Nieuws van politieke partijen in Urk inzichtelijk

352 documenten

Reactie Media aandacht Rapport Riec

ChristenUnie ChristenUnie Urk 13-08-2019 14:39

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1278586/527258/RIEC

Midden in de zomervakantie komen de bevindingen van het rapport RIEC, welke gezorgd hebben voor overtrokken media aandacht. Als ChristenUnie zijn we benieuwd welke harde cijfers erin staan.

Dit rapport komt echter niet uit de lucht vallen: ondermijning is een landelijk probleem (https://www.hpdetijd.nl/2017-09-21/ondermijning-criminelen-macht/) en gaat Urk helaas niet voorbij. Daar moeten we transparant over zijn en serieus mee aan de slag gaan, vooral als de conclusies pijn doen. Criminelen die gebruik maken van diensten van de bovenwereld en zo invloed en druk op onze Urker samenleving kunnen uitoefenen, zorgen voor afname van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Daar moeten we wat mee als raad en dat zullen we ook doen. Maar laten we nou niet meegaan in het beeld alsof de vishandel een crimineel bolwerk is en Urkers massaal handelen in cocaïne. Laat het echter duidelijk zijn: elke crimineel is er wat ons betreft één teveel en raakt ons als Urker gemeenschap.

Wat ons stoort is de negatieve en sensationele manier waarop dit in de pers is opgepakt. Vele gemeentes in Nederland kennen deze problematiek en zijn daar pro-actief mee bezig. Waarom krijgen dan Lelystad (https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2019/Maart/Plan-van-aanpak-ondermijning-2019-2022.html) en Dronten geen aandacht en Urk bovenmatig? De ons-kent-ons cultuur van Urk kent vele positieve kanten zoals sociale samenhang en onderlinge verbondenheid met elkaar. Hier hebben mensen nog oog voor hun naaste. Nu wordt dat via de media in een negatief daglicht gezet waarbij de Urker cultuur de boosdoener zou zijn. Dat vinden wij kwalijk en onterecht.

Algemene Beschouwingen

ChristenUnie ChristenUnie Urk 13-08-2019 14:31

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1278585/527258/Meindert Bakker

Algemene beschouwingen van de ChristenUnie UrkOp 27 juni 2019 waren de algemene beschouwingen in de raad van Urk. Hieronder kunt u die van de ChristenUnie terugkijken of teruglezen.

TEKST: 

Voorzitter,“Volle kracht vooruit” zo schreef u in uw voorwoord. Als een schip dat haar zeilen bolt voor de wind en stevig koers zet naar haar bestemming. Een mooi beeld. Dat beeld wordt nog mooier als we een blik werpen op de stuurman. Want wanneer wij de Heer het roer in handen geven zijn wij veilig voor elke storm!

Urk bestuurtVoorzitter, laat ik beginnen met een compliment. Deze keer vinden we bij de kadernota ook een uitwerking van het coalitieakoord met de actuele status per onderwerp. Hierdoor krijgen we meer zicht op de voortgang van dit ambitieuze document en daar zijn wij als coalitiepartij natuurlijk heel blij mee. Ook willen we de complimenten geven dat na het aannemen van het initiatiefvoorstel “Urk Groeit” de gemeente voortvarend te werk is gegaan met samenwerking in Noordelijk Flevoland en daarbuiten. Er zijn echter ook zorgen: de personele bezetting van onze ambtelijke dienst bijvoorbeeld. Heeft het college oog voor de werkdruk van het personeel? Werft de gemeente ook actief zelf? En welke gevolgen heeft de personele bezetting voor de uitvoering van de ambities van Urk?

Voorzitter, als ChristenUnie hebben we vaker gepleit voor het maken van een lange-termijn agenda zodat we als raad en college beter kunnen prioriteren en op elkaar acteren. Hoe ver zijn we daar nu eigenlijk mee? Wordt dit wel serieus genomen?

Urk werktDe Urker economie groeit als nooit tevoren en Urk heeft het laagste werkloosheidscijfer van Nederland. We zijn terecht “groos” op het arbeidsethos van onze inwoners. Dankbaar zijn we dat de realisering van de MSNF weer dichterbij komt, alhoewel we verontrustende berichten lezen over vragen vanuit milieuoogpunt. Welke invloed heeft dit? Blij zijn we met de verbreding van de sluis van Kornwerderzand waar ons kamerlid Stieneke van der Graaf zich zo voor heeft ingezet. Ook de regiodeal draagt bij aan de maritieme ontwikkeling van Urk. Maar hoe staat het nu met de uitvoering van dit document?

Voorzitter, nu de realisatie van start-ups op het Noorderzand niet door kan gaan, zien we graag dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor de verplaatsing van de gemeentewerf en herontwikkeling van Noorderzand in combinatie met de sportboulevard. Hier zullen we i.s.m. collega partijen dan ook een motie voor indienen.

