Nieuws van politieke partijen in Wassenaar inzichtelijk

957 documenten

DLW is tegen autootje pesten

Democratische Liberalen Wasssenaar Democratische Liberalen Wasssenaar Wassenaar 29-09-2023 10:15

DLW is tegen autootje pesten – alleen maximaal 30 km/u waar dat vanwege de veiligheid nodig is

De huidige raadsperiode 2022-2026 kende geen gelukkige start. Door de val van het vorige college lagen veel plannen stil. Er was veel tijd verloren en dat zet druk op de komende periode. Een van de onderwerpen waarbij het nieuwe college een inhaalslag moet maken, is de wegencategorisering.

Door het landelijke Programma Duurzaam Veilig worden de wegen in Nederland ingedeeld in 3 categorieën, waarbij de veiligheid voor de weggebruikers wordt verhoogd als deze indeling consequent wordt doorgevoerd:

• stroomwegen: wegen met een primaire verkeersfunctie, zoals de Rijksstraatweg;

• gebiedsontsluitingswegen: wegen die bedoeld zijn om landelijk of stedelijk gebied te ontsluiten. De wegvakken hebben hierbij een doorstroomfunctie, terwijl de kruispunten uitwisseling van verkeer mogelijk maken met erftoegangswegen, zoals Prinsenweg;

• erftoegangswegen: wegen in een woonwijk.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is tegenstander van het idee van sommigen om voor alle wegen in Wassenaar een snelheidsbeperking toe te passen van 30 km/uur. Het openbaar vervoer moet wat ons betreft kunnen doorrijden en de hulpdiensten moeten snel ter plekke kunnen komen. DLW is geen partij die mensen uit hun auto wil pesten. Ons uitgangspunt is: maximaal 30 km/uur binnen de bebouwde kom, tenzij er sprake is van stroomwegen of gebiedsontsluitingswegen waar op een veilige manier harder gereden kan worden.

Het hanteren van een maximumsnelheid van 30 km/u op wegen waar zonder enig gevaar met gemak 50 km/u kan worden gereden, slaat wat ons betreft nergens op. Bovendien geldt dat auto’s bij 30 kilometer per uur 20% meer brandstof verbruiken en uitstoten dan bij 50 kilometer per uur en daardoor meer bijdragen aan de luchtvervuiling.

Juist de drukkere gebiedsontsluitingswegen moeten daarom wat DLW betreft 50 km/u-wegen blijven, om een vlotte doorstroming te bevorderen. Dit kan alleen veilig wanneer deze doorgaande wegen als zodanig worden ingericht. Dit betekent dat de fietsers zoveel mogelijk gescheiden worden van de weg door vrijliggende fietspaden of, als daarvoor de ruimte ontbreekt, brede fietsstroken. Fietsers en voetgangers op doorgaande wegen veilig moeten kunnen oversteken.

Wat het tegengaan van sluipverkeer betreft, wil DLW dat wordt onderzocht of sommige wegen uitsluitend toegankelijk kunnen worden gemaakt voor bestemmingsverkeer. Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen en door de plaatsing van camera’s bij in- en uitvalswegen.

Kortom, DLW is voor een nuchtere benadering van het wegencategoriseringsplan!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nl

Ondanks minder vliegtuigen meer herrie boven Wassenaar – wat gaat de gemeente doen?

Geslaagde raadsbrede verkeersbijeenkomst

VVD VVD Wassenaar 29-09-2023 09:07

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/53786/geslaagde-raadsbrede-verkeersbijeenkomst

Veel raadsleden en commissieleden bezochten afgelopen maandagavond De Paauw. Daar werd op initiatief van Charlotte Rogge, fractievoorzitter van de Wassenaarse VVD, een kennissessie met experts georganiseerd over verkeersveiligheid. 

Het doel van de sessie was helder: een gemeenschappelijke basis leggen en een gelijk kennisniveau creëren. Zodat het debat over verkeer straks op basis van feiten kan worden gevoerd. Charlotte opperde het idee voor de kennissessie in een commissievergadering en werkte dit uit samen met Marianne Wuite (D66), Annemarie Hofman-De Raad (LW!), Susanne van Eps-Habibe (GL) en Ber Wesselingh (HvW). Met uitstekende ondersteuning van de Wassenaarse griffie.

Wat is veilig?

