Nieuws van politieke partijen in Papendrecht inzichtelijk

1855 documenten

Papendrecht van start met EU-schoolfruit voor alle kinderen in het primair onderwijs

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 14-11-2019 08:46

Het EU-schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

Gemeenteraad bagatelliseert plaatselijke effecten uitrol 5G op volksgezondheid in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 08-11-2019 12:34

Gemeenteraad bagatelliseert plaatselijke effecten uitrol 5G op volksgezondheid in Papendrecht

Motie onderzoek naar plaatselijke effecten 5G op de volksgezondheid

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

op de lijst van ingekomen stukken een brief, met referentienummer A07.20191029 5G, is opgenomen afkomstig van de gemeente Maastricht;

Telecomproviders hopen volgend jaar klaar te zijn met een 5G-netwerk;

een groeiende groep bezorgde burgers vreest voor gezondheidsrisico’s;

recent (op 9 september) een demonstratie heeft plaatsgevonden in Den Haag, waarbij grote zorgen over de elektromagnetische straling die 5G zal veroorzaken de boventoon voerden;

met 5G straks nog meer data over burgers verzameld kunnen worden en er een controlemaatschappij (inbreuk op de privacy) gaat ontstaan, waardoor burgers zich steeds minder onbespied in het publieke domein kunnen ophouden;

de fysieke klachten die worden gemeld uiteenlopen van niet alleen een hoge bloedsuikerspiegel, slapeloosheid, concentratieproblemen, maar ook een variëteit aan gezondheidsproblemen, van oorsuizingen tot het ontstaan van kanker;

de elektrogevoeligheid door de Gezondheidsraad tot op heden nog niet wordt erkend als een medische aandoening;

­ook in Papendrecht zendmasten staan, zoals goed zichtbaar bij het Sportcentrum;

het RIVM meldt dat er aanwijzingen zijn voor een verhoogde kans op twee soorten hersen-tumoren bij veelvuldig en langdurig gebruik van een mobiele telefoon en dat de klachten die zogenoemde elektrogevoeligen ervaren „reëel en ernstig kunnen zijn”;

de gemeente Maastricht bij het ministerie van Economische Zaken bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen aanpassing van de Telecomwet, waardoor telecomaanbieders zonder toestemming van de gemeente 5G-antennes mogen aanbrengen op bushokjes en lantaarnpalen;

(nog) niet is uitgezocht met wetenschappelijk onderzoek dat 5G geen risico vormt voor de volksgezondheid;

­de plaatselijke effecten van de invoering van 5G in Papendrecht in kaart te brengen;

de gemeenteraad over de resultaten van dit onderzoek voor 1 maart 2020 te informeren;

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

De meerderheid van de gemeenteraadsfracties uitte zich uitermate negatief over de bovenstaande motie. Wij hebben beargumenteerd dat het van belang is om nader onderzoek te doen alvorens tot de uitrol van het 5G netwerk in onze gemeente te beslissen. De plaatselijke effecten van de straling kunnen wat ons betreft namelijk niet buiten beschouwing blijven. De discussie over 5G komt nog een keer terug in de commissie, vandaar dat wij de motie hebben ingetrokken in afwachting van de uitkomsten van die discussie. Wij zullen op dit dossier waakzaam blijven.

Gemeenteraad stemt tegen terugdringen houtrook in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 08-11-2019 09:02

Gemeenteraad stemt tegen terugdringen houtrook in Papendrecht

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

­een groeiende groep inwoners last heeft van houtrook die vrijkomt bij houtstook;

bij het stoken van hout verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrijkomen die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat;

bij houtstook veel fijnstof uitgestoten wordt, die ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen én longpatiënten kan veroorzaken;

de houtstook geen geschikte warmtebron is;

de CO2-uitstoot van houtstook twee keer zo groot is als bij verwarming door gas;

houtstook geen duurzame energiebron is gebleken te zijn;

houtstook plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit zorgt en daarmee veel overlast veroorzaakt;

overlast door houtrook zoveel mogelijk moet worden tegengegaan;

