Nieuws van politieke partijen in Urk inzichtelijk

389 documenten

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

ChristenUnie ChristenUnie Urk 10-06-2021 07:33

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1373814/527258/Vervoer en Verkeer.jpg

Soms en juist in de politiek, zou je willen dat je al kon vooruitkijken op de zaken die lopen.

 Het GVVP draait voornamelijk op vooruitkijken, voortborduren op vervoerskwesties binnen onze gemeente. Gezamenlijke oplossingen om het vervoer zo soepel en veilig mogelijk te laten zijn of worden. Het GVVP is breder dan alleen de verbindingen en ontsluitingen Zeeheldenwijk. Dit hebben wij in de commissie al besproken en al onze vragen m.b.t. verschillende kruisingen, openbaar vervoer enz., zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Bottleneck is en blijft de ontsluiting van de Zeeheldenwijk. En om dat uit te leggen wil ik eerst heel wat jaren teruggaan naar de tekentafel van de ontwikkeling Zeeheldenwijk en het bedenken van het nieuwe industrieterrein aan de kant van de dijk. 

In alle structuurvisies destijds was de ontsluiting Zeeheldenwijk bovenin de wijk getekend. De brug zou dan iets verder komen te liggen dan hij nu uiteindelijk komt en de ontsluiting op de Domineesweg zou daarbij een uitkomst zijn. Om verschillende redenen en politieke druk is de switch ontstaan om deze brug naar voren te halen. 

Ondertussen waren we als raad verblijd met de plannen van de provincie en gemeente om een randweg rondom Urk te maken, waar zeker ook andere dorpen in NOP van mee zouden kunnen profiteren. 

En laat daar zit nou juist de crux van de ontsluitingen van de Zeeheldenwijk in zitten...Door de verwachte verkeersbewegingen op de Domineesweg, mag de Michiel de Ruyterallee niet direct ontsloten worden op de Domineesweg, want deze is daar niet op berekend. Als de randweg over 5 a 10 jaar wel aangelegd wordt, zal dit waarschijnlijk de oplossing zijn voor verkeer wat vanaf Urk naar de A6 wil, of andersom. Er zijn dan 3 toegangswegen die Urk naar de A6 zullen ontsluiten, i.p.v. alleen de Domineesweg.

Maar wat ons bezighoudt zijn de beloftes die gemaakt zijn aan onze eigen inwoners. Onze eigen inwoners hebben wij immers een 3e ontsluiting beloofd waardoor ze makkelijker naar hun werk en om de kost zouden kunnen wat de leefbaarheid en toegankelijkheid niet alleen voor de Zeeheldenwijk, maar voor heel Urk druk weg zou nemen?

Na veelvuldige overleggen is ons duidelijk geworden dat een rechtstreekse ontsluiting niet mogelijk is in combinatie met de wens om de randweg aan te leggen. Dat dit een grote wens is en blijft van onze fractie, willen wij om de divers genoemde redenen middels een stemverklaring afleggen. 

Maar we moeten verder. De zaken liggen nu eenmaal zoals ze liggen en we willen uiteraard meedenken in mogelijke oplossingen. In gesprekken met de wethouder over een oplossing om de Michiel de Ruyterallee te ontsluiten rechtstreeks via het Ensgat naar de Domineesweg, is de raad een memo toegestuurd. Deze memo zien wij graag integraal toegevoegd als onderdeel van het GVVP 2021. 

Ook willen we wat tekstwijzigingen in het GVVP toevoegen n.a.v. de memo, daarom hebben we samen met SGP een amendement ingediend. Door dit amendement wordt de ontsluiting van de Zeeheldenwijk via het Ensgat naar de Domineesweg definitief gemaakt. Het amendement is aangenomen.

We weten dat Urk groeit, deze groei is ongekend en we moeten ons schaakbord daarop instellen. Met de komst van de randweg is het zeer waarschijnlijk dat de groei van Urk ook die kant op zal gaan. Met ons initiatiefvoorstel: ‘Urk groeit’ wordt daar al op vooruit gekeken. Wij willen het college dan ook oproepen op in dit borduurwerk de toegankelijkheid van Urk en de waarschijnlijke toekomstige ontsluitingen in het oog te houden.

