Nieuws van politieke partijen in Urk inzichtelijk

355 documenten

Nieuwe Burgemeester voor Urk

ChristenUnie ChristenUnie Urk 21-01-2020 17:09

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1310148/527258/Urk_vlag.svg.png

Burgemeester Urk

Gemeente Urk zoekt per 1 september 2020 een nieuwe burgemeester. De vacature is met ingang van 21 januari 2020 in de Staatscourant opengesteld tot 11 februari 2020. Gemeente Urk is een gemeente met ruim 20.000 inwoners.

Profielschets en achtergrondinformatie

Inlichtingen over de burgemeestersvacature kunt u inwinnen bij het Kabinet van de commissaris van de Koning. Neem contact op met de kabinetschef mevrouw Duiveman via telefoonnummer: 0320 - 265 557. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden in de profielschets (pdf, 3,1 MB) en in het verslag van de profielschetsvergadering.

Video's

Onderstaande video's geven een beeld van het proces en bieden meer informatie over de vacature:

Achtergrondinformatie Website van gemeenteraad Urk Cijfers over de gemeente Begroting van gemeente Urk Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van gemeente Urk Solliciteren

Uw sollicitatiebrief, cv en pasfoto onder vermelding van kabinet/vertrouwelijk kunt u richten aan Zijne Majesteit de Koning door tussenkomst van de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland. Postbus 55, 8200 AB Lelystad. U kunt ook mailen naar secretariaatcdk@flevoland.nl.

Op de drempel van 2020

ChristenUnie ChristenUnie Urk 30-12-2019 20:59

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1283141/527258/psalm-90-vers-12-handlettering.jpg

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.Bevestig het werk van onze handen,Het werk van onze handen, bevestig dat. Op de drempel van het oude jaar 2019 naar het nieuwe jaar 2020, kijken we achterom en blikken we vooruit. We bevinden ons dan in goed gezelschap: ook Mozes doet dat in Psalm 90. Ik las daarbij een mooie meditatie van Andries Knevel, die ik dan ook graag citeer. De kerntekst in deze psalm is vers 12. "Leer ons onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen". Mozes bidt God om wijsheid. Wijsheid van boven, en die komt in de weg van bezinning, van reflectie, van het dagen tellen. En als we dan iets van deze wijsheid mogen ontvangen, wat zien we dan? Psalm 90 geeft zelf het antwoord. We worden wijs in kennis van onze eigen vergankelijkheid en zonden, maar ook leren we bij Wie we terecht kunnen: God Zelf.  Als we terugblikken op het afgelopen jaar, zien we dat we als lokale ChristenUnie veel hebben bereikt. (zie ook de Algemene Beschouwingen) Een belangrijk moment was ook het indienen van ons initiatiefvoorstel "Urk Groeit", wat bijna raadsbreed werd aangenomen. Er waren Europese verkiezingen, waarbij ‘onze’ Johanna Kramer vele Urker stemmen binnenhaalde. En in de provincie mocht Lubbert Schenk zitting nemen als Statenlid. Burgemeester van Maaren is vertrokken en we gaan een periode in waarbij een nieuwe burgemeester gezocht moet worden. Hierbij mag de ChristenUnie de voorzitter van de vertrouwenscommissie leveren.Ook konden we onze goedkeuring geven aan de nieuwe plannen voor de Zeeheldenwijk en het binnendijkse bedrijventerrein. De ontwikkeling van de buitendijkse haven (MSNF) blijft spannend vanwege de uitspraak van de Raad van State. Wat de ChristenUnie betreft: uitstel maar geen afstel. Samen met de overige raadsleden en onze wethouder hebben we ons ingezet voor het ziekenhuis en de ambulancezorg op Urk. Maar al terugblikkend zijn er ook andere zaken… als gemeenschap werden we diverse malen opgeschrikt. Jonge levens werden weggerukt en de ramp met de UK165 staat ons allen nog vers in het geheugen. “Leer ons onze dagen tellen…” komt dan wel erg dichtbij. Wij wensen allen die deze dagen het gemis zo hevig voelen veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe. Vooruitkijkend naar 2020 weten we niet wat het jaar brengt. Ja, een nieuw afvalbeleid waar al veel over gezegd en geschreven is. Wat de ChristenUnie betreft zijn daar nog genoeg verbeterpunten bij te noemen. Maar is dat nu het belangrijkste? Nee hoor. Het belangrijkste is dat wij ook in het nieuwe jaar onze Bijbelse en sociale politiek kunnen blijven inzetten. Uw gebed is daarvoor nodig. Mozes kon pleiten op het verbond van God, en de trouw van de Here. Want niet voor niets begint Psalm 90 met deze prachtige belijdenis: “Here, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht”. Dat is als het ware de alles overkoepelende tekst over deze hele psalm. God is een toevlucht, God is trouw. In dat besef, met die overtuiging kunnen we het nieuwe jaar in.Meindert Bakkerfractievoorzitter ChristenUnie Urk

Urk spreekt zich in provinciehuis uit over de zorg

ChristenUnie ChristenUnie Urk 29-08-2019 18:39

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1278840/527258/Ria Visser Flevolandse StatenDinsdag 27 augustus vond in het provinciehuis in Lelystad een bijzondere vergadering plaats. Het was een gecombineerde vergadering van de Flevolandse Staten en Gemeenteraden over het rapport over de zorg in Flevoland. Raadslid Ria Visser sprak daar in.