Tijdens de avond gaven verschillende deskundigen hun perspectief. Puck Bakema, Projectleider Regio West van Veilig Verkeer Nederland ging in op verkeersveiligheid. En op het verschil tussen objectieve veiligheid (hoe het feitelijk is) en subjectieve veiligheid (hoe het voelt). In het eerste geval kun je veiligheid vergroten door bijvoorbeeld de weginrichting aan te passen; in het tweede geval is het van belang om te kijken naar beïnvloeding van het gedrag van de weggebruikers.

GO-Wat?

Rico Andriese, Adviseur Mobiliteit en Ruimte bij Goudappel, gaf een toelichting op de gebiedsontsluitende weg 30 km/u (GOW30). Dat is een relatief nieuwe wegcategorie waar verschillende gemeentes nu pilots mee starten. Van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag waren Jan Willem Immerzeel, Manager Afdeling Verkeer en Elke Helmus, Beleidsadviseur Verkeersveiligheid, aanwezig voor het regionale perspectief.

De automatische piloot

Waar de deskundigen het over eens waren, is het belang van eenduidigheid voor de veiligheid. Minder wisselende snelheden (bijvoorbeeld tussen de 50 en 30 km/u) is makkelijker voor de automobilist, want die rijdt voor het overgrote deel op de automatische piloot. 

Hoe de raadsleden alle informatie verder verwerken horen we terug in het verkeersdebat dat later dit jaar volgt. Voor de Wassenaarse VVD-fractie gaf deze avond in ieder geval stof tot nadenken.

Het onderhoud van groen, wegen en speeltoestellen.

Lokaal Wassenaar! Lokaal Wassenaar! Wassenaar 22-09-2023 08:15

Op 19 september werd in de gemeenteraad het beheerplan voor de jaren 2024 -2028 behandeld.

De huidige coalitie wil, in tegenstelling tot de vorige coalitie waar Lokaal Wassenaar aan deelnam, het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in zijn geheel op B niveau laten uitvoeren. De voet- en fietspaden voldoen nu al voor 95 % aan kwaliteitsniveau B. Er zal  dus maar weinig verschil zijn ten opzichte van de huidige situatie. In het akkoord dat Lokaal Wassenaar samen met VVD, Hart en Groen Links afsloot in juni 2022, was opgenomen dat al het onderhoud van groen, wegen etc. naar A-niveau zou gaan. Wij hebben dat niet voor niets indertijd zo vastgelegd. Wij zien dat in onze gemeente heel veel te verbeteren is aan het onderhoud van de openbare ruimte. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt dat heel belangrijk en is bereid om daar extra geld aan te besteden.

Het onderhoudsniveau B, wat staat voor ‘redelijk’, is in onze ogen niet voldoende. Je zal maar struikelen over een stoeptegel of je zal je kind maar laten spelen in een niet veilige speeltuin. Vandaar dat wij 19 september middels een amendement hebben geprobeerd om in ieder geval voor de onderdelen voet- en fietspaden en speeltoestellen het onderhoud van B naar  A-niveau te brengen. Veiligheid is belangrijk voor iedereen en daar mag niet op bezuinigd worden. We hebben er niet alles uit weten te halen, maar door oplettendheid van onze woordvoerder Annemarie Hofman-De Raad bleek dat er toch voldoende geld beschikbaar was om de speeltoestellen wel op A-niveau te onderhouden. Wethouder Koetsier heeft dit na doorvragen van Annemarie alsnog toegezegd.

Wij delen de zorgen over het onderhoud van de openbare ruimte van veel inwoners en wij blijven ons inzetten voor een schoon, heel en vooral veilig Wassenaar.

Schulden maken zet Wassenaarse zelfstandigheid op het spel

Charlotte Rogge nieuwe fractievoorzitter Wassenaarse VVD

VVD VVD Wassenaar 19-09-2023 10:00

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/53788/charlotte-rogge-nieuwe-fractievoorzitter-wassenaarse-vvd

De Wassenaarse VVD verwelkomt een nieuwe leider met frisse energie en ambitie. Charlotte Rogge-Schneider treedt in de voetsporen van Gerbrand Nijman als fractievoorzitter van de Wassenaarse VVD. Gerbrand zal zijn aandacht verleggen naar nieuwe internationale werkzaamheden. Hij blijft actief als Raadslid om een bijdrage te blijven leveren aan de gemeenschap. Sinds de zomer van 2020 heeft Gerbrand met toewijding de rol van fractievoorzitter vervuld. Hij speelde een sleutelrol als onderhandelaar bij diverse coalitievormingen. Zijn inzet en betrokkenheid waren essentieel bij het tot stand komen van het coalitieakkoord ‘Koersvast, open en betrokken’, waar Charlotte een belangrijke rol speelde als mede-onderhandelaar. 