Borduur daarop voort bij verdere planvorming van de Groei op Urk en houdt deze toegankelijkheid in het oog, ook bij nieuwe majestueuze projecten. 

 

 

 

Mensen gezocht: kom jij ons versterken?

ChristenUnie ChristenUnie Urk 05-05-2021 12:38

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1372999/527258/Vacatures.jpg

Gezocht: kandidaat-gemeenteraadsleden en fractie-assistent voor de ChristenUnie UrkOver de ChristenUnieDe ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan en gericht is op samenwerken. Als sterke en betrokken partij wil ze dienstbaar zijn aan de samenleving en zich inzetten voor een duurzaam en bloeiend Urk. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau laat de ChristenUnie zien een stabiele partij te zijn die bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Lees meer over hoe de ChristenUnie politiek wil bedrijven in onze beginselverklaring.

Maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In aanloop daarnaartoe is de ChristenUnie Urk op zoek naar:

Meedenkers M/VBen jij geïnteresseerd in de politiek, maar hoef je niet zo nodig op de lijst? Wil je graag input leveren aan onze fractie? Meld je dan aan en wordt onze meedenker over allerlei onderwerpen.

Fractie-assistent M/VDe fractie-assistent is de steunpilaar van de lokale fractie van Urk. Je verzorgt de notulen van de fractievergadering en plant en organiseert vergaderingen en bezoeken. Je wordt volwaardig lid van ons team en je inbreng telt mee. Ook krijg je een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Aanstelling z.s.m.

Kandidaat-gemeenteraadsleden M/VUrk is een prachtig dorp met een rijke cultuurhistorie en een eigen identiteit. Voel je je verbonden met de ChristenUnie en met ons prachtige dorp? Wil je de partij graag vertegenwoordigen op de kandidatenlijst? Dan gaan wij graag met je in gesprek!

Over de rol van gemeenteraadslidRaadsleden functioneren in een complexe omgeving. Allerlei belangen moeten worden afgewogen in een omgeving waar tal van mensen hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Als raadslid heb je in grote lijnen drie verantwoordelijkheden:

Inwoners vertegenwoordigen; Beleidskaders stellen voor het college; Controleren of gebeurt wat is afgesproken.

Om dit goed te kunnen doen, maak je deel uit van een fractie, bestaande uit raadsleden, commissieleden, wethouder en fractiemedewerker.

Een goed raadslid is onder meer:

In staat om samen te werken, zowel binnen de fractie als binnen het geheel van de gemeenteraad; In staat stukken te doorgronden en consequenties van beleid te overzien; Mondeling vaardig en heeft overtuigingskracht; In staat te netwerken en te onderhandelen; In staat in contact te zijn en te luisteren naar mensen en organisaties in Urk en als volksvertegenwoordiger zijn functie te vervullen.

ChristenUnie-raadsleden zijn geen schapen met vijf poten die geen fouten mogen maken. Wél mensen die openstaan voor feedback en bereid zijn om te leren. 

In gesprek?Herken je jezelf in één bovenstaande vacatures en wil je in gesprek over een plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie Urk? Stuur dan een bericht met een korte motivatie naar: info@groosopurk.nl of neem contact op met de fractievoorzitter Meindert Bakker (06-27242877).

Je kunt zelf solliciteren, maar je kunt natuurlijk ook iemand anders met zijn/haar toestemming voordragen als mogelijke kandidaat. Kandidaten moeten lid zijn van de ChristenUnie óf bereid zijn om lid te worden.

Zonnebeleid Urk

ChristenUnie ChristenUnie Urk 03-05-2021 13:16

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1372933/527258/Zonnebeleid Urk.jpg

Tijdens de raadsvergadering van april 2021, heeft de raad het Zonnebeleid van de gemeente vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat ‘zon op dak’ de voorkeur heeft.

In 2018 diende Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie een motie in waarin zij haar zorg uitte over zonneparken omdat deze ertoe kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt. Ook stelde ze dat zonneparken negatieve gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare natuur en bodemleven. Het kabinet werd opgeroepen een zonneladder op te stellen die je kunt gebruiken als nationaal afwegingskader bij regionale energie strategieën (RES’en). Zo zorgen we ervoor dat onbenutte daken en terreinen beter worden ingezet en dat landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien.