­ er eisen moeten worden gesteld aan stookinstallaties en aan het gebruik van stookinstallaties;

het terugdringen van de houtstook prioriteit dient te krijgen;

bij ongunstige weersomstandigheden, zoals mist – of als het windstil is – houtstook niet meer moet worden toegestaan;

te onderzoeken met welke concrete maatregelen de houtstook in de gemeente Papendrecht kan worden beperkt en teruggedrongen;

te onderzoeken of een houtstook verbod mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn;

de gemeenteraad hierover voor 1 mei 2020 te informeren;

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Gemeenteraad stemt tegen schoner en zachter drinkwater in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 08-11-2019 08:44

Motie schoner en zachter drinkwater

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

-        het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX recent heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof (net als eerder PFOA);

-        uit recent wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat het Papendrechtse drinkwater met deze zorgwekkende stoffen is vervuild, waarbij het gaat om 10 nanogram PFOA en 20 nanogram GenX-stoffen per liter drinkwater;

-        in het Papendrechtse drinkwater 142x meer GenX-stoffen zitten dan het Sliedrechtse drinkwater;

-        deze onderzoeksresultaten in het Analysecertificaat PFAS betrekking hebbende op de bemonstering door de Afdeling Milieu en Gezondheid van de VU Amsterdam zijn opgenomen;

-        de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA heeft gepubliceerd, welke grenswaarde 15x strenger is dan de grenswaarde die het RIVM hanteert;

-        het Papendrechtse drinkwater een hardheid kent van 10,4 graden Duits en het Sliedrechtse drinkwater een hardheid kent van 6,7 graden Duits, waardoor het Sliedrechtse drinkwater veel zachter is dan het Papendrechtse drinkwater;

-        te onderzoeken of het mogelijk is om over te stappen op het drinkwater dat Sliedrecht heeft;

-        te onderzoeken of er andere opties zijn die kunnen leiden tot een hogere drinkwaterkwaliteit;

-        de gemeenteraad naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken te informeren;

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Voor een Papendrecht dat ik door wil geven.

