wordt ingezet op tijdige duidelijkheid over de verwachte consequenties, maar ook helderheid over hoe er door betrokkenen in Dalfsen over wordt gedacht. Eén of meer gezamenlijke avonden waarbij de betrokken/getroffen burgers en ondernemers in gesprek gaan met zowel het college van B&W en de volksvertegenwoordigers in de raad is daarbij een onmisbare schakel om één en ander in Dalfsen in goede banen te leiden. Dergelijke vormen van raadscommunicatie en burgerparticipatie passen ook goed in het aangenomen beleid rondom de bestuurscultuur in het kader van Goed Goan.

Het contact zal moeten plaatsvinden voordat er ook verdere keuzes worden gemaakt ten aanzien van de plattelandsvisie. Een eerste gesprek in het najaar (sept/okt 2022) lijkt dan het meest geschikt. Er is dan voorafgaande aan het zomer reces tijd om de consequenties en doelen van het Nationaal Programma exact te vertalen naar de verschillende gebieden in Dalfsen zodat die tijdig en duidelijk gecommuniceerd kunnen worden. Direct na de vakantie kunnen de uitnodigingen worden verstuurd. Alle bestuurlijke en politieke organisaties kunnen op deze manier met exact dezelfde input en informatie de verantwoordelijkheid pakken, zodat we onze (met name agrarische) ondernemers en inwoners ter zijde kunnen staan en samen met hen de toekomst vorm kunnen geven.

Een drukke politieke maand

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 05-07-2022 19:23

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1423852/430241/CU.jpg

Aan het einde van het politieke seizoen wacht altijd een drukke juni maand met drie Jaarstukken:

Eerste bestuursrapportage, een verantwoording over de eerste vier maanden.We zijn goed op schema en lopen financieel goed in de pas. Jaarrekening 2021, de financieel verantwoording.Leek eerst heel zorgelijk, maar uiteindelijk bleken we dit met een grote plus te kunnen afsluiten. Volgens afspraak wordt het grootste deel daarvan toegevoegd aan de Algemene Reserve.  Perspectiefnota 2023 – 2026 waarin vooruitgekeken wordt naar de komende jaren en leidraad is voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren.

Het waren volle, boeiende en levendige avonden. Dat was mede te danken aan een iets andere opzet waardoor er alle ruimte was voor interrupties en debat. Dat was soms scherp maar altijd gericht op de samenwerking. U kunt de stukken terugvinden via de site van de gemeente Dalfsen of via deze link: https://ris.dalfsen.nl Daar kunt u ook de vergaderingen terugkijken. Kan ik u echt aanraden! U proeft dan een beetje van de sfeer en de onderlinge samenwerking. Dan ziet en hoort u ookhttps://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1423852/430241/Raadzaal hoe wij ons als raadsleden en college inzetten voor onze mooie gemeente in al haar facetten. Op onze site kunt u onze volledige inbreng teruglezen.

De grote lijn van onze inbreng tijdens deze besprekingen was:Het gaat goed in Dalfsen en daar zijn we blij mee. Er zijn een paar grote vraagstukken zoals wonen, armoedebestrijding, jeugdzorg, herstel natuur en biodiversiteit en de energietransitie. Daar moeten we hard mee aan het werk. Dat kunnen we doen omdat we er, tegen de verwachtingen in, financieel goed voorstaan. We weten nu ook al dat dit niet zo zal blijven. Overheidsfinanciën zijn altijd grillig en als gemeente zijn we afhankelijk van het rijk. Daarom hebben we gepleit voor behoedzaam blijven begroten en waar het kan investeren van het geld dat we nu “over” hebben zodat we later minder vaste lasten hebben. Een goed voorbeeld daarvan is extra investeren in Preventie op het gebied van welzijn en gezondheid. Jammer genoeg haalden niet al onze voorstellen het, zoals het terugdraaien van de bezuiniging op de logopedie en het laagdrempeliger aanbieden van extra gezinsondersteuning. Zo gaat dat soms. Voor ons als fractie geen reden om stil te gaan zitten.

Bijzonder was het voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. Veel gemeentes hebben dat de afgelopen jaren al gedaan. Ook in Dalfsen kwam dit voorstel al vaak ter tafel. Maar nooit was er een meerderheid te vinden en ook de ChristenUnie stemde tot nu toe tegen. Nu dit voorstel weer werd ingebracht hebben we ons als fractie opnieuw bezonnen. In zijn soort is de hondenbelasting wel een bijzondere; een belasting op een heel specifiek huisdier.Zou dit opnieuw worden ingesteld, dan zouden we niet instemmen omdat we uitgaan van het principe dat we samen belasting betalen en ook samen de lasten dragen zoals we dat bij alle andere zaken ook doen. Al jaren zijn er plannen om deze belasting landelijk af te schaffen. De hoop daarbij was altijd dat het rijk de gemiste inkomenssteun voor de gemeenten zou compenseren. Het lijkt er nu op dat de dit nog jaren kan duren. Dat zou betekenen dat we dit maar vooruit blijven schuiven. Daarom hebben we, hoewel we het jammer vinden dat we misschien compensatie mislopen, ditmaal ingestemd met de afschaffing van de hondenbelasting.

Onze bijdrage aan de algemene beschouwingen hebben we afgesloten met: Als ChristenUnie weten we ons, ook in deze dingen, afhankelijk van onze Schepper. Dat geeft ons een extra verantwoordelijkheid voor deze wereld en voor onze naaste en tegelijk een vertrouwen dat we het niet alleen hoeven te doen. In dit vertrouwen gaan we graag aan het werk.

Rietje Lassche

Onrust onder boeren over stikstofbeleid

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 05-07-2022 19:19

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1423851/430241/Stikstof.jpgSinds 10 juni is er bekend welke doelen er moeten worden gehaald in de reductie van de stikstof uitstoot. Die zijn fors! Ook in Dalfsen!

Velen vinden het te fors en niet realistisch. Anderen vinden het bittere noodzaak en eigenlijk al veel te laat. De rechter heeft de overheid aangespoord om door te pakken, aangezien het huidige beleid niet voldoet en geen uitzicht op natuurherstel (opdracht) biedt. Alle sectoren zullen een steentje moeten bijdragen, maar in Dalfsen zal er met name veel van de agrariërs worden verwacht.

In zo’n tijd, waarin de onrust hoog is en de tegenstellingen groot, willen we als fractie van de ChristenUnie laten zien dat we vooral door gesprek en zaken samen doen in Dalfsen verder kunnen komen. Wij geloven erin dat zowel natuur herstel als toekomst bestendige agrarische bedrijven elkaar niet hoeven te verdringen, maar dat het samen op kan gaan. Niet zonder ingrepen en soms vervelende consequenties, maar die horen dan wel goed te worden afgewogen. Dat kan alleen door als college en raad met alle betrokkenen in gesprek te gaan en van daaruit de plannen van de provincie te beoordelen en uit te werken. Dat is ook nog eens perfect aanvullend op het vorig jaar genomen besluit om in 2023 een brede plattelandsvisie voor Dalfsen op te stellen. Daarnaast hebben we met het oog op een open bestuurscultuur in Dalfsen juist ook afspraken gemaakt over extra inzetten op het gesprek met inwoners en betrokkenen bij beleidsvoorstellen. In Dalfsen willen we dat altijd samen doen.

Juist omdat we de onrust rondom het stikstofdossier ook in Dalfsen voelen, maar zelf nog niet aan zet zijn in de uitwerking, is het gesprek voeren als voltallige raad en college van belang. Met het oog daarop is er op ons initiatief een motie ingediend waarin we het college oproepen om brede participatie op te zetten met alle belanghebbenden in dit dossier, waarbij zoveel mogelijk duidelijkheid over de actuele status bij de provincie wordt opgehaald. De inbreng op dergelijke avonden kan vervolgens door B&W en raadsfracties worden gebruikt om bij eigen partijen en bestuurslagen in de provincie invloed uit te oefenen. Ook is het zeer belangrijk bij het vaststellen van een visie op het Dalfser platteland, want dat platteland zal hoe dan ook sterk beïnvloed worden door de keuzes die in dit kader de komende 12 maanden zullen volgen. We zijn blij dat we met deze motie alle partijen aan onze zijde vonden en vertrouwen erop dat heel veel agrariërs en andere betrokkenen straks na de zomer met ons in gesprek gaan.

Dick van Gelder

Wil je meer lezen over de inzet van de landelijke fractie in de 2e kamer, of de provinciale koers van ChristenUnie Overijssel, lees dan verder via onderstaande link.

2e kamer fractie

Afscheid Martine

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 05-07-2022 19:15

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1423850/430241/CU.jpg

Martine was de afgelopen tijd de secretariële duizendpoot van onze (steun)fractie. Helaas stopt ze daar nu mee.

Martine, ook op deze plek bedanken we je van harte hartelijk voor al je werk en inzet.

We zijn blij dat Martijn Kloppenburg deze taak van haar wil overnemen. Martijn loopt al een aantal jaren mee en is sinds een paar maand ook commissielid. Fijn dat je dat wilt doen Martijn.

Rest ons om iedereen een fijne vakantie te wensen.

Geniet van de zomer en van elkaar.

(Steun) fractie en bestuur ChristenUnie Dalfsen.

Beschouwingen bij perspectiefnota 2023-2026

CDA CDA Dalfsen 27-06-2022 18:33

Maandag 27 juni vonden de beschouwingen plaats over de Perspectiefnota 2023-2026. Vorig jaar was de uitspraak van het CDA tijdens de beschouwing: “CDA ziet de eerste lichtstralen." Dit jaar zien we dat de goede koers wordt gevaren en we de vind vol in de zeilen hebben. We kijken als CDA-fractie dan ook positief naar de toekomst van de gemeente Dalfsen. We zien echter wel zwakke schakels in de ankerketting, we moeten voorkomen dat we vroegtijdig voor anker gaan. Als we grote risico's mijden, het roer stevig in handen houden lopen we niet vast op een zandbank. Hiermee bedoelen we uiteraard alle grote ontwikkelingen die ons allen ook in Dalfsen raken. Via deze link kunt u de inbreng lezen van het CDA Dalfsen door fractievoorzitter Bert Ruitenberg.