Dinsdag 27 augustus vond in het provinciehuis in Lelystad een bijzondere vergadering plaats. Het was een gecombineerde vergadering van de Flevolandse Staten en Gemeenteraden.

Het onderwerp was dan ook van belang: toekomstverkenner Bas Leerink lichtte zijn rapport toe over de toekomst van de zorg in Flevoland, wat hij in opdracht van minister Bruins heeft opgesteld. Directe aanleiding van dit rapport is het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. Een rapport dus wat ook impact heeft op Urk.

URKER GEMEENTERAAD EENSGEZINDWaar duidelijk was dat andere raden ervoor kozen om als verschillende politieke fracties te opereren, koos Urk als enige voor een andere weg. Om duidelijk te maken dat de Urker raad op dit dossier eensgezind en eenparig denkt, koos zij ervoor om 1 woordvoerder namens alle fracties af te vaardigen: Ria Visser (CU).

BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR URKIn de beperkte tijd die er was om vragen te stellen, richtte Ria Visser zich daarom op vier belangrijke punten:

Acute Verloskunde: nog steeds een groot pijnpunt voor Urk, met het hoogste geboortecijfer van Nederland is deze zorg volgens deskundigen sub standard, oftewel: onder de maat. Urk moet hoofdpost Ambulance blijven. Het rapport noemt een snelle evaluatie van deze tijdelijke maatregel. Om het vertrouwen en het gevoel van veiligheid van de Urker inwoner te herstellen, moet deze naar onze mening een permanente status krijgen. De excentrische ligging van Urk in de regio was voor minister Klink 9 jaar geleden alleen al reden genoeg voor het voortbestaan van het Lelystadse ziekenhuis. Er is aan die ligging niets veranderd.  Knelpunt is ook de N50. Verbreding van deze weg zou ook aanzienlijk schelen in aanrijtijden.

BEANTWOORDING TOEKOMSTVERKENNERGoed nieuws is dat de verkenner in de beantwoording van de vraag van Visser benadrukte dat ,,Het belang van de extra ambulance op Urk voor het veiligheidsgevoel zwaar moet meewegen bij de evaluatie of die ambulance moet blijven’’. We hopen dan ook dat minister Bruins die extra ambulance binnenkort definitief zal waarborgen voor Urk.

Desalniettemin blijven de zorgen naar aanleiding van het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad natuurlijk groot. Vooral omdat het er niet naar uitziet dat er op korte of lange termijn een herstel van het oude voorzieningenniveau komt. Met name als het gaat om de acute verloskunde blijft de situatie voor Urk zorgelijk. Langs alle partijpolitieke lijnen en bestuurlijke wegen blijven de Urker fracties zich inzetten om de voor onze gemeente zo belangrijke punten onder aandacht van Kamer en regering te brengen en te houden.

Zie ook het artikel in het Urkerland.

 

Reactie Media aandacht Rapport Riec

ChristenUnie ChristenUnie Urk 13-08-2019 14:39

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1278586/527258/RIEC

Midden in de zomervakantie komen de bevindingen van het rapport RIEC, welke gezorgd hebben voor overtrokken media aandacht. Als ChristenUnie zijn we benieuwd welke harde cijfers erin staan.

Dit rapport komt echter niet uit de lucht vallen: ondermijning is een landelijk probleem (https://www.hpdetijd.nl/2017-09-21/ondermijning-criminelen-macht/) en gaat Urk helaas niet voorbij. Daar moeten we transparant over zijn en serieus mee aan de slag gaan, vooral als de conclusies pijn doen. Criminelen die gebruik maken van diensten van de bovenwereld en zo invloed en druk op onze Urker samenleving kunnen uitoefenen, zorgen voor afname van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Daar moeten we wat mee als raad en dat zullen we ook doen. Maar laten we nou niet meegaan in het beeld alsof de vishandel een crimineel bolwerk is en Urkers massaal handelen in cocaïne. Laat het echter duidelijk zijn: elke crimineel is er wat ons betreft één teveel en raakt ons als Urker gemeenschap.

Wat ons stoort is de negatieve en sensationele manier waarop dit in de pers is opgepakt. Vele gemeentes in Nederland kennen deze problematiek en zijn daar pro-actief mee bezig. Waarom krijgen dan Lelystad (https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2019/Maart/Plan-van-aanpak-ondermijning-2019-2022.html) en Dronten geen aandacht en Urk bovenmatig? De ons-kent-ons cultuur van Urk kent vele positieve kanten zoals sociale samenhang en onderlinge verbondenheid met elkaar. Hier hebben mensen nog oog voor hun naaste. Nu wordt dat via de media in een negatief daglicht gezet waarbij de Urker cultuur de boosdoener zou zijn. Dat vinden wij kwalijk en onterecht.

