Nieuws van politieke partijen over Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) inzichtelijk

87 documenten

Camera bewaking bij milieu parkjes!

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 16-10-2019 20:14

In juni 2018 heeft onze fractievoorzitter Jeroen Meulenberg schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om harder op te treden tegen het illegaal dumpen van afval bij containerparken. Er zijn toen waarschuwingsborden geplaatst, er heeft communicatie plaatsgevonden in ” `t Waekblaad” en de controles door boa`s zijn geïntensiveerd. Helaas is aantal illegale dumpingen hierdoor niet afgenomen.

Bij de algemene beschouwingen in november 2018 heeft PNES daarom een motie ingediend om het plaatsen van camera`s te onderzoeken, met als resultaat dat er nu een pilot wordt gehouden met camerabewaking op de Nieuwe Markt in Echt en de Reinout van Gelderstraat in Susteren. Hopelijk schrikt dit deze aso`s wel af. De boete bedraagt €90,-

Onlangs is de ezel, het boegbeeld ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 22-08-2019 11:02

Onlangs is de ezel, het boegbeeld van kinderboerderij ’t Hertenspoor in Echt, overleden. Om een nieuwe ezel te kunnen afschaffen hebben de vrijwilligers die de kinderboerderij runnen een doneeractie gestart. PNES waardeert de inzet van de vrijwilligers en ondersteunt deze doneeractie. Met de fractie hebben we een donatie gedaan. Wie volgt er?

Gemeente Echt-SusterenDeze zomer ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 21-08-2019 15:01

Ouderenzorgwoningen voor echtparen ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 08-08-2019 13:11

Ouderenzorgwoningen voor echtparen in Echt. In Echt komt een woonzorgcentrum voor ouderen, gericht op de opvang van echtparen. Oudere stellen van wie één partner een indicatie verpleeghuiszorg heeft, kunnen er samen wonen. De zorgwoningen komen in het pand aan de Peijerstraat waar in vroeger jaren de bereden politie was ondergebracht. Als alles meezit, kunnen de eerste bewoners er vanaf februari volgend jaar terecht. De vraag naar ouderenzorg waarbij paren samen kunnen blijven, groeit. Met woon-zorg huisvesting en de huiskamer (plus en extra) projecten zet het huidige gemeentebestuur er vol op in om de mensen die onze gemeente gemaakt hebben tot wat het nu is een waardige oude dag te kunnen bieden.

Ouderenzorgwoningen voor echtparen in Echt

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 08-08-2019 13:00

In Echt komt een woonzorgcentrum voor ouderen, gericht op de opvang van echtparen. Oudere stellen van wie één partner een indicatie verpleeghuiszorg heeft, kunnen er samen wonen.

De zorgwoningen komen in het pand aan de Peijerstraat waar in vroeger jaren de bereden politie was ondergebracht. Het uit 1905 stammende pand krijgt hiermee na jaren leegstand een zinvolle herbestemming.

In de komende weken starten de bouwwerkzaamheden. Als alles meezit, kunnen de eerste bewoners er vanaf februari volgend jaar terecht. De vraag naar ouderenzorg waarbij paren samen kunnen blijven, groeit.

Met woon-zorg huisvesting en de huiskamer (plus en extra) projecten zet het gemeentebestuur er vol op in om de mensen die onze gemeente gemaakt hebben tot wat het nu is een waardige oude dag te kunnen bieden.

Onderstaand een foto uit 1905 van de toen pas geopende marechaussee kazerne aan de Peijerstraat.

Echt-Susteren verlengt en verruimt starterslening!

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 05-08-2019 20:43

Het binden van jongeren aan onze gemeente is een belangrijk speerpunt van PNES. Mede in het kader van de vergrijzing is het belangrijk om onze gemeente aantrekkelijk te maken / houden voor jongeren. Een van de genomen maatregelen is het verruimen van de starterslening zodat jongeren makkelijker een huis kunnen kopen in onze gemeente. Starters die voor de lening in aanmerking willen komen, mogen nu een huis kopen van maximaal 173.000 euro. Deze maximale aankoopprijs wordt verhoogd naar 185.000 euro. Starters kunnen maximaal 37.000 euro lenen waarmee ze het verschil kunnen overbruggen tussen koopprijs en het bedrag dat ze aan hypotheek kunnen krijgen op basis van het inkomen.

