Nieuws van politieke partijen in Veere inzichtelijk

420 documenten

VVD heeft vragen gesteld over terrassen in Corona-tijd

VVD VVD Veere 08-05-2020 07:56

https://veere.vvd.nl/nieuws/39366/vvd-heeft-vragen-gesteld-over-terrassen-in-corona-tijd

Tijdens de persconferentie van Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van woensdag 6 mei j.l. werden de plannen voor de afschaling van de maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan bekend gemaakt.

Per 1 juni a.s. mogen cafés en restaurants hun terrassen weer openen, mits de gasten aan tafeltjes zitten, die op 1,5 meter van elkaar staan.

Voor horecagelegenheden een positieve aanpassing, aangezien zij uitzonderlijk zwaar getroffen zijn in de afgelopen periode. Wel kan dit voor ondernemers problemen opleveren om dit binnen hun bestaande terrasoppervlakte te doen. Bovendien mag ook de binnenruimte beperkt worden gebruikt. Dit zal door de 1,5 meter afstand ook bij veel bedrijven wellicht met minder tafels kunnen.

De VVD heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de VVD eens dat de gemeente in deze moeilijke tijd ondernemers zoveel mogelijk moet ondersteunen om nog iets goed te kunnen maken van het jaar 2020? Hoe bent u van plan om dit vorm te geven nu de eerste maatregelen worden afgeschaald en/of opgeheven?

2. Hoe bent u in overleg met ondernemers over wat zij nodig hebben in deze tijden?

3. Bent u bereid naar mogelijkheden te kijken om terrasruimte te vergroten (in de openbare ruimte) voor ondernemers, zodat zij aan de 1,5-meter regels kunnen voldoen.

4. Wij denken daarbij aan het initiatief van de OBD en Stadsraad Domburg, om de Ooststraat- Markt-Weststraat etc. af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zou echter ook voor andere kernen kunnen gelden. Ook denken we aan het gebruik van strand (zandterras) bij Strandpaviljoens.

5. Bent u bereid flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte, om optimaal in te zetten op de terras ruimte?

6. Bent u het met de VVD eens dat de mogelijke uitbreiding van terrasruimte zonder verhoging van precariolasten moet gaan?

Betrouwbaarheid staat voor de VVD altijd op nummer 1

VVD VVD SGP CDA PvdA Veere 08-05-2020 07:30

https://veere.vvd.nl/nieuws/39365/betrouwbaarheid-staat-voor-de-vvd-altijd-op-nummer-1

Op 19 februari trok DTV de stekker uit onze coalitie en helaas kwam dat niet helemaal onverwacht.

Want waar VVD en SGP/CU bij verschil van inzicht steeds naar een oplossing zochten en zich in afspraken betrouwbaar toonden, had DTV daar al vanaf het begin moeite mee. Een gemeente besturen en daarbij soms in het algemeen belanglastige keuzes moeten maken, bleek voor DTV een moeilijke opgave. En als wethouder (Marcel Steketee) en fractievoorzitter (Adri Roelse) het dan ook nog niet eens zijn over de koers, wordt het een onmogelijke zaak.

Ervaring maakt je wijzer, vandaar ook dat het voor ons – toen in de onderhandelingen de vraag werd gesteld of wij wilden aansluiten bij de reeds nieuw gevormde coalitie PvdA/GL, CDA en DTV – niet moeilijk was om daar nee op te zeggen. Niet nog een keer met een onbetrouwbare partij, en ook niet aansluiten bij een programma waar we niet achter kunnen staan. Want betrouwbaarheid en duidelijkheid is voor ons dan belangrijker dan een wethouderszetel…… hoe pijnlijk dat voor mij persoonlijk ook was.