Met Charlotte Rogge aan het roer staat de Wassenaarse VVD klaar om de belangen van de Wassenaarders te behartigen en concrete doelen voor Wassenaar te verwezenlijken. Charlotte staat bekend als doener. Zo maakte zij zich in de afgelopen periode in de gemeenteraad hard voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op onder andere Dr. Mansveltkade. Zij heeft ruime ervaring opgedaan binnen de VVD en zal het liberale geluid sterk laten horen in Wassenaar.

De Wassenaarse VVD-fractie kijkt vol vertrouwen uit naar de komende periode. De officiële overdracht van het fractievoorzitterschap vond plaats tijdens de raadsvergadering van 19 september 2023. Charlotte kijkt er met enthousiasme naar uit om de rol als fractievoorzitter op zich te nemen. Haar rol van vice-fractievoorzitter wordt overgenomen door Matthijs Stekelenburg.

Met volle energie weer aan de slag voor Wassenaar!

VVD VVD Wassenaar 15-09-2023 06:03

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/53717/met-volle-energie-weer-aan-de-slag-voor-wassenaar

Traditiegetrouw heeft de Wassenaarse VVD afgelopen weekend weer het nieuwe politieke seizoen afgetrapt met onze jaarlijkse fractiedag. Dit keer vond deze plaats in restaurant de Landbouw, al sinds 1868 een Wassenaars restaurant. We kijken hierbij altijd terug, staan stil bij wat er komen gaat zodat we met de juiste focus weer aan de slag kunnen. Het gaat ons hierbij altijd om de inhoud, want resultaten tellen.

Terugblik

Het is afgelopen jaar een bewogen en enerverend jaar geweest waarin veel gebeurd is. Met hoogte- en dieptepunten, zoals dat erbij hoort in de politiek. Met elkaar hebben we hier nog eens goed op gereflecteerd en stilgestaan bij wat er goed ging en lessen geleerd waar het beter kan of moet. De inhoud is hierbij voor de Wassenaarse VVD leidend, want uiteindelijk gaat het de Wassenaarders erom wat er concreet bereikt wordt.

Vooruitkijken

Als we vooruitkijken kunnen we zeggen dat er het komende politieke seizoen veel op ons als gemeenteraad zal afkomen. Het coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar’ zoals dat gesloten is door de Wassenaarse VVD, het CDA, D66, DLW en PvdA bevat veel ambitie om ons dorp goed te houden en beter te maken. Ons motto in de campagne was niet voor niets ‘Wassenaar blijft goed, wordt beter.’ Koersvast, open en betrokken zijn dan ook classificaties die wij graag gestand doen in onze rol als raads- en commissieleden.

Aan de slag!

De Wassenaarse VVD-fractie zal het college scherp blijven volgen als het gaat om werk te blijven maken van het uitvoeren van het coalitieakkoord. Uiteindelijk gaat het erom dat we concrete resultaten realiseren die bijdragen aan het oplossen van uitdagingen die er zijn. Denk hierbij aan (verkeers)veiligheid, een levendige dorpskern en ons dorp netjes onderhouden. Daar zetten wij, als doeners, graag onze schouders onder en wij zullen niet weglopen van onze verantwoordelijkheid die wij voelen voor Wassenaar. Dit doen we pragmatisch, met een liberaal kompas en altijd gefocust op de inhoud!