Wel is het belangrijk dat er dan ook voldoende starterswoningen beschikbaar zijn. Tijdens de raadsvergadering van 11 juli heeft de wethouder toegezegd op korte termijn een plan van aanpak te presenteren voor de realisatie van meer starterswoningen in Echt-Susteren.

Echt-Susteren verlengt en verruimt ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 05-08-2019 19:57

Echt-Susteren verlengt en verruimt starterslening! Het binden van jongeren aan onze gemeente is een belangrijk speerpunt van PNES. Mede in het kader van de vergrijzing is het belangrijk om onze gemeente aantrekkelijk te maken / houden voor jongeren. Een van de genomen maatregelen is het verruimen van de starterslening zodat jongeren makkelijker een huis kunnen kopen in onze gemeente. Starters die voor de lening in aanmerking willen komen, mogen nu een huis kopen van maximaal 173.000 euro. Deze maximale aankoopprijs wordt verhoogd naar 185.000 euro. Starters kunnen maximaal 37.000 euro lenen waarmee ze het verschillen kunnen overbruggen tussen koopprijs en het bedrag dat ze aan hypotheek kunnen krijgen op basis van het inkomen. Wel is het belangrijk dat er dan ook voldoende starterswoningen beschikbaar zijn. Tijdens de raadsvergadering van 11 juli heeft de wethouder toegezegd op korte termijn een plan van aanpak te presenteren voor de realisatie van meer starterswoningen in Echt-Susteren. Informatie en aanvragen van de starterslening kan via de volgende link: https://www.echt-susteren.nl/starterslening

Update status uitvoering ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 20-07-2019 09:06

Update status uitvoering gebiedsvisie Pey In samenwerking met burgers, verenigingen en de klankbordgroep “Groot Pey” is de gebiedsvisie Pey opgesteld. Dit betreft een visie over de toekomst en leefbaarheid van Pey. PNES heeft deze gebiedsvisie omarmd en uitvoering ervan tot een van onze speerpunten voor de periode 2018-2022 gemaakt. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is benoemd tot projectwethouder en is na zijn benoeming doortastend aan de slag gegaan. Na een jaar van voorbereiding nadert nu een aantal deelprojecten het stadium van uitvoering. Bij de presentatie in december 2017 was de gebiedsvisie Pey nog een stuk papier zonder financiële dekking. Binnen de coalitie heeft PNES er zich sterk voor gemaakt dat de noodzakelijke middelen beschikbaar komen. De gemeenteraad heeft op 11 juli jongstleden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In totaal is de komende jaren 6,5 mln. gereserveerd voor uitvoering van 7 deelprojecten uit de gebiedsvisie Pey. Bij onderstaande deelprojecten is de prioriteit gelegd. 1. Gemeenschapshuis Peijerhoaf; 2. Omgeving patronaat/ dorpshart Pey 3. Chatelainplein; 4. Omgeving Lisweg/Clarastraat; 5. Herinrichting gebied Heerweg/Kleefstraat 6. Houtstraat/Martinusstraat: 7. Wolfsberg Voor de actuele stand van zaken en een beschrijving van de beoogde ontwikkeling van bovenstaande 7 deelprojecten zie de volgende link: https://pnes.nl/update-status-uitvoering-gebiedsvisie-pey/

Update status uitvoering gebiedsvisie Pey

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 20-07-2019 09:00

In samenwerking met burgers, verenigingen en de klankbordgroep “Groot Pey” is de gebiedsvisie Pey opgesteld. Dit betreft een visie over de toekomst en leefbaarheid van Pey. PNES heeft deze gebiedsvisie omarmd en uitvoering ervan tot een van onze speerpunten voor de periode 2018-2022 gemaakt. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is benoemd tot projectwethouder en is na zijn benoeming doortastend aan de slag gegaan.