In het onderhandelingsproces na 19 februari heeft de VVD een aantal zaken steeds onderstreept en vastgehouden. Ik wil de belangrijkste graag nog eens met u delen: een open en eerlijke communicatie met onze inwoners over de keuzes die we moeten maken, het belang van een gedegen financieel beleid (ook als dat betekent dat je niet alle maatschappelijke voorzieningen kunt realiseren die inwoners graag willen, zoals een grote sporthal in Westkapelle…), een goede balans tussen leefbaarheid en toerisme (met erkenning van het grote belang van toerisme voor de Veerse economie, maar ook met oog voor de reële knelpunten). Duidelijkheid en betrouwbaarheid dus, naar de burgers en naar je politieke partners. 

Na de bijzondere coalitievorming in 2018 was het een voorrecht om als wethouder voor de VVD de bestuurlijke kar te mogen trekken. En gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. In de eerste plaats was er steeds een heel goede afstemming met en ondersteuning uit de VVD-fractie. Speciaal wil ik daarbij Marja van Oste noemen. Met haar heb ik in 2018 (en in 2020 !) de onderhandelingen gevoerd en zij deed namens de VVD ook altijd het coalitie-overleg. Ik wil haar graag bedanken voor de fijne samenwerking, een betere gesprekspartner kon ik me niet wensen. Waarmee ik de rest van de fractie niks te kort wil doen, dus Marin, Nanda, Ruud, Paul en onze bestuurder Jaco: bedankt voor al jullie steun. 

En dan was er ook de bijzonder goede samenwerking binnen het college met de andere twee wethouders, Marcel Steketee en Arie Schot. Echt jammer dat het zo is afgelopen.

Gaan we nu dan bij de pakken neer zitten, mijmerend over wat was en had kunnen zijn ??Nee, natuurlijk niet. We blijven strijdbaar en staan voor onze principes. Nu is het moment om de contacten met onze kiezers te verstevigen, duidelijk te maken vooral voor wat – en vooral voor wie – we ons blijven inzetten. Betrouwbaar zijn. 

 

  

Trailerhelling Zoutelande voortaan dicht tijdens badseizoen

VVD VVD SGP CDA PvdA ChristenUnie Veere 02-05-2020 02:51

https://veere.vvd.nl/nieuws/39264/trailerhelling-zoutelande-voortaan-dicht-tijdens-badseizoen

Naar aanleiding van het noodlottige ongeval in juli 2019 had Burgemeester Rob van der Zwaag de trailerhelling in Zoutelande gesloten.

Het was de bedoeling deze maatregel in de raadsvergadering van 12 december j.l. door een wijziging in de APV in de wet- en regelgeving op te nemen, maar een amendement van het CDA, gesteund door DTV en SGP-Christenunie verhinderde dat. Deze partijen waren van mening dat wanneer de helling in het badseizoen tussen 10.00 en 19.00 uur niet gebruikt zou worden de veiligheid van de strandbezoekers niet in het geding kwam.

In dit amendement werd geen rekening gehouden met de zienswijze van diverse instanties, de druk die zo werd gelegd op de handhaving, en ook werd niet voorzien dat door aanscherping van de bloktijden (voorheen 11.00-18.00 uur) ook de trailerhelling in Westkapelle in het badseizoen maar zeer beperkt gebruikt kon worden.

Kortom, het leek ons, de VVD, het beste om het probleem op te lossen waar het lag; de trailerhelling in Zoutelande, en deze in het badseizoen te sluiten. We hebben met het voorstel, samen met PvdA/GrL en ook Lijst.v.Kervinck en SGP-CU sloten aan, weten te bereiken dat de trailerhelling in Westkapelle altijd gebruikt kan worden (geen bloktijden meer in badseizoen) en Zoutelande buiten het badseizoen.

We begrijpen dat voor de vaste gebruikers van de helling in Zoutelande dit een teleurstelling is. Maar veranderde omstandigheden, het aantal strandbezoekers in Zoutelande is in de laatste jaren flink toegenomen, dwingt soms tot het herzien van besluiten. Deze gebruikers kunnen nu in het badseizoen onbeperkt in Westkapelle terecht en buiten het badseizoen in Zoutelande. De veiligheid van de badgasten wordt op deze manier zo goed mogelijk geborgd en ook SSV, Blauwe Vlagorganisatie en politie kunnen hier mee instemmen.

