Nieuws van politieke partijen in Wassenaar inzichtelijk

897 documenten

Wassenaarse VVD kijkt met vertrouwen vooruit

VVD VVD Wassenaar 17-03-2023 02:33

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/52418/wassenaarse-vvd-kijkt-met-vertrouwen-vooruit

Als de grootste partij in Wassenaar is de VVD zeer tevreden met het nieuwe coalitieakkoord, dat samen met het CDA, D66, DLW en PvdA tot stand is gekomen. Fractievoorzitter Gerbrand Nijman: “In deze coalitie werken we samen vanuit onze idealen en ambities in het belang van Wassenaar. Daarbij steken we ook de hand uit naar de overige raadspartijen.” 

Voor de VVD is het belangrijk dat het huishoudboekje op orde blijft de komende jaren. Waar mogelijk zullen extra financieringsbronnen worden aangeboord voor investeringen, zoals co-financiering, subsidies, fondsen en crowd funding. Laurens van Doeveren is kandidaat wethouder Financiën, Economie en Sport. Begin april komt hij terug naar Nederland.

De nieuwe coalitie is gericht op uitvoeren. Niet dralen, maar besluitvaardig opereren. Inwoners worden niet onnodig opgezadeld met een OZB-verhoging en Toeristenbelasting wordt deze raadsperiode niet meer verhoogd. Samen met ondernemers wordt een ondernemersvisie opgesteld. 

De dorpskern zal worden opgeknapt. We beginnen in 2023 met de vernieuwing en zijn realistisch ten aanzien van planning, uitvoering en financiering. Mogelijkheden tot co- financiering en fondsenwerving worden onderzocht.

We gaan de verkeersveiligheid verder verbeteren – zoals voor fietsers bij scholen, maar ook bij sportverenigingen zoals op de dr. Mansveltkade. We richten ons op preventie door sport in de breedte te bekijken met een sportvisie. 

We zorgen voor een prettige leefomgeving voor alle Wassenaarders in Noord, Oost, Zuid en West, met behoud van groen en beter onderhoud aan wegen. We kijken hoe er in ons dorp verantwoord verduurzaamd kan worden, door actief te informeren, faciliteren en stimuleren. 

De Wassenaarse VVD wil alle ambtenaren bedanken voor de ondersteuning in de afgelopen maanden – ook in de avonduren en in het weekeinde. Tevens verdient formateur Klaas Tigelaar, onze dank. Hij heeft er veel vrije tijd gestoken om Wassenaar te helpen weer een stabiel bestuur te geven. 

Ga stemmen op 15 maart!

VVD VVD Wassenaar 10-03-2023 11:33

Aanstaande woensdag vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en waterschappen. De Wassenaarse VVD roept iedere kiesgerechtigde op te gaan stemmen. Want deze bestuurslagen zijn relevanter dan ooit.

Zo is de ruimtelijke ordening in de provincie Zuid-Holland grotendeels in handen van onze provincie. Dat is belangrijk voor een goede inrichting en gebruik van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om woningen, wegen en natuur. Daarnaast houdt de provincie toezicht op gemeenten en kiezen de leden van de Provinciale Staten indirect de leden van de Eerste Kamer. De waterschappen zijn in deze tijden van droogte, klimaatverandering en grotere wisselingen van weersomstandigheden van groot belang. Zij zorgen niet alleen voor schoon en veilig drinkwater, maar ook voor droge voeten.

De VVD is zowel in de Provinciale Staten als in de waterschappen goed vertegenwoordigd. Dat biedt kansen om belangrijke zaken, die de gemeentegrenzen overstijgen, goed te regelen. De fractie van de Wassenaarse VVD heeft regelmatig contact met partijgenoten op regionaal niveau om de belangen van Wassenaar te behartigen. 