Direct vloeit hieruit voort dat gemeenten een afwegingskader kunnen opstellen, getoetst aan deze uitgangspunten. En het zijn juist die uitgangspunten waar wij als ChristenUnie volledig achter staan.

Onze inzet was en is dat door deze zonneladder een duidelijk toetsingskader ontstaat, waarbij:   

1. kostbare gronden worden ontzien 2. zon op dak het uitgangspunt is3. in transitiegebieden duidelijke afspraken worden gemaakt met aanbieders4. zonneparken nooit de ontwikkeling van Urk mogen belemmeren

In het beleid wordt echter ook gesproken over zonnepanelen in bermen op toegangswegen. Gezien de door ons ingediende motie “Bloeiende bermen” die door deze raad werd gesteund en het eerdergenoemde argument van natuur en biodiversiteit, zijn wij daar niet mee akkoord gegaan. Onze collega’s van CDA en PVV hebben op dit onderwerp dan ook een amendement ingediend wat wij van harte steunden.

Ook bereikten ons via de landelijke media berichten over aangelegde zonneparken waarbij gebruik gemaakt werd van zonnepanelen met een dubieuze achtergrond als het bijvoorbeeld gaat om mensenrechten. Om te voorkomen dat wij op enige manier in een zelfde situatie terechtkomen, heeft onze fractie daar een amendement voor ingediend. Deze is ook aangenomen.

Vanuit de eerdergenoemde uitgangspunten en met inachtneming van de ingediende amendementen, hebben we als fractie ChristenUnie ingestemd met de zonneladder.

Jachthaven onder aan de Sluis

ChristenUnie ChristenUnie Urk 12-04-2021 16:15

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1370923/527258/Jachthaven Sluis.jpg

In de raadsvergadering van 8 april jl. werd het voorstel behandeld voor een jachthaven onder aan de sluis. In eerste instantie een sympathiek voorstel om ligplaatsen te creëren voor bootjes die eerder uit het kanaal weg moesten. Daarom hebben we ook steun gegeven aan een onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid. Toch hebben we uiteindelijk tegen het voorstel gestemd. Hier leggen we uit waarom.

1. Aannames in de financiële onderbouwingVolgens het onderzoek is de haven onder aan de Sluis (bijna) budgetneutraal met een minimaal verlies per jaar. Echter: het rapport benoemt ook een risico: alleen wanneer de haven 40 jaar lang jaarrond voor de volle 100% bezet is, wordt dit gehaald. Voor onze fractie is de aanname dat dit ook zal gebeuren een te groot financieel risico voor de gemeente Urk. Er komen nog genoeg uitdagingen op ons pad die ook vragen om investeringen. Deze investering vergt 750.000 euro, zonder een subsidie van de provincie van 18.000 euro.

2. Onder hetzelfde regime als de huidige havenDe jachthaven onder aan de Sluis zou onder de havendienst komen te vallen. De prijzen voor een ligplek worden dan ook gelijkgetrokken. Echter: om de jachthaven financieel haalbaar te maken, zijn er geen voorzieningen gepland voor de ligplaatsen.

Geen water of stroom Geen sanitaire voorzieningen Geen afval afvoer

En dat voor dezelfde prijs als een ligplaats in de haven waar wel alle voorzieningen beschikbaar zijn.

3. Geen schriftelijke duidelijkheid van de bezettingOndanks dat er gecommuniceerd werd aan de raad dat er behoefte is aan de jachthaven, zijn er geen schriftelijke ondertekende intentieverklaringen van booteigenaren die daadwerkelijk een plek in de nieuwe haven willen innemen. Alleen “je vinger opsteken” is voor onze fractie niet genoeg.  