 

Raadvergadering 16 april 2020

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks SGP Veere 01-05-2020 17:42

https://veere.sgp-christenunie.nl/k/n38638/news/view/1313726/970120/veere

De raadsvergadering van 16 april 2020 vindt plaats onder bijzondere omstandigheden. Covid-19 heeft niet alleen een grote impact op de burgers en bedrijven, maar ook op de vormgeving van de raadsvergaderingen. Deze vindt, zoals zovele vergaderingen, digitaal plaats. Het blijft een rare gewaarwording. Hierin zien we ook dat we afhankelijk zijn van onze Schepper.

Verschillende onderwerpen worden deze avond behandeld. Het gaat onder andere over de wijziging van de plaatselijke verordening in relatie tot de sluiting van de trailerhellingen in Zoutelande en Westkapelle. Wij hebben met meerdere partijen een amendement ingediend om de trailerhelling van Zoutelande in het badseizoen af te sluiten en de trailerhelling in Westkapelle open te laten. Dit geeft eenduidigheid en komt de veiligheid ten goede. Bloktijden voor de trailerhelling in Westkapelle of Zoutelande zien wij niet als een oplossing, omdat (vissers)boten ook bij slecht weer uit het water moeten kunnen. Dit ter vergroting van de veiligheid.

Een ander onderwerp wat behandeld wordt gaat over het voorkeursrecht van de percelen ten westen van camping "Ons Buiten". Als SGP-Christenunie willen wij graag dat de gemeente het voorkeursrecht op de betreffende percelen vooralsnog behoudt. Zowel de sportvelden als de bijbehorende accommodaties verkeren in een slechte staat. Wij zijn er voorstander van om eerst te kijken naar de mogelijkheden om het sportpark met de bijbehorende accommodaties te behouden op de huidige locatie. Op dit moment zijn de financiële consequenties nog niet helder van de verbetering van het huidige sportpark. Daarom stellen wij voor om hier eerst beter onderzoek naar te doen en vervolgens pas te besluiten om het voorkeursrecht er al dan niet van af te halen. Tevens zijn wij er voorstander van om te kijken naar de mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe woningen in Oostkapelle, die bestemd zijn voor zowel jongeren als senioren. Het voorkeursrecht van de betreffende percelen zal in mei verder behandeld worden. Wij hopen dat het college op dat moment verder onderzoek hiernaar heeft verricht.

De PVDA-Groenlinks fractie stelt voor middels een motie om vanwege het COVID-19 tijdelijk 500 alleenstaande kinderen vanuit de Griekse vluchtelingenkampen een gastvrij onderkomen te bieden in Nederland. Vanuit diverse Nederlandse gemeenten zal op korte termijn een brief worden verstuurd aan het kabinet met de vraag om dit plan uit te voeren. Als SGP-Christenunie stemmen wij voor deze motie. Wij hechten er waarde aan om ook in Veere een aantal van deze kinderen op te vangen en om zo aan onze naaste te denken.

Mijmeringen bij corona | Veere

GroenLinks GroenLinks PvdA Veere 06-04-2020 00:00

Mijmeringen bij corona.

door Tiny Polderman, steunfractielid namens GroenLinks Veere in de PvdA/GroenLinksfractie.

De coronacrisis heeft onmiskenbaar nare gevolgen voor de wereld, Nederland en onze eigen gemeente Veere. Onze huidige consumptiemaatschappij blijkt een efficiënt distributiesysteem te zijn voor nieuwe virussen. Daar werd al jaren lang voor gewaarschuwd. Maar deze crisis kan een wake-up call zijn! En kansen bieden om snel over te schakelen naar een nieuwe, circulaire economie. Oók in de gemeente Veere.