Zo vroegen de VVD-fracties in Wassenaar, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en de Provincie Zuid-Holland onlangs aandacht voor het voorkomen van verkeershinder rond geplande wegwerkzaamheden zoals de A4 en de A44. Daarbij deden zij de oproep om extra sluipverkeer te voorkomen door goede afstemming van werkzaamheden en omleidingen door gemeenten en wegbeheerders, slimme informatievoorziening én investeringen in alternatief vervoer tijdens werkzaamheden.

Een ander onderwerp waarover regionaal overleg van groot belang is, is een goede spreiding van recreatie binnen onze mooie provincie. Wij realiseren ons goed dat Wassenaar een recreatieve functie vervult binnen de regio en provincie, maar daarbij moeten we rekening houden met de kwetsbaarheid van de natuur, zoals in Meijendel, en de leefbaarheid in ons dorp. Een evenwichtigere verdeling van de recreatiedruk is alleen te bereiken door samen te werken in de regio. Ook hierin spelen de provincie en waterschappen een grote rol.

Kortom, uw stem maakt op 15 maart het verschil. Vragen of opmerkingen? Mail gnijman@wassenaar.nl

Verantwoord verduurzamen

VVD VVD Wassenaar 03-03-2023 00:48

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/52220/verantwoord-verduurzamen

We staan met zijn allen voor de opgave om te verduurzamen. De VVD wil niemand dwingen, maar inwoners en ondernemers helpen bij deze grote maatschappelijk uitdaging. Wat ons betreft kan de gemeente daarbij met name informeren, stimuleren en faciliteren. 

In de vorige raadsperiode is de zonnepanelen regelgeving vereenvoudigd, zodat het makkelijker zou worden om zonnepanelen te plaatsen. Vorige week wees een inspreker in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving ons erop dat dit helaas niet altijd zo uitpakt. VVD-raadslid en woordvoerder duurzaamheid Matthijs Stekelenburg “als deze regeling het juist moeilijker maakt om zonnepanelen te plaatsen, waardoor onze verduurzaming vertraging oploopt, dan moeten we samen kijken met ambtenaren, college en (maatschappelijke) instanties, hoe we deze regeling passender kunnen maken.” 

In de Lokale Energie Strategie worden plannen opgenomen om de komende jaren de energietransitie, die gaande is, gestalte te geven in Wassenaar. De VVD is hier constructief in qua houding en het ligt voor de hand dat de accenten van de vijf coalitiepartijen op de juiste wijze ook hierin worden meegenomen.

Ook is het van belang dat we actief met scholen in gesprek gaan over duurzaamheid en dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Voor de VVD is dit vanzelfsprekend, net als dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid meetbaar moeten zijn. Daarom is een CO2-ladder een noodzakelijke ‘tool’.

Zoals gezegd, werd er door de inspreker van buurkrachtteam Wassenaar-Zuid, tijdens de commissievergadering aandacht gevraagd voor het huidige beleid inzake zonnepanelen. Voor de VVD is het evident dat er sprake moet zijn van een ‘Ja, mits houding’ i.p.v. een ‘Nee, tenzij houding’. Wel geldt hierbij voor woningen die onder beschermd dorpsgezicht vallen dat verantwoorde verduurzaming mogelijk moet zijn, mits het beschermde dorpsgezicht gekoesterd wordt. Als Wassenaarse VVD zullen we bij de interpretatie hiervan scherp kijken naar de juiste balans hierin zodat we ‘en-en’ in dit kader nastreven.

Vragen of opmerkingen? Je kunt Matthijs mailen op mstekelenburg@wassenaar.nl

Wassenaarse VVD positief over initiatief nieuw gezondheidscentrum

VVD VVD Wassenaar 02-03-2023 10:09

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/52214/wassenaarse-vvd-positief-over-initiatief-nieuw-gezondheidscentrum

De Wassenaarse VVD is positief over het initiatief van huisartsen voor een nieuw gezondheidscentrum in ons dorp. Het is belangrijk om samen met de initiatiefnemers te komen tot een realistisch en uitvoerbaar plan, zodat toegankelijke huisartsenzorg in Wassenaar nu en in de toekomst gewaarborgd blijft.