4. Maatschappelijk belangAlhoewel meer ligplaatsen voor de gemeente Urk door ons als maatschappelijk belang wordt gezien, krijgen wij niet duidelijk voor wie we het doen (Zie ook punt 3). Er wordt ons gemeld dat vanuit Urk, het achterland van Urk (tot mensen in Zutphen aan toe) en zelfs Duitsers die in de overbezette haven van Lemmer geen plekje meer kunnen krijgen, interesse hebben in een ligplaats in de haven. Dit is voor ons echter nog geen reden om voor te stemmen, omdat:

We willen investeren voor Urkers, niet per sé omdat mensen her en der uit het land hier een plekje willen hebben. We niet overtuigd zijn dat je dan met je boot achter de Sluis wil liggen (waar je dus steeds door heen moet wanneer je het IJsselmeer op of af wilt). We niet overtuigd zijn dat deze mensen in een haven willen liggen zonder voorzieningen

Bovenstaande overwegingen hebben ons genoodzaakt om op dit moment, hoe jammer ook, tegen het voorstel voor een jachthaven onder aan de Sluis te stemmen.

Kleurplaatactie "Oenze Johanna"

ChristenUnie ChristenUnie Urk 08-03-2021 19:42

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1365969/527258/Johanna.jpg

Beste dorpsgenoot,

Ik ben Johanna Kramer, jullie Urker kandidaat voor de ChristenUnie, ik sta op plek nummer 15! Gewoon een nuchtere Urker moeder van 2 kids! Met een groot hart voor de visserij:ik zet mij al jaren intensief in, samen met Europarlementariër Peter van Dalen voor de belangen van onze (Urker) vissers.

Door middel van deze actie wil ik jullie op een leuke manier bereiken om zo iets meer te vertellen over de ChristenUnie. Voor de kinderen is er een leuke Urker tekening.Doe mee en stuur een foto van je kleurplaat of de uitslag van de puzzel naar info@groosopurk.nl De kleurplaat mag je ook online delen via Twitter, Facebook of Instagram.Gebruik dan wel de hashtag #oenzeJohanna.

Tot maandag 15 maart mogen de kleurplaat en uitslag van de puzzel digitaal ingeleverd worden, daarna worden de winnaars gekozen: voor de kinderen een bon van 4 x 25 euro bij de Intertoys en voor de volwassenen 2x een bon van 25 euro van ‘oud Urk’

EXTRA KLEURPLAAT OF PUZZEL NODIG? KLIK HIER en PRINT UIT.

Veel plezier, en 17 maart hoop ik op jullie stem!

Met vriendelijke groet, Johanna Koffeman-Kramer

Havenrellen Urk

ChristenUnie ChristenUnie Urk 29-01-2021 13:41

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1352382/527258/Politie.jpg

Integrale weergave van onze bijdrage aan het spoeddebat van 28 januari. Dit spoeddebat ging over de rellen op de haven van Urk met als dieptepunt de aangestoken brand van de teststraat. Onder de video vind u de volledige, uitgesproken tekst van onze fractievoorzitter Meindert Bakker.

Woorden doen ertoe!

Nelson Mandela, die bijna dertig jaar lang gevangen had gezeten vanwege zijn verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika, kende de kracht die woorden kunnen hebben. Tien jaar na zijn vrijlating zei hij: ‘Het is nooit mijn gewoonte geweest om woorden zomaar te gebruiken. Als mijn 27 jaren in de gevangenis iets met ons gedaan hebben, dan is het wel dat we door de stilte van de eenzaamheid geleerd hebben hoe kostbaar woorden zijn, en hoezeer wat je zegt werkelijk invloed kan hebben op de manier waarop mensen leven en sterven.’

 Voorzitter, met afschuw hebben we het afgelopen weekend gezien hoe op onze mooie Urker haven zich een tafereel ontvouwde van geweld, vandalisme en anarchie. Waar eerst nog sprake zou zijn van vreedzaam demonstreren, ontspoorde dit binnen de kortste keren. 

Een gevaarlijke cocktail ontstond van sensatiebeluste jongeren, opgehitst door opruiende woorden van bedenkelijke influencers, gemixt met fanatieke relschoppers die zich door anti-overheid retoriek gesterkt voelden om een spoor van vernieling aan te richten. Met als dieptepunt de brand in de teststraat. 