Algemene Beschouwingen

ChristenUnie ChristenUnie Urk 13-08-2019 14:31

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1278585/527258/Meindert Bakker

Algemene beschouwingen van de ChristenUnie UrkOp 27 juni 2019 waren de algemene beschouwingen in de raad van Urk. Hieronder kunt u die van de ChristenUnie terugkijken of teruglezen.

TEKST: 

Voorzitter,“Volle kracht vooruit” zo schreef u in uw voorwoord. Als een schip dat haar zeilen bolt voor de wind en stevig koers zet naar haar bestemming. Een mooi beeld. Dat beeld wordt nog mooier als we een blik werpen op de stuurman. Want wanneer wij de Heer het roer in handen geven zijn wij veilig voor elke storm!

Urk bestuurtVoorzitter, laat ik beginnen met een compliment. Deze keer vinden we bij de kadernota ook een uitwerking van het coalitieakoord met de actuele status per onderwerp. Hierdoor krijgen we meer zicht op de voortgang van dit ambitieuze document en daar zijn wij als coalitiepartij natuurlijk heel blij mee. Ook willen we de complimenten geven dat na het aannemen van het initiatiefvoorstel “Urk Groeit” de gemeente voortvarend te werk is gegaan met samenwerking in Noordelijk Flevoland en daarbuiten. Er zijn echter ook zorgen: de personele bezetting van onze ambtelijke dienst bijvoorbeeld. Heeft het college oog voor de werkdruk van het personeel? Werft de gemeente ook actief zelf? En welke gevolgen heeft de personele bezetting voor de uitvoering van de ambities van Urk?

Voorzitter, als ChristenUnie hebben we vaker gepleit voor het maken van een lange-termijn agenda zodat we als raad en college beter kunnen prioriteren en op elkaar acteren. Hoe ver zijn we daar nu eigenlijk mee? Wordt dit wel serieus genomen?

Urk werktDe Urker economie groeit als nooit tevoren en Urk heeft het laagste werkloosheidscijfer van Nederland. We zijn terecht “groos” op het arbeidsethos van onze inwoners. Dankbaar zijn we dat de realisering van de MSNF weer dichterbij komt, alhoewel we verontrustende berichten lezen over vragen vanuit milieuoogpunt. Welke invloed heeft dit? Blij zijn we met de verbreding van de sluis van Kornwerderzand waar ons kamerlid Stieneke van der Graaf zich zo voor heeft ingezet. Ook de regiodeal draagt bij aan de maritieme ontwikkeling van Urk. Maar hoe staat het nu met de uitvoering van dit document?

Voorzitter, nu de realisatie van start-ups op het Noorderzand niet door kan gaan, zien we graag dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor de verplaatsing van de gemeentewerf en herontwikkeling van Noorderzand in combinatie met de sportboulevard. Hier zullen we i.s.m. collega partijen dan ook een motie voor indienen.

De Urker industrie is momenteel afhankelijk van arbeidsmigranten. Echter: de huisvesting van deze broodnodige arbeiders zorgt nog steeds voor hoofdbrekens en frictie. Blijft het college hier wel actief mee aan de slag? Wat ons betreft kunnen er nog stappen gemaakt worden in beleid en het invoeren van een convenant. Een motie daartoe zullen we ook gezamenlijk indienen.

Tenslotte vraagt het parkeren van de vrachtwagens ook onze onverdeelde aandacht. Hoever is het college met het vinden van een locatie?

Voorzitter, waar wij als ChristenUnie ons aan storen is de zin “laag opgeleid is niet perse een probleem” (pag. 9) in de Kadernota. Deze zin heeft een waardeoordeel in zich terwijl we deze praktische mensen keihard nodig hebben. Als we als samenleving op deze manier blijven praten doen we echt te kort aan deze zó belangrijke groep. Wij dringen er bij het college dan ook op aan om deze zin te wijzigen in een positievere formulering

Urk leeftVoorzitter, nog steeds wil een Urker op Urk blijven wonen. Dat is geweldig, maar zorgt ook voor uitdagingen. De uitdaging nu is de groei van Urk tijdig te faciliteren in de Zeeheldenwijk. Daar moet het college intensief mee bezig blijven. Bij wonen hoort onlosmakelijk woongenot. In de nieuwe wijken, waar veelal jonge gezinnen wonen, moet oog blijven voor spelende kinderen en een ruimtelijke, groene beleving. Houdt het college deze uitgangspunten, binnen financiële mogelijkheden, wel in het oog? Dat geldt ook voor een goede mix van woningtypes en prijsklasses, bijvoorbeeld starters en levensloop. In hoeverre gaan we als raad en college daar nog invloed op uitoefenen en wanneer?