Start Sociaal Team

CDA CDA Wassenaar 09-09-2023 09:10

CDA Wassenaar - Start Sociaal Team : bereikbare zorg voor alle inwoners van Wassenaar! Uitgerust teruggekomen van het zomerreces woonde het CDA de opening bij van het Sociaal Team op 1 september. Een feestelijke mijlpaal vindt het CDA. Vanaf 1 september is er één loket voor alle zorgvragen. Alle inwoners kunnen hier terecht. Er is één telefoonnummer waar alle vragen gesteld kunnen worden. Daarnaast is er een balie in het Van Heeckerenhuis waar u gewoon naar binnen kan om uw vraag te stellen. Deze ene toegang tot zorg en hulp is een voorziening waar het CDA zich sterk voor heeft gemaakt het afgelopen jaar. Zorg die laagdrempelig is en als uitgangspunt heeft dat “de mens centraal staat” is mede door het CDA ingebracht in het Coalitieakkoord. Daarbij willen wij dat zoveel mogelijk preventieve zorg wordt geleverd zodat erger wordt voorkomen. Tegelijk levert dit kostenbesparingen op. Goede bereikbaarheid van het Sociaal Team is hierbij essentieel. Daarnaast vindt het CDA het van belang om onze inwoners steeds te blijven informeren dat dit loket bestaat en dat je er ook aan de balie terecht kan. Heldere informatie op de website die steeds actueel is, ziet het CDA ook als een aandachtspunt voor de komende jaren. Met dit ene loket hopen wij dat onze inwoners niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Of dat zij onnodig veel formulieren moeten invullen. Daarom is het CDA blij met de convenanten die op 1 september zijn gesloten. Daardoor zullen vragen snel en effectief kunnen worden doorgeleid naar de deskundigen. Sommige vragen kunnen al met één telefoontje worden afgedaan. Andere vragen behoeven overleg en meerdere deskundigen. De “triage” die nu ingericht is, zal de zorg toegankelijker maken verwachten wij. Voor welke vragen kunt u terecht? Vragen over opvoeding en zorg voor kinderen, geldzaken, huishoudelijke ondersteuning en welke steun er is voor mantelzorgers, vragen over psychische hulp en ook hoe ouderen mee kunnen blijven doen aan onze samenleving met informatie over activiteiten en zingeving. Het CDA is verheugd dat het Sociaal Team van start is gegaan en concreet vorm heeft gekregen, letterlijk! Hiermee is tegelijkertijd uitvoering gegeven aan plannen uit het Coalitie Akkoord van het CDA, VVD, D66, PvdA en DLW. Plannen die ten goede komen onze inwoners. Concrete resultaten tellen voor ons. Het CDA werkt aan lokale voorzieningen voor onze eigen Wassenaarders. Saskia Ettema-Walkate, Sabrina Everard, René Beerepoot (Wassenaar (cda.nl) , settema@wassenaar.nl)