De coronacrisis raakt ons allemaal, de negatieve aspecten wegen zwaar. Dagelijks lezen we hierover in de krant. We hebben met eigen ogen gezien hoe kwetsbaar we zijn in het rijke Westen.

Ook in Zeeland en onze eigen gemeente kennen we de problemen. De horeca en recreatiesector worden hard getroffen. De landbouw merkt de grote gevolgen van het ‘op slot gaan’ van grenzen en het niet meer kunnen leveren aan de horeca. Winkels moeten dicht. Verpleeghuizen houden de deuren gesloten voor bezoek. In een vergrijsde gemeente als de onze komt deze maatregel hard aan: heel veel Veerenaren hebben familieleden of kennissen die in een tehuis wonen, waar zij niet meer op bezoek mogen. De werkenden in de zorg staan onder grote druk en de angst voor besmetting is groot. En er zijn veel zieken en ook binnen onze gemeente zijn er mensen overleden. PvdA/GroenLinks Veere leeft met u allen mee.

Het gemeentebestuur kan niet meer op de oude voet functioneren en het is de vraag wanneer er weer ‘normaal’ vergaderd mag worden. Onder uitzonderlijke omstandigheden is het nieuwe college geïnstalleerd. Zonder familie, zonder publiek, met de raad in een minimale bezetting. PvdA/GroenLinks heeft weer een wethouder, in de persoon van Chris Maas. Daarover is in de media uitgebreid bericht. Arie van Vliet is nu ons nieuwe raadslid. Door de coronacrisis wordt het nieuwe college ernstig in zijn functioneren beperkt. Voor de plannen uit het hoofdlijnenprogramma zal er minder, veel minder geld beschikbaar zijn, met name door de terugval in de toeristenbelasting. De aandacht zal de komende tijd vooral gericht moeten zijn op de volksgezondheid, de rest lijkt ineens ver weg, …en onbelangrijk.

Maar de voordelen van de coronacrisis zijn evident. Het fileprobleem is opgelost, de lucht wordt schoner en ook de stikstofuitstoot neemt af. Allemaal door het massale thuiswerken en -blijven. Zwerfafval is verminderd. Onze toeristische kernen zijn rustig. Als fractie hebben we jarenlang geijverd voor een betere balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar op deze radicale – en bijna beangstigende – manier willen we het natuurlijk ook niet.

Deze crisis heeft verschillende problemen in het huidige systeem blootgelegd. Een voorbeeld is de afhankelijkheid van andere landen, voor medische producten maar ook voor bepaalde productonderdelen, waardoor sommige productieprocessen stil komen te liggen. Het grenzeloos over de aardbol rondreizen voor een ultiem gevoel van vrijheid, ondanks het veelgebruikte en overbekende begrip ‘vliegschaamte’. Ook door het 24/7 overal en altijd alles te kunnen kopen. Met als gevolg een zo groot mogelijke productie tegen een maximale winst, met te weinig oog voor mensenrechten of milieu-impact. Onze industriële en onethische omgang met (levende en dode) dieren. Dat is de hedonistische basis waarop de moderne samenleving is gebouwd. Onze consumptiemaatschappij blijkt dus ook een uiterst efficiënt distributiesysteem voor virussen. Het is goed om hier lessen uit te trekken en de kans te grijpen om een radicale verandering in gang te zetten. Het momentum is er.

De weg naar een nieuwe economie - waarin financieel, milieu- en maatschappelijk rendement in balans zijn - is al ingeslagen; er is een groeiende groep van leidende duurzame ondernemers, die opstaat om echte veranderingen in gang te zetten; óók in de gemeente Veere.

Er bestaat natuurlijk een groot risico dat we de schade na de uitbraak zo snel mogelijk willen inhalen op de oude manier. In dat scenario zijn klimaat en samenleving uiteindelijk de grote verliezers en consumeren we ons snel naar een volgende klap. Maar uiteindelijk hebben we geen keuze: we móeten overstappen naar een nieuwe, circulaire, economie.