CDA CDA Papendrecht 08-11-2019 07:12

Dit wordt mijn laatste column die ik hier zal schrijven. Na donderdag 7 november stopt mijn lidmaatschap van de gemeenteraad in Papendrecht omdat ik ben voorgedragen door de gemeenteraad van Altena tot burgemeester van deze prachtige gemeente. Mijn plek in de gemeenteraad zal worden ingenomen door Arianne van der Matten-Spek, mijn plek in de Drechtraad door Corrie Middelkoop en Leon van den Dool zal het fractievoorzitterschap van het CDA over gaan nemen. Samen met duo-raadslid Leonie Middelkoop en wethouder Pieter Paans zullen zij binnen het gemeentebestuur van Papendrecht samen met anderen door blijven werken aan onze mooie gemeente; de mooiste van de regio Drechtsteden. Op 1 april 1993 begon ik mijn loopbaan bij de gemeente Papendrecht als een soort rechterhand van burgemeester Bandell. En in juni 1993 kwam ik hier wonen. Ik heb 5 jaar Voor de gemeente gewerkt en met vele collega’s en bestuurders mogen samenwerken en vooral heel veel geleerd. Zo heb ik in die jaren mee mogen werken aan onder andere het horecabeleid, de overgang van gemeente naar regiopolitie, de start van de regionale Stichting Veiligheid en de invoering van BOA’s, de regionale samenwerking in Zuid-Holland Zuid en de bouw van de Brandweerkazerne aan de Poldermolen. Na mijn ambtelijke loopbaan ben ik in 1999 als bestuurslid van de CDA-afdeling betrokken gebleven bij de ontwikkeling van de gemeente. In het bijzonder weet ik nog van de bestuurscrisis die in 2005 ontstond over het theater toen een deel van de politiek hier te grote, te wilde en te dure ideeen over had. Vanaf 2006 ben ik als burgerraadslid actief geworden in het Platform Maatschappelijke Verkenning en lid van de fractie. In die periode hebben we als gemeente gewerkt aan een nieuw winkelcentrum De Meent en plannen voor een vernieuwd theater en Sportcentrum en begonnen we de financiële crisis te voelen. Vanaf 2010 mocht ik als lijsttrekker van het CDA de verkiezingen in. Daarna heb ik met alle partijen in de gemeenteraad de afgelopen drie perioden samen mogen werken. Als ik terugkijk op deze periode dan is er onder meer een prachtig Theater en Sportcentrum gekomen, alsmede een mooi functioneel Marktplein. Een vernieuwde Kinderboerderij dankzij wethouder Koppenol en is er een IHP vastgesteld waardoor alle basisscholen zijn opgeknapt en vernieuwbouw heeft plaatsgevonden, is er een parkeerbeleid vastgesteld met gratis parkeren, zijn er BedrijfsInvesteringsZones tot stand gekomen door samenwerking tussen ondernemers, bezuinigingen doorgevoerd zonder de gemeentelijke belastingen met meer dan het inflatiepercentage te verhogen, een overeenkomst gesloten met Fokker zodat het Internationale Hoofdkantoor hier gevestigd wordt en werkgelegenheid is gegarandeerd. Evenzo zij de parken Noordhoekse Wiel, Oostpolder en Slobbengors zijn verfraaid. De gemeentelijke Planning & Control is verbeterd en de gemeenteraad is meer in positie gekomen om kaders te stellen en het college te controleren. Het gemeentehuis is verbouwd tot een huis voor de gemeente en de samenwerking in de regio Drechtsteden is verstevigd met behoud van lokale identieteit. De wijk Oostpolder die in 1993 op papier is ontworpen is inmiddels bijna helemaal afgebouwd. En vanavond heeft de gemeenteraad weer besloten tot de volgende nieuwbouw van de brandweerkazerne naast de nieuwe gemeentewerf. Daarmee is de cirkel voor mij ook wel rond. Ik heb de afgelopen 25 jaar mij een betrokken inwoner gevoeld. Iemand die zich net als velen onder ons ook wil inzetten voor anderen bij verenigingen, maatschappelijke instellingen, evenementen of gewoon door in de eigen buurt actief te zijn. Ik heb dat met veel passie en plezier gedaan om Papendrecht door te kunnen geven aan hen die na ons komen. Papendrecht is echter nooit af en blijft aandacht en inzet van velen vragen. Mocht u interesse hebben in het gemeentebestuur en eens wil komen luisteren of meepraten, dan kunt u bij alle partijen terecht, maar zeker ook bij het CDA. Ik wens Papendrecht en u als inwoners alle heil en zegen toe. Het ga u allen goed. Egbert Lichtenberg

Afscheid Egbert Lichtenberg

CDA CDA Papendrecht 08-11-2019 06:34

Het is u vast niet ontgaan. Onze fractievoorzitter Egbert Lichtenberg wordt burgemeester in de nieuwe gemeente Altena. Vier weken geleden kregen wij ’s avonds laat dit bericht. Verbaasd? Nee zeker niet! Alleen het tijdstip overdonderde ons. Egbert heeft alle functies bij het CDA Papendrecht gehad. Bestuurslid, duo-raadslid, raadslid, lijsttrekker en fractievoorzitter. Daarbij heeft hij zich altijd voor 200% ingezet. Door de jaren heen hebben wij hem leren kennen als een veelzijdig man. Hij was op de hoogte van elk dossier en uitte daar graag zijn visie met veel enthousiasme en deskundigheid over. Mede door zijn functie als directeur van Midzuid en vicevoorzitter van Cedris (de landelijke branchevereniging voor sociale werkgelegenheden en re-integratie) was hij regelmatig te vinden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sprak daar met ministers en 2e kamerleden. Ook over zaken die op gemeenteniveau speelden. Als fractie en bestuur hebben we om de tafel gezeten en geroepen wat in ons op kwam als we aan Egbert denken. Nachtwerker……… We zijn ervan overtuigd dat Egbert 36 uur in een dag heeft i.p.v. 24 zoals wij. Eerlijk. Stevig. Trouw. Helicopterview. Midden in de samenleving, ondanks alle politieke drukte toch tijd nemen voor sport, volleybal, Rotary, enz. En zeker niet in de laatste plaats zijn vrouw en dochters. Positief, ziet eerder kansen dan bedreigingen en zoekt altijd het goede in de medemens. En vind het dan ook. Overtuigd katholiek. Als enige katholiek tussen protestantse fractiegenoten hebben we altijd genoten van de manier waarop hij uiting gaf aan zijn geloof. Goed luisteraar. Praat graag maar kan ook heel goed luisteren. Vasthoudend. Al moet het soms jaren duren hij geeft niet op! Zo is er nog heel veel meer te vertellen over Egbert en zijn tijd bij het CDA Papendrecht. En al deze mooie eigenschappen zullen hem een hele goede burgemeester in het mooie Altena maken. Egbert, heel erg bedankt voor de goede, prettige samenwerking en als fractie en bestuur wensen we jou en je gezin Gods zegen toe. Ga met God en hij zal met je zijn.