Na een jaar van voorbereiding nadert nu een aantal deelprojecten het stadium van uitvoering. Bij de presentatie in december 2017 was de gebiedsvisie Pey nog een stuk papier zonder financiële dekking. Binnen de coalitie heeft PNES er zich sterk voor gemaakt dat de noodzakelijke middelen beschikbaar komen. De gemeenteraad heeft op 11 juli jongstleden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In totaal is de komende jaren 6,5 mln. gereserveerd voor uitvoering van 7 deelprojecten uit de gebiedsvisie Pey.

Bij onderstaande deelprojecten is de prioriteit gelegd.

Gemeenschapshuis Peijerhoaf;

Omgeving patronaat/ dorpshart Pey

Chatelainplein;

Omgeving Lisweg/Clarastraat;

Herinrichting gebied Heerweg/Kleefstraat

Houtstraat/Martinusstraat:

Wolfsberg

In het najaar 2019 zal een voorlichtingsavond worden gehouden waarbij de inwoners van Pey nader geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen.

Onderstaand in het kort op hoofdlijnen de actuele stand van zaken en een beschrijving van de beoogde ontwikkeling.

In overleg met de klankbordgroep Groot Pey en het verenigingsleven in Pey is gekozen voor realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis in de voormalige Pejjerhoaf. Deze locatie biedt de mogelijk om het aanwezige zalencomplex in de voormalige Pejjerhoaf te koppelen aan de naastgelegen Fanfarezaal Lei van Naer. Daardoor ontstaan er mogelijkheden om naast verenigingsgebonden activiteiten ook grotere evenementen te organiseren. De voormalige Pejjerhoaf is aangekocht begin 2019. Het beheer en de exploitatie van het pand is in handen van de stichting MFC Pey.

2. Omgeving patronaat / dorpshart Pey

Reeds jaar en dag bestaat de wens in Pey om de omgeving van het patronaat opnieuw in te richten met o.a. een plein. Het plein moet naast een verblijfsfunctie ook kunnen dienen als overloop voor de parkeerdruk op de Lisweg en in de avonduren in de Schoolstraat. Om daarvoor de benodigde ruimte te verwerven is door de gemeente het pand Kerkstraat 5 aangekocht. Verwerving van het naastgelegen oude jongenspatronaat (niet zijnde het home van scouting Maria Goretti) biedt een goede mogelijkheid tot pleinvorming. Onderhandelingen met de eigenaar van het patronaat hebben er toe geleid dat de verwerving van dit pand tot de mogelijkheden behoort. Gelet op de parkeerdruk in het gebied Lisweg – Houtstraat – Schoolstraat pleiten wij er voor de realisatie van een plein bij het patronaat te bespoedigen (uitvoering in 2020).

Het Chatelainplein behoeft een opfrisbeurt. Het plein zelf is verouderd, de omgeving bestaat uit veelal leegstaande kantoor- en winkelpanden. Verpaupering dreigt. Daarom is er gekozen voor een opwaardering van deze “rotte plek” in wording. De gemeente wil de opwaardering van het plein vormgeven door:

* Transformatie met functieverandering van de leegstaande voormalige kantoorpanden (Rabobank), supermarkt en dokterspraktijk.

* Opwaardering van het plein als zodanig.

* Herinrichting van de omliggende straten, inclusief vernieuwing van het riool maken eveneens deel uit van de remake.

Andere straten in het gebied Dorpstraat en Houtstraat volgen in de periode 2024-2025.