Voorzitter, wat de ChristenUnie betreft hoort in de Oranjewijk een speelterrein bij de Harmpje Visserschool. Zo ontstaat zowel voor deze snelgroeiende school als voor de buurt een mooi en aaneengesloten speelgebied. In hoeverre zijn er plannen of mogelijkheden hiervoor?  

Het afvalbeleid moet op de schop. Dat weten we. Wanneer kunnen we de uitkomsten van de commissie verwachten?

Complimenten zijn er voor het college dat door het invoeren van een lotingssysteem gezorgd heeft voor een eerlijker verdeling van de koopwoningen.

Onze laatste vraag gaat over de huurwoningen. Lukt het om i.o.m. Patrimonium straks de wachtlijst terug te dringen en bouwen we straks ook genoeg woningen in de huursector, met name voor onze ouderen?

Urk beweegtVoorzitter, dan de sportboulevard. Mede op initiatief van de ChristenUnie is een visie opgesteld waar we van harte achter staan. Het gaat uit van een mooie stip aan de horizon. We kunnen en gaan niet alles tegelijk realiseren, maar het gaat er wel komen. De verlichting naar het watervalletje is al gerealiseerd en de eerste dijkovergang is een feit. Deze draagt ook bij aan meer bewegen voor ouderen. Zo gaan we stukje bij beetje van visie naar realiteit. Wat kunnen we binnenkort nog verwachten wat betreft de ontwikkelinge van de sportboulevard? 

Voorzitter, de kosten voor sportverenigingen zijn voor sommige gezinnen vrij hoog. In het kader van het IJslands Preventiemodel willen we sporten stimuleren. Kan de gemeente regelingen die er zijn proactiever aanbieden? Ook voor grotere gezinnen die nu misschien net buiten de minimaregeling vallen? 

Voorzitter, het is uitermate belangrijk om in te zetten op een goede sporthal in de Zeeheldenwijk. Deze sporthal moet niet te klein zijn en multifunctioneel zijn voor verschillende sporten. Heeft het college de vraag hiernaar goed voor ogen? In de Kadernota wordt nog gesproken over een gymzaal. Voorzitter, als het college echt een treffer wil maken, dan kiest ze voor meer dan gymzaal. En om alvast te oefenen, een bal voor het college als reminder.

Urk straalt en bruistVoorzitter, de cultuurnota is dit jaar gerealiseerd. Een belangrijke mijlpaal voor de ChristenUnie. Maar nu gaat het naar de uitvoering. Kan de wethouder al licht schijnen op het instellen van de Erfgoedcommissie? En als fractie kijken we uit naar de eerstvolgende uitreiking van de cultuurprijs die vanaf nu elk jaar uitgereikt zal worden, waaronder ook de muzikale prijs. In het IJslands preventiemodel wordt gesproken over de verbinding tussen cultuur en sport. Als ChristenUnie vinden we de culturele pijler onder dit model heel belangrijk. Het is mooi om te zien hoe de bibliotheek samenwerkt met SCAB en we op Urk de inzet hebben van cultuurcoaches en cultuurcoördinatoren in het onderwijs. Houdt het college wel voldoende zicht op jonge, beginnende kunstenaars en muzikanten? Misschien zijn er ook andere openbare plekken om, naast het museum, jong talent een podium te bieden. Hoe staat het college daar tegenover? En als we het dan toch over het museum hebben: hoe gaat de bemensing ingevuld worden als Tourist Info er uit gaat?

Voorzitter, we hebben als ChristenUnie altijd gepleit dat de rest van het palenscherm wordt aangepakt, inclusief mooie en heldere informatieborden. We zijn blij dat na de zomer hier een start mee gemaakt wordt. Wanneer kunnen we daar meer informatie over verwachten? Wij branden van nieuwsgierigheid. En voorzitter, wanneer zien we de stormbal weer terug bij de vuurtoren?

De ChristenUnie zou graag zien dat het college slagen gaat maken op het gebied van lesmaterialen voor scholen en de Canon van Urk. Een mooi voorbeeld zagen we tijdens het raadsbezoek aan het museum in Grave. Hoe ver staat het daar mee?

Voorzitter we willen ook uitdrukkelijk het werk noemen wat door vrijwilligers allemaal gedaan wordt om onze cultuur en geschiedenis in stand te houden en te bewaren. Laten we al die vrijwilligers en organisaties koesteren. De ChristenUnie is daarom ook nieuwsgierig naar de Oranjevereniging. Hoever zijn we in het proces voor deze vereniging? Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Gaat de gemeente hierin ook nog een rol spelen? En gebeurt er nog wat met het oorlogsmonument?

