Nieuws van politieke partijen over Progressief PN inzichtelijk

25 documenten

Voorstanders MFR Delft-Rotterdam

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 01-03-2024 10:15

De fietsverbinding tussen Delft en Rotterdam komt er!

En dat is goed nieuws voor onze inwoners, vinden de fracties van D66, VVD, Progressief PN, PvdD, FG, CU/SGP. Als de fiets pakken om naar het werk te gaan aantrekkelijk is, betekent dat meer keuze voor de inwoners. Bovendien willen we af van de schadelijke uitstoot en investeren we zo flink in de natuur.

VVD ziet dat de autowegen nu al vol zijn. Gert-Jan Klapwijk waarschuwt: “De drukte van het verkeer neemt steeds toe, er wonen steeds meer mensen in onze directe omgeving en met elektrische fietsen en speed pedelecs wordt het steeds makkelijker om grotere afstanden te overbruggen met de fiets.”

Jaap Koole (D66) noemt het succes van de metroverbinding tussen Rotterdam en Den-Haag. Hetzelfde verwacht D66 van deze fietsroute: “Snelle en veilige fietsroutes bevorderen het gebruik van de fiets in plaats van het autogebruik voor het woon-werkverkeer. Bovendien staat de luchtkwaliteit en de natuur staat al onder druk in onze regio en op de fiets stappen is ook beter voor de mens zelf.”

Het stimuleren van fiets en openbaar vervoer is een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van Progressief PN. Kavita Hira neemt het op voor de vele inwoners die gebruik zullen gaan maken van deze fietsroute. Bovendien investeren we zo in een leefbare gemeente. Dat gaat niet alleen over klimaatverandering, maar ook over het beschermen van onze natuur en het bevorderen van biodiversiteit.

Aandacht voor de natuur en bewonersparticipatie

Op het voorstel van het College kwam veel kritiek vanwege de ligging naast een natuurgebied en de bezwaren van omwonenden. Enkele partijen waren toen het voorstel in november besproken werd ook nog niet helemaal overtuigd.

Inmiddels is PvdD overtuigd. Carla van Viegen: “Het verbinden van natuurgebieden is van essentieel belang om een robuust netwerk te krijgen in een verstedelijkt gebied als de onze en er dus ruimte wordt geboden dat dieren zich kunnen verplaatsen.” Inmiddels is er meer duidelijkheid over de ecologische gevolgen voor de Ackerdijkse Plassen en ziet PvdD mogelijkheden om met diervriendelijke verlichting en inzaaien van bloemen en kruiden ter bevordering en de insectenstand het plan nog beter te maken.

Voor de fractie CU/SGP is naast de ecologische meerwaarde van het ecoduct de verdere participatie van de belanghebbenden over de inpassing van de fietsroute nog van belang. Voorts heeft het college toegezegd, op verzoek van Rob van der Welle, om de vervolgstappen actief te delen met de raad. Ook riep hij het College verder op de mogelijke schade aan woningen goed op te vangen. Nita Graafland (FG) ging een stap verder. Zij diende, samen met de fracties van D66, VVD, Progressief PN en Partij voor de Dieren, een amendement in om omwonenden een stem te geven de route zodanig te verschuiven dat de overlast voor hen beperkt wordt.

Nieuws uit de fractie – februari 2024

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 12-02-2024 09:07

In deze nieuwsbrief een oproep voor een groene buitenactiviteit, de fractie werkt aan social media-vaardigheden, motie sociaal raadslieden unaniem aangenomen en de ambities voor het Dwarskadegebied.

Wie gaat zaterdag 6 april mee de polder in?

Vorig jaar in januari organiseerden wij samen met PvdA Delfland en Water Natuurlijk Delfland een werkbezoek rond het thema waterkwaliteit. Door de weersomstandigheden konden we helaas niet het gebied in. En dat terwijl het een weidevogelkerngebied is met een aantal interessante wateraspecten. Daarom gaan we alsnog op excursie, onder leiding van Richard Smokers, voorzitter van de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker!

Datum: zaterdag 6 april 2024 om 10.00 (bij heel slecht weer wijken we uit naar een week later).

We starten bij parkeerplaats “De Groene Keijzer”. Deze ligt aan de Zuideindse weg in Delfgauw, het adres is Zuideindse weg 39, 2645 BE Delfgauw. (Vanuit Delfgauw gezien is het direct nadat je het viaduct over de N 470 over bent, aan de linkerkant). Kom indien mogelijk op de fiets, de capaciteit van deze parkeerplaats is beperkt en de excursie zal deels wandelend en deels op de fiets plaatsvinden. Dus neem je fiets mee!

Allereerst gaan we vogels kijken in de Groene Keijzer, een waterrijk gebied aan de noordrand van de polder dat is aangelegd als natuurcompensatie voor de bouw van de Pijnackerse wijk Keijzershof en de N470. Daarna fietsen we een rondje rond de Zuidpolder, waar provincie, Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Pijnacker-Nootdorp bezig zijn een weidevogelkerngebied te realiseren. Waterbeheer en waterkwaliteit zijn belangrijk thema’s, voor natuur en biodiversiteit in het algemeen, maar ook voor het succes van dit weidevogelproject. We bespreken onderweg een aantal uitdagingen en ontwikkelingen die spelen in dit gebied. Als er tijd is kunnen we ook nog een paar andere vanuit het perspectief van waterbeheer relevante (en voor vogelliefhebbers interessante) gebieden nabij de polder bezoeken.

Er is plaats voor 25 deelnemers. We horen graag of je komt! Aanmelden kan via een reactie op dit bericht.

Wel of geen sociaal raadslieden?

Het college heeft na een motie eind 2022 voor de uitwerking van een lokale ombudsfunctie, een ander voorstel gedaan. