Nieuws van politieke partijen in Dalfsen inzichtelijk

1029 documenten

Tijdelijke opvang asielzoekers Lemelerveld

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 02-04-2024 20:24

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1494552/430241/Afbeelding_april24berichtDick.pngDe gemeente Dalfsen vangt momenteel ongeveer 170 asielzoekers op. Een deel daarvan zit in de Hof van Dalfsen. De andere groep, 120 mensen, waaronder bijna 40 kinderen, heeft tot 29 maart een tijdelijke plek gevonden op camping Heidepark in Lemelerveld.

Wat gaat er daarna met deze groep gebeuren? Terug naar Ter Apel? Of wordt er door de gemeente een nieuwe tijdelijke locatie ingericht?De gemeente kiest er bewust voor om de 120 asielzoekers aansluitend op een andere locatie in Lemelerveld onder te brengen.  Na overleg met direct omwonenden is voorkeur uitgesproken voor een terrein achter basisschool de Sprankel. Omdat dit terrein in eigendom is van de gemeente kan er snel geschakeld worden. En dat is ook nodig. Op de bijgevoegde afbeelding wordt een indruk gegeven van het terrein en de voorgestelde inrichting.

Op 14 maart was hierover een drukbezochte informatieavond bij zaal Reimink in Lemelerveld. Uit de reacties werd al snel duidelijk dat de inwoners forse kritiek hebben op de werkwijze van de gemeente. Die kritiek richtte zich vooral op de communicatie en de vraag of deze locatie wel passend is. Door burgemeester Van Lente en wethouder Uitslag werd een duidelijke toelichting gegeven op het proces en de gekozen oplossing. Mede vanwege de situatie in Ter Apel en de inmiddels in werking getreden spreidingswet is heel bewust gekozen om voor het komend jaar de huidige 120 medemensen in Lemelerveld een nieuw tijdelijk onderkomen aan te bieden.

Op donderdag 21 maart heeft een grote groep inwoners van Lemelerveld gebruik gemaakt van Het Podium om hun kritiek en ongenoegen te delen met de raadsleden.  Als vervolg hierop heeft de raad op maandag 25 maart hierover vragen gesteld aan wethouder Uitslag.  Daarmee kregen we een completer beeld van de gang van zaken, van de knelpunten en van de manier waarop de gemeente de inbreng van omwonenden heeft meegenomen in de verdere uitwerking van dit plan.

We blijven als fractie kritisch kijken naar de handelwijze van het gemeentebestuur, maar we zijn ook dankbaar voor de opstelling waarin gastvrijheid en humaniteit belangrijke pijlers zijn.

Biddend en werkend strijden we echter voor meer. Eind vorig jaar is mede door de ChristenUnie een motie ingediend die de gemeente oproept om te zoeken naar een structurele locatie voor de opvang van asielzoekers. Vanuit de spreidingswet weten we inmiddels dat het hierbij voor Dalfsen om ongeveer 200 asielzoekers gaat. Uw steun en gebed dat hier snel een passende locatie voor wordt gevonden is zeer welkom. 

Dick HomansD.Homans@raaddalfsen.nl

Van de bestuurstafel

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 02-04-2024 20:20

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1494551/430241/CU.jpgU heeft wat gemist.

Tijdens een matig bezochte ledenbijeenkomst op basisschool De Planthof in Nieuwleusen schetste Wim Lengkeek de achtergronden van huisvesting van scholen. Een actueel onderwerp in verschillende kernen in de gemeente Dalfsen. De komende jaren zullen veel scholen verplaatsen naar een andere locatie.  Zowel gemeente als schoolbestuur zijn belangrijke partijen bij de keuze van een nieuwe locatie. Veel onderwerpen zijn niet strak geregeld waardoor beide partijen met goede plannen en argumenten de uiteindelijke keuzes voor huisvesting sterk kunnen beïnvloeden.

Op deze ledenbijeenkomst werd ook ons nieuw bestuurslid Wim Hovestad voorgesteld. Wim is recent verhuisd naar Hoonhorst en zal zich in een volgende nieuwsbrief zelf verder introduceren.

Namens bestuur ChristenUnie Dalfsen

Klaas Korterink.

Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan (Nieuwleusen)

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 29-03-2024 10:07

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1494486/430241/CU.jpgInbreng in de raadsvergadering van maart door Rietje Lassche over de Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan.

