Nieuws van politieke partijen in Etten-Leur inzichtelijk

1124 documenten

Gezegend offerfeest!

PvdA PvdA Etten-Leur 30-07-2020 13:25

https://ettenleur.pvda.nl/nieuws/gezegend-offerfeest/Ook nu het Coronavirus maakt dat het zo anders gevierd moet worden dan gewenst, wensen wij ieder die het viert een gezegend offerfeest!

Het bericht Gezegend offerfeest! verscheen eerst op PvdA Etten-Leur.

CDA en VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

CDA CDA Etten-Leur 29-07-2020 10:15

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen. “De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto’s die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Niet voor niets meldde TomTom begin 2020 dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening kan worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?” Daarnaast baart het uitstel van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) en de daarmee voortdurende onveilige verkeerssituatie de partijen zorgen. Hierover zijn door het CDA al vragen gesteld in de Leidse gemeenteraad. Volgens Van Sandick is er bij het Lammenschansplein sprake van een gestapelde problematiek. “Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werk verkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de crisis. De Lammebrug dicht houden in de spits zou al een eerste goede stap zijn naar een oplossing.” Daarnaast zijn volgens het CDA-Statenlid het dicht houden van de Caesar fietsbrug (voor schoolgaande kinderen en hun ouders) de Wilhelminabrug, Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug een goede tweede. De lokale en provinciale partijen van CDA en VVD hebben nu de handen ineengeslagen om de files te reduceren en de veiligheid te stimuleren. De Zuid-Hollandse fracties van beide partijen hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en de nodige maatregelen te nemen om zowel de enorme verkeershinder te beperken en de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.

Beantwoording vragen over droogte en waterbeheersing | Etten-Leur

GroenLinks GroenLinks Etten-Leur 13-07-2020 00:00

Op 26 mei stuurde onze fractie vragen aan het college over de waterbeheersing in Etten-Leur. De antwoorden op die vragen vind je hier.

De afgelopen jaren worden de periode van droogte steeds langer en het effect op de biodiversiteit is steeds beter zichtbaar. GroenLinks stelde vragen aan het college over de aanpak van de gemeente. Hierbij richtte we onze vragen op het vasthouden van water in onze gemeente, omdat dit de komende jaren steeds belangrijker gaat worden. Hoewel er in Etten-Leur met het plan 'Water Weg' veel is geinvesteerd in het afvoeren van water, en daarmee het voorkomen van wateroverlast, staan we nu voor de opgave om water juist vast te houden. In de beantwoording laat het college weten dat er een regenwaterverordening in voorbereiding is.

Eén van de belangrijkste manieren om meer water vast te houden is het vergroten van de hoeveelheid groen. Struiken en bomen kunnen veel water vasthouden en zorgen daarbij ook nog eens voor verkoeling tijdens warme perioden. Het is volgens het college echter niet zo dat er wordt ingezet op het uitbreiden van het aantal bomen en planten in de gemeente.

Voor de volledige beantwoording klik op de link hieronder.

Beantwoording vragen over Eikenprocessierups | Etten-Leur

GroenLinks GroenLinks Etten-Leur 13-07-2020 00:00

Op 29 mei stuurde onze fractie vragen aan het college over de bestrijding van de eikenprocessierups. De antwoorden op die vragen vind je hier.

GroenLinks Etten-Leur maakt zich zorgen over het effect op de biodiversiteit van bestrijdingsmiddelen als XenTari. Gemeente Etten-Leur gebruikt dit gif om de eikenprocessierupsen te bestrijden, maar ook andere rupsen en insecten worden erdoor gedood. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat minimaal één keer alle eikenbomen worden behandeld met XenTari. Daarna wordt gekeken naar de risico locaties. Dat alle eikenbomen worden behandeld betekent ook dat er bomen tussen zitten waar geen eikenprocessierupsen in zitten, maar wel andere insecten.

Andere vormen van beheersing en bestrijding worden ook toegepast door de gemeente. Zo worden er bermen ingezaaid met bloemen om de biodiversiteit te bevorderen en de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups ruimte te geven. Voor de langeren termijn zouden de bloemrijke bermen en omgeving in combinatie met nestkastjes voor koolmezen een goede, duurzame oplossing bieden. De gemeente gaat echter niet zelf investeren in nestkastjes.

Voor de volledige beantwoording klik op de link hieronder.

Corona in Etten-Leur

CDA CDA Etten-Leur 12-07-2020 12:45

Op 27 februari alweer werd de eerste Corona besmetting officieel vastgesteld. Negen dagen later wordt de eerste persoon in Etten-Leur positief getest. Er zijn in Etten-Leur al ruim 30 mensen overleden aan het virus en nog steeds worden besmettingen vastgesteld. Gelukkig hebben we met zijn allen intussen wat meer bewegingsvrijheid en zijn ‘s-avonds bij mooi weer de terrassen lekker gevuld. Ook beginnen we langzaamaan weer fysieke afspraken te maken zowel op het gemeentehuis als met de fractie en bestuur. We hebben een aantal maanden vooral via Teams (via de laptop) met elkaar vergaderd. Gelukkig is er die mogelijkheid zodat de belangrijke dossiers wel voortgang hebben. Ook de vergaderingen van de Gemeenteraad lopen door via online mogelijkheden. We hebben als CDA ook daar waar mogelijk belanghebbenden hierbij betrokken en bekend mee gemaakt. In praktische zin is er natuurlijk veel gebeurd en was het voor veel ondernemers een hele beproeving en nog steeds. Als CDA hebben we vragen gesteld over de noodmaatregelen voor onze ondernemers. Er zijn in Etten-Leur 577 aanvragen binnengekomen voor de Tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers (TOZO). Hiervan waren er eind juni ruim 470 toegekend en nog ongeveer 40 in behandeling. Dit betrof vooral kosten voor dagelijkse levensonderhoud. Aanvragen voor bedrijfskrediet zijn er ruim 50 ingediend waarvan de helft ongeveer is toegekend en er nog een aantal in behandeling zijn. Belangrijk dus dat deze mogelijkheden voor de ondernemers zijn geboden. Ook zijn er in deze periode mooie initiatieven ontstaan die het CDA van harte ondersteunt. Denk daarbij aan “Etten Leur voor elkaar” en “Coronahulp Etten leur”. Voor de komende periode wensen wij u veel gezondheid toe en blijven we elkaar scherp houden op de richtlijnen van RIVM. Houdt vooral 1,5 meter afstand. Mariette Nooijens (email: nooijens90@hotmail.com )