De Urker industrie is momenteel afhankelijk van arbeidsmigranten. Echter: de huisvesting van deze broodnodige arbeiders zorgt nog steeds voor hoofdbrekens en frictie. Blijft het college hier wel actief mee aan de slag? Wat ons betreft kunnen er nog stappen gemaakt worden in beleid en het invoeren van een convenant. Een motie daartoe zullen we ook gezamenlijk indienen.

Tenslotte vraagt het parkeren van de vrachtwagens ook onze onverdeelde aandacht. Hoever is het college met het vinden van een locatie?

Voorzitter, waar wij als ChristenUnie ons aan storen is de zin “laag opgeleid is niet perse een probleem” (pag. 9) in de Kadernota. Deze zin heeft een waardeoordeel in zich terwijl we deze praktische mensen keihard nodig hebben. Als we als samenleving op deze manier blijven praten doen we echt te kort aan deze zó belangrijke groep. Wij dringen er bij het college dan ook op aan om deze zin te wijzigen in een positievere formulering

Urk leeftVoorzitter, nog steeds wil een Urker op Urk blijven wonen. Dat is geweldig, maar zorgt ook voor uitdagingen. De uitdaging nu is de groei van Urk tijdig te faciliteren in de Zeeheldenwijk. Daar moet het college intensief mee bezig blijven. Bij wonen hoort onlosmakelijk woongenot. In de nieuwe wijken, waar veelal jonge gezinnen wonen, moet oog blijven voor spelende kinderen en een ruimtelijke, groene beleving. Houdt het college deze uitgangspunten, binnen financiële mogelijkheden, wel in het oog? Dat geldt ook voor een goede mix van woningtypes en prijsklasses, bijvoorbeeld starters en levensloop. In hoeverre gaan we als raad en college daar nog invloed op uitoefenen en wanneer?

Voorzitter, wat de ChristenUnie betreft hoort in de Oranjewijk een speelterrein bij de Harmpje Visserschool. Zo ontstaat zowel voor deze snelgroeiende school als voor de buurt een mooi en aaneengesloten speelgebied. In hoeverre zijn er plannen of mogelijkheden hiervoor?  

Het afvalbeleid moet op de schop. Dat weten we. Wanneer kunnen we de uitkomsten van de commissie verwachten?

Complimenten zijn er voor het college dat door het invoeren van een lotingssysteem gezorgd heeft voor een eerlijker verdeling van de koopwoningen.

Onze laatste vraag gaat over de huurwoningen. Lukt het om i.o.m. Patrimonium straks de wachtlijst terug te dringen en bouwen we straks ook genoeg woningen in de huursector, met name voor onze ouderen?

Urk beweegtVoorzitter, dan de sportboulevard. Mede op initiatief van de ChristenUnie is een visie opgesteld waar we van harte achter staan. Het gaat uit van een mooie stip aan de horizon. We kunnen en gaan niet alles tegelijk realiseren, maar het gaat er wel komen. De verlichting naar het watervalletje is al gerealiseerd en de eerste dijkovergang is een feit. Deze draagt ook bij aan meer bewegen voor ouderen. Zo gaan we stukje bij beetje van visie naar realiteit. Wat kunnen we binnenkort nog verwachten wat betreft de ontwikkelinge van de sportboulevard? 

Voorzitter, de kosten voor sportverenigingen zijn voor sommige gezinnen vrij hoog. In het kader van het IJslands Preventiemodel willen we sporten stimuleren. Kan de gemeente regelingen die er zijn proactiever aanbieden? Ook voor grotere gezinnen die nu misschien net buiten de minimaregeling vallen? 

Voorzitter, het is uitermate belangrijk om in te zetten op een goede sporthal in de Zeeheldenwijk. Deze sporthal moet niet te klein zijn en multifunctioneel zijn voor verschillende sporten. Heeft het college de vraag hiernaar goed voor ogen? In de Kadernota wordt nog gesproken over een gymzaal. Voorzitter, als het college echt een treffer wil maken, dan kiest ze voor meer dan gymzaal. En om alvast te oefenen, een bal voor het college als reminder.

Urk straalt en bruistVoorzitter, de cultuurnota is dit jaar gerealiseerd. Een belangrijke mijlpaal voor de ChristenUnie. Maar nu gaat het naar de uitvoering. Kan de wethouder al licht schijnen op het instellen van de Erfgoedcommissie? En als fractie kijken we uit naar de eerstvolgende uitreiking van de cultuurprijs die vanaf nu elk jaar uitgereikt zal worden, waaronder ook de muzikale prijs. In het IJslands preventiemodel wordt gesproken over de verbinding tussen cultuur en sport. Als ChristenUnie vinden we de culturele pijler onder dit model heel belangrijk. Het is mooi om te zien hoe de bibliotheek samenwerkt met SCAB en we op Urk de inzet hebben van cultuurcoaches en cultuurcoördinatoren in het onderwijs. Houdt het college wel voldoende zicht op jonge, beginnende kunstenaars en muzikanten? Misschien zijn er ook andere openbare plekken om, naast het museum, jong talent een podium te bieden. Hoe staat het college daar tegenover? En als we het dan toch over het museum hebben: hoe gaat de bemensing ingevuld worden als Tourist Info er uit gaat?