Dank voor deze visie.  Goed dat dit er nu ligt. De grote lijn hiervan spreekt ons zeker aan: veiligheid in het verkeer, een mooi stukje Nieuwleusen en een fijn leef en woongebied. Er wordt in het dorp wel eens gezegd: het is niet veel nieuws maar dat hoeft dus ook niet. Het is het vanuit een duidelijke visie aanpakken van knelpunten en optimaliseren van de huidige situatie. Er is veel betrokkenheid geweest van inwoners en de Backxcafe’s waren drukbezocht.  De ingebrachte zienswijzen geven een aantal goede aanvullingen zoals meer aandacht voor de historie van het Molenpad.  Op drie punten iets meer zeggen:

Een veilige weg: De hele weg 30km: prima, is duidelijk en veilig! De verkeersknelpunten zijn goed beschreven. We houden als ChristenUnie betreft op enkele punten onze zorgen om de verkeersveiligheid  omdat het verkeer steeds drukker wordt en de auto  auto toch veel ruimte zal blijven vragen. Zo vinden we een fietstunnel of fietsbrug ter ontsluiting van de Oosterbouwlanden een goed idee. Een vrij liggend voorrangsfietspad zou wellicht een goed alternatief kunnen zijn.  Je ziet dit veel in nieuwbouwwijken.

Ander zorg blijft toch de ontwikkeling van de Campus. Dat komen straks veel verschillende verkeersstromen bij elkaar en ook de Beatrixlaan zal veel schoolverkeer gaan verwerken. Tegelijk wordt de Beatrixlaan verder ontwikkeld als ontsluitingsweg. Dan kan gaan knellen.  Goed om hier aandacht voor de hebben in de verdere uitwerking.

Een visitekaartje: Mooi dat er gekozen is voor het behoud en versterken van de laanstructuur met groene accenten. De doorkijkjes naar het groene buiten geven licht en ruimte. Ook blij met de aandacht voor de historische waarden en de verbinding met de groene omgeving. Een fijn gebied om te leven: Wonen en winkelen door elkaar geeft rumoer en levendigheid. Blij dat er veel aandacht is voor veilige fiets- en wandelmogelijkheden. Daar is echt nog veel toe te voegen zodat de inwoners worden gestimuleerd uitgenodigd kom te beleven en te bewegen. De werkgroep Vergroenen van NS heeft hier veel ideeën. We hebben al vaker gevraagd om een trottoir/wandelpad langs de Backxlaan, staat ook zo genoemd in ons verkiezingsprogramma en zijn blij dat dit nu is opgenomen.

Wat betreft het op bepaalde plaatsen iets  hogere bebouwing toestaan, daar zijn wij het wel mee eens, zeker als het goed in te passen is.

Deze visie met de 20 uitgangspunten en een afwegingskader geeft goede handvatten voor alle plannen die de komende jaren voorbij zullen komen.

Op een paar punten hebben we nog onze zorgen, dat gaat vooral over de verkeersveiligheid op een paar knelpunten. We zullen daar dan ook extra op letten bij de uitwerking van deze plannen.

Met deze opmerkingen kunnen we akkoord gaan met deze Visie. Veel succes met de verdere uitwerking.

Kadernota Bestaanszekerheid

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 29-03-2024 10:03

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1494483/430241/CU.jpgOp maandag 15 maart werd de Kadernota Bestaanszekerheid door de gemeenteraad besproken. Onze woordvoerder op dit thema is Rietje Lassche en hieronder haar bijdrage aan het debat.

Voorzitter, armoede en bestaanszekerheid: het zijn actuele en hardnekkige  thema’s.  Als ChristenUnie  hebben we hier vaak aandacht voor gevraagd en niet alleen de laatste jaren.  De afgelopen maanden bleek maar weer dat allerlei bij de verkiezingen als simpel voorgespiegelde  oplossingen in de praktijk moeilijk realiseerbaar zijn. En dat oplossingen die juist wel haalbaar zijn op  politieke  weerstand stuiten.