En voorzitter, het project de Parel Oppoetsen nadert zijn voltooiïng. Maar hoe staat het met de voorwaarden van het hotel? Als ChristenUnie vinden we de realisatie van een hotel op Urk nog steeds erg belangrijk omdat we niet volledig aan de vraag kunnen voldoen. En wat gaan we doen met de invulling van het havengebied? Komt daar nog een visie op?

Urk zorgtVoorzitter, het gaat beter met Nederland, financieel gezien. Maar dit merken we nog niet in de gemeentelijke financiën. Er zijn zorgen voor de toekomst, ook als het gaat om de bekostiging van het sociaal domein. We zien dat op termijn hier structureel minder geld wordt ontvangen, wat gaat leiden tot moeilijke besluiten. We zijn daarom blij dat onze wethouder zich landelijk heeft aangesloten bij de brandbrief naar de overheid.Wat de ChristenUnie betreft richt het college haar pijlen op samenwerking in en met de regio met behoud van de Urker identiteit en inzet van lokale expertise. Insteken op preventie en jongerenwerk is nu nog belangrijker geworden om zorgvragen in de toekomst te vermijden. Kan het college ook in de toekomst met de toegekende middelen de juiste zorg blijven bieden?

Voorzitter, we zijn ontzettend blij met de pilot van het IJslands preventiemodel. Daar zullen vast mooie dingen gaan gebeuren, maar er zijn ook uitdagingen. Hoe gaan we de uitkomsten verankeren in beleid en uitvoering?

Al enige jaren vraagt de ChristenUnie om beleid voor een goed dekkend systeem met bereikbare buitenkasten voor de AED’s. De motie is recent aangenomen, maar hoe staat het nu met de uitvoering? Voorzitter, dan nog de complimenten voor de positieve manier waarop Caritas vrijwilligers in het zonnetje heeft gezet middels een vrijwilligersdag. Dat is wat ons betreft een schoolvoorbeeld van waardering geven aan mensen die dat echt verdienen.

Grote zorgen hebben we nog steeds over het weggevallen ziekenhuis in Lelystad. Worden we niet vergeten? Is het definitieve rapport van de verkenner al binnen en wat betekent dit voor Urk? 

Urk veiligVoorzitter, dan even over de jeugdhonken. We zijn het college erkentelijk voor het ingezette beleid. Wat de ChristenUnie betreft houdt de burgemeester echter strak de vinger aan de pols betreffende de handhaving. Berichten van wangedrag of alcoholgebruik door minderjarigen moeten tot het verleden behoren. Uitbreiding van de algehele handhavingscapaciteit juichen we toe en wat ons betreft pleiten we als gemeente voor meer zichtbare politie. Ook in het weekend. Voorzitter, jammer vinden wij het dat we zien dat meer horeca op Urk kiest voor openstelling op zondag.

Voorzitter, burgers vinden het nog best lastig om aangifte te doen. Hoe kunnen we de aangiftebereidheid vergroten en aangifte doen laagdrempeliger maken? En doet de gemeente zelf wel aangifte van vandalisme? Bijvoorbeeld met Koningsdag? Dit n.a.v. onze vragen over koningsdag. Is anoniem melden of aangifte doen ook een mogelijkheid? Verder zien we graag dat de gemeente werk gaat maken van het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Kunnen we hier al een proef mee verwachten?

Veiligheid is ook belangrijk in het verkeer. Een wens van de ChristenUnie zijn de verlichte zebrapaden. Vorig jaar hebben we het college een reminder gegeven wat natuurlijk een ereplaats heeft gekregen in uw werkkamers. Alhoewel het college werk heeft gemaakt zebrapaden beter te verlichten, hebben we “het verlichte zebrapad” met lichtgevende banen uit het coalitieakkoord nog niet gezien. Wanneer ziet het college het licht?

TenslotteVoorzitter, er zijn weer volop kansen voor onze economie en daarmee onze inwoners. Dat is iets om oprecht dankbaar voor te zijn. De ChristenUnie staat achter de kadernota en de voorstellen die het college heeft gedaan, ondanks vragen over de toekomst. Op Urk weten we echter dat er één is die alle dingen in Zijn hand heeft en dat het beste nog moet komen. In die hoop en met dat vertrouwen mogen we hier onze arbeid verrichten. Bij al het werk wat wacht wil de ChristenUnie het college, de ambtelijke dienst, maar ook de gehele raad Gods zegen wensen.

