Nieuws van politieke partijen in Ommen inzichtelijk

1459 documenten

ChristenUnie OmmenVandaag was de ...

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 24-06-2019 16:19

Vandaag was de ChristenUnie Ommen op ...

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 21-06-2019 10:36

Vandaag was de ChristenUnie Ommen op werkbezoek bij Carinova. De wijkverpleegkundigen Audrey en Lizan vertelden met groot enthousiasme over hun werk. Ze komen bij veel mensen over de vloer en maken allerlei soorten van zorgvragen mee. De druk op de mantelzorger kwam te sprake. De toenemende vragen rond dementie werden gesignaleerd. Cliënten blijven graag lang thuis wonen, maar soms te lang. Gerard Marsman en Marleen Hemstede werden als raadsleden uitvoerig geïnformeerd over de zorgvragen waar de wijkverpleging mee te maken heeft. Juist om een goed beeld te krijgen wat er speelt in het sociaal domein is het voor raadsleden mooi om door twee enthousiaste wijkverpleegkundigen te worden meegenomen in hun werk in de praktijk. Beleid is mooi, maar het gaat om de praktijk in de zorg. Een waardevol werkbezoek voor de ChristenUnie Ommen.

De CU Ommen zal n.a.v de uitspraak ...

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 20-06-2019 10:19

De CU Ommen zal n.a.v de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpassing Stikstof het college bevragen over mogelijke gevolgen voor de gemeente Ommen.

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA CDA Ommen 11-06-2019 17:27

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1276999/375439/2019-06-11.pngSamen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op!

Met een verkiezingsprogramma vol idealen gingen we de verkiezingen in. En die idealen hebben steeds voorop gestaan in de afgelopen maanden. Eerst in de gesprekken met de informateurs en later in de onderhandelingen. We hebben voortdurend gezocht naar wegen om de standpunten van de ChristenUnie zo goed mogelijk terug te laten komen in het coalitieakkoord.

Of dat gelukt is? Beoordeelt u het zelf: het coalitieakkoord is hier te vinden.

Samen met Bert Boerman heb ik in de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat kostte uiteraard veel tijd, inspanning en zorgvuldigheid. Maar de sfeer was goed en er was een grote bereidheid om te zoeken naar wat de partijen verbindt. 

En zo kwamen we tot een mooi en evenwichtig akkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”. Dat bouwen kan op allerlei manieren opgevat worden. Bouwen aan goede mobiliteit. Bouwen aan een goed vestigingsklimaat en een prettige leefomgeving. Bouwen aan verbindingen tussen mensen. Bouwen aan een provincie met schone energie en schone lucht. En dat bouwen doen we natuurlijk samen. Samen met andere politieke partijen, samen met andere overheden (Rijk, gemeenten, Europa, Waterschappen), samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De ChristenUnie streeft naar een duurzame wereld: een wereld waarin we spaarzaam omgaan met grondstoffen, waarin we de natuur niet leegroven maar beschermen. In vrijwel elk hoofdstuk van het coalitieakkoord komt dit besef terug. We zetten in op circulaire economie, kringlooplandbouw, een voortvarende energietransitie, natuurbescherming en voldoende groen in de stad. Het spoor wordt verder geëlektrificeerd en we zetten in op schonere manieren van vervoer.

De ChristenUnie vindt sociale waarden van groot belang. Ook dat komt terug in het coalitieakkoord. Zo gaan we ons hard maken voor voldoende zorgvoorzieningen, ook in het landelijk gebied. We blijven ons inzetten voor mensen die moeilijk een plek weten te veroveren op de arbeidsmarkt en via de bibliotheken gaan we onverminderd door met de aanpak van laaggeletterdheid. Vrijwilligers worden ondersteund en er komt een actieplan “Leefbaar platteland”.

Bert Boerman is voor de ChristenUnie kandidaat-gedeputeerde. Hij zal D.V. woensdag 19 juni opnieuw geïnstalleerd worden als lid van Gedeputeerde Staten. Met Bert hebben we een betrouwbaar en kundig bestuurder in huis. We rekenen erop dat hij de ChristenUnie weer goed zal vertegenwoordigen! Bert krijgt de onderwerpen water, mobiliteit (weg, water, fiets, openbaar vervoer) en klimaatadaptatie in portefeuille.

Met onze deelname aan de coalitie van Overijssel dragen we opnieuw verantwoordelijkheid voor het (dagelijks) bestuur van Overijssel. Dat doen we graag, waarbij we steeds de belangen van de Overijsselse samenleving in het oog willen houden. Dat doen we ook in volle afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. Blijft u met ons meebidden, meedenken, meeleven de komende jaren?