Daarom is het goed dat we kijken wat we in Dalfsen wel kunnen doen en dat is best veel.  We zijn blij met de bredere insteek van deze kadernota.  Gaat niet alleen over te weinig geld of geen werk hebben, gaat  over bestaanszekerheid.  Bestaanszekerheid wordt dan omschreven met zeven punten waarvan het doel moet zijn dat iedere Nederlander daar zelf in kan voorzien. Een prachtige doelstelling, maar misschien wel te prachtig om waar te kunnen zijn. Want niet iedere Nederlander zal dat kunnen: zelf voorzien in een goede gezondheid of een adequate opleiding of gezonde sociale contacten. Helaas, was het maar zo.  Daarom worstelen we als ChristenUnie fractie wel met deze omschrijving en dit doel: in hoeverre is dit reëel en gaat dit niet tegen onze inwoners werken? Juist omdat niet iedereen dit doel zal kunnen halen.  Ook met alle hulp die gegeven word, blijft er een groep mensen voor wie dit niet haalbaar is. Laten we ervoor oppassen dat we hen niet overschatten en hen onhaalbare doelen opleggen of onhaalbare vergezichten voorspiegelen.  Want dan bereiken we juist wat we niet willen: mensen die afhaken omdat het ze allemaal niet lukt en voor wie dat de zoveelste teleurstelling gaat worden. Daarom pleitten we voor een meer realistische omschrijving van dit doel bv “ waarvan het doel moet zijn dat iedere Nederlander daar -passend binnen eigen mogelijkheden-  zelf in kan voorzien.  We horen graag hoe anderen dit zien.

We zijn het eens met eerste focus op financiële bestaanszekerheid, dat moet op orde zijn voor mensen energie over hebben voor ander zaken. Eerst de basis op orde.  Net vandaag kwam er een onderzoek uit waarin bleek dat de armoede iets is afgenomen en dat is best heel bijzonder  met de hoge inflatie van de afgelopen jaren. Tegelijk bleek dat de grootste zorgen zitten bij de groep die  het allemaal net nog redt maar niets over houden waardoor ze geen buffer kunnen opbouwen en daarom financieel heel kwetsbaar zijn. Des te meer reden om hiermee  aan het werk te gaan.

Een groep waar we extra aandacht voor vragen zijn de jongeren. Zij zijn extra kwetsbaar door de grote druk om mee te doen, geld te hebben, snel Rijk te worden. Denk maar aan de wervende taal van financiële influencers en gokbedrijven.  De ChristenUnie vindt het onbestaanbaar dat onze jongeren daar zo weinig tegen worden beschermd.  Goede financiële voorlichting en begeleiding  is hard nodig.

Verder steunen wij vanuit onze visie dat ieder mens waardevol is, het werken en denken vanuit vertrouwen ipv vanuit wantrouwen.  Dat vraagt een omslag van denken vanuit de overheid naar denken vanuit de inwoner.  Dan gaat het over waardigheid en naast iemand staan. Maar ook over simpele regelingen en begrijpelijke formulieren.  Meer nadruk op preventie past hier goed bij evenals de extra inzet bij schuldhulpverlening.

Wat betreft de kaders: we zien ze, net als de aanbevelingen van de RKC wel terug in deze nota,  niet expliciet op een rijtje, meer  verweven in de hele nota.  We lezen dit dan ook meer als een  startnotitie dan een kadernota.

Samengevat voorzitter: 5 punten

Bestaanszekerheid is een zeer actueel thema Overvraag mensen niet als het gaat om eigen regie Eens met eerste focus van financiële bestaanszekerheid Stimuleer een gezonde financiële opvoeding van jongeren De aanbevelingen van RKC geven we graag mee als goede kaders.

Met deze opmerkingen kunnen we instemmen met deze kadernota.

Raadsvragen opvang asielzoekers Lemelerveld

CDA CDA Dalfsen 11-03-2024 17:52

Naar aanleiding van de raadsmemo 'Vervolg noodopvang asielzoekers Lemelerveld' en het bijbehorende persbericht heeft Anouk Zwakenberg namens de CDA-fractie de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 1. Klopt het dat deze locatie voor tijdelijke opvang al onherroepelijk is? Antwoord college: Er zijn meerdere locaties onderzocht. Daarbij is m.n. naar Lemelerveld en omgeving vanwege eerder genoemde redenen. De terreinen nabij Sprankel zijn daarbij aangewezen. Bij de locatieraad van de H.Hartkerk is verkend of terrein naast de begraafplaats gebruikt kan worden. De opvang zal binnen het gepresenteerde gebied vallen, maar zeker niet het hele gebied beslaan. 2. In hoeverre hebben omwonenden nog daadwerkelijk invloed op de inrichting van de terreinen? Antwoord college: Er is bewust gekozen voor een avond om met direct aangrenzende bewoners, organisaties en ondernemingen te komen tot een inrichtingsplan waarbij ook de toegangsweg naar en van de locatie besproken wordt. Er is nog veel invloed van omwonenden, incl school en kerk. 3. Zijn er met de school al concreet afspraken gemaakt over een veilige omgeving op en rond de opvanglocatie? Het gaat hier om zowel verkeerstechnisch als ook op sociaal gebied. Antwoord college: De school is nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over de inrichting en bepaling van de toegang van en naar de locatie. In alle gevallen streven we naar een zo’n goed mogelijk woon- en leefklimaat. 4. Hoe staat het met het proces om tot een structurele opvanglocatie te komen. Zijn hier al uitgangspunten voor gesteld? Antwoord college: De voorbereidingen voor dit proces zijn inmiddels opgestart. Om te komen tot mogelijk geschikte locaties bepalen we eerst met elkaar de kaders, voorwaarden en criteria die van belang zijn voor het zoeken naar een geschikte locatie. Daarover gaan we in gesprek met professionals en met inwoners. Wanneer die kaders zijn bepaald, kijken we naar mogelijke locaties die passen bij deze kaders. Ook bij de zoektocht naar geschikte locaties gaan we in gesprek met inwoners. Dat is een ander traject dan deze opvang. We benadrukken daarbij dat de zoektocht over de gehele gemeente gaat.