 ChristenUnie Urk

Een mooi artikel over ons aankomende ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Urk 26-07-2019 16:13

Een mooi artikel over ons aankomende raadslid Hendrik Hakvoort. (bij de foto's het originele artikel): MAANDAG 22 JULI 2019 Elke zondagmiddag om half drie trekt Hendrik Hakvoort de deur van zijn huis aan de Nieuw-Guineastraat achter zich dicht. De dijk op, even later via het watervalletje het Urkerbos in richting Westermeerweg en dan vanaf de schaapskooi langs de dijk terug naar Urk. „Om tien over vier ben ik weer thuis. Snel douchen en naar de kerk.” In dat ruime anderhalf uur zet Hendrik al- les weer op Z'n plek. „Ik luister muziek. Bruce Springsteen, Damian Rice, Neil Young. Dat soort artiesten. Ze vertellen verhalen tegen me. En zo passeert alles van die week nog een keer de revue en valt het op z'n plaats. Ik krijg energie van die wandeling en merk dat ik er weer tegen kan.” Thuis kan alleen echtgenote Trudy zien hoe hard het onderweg gestormd heeft. En doordeweeks ook, als hij elke dag wel even de dijk opzoekt. „Die dijk, dat is wat. Ik ben geboren in het Oude Dorp, maar in 1958, ik was een jaar oud, zijn we hier al komen wonen. Vanuit mijn huis kijk ik op de dijk en aan de IJsselmeer- kant is het beeld elke dag anders, Dat uitzicht verveelt nooit.” Hendrikis nog niet de oudste bewoner van de straat, maar hij kan zo een-twee-drie niet bedenken wie er langer woont dan hij. Zijn jeugd was een mooie tijd. Het barretje op zolder was waar hij vrienden Klaas Jelle Bakker, Willem Bakker en Jan de Boer zag. Ze hadden een ei- gen bandje: Daisy Paranoid. In alle barretjes dronken ze op de pof en als de rekening te hoog werd, kwamen ze een keer optreden. Op z'n zestiende ging hij aan de slag op de uienfabriek van Van der Reest, aan de Domineesweg. Scheepswerf Metz „Ik woonde nog thuis, alleen met mijn va- der Teunis. Toen die plotseling overleed, ben ik in het huis blijven wonen en ik trouwde met Trudy. Ik had het prima naar mijn zin in de uien, totdat mijn broer Evert op een verjaardag eens vroeg of ik niet net als hij bij Scheepswerf Metz wilde komen werken. Ik zei geen nee en prompt werd ik de dag erop gebeld door directeur Albert Metz.” De redacteuren van Het Urkerland zoeken deze zomer opnieuw naar grote en kleine verhalen. Ze trekken de wandelschoenen aan, gaan op stap met lezers van de krant, en luisteren naar hun verhalen. Juichen in het bos Bijna-raadslid begeleidt tbs-patiënten Hendrik weet het zeker: als de werf in 2004 niet failliet was gegaan, dan had hij er nog steeds rondgelopen. „Het was een uniek bedrijf. Ik kon mezelf er echt ontplooien. Albert Metz vond het belangrijk dat we ons bleven ontwikkelen en zo volgde ik allerlei cursussen. Ik merkte daar ook dat ik goed ben met mensen. Mijn broer spotte altijd: je zult het met je mond moeten verdienen want echt handig ben je niet.” Helemaal onverwacht kwam het faillissement niet, maar toch was het een harde klap. „We waren aan het werk op een kotter in Zeeland toen we gebeld werden. We moesten alles laten vallen en meteen terug komen. Juist op dat moment was ik bezig met de voorbereiding op het afstaan van een nier aan mijn zoon Klaas. Hij was toen zeventien jaar en dialyseerde al enkele jaren.” De zware operatie ging door. Klaas kwam er goed doorheen, maar Hendrik merkte dat het herstel extra lastig was door alle stress. Via een uitzendbureau kon hij aan de slag op een werf in Kampen. Mooi werk, maar zonder uit- zicht op vastigheid. En toen kwam de dag dat hij solliciteerde op een baan in een tbs-kliniek in Utrecht. Vijf moorden „Ze zochten iemand die de mensen daar begeleidde bij werkzaamheden. Ik had geen idee wat tbs nou precies inhield en toen ik de baan kreeg, stapte ik er dus totaal blanco in. Dat veranderde snel. Op een van de eerste dagen moest ik iemand helpen met lassen. Ik bekeek zijn dossier en zag dat hij vijf mensen had ver- moord. Daar stonden we dan, met een lasapparaat en een voorhamer binnen handbereik. Ik zweette tot aan mijn grote teen. Maar tot mijn verrassing merkte ik dat het een man was met wie ook een gewoon gesprek te voeren was.” Die ontdekking was het begin van een door- braak voor Hendrik. „Ik dacht eerst misschien wel net als het gros van de mensen. Criminelen zijn slechte mensen en je moet ze hard straffen. Dat is het enige dat helpt. Maar ik ontdekte dat een moordenaar niet de hele dag een moordenaar is. En dat er altijd, bijna altijd, een heel verhaal achter zit. Jongens zijn