Voorzitter, we hebben als ChristenUnie altijd gepleit dat de rest van het palenscherm wordt aangepakt, inclusief mooie en heldere informatieborden. We zijn blij dat na de zomer hier een start mee gemaakt wordt. Wanneer kunnen we daar meer informatie over verwachten? Wij branden van nieuwsgierigheid. En voorzitter, wanneer zien we de stormbal weer terug bij de vuurtoren?

De ChristenUnie zou graag zien dat het college slagen gaat maken op het gebied van lesmaterialen voor scholen en de Canon van Urk. Een mooi voorbeeld zagen we tijdens het raadsbezoek aan het museum in Grave. Hoe ver staat het daar mee?

Voorzitter we willen ook uitdrukkelijk het werk noemen wat door vrijwilligers allemaal gedaan wordt om onze cultuur en geschiedenis in stand te houden en te bewaren. Laten we al die vrijwilligers en organisaties koesteren. De ChristenUnie is daarom ook nieuwsgierig naar de Oranjevereniging. Hoever zijn we in het proces voor deze vereniging? Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Gaat de gemeente hierin ook nog een rol spelen? En gebeurt er nog wat met het oorlogsmonument?

En voorzitter, het project de Parel Oppoetsen nadert zijn voltooiïng. Maar hoe staat het met de voorwaarden van het hotel? Als ChristenUnie vinden we de realisatie van een hotel op Urk nog steeds erg belangrijk omdat we niet volledig aan de vraag kunnen voldoen. En wat gaan we doen met de invulling van het havengebied? Komt daar nog een visie op?

Urk zorgtVoorzitter, het gaat beter met Nederland, financieel gezien. Maar dit merken we nog niet in de gemeentelijke financiën. Er zijn zorgen voor de toekomst, ook als het gaat om de bekostiging van het sociaal domein. We zien dat op termijn hier structureel minder geld wordt ontvangen, wat gaat leiden tot moeilijke besluiten. We zijn daarom blij dat onze wethouder zich landelijk heeft aangesloten bij de brandbrief naar de overheid.Wat de ChristenUnie betreft richt het college haar pijlen op samenwerking in en met de regio met behoud van de Urker identiteit en inzet van lokale expertise. Insteken op preventie en jongerenwerk is nu nog belangrijker geworden om zorgvragen in de toekomst te vermijden. Kan het college ook in de toekomst met de toegekende middelen de juiste zorg blijven bieden?

Voorzitter, we zijn ontzettend blij met de pilot van het IJslands preventiemodel. Daar zullen vast mooie dingen gaan gebeuren, maar er zijn ook uitdagingen. Hoe gaan we de uitkomsten verankeren in beleid en uitvoering?

Al enige jaren vraagt de ChristenUnie om beleid voor een goed dekkend systeem met bereikbare buitenkasten voor de AED’s. De motie is recent aangenomen, maar hoe staat het nu met de uitvoering? Voorzitter, dan nog de complimenten voor de positieve manier waarop Caritas vrijwilligers in het zonnetje heeft gezet middels een vrijwilligersdag. Dat is wat ons betreft een schoolvoorbeeld van waardering geven aan mensen die dat echt verdienen.

Grote zorgen hebben we nog steeds over het weggevallen ziekenhuis in Lelystad. Worden we niet vergeten? Is het definitieve rapport van de verkenner al binnen en wat betekent dit voor Urk? 

Urk veiligVoorzitter, dan even over de jeugdhonken. We zijn het college erkentelijk voor het ingezette beleid. Wat de ChristenUnie betreft houdt de burgemeester echter strak de vinger aan de pols betreffende de handhaving. Berichten van wangedrag of alcoholgebruik door minderjarigen moeten tot het verleden behoren. Uitbreiding van de algehele handhavingscapaciteit juichen we toe en wat ons betreft pleiten we als gemeente voor meer zichtbare politie. Ook in het weekend. Voorzitter, jammer vinden wij het dat we zien dat meer horeca op Urk kiest voor openstelling op zondag.

Voorzitter, burgers vinden het nog best lastig om aangifte te doen. Hoe kunnen we de aangiftebereidheid vergroten en aangifte doen laagdrempeliger maken? En doet de gemeente zelf wel aangifte van vandalisme? Bijvoorbeeld met Koningsdag? Dit n.a.v. onze vragen over koningsdag. Is anoniem melden of aangifte doen ook een mogelijkheid? Verder zien we graag dat de gemeente werk gaat maken van het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Kunnen we hier al een proef mee verwachten?

Veiligheid is ook belangrijk in het verkeer. Een wens van de ChristenUnie zijn de verlichte zebrapaden. Vorig jaar hebben we het college een reminder gegeven wat natuurlijk een ereplaats heeft gekregen in uw werkkamers. Alhoewel het college werk heeft gemaakt zebrapaden beter te verlichten, hebben we “het verlichte zebrapad” met lichtgevende banen uit het coalitieakkoord nog niet gezien. Wanneer ziet het college het licht?