Geen leefbaar platteland zonder gezonde boerenstand

CDA CDA Dalfsen 18-06-2022 16:17

De boer is troef! Helaas houden de gepresenteerde plannen van 10 juni 2022 door minister Van der Wal geen rekening met dit oeroude gezegde. Het uitvoeren van de plannen van NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) in de meeste van onze gemeenten zal betekenen dat de agrariërs ongeveer tweederde van hun stikstofuitstoot moeten terugdringen. Met het gevolg dat het aantal agrariërs in de gemeenten van Overijssel dat verplicht moet stoppen mogelijk neerkomt op meer dan de helft! De gestelde opgaven zijn enorm en daar maken veel boeren, hun gezinnen en de leefgemeenschap zich grote zorgen over. De leefbaarheid van plattelandskernen komt in het gedrang. Wij, alle vijfentwintig CDA-afdelingen in Overijssel, vinden dat de natuur hand in hand moet gaan met de agrarische sector. Deze plannen komen daar helaas niet bij in de buurt. Met deze plannen heeft de natuur de agrarische sector in de houdgreep. Natuurbeleid is stikstofbeleid geworden! Overijssel heeft 24 Natura2000-gebieden. Prachtige stukjes natuur met ieder hun eigen maatregelen om de huidige doelen te behalen. In dit plan wordt het uitgangspunt van deze doelen de Kritische Depositie Waarde (KDW) van stikstof. Deze waardes zijn gebaseerd op aannames en modellen en niet op praktijkmetingen onder Nederlandse omstandigheden. Bedacht achter het bureau, maar onhaalbaar in de praktijk. In Overijssel werken we juist keihard aan oplossingen, onder andere met biogasvergisting zodat we én stikstof verminderen én gas produceren. Over duurzaamheid gesproken. Al deze initiatieven worden onzeker wanneer het mes in de veestapel gaat. Dit beleid biedt geen houvast voor alle innovaties die al vanuit de omgeving worden opgezet. Bij deze plannen ligt de focus op uitkopen van agrariërs. Wie draagt er dan zorg voor ons buitengebied? De sociale en economische kaalslag die deze stikstofmaatregelen in ons buitengebied gaat veroorzaken is niet te overzien. Het bestaansrecht van meerdere bedrijven is afhankelijk van ons buitengebied, denk aan loonwerkers, bouwsector, transport, diervoeders en ga zo maar door. Naast het werken komt ook het wonen in onze kernen onder druk te staan, zoals de scholen, het verenigingsleven en het noaberschap. Vrijdag 10 juni 2022, het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van Overijssel. Natura2000 is echter Europees beleid. Het kan toch niet waar zijn dat wij hier worden opgeofferd, terwijl er aan de andere kant van de landsgrens geen kritische depositie waarde lijkt te bestaan! Alle CDA-afdelingen in Overijssel staan niet achter dit voorgestelde beleid. Het plan biedt geen toekomst voor de betrokkenen en de agrarische sector wordt om zeep geholpen. Agrariërs zijn onderdeel van de oplossing en niet het probleem. Zij kennen het gebied door en door: van bodemkwaliteit, natuur en landschap tot afwatering. Maak gebruik van deze kennis. Kortom, terug naar de tekentafel, wetgeving corrigeren, fouten uit het verleden herstellen en zorgen voor een beleid dat gebaseerd is op feiten en de praktijk. Getekend de CDA-afdelingen in Overijssel, CDA Almelo CDA Borne CDA Dalfsen CDA Deventer CDA Dinkelland CDA Enschede CDA Haaksbergen CDA Hardenberg CDA Hellendoorn CDA Hengelo CDA Hof van Twente CDA Kampen CDA Losser CDA Oldenzaal CDA Olst-Wijhe CDA Ommen CDA Raalte CDA Rijssen-Holten CDA Staphorst CDA Steenwijkerland CDA Twenterand CDA Tubbergen CDA Wierden-Enter CDA Zwartewaterland CDA Zwolle

Beschouwing coalitie 2022

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 07-06-2022 19:32

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1423137/430241/CU.jpg

Op 25 mei presenteerden Gemeentebelangen en CDA het coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’.Afgelopen woensdagavond 1 juni was er voor de andere partijen gelegenheid om op het coalitiedocument te reageren.  Daarna werden de vier wethouders Betsie Ramerman, André Schuurman, Jan Uitslag en Ruud van Leeuwen  benoemd. 

Hieronder onze bijdrage aan het debat over het coalitieakkoord.  

Laat ik beginnen met het feliciteren van GemeenteBelangen en het  CDA met de geslaagde coalitievorming. En natuurlijk de kersverse wethouders ook van harte. Als ChristenUnie wensen we jullie veel wijsheid, inzicht, doorzettingsvermogen en niet te vergeten veel werkplezier. Zeker in deze tijd van werkdruk en hoge verwachtingen kan een mens niet zonder plezier in het werk. Als raad kunnen we wellicht iets bijdragen aan dat werkplezier en omgekeerd kan het college ook ons werk plezierig maken. Ja, en hoe kan ze dat doen? 

Daarmee zijn we gelijk bij onze beschouwing op de formatie en het coalitieakkoord.  

