Nieuws van politieke partijen in Hollands Kroon inzichtelijk

4765 documenten

23 januari 2020 Themabijeenkomst over de jeugdzorg

PvdA PvdA Hollands Kroon 14-01-2020 14:30

https://hollandskroon.pvda.nl/den-helder/23-januari-2020-themabijeenkomst-over-de-jeugdzorg/De PvdA Den Helder organiseert op 23 januari een openbare themabijeenkomst over de jeugdzorg in Den Helder.

Tijdens deze bijeenkomst zal het Team Jeugd en Gezin een uiteenzetting geven over het huidige en toekomstige gemeentelijk jeugdbeleid.

Daarnaast heeft de Helderse PvdA afdeling de heer Peter Dijkshoorn uitgenodigd om te komen spreken over zijn visie over de huidige stand van de jeugdzorg en hoe dit te versterken.

Peter Dijkshoorn is kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder van Accare (Accare biedt specialistische jeugdzorg op bijna 30 locaties in Noord- en Midden-Nederland). Daarnaast actief als expert effectieve jeugdhulp voor het Zorglandschap Jeugd en bestuurslid van GGZ-Nederland. Hij is actief in het landelijk debat, denkt mee en werkt mee aan versterken hulp aan jeugd, van preventie en wijkteam t/m weinig voorkomende specialistische hulp aan jeugdigen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in MFC ’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

 

Het bericht 23 januari 2020 Themabijeenkomst over de jeugdzorg verscheen eerst op PvdA Hollands Kroon.

Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen.

PvdA PvdA Hollands Kroon 11-01-2020 16:32

https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/het-nieuwe-politieke-jaar-is-weer-begonnen/Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen. Onze eerste openbare fractieavond van 2020 is op maandag 13 januari in het gemeentehuis aan De Verwachting 1A in Anna Paulowna, aanvang 20.00 uur.  Op onze website kunt u de raadsagenda van 23 januari inzien.

 

Wat staat ons het komende jaar te wachten aan spannende zaken die ons als inwoner raken of inspireren? Voor onze fractie en steunfractie is het van belang dat we goed voorbereid het debat in de raad kunnen voeren. Maar ook dat we gevoed worden door onze inwoners en deze bij de publieke zaak betrekken. Onze voorzitter Sylvia Buczynski heet u van harte welkom om mee te praten over de geagendeerde onderwerpen. (Bel bij aankomst i.v.m. openen van de deur 06 51 37 01 26.)

De hoofdzaken die spelen: De schaalvergroting heeft op veel terreinen geleid tot decentralisaties, zoals in het sociaal domein. De gemeente zit inmiddels vast in een groot web van regionale verbanden. De voorbereidingen voor en uitvoering van beleid vinden plaats in deze samenwerkingsverbanden. Dat noemen we dan verlengd lokaal bestuur; daarbij is in de regel geen volksvertegenwoordiger aanwezig. Integrale afwegingen in onze raad worden steeds moeilijker en onze invloed verzwakt.

Door de regionalisering staat de lokale democratie onder druk. Er moet meer ruimte komen om het gesprek in de gemeenteraad te voeren. De afstand van de inwoners tot het bestuur moet kleiner worden. Een idee is dat in het algemeen bestuur van samenwerkingsverbanden ook raadsleden van de aangesloten gemeenten zitting zouden moeten hebben.

Zorg: sommige raadsleden en bestuurders van Hollands Kroon kijken vooral naar de financiële, zakelijke kant van het sociaal domein en minder naar de inrichting en de gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben. Terwijl er bij het Rijk geld op de plank blijft liggen dreigen gemeentelijke voorzieningen het loodje te leggen door tekorten.

De omgevingswet: In veel gemeenten, ook in Hollands Kroon, is een omgevingsplan gemaakt waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Ook de Provincie Noord-Holland maakt een omgevingsverordening, net als het Waterschap HHNK. De wet moet op 1 januari 2021 gereed zijn en wacht nog op besluitvorming in de 1e kamer. Voor de gemeenteraad betekent het dat we hard aan het werk zijn met de voorbereiding. Het plan moet ook nog omgevormd worden tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet, wat nodig is om de nieuwe wet te kunnen uitvoeren.