TenslotteVoorzitter, er zijn weer volop kansen voor onze economie en daarmee onze inwoners. Dat is iets om oprecht dankbaar voor te zijn. De ChristenUnie staat achter de kadernota en de voorstellen die het college heeft gedaan, ondanks vragen over de toekomst. Op Urk weten we echter dat er één is die alle dingen in Zijn hand heeft en dat het beste nog moet komen. In die hoop en met dat vertrouwen mogen we hier onze arbeid verrichten. Bij al het werk wat wacht wil de ChristenUnie het college, de ambtelijke dienst, maar ook de gehele raad Gods zegen wensen.

 ChristenUnie Urk

Een mooi artikel over ons aankomende ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Urk 26-07-2019 16:13

Een mooi artikel over ons aankomende raadslid Hendrik Hakvoort. (bij de foto's het originele artikel): MAANDAG 22 JULI 2019 Elke zondagmiddag om half drie trekt Hendrik Hakvoort de deur van zijn huis aan de Nieuw-Guineastraat achter zich dicht. De dijk op, even later via het watervalletje het Urkerbos in richting Westermeerweg en dan vanaf de schaapskooi langs de dijk terug naar Urk. „Om tien over vier ben ik weer thuis. Snel douchen en naar de kerk.” In dat ruime anderhalf uur zet Hendrik al- les weer op Z'n plek. „Ik luister muziek. Bruce Springsteen, Damian Rice, Neil Young. Dat soort artiesten. Ze vertellen verhalen tegen me. En zo passeert alles van die week nog een keer de revue en valt het op z'n plaats. Ik krijg energie van die wandeling en merk dat ik er weer tegen kan.” Thuis kan alleen echtgenote Trudy zien hoe hard het onderweg gestormd heeft. En doordeweeks ook, als hij elke dag wel even de dijk opzoekt. „Die dijk, dat is wat. Ik ben geboren in het Oude Dorp, maar in 1958, ik was een jaar oud, zijn we hier al komen wonen. Vanuit mijn huis kijk ik op de dijk en aan de IJsselmeer- kant is het beeld elke dag anders, Dat uitzicht verveelt nooit.” Hendrikis nog niet de oudste bewoner van de straat, maar hij kan zo een-twee-drie niet bedenken wie er langer woont dan hij. Zijn jeugd was een mooie tijd. Het barretje op zolder was waar hij vrienden Klaas Jelle Bakker, Willem Bakker en Jan de Boer zag. Ze hadden een ei- gen bandje: Daisy Paranoid. In alle barretjes dronken ze op de pof en als de rekening te hoog werd, kwamen ze een keer optreden. Op z'n zestiende ging hij aan de slag op de uienfabriek van Van der Reest, aan de Domineesweg. Scheepswerf Metz „Ik woonde nog thuis, alleen met mijn va- der Teunis. Toen die plotseling overleed, ben ik in het huis blijven wonen en ik trouwde met Trudy. Ik had het prima naar mijn zin in de uien, totdat mijn broer Evert op een verjaardag eens vroeg of ik niet net als hij bij Scheepswerf Metz wilde komen werken. Ik zei geen nee en prompt werd ik de dag erop gebeld door directeur Albert Metz.” De redacteuren van Het Urkerland zoeken deze zomer opnieuw naar grote en kleine verhalen. Ze trekken de wandelschoenen aan, gaan op stap met lezers van de krant, en luisteren naar hun verhalen. Juichen in het bos Bijna-raadslid begeleidt tbs-patiënten Hendrik weet het zeker: als de werf in 2004 niet failliet was gegaan, dan had hij er nog steeds rondgelopen. „Het was een uniek bedrijf. Ik kon mezelf er echt ontplooien. Albert Metz vond het belangrijk dat we ons bleven ontwikkelen en zo volgde ik allerlei cursussen. Ik merkte daar ook dat ik goed ben met mensen. Mijn broer spotte altijd: je zult het met je mond moeten verdienen want echt handig ben je niet.” Helemaal onverwacht kwam het faillissement niet, maar toch was het een harde klap. „We waren aan het werk op een kotter in Zeeland toen we gebeld werden. We moesten alles laten vallen en meteen terug komen. Juist op dat moment was ik bezig met de voorbereiding op het afstaan van een nier aan mijn zoon Klaas. Hij was toen zeventien jaar en dialyseerde al enkele jaren.” De zware operatie ging door. Klaas kwam er goed doorheen, maar Hendrik merkte dat het herstel extra lastig was door alle stress. Via een uitzendbureau kon hij aan de slag op een werf in Kampen. Mooi werk, maar zonder uit- zicht op vastigheid. En toen kwam de dag dat hij solliciteerde op een baan in een tbs-kliniek in Utrecht. Vijf moorden „Ze zochten iemand die de mensen daar begeleidde bij werkzaamheden. Ik had geen idee wat tbs nou precies inhield en toen ik de baan kreeg, stapte ik er dus totaal blanco in. Dat veranderde snel. Op een van de eerste dagen moest ik iemand helpen met lassen. Ik bekeek zijn dossier en zag dat hij vijf mensen had ver- moord. Daar stonden we dan, met een lasapparaat en een voorhamer binnen handbereik. Ik zweette tot aan mijn grote teen. Maar tot mijn verrassing merkte ik dat het een man was met wie ook een gewoon gesprek te voeren was.” Die ontdekking was het begin van een door- braak voor Hendrik. „Ik dacht eerst