Wat betreft de formatie misten we soms wat informatie. We begrijpen dat je een broedende kip niet moet storen maar we waren graag wat meer meegenomen met de vorderingen van het broeden en de te verwachten eieren.  

Als ChristenUnie willen we een constructieve partij zijn, zo kent u ons ook.  

Dat wil zeggen dat we met een open blik en een positieve grondhouding kijken naar de plannen en die beoordelen op hun inhoud. Met die open blik hebben we dit coalitieakkoord gelezen. Ons viel op dat er veel positieve zaken  worden genoemd, mooie thema’s die ons erg aanspreken: voldoende betaalbare woningen, leefbare kernen en leefbaar platteland, inzetten op energiebesparing en bestrijden van energiearmoede, versterken biodiversiteit , gelijke kansen voor iedereen, veel inzet op preventie en een benaderbaar bestuur. Er spreekt veel ambitie uit. Veel ambities en veel pittige taken: de keuze voor vier wethouders vinden we dan ook wel begrijpelijk en heeft ook onze instemming.We lezen op meerdere punten overeenkomsten met ons verkiezingsprogramma en we zien dan ook uit naar een prettige samenwerking. 

Tegelijk maken we ons ook wel zorgen over wat we lezen.  Bij sommige zaken zijn de ambities groot en duidelijk en andere punten krijgen minder aandacht.De balans tussen economie en ecologie is een lastige, beiden zijn belangrijk, maar op een aantal punten zien wij graag meer aandacht voor de natuur, bv als het gaat om de plannen voor meer  recreatie rond de Vecht. Bij wonen lijkt de insteek vooral op voldoende koopwoningen te liggen en lezen we niets over voldoende sociale huurwoningen.Als het gaat om het buitengebied en agrariërs delen we het belang van perspectief voor de toekomst van de agrariërs, maar we missen een lange termijn visie op duurzaamheid en bv kringlooplandbouw. Een ander punt is dat dit coalitiedocument toch weer lijkt uit te gaan van de zelfstandige burger die zelf zijn weg wel vindt. Gelijke kansen voor iedereen, maar helaas is dat in de praktijk niet zo.  En juist dat maakt dat preventie niet overal goed uit de verf komt en dat voorzieningen toch niet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarmee missen we een groep mensen die we bv niet zien in de Trefkoele of De Spil. Hoe vinden we hen en hoe zijn we als gemeente echt inclusief? Als het gaat over het bestuur waarderen we de keuze voor gebiedswethouders en de open houding  naar de hele raad. Maar we missen hier aandacht voor de wantrouwende inwoner die allang afscheid heeft genomen van de politiek, die geen vertrouwen heeft in de overheid. Hoe bereiken we hen en kunnen we dit nog keren?   

Tot slot drie  opmerkingen over hoe dat allemaal te realiseren: 

Zoals al gezegd, er is veel ambitie maar we zien de uitwerking nog niet concreet ingevuld. We lezen wel het wat, maar niet het hoe.  Hoe houden we bv  voorzieningen op peil en hoe houden we een goed winkelaanbod? De mooie ambities vragen om keuzes en we missen een overall visie op basis waarvan die keuzes gemaakt gaan worden.  Die visie lijkt nu: we hebben het nu goed in Dalfsen en dat willen we in 2030 zo houden.  Maar dat is meer een wens dan een visie. Ligt eigenlijk wel voor de hand: hoe gaan we dit allemaal betalen? Hoe blijven we bij dit alles financieel gezond? 

Samengevat voorzitter: we zijn blij met de vele ambities en werken daar graag aan mee. Maar we vinden de aandacht wel veel uitgaan naar wat al goed gaat, naar wat al groeit en minder naar dat wat we niet zo zien en horen en wat meer aandacht en bescherming nodig heeft. 

We kijken uit naar de verdere uitwerking van alle plannen en naar een constructieve en plezierige samenwerking.  

Dick van Gelder, Dick Homans en  Rietje Lassche.