Nieuwe coalitie treedt aan

CDA CDA Etten-Leur 12-07-2020 12:41

Op 15 mei 2020 is de nieuwe coalitie in Brabant een feit geworden. De CDA fractie heeft weloverwogen gekozen voor deze nieuwe coalitie. Er ligt een evenwichtig en realistisch bestuursakkoord en het CDA heeft met de twee portefeuillehouders Erik Ronnes (Ruimte, Wonen en Stikstof) en Elies Lemkes-Straver (Natuur,Voedsel en Landbouw) stevige gedeputeerden geleverd. Dat neemt niet weg dat er onder onze leden ook zorgen leven. Daar wil ik graag bij stilstaan. Binnen deze nieuwe coalitie zal het CDA blijven staan voor haar eigen kernwaarden en beginselen. Deze kernwaarden liggen ook aan het bestuursakkoord ten grondslag. Wij zullen waken over een weerbare, representatieve en inclusieve democratie, waar mensen worden gerespecteerd om wie ze zijn en wat ze doen. Waarin ook de rechterlijke macht wordt gerespecteerd en haar uitspraken worden nageleefd. In dit alles maken wij geen onderscheid en behandelen we iedereen gelijk, net zoals dat wij geen onderscheid maken in met wie wij samenwerken, dat doen wij in beginsel met iedereen. Dus ook met de Europese Unie, die al op vele manieren is verbonden met de provincie. Door met iedereen samen te werken, kunnen we op weg naar een duurzame toekomst voor Brabant. En daarbij gaan wij uit van onze uitgangspunten: rentmeesterschap voor een gezonde, leefbare aarde, solidariteit met hen die dat nodig hebben, gerechtigdheid voor iedereen op gelijke basis en gespreide verantwoordelijkheid omdat we het samen moeten doen. Dat vinden wij normaal voor een leefbare, verbindende samenleving. Brabant mag er op rekenen dat wij ons hiervoor in zullen zetten en dat zullen bewaken, omdat ook wij vinden dat we niet normaal moeten maken wat niet normaal is. Daar mag iedereen ons op aanspreken. De komende drie jaar zetten we in op drie speerpunten. Hoe houden we Brabant ondernemend Innovatief en bereikbaar met realistische doelen. Waarbij de focus zal liggen op de lange termijn. Landbouw en bedrijfsleven hebben voor zichzelf prima in beeld waar hun bedrijfsvoering duurzamer kan, maar dan wel in samenspraak met financiering. Dit loopt nu nog scheef. Daarom begrijpen wij goed dat er onrust en onzekerheid zal blijven zolang dit niet op elkaar afgestemd is. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe interim verordening waarbij de vergunningsdatum zal worden geschrapt en de onderhandelde data en aanpassingen voor de landbouwsector zullen worden aangepast. Maar ook de bereikbaarheid van de regio is in het gedrang. Hoe houden we Brabant leefbaar en gezond? Het CDA ziet een belangrijke rol om woningbouw in tempo aan te jagen met voldoende vormen van woningen voor al de verschillende behoeften. De woningmarkt is volledig uit balans met prijzen die niet op te brengen zijn voor starters, jonge gezinnen onder andere. Ook heeft de Statenfractie tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van 3 juli middels een amendement vast gehouden aan de Brabantnorm voor organisaties die subsidie ontvangen van de provincie, omdat we allemaal verantwoordelijk zijn om goed en zuinig met ons belastinggeld om te gaan. Hoe houden we Brabant veilig en een fijne plek om op te groeien en oud te worden? De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met berichten van criminaliteit, recent een drugslab in Zundert en de martelcontainers in de Wouwse Plantage, waar de overheid een grote rol heeft om te investeren en te bestrijden. Dit mogen we niet onderschatten als CDA, we hebben een belangrijke rol om onze regio veilig te houden voor nu en de volgende generatie. Voor het CDA ligt er nu een evenwichtig en realistisch akkoord. De komende tijd zullen we resultaat moeten laten zien. Ik reken op jullie steun. Ankie de Hoon (email: adehoon@psbrabant.nl )

Etten-Leur blijft bouwen, extra aandacht voor starters

CDA CDA Etten-Leur 12-07-2020 12:37

In deze raadsperiode 2018-2022 ligt de nadruk op de binnenstedelijke ontwikkeling van Etten-Leur. In totaal is de ambitie 800 woningen aan de voorraad toe te voegen, maar zoals de plannen er nu voor staan worden dat er meer dan 1100 woningen. De Streek gaat de laatste fase in. De ontwikkeling van de Spoorzone alsmede Couperuslaan, Van Bergenpark en Juvenaat zitten in de fase van start bouw en realisatie. Recent zijn de bestemmingsplannen goedgekeurd voor het Kompas en de Vier Heemskinderen. Voor Van ‘t Hoffstraat. Withof en Kloostervelden zijn de kaders vastgesteld. En recent is ook gesproken over de plannen om Schoenmakershoek Oost af te bouwen. Als laatste grote binnenstedelijk project komt het terrein van de Nieuwe Nobelaer nog aan de orde. In al deze plannen zit een goede mix van sociale huur en koopwoningen. Ook worden de komende periode appartementen toegevoegd aan de woningvoorraad, waarbij aandacht is voor middeldure huur. Zorgpunt is wel de mogelijkheid van starters om op deze woningmarkt een betaalbare woning te vinden. In de bespreking van de kaders Kloostervelden kwam dit aan de orde naar aanleiding van een vraag van de CDA fractie. Hoewel de laatste jaren de prijs van een nieuwbouwwoning ook fors is gestegen (denk maar aan de extra kosten die voortvloeien uit gasloos bouwen), blijft extra aandacht voor deze doelgroep nodig. Enkele jaren geleden heeft Etten-Leur een startersregeling ingevoerd. Daarvan werd maar mondjesmaat gebruik gemaakt. Maar nu ook de eisen van financieringsinstellingen zijn aangescherpt, is het wellicht toch een passend instrument voor onze jonge mensen die in Etten-Leur hun eerste koopwoning willen verwerven. Om die reden zal er een voorstel worden uitgewerkt om de starterslening weer aantrekkelijk te maken. Ger de Weert (email: gdw.mail@xs4all.nl )