Woordvoering Leon van den Dool tijdens raadsvergadering over begroting 2020

CDA CDA GroenLinks Papendrecht 07-11-2019 17:16

Woordvoering begroting 2020 Meneer de voorzitter, vanavond al niet meer de gebruikelijke woordvoerder van het CDA voor de begroting. Als fractie gaan we dat zeker missen, die brede blik, op een vriendelijke manier een gevoelige snaar raken en eenluisterend oor voor alle inbreng. Maar goed, dat is geloof ik een ander agendapunt. De CDA-fractie heeft veel waardering voor de begroting 2020, we hebben echter ook enkele vragen en kritischekanttekeningen. Het verdient waardering dat het college heel veel uit het coalitieakkoord heeft uitgewerkt en een heldere plaats heeft gegeven in de begroting. Tegelijk is het gelukt om een degelijk financieel beleid tevoeren voor 2020. Zelfs als de bezuinigingen in de regio niet lukken, en wij gaan er natuurlijk van uit dat dit wel gaat lukken, maar zelfs dan zou er een positief resultaat blijven. We waarderen het ook dat het college heeft geluisterd naar de inbreng tijdens de behandeling van de kadernota voor de zomer. Zo is er bijvoorbeeld een stapje terug gedaan rond participatie en is er geen inwonertop gepland. De waardering uit zich ook in andere punten. Om wat voorbeelden te noemen. Wat goed het natuurvriendelijke maaibeheer! We hoorden er vorige week nog over. Dat moeten we echt goed aan onze inwoners vertellen. Om in het groen te blijven: wat ziet het park Slobbegors er prachtig uit. Zou daar nou niet nog eens een mooi oud Fokker toestel geplaatst kunnen worden? Wat goed ook dat u echt werk wilt maken van grootschalige projecten voor zonne-energie en warmte. Onze fractie vroeg zich af, zou er een zonnepark mogelijk zijn langs de A-15? Daar lijken hele mooie kansen in combinatie met de geluidswallen en het mogelijk ondergronds verdwijnen van de electriciteitskabels. We hebben ook waardering voor de opstelling van het college in het sociaal domein. Helder de problemen benoemen en de oplossing niet zoeken in minder solidariteit in de regio. De CDA-fractie ziet oplossingen eerder in een grotere eigen verantwoordelijkheid bij jeugdzorg behandelingen met een meer alledaags en minder ingrijpend karakter, minder aanbieders en sturing op financiële kaders. Op de langere termijn geeft het financiële beeld reden tot zorg. Het komende begrotingsjaar zal dus ook gebruikt moeten worden om elkaar goed in de ogen te kijken en te komen tot een bijgesteld uitgavenpatroon. Een deel van de problemen wordt overigens veroorzaakt door de financiering vanuit het Rijk, Groen Links komt daar straks mede namens het CDA nog op terug. Door die zorg op de langere termijn is het niet te vermijden om elkaar te bevragen. Volgens de CDA-fractie gaat het om vragen als: Willen we taken blijven uitvoeren? Willen we het ambitieniveau aanpassen? Is het mogelijk de werkwijze te veranderen? We zien graag uw voorstel tegemoet om hiermee op een goede manier aan de slag te gaan. We hebben nog wel enkele vragen naar aanleiding van de begroting: - Papendrecht is een dorp aan prachtige rivieren en we hebben diverse havens en anderewaterverbindingen met onze rivieren. Het is echter nergens mogelijk een bootje via een hellingbaan tewater te laten. Waarom is dit voornemen uit het coalitieprogramma niet verwerkt in de begroting? - Wat is de actuele stand met de invoering van duurzame electrische deelauto’s? Vorig jaar was de steun voor deze motie bijna raadsbreed en diverse gemeenten hebben dit inmiddels succesvol ingevoerd. Onze kritische kanttekening gaat over de wijze waarop de begroting is opgesteld. Met alle winst in maatregelen die zijn aangegeven kan de begroting in onze ogen nu vooral nog veel winnen als sturingsinstrument. Welke bijdrage leveren partners aan de doelstellingen? Veel doet de gemeente niet alleen, hoe dragen andere partijen bij? Wat is daar over afgesproken of overeengekomen? Vervolgens welke meetbare doelen streven we na, wat is de nulmeting en waar staan we dan nu? Het zou mooi zijn als er een koppeling wordt gemaakt met indicatoren die we toch al moeten bijhouden, zoals in waar staat jegemeente.nl. Verder hebben we een onderzoeksbureau Drechtsteden, zij kunnen op een aantal speerpunten helpen om de effecten van het beleid in beeld te krijgen. We pleiten niet voor een enorme hoeveelheid aan indicatoren. Laten we samen een aantal kernprestaties benoemen en daarvoor indicatoren kiezen. Hoe denkt het college over die suggestie?