misschien wel net als het gros van de mensen. Criminelen zijn slechte mensen en je moet ze hard straffen. Dat is het enige dat helpt. Maar ik ontdekte dat een moordenaar niet de hele dag een moordenaar is. En dat er altijd, bijna altijd, een heel verhaal achter zit. Jongens zijn van jongs af aan in een hoek getrapt, hebben nooit kansen gekregen en vaak maar weinig opleiding. Nooit eens iemand die zei: ‘Wat heb je dat goed gedaan’. Nooit liefde. En dat heeft elk mens toch keihard nodig? Ik besefte ook dat elke crimineel ooit als hulpeloos kind ter wereld is gekomen. Ook van hem werd gezegd: wat een mooi kind. Maar ergens onderweg is er iets mis gegaan.” „Het is heel simpel: we kunnen mensen lang en hard straffen, maar er komt een moment dat ze weer op straat komen te staan. Als we dan alleen maar gestraft hebben, dan komen ze echt niet beter uit de gevangenis dan ze erin zijn gegaan, waarschijnlijk juist slechter. We hebben de kans om deze mensen een stap verder te helpen. Ik heb jongens gezien die in de gevangenis een lasdiploma verdienden. Ze straalden! Eindelijk hadden ze iets bereikt.” ‘De rechter heeft ze al gestraft’ Hendrik kwam al snel dichterbij te werken, in Almere Binnen, de gevangenis. Sinds een jaar zit hij weer in een tbs-kliniek, ook in Almere. „De mensen waarover je in de krant leest, die zitten bij ons. Maar bij ons zijn ze geen crimineel. De rechter heeft ze al gestraft. In de kliniek komen ze voor behandeling. We noemen ze altijd patiënten.” Iedereen weet dat Hendrik een Urker is. Kan ook niet anders. Op ontspanningsavonden hijst hij soms een boomlange Surinamer in klederdracht, Jaap Bakker werd al eens uit- genodigd en geregeld gaat er vis mee. „Er zijn mensen van wie ik weet dat ik ze er een groot plezier mee doe. Als je dan in het weekend een paar visjes over hebt, dan neem je die toch mee? Zo is er ook een patiënt die ik heel erg blij maak met de zaterdagbijlage van de Trouw. Heel vaak zie je een ontwikkeling. Patiënten komen binnen en zijn boos, stil, teruggetrokken, lichtgeraakt. Maar als ze merken dat ze als mens benaderd worden, dan verandert er wat. Bijna altijd werkt het zo. En die paar anderen? Soms zie je echt iets van het pure kwaad in mensen. Dat is heftig.” Normaal gesproken gaat het er bijna gezellig aan toe op de kliniek. Mannen werken met elkaar, vullen de dagen, proberen een gezond ritme aan te wennen. Soms is het zelfs dikke pret. „Maar uiteraard blijven we ons er altijd van bewust dat de stemming in een seconde kan omslaan. De één is gemoedelijk, de ander kan flippen als hij één keer ‘nee’ hoort. De één wil zoveel mogelijk onzichtbaar blijven, de ander zoekt voortdurend de grens op.” „Je leert mensen en situaties lezen. Ongewild neem je dat ook mee naar huis. Ben ik op een bruiloft, dan betrap ik mezelf er op dat ik zit te bedenken wat er gebeuren moet als twee mensen met elkaar gaan vechten, ook al zitten die gewoon rustig aan tafel. Of ik zie iemand en denk: jij verbergt iets.” Enkele jaren na zijn carrière-switch moest Hendrik een zware hartoperatie ondergaan. „Een erfelijke afwijking waardoor er te weinig bloed naar mijn hart stroomde. Na de operatie werd je automatisch aangemeld voor een revalidatietraject, zowel lichamelijk als men- taal. Maar de psycholoog was al snel klaar met me: Jij redt het wel’. Toen ze zagen dat ik, lichtelijk bezweet, naar de revalidatieafspraak in Emmeloord was gefietst, was dat onderdeel ook snel klaar.” „Mijn conditie is uitstekend. Ik maak fiets- tochten met de jongens en regelmatig lange wandelingen. Ik bruis van de energie en daarom kon ik ook geen nee zeggen toen ik werd gevraagd om in de gemeenteraad te komen, als Anja Keuter aan het einde van dit jaar stopt. Gemeentebelangen is immers toch de partij van mijn schoonvader (Klaas Luut Koffeman, red.) en die partij moet gewoon overeind blijven. Opkomen voor de gewone man, dat was altijd het doel en daar ga ik vro- lijk mee door.” Trapje in plaats van dik rapport We zijn bijna terug. Tegenover zijn huis gaan we de dijk weer over en dan wijst Hendrik op het trapje: „Dikke bestemmingsplannen door- spitten laat ik in de politiek graag aan anderen over, maar hier zet ik me graag voor in. Langs deze trap moet immers gewoon een leuning komen? En die ongelijke treden, dat kan toch ook niet? Ouderen uit de buurt durven nu de dijk niet meer over.” Zijn vaste wandeling kost Hendrik ongeveer een uur en veertig minuten. Of hij nu voor zijn gevoel flink doorstapt of diep in gedachten is verzonken. Het mooiste stukje ligt helemaal achterin het bos. Vanaf de ingang bij de Westermeerweg. „Hier kom je nooit iemand tegen. Soms kan ik me hier plotseling zo gelukkig voelen. Dan kijk ik eerst even om me heen, maak een paar gekke sprongen in de lucht en juich het uit.”