Standpunt inzake proef wietteelt

CDA CDA Etten-Leur 12-07-2020 12:35

Het was een bijzondere situatie in de raadsvergadering van 6 juli 2020. De Raad werd gevraagd om in te stemmen met een voorstel met een afwegingskader voor het beoordelen van een proeflokatie voor wietteelt, terwijl de gemeenteraad daar helemaal niets over te zeggen heeft. De minister bepaalt waar teeltlocaties voor gereguleerde wietteelt komen. Wel vraagt de minister voorafgaand aan de burgemeester een advies. De burgemeester moet aangeven wat de eventuele gevolgen van een teeltlocatie zijn voor de openbare orde of veiligheid in onze gemeente. Los van de criteria waarop de burgemeester een advies mag geven, was het CDA heel duidelijk hoe we over reguleren van wiet staan. Daar zijn we op tegen. En al zeker niet in het kwetsbare buitengebied van Etten-Leur. Nu al worden agrarische ondernemers onder druk gezet en bedreigd door criminelen om wietplantages of drugslabs te faciliteren. De vestiging van een wietfabriek in het buitengebied gaat meer risico met zich meebrengen. Een simpele rekensom leert dat er veel meer aanbod is dan vraag naar wiet in Nederland. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 20% van de wiet voor eigen gebruik in Nederland is. De overige 80% gaat naar het buitenland toe. Als we in Nederland de wiet gaan reguleren, dan blijft nog steeds 80% illegaal en strafbaar. De misdaad rondom wiet gaat niet verdwijnen. Deze miljarden misdaadindustrie blijft bestaan. Met nog steeds dezelfde gevolgen van dien: - 1 op de 3 moorden in Nederland is op hennep gebaseerd, dat gaat niet verdwijnen - Elke dag ontstaat in Nederland een woningbrand door een illegale wietkwekerij, dat gaat niet verdwijnen - Honderden miljoenen euro’s aan elektriciteit wordt gestolen door illegale wietkwekerijen, dat gaat niet verdwijnen Daarbij komt nog een ander groot maatschappelijk probleem, namelijk de wietverslaving. Het CDA heeft de cijfers opgezocht over verslavingen bij jongeren van 12 tot 24 jaar hier in de regio. Meer dan 50% van hulpvragen heeft te maken met wiet. Het CDA verwacht dan ook van de burgemeester dat zij met genoeg openbare orde risico’s gaat komen om een negatief advies aan de minister te geven. Aangevuld met de andere criteria om dit negatief advies kracht bij te zetten. Richard Weijers (email: richard@richardweijers.nl )

Brede Scholen in Etten-Leur

CDA CDA Etten-Leur 12-07-2020 12:30

Op het moment dat ik dit stukje schrijf realiseer ik me dat er van alles speelt rondom onze basisscholen. In de krant leest u over het klimaat in de scholen. Kinderen zwoegen met rode hoofdjes in veel te warme klaslokalen. De lucht is er verre van fris . Het CDA heeft tot 2 maal toe vragen gesteld aan de wethouder over onder andere het klimaat op de scholen, de veiligheid (gladde vloeren) en het onderhoud van een kapotte gevel. In de Raad Besluit van 6 juli jl. heeft de wethouder aangegeven dat er een onderzoek gestart is met als doel duidelijkheid te verkrijgen over de werking van de aanwezige klimaatinstallaties in de scholen. Daarnaast heeft hij aangegeven dat er noodmaatregelen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kinderen (op dit moment) in een gezond klimaat in de school kunnen verblijven. En deze maatregelen blijven totdat er een constructieve oplossing voor de problemen is gevonden. Op 7 juli hebben drie leden van het CDA een gesprek gehad met de bestuurders van SKPOEL, Stichting Leersaam en PCPO. Één ding is zeker: héél véél zaken zijn onduidelijk en er zal vanaf de basis orde moeten worden geschapen in de “schoolbrij ”. Gemeente en besturen moeten om tafel om ervoor te zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders ten volle kunnen genieten van onderwijs in onze prachtige scholen. Wordt vervolgd…… Kitty Hoevenberg (email: kitty.hoevenberg@gmail.com )