De energietransitie: Een enorme klus, die ook weer gepaard gaat met een regionale aanpak. Dit moet leiden tot een Regionale Energie Strategie (een verplichting van de regering, die ons land in 30 regio’s verdeeld heeft). Als Kop gemeenten ontwikkelen we met elkaar een visie en hierbij moeten natuurlijk ook onze inwoners betrokken worden. Dat gebeurt aan de zogenaamde gesprekstafels. In hoofdlijnen ligt het al vast.

Voor belangrijke onderwerpen is een sterke positie van de gemeenteraad onontbeerlijk. De fractie van de Partij van de Arbeid beoordeelt de voorstellen vanuit onze sociaaldemocratische beginselen en om tot een weloverwogen besluit te komen horen we graag wat er speelt en tegen welke problemen onze inwoners aanlopen. We staan open voor uw mening, wensen, ideeën en tips. Welkom op onze fractievergadering.

Elbert Volkers

 

Het bericht Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen. verscheen eerst op PvdA Hollands Kroon.

CDA fractie legt verantwoording af over de besteding van het fractiebudget.

CDA CDA Hollands Kroon 11-01-2020 10:30

Conform de verordening ambtelijke bijstand van de gemeente Hollands Kroon legt de fractie van het CDA verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Het overschot wordt terug gestort naar de gemeente conform de verordening. De verantwoording vindt u hier. Voor vragen of de achterliggende stukken kunt u contact opnemen met sjaakvriend@hollandskroon.nl

CDA-fractie vergadert 16 januari in Lutjewinkel.

CDA CDA Hollands Kroon 05-01-2020 20:55

De fractie van het CDA vergadert opdonderdag 16 januari a.s.De vergadering is openbaar en vindt plaats in Cultuurhuis De Kolk te Lutjewinkel, Weereweg 32 (parkeren aan de achterzijde).De vergadering begint om 20.00 uur. Aan de orde komt o.a. de agendavoor de raadsvergadering van donderdag 23 januari a.s.De stukken voor de raadsvergadering staan (binnenkort) op de website van de gemeente. Aan de orde komt (onder voorbehoud) o.a. een aantal bestemmingsplannen, aankopen ten behoeve van de herstructurering Wieringerwerf en verkoop van de voormalige basisschool de Meerpaal in Anna Paulowna. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

Word lid van de VVD!

VVD VVD Hollands Kroon 05-01-2020 03:26

Maak kennis met het VVD-lidmaatschap. Voor slechts € 25,- ben je al introductielid t/m 30 juni 2020. Het introductielidmaatschap stopt automatisch, je bepaalt daarna zelf of je lid wilt blijven.

Als lid steun je de VVD en werk je mee aan de toekomst van ons land. Aan de vrijheid voor iedere Nederlander om zijn toekomst zelf vorm te geven. Aan een veilig, stabiel en welvarend Nederland. 

Je vergroot je netwerk, ontmoet gelijkgestemden en de politici van nu en de toekomst. Je beslist mee over verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten en je wordt automatisch lid van het lokale VVD-netwerk in Hollands Kroon.

Kijk voor meer informatie op: https://www.mijnvvd.nl/wordlid 

Radio uitzending zorgmonopolie Hollands Kroon 15 december 2019

PvdA PvdA Hollands Kroon 01-01-2020 10:38

Op 15 december is er radio een in het programma onderzoek de manier waarop zorg wordt aangeboden in Hollands Kroon belicht. Het ging hier speciaal over de manier waarop PGB’s werden toegekend. Maar ik kwam ook de manier waarop de zorg in Hollands Kroon werd aangeboden aan de orde.

Klik hier om deze uitzending te beluisteren.

Het bericht Radio uitzending zorgmonopolie Hollands Kroon 15 december 2019 verscheen eerst op PvdA Hollands Kroon.