Broeikasgassen zijn afgenomen, we gebruiken minder grondstoffen en energie en sparen zo de natuur. Dat is winst. Of we die winst kunnen vasthouden hangt mede af van hoe we ons gedrag, dat we nu gedwongen veranderen, kunnen voortzetten. We reizen niet meer en vervoer naar werk is minimaal geworden. Grote groepen zijn aan het telewerken. Hopelijk went en bevalt dat; en is het eenvoudig om hiermee (gedeeltelijk) door te gaan.

In tijden van crises is er geld, dat heeft minister Hoekstra wel bewezen met zijn steunmaatregelen voor de economie. Juist bij de inzet van een hoop publiek geld is het mogelijk én wenselijk hier duurzame eisen aan te verbinden.

Het is een feit dat grote veranderingen tot stand komen of versneld worden door rampen. Denk aan de Deltawerken; al decennia voor de watersnoodramp van 1953 was bekend dat er actie ondernomen moest worden. Een recenter voorbeeld zijn de aardbevingen in Groningen. De grootste ramp is niet het virus, een grotere ramp zal zijn als we hier géén lering uit trekken. Laten we de klimaatcrisis voor zijn, door ook dáár nu meer dan ooit in te investeren. Hopelijk kan de lokale politiek daar ook een steentje aan bijdragen.

 

Initiatief GroenLinks Veere: een vlinderidylle | Veere

GroenLinks GroenLinks Veere 31-01-2020 00:00

Eerste Veerse vlinderidylle ingezaaid

Vlinders en bijen hebben het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij de zgn. 'vlinderidylle' komt hier verandering in. In Veere zijn op het grasveld aan het Bastion enkele stukken gras geplagd en ingezaaid met een speciaal kruiden- en bloemenmengsel. Dit is na Kwadendamme de tweede van Zeeland. Volgend jaar zullen de bloembedden op hun mooist zijn. Plukken mag dan, maar liefst met mate.

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij de zgn. 'vlinderidylle' komt hier verandering in. In Veere zijn op het grasveld aan het Bastion enkele stukken gras geplagd en ingezaaid met een speciaal kruiden- en bloemenmengsel. Momenteel worden deze vlinderidylles in Nederland overal aangelegd: plekken vol bloemen. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. Vlinders hebben veel energie nodig om te kunnen vliegen en om te zorgen voor nakomelingen. Ze hebben geen kaken en kunnen dus geen harde dingen eten. Ze gebruiken bloeiende planten om daar de nectar uit te zuigen. Vooral langs en op de naastgelegen bramenhagen zijn straks vlinders te vinden, omdat ze graag in de luwte rusten. Dit is na Kwadendamme de tweede van Zeeland. Eind 2019 heeft de gemeente Veere enkele stukken grond hiervoor beschikbaar gesteld, i.s.m. de Zeeuwse Werkgroep Vlinders en Libellen (in casu GroenLinkser Peter Geene) en GroenLinks Veere. De Stadsraad Veere heeft meegekeken naar de ligging van deze plekken. Vrijwilligers uit de kern Veere zullen een oogje in het zeil houden. De vlinderidylles blijven voor vlinders, bijen en mensen gewoon openbaar toegankelijk. Er zijn kronkelpaadjes om langs de bloembedden te lopen. In de maand mei (2020) zullen de zaden ontkiemd zijn. Volgend jaar zullen de bloembedden op hun mooist zijn. Plukken mag dan, maar liefst met mate.

Initiatief GroenLinks Veere: een vlinderidylle | Veere

GroenLinks GroenLinks Veere 30-01-2020 00:00

Eerste Veerse vlinderidylle ingezaaid

Vlinders en bijen hebben het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij de zgn. 'vlinderidylle' komt hier verandering in. In Veere zijn op het grasveld aan het Bastion enkele stukken gras geplagd en ingezaaid met een speciaal kruiden- en bloemenmengsel. Dit is na Kwadendamme de tweede van Zeeland. Volgend jaar zullen de bloembedden op hun mooist zijn. Plukken mag dan, maar liefst met mate.