Wij kunnen geen woorden genoeg vinden om dit te veroordelen. Maar ook niet om onze dankbaarheid en waardering uit te spreken richting politie, brandweer en de medewerkers van de GGD. Zij zijn de echte helden in dit verhaal. Ja, en ook onze burgemeester. Dank u wel voorzitter, voor uw niet aflatende inzet. De beproeving die u en daarmee ook uw gezin moeten doormaken is heftig en zwaar. Dat beseffen wij zeer goed. 

Voorzitter, midden in een voortwoekerende pandemie, waar wij toch echt samen doorheen moeten, is één ding duidelijk: polarisatie en wantrouwen dringen langzaam door in de haarvaten van onze Urker samenleving en doen binnen gezinnen, verenigingen, kerken en sociale verbanden hun destructieve werking. En daar moeten wij als gemeenteraad in woord en daad toch echt tegenwicht aan bieden. 

Bestrijden van polarisatie en wantrouwen begint hier en nu, in de raad. We moeten ervoor waken om de uitbarsting van afgelopen zaterdag in de schoenen te schuiven van mederaadsleden. Woorden doen ertoe en kunnen onherstelbare schade toebrengen in een raad, die juist nu wordt geacht eensgezind en daadkrachtig te opereren en Urk door een moeilijke periode te loodsen. 

Koning Salomo, de schrijver van het oudtestamentische boek Spreuken, had het vaak over de kracht van woorden. ‘Woorden hebben macht over leven en dood,’ schreef hij bijvoorbeeld (Spr. 18:21). Woorden kunnen tot positieve of negatieve gevolgen leiden, laat de wijze koning ons weten. Ze hebben het vermogen om door bemoediging en eerlijkheid leven te geven, maar ook de andere kant is waar, waarschuwt Salomo, ze kunnen ook kapot maken en doden. 

Hoe kunnen wij mensen er nou zeker van zijn dat we goede woorden voortbrengen die een positief gevolg hebben? Die zelfreflectie heb ik gemist in het taalgebruik van de collega’s van Hart voor Urk en PVV. Hoe ervaart de gemiddelde burger de woorden “Opruimen die handel” onder een foto van de teststraat? Wat doet het met opstandige jongeren wanneer ze lezen dat raadsleden het handhaven van wet- en regelgeving ter discussie stellen? En wanneer handhaving dan ook nog actief zal worden tegengewerkt, zoals de PVV zei te gaan doen, zet dat in potentie handhavers en burgers juist tegenover elkaar.

Nog los gezien van het feit dat de avondklok niet onder de spoedwet valt en dat het kabinet juist niet de democratie uitholt, zoals wordt beweerd. De regering heeft vanwege de impact van de maatregel de instemming van de Kamer gevraagd. En die instemming is ook democratisch verkregen.

Voorzitter, nog niet zo lang geleden hebben we in deze raad gesproken over integriteit en hoe we daar handen en voeten aan willen geven. Dit ook in het kader van het thema “ondermijning” en op welke manieren Urk daar vatbaar voor is. Het schoolvoorbeeld van ondermijning is wanneer volksvertegenwoordigers hun controlerende taak moedwillig verzaken of nog veel erger: wanneer ze zelfs actief het handhaven op wet- en regelgeving willen beletten. Vooral die laatste staat op gespannen voet met de eed van een raadslid.

Wanneer partijen, in hun emotie of zorgen, zich op dit terrein begeven, dan kom je terecht in de rafelranden van de rechtsstaat. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat kwaadwillende geesten hun verwerpelijke gedrag denken te kunnen legitimeren op grond van jouw uitlatingen. Want woorden doen ertoe.

Het is voor de ChristenUnie daarom cruciaal en essentieel dat eerdergenoemde partijen Hart voor Urk en PVV hun gewraakte opmerkingen terugnemen. 

Voorzitter, een persoonlijke oproep richting een klein deel van onze inwoners. En dan bedoel ik diegenen die in hun woordgebruik ervoor kiezen om de overheid, politie of ambtenaren te vergelijken met WOII of erger. Hebt u enig idee wat die woorden doen? Wat het betekent voor een politieagent, ook maar een mens, om vergeleken te worden met een NSB-er? Welke zaadjes u bij uw kinderen plant wanneer u vertegenwoordigers van onze overheid op dezelfde lijn plaatst als landverraders? Ik roep die groep op de wijsheid van psalm 19:15 ter harte te nemen:

“Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.”