PVV UrkHelaas heeft onze motie het ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen SGP ChristenUnie CDA Urk 23-05-2019 20:50

Waarom stemmen voor de Europese verkiezingen?

ChristenUnie ChristenUnie SGP Urk 17-05-2019 18:34

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1276223/527258/Johanna Kramer.JPG

23 mei krijg je, net als iedere stemgerechtigde EU-burger, de kans om te kiezen wie jou zal vertegenwoordigen in het Europese Parlement. Veel mensen vragen zich af waarom je zou stemmen bij de Europese verkiezingen. Toch zijn er meer dan genoeg redenen om toch echt je stem te laten horen.

De EU staat immers dicht bij ons bed, zij oefent invloed uit op ons dagelijks leven en daarom moeten we onze mening en visie ten aanzien van Europa laten horen. De Europese Unie heeft op heel veel terreinen invloed. Van de munten in je portemonnee tot de groenten in je supermarkt, en van de veiligheid van je auto tot de omgang met migranten: de EU heeft er vrijwel altijd iets mee te maken.

Daarnaast is Nederland een handelsland en hebben wij samenwerking met andere lidstaten hard nodig. Sowieso gaan veel onderwerpen over de landelijke grenzen heen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, migratie en handel, maar ook aan mensenhandel, antisemitisme en terrorisme. Daarom is het van groot belang dat ChristenUnie-SGP ook op Europees niveau over deze belangrijke thema’s meepraat en meebeslist. Hiervoor is jouw stem nodig. Jouw stem beïnvloedt hoe het Europees Parlement beslist over zaken die jouw dagelijks leven raken.

Hier tegenover staat niet stemmen. Dat is hetzelfde als instemmen met ieder idee dat wordt bedacht in Brussel. Instemmen met iedere regel die de EU oplegt. Wij vinden echter dat er een gevaar zit aan veel van de ideeën, namelijk een steeds verdere Europese eenwording, een federaal Europa, een Europese superstaat. Dat willen we niet. We willen geen Europees leger en we willen niet dat de EU iets vindt van ons gezins- en gezondheidsbeleid, we willen zelfs niet dat de EU iets mag zeggen over belastingheffing in lidstaten. Dit moeten allemaal exclusieve bevoegdheden blijven van de lidstaten.

Daarom laten we ons geluid horen in het Europees Parlement. Omdat de EU zoveel invloed heeft op jouw leven, is het goed om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen en jouw eigen invloed uit te oefenen. Dat is de reden om 23 mei je stem te laten horen. Door gebruik te maken van je stemrecht beslis je mee hoe samenwerking binnen Europa eruit zou moeten zien. Dit is het moment om te laten horen wat volgens jou de juiste koers is voor Europa. ChristenUnie-SGP staat voor een duidelijke, christelijke koers en heeft allang bewezen een hart voor de visserij te hebben.

Motie AED's

ChristenUnie ChristenUnie Urk 03-05-2019 17:45

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1275738/527258/AED

In de raadsvergadering van 11 april jl. heeft raadslid Ria Visser een motie ingediend om #AED's op #Urk ook buiten kantooruren bereikbaar te maken. Dit kan door het plaatsen van #buitenkasten. In de motie wordt de gemeente opgeroepen met de eigenaren van AED's in gesprek te gaan en wordt het college gevraagd budget in de #Kadernota beschikbaar te stellen om deze buitenkasten te kunnen realiseren. Hierdoor ontstaat er een 24/7 dekkend netwerk op Urk. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen!