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij de zgn. 'vlinderidylle' komt hier verandering in. In Veere zijn op het grasveld aan het Bastion enkele stukken gras geplagd en ingezaaid met een speciaal kruiden- en bloemenmengsel. Momenteel worden deze vlinderidylles in Nederland overal aangelegd: plekken vol bloemen. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. Vlinders hebben veel energie nodig om te kunnen vliegen en om te zorgen voor nakomelingen. Ze hebben geen kaken en kunnen dus geen harde dingen eten. Ze gebruiken bloeiende planten om daar de nectar uit te zuigen. Vooral langs en op de naastgelegen bramenhagen zijn straks vlinders te vinden, omdat ze graag in de luwte rusten. Dit is na Kwadendamme de tweede van Zeeland. Eind 2019 heeft de gemeente Veere enkele stukken grond hiervoor beschikbaar gesteld, i.s.m. de Zeeuwse Werkgroep Vlinders en Libellen (in casu GroenLinkser Peter Geene) en GroenLinks Veere. De Stadsraad Veere heeft meegekeken naar de ligging van deze plekken. Vrijwilligers uit de kern Veere zullen een oogje in het zeil houden. De vlinderidylles blijven voor vlinders, bijen en mensen gewoon openbaar toegankelijk. Er zijn kronkelpaadjes om langs de bloembedden te lopen. In de maand mei (2020) zullen de zaden ontkiemd zijn. Volgend jaar zullen de bloembedden op hun mooist zijn. Plukken mag dan, maar liefst met mate.

Reactie VVD op motie mediation juridische geschillen

VVD VVD CDA Veere 16-11-2019 02:50

https://veere.vvd.nl/nieuws/37372/reactie-vvd-op-motie-mediation-juridische-geschillen

Het CDA heeft een motie ingediend waarin zij het college opdracht wil geven om via een onafhankelijke bemiddelaar tot een oplossing te komen voor de vele juridische geschillen. Het CDA maakt daarmee de problematiek tot een politieke kwestie, wat naar onze mening geen politiek spel zou moeten zijn. Dit draait om de werkbaarheid binnen de gemeente Veere en in hoeverre er tijd van medewerkers en daarmee grote hoeveelheden geld verloren gaan aan de juridische geschillen met de gemeente. De inwoners en ondernemers in Veere zijn daarbij niet gebaat, en waar het om de laatste groep gaat, met name de mini-campinghouders.

Het gaat echter verder dan dat. De betrokken juridisch adviseur in kwestie bejegent medewerkers van de gemeente op een manier waarvan de VVD ten stelligste afstand neemt. Hij beticht een van de juristen van dit huis van hufterig gedrag. Een ambtenaar kan zich daartegen niet verdedigen en wij vinden dan ook dat hiermee een grens is overschreden.

Natuurlijk zou ook de VVD het liefst willen dat er een einde komt aan alle procedures. De voorwaarde die de betrokken partij heeft gesteld is alleen een mediation traject te willen via de gemeenteraad. Dit kan naar de mening van de VVD niet. Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers en hebben een kaderstellende en controlerende rol. Geen uitvoerende rol en wij worden dan ook niet bijgestaan door een afdeling juristen.

Daarbij zou er alleen bemiddeling tussen de cliënten van de juridisch adviseur en de gemeente plaatsvinden. Hiermee is de bemiddeling bij voorbaat nutteloos. De betreffende juridisch adviseur heeft immers in het tv programma Opstandelingen van BNN-VARA gezegd, ik citeer: “Ik geniet inderdaad van het spel. Als het spel over is en je hebt gewonnen, dan is het net als met schaken. Dan zet je het bord opnieuw op en begin je weer met een ander spel.”