Hoe nu verder? U als burgemeester, in samenwerking met de driehoek met OM en politie, kunt dit niet alleen, maar ook als raad kunnen wij dit niet zelf. Deze problematiek moeten we oplossen met de samenleving. Dat begint bij een eensgezinde raad die achter haar burgemeester staat. En wat de ChristenUnie aangaat: die steun had u en houdt u. En ik vraag andere partijen ook om die steun vanavond klip en klaar uit te spreken.

Er bestaat wat de ChristenUnie betreft geen rechtvaardigheidsgrond voor rellen, dus relschoppers besef: wanneer je kiest om ons dorp door het slijk te halen, dan rest de burgemeester, de politie en de Officier van Justitie nog maar 1 middel uit de gereedschapskist: ferme handhaving.

Maar daarmee komen we er niet. Orde handhaven is een tijdelijke oplossing. We moeten echt verder en dieper. Er is een gebrek aan normbesef in een kleine, hardnekkige groep van onze jeugd. Om daar verandering in aan te brengen, hebben we, naast een eensgezinde raad, de hulp nodig van de kerken, het onderwijs, de sportverenigingen, de bedrijven en natuurlijk de ouders. Alleen een integrale aanpak kan helpen om de rust terug te brengen en de normvervaging een halt toe te roepen. Daar zijn al mooie voorbeelden van te noemen: ik denk dan bijvoorbeeld aan de oproep van een plaatselijke predikant op grond van Romeinen 13, of het bericht van de BKU waarin ze waarschuwen voor de economische gevolgen en de impact op de beeldvorming van Urk. 

In aanloop naar de komende weekenden hopen wij dat het college ons inzicht kan geven in de volgende vragen:

1. U hebt vorige week aangegeven geen genoegen te nemen met een verwacht laag risico. Is dat besef er nu, richting de komende weekenden, ook binnen de driehoek?

2. Hoe is de preventie vormgegeven in relatie met bedrijven, verenigingen, kerken en onderwijs?

Dan nog dit. Kritiek mag. We leven in een ongekende tijd, natuurlijk als het gaat om de dreiging van het coronavirus zelf. Maar óók als het gaat om de heftigheid waarmee de overheid ingrijpt in onze vrijheden. Geen school meer. Geen groepen meer. Thuis naar de kerkdienst kijken. Verplicht een mondkapje dragen. En nu ook nog eens een avondklok. Mensen hebben het recht om hier kritisch op te zijn, het recht om te pleiten voor ander beleid én het recht om hiertegen te demonstreren. Maar dat moet altijd volgens de geldende regels en fatsoenlijk. (naar Gert Jan Segers)

Nelson Mandela had te maken met vrijheidsbeperking in de puurste vorm. Toch wist hij zijn woorden te wegen en uiteindelijk zijn doel te bereiken.

Voorzitter, “Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel” zegt Salomo tegen ons allemaal. In deze tijden van polarisatie is dit actueler dan ooit, want woorden doen er echt toe! Juist nu. Wij wensen u, het college en ons allemaal Gods zegen toe. En een beetje van de wijsheid van Salomo.

Dank u wel.

Vuurwerkrellen op Urk

ChristenUnie ChristenUnie Urk 01-12-2020 10:30

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1322437/527258/politie.jpg

Er is de laatste tijd al veel over gezegd en geschreven: de vuurwerkrellen op Urk. Twee zaterdagen achter elkaar meent een groep jongeren zich te buiten kunnen gaan met zwaar illegaal vuurwerk en het beschadigen van andermans eigendommen. Los van de overlast is daarbij de sociale veiligheid in het geding en worden onze hulpverleners, met name de politie, gehinderd en lastig gevallen.

Dat vinden wij onaanvaardbaar en accepteren we absoluut niet. Onze fractie steunt de burgemeester volledig in de gekozen koers. Ook wij vinden dat dit moet stoppen. Jongeren die willen praten over de huidige situatie kunnen dat doen. De deur van de burgemeester staat open, zo heeft hij aangegeven. En ook bij de ChristenUnie is iedereen welkom voor een gesprek. 