Na gesprekken met omwonenden en belangstellenden op 4 februari hebben de huisartsen nu ook formeel bij de gemeente de vergunningaanvraag ingediend. Afgelopen maandag 20 februari hebben de huisartsen in de Commissie Fysieke Leefomgeving daarover ingesproken en aangegeven tegen welke problemen zij aanlopen in de planvorming. 

Vanwege toenemende druk op de zorg staan veel huisartsen in Wassenaar op het punt om nieuwe patiënten te weigeren. Er is extra ruimte nodig om ook in de toekomst passende zorg in Wassenaar te kunnen blijven bieden. In de voormalige Jozefkerk kan die ruimte worden gevonden. Het gezondheidscentrum biedt in de toekomst ook onderdak aan een apotheek, een laboratorium en diverse paramedische disciplines.

In de Commissie Fysieke Leefomgeving heeft commissielid Manuel Dijkstra mondelinge vragen gesteld aan de wethouder, onder meer over de parkeercapaciteit die aan de krappe kant lijkt. Wat de Wassenaarse VVD betreft zou de gemeente in de planvorming waar nodig een helpende hand kunnen bieden, bijvoorbeeld door op het naastliggende plein aan de Ter Weerlaan op gemeentegrond extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit biedt tevens kansen voor waardevermeerdering in de buurt. 

De wethouder gaf aan dat de ruimtelijke procedure nu gestart is. De VVD dringt aan op een positieve grondhouding van de gemeente en wil dat het nieuwe college zich zo snel mogelijk buigt over de kwestie zodat er een realistisch en uitvoerbaar plan komt. Dit voorkomt onnodige vertraging.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail aan mdijkstra@wassenaar.nl 

Op de foto: vlnr: Monique van Deursen, Charlotte Rogge, huisarts Wouter Bongers en Manuel Dijkstra

Vijf fracties bereiken overeenstemming coalitieakkoord

VVD VVD Wassenaar 21-02-2023 09:45

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/52112/vijf-fracties-bereiken-overeenstemming-coalitieakkoord

Na een intensieve periode hebben deze zaterdag 18 februari 2023 de fracties van VVD, CDA D66, PvdA en DLW overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord voor de periode 2023 – 2026.

De presentatie van het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders zal op 11 maart 2023 plaatsvinden.

De Wassenaarse VVD, ook echt een Ondernemerspartij!

VVD VVD Wassenaar 17-02-2023 10:59

Onlangs heeft de Wassenaar VVD een bijeenkomst gehad met de vertegenwoordigers van vele Wassenaarse ondernemers. Als speciale gast was Hans Biesheuvel aanwezig om te vertellen hoe de uitdagingen voor ondernemers en politiek opgelost worden in andere gemeenten en hoe we een continue dialoog met de ondernemers in stand kunnen houden. De Wassenaarse VVD vindt het heel belangrijk om te luisteren naar de ondernemers, maar ook om de ondernemers te vinden bij uitdagingen van de gemeente. Want de ondernemers kunnen heel veel doen voor de gemeente en worden niet altijd goed gevonden. Betrek de ondernemers bij de aanbestedingen, niet om ze de opdracht te gunnen, maar om inzicht te krijgen in welke dingen je beter anders kan aanbesteden. Maak gebruik van het Ondernemersregister Wassenaar om de Wassenaarse bedrijven onderdeel te maken van de uitdagingen van de gemeente. 

Een van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst is het verbeteren van de handhaving, vooral ook in de avonduren. De ondernemers geven aan dat dit zowel het (wild) parkeren op de diverse bedrijfsterreinen, het uitstallingsbeleid in het centrum als de overlast in het centrum. Het hele parkeerbeleid verdient urgent aandacht wat de ondernemers betreft.