CDA KADERNOTA

CDA CDA Wassenaar 09-09-2023 09:00

CDA Wassenaar: aan de slag met de Kadernota voor concrete resultaten! Dinsdag 27 juni. Raadsvergadering over de Kadernota. Namens het CDA Wassenaar spreekt Saskia Ettema-Walkate, fractievoorzitter, in de 1e termijn: “Voorzitter, het is een heuglijk moment: wij spreken vandaag over de Kadernota! Na intensieve coalitieonderhandelingen met als resultaat een coalitieakkoord op 11 maart, is nu het moment om te spreken over de maatschappelijke opgaven die voor onze inwoners zo belangrijk zijn. Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor betaalbare woningen, voor het sociaal domein, jongeren- en ouderenparticipatie, het behoud van ons theater en een dorpsmuseum in de Warenar, groen, duurzaamheid en verkeer en veiligheid. Er wordt met deze Kadernota ruim 2 miljoen Euro aan nieuw beleid uitgegeven. Dat komt ten goede aan de inwoners, aan voorzieningen in ons dorp en aan diepte investeringen die al langer op zich lieten wachten en waarvan de CDA fractie verheugd is dat die nu tot resultaat gaan leiden. Resultaten, dat is wat onze inwoners willen zien. Daar staat het CDA voor én daar gaat het CDA voor. Wij vinden het belangrijk niet langer te wachten, want met wachten wordt alles alleen maar duurder. Sommige projecten hebben al te lang moeten wachten. Aan de slag dus! Wij zien wij dat het College als uitgangspunt heeft dat er op een deugdelijke en zorgvuldige wijze wordt omgegaan met onze financiën. Geen geld oppotten, maar actief investeringen doen in voorzieningen voor de Wassenaarders. Dat is wat het CDA wil: op een verantwoordelijke manier ons huishoudboekje beheren. Dat is in lijn met de waarden van het CDA voor rentmeesterschap: het realiseren van maatschappelijke voorzieningen door verantwoordelijk beheer van onze financiën. Zo bieden wij onze kinderen en de generaties na ons een Wassenaar dat leefbaar is. Over ons huishoudboekje wil ik nog zeggen dat wij op 15 juni een uitgebreide technische toelichting kregen op de Kadernota. Een externe deskundige, die 30 jaar lang in financieel overheidsland werkzaam is, schetste de Wassenaarse situatie. Hij vergeleek onze financiële situatie met vergelijkbare gemeenten. Op alle fronten werd duidelijk dat Wassenaar er zeer positief voorstaat en dat onze financiën solide en sterk zijn. Ook bleek dat er weinig gemeenten zijn die er zo sterk voor staan als wij. Het is niet nodig om onze inwoners te belasten. Met deze Kadernota wordt duidelijk dat het College dat niet zal doen. En dat is de conclusie die het CDA hier trekt: Deze Kadernota toont dat alle plannen uit het Coalitieakkoord haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden zonder verhoging van kosten voor de inwoner. Deze Kadernota straalt daadkracht uit. Het College kan wat ons betreft nu aan de slag.” Kijk voor meer informatie over het CDA op: Wassenaar (cda.nl) Mail naar: settema@wassenaar.nl TEKST KADERNOTA Voorzitter, Het is een heuglijk moment: wij mogen vandaag debatteren over de Kadernota. Na intensieve coalitieonderhandelingen met als resultaat een coalitie akkoord dat op 11 maart is gepresenteerd en waarbij een College aan de slag ging, is nu het moment om met elkaar te spreken over de maatschappelijke opgaven die voor onze inwoners zo belangrijk zijn. Voorzitter, voordat ik verder ga deel ik graag de complimenten uit aan de ambtelijke organisatie en het College voor het werk dat geleverd is. In korte tijd is er hard gewerkt om tot dit resultaat te komen. Hulde! Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor maatschappelijke investeringen tijdens de coalitie onderhandelingen. Dat zijn de opgaven op het gebied van woningbouw, het sociaal domein, onze jeugd, cultuur, groen en duurzaamheid, verkeer en verkeersveiligheid. Er wordt met deze Kadernota ruim 2 miljoen Euro aan nieuw beleid uitgegeven. Dat komt ten goede aan de inwoners, aan voorzieningen in ons dorp en aan diepte investeringen die al langer op zich lieten wachten en waarvan de CDA fractie verheugd is dat die nu tot resultaat gaan leiden. Resultaten, dat is wat onze inwoners willen zien. Resultaten is waar het CDA voor gaat én voor staat. Over drie jaar willen wij de inwoners laten zien dat wij met z’n allen bezig zijn geweest voor ons dorp en dat er concrete resultaten zijn. Daarnaast vinden wij het van belang dat wij niet langer wachten, want met wachten wordt alles alleen maar duurder. Sommige projecten hebben al te lang moeten wachten. Aan de slag dus! Tegelijk zien wij dat het College als uitgangspunt heeft dat er op een deugdelijke en zorgvuldige wijze wordt omgegaan met onze financiën. Geen geld oppotten, maar actief investeringen doen in voorzieningen voor de Wassenaarders. Dat is wat het CDA heeft gewild toen zij aan de onderhandelingstafel zat: dat wij op een verantwoordelijke manier ons huishoudboekje beheren. Dat is in lijn met de waarden van het CDA om rentmeesterschap uit te oefenen. Met het realiseren van maatschappelijke voorzieningen en tegelijkertijd beheren van onze financiën op een verantwoordelijke manier bieden wij onze kinderen en de generaties na ons een Wassenaar dat leefbaar is. Over ons huishoudboekje wil ik nog zeggen dat wij op donderdag 15 juni als raadsleden een uitgebreide technische toelichting kregen op de Kadernota. Een externe deskundige, die al 30 jaar lang in financieel overheidsland werkzaam is, schetste de Wassenaarse financiële situatie. Hij vergeleek onze financiële situatie met vergelijkbare gemeenten. Op alle fronten werd duidelijk dat Wassenaar er zeer positief voorstaat en dat onze financiën solide en sterk zijn. Ook bleek dat er weinig gemeenten zijn die er zo sterk voor staan als wij. Het is niet nodig om onze inwoners te belasten. En