Ondermijning en Integriteit

ChristenUnie ChristenUnie Urk 04-11-2020 10:46

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1321462/527258/Ondermijning en Integriteit.jpg

Een bewogen periodeEen RIEC-rapportage die een ondermijningsbeeld geeft over Urk. Een wethouder die vanwege integriteitsvraagstukken aftreedt. Een boek over Urk waarin informatie uit een vertrouwelijk rapport terecht komt. Drugsvangsten waarbij een link gelegd wordt met ons dorp. En last but not least: vermeende banden tussen een politicus en een criminele organisatie. Dat is het nieuws wat op Urk domineert. En wat, helaas maar begrijpelijk, de beeldvorming bepaalt rondom onze gemeenschap.

We kunnen en mogen dit niet zomaar afschuiven als de boze buitenwereld. Als ChristenUnie fractie willen wij daarom verantwoordelijkheid nemen en waar mogelijk reageren op wat onze bevolking en onze raad nu zo bezighoudt.

OndermijningEen van de grote thema’s op het gebied van criminaliteit en veiligheid, is ondermijning. Daar waar de onderwereld zich mengt met de bovenwereld ontstaan ongewenste en onveilige situaties. Urk is, volgens de RIEC-rapportage, kwetsbaar vanwege de sterke maritieme industrie, de vele internationale contacten en de ‘ons-kent-ons-cultuur’. Daarom is de ChristenUnie blij dat in het Integraal Veiligheidsbeleid (vastgesteld raad 05-11-2020) de gemeente Urk voor de komende periode stappen zet door:

het vergroten van het zicht op ondermijning door de informatiepositie te versterken; het vergroten van de weerbaarheid van bestuur en organisatie; een gerichte aanpak van drugshandel en –productie. het benadrukken en uitdragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ondermijning raakt ons allemaal, inwoners, ondernemers, recreanten en professionals Uitwerking van de aanpak van ondermijning in het nog te ontwikkelen Plan van Aanpak Ondermijning. Concrete resultaten zijn onderdeel van dit plan.

IntegriteitWanneer de integriteit van raadsleden, bestuurders of ambtenaren in het geding is, verdwijnt het vertrouwen van de burger. En zoals het spreekwoord zegt: “vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard”. Als fractie zetten wij daarom vol in op het thema integriteit in alle lagen: politiek, bestuur en ambtelijk apparaat. Bureau Necker van Naem heeft een tweede rapportage gemaakt over integriteit met handelingsperspectief voor raad en gemeente. Wanneer deze beschikbaar is, gaan wij als fractie daar graag voortvarend mee aan de slag. Want: integriteit moet in het DNA van het gehele Urker gemeentehuis verankerd zitten. Inclusief politici. Alleen zo kunnen we, samen met de hele gemeenschap, positieve stappen zetten in de beeldvorming die is gecreëerd en in gezamenlijkheid werken aan een Urker samenleving waarin het goede wat we hebben voorop staat en de schaduwkanten worden bestreden.

Lekken RIEC-rapportageAls fractie hebben wij, net als de Urker bevolking, ook verbaasd en geschokt kennisgenomen van zowel de inhoud als het lekken van een passage uit de RIEC-rapportage. Dat had zo niet moeten gebeuren.

Als raadsleden staan wij echter op achterstand. Immers: wij kennen de inhoud van het vertrouwelijke rapport niet. We vinden het daarom heel belangrijk en terecht dat door de burgemeester een onderzoek wordt ingesteld. Wat ons betreft wordt dit zorgvuldig gedaan naar zowel bron als intentie. Punt van zorg is natuurlijk het onderwerp van de gelekte parafrase: vermeende banden tussen een politicus en een criminele organisatie. Helaas komt door deze informatie elke Urker politicus in het verdachtenbankje. Al met al een ongewenste situatie die opgelost moet worden. We hebben daarom ook met instemming kennisgenomen van het door de burgemeester, politie en OM ingestelde onderzoek hiernaar. Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kunnen we daar nog weinig over zeggen.