Over de toeristenbelasting werd er ook klare taal gesproken. Bij de begrotingsbehandeling is de onnodige OZB  verhoging van tafel gegaan, maar is de toeristenbelasting wel verdubbeld. De ondernemers in de toeristenindustrie willen dan ook duidelijkheid voor de nabije toekomst. Dit houdt in dat er geen verhogingen meer komen van de toeristenbelasting, dat het opgehaalde geld voor toeristenbelasting ook grotendeels gebruikt wordt ten behoeve van de branche en dat de leeftijdsgrens voor het heffen van toeristenbelasting naar 13 jaar gaat. 

Uiteraard is Het centrumplan ook aan de orde gekomen. De VVD is voorstander van een goed en kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum Hans Mulder: “De inwoners en gasten van Wassenaar willen een goed winkelaanbod, vestigingsklimaat is van groot belang. Dit betreft naast goede logistiek van bedrijventerreinen, ook goed uitgeruste winkelgebieden”. De prijs wordt alleen maar hoger en niet kiezen betekent de prijs opdrijven. Door het centrum in delen aan te gaan pakken, kan er ook beter gekeken worden naar de eigen Wassenaarse ondernemers. Samen, met elkaar een solide plan hebben. Dat is waar de Wassenaarse VVD voor staat. Geen woorden, maar daden, want niets doen kan altijd nog wel. 

Wilt u volgende keer ook meepraten met de ronde ondernemerstafel, neem contact met ons op: hmulder@wassenaar.nl

VVD wil minder hinder van wegwerkzaamheden regio Haaglanden

VVD VVD Wassenaar 16-02-2023 11:01

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/52075/vvd-wil-minder-hinder-van-wegwerkzaamheden-regio-haaglanden

De VVD-fracties in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en de Provincie Zuid-Holland willen dat er meer wordt gedaan om verkeershinder rond wegwerkzaamheden te voorkomen. De liberalen willen goede afstemming van werkzaamheden en omleidingen door gemeenten en wegbeheerders, slimme informatievoorziening én investeringen in alternatief vervoer tijdens werkzaamheden.

Om de bereikbaarheid van de regio Haaglanden te verbeteren, wordt er volop geïnvesteerd in wegen en openbaar vervoer. Onder meer op en bij de A4, de A44, N44 en de N14 zijn de komende jaren werkzaamheden gepland. “Het is ongelooflijk belangrijk dat in deze wegen wordt geïnvesteerd. Hiermee zorgen we dat iedereen veilig en op tijd naar onder meer school, werk en familie kan”, aldus Jeroen van Dijken, Statenlid in Zuid-Holland.

Tegelijkertijd betekent dit volgens de liberalen de komende jaren veel hinder. Van Dijken: “Hinder kunnen we niet voorkomen, maar wel zo klein mogelijk maken. Dat betekent wel dat we nú al moeten nadenken hoe we dit doen.”

De VVD stelt onder meer de aanleg van transferia voor, het extra stimuleren van de (elektrische) fiets en het voorkomen van sluipverkeer door verkeersdoseermaatregelen. Ook moet nu al gepraat worden met grote werkgevers in de regio hoe medewerkers gestimuleerd worden meer thuis te werken of op andere tijdstippen te reizen. Grote distributiecentra moeten zich nu al voorbereiden om hun vervoer aan te passen door de aanrijtijden van vrachtwagens aan te passen. Door de werktijden te spreiden zal er minder hoge druk komen op de wegen hierheen. Verder moet er met de NS en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gesproken worden over het uitbreiden van het aanbod aan treinen en trams.

Naast de werkzaamheden om de bereikbaarheid te verbeteren, dragen ook andere grote projecten zoals woningbouw, de aanpak van treinstations en de aanleg van de Warmtelinq bij aan verkeershinder. Daarom voorzien de VVD-ers toenemend sluipverkeer waar onder meer Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nu al mee te maken hebben. Wanneer de snelwegen A4 en A44 vastlopen, zoeken veel automobilisten hun weg door woonwijken om files en drukte te vermijden. Dit leidt tot onwenselijke en onveilige situaties. "Tijdens de werkzaamheden moeten we verder sluipverkeer voorkomen. Dat kunnen we effectief doen als we hier als gemeenten en provincie samen scherp op zijn en dit goed afstemmen”, aldus Charlotte Rogge (VVD Wassenaar) en Jaap Haubrich (VVD Voorschoten). “Daarbij is goede informatievoorziening aan weggebruikers onmisbaar.”