VVD-plan in uitvoering

VVD VVD Hollands Kroon 30-12-2019 09:05

De Regionale Energie Strategie is niet het enige project op basis van samenwerking in de Noordkop.

We doen het ook op basis van arbeidsmarktbeleid, toeristische ontwikkeling en mobiliteit. Wat het laatste betreft wordt in januari 2020 het eerste van 19 Mobipunten in gebruik genomen. Mobipunten zijn locaties in de openbare ruimte waar een deelauto of deelfiets kan worden opgehaald of teruggebracht. Verder stopt hier de belbus of buurtbus. Ook kan er ruimte worden gemaakt voor een ophaalpunt voor postpakketten, boodschappen of stomerij-artikelen. Het is een enorme verrijking van het leven in en rond kernen waar geen lijnbus meer stopt. Dit idee is door de VVD Hollands Kroon gepresenteerd in de verkiezingscampagne. Dankzij de steun voor onze partij van de kiezer ontstond het draagvlak om dit project te realiseren.

Energietransitie: rem op aantal windmolens

VVD VVD Hollands Kroon 30-12-2019 09:00

In het voorjaar van 2020 wordt ook duidelijk hoe Hollands Kroon met de Kop van Noord- Holland aan de slag gaat met de energietransitie.

Alle Nederlandse regio’s is opgedragen het Centraal Plan Bureau te melden hoeveel duurzaam opgewekte energie ze gaan leveren. Daaruit zal blijken of Nederland in staat is zijn klimaatdoelen te realiseren. De VVD volgt dit proces met argusogen en gaat dwarsliggen als meer windmolens aan Hollands Kroon worden toebedeeld.

Hollands Kroon zet wel vol in op ‘zon op dak’. Daarin zijn we koploper in Noord-Holland. Recentelijk heeft onze gemeente een convenant gesloten met twee andere agrarische gemeenten (Beemster en Drechterland), Rabobank en Liander om dit verder te stimuleren. De beperkte afvoercapaciteit is nu een probleem, maar dat zal over 2 á 3 jaar anders zijn.

Verkeersveiligheid wordt verbeterd

VVD VVD Hollands Kroon 29-12-2019 09:05

Verkeersveiligheid is door de raad nadrukkelijker geagendeerd. Dat geeft het college ruimte voor een planmatige invulling.

Komend voorjaar komt een verkeersplan beschikbaar waarin wordt aangegeven wanneer welke verkeersonveilige situaties kunnen worden aangepakt. Westerland krijgt hierin voorrang. Inzet is de verkeersstroom tussen Slootdorp en de N99 uit het dorp te houden en chauffeurs te ontmoedigen om de sluiproute te nemen via Van Ewijcksluis en de Molenweg. Een grote slag zal worden gemaakt als er een nieuwe verbindingsweg wordt aangelegd tussen de N99 en de A7, de N7. De raad moet over deze variant in het voorjaar van 2020 een beslissing nemen. Voor de VVD telt de gemeentelijke verkeersveiligheid zwaar en heeft er begrip voor dat dit in sommige situaties gepaard gaat met aanzienlijke kosten. Maar tegelijkertijd is het belangrijk slimme oplossingen te zoeken, die simpel zijn uit te voeren.Dat gebeurt onder meer bij Winkelhart Niedorp. Dit zal worden uitgebreid en de verkeersintensiteit rond het centrum en op het Hoefje wordt in betere banen geleid. Senioren uit de omgeving van het winkelhart hebben gepleit voor een goede voetgangersverbinding met o.a. De Koppeling. Daar wordt straks aan voldaan.

Waddenpoort Den Oever bijna klaar

VVD VVD Hollands Kroon 29-12-2019 09:00

In Den Oever is het project Waddenpoort in de afrondende fase. Hier is veel bestuurlijke prioriteit voor geweest en dat betaalt zich uit.

De supermarkt is voor het dorp behouden en er is ruimte voor woningbouw ontstaan. Komend jaar wordt het project afgerond, o.a. met de herinrichting van het busstation.