van jongs af aan in een hoek getrapt, hebben nooit kansen gekregen en vaak maar weinig opleiding. Nooit eens iemand die zei: ‘Wat heb je dat goed gedaan’. Nooit liefde. En dat heeft elk mens toch keihard nodig? Ik besefte ook dat elke crimineel ooit als hulpeloos kind ter wereld is gekomen. Ook van hem werd gezegd: wat een mooi kind. Maar ergens onderweg is er iets mis gegaan.” „Het is heel simpel: we kunnen mensen lang en hard straffen, maar er komt een moment dat ze weer op straat komen te staan. Als we dan alleen maar gestraft hebben, dan komen ze echt niet beter uit de gevangenis dan ze erin zijn gegaan, waarschijnlijk juist slechter. We hebben de kans om deze mensen een stap verder te helpen. Ik heb jongens gezien die in de gevangenis een lasdiploma verdienden. Ze straalden! Eindelijk hadden ze iets bereikt.” ‘De rechter heeft ze al gestraft’ Hendrik kwam al snel dichterbij te werken, in Almere Binnen, de gevangenis. Sinds een jaar zit hij weer in een tbs-kliniek, ook in Almere. „De mensen waarover je in de krant leest, die zitten bij ons. Maar bij ons zijn ze geen crimineel. De rechter heeft ze al gestraft. In de kliniek komen ze voor behandeling. We noemen ze altijd patiënten.” Iedereen weet dat Hendrik een Urker is. Kan ook niet anders. Op ontspanningsavonden hijst hij soms een boomlange Surinamer in klederdracht, Jaap Bakker werd al eens uit- genodigd en geregeld gaat er vis mee. „Er zijn mensen van wie ik weet dat ik ze er een groot plezier mee doe. Als je dan in het weekend een paar visjes over hebt, dan neem je die toch mee? Zo is er ook een patiënt die ik heel erg blij maak met de zaterdagbijlage van de Trouw. Heel vaak zie je een ontwikkeling. Patiënten komen binnen en zijn boos, stil, teruggetrokken, lichtgeraakt. Maar als ze merken dat ze als mens benaderd worden, dan verandert er wat. Bijna altijd werkt het zo. En die paar anderen? Soms zie je echt iets van het pure kwaad in mensen. Dat is heftig.” Normaal gesproken gaat het er bijna gezellig aan toe op de kliniek. Mannen werken met elkaar, vullen de dagen, proberen een gezond ritme aan te wennen. Soms is het zelfs dikke pret. „Maar uiteraard blijven we ons er altijd van bewust dat de stemming in een seconde kan omslaan. De één is gemoedelijk, de ander kan flippen als hij één keer ‘nee’ hoort. De één wil zoveel mogelijk onzichtbaar blijven, de ander zoekt voortdurend de grens op.” „Je leert mensen en situaties lezen. Ongewild neem je dat ook mee naar huis. Ben ik op een bruiloft, dan betrap ik mezelf er op dat ik zit te bedenken wat er gebeuren moet als twee mensen met elkaar gaan vechten, ook al zitten die gewoon rustig aan tafel. Of ik zie iemand en denk: jij verbergt iets.” Enkele jaren na zijn carrière-switch moest Hendrik een zware hartoperatie ondergaan. „Een erfelijke afwijking waardoor er te weinig bloed naar mijn hart stroomde. Na de operatie werd je automatisch aangemeld voor een revalidatietraject, zowel lichamelijk als men- taal. Maar de psycholoog was al snel klaar met me: Jij redt het wel’. Toen ze zagen dat ik, lichtelijk bezweet, naar de revalidatieafspraak in Emmeloord was gefietst, was dat onderdeel ook snel klaar.” „Mijn conditie is uitstekend. Ik maak fiets- tochten met de jongens en regelmatig lange wandelingen. Ik bruis van de energie en daarom kon ik ook geen nee zeggen toen ik werd gevraagd om in de gemeenteraad te komen, als Anja Keuter aan het einde van dit jaar stopt. Gemeentebelangen is immers toch de partij van mijn schoonvader (Klaas Luut Koffeman, red.) en die partij moet gewoon overeind blijven. Opkomen voor de gewone man, dat was altijd het doel en daar ga ik vro- lijk mee door.” Trapje in plaats van dik rapport We zijn bijna terug. Tegenover zijn huis gaan we de dijk weer over en dan wijst Hendrik op het trapje: „Dikke bestemmingsplannen door- spitten laat ik in de politiek graag aan anderen over, maar hier zet ik me graag voor in. Langs deze trap moet immers gewoon een leuning komen? En die ongelijke treden, dat kan toch ook niet? Ouderen uit de buurt durven nu de dijk niet meer over.” Zijn vaste wandeling kost Hendrik ongeveer een uur en veertig minuten. Of hij nu voor zijn gevoel flink doorstapt of diep in gedachten is verzonken. Het mooiste stukje ligt helemaal achterin het bos. Vanaf de ingang bij de Westermeerweg. „Hier kom je nooit iemand tegen. Soms kan ik me hier plotseling zo gelukkig voelen. Dan kijk ik eerst even om me heen, maak een paar gekke sprongen in de lucht en juich het uit.”