Op de foto van links naar rechts: Charlotte Rogge (Wassenaar), Rick de Klerk (Leidschendam-Voorburg), Jeroen van Dijken (Provincie Zuid Holland), Caroline Peeck (Den Haag) en Jaap Haubrich (Voorschoten). Locatie is de Sijtwendebrug in Leid

Iedereen doet mee

VVD VVD Wassenaar 10-02-2023 11:48

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/52005/iedereen-doet-mee

Cliënten van het Bruglokaal hebben het magazine rondgebracht in het centrum. VVD-raadslid Monique van Deursen bracht de centrummanager en het Bruglokaal met elkaar in contact na een oproep tijdens een bijeenkomst van Sociaal Kontakt Wassenaar. 

Voor raadsleden vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats zoals bij het Sociaal Kontakt Wassenaar. Bij deze maandelijkse bijeenkomsten is er altijd een presentatie van een maatschappelijke organisatie die werkzaam is in het sociaal domein. Zo werd er vorig jaar een presentatie gegeven door Gemiva over het Bruglokaal. Dit is een locatie waar jongeren met een geestelijke of lichamelijke handicap worden opgevangen om met elkaar dagactiviteiten te doen, zoals koken, zwemmen of wandelen. 

Zij kijken ook naar mogelijkheden om iets nuttigs voor de gemeenschap te doen. Tijdens de presentatie over het Bruglokaal werd hiervoor een oproep gedaan. Monique van Deursen: “Omdat ik, naast het raadlidmaatschap, samen met mijn echtgenoot een winkel heb in het centrum, had ik meteen een idee hoe we aan die oproep gehoor konden geven.” Door het centrummanagement vindt op regelmatige basis communicatie plaats voor activiteiten die georganiseerd gaan worden. Meestal posters die rondgebracht moeten worden bij de winkeliers maar bijvoorbeeld ook het magazine.  Monique: “Mijn berichtje naar de centrummanager heeft ertoe geleid dat het rondbrengen van het magazine bij de winkeliers nu gedaan is door de cliënten van het Bruglokaal. Hoe fijn en leuk is dat!” 

Dit zijn voor Wassenaar de win-win situaties. Het is voor iedereen belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij, op wat voor manier dan ook. En dit kan dus op eenvoudige manier geregeld worden. De Wassenaarse VVD blijft zich ervoor inzetten dat iedereen in Wassenaar mee kan doen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan naar MvDeursen@wassenaar.nl

Wassenaarse VVD is trots op de Veiligheidsregio Haaglanden

VVD VVD Wassenaar 06-02-2023 04:16

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/51953/wassenaarse-vvd-is-trots-op-de-veiligheidsregio-haaglanden

Soms moeten er rampen gebeuren voordat de gewenste samenwerking tot stand komen. Rampen gebeuren op kleine en grote schaal en vaak weten we niet precies wat er georganiseerd is en wat wij als gemeenschap zelf kunnen doen. Informatie is van groot belang. 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat Nederland de watersnoodramp meemaakte. En in het jaar 2000 was de vuurwerkramp in Enschede. Deze rampen hebben ervoor gezorgd dat Nederland de Wet op de Veiligheidsregio kreeg. Gelukkig zijn dit soort rampen Wassenaar bespaard gebleven. Maar, zoals in de wet is opgenomen, is Wassenaar onderdeel van een veiligheidsregio. 