Kadernota

CDA CDA Etten-Leur 12-07-2020 12:27

“Voor ons ligt de kadernota 2021-2024. Deze kadernota zal er een zijn die mij en ons allemaal zal blijven herinneren. Het is immers 2020 het Coronajaar. Voor ons als CDA Etten-Leur een jaar waarin veel gevraagd wordt van ons als inwoners, onderwijsinstellingen, bedrijven, verenigingen etc. Daarnaast een jaar waarin wij wederom met forse financiële tegenvallers te maken hebben. Deze forse tegenvallers liggen met name in het Sociaal Domein.” Deze tekst sprak ik uit tijdens de behandeling van de kadernota in de Raad op 29 juni jongstleden. Er is daarover in de pers gezegd dat de coalitiepartijen geen bijdrage hebben geleverd op de vraag hoe we de tekorten kunnen oplossen. Het CDA herkent zich niet in deze kritiek. Sterker nog we hebben ons gericht op de uitgangspunten die er toe moeten leiden dat we voor 2021 weer een sluitende begroting hebben en binnen de begroting ook ruimte houden om te sparen. Het college heeft daarbij een plan om tenminste € 3 miljoen te besparen. Wanneer wij net als andere politieke partijen ons verlanglijstje hadden ingediend, zou dit het proces vertragen en komen wij niet tot echte verandering welke nu zo nodig is. Het CDA heeft er vertrouwen in dat het college samen met de organisatie een uitgewerkt voorstel bij de begrotingsbehandeling aan ons kan tonen. Een voorstel met een sluitende begroting voor de komende jaren. Een voorstel met een sociaal gezicht, een voorstel wat voor Etten-Leur houdbaar is op langere termijn, een voorstel waarin verenigingen zich gekend voelen, een voorstel waarin het nog steeds goed ondernemen is voor onze ondernemers, een voorstel waaruit blijkt dat wij het samen doen, een voorstel wat Etten-Leur nog steeds laat bruisen! Wij willen als CDA in het proces graag meedenken. Dus als het college een overzicht kan presenteren waaruit de keuzes duidelijk zijn, zal het CDA haar verantwoordelijkheid nemen. En als het college goed naar de technische vragen van het CDA heeft gekeken, kunnen ze daar zaken afleiden waar wij denken te kunnen besparen. Daarnaast verwachten wij van het college dat er ook gesproken en geluisterd word naar de 5 O’s. Wij worden vanzelfsprekend graag tussentijds bijgepraat over de ontwikkelingen van die 3 gesprekken en keuzes welke het college denkt te gaan maken. En niet alleen de keuzes maar juist de dilemma’s. Want echt, alleen samen kunnen wij deze klus klaren. Wij vertrouwen erop dat het college gaat slagen in deze uitdaging. Ook vertrouwen wij erop dat het college hierbij vooral kijkt naar besparingen en extra inkomsten welke niet door onze inwoners betaald worden middels lasten verhogingen. Om die reden hebben we het college de volgende verwachting meegegeven: - Een sluitende meerjaren begroting. - Stijgende reserves. - Zorg voor de mensen die onze steun extra nodig hebben. - Stimuleren van zelfredzaamheid. - Denken in creatieve, innovatieve oplossingen. - Buiten een normale indexering geen lastenverzwaring voor onze inwoners! Ronnie Buiks (email: ronnie.pol@outlook.com )