Renate van der Velde-Buist

Wandelen in Junne met de ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 10-06-2019 18:37

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1276910/375439/junne-3.jpgOp dinsdag 2 juli sluiten wij het jaar af met een mooie wandeling en ontmoeting voor leden en belangstellenden op Landgoed Junne. We verzamelen om 18.45 uur bij de Jachthut van het Landgoed, Nieuwe Hammerweg 4 in Junne. Daar is ook de houtzagerij.

Zo rond 19.00 uur vertrekken we dan voor de wandeling. We gaan uit van een wandeling van zo’n 1,5 uur. Rentmeester Ryan Nijzink en Gina van Elburg wandelen mee en geven informatie over het landgoed en wetenswaardigheden.

De gedachte aan deze wandeling ontstond nadat we er op werden geattendeerd bij de actie ‘Plekken van waarde’. Gina van Elburg leek het een mooi idee om met een wandelroute meer aandacht op Junne te vestigen. Met de fractie hebben we onlangs een bezoek aan het landgoed gebracht. Dan kom je onder de indruk van wat Ommen bezit. Het mooie van onze gemeente kunnen we hierdoor nog beter plaatsen. De rentmeester van het landgoed heeft volop plannen en wil die plannen de komende jaren het licht laten zien. Daar hoort ook een wandelroute bij.

Het is mooi om als ChristenUnie een avond een voorproefje te nemen en kennis te maken met het landgoed, historie, ontwikkelingen en plannen. U bent van harte welkom om mee te wandelen.

Kom dan op dinsdag 2 juli naar de Jachthut, 18.45 uur. Maak kennis met de rentmeester, het landgoed en geniet van Junne.

U maakt het ons gemakkelijk door u even aan te melden. Dat kan bij Jan@westert.nl of via een appje op 0655714372.

We zien u graag op 2 juli.

Werkbezoek aan landgoed Junne

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 07-06-2019 17:24

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1276898/375439/Junne1.jpgOp 7 juni jl. bezocht een delegatie van ChristenUnie, Jan Westert, Marleen Hemstede, Gerard Marsman en Bert Klarenbeek Landgoed Junne. Deze werd verwelkomd door rentmeester Ryan Nijzink in een van de Jachthutten op het landgoed. Verder waren aanwezig Gerrit Jan Hesselink schrijver van een aantal boeken over Junne en Gina van Elburg, beiden woonachtig in Junne. Laatstgenoemde zal de gids zijn voor de voorgenomen wandeltocht op 2 juli a.s. in Junne.

Landgoed Junne is eigendom van verzekerings-maatschappij A.S.R. dat dit landgoed in 2018 heeft overgenomen van Delta Lloyd. A.S.R. heeft een deel van haar kapitaal in vastgoed; winkels woningen en landgoederen. A.S.R. heeft 6 rentmeesters in dienst en heeft gebieden over heel Nederland, waaronder de landgoederen Molecaten in Hattem en De Utrecht in Esbeek.

Junne kent een boeiende historie en startte in 1718 met baron Johan Werner van Pallandt, die dit land met haar boerderijen kocht en dit landgoed werd overgenomen in 1872 door familie Lups met rentmeester Seemann. Een straat in dit gebied is vernoemd naar deze rentmeester. Later in 1932 ging het over naar baron Bentinck tot Buckhorst en sinds 1938 was het in bezit van de Amsterdamse Maatschappij Levensverzekering.

Het gebied Junne beslaat ongeveer 1000 hectare en grenst aan boswachterij Ommen, landgoed Beerze, Ariër Koeland, Junner Koeland en landgoed Eerde. Het gebied kent verschillende functies waaronder bos (791 ha), landbouw (234 ha), erven (10 ha) en wegen-water (12 ha). Het bos dient ook als productiebos; vroeger ging dit hout voornamelijk naar de mijnbouw. Het landhuis Junne is in 1900 volledig afgebrand en er leeft nog steeds de wens om dit landhuis een keer te herbouwen. In het Esdorp Junne is beperkte woningbouw en vindt op het landgoed bewoning plaats in goed onderhouden typische Junnerse boerderijen. De nieuwe eigenaar toont meer ambitie voor dit landgoed dan de vorige eigenaar, want dat was meer ‘op de winkel passen’.

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1276898/375439/werkbezoek-aan-landgoed-junne.html

Een aantal aspecten passen in de missie en ambitie van A.S.R. voor dit landgoed, te weten:

Eigentijds, onderscheidend en economische en ecologisch vitaal (missie) Asbestsanering boerderijen Junne energieneutraal laten opereren Wegwerking leegstand boerderijen als antikraak middel Vakantie bos park beter op de kaart zetten; via organisatie Novasol Participatie in Natura 2000; versterken habitattypen Bouwen van aantal particuliere woningen

De noordzijde van het landgoed wordt begrensd door de rivier de Vecht en in dit verband wordt vanuit het landgoed naar goede samenwerking gezocht met het waterschap. Ook streeft het landgoed naar goede afstemming met de gemeente Ommen; met zowel de raad, betreffende wethouder en ambtenaren.