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor brandweer, ambulance en rampenbestrijding. In Wassenaar hebben we professionele brandweerzorg gedurende de dag en is er vrijwillige brandweerzorg in de avonduren en het weekend. De VVD zal zich hard blijven maken voor het behoud onze eigen brandweerkazerne. Bij grotere branden in de regio rukt de gehele veiligheidsregio uit. Dus als er een brand is in Wassenaar dan komen alle korpsen uit de regio helpen. De Wassenaarse VVD is supertrots dat de brandweerzorg zo goed wordt ingevuld; daarmee zijn we ook een voorbeeld in de regio. Voor de gezondheidsveiligheid is de ambulancezorg van belang en heeft de veiligheidsregio de functie van geneeskundige meldkamer. Deze meldkamer zit centraal bij de meldkamers van de politie en de brandweer. 

Je hoopt natuurlijk dat er zich geen rampen voordoen, maar als er iets zou gebeuren dan zijn we voorbereid. Alles is in het werk gesteld om rampen en ongevallen in Wassenaar adequaat op te vangen. Want als er iets gebeurt in Wassenaar dan staat de hele regio voor ons klaar. Een prijs plakken op veiligheid is erg lastig, per inwoner draagt de gemeente Wassenaar € 74,95 bij aan de gemeenschappelijke regeling. Raadslid Hans Mulder: “Veiligheid gaat boven alles, maar het is wel goed om bewust te zijn van de kosten. Daarom is het goed dat er een financiële adviescommissie is waar de gemeente Wassenaar in vertegenwoordigd is.”

De Wassenaarse VVD is blij met en trots op het werk van de Veiligheidsregio Haaglanden. Wij vinden het belangrijk dat veiligheid altijd beschikbaar is en willen iedereen erop wijzen dat er meer gebeurt dan dat u waarschijnlijk vermoedt. Kijkt u op de sites van de veiligheidsregio: www.vrh.nl of www.haaglandenveilig.nl en heeft u vragen stel ze dan aan hmulder@wassenaar.nl.    

Wassenaarse VVD gaat door voor een beter Wassenaar

VVD VVD Wassenaar 27-01-2023 01:11

Ook al is er op dit moment een hoop te doen om Wassenaar, de VVD-fractie werkt ondertussen gewoon door voor een beter Wassenaar. We spreken met inwoners, bereiden onze commissie- en raadsvergaderingen voor en zijn onder leiding van Klaas Tigelaar met zes van de acht raadspartijen prettig en constructief in gesprek over een nieuwe coalitie en een nieuw akkoord.

Namens de Wassenaarse VVD nemen fractievoorzitter Gerbrand Nijman en raadslid Charlotte Rogge deel aan de formatiegesprekken. Daarbij zetten zij zich in voor een akkoord dat realistisch en concreet uitvoerbaar is. Waarin ook de programmapunten van de Wassenaarse VVD herkenbaar naar voren komen. 

Gerbrand: “Met een solide begroting en passende bescheidenheid in de uitgaven, kunnen we heel veel voor elkaar krijgen. Geen onnodige lastenverzwaringen, waarbij de gemeente de tering naar de nering zal zetten. Zeker in deze voor veel Wassenaarders moeilijke en onzekere (financiële) tijden. En we zetten in op economische ontwikkeling in Wassenaar, waarbij de herinrichting van het centrum natuurlijk van belang is.” 

Andere punten waarop de Wassenaarse VVD verbetering wil realiseren, zijn de veiligheid en bereikbaarheid van Wassenaar. Charlotte: “Onze voorstellen voor een veilige fietsroute naar de sportvelden en een verkeersdoseerinstallatie om sluipverkeer tegen te gaan, zijn in de afgelopen periode unaniem aangenomen. Op deze onderwerpen blijven we samen aan de slag.” Daarnaast zet de Wassenaarse VVD zich onder meer in voor goede zorg- en onderwijsfaciliteiten en (sport-) voorzieningen voor iedereen, voor behoud van groen en een betaalbare energietransitie. 

Fractievoorzitter Gerbrand Nijman: “Om deze en andere zaken te kunnen realiseren, is het belangrijk dat er op korte termijn een nieuw en stabiel college komt.” De Wassenaarse VVD heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken en kijkt uit naar verdere constructieve gesprekken met de beoogde coalitiepartners.