met deze Kadernota wordt duidelijk dat het College dat ook niet zal doen. En dat is ook de conclusie die onze fractie hier vanavond trekt: Deze Kadernota laat zien dat alle plannen uit het Coalitie akkoord en ook projecten die al beleid waren, haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden. En dat zonder verhoging van kosten voor de inwoner. Deze Kadernota straalt daadkracht uit. Het College kan wat ons betreft nu aan de slag. Graag ga ik hieronder in op de onderdelen die wij belangrijk vinden. Wonen Woningbouw is nodig om al die leerkrachten, verplegend personeel, politie- en brandweermensen en al die mensen die van belang zijn om ons dorp leefbaar te houden, te kunnen huisvesten. Om onze samenleving vitaal te houden. Het CDA is daarom verheugd dat in deze Kadernota “wonen” hoog op de prioriteitenlijst staat. Zo zal op korte termijn gestart worden met het uitplaatsen van de gemeentewerf, zodat gesaneerd kan worden. Vervolgens zullen daar plannen voor woningbouw uitgewerkt worden. Voor jong en oud en voor gezinnen. Met ook 30% sociale woningbouw. Verder heeft het CDA de afgelopen week laten weten dat wij het zoeken naar een locatie voor een te bouwen schoolgebouw aan de Burmanlaan, steunen. Daar kunnen de Jozef en de Baptistschool samengaan. Als op deze locatie één nieuwe school kan worden gebouwd, komen de bestaande schoollokaties vrij voor woningbouw. Dat is voor ons heel belangrijk. In het coalitieakkoord is afgesproken dat daar sociale woningbouw, middenhuur en middenkoop komt. Precies voor de doelgroepen die ik hier eerder noemde. Daarnaast zal met een fusie van de scholen een kwaliteitsimpuls worden geven aan het onderwijs en aan de buurt. Als een Integraal Kind Centrum tegelijkertijd gerealiseerd wordt, wordt voorzien in een behoefte van ouders met kinderen aan extra kinderopvang. Als vervolgens het Gezondheidscentrum op de plek van de Jozefkerk wordt gerealiseerd, wordt in één klap de behoefte van maatschappelijke voorzieningen voor zorg, onderwijs en opvang als ook voor betaalbare woningen waargemaakt. Concrete resultaten die nodig zijn. Uitdrukkelijk wil ik hier noemen dat tijdige en actieve betrokkenheid van onze buurtbewoners bij al deze projecten een voorwaarde is. Participatie zorgt voor een breder draagvlak en begrip. Liever een beetje meer, dan te weinig. Een aantrekkelijke dorpskern CDA is verheugd om te zien dat de wethouder vol aan de slag is gegaan met het revitaliseren van onze dorpskern. In korte tijd en in breed overleg met alle belanghebbenden is de uitvoering van het oorspronkelijke plan opgepakt. De vertraging van het project heeft helaas wel extra kosten met zich meegebracht. Het CDA ziet gelukkig dat met externe financiering de totale kosten lager zullen uitvallen. Cultuur Het CDA is blij dat in de Warenar het theater behouden wordt en tegelijk een haalbaarheidsstudie wordt gedaan om een dorpsmuseum te huisvesten, ons eigen Wassenaarse museum. De combinatie met een sociale en maatschappelijke functie is een logische op deze centrale plek. Sociaal Domein Het CDA is ook verheugd te zien dat de maatschappelijke opgaven in het Sociaal Domein daadwerkelijk aangepakt worden. Dat er nu snelle stappen gezet worden om het Sociaal Team van de grond te krijgen. Dat er alles aan wordt gedaan om inwoners preventief te helpen. Dat dit loket makkelijk toegankelijk is. En dat je er snel en vriendelijk wordt geholpen. Dat ieder op een effectieve manier wordt doorverwezen. In Wassenaar lopen wij voorop met onze preventieve aanpak, zoals met ons Sociaal Team. Wij willen dat er door preventieve effectieve hulp instroom op duurdere en zwaardere trajecten wordt beperkt. Het doel is zowel een gezonde, sterke samenleving te hebben en tegelijk de zorgkosten te verminderen. Met de ontvlechting van de organisatie voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), het laatste deel van de ambtelijke ontvlechting, komt de Wmo hulp en service dichterbij huis. Afgelopen week bezochten wij het nieuwe Jeugdhonk aan de Dr. Mansveltkade. Het College heeft ingezien dat er behoefte is aan een vaste plek voor onze Wassenaarse jeugd. Met hulp van ouders, de jeugd zelf en het Jongerenwerk is er in recordtijd een concrete plek gerealiseerd. Het CDA wordt blij van dit snelle traject waardoor voor onze jongeren Wassenaar leefbaarder wordt. Wel hebben wij nog een vraag: In het Coalitieakkoord is afgesproken dat er een vorm van jeugdparticipatie wordt ingericht. Zoals een Jongerenraad of een andere langdurige vorm van participatie. Hoe gaat de portefeuillehouder dit vorm geven? Heel belangrijk vindt mijn partij de ouderenparticipatie, zoals die is voorzien in de Kadernota. Zij kunnen duidelijk maken waar de daadwerkelijke behoeften liggen. Op korte termijn de Inclusieagenda gaan uitvoeren is voor ons ook een belangrijk punt. Het duurt ons al te lang. Wij zien uit naar het realiseren van concrete aanbevelingen. Verkeer en veiligheid, groen en duurzaam Veiligheid op de weg is voor ons een uitgangspunt dat wij nu terugzien in de ambities van de Kadernota. Wij steunen de opgaven die er voor ons liggen. Wederom een kans om onze inwoners te tonen dat resultaten er toe doen. Ons dorp is een groene oase in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat wil het CDA behouden. In de Kadernota zien wij terug dat het College dit serieus neemt en hiermee verder aan de slag gaat. Ook voor wat betreft de beheerstaken. Ten aanzien van de noodzakelijke duurzaamheidsopgaven, wordt er gestaag verder gewerkt, op naar resultaten en vooruitgang. Zoals ik al zei: onze fractie ziet in deze Kadernota resultaten. Voorzitter, ik sluit af met het volgende: Laten we de komende jaren samen met elkaar aan de slag gaan voor onze inwoners!