College vermijdt winstwaarschuwing begroting 2020

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht GroenLinks CDA Papendrecht 07-11-2019 07:06

Voor ons ligt de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

Als we de voorgaande sprekers goed beluisterd hebben, horen we vooral lovende woorden. Wij zijn in ieder geval positiever over deze begroting dan de vorige begroting, maar niet zo lovend als anderen.

We zien namelijk in financiële zin grote gevaren op ons af komen, die als we niet oppassen in de toekomst grote nadelige gevolgen voor onze prachtige voorzieningen zullen hebben.

Op dit moment sluit de begroting af met een positief saldo van bijna € 900.000. Maar vanaf 2021 nemen de tekorten in rap tempo toe, van € 700.000 tekort in 2021 naar ruim € 3,6 mln. in 2023.

Dan komt bij ons de vraag op, is de begroting voor 2020 wel echt positief? Als we terugkijken naar de vastgestelde begroting 2019 die omstreeks dit tijdstip vorig jaar is behandeld, dan was het positieve saldo ruim € 550.000. Inmiddels hebben we de 1e concernrapportage vastgesteld en de begroting hebben we met ruim € 1,2 mln. moeten bijstellen. Gevolg een tekort op de begroting voor dit jaar van ruim € 700.000.

En als we naar de huidige ontwikkelingen van het sociale domein kijken, denk bijvoorbeeld aan de alsmaar toenemende tekorten op de jeugdzorg, de financiële solidariteit die voor de jeugdzorg in onze regio waarschijnlijk wordt losgelaten met als gevolg een € 1 mln. tekort voor Papendrecht, de toenemende vraag naar WMO voorzieningen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als we al deze ontwikkelingen tot ons nemen, dan kan het niet anders dan dat de conclusie getrokken moet worden dat deze voorliggende begroting, nu met een positief saldo, van ruim € 550.000 in de loop van 2020 om zal slaan naar een tekort. Maar ook wij begrijpen dat deze ontwikkelingen lastig zijn om nu al hard in de begroting te verwerken. Maar we hadden het wel op prijs gesteld als deze flinke winstwaarschuwing ook door het college was afgegeven en voor zover mogelijk zou zijn becijferd.

Maar er is meer, naast al deze financiële tekorten. Er zijn andere ontwikkelingen gaande: denk bijvoorbeeld aan de gaten die in de klassen vallen, door een toenemend tekort aan leerkrachten en aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. En de ontwikkelingen rondom 5G netwerken zijn ook zaken die van invloed zijn op het wel en wee van de gezondheid van onze inwoners.

Daarom komen we OP voor een schoner én gezonder Papendrecht. We dienen de volgende moties in:

1) Motie houtstook terugdringen;

2) Motie schoner en zachter drinkwater;

3) Motie onderzoek naar plaatselijke effecten 5G op de volksgezondheid;

4) Motie begrotingsevenwicht (samen met GroenLinks, CDA en PAB).