De omgeving van de Lisweg wordt gekenmerkt door een drukke verkeerssituatie met parkeerproblematiek en een drukke aan- en afvoer van verkeer via de Lisweg naar de Clarastraat. De parkeerdruk zal verder toenemen door het gebruik van de Pejjerhoaf als gemeenschapshuis en een mogelijke uitbreiding van de supermarkt. Ongeacht de ontwikkelingen rond de supermarkt is het noodzakelijk het gebied, verkeerstechnisch bezien, te ontlasten. Daarvoor kunnen drie middelen worden ingezet:

Vergroten van de parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving door herinrichting van de locatie van Handboogvereniging de Ster. De vereniging moet hiervoor verplaatst worden naar  een andere locatie (Bandertcomplex),

* Het realiseren van nieuwe parkeergelegenheid door herinrichting van het gebied bij het patronaat en

* Verbetering van routering van snel- en langzaam verkeer op de Lisweg en Clarastraat richting Houtstraat.

Het project omvat de herinrichting van de straten en vernieuwing van het riool. Het project is reeds in uitvoering. WoonGoed 2 Duizend zal op korte termijn starten met de verduurzaming van zijn woningbezit in het gebied. Het woon- en leefklimaat krijgt daardoor een flinke opwaardering.

Judoclub Hercules gaat zijn accommodatie aan de Martinusstraat verruilen voor een nieuwe accommodatie in het Bandertcomplex. In het nieuwe gebouw wordt tevens een regionaal trainingscentrum gevestigd voor lokaal, regionaal en provinciaal judotalent. De huidige accommodatie aan de Martinusstraat komt vrij voor een nieuwe ontwikkeling. Ook de voormalige landbouwschool staat leeg. Gekozen is voor een lokale ontwikkeling met woningbouw, waaronder appartementen in het schoolgebouw. Om de parkeersituatie in de omgeving te verbeteren wordt onderzocht of de bestaande groenstrook op de hoek Ridderlaan / Houtstraat ingericht kan worden als parkeerstrook (circa 6 parkeerplaatsen).

De situatie op de Wolfsberg vraagt om aandacht. Onder natte weersomstandigheden is er een probleem met de riolering. De straat is opvallend druk met verkeer van en naar het achterliggende recreatiegebied. Vanuit de invalshoek toerisme is het realiseren van een zitgelegenheid bij de entree vanuit het Kranenbroek voor de vele fietstoeristen, wandelaars en pelgrims van het Pieterpad een wens. Het straatbeeld maakt een rommelige indruk, die met kleine aanpassingen voor de korte termijn — vooruitlopend op een renovatie van het riool en herinrichting – al verbeterd kan worden. Wij willen aan de wensen van de inwoners van de Wolfsberg tegemoet komen met een twee fasen plan, waarbij voor de korte termijn enkele kleinschalige maatregelen worden genomen om het verkeer te reguleren en recreanten een rustplek te gunnen. Zo is de buurt in overleg met de nabij gelegen manege over een mogelijke wijziging van de entree. Tevens willen we aansluiten bij wijzigingen in de inrichting van het WML terrein, die op korte termijn gaan plaatsvinden. Voor de lange termijn staat dan de herinrichting van de straat met vernieuwing van het riool op de planning.

PNES verzoekt college om plan van ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 13-07-2019 09:05

PNES verzoekt college om plan van aanpak op te stellen voor herontwikkeling Bovenstestraat zuid! Tijdens de raadsvergadering van woensdag jongstleden heeft PNES het college van B&W verzocht om een integraal plan van aanpak op te stellen voor herontwikkeling van de Bovenstestraat zuid. Het gebied kampt met grote leegstand en vervallen panden. In de crisis jaren is het mooie plan voor de bouw van appartementen op de locatie Apollo helaas ook gesneuveld. Verloedering ligt dan ook op de loer en actie is vereist! Een motie van PNES om dit plan van aanpak uiterlijk het 1e kwartaal van 2020 aan de raad te presenteren werd aangenomen. Een andere motie van PNES om, door het invoeren van een leegstandsbelasting, lagere huurprijzen te bewerkstellingen en zodoende de grote leegstand in winkelcentra tegen te gaan, bleek helaas juridisch niet haalbaar.