Rentmeester Ryan Nijzink lichtte ook in zijn presentatie het landgoed versterkingsplan toe, waarin duidelijk naar voren kwam dat men dit prachtige gebied wil versterken als garantie voor de volgende generaties. Ten slot werd gediscussieerd over hoe het beste, in welke fase en in welke vorm de politiek als de raad betrokken kan worden bij dit versterkingsplan.  

Volle zaal bij de ...

D66 D66 Ommen 06-06-2019 18:53

Volle zaal bij de raadscommissievergadering. De inwoners laten zich horen! #politiek #inwoners #ommen #rechtvanspreken #laatjehoren

Inspreken Kadernota

VVD VVD Ommen 02-06-2019 05:59

Afgelopen week heeft B&W van Ommen de Kadernota 2020-2023 aangeboden aan de inwoners van Ommen, iedere inwoner van Ommen wordt in de gelegenheid gesteld om donderdag 6 juni aanstaande In te spreken.

Donderdag 6 juni staat de kadernota op de commissieagenda van de gemeente Ommen. Iedereen kan inspreken op alle plannen die het college ons voor 2020 -2023 voorlegt. Op basis van deze nota wordt in het najaar de begroting vastgesteld . Nu worden dus de politieke keuzes gemaakt .  Over wonen, werken, sport, zorg, bereikbaarheid, economie, recreatie en toerisme enzovoort. Je vindt de stukken op de gemeentesite. Of stuur een mail naar ilona.lagas@ommen.nl . Dan krijg je de stukken per mail.

Namens de fractie, Ilona Lagas

ChristenUnie Ommen en Vechtdal Wonen in gesprek met inwoners

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 27-05-2019 06:57

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1276432/375439/tiny house.jpgAfgelopen dinsdag organiseerde ChristenUnie Ommen samen met Vechtdal Wonen, voorheen woningstichting De Veste een bijeenkomst voor inwoners van Ommen over het thema ‘Woonbeleid’. Tijdens deze avond konden inwoners vragen stellen, informatie op doen en werden ontwikkelingen gedeeld.

Een interactieve avond waarbij namens Vechtdal Wonen Rienk van der Meulen en Patricia Stronkhorst informatie en ontwikkelingen deelden met inwoners. Centraal stond de behoefte aan starterswoningen, woningen voor ouderen, wonen in de kleine kernen van Ommen of het buitengebied. Duidelijk werd dat de woningen betaalbaar moeten blijven voor iedereen.

Gerard Marsman vertelde namens de ChristenUnie in Ommen dat het belangrijk is dat er wordt gebouwd naar behoefte. Er moet eerst gekeken worden of er inbreiding kan plaatsvinden om daarna pas te kijken of de kernen moeten uitbreiden. Ook vindt de ChristenUnie dat er aandacht moet zijn voor het verkennen van nieuwe woonvormen, zoals Tiny Houses en erven waar jong en oud samenwonen.

Wethouder Bart Jaspers Faijer vertelde tot slot welke uitdagingen hij ziet op het gebied van wonen in Ommen. Hij geeft aan dat door landelijk beleid er nu ook gebouwd moet worden voor mensen die uit de GGZ en Jeugdzorg komen. Samen met de woningbouwcoöperaties zal worden gekeken hoe er ook voor deze mensen een passende woning kan worden gevonden. Samenwerking is daarbij van groot belang.

Een andere uitdaging in Ommen zijn de vrijkomende agrarische woningen en bedrijfspanden. Wanneer deze bebouwing leeg komt te staan is er niet altijd een nieuwe functie voor. Samen met de provincie gaat de gemeente aan de slag om te kijken hoe deze problematiek kan worden aangepakt. Hierin wordt tegelijkertijd ook gekeken naar de asbestproblematiek en hoe de overheid mensen kan meehelpen om dit op te ruimen.

Buma bedankt!

CDA CDA Ommen 20-05-2019 18:26

Het CDA feliciteert de inwoners van Leeuwarden met hun nieuwe burgemeester Sybrand Buma. En wij feliciteren Sybrand met deze welverdiende volgende stap. Het CDA is Sybrand veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en toewijding aan Nederland en aan de partij. In 2012, op de uitslagenavond beloofde Sybrand te gaan bouwen aan het CDA, ‘dag voor dag, steen voor steen.’ En dat heeft hij gedaan. Inmiddels staat er weer een trotse partij die, dankzij een team waar het talent van afspat, veel van haar idealen voor Nederland voor elkaar krijgt in Den Haag.