SpeculatiesWat wij tijdens de eerdergenoemde onderzoeken belangrijk vinden, is dat wij als ChristenUnie niet mee doen aan vermoedens en speculaties. Niet alleen kunnen ze mensen onnodig beschadigen, maar ook zorgen ze voor ongewenste ruis in het proces van de twee onderzoeken. Wij steunen de burgemeester volledig in het ingezette spoor en zullen daarom niet ingaan op geruchten uit de wandelgangen. Zorgvuldigheid is vereist.

Dat betekent concreet voor ons als fractie: focus houden op het vervolg en acteren wanneer het nodig is.

Toekomstbestendige IJsselmeervisserij

ChristenUnie ChristenUnie Urk 13-10-2020 13:30

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1320615/527258/ijsselmeer visserij.jpg

Op dinsdag 6 oktober maakte minister Schouten haar visie op een toekomstbestendige IJsselmeervisserij bekend. Dit gebeurde door middel van een kamerbrief waarin ook sprake is van enkele pijnlijke maatregelen. De pijnlijkste zijn misschien wel:

mogelijke reductie van 75% voor snoekbaars  85% vrijwillig ingeleverde netten worden definitief ingenomen

Als lokale afdeling van de ChristenUnie hebben we daarom de volgende acties ondernomen:

We hebben een brandbrief verzonden aan de Haagse Tweede Kamer fractie Contact gehad met het ministerie van LNV. Samenwerking gezocht met de lokale fracties van CDA, SGP en PVV om een gezamenlijke zienswijze te communiceren naar de landelijke visserijwoordvoerders van zowel onze eigen fracties als daarbuiten. Deze zienswijze ook te communiceren naar de pers

In de brief dringen we aan op een herbezinning op de volgende punten:

1. LNV, WMR en de IJsselmeervisserij gezamenlijk te laten werken aan een monitoringsprogramma wat als basis kan dienen voor een duurzaam beheer van de IJsselmeervisserij.2. De data die hieruit voortkomen serieus en structureel te betrekken bij de bepaling van de vangstmogelijkheden.

3. Te kijken naar mogelijkheden om een meerjarig beheerplan op te stellen met daaraan gekoppeld een meerjarige ontheffing voor visserijactiviteiten op het IJsselmeer.4. Financiële compensatie voor de 85% van de staande netten voor schubvis die in 2014 vrijwillig zijn ingeleverd op het moment dat deze rechten definitief komen te vervallen.

Wij spreken de wens uit dat we de IJsselmeervisserij, die lokaal een grote historische en symbolische waarde vertegenwoordigd, hiermee kunnen behouden voor de toekomst.

Statement vertrek wethouder Geert Post

ChristenUnie ChristenUnie Urk 29-09-2020 20:34

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1319958/527258/Vertrek wethouder Post.jpg

Slechts een paar dagen geleden hadden we in de raadszaal van Urk de Algemene Beschouwingen. Toch één van de hoogtijdagen van de Urker politiek. Maar een avond als vanavond hoort absoluut niet in dat rijtje thuis. Dit zijn niet de vergaderingen waar je als raadslid naar uit ziet.

N.a.v. de niet mis te verstane conclusies in het rapport van Necker van Naem, heeft dhr. Geert Post zijn functie als wethouder neergelegd. De wethouder gehoord hebbende, is dat besluit hem zwaar gevallen. 

Als ChristenUnie zijn wij van mening dat dhr. Post een terechte beslissing heeft genomen. En met respect voor deze beslissing nemen wij hier dan ook kennis van.

Vanaf 2010 is dhr. Post wethouder geweest van en voor onze mooie gemeente en heeft hij veel goed werk verzet. Daar zijn we hem dankbaar voor. Onze fractie wil hem en zijn familie veel sterkte en Gods nabijheid toewensen in deze moeilijke periode waar ze doorheen gaan.

Door deze kwestie heeft de beeldvorming van Urk en het vertrouwen in de politiek, een deuk opgelopen. Daar zullen wij dubbel zo hard voor aan de slag moeten om dat te herstellen. Als fractie zijn we dan ook benieuwd naar de separate conclusies over het integriteitsbeleid van de gemeente en hoe we die handelingsgericht gaan bespreken.

Voor nu wensen we onze collega’s van de SGP veel wijsheid toe bij het vinden van een geschikte wethouderskandidaat.