De school van de toekomst

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 02-02-2024 12:36

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1492461/430241/CU.jpgUitnodiging ledenvergadering ChristenUnie 14 februari

Woensdagavond 14 februari a.s. vanaf 20.00 uur vindt een ledenbijeenkomst plaats op basisschool De Planthof, Kon. Julianalaan 96 in Nieuwleusen. Naast een aantal huishoudelijke zaken staat deze avond in het teken van de huisvesting van scholen in onze gemeente Dalfsen.

Onderwijshuisvesting,Het klinkt als een duur woord, en het is ook duur… een schoolgebouw bouwen kost tegenwoordig al meer dan 4000,- per m2. Maar het gaat gewoon over schoolgebouwen… en iedereen heeft er mee te maken (gehad). We hebben allemaal op een school gezeten en daar zul je vast en zeker herinneringen aan hebben. Hoe was het gebouw waar je jarenlang verbleef, hoe kwam dat op je over? Wat deed het met je? Of weet je het niet meer? Heeft het geen indruk gemaakt? In Dalfsen is de gemeente bezig een plan op te stellen en uit te voeren om de onderwijshuisvesting toekomstbestendig te maken. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Heeft dat te maken met de ventilatie waarover in de coronatijd zoveel reuring was? Of ook met energie en duurzaamheid? En wie ís er eigenlijk verantwoordelijk voor het schoolgebouw? En mag een kinderopvang zomaar in een school gehuisvest worden? Wie gaat daar eigenlijk over? Wat heeft de gemeente te maken met deze materie? Heel wat vragen waar we deze avond eens wat meer op inzoomen. Wim Lengkeek, zelf uit het onderwijs afkomstig, heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de vraagstukken rond onderwijshuisvesting en is als expert werkzaam voor het kennisinstituut Ruimte-OK. Hij neemt ons mee voor een rondleiding in het schoolgebouw van de toekomst.

Wim Lengkeek zal de achtergronden schetsen van onderwijshuisvesting en onze raadsleden zullen reflecteren op de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen. Het belooft een mooie avond te worden. Van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Namens bestuur ChristenUnie Dalfsen,Klaas Korterink, voorzitter.

Wel eens een gemeenteraadslid gesproken? En hoe beviel dat?

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 02-02-2024 12:29

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1492457/430241/CU.jpg

Rare vraag misschien, maar wel serieus bedoeld. Ik denk dat de meesten van u en jullie ‘nee’ zullen antwoorden. Het afgelopen jaar hebben we als gemeenteraad ook bij deze vraag stilgestaan, maar ook de vraag omgekeerd: wel eens een inwoner gesproken? En hoe beviel dat? Nou, ook dat viel soms tegen. Mensen komen niet zo snel naar vergaderingen, open avonden of zomaar langs op het gemeentehuis. En ‘inspreken’ bij een raadsvergadering is best een grote stap. Als gemeenteraad besloten we daar iets aan te doen. Wij zijn er immers niet voor onszelf, maar voor onze inwoners.https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1492457/430241/Raadzaal gemeentehuis

Een werkgroep van raadsleden, griffie en bestuur is aan de slag gegaan en ze kwamen terug met een paar mooie ideeën voor Het Podium, Het bezoek en Het gesprek. Het Podium vervangt het vroegere inspreken bij een raadsvergadering. Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda van de raad? Of zijn er andere onderwerpen waar u aandacht voor wilt vragen van de gemeenteraad? Dan bent u welkom op de Podiumbijeenkomsten in de raadszaal. Liever spontaan binnenlopen en met raadsleden in gesprek gaan? Dat kan tijdens Het Gesprek. Dat gesprek is soms in de hal van het gemeentehuis en soms op locatie zoals komende donderdag in Lemelerveld. U mag gewoon binnenlopen en uw vragen stellen, ideeën of meningen delen met raadsleden. De sfeer is informeel en de koffie en thee staan voor u klaar! In de Marskramer worden deze Podiumbijeenkomsten aangekondigd zodat u weet waar en wanner u welkom bent. U en jij bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Samen maken we immers de toekomst van Dalfsen!