Ondanks minder vliegtuigen meer herrie boven Wassenaar – wat gaat de gemeente doen?

Democratische Liberalen Wasssenaar Democratische Liberalen Wasssenaar Wassenaar 08-09-2023 13:58

Recent heeft onze overheid bekend gemaakt het aantal vluchten van en naar Schiphol te verminderen van 500.000 naar 440.000 vluchten. Tegelijkertijd zal gebruik worden gemaakt van banen die zo min mogelijk mensen hinder geven van vliegtuiggeluid, zo wordt gesteld. De Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan zullen om die reden minder intensief worden gebruikt.

Omdat wij echter in de aanvliegroute van de Kaag- en de Polderbaan liggen zal er, ondanks de beoogde krimp, voor ons juist sprake zijn van meer overkomende vliegtuigen met een evenredige stijgende geluidsoverlast. En dat terwijl uit de drie Wassenaarse Sensornet-meetpunten op de Generaal Winkelmanlaan, de Raadhuislaan en de Johan de Wittstraat (rechtstreeks te volgen op internet) blijkt dat de gemiddelde toegestane vliegtuiggeluidsbelasting van 45 dB(A) nu al bijna voortdurend wordt overschreden. Tot vaak wel tegen de 90 dB(A) aan toe. Let op: 10 dB(A) meer is al een verdubbeling van het geluid!

Uit openbare, en eveneens via internet zichtbare, transpondergegevens kan worden geconstateerd dat sommige vliegtuigen zelfs onder de 500 meter vlieghoogte over Wassenaar heenkomen en daarbij ver boven de toelaatbare geluidsnorm uitkomen. Dat dit ernstige geluidshinder oplevert voor onze inwoners moge duidelijk zijn. Overigens heeft zo’n lage vlieghoogte ook negatieve gevolgen voor onze Natura2000-gebieden vanwege de hogere stikstof-uitstoot.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wil mede hierom de zweefvliegers op Valkenburg terug hebben. De verkeersvliegtuigen moeten dan hoger over Wassenaar heen, hetgeen heel veel geluidsoverlast kan voorkomen en zal leiden tot een verminderde stikstof-uitstoot.

Onlangs stelde ik namens onze fractie raadsvragen over deze problematiek. Ik ben benieuwd wat Wassenaar gaat ondernemen!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nl

Een nieuw seizoen met een compacte ambtelijke organisatie en een ambitieus college – en dóórrr!