Motie AED

Onderwerp: Subsidiëring AED-buitenkasten

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 11 april 2019;

overwegende,

  dat bij een hartstilstand snelle hulp van levensbelang is en er binnen 6 minuten moet worden gestart met reanimatie;

  dat de gemeente Urk zich daarom heeft aangesloten bij het project HartslagNu;

  dat vanuit dat project een goed netwerk van AED’s en burgerhulpverleners is ontstaan;

  dat veel AED’s op Urk echter niet 24/7 beschikbaar zijn, omdat de locatie waarin ze aanwezig

zijn buiten kantooruren is gesloten;

  dat burgerhulpverleners dus ook voor een gesloten deur kunnen staan;

van mening zijnde,

  dat het plaatsen van AED-buitenkasten daarvoor een oplossing kan zijn;

  dat derhalve met de eigenaren van de AED’s in overleg moet worden getreden om op

strategische punten de AED’s buiten te hangen;

  dat daardoor een dekkend 24/7 netwerk zal ontstaan;

  dat de kosten van de buitenkasten redelijkerwijs niet geheel voor rekening van de eigenaren

van de AED’s behoeven te komen;

roept het college op:

 bij de Kadernota geld beschikbaar te stellen (inclusief dekking) voor subsidiëring van AED- buitenkasten;

 in samenspraak met de AED-eigenaren te komen tot een goede spreiding van deze kasten;

 de locaties van de AED-buitenkasten actief te communiceren in de lokale media en met de Bedrijvenkring Urk, FRS Urk, de lokale EHBO-vereniging en het Nederlandse Rode Kruis afdeling Urk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie ChristenUnie

Motie Lelylijn

ChristenUnie ChristenUnie Urk 03-05-2019 12:52

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1275699/527258/Lelylijn

In de laatste raadsvergadering van april 2019 werd de motie voor ondersteuning van de Lelylijn door raadslid Meindert Bakker ingediend. Sinds 1988 is #Lelystad met het spoor verbonden met Amsterdam. Nu, ruim dertig jaar later, is het tijd om het Noorden echt met de Randstad te verbinden via een nieuwe spoorweg: de Lelylijn. Door het aanleggen van de Lelylijn kan de reistijd tussen het #Noorden en de #Randstad met een uur worden teruggebracht en worden deze twee delen van #Nederland eindelijk echt met elkaar verbonden.De gemeenteraad van de Gemeente Noordoostpolder heeft in de afgelopen raadsvergadering de #Lelylijn op tafel gelegd van de informateurs in Provincie Flevoland#Groningen en #Friesland. Alle partijen schaarden zich achter een motie die het ‘brede draagvlak’ voor de treinverbinding naar de polder onder de aandacht brengt. Dat brede #draagvlak is er ook op #Urk. Vandaar dat wij als voltallige raad met dezelfde motie van harte willen aansluiten bij onze collega’s van Noordoostpolder onder het motto "Goed Gespoord van West naar Noord."

MOTIE:

De raad van de gemeente Urk, in vergadering bijeen d.d. 11-04-2019 gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 

er de afgelopen maanden, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, brede steun is getoond voor het realiseren van een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen: de Lelylijn;  in de komende periode in de betrokken provincies nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten geformeerd gaan worden, 

van mening dat 

onze gemeente een groot belang heeft bij (snelle) realisatie van de Lelylijn, dit om de bereikbaarheid per openbaar vervoer significant te verbeteren;  de Lelylijn een project is dat de Noordelijke provincies en Flevoland gezamenlijk aangaat;  dat dit project alleen kans van slagen heeft als deze provincies er gezamenlijk hun schouders onder zetten;  het daarom noodzakelijk is dat de Lelylijn wordt opgenomen in de provinciale coalitieakkoorden, 

verzoekt de griffier en voorzitter van de raad 

de (in)formateurs van de provincies Flevoland, Friesland en Groningen van het brede draagvlak voor de Lelylijn op de hoogte te stellen en deze mening openbaar te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Cultuurnota vastgesteld

ChristenUnie ChristenUnie Urk 25-04-2019 07:42

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1275465/527258/Cultuurnota.png

In de afgelopen raadsvergadering van 11 april 2019 is de cultuurnota vastgesteld. ChristenUnie Urk is hier blij mee, aldus raadslid Nelleke Brouwer. Dit was een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. Van een eenvoudig geformuleerde opgave uit het #coalitieakkoord is een duidelijke en overzichtelijke #cultuurnota opgesteld in overleg met de gemeenteraad en het culturele veld. Het geeft #richting en tegelijkertijd ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Graag ziet de ChristenUnie ook een duidelijke verbinding tussen het sociaal domein en cultuur zodat inwoners voor wie het lastig is om van cultuur te genieten toch daartoe de mogelijkheid krijgen. Ook gaf raadslid Kramer nog een suggestie: vóór het bekende #Urker volkslied “Waor al maar dan duzend jaoren” was er een ander volkslied. Vooral onze oudere inwoners kennen dit nog goed, getuige het bezoek van onze senioren aan Museum Het Oude Raadhuis. Kunnen we dit lied niet in ere herstellen door het weer te gaan zingen tijdens #aubades?#groosopurk #Urkmiteenkanger #cultuur #erfgoed

Initiatiefvoorstel "Urk Groeit"