Dat allemaal gaat over de manier waarop u en jij met de gemeenteraad in contact kunt komen. Maar ook als raadsleden van de ChristenUnie horen we graag wat er leeft bij onze inwoners. En dat is de derde vorm: Het Bezoek. We gaan graag op werkbezoek en u en jij bent van harte welkom voor een goed gesprek.

We horen het graag!!

Rietje LasscheR.lassche@raaddalfsen.nl

Agenda ledenvergadering

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 02-02-2024 09:36

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1492454/430241/CU.jpg

Woensdag 14 februari 2024 om 20.00 uurLocatie: GBS De Planthof, Kon. Julianalaan 96, 7711 KP Nieuwleusen

AGENDA

Opening Vaststelling agenda Vaststelling algemeen jaarverslag 2023 Vaststelling financieel jaarverslag 2023 Bestuurssamenstelling Terugblik fractievoorzitter Rietje Lassche Onderwijs in Dalfsen Afsluiting bijeenkomst gevolgd door informeel samenzijn onder genot van hapje en drankje

Toelichting op agenda

We starten deze vergadering met een aantal huishoudelijke zaken zoals het algemeen jaarverslag, financiën en bestuurssamenstelling.

Vraagt u zich af waar de CU-leden van de gemeenteraad zich de laatste tijd mee hebben bezig gehouden in hun raadswerk? Wilt u weten welke belangwekkende onderwerpen de komende tijd in de gemeenteraad worden behandeld? Dan mag u de terugblik door onze fractievoorzitter Rietje Lassche niet missen.

We hechten aan goed onderwijs in de gemeente Dalfsen. In ons laatste verkiezingsprogramma besteedden we hier volop aandacht aan.

Citaat Verkiezingsprogramma. Onderwijs is divers en dichtbij. Identiteitsgebonden onderwijs blijft beschikbaar. Samenwerken en afstemmen tussen opvang en onderwijs is belangrijk, met ruimte voor ieders eigenheid. Schoolgebouwen zijn duurzaam en schoon. Verkeersveiligheid rond scholen heeft veel aandacht. Een concentratie van scholen moet niet te groot worden zodat eigen identiteit, herkenbaarheid en veiligheid gewaarborgd blijven. Een maximum van 400 leerlingen vinden we een goede maat.

De huisvesting van onze scholen is een actueel thema. Wim Lengkeek zal ons meenemen in de achtergronden van onderwijshuisvesting. Onze raadsleden zullen reflecteren op de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen. Graag vernemen wij over dit onderwerp ook uw mening, zodat we die in onze afwegingen mee kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

Klaas Korterink(voorzitter ChristenUnie Dalfsen)

Algemeen jaarverslag 2023

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 02-02-2024 09:35

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1492455/430241/CU.jpg

Het jaar 2023 volgt op 2022. Dat klinkt als een open deur. Voor een gemeentelijke afdeling van een politieke partij heeft dit toch een diepere lading. 2022 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dankbaarheid voor het behouden van de drie raadszetels en met een vernieuwd team aan de slag. 2023 staat dan ook in het teken van het doortrekken van deze lijn. De raadsleden met een rijkelijk gevulde agenda, het bestuur in een minder intensieve periode.

Het bestuur bestond begin 2023 uit Gertjan Veldkamp en Klaas Korterink. In de loop van het jaar werd het bestuur gelukkig versterkt met Bert Willering.

Amper bekomen van de gemeentelijke verkiezingen viel medio 2023 het kabinet en moesten we ons voorbereiden op landelijke verkiezingen in november. Helaas waren ondanks lokale inspanningen en acties (werkbezoek van onder andere minister Adema) ook lokaal de uitslagen teleurstellend.

Helaas is het ons niet gelukt om in 2023 naast Bert het bestuur en de steunfractie verder uit te bouwen. We zijn blij met de inzet van onze fractie en steunfractieleden, maar er zijn momenteel te weinig handen die teveel werk moeten verzetten. We hopen dat daar in de komende tijd verandering in mag komen.

De agenda’s van de bestuursvergaderingen waren meestal gevuld met lokale raadsonderwerpen en de wijze waarop we een steentje bij konden dragen aan landelijke en provinciale CU activiteiten.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.