PVV UrkHelaas heeft onze motie het ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen SGP ChristenUnie CDA Urk 23-05-2019 20:50

Waarom stemmen voor de Europese verkiezingen?

ChristenUnie ChristenUnie SGP Urk 17-05-2019 18:34

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1276223/527258/Johanna Kramer.JPG

23 mei krijg je, net als iedere stemgerechtigde EU-burger, de kans om te kiezen wie jou zal vertegenwoordigen in het Europese Parlement. Veel mensen vragen zich af waarom je zou stemmen bij de Europese verkiezingen. Toch zijn er meer dan genoeg redenen om toch echt je stem te laten horen.

De EU staat immers dicht bij ons bed, zij oefent invloed uit op ons dagelijks leven en daarom moeten we onze mening en visie ten aanzien van Europa laten horen. De Europese Unie heeft op heel veel terreinen invloed. Van de munten in je portemonnee tot de groenten in je supermarkt, en van de veiligheid van je auto tot de omgang met migranten: de EU heeft er vrijwel altijd iets mee te maken.

Daarnaast is Nederland een handelsland en hebben wij samenwerking met andere lidstaten hard nodig. Sowieso gaan veel onderwerpen over de landelijke grenzen heen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, migratie en handel, maar ook aan mensenhandel, antisemitisme en terrorisme. Daarom is het van groot belang dat ChristenUnie-SGP ook op Europees niveau over deze belangrijke thema’s meepraat en meebeslist. Hiervoor is jouw stem nodig. Jouw stem beïnvloedt hoe het Europees Parlement beslist over zaken die jouw dagelijks leven raken.

Hier tegenover staat niet stemmen. Dat is hetzelfde als instemmen met ieder idee dat wordt bedacht in Brussel. Instemmen met iedere regel die de EU oplegt. Wij vinden echter dat er een gevaar zit aan veel van de ideeën, namelijk een steeds verdere Europese eenwording, een federaal Europa, een Europese superstaat. Dat willen we niet. We willen geen Europees leger en we willen niet dat de EU iets vindt van ons gezins- en gezondheidsbeleid, we willen zelfs niet dat de EU iets mag zeggen over belastingheffing in lidstaten. Dit moeten allemaal exclusieve bevoegdheden blijven van de lidstaten.

Daarom laten we ons geluid horen in het Europees Parlement. Omdat de EU zoveel invloed heeft op jouw leven, is het goed om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen en jouw eigen invloed uit te oefenen. Dat is de reden om 23 mei je stem te laten horen. Door gebruik te maken van je stemrecht beslis je mee hoe samenwerking binnen Europa eruit zou moeten zien. Dit is het moment om te laten horen wat volgens jou de juiste koers is voor Europa. ChristenUnie-SGP staat voor een duidelijke, christelijke koers en heeft allang bewezen een hart voor de visserij te hebben.

Motie AED's

ChristenUnie ChristenUnie Urk 03-05-2019 17:45

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1275738/527258/AED

In de raadsvergadering van 11 april jl. heeft raadslid Ria Visser een motie ingediend om #AED's op #Urk ook buiten kantooruren bereikbaar te maken. Dit kan door het plaatsen van #buitenkasten. In de motie wordt de gemeente opgeroepen met de eigenaren van AED's in gesprek te gaan en wordt het college gevraagd budget in de #Kadernota beschikbaar te stellen om deze buitenkasten te kunnen realiseren. Hierdoor ontstaat er een 24/7 dekkend netwerk op Urk. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen!

Motie AED

Onderwerp: Subsidiëring AED-buitenkasten

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 11 april 2019;

overwegende,

  dat bij een hartstilstand snelle hulp van levensbelang is en er binnen 6 minuten moet worden gestart met reanimatie;

  dat de gemeente Urk zich daarom heeft aangesloten bij het project HartslagNu;

  dat vanuit dat project een goed netwerk van AED’s en burgerhulpverleners is ontstaan;

  dat veel AED’s op Urk echter niet 24/7 beschikbaar zijn, omdat de locatie waarin ze aanwezig

zijn buiten kantooruren is gesloten;

  dat burgerhulpverleners dus ook voor een gesloten deur kunnen staan;

van mening zijnde,

  dat het plaatsen van AED-buitenkasten daarvoor een oplossing kan zijn;

  dat derhalve met de eigenaren van de AED’s in overleg moet worden getreden om op

strategische punten de AED’s buiten te hangen;

  dat daardoor een dekkend 24/7 netwerk zal ontstaan;

  dat de kosten van de buitenkasten redelijkerwijs niet geheel voor rekening van de eigenaren

van de AED’s behoeven te komen;

roept het college op:

 bij de Kadernota geld beschikbaar te stellen (inclusief dekking) voor subsidiëring van AED- buitenkasten;

 in samenspraak met de AED-eigenaren te komen tot een goede spreiding van deze kasten;

 de locaties van de AED-buitenkasten actief te communiceren in de lokale media en met de Bedrijvenkring Urk, FRS Urk, de lokale EHBO-vereniging en het Nederlandse Rode Kruis afdeling Urk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie ChristenUnie