Volgens de PZC van 28 september 2019 heeft de VVD een sleutelpositie bij de stemming over deze motie. In hetzelfde artikel zegt de betrokken partij dat hij –ik citeer: niet zit te wachten op mediation. ,,Ik laat mijn broodwinning niet afpakken.”

Daarmee is de hele eventuele poging tot bemiddeling op voorhand gedoemd te mislukken en maakt hij het de VVD erg gemakkelijk om een besluit te nemen. De VVD zal dan ook tegen deze motie stemmen en steunt het college in de gekozen aanpak in dit dossier. 

Invoering gedifferentieerd afvaltarief vanaf 2021

VVD VVD Veere 16-11-2019 02:30

https://veere.vvd.nl/nieuws/37370/invoering-gedifferentieerd-afvaltarief-vanaf-2021

De VVD heeft ingestemd met de aanpassing van het tarief voor inzameling van het restafval vanaf 2021. Vanaf dat jaar gaat elk huishouden betalen aan de hand van hoe vaak de restafval bak aan de straat wordt gezet. Hiervoor wordt een (nieuwe) chip in de afvalbak geplaatst die registreert hoe vaak die wordt geledigd. De VVD vindt het belangrijk dat de vermindering van het restafval via een werkbaar systeem wordt gestimuleerd en kan zich vinden in het nieuwe beleid. Wel willen we de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding op de voet volgen en hebben we aangedrongen op maatwerk voor huishoudens met luier- en incontinentiemateriaal.

 

In de afgelopen periode zijn er in onze gemeente proeven met verschillende maatregelen om afvalscheiding te bevorderen gedaan. Ook is er meer informatie vergaard en zijn er meer ervaringen van gemeenten elders in onze provincie die al gebruik maken van het zogenaamde diftar-systeem. In Oostkapelle heeft de proef uitgewezen dat de aanbieding van restafval containers zakt van 85% naar 55% bij de invoering van dit systeem en in Kapelle is dit zelfs gezakt naar 42%.

 

Op dit moment is nascheiding nog geen goed alternatief ten opzichte van bronscheiding. Nascheiding is echter nog volop in ontwikkeling en we hebben het college dan ook verzocht om deze ontwikkelingen te blijven volgen en ons hiervan op de hoogte te houden.

 

We hebben als VVD het nieuw voorgestelde beleid eens op een tijdlijn gezet, en kwamen tot de conclusie dat met de 16 ledigingen die ‘in het afvaltarief’ zullen zitten, het restafval in de wintermaanden eens per maand kan worden aangeboden, en in drie zomermaanden om de twee weken. Natuurlijk staat het de inwoners vrij om zelf een afweging te maken wanneer zij hun afval aanbieden, maar wij denken dat dit een werkbaar systeem kan zijn.

 

We zijn dan ook akkoord gegaan met de invoering van diftar vanaf 2021. Wel vinden we dat met de invoering van dit systeem gezinnen met jonge kinderen en huishoudens met incontinentie materiaal op achterstand komen te staan ten opzichte van huishoudens die niet te maken hebben met luierafval. Deze huishoudens zullen hun afval vaker willen afvoeren en zo ontbreekt de prikkel om ook het andere afval goed te scheiden: de bak gaat immers toch eens in de twee weken aan de straat. Nog daargelaten dat zij een financieel nadeel hebben onder het nieuwe systeem. Zij moeten dit -niet fris ruikende- afval immers aanbieden via het restafval, omdat op dit moment recycling nog niet goed mogelijk is.

We hebben het college daarom om een maatwerkoplossing gevraagd voor huishoudens met dergelijk afval. Wethouder Steketee heeft dit toegezegd.

 

Beschouwingen VVD begroting 2020

VVD VVD Veere 07-11-2019 01:00

https://veere.vvd.nl/nieuws/37155/beschouwingen-vvd-begroting-2020

Wat vindt de VVD van de begroting voor 2020? U vindt onze Beschouwingen hier.