Ons dorp moet schoon, heel en veilig zijn

VVD VVD Wassenaar 01-09-2023 09:01

Wassenaar wordt onderhouden

In het huidige coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de komende jaren het onderhoudsniveau van onze openbare ruimte naar niveau B willen brengen. Dit is het meest kostenefficiënte onderhoudsniveau wanneer je onder meer kijkt naar de inspanning die nodig is, het gewenste resultaat en wanneer vervangingsinvesteringen nodig zijn. 

Schoon, heel en veilig

Eén van de speerpunten van de Wassenaarse VVD is dat ons dorp schoon, heel en veilig is. Dit houdt in dat de openbare ruimte goed en efficiënt onderhouden wordt en dat er minimale oneffenheden zijn. We zorgen er op deze wijze voor dat we per gebied doen wat nodig is. Dit vraagt om maatwerk, prioritering en fasering. En als het gaat om bestrating in de openbare ruimte dient er een inhaalslag gemaakt te worden.

Beheervisie en aan de slag!

Het college heeft bovenstaande accenten verwerkt in een beheervisie, die volgende week wordt besproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Uit deze visie volgen ook instandhoudingsplannen. Wat de Wassenaarse VVD betreft wordt hiermee de juiste stap voorwaarts gezet. We willen toch allemaal trots kunnen zijn op ons dorp en dat alles in goede staat is? De Wassenaarse VVD zal de vinger aan de pols houden waar nodig.

Meld ook zelf waar het beter kan

In de ‘MijnGemeente’ App (te downloaden op een telefoon) kunnen Wassenaarders ook zelf eenvoudig en snel meldingen maken van plekken in ons dorp die aandacht behoeven. Dit helpt zeker, zodat onze gemeente gericht en adequaat acties kan ondernemen.

Vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Stuur een e-mail naar Matthijs Stekelenburg (woordvoerder) via mstekelenburg@wassenaar.nl 

Schulden maken zet Wassenaarse zelfstandigheid op het spel

Lokaal Wassenaar! Lokaal Wassenaar! Wassenaar 31-08-2023 06:05

In de Voorjaarsnota van dit jaar stond het te lezen: het nieuwe college wil dat Wassenaar wil zich in de schulden gaat steken. Hierover heeft nog geen debat plaatsgevonden in de Raad. Wij hebben de vakantie gebruikt om ons in de inhoud te verdiepen en doen bij deze de eerste aftrap tot het debat.

Natuurlijk zal het college schermen met algemene uitgangspunten over solvabiliteit die door accountants zijn opgelepeld. Dit zijn uitgangspunten die gemiddelden zijn; je moet bij dit soort cijfers ook de context in ogenschouw nemen.

Kijk eens goed naar onze gemeente Wassenaar, we zijn geen grote gemeente. Als er bij een grote gemeente zoals Utrecht of Amersfoort zaken financieel uit de hand lopen, dan springt het Rijk bij. Dat zijn gemeenten

. Maar als een gemeente als Wassenaar in de financiële problemen komt, dan springt het Rijk ook bij, maar wordt er vervolgens een voorwaarde aan gesteld. Na financiële sanering wordt Wassenaar samengevoegd met Den Haag.  En u kunt zich wel indenken wat er dan gebeurt met de woningprijs, de groene zone, het zwembad, politiebureau, bibliotheek, brandweer, buurthuizen, etc., etc. Daar gaat dan de gemeenteraad van Den Haag over en die zet de beslissingen af tegen de noden van de Schilderswijk en Transvaal.

Op dit moment lopen de Wassenaarse bestuurders nog met opgeheven hoofd door het provinciehuis; er zijn vijf gemeenten in Nederland zonder schulden en Wassenaar is er één van. Wij hoeven niet bang te zijn voor de accountantscontrole, onze financiële situatie is robuust.

Als je weet dat 2026 een heel lastig financieel jaar gaat worden voor gemeenten, ze noemen het een

, dan ga je nu toch niet beginnen met het aangaan van schulden? Wij hebben ons inhoudelijk hier heel goed in verdiept en zijn klaar voor het debat hierover.

We roepen de VVD op om hier toch onze kant te kiezen; zij hebben zich immers altijd sterk gemaakt voor het op orde houden van de financiën. Ook met het oog op onze zelfstandigheid.

Het doet Wassenaar absoluut geen goed als de huidige gelegenheidscoalitie onze goede financiële positie in drie jaar teniet laat gaan.