ChristenUnie ChristenUnie Urk 05-03-2019 19:18

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1271926/527258/Logo Urk Groeit.png

In januari 2019 is de gemeente Urk weer iets groter geworden door een grenscorrectie met de gemeente Noordoostpolder. De zevende grenscorrectie inmiddels, en gezien de groeiprognoses van bevolking en industrie zal dit zeker niet de laatste zijn.https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1271926/527258/Historie inpoldering Urk Urk na de inpolderingUrk werd gezien als een lastige randgemeente die totaal niet paste in de modelgemeenschap die men in de nieuwe polder voor ogen had. Urkers zouden niet ondernemend en zakelijk genoeg zijn en zelfs een “gebrekkige samenhang van intellectuele functies” hebben! Sociografen stelden voor om te bewerkstel ligen dat de helft van de ruim 4.000 bewoners zou emigreren. Urk had het “geluk” dat Nederland net een oorlog achter de rug had en men wel wat anders aan het hoofd had. Urk werd zo letterlijk aan haar lot overgelaten.https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1271926/527258/initiatiefvoorstel-urk-groeit.html 

ToekomstDe situatie is in zestig jaar enorm veranderd voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder. De mensen die toen de beslissingen namen leven grotendeels niet meer en nieuwe generaties werken, wonen en besturen. Deze generaties kun en mag je niet verantwoordelijk houden voor het verleden. Daarom is het nodig om nu in gezamenlijkheid aan de slag te gaan met de toekomst. Naast de groei van de bevolking vindt op Urk ook een explosieve groei plaats van de economie. Urk heeft zich in de afgelopen decennia dusdanig ontwikkeld als vishandelscentrum, dat ook wereldspelers kiezen voor Urk en hier fors investeren. Er zou sprake zijn van een tweede wonder van Urk. Een ontwikkeling die speelt naast de aanleg van een maritieme servicehaven, die ook een impuls zal geven aan de maritieme industrie. Deze groei van industrie en vooral de groei van Urk als distributiecentrum van vis, maken bereikbaarheid uitermate belangrijk. Conform nationaal beleid dient hier ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur dan ook met elkaar verbonden te worden. 

Visie en ontwikkeling

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1271926/527258/initiatiefvoorstel-urk-groeit.htmlOm te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor de groei van Urk is het noodzakelijk om samen met de gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland een traject in te gaan waarbij de groei tot 2050+ nauwkeurig in kaart wordt gebracht en gefaciliteerd middels een “Meerjarige Gebiedsontwikkelingsvisie”. Om de groei van Urk ook financieel haalbaar te ma- ken, is het nodig dat de gemeente Urk samen met de provincie Flevoland en het rijk fondsen weet aan te spreken en te vormen. In de provincie Flevoland zijn hier al voorbeelden van. 

Initiatiefvoorstel

De Gemeenteraad van Urk,Gezien het initiatiefvoorstel van ChristenUnie Urk, 

Spreekt uit dat: 

1. Urk na de inpoldering niet is geholpen om nieuwe bestaansmiddelen te ontwikkelen;2. Urk na de inpoldering onvoldoende grond heeft gekregen om zich te ontwikkelen, omdat werd verwacht dat het niet zou gaan groeien;3. Urk zich, tegen de verwachtingen van velen in, heeft weten te handhaven, is blijven groeien en nog steeds een groeigemeente is;4. Er al zeven moeizame grenscorrecties nodig zijn geweest om de groei van Urk te faciliteren;5. De groei van Urk, zowel economisch als qua inwoners, ervoor zorgt dat er in de toekomst weer een grenscorrectie nodig zal zijn;6. Dat er een toekomstbestendige visie moet komen om de groei van Urk en de regio tijdig en financieel haalbaar te faciliteren;7. Dat samenwerking met en ondersteuning van de provincie Flevoland daarbij van cruciaal belang is om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van noordelijk Flevoland;8. Dat zelfstandigheid van zowel gemeente Urk als gemeente Noordoostpolder uitgangspunt is en blijft. 

Draagt het College van B&W op: 

De mogelijkheid te onderzoeken om in overleg met de gemeente Urk, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en andere relevante partners in gezamenlijk overleg een gebiedsontwikkelingsvisie “Toekomstvisie Noordelijk Flevoland 2050+” op te stellen;  De mogelijkheid te onderzoeken om in overleg met eerdergenoemde partners een gezamenlijk ontwikkelingsfonds op te zetten voor noordelijk Flevoland om uitbreidingen van woon- en werkgebied optimaal te faciliteren;  Gezien de historische weeffouten uit het verleden samen met eerdergenoemde partners het Rijk te vragen om participatie in het ontwikkelingsfonds.  Hiervoor zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen en de raad hierover te informeren;  De raad te betrekken bij de ontwikkeling van deze visie en het resultaat hiervan ter besluitvorming voor te leggen;  Dit te verwerken in de jaarlijkse planning en control cyclus;  Te zorgen voor een jaarlijkse rapportage van de voortgang van het proces. 

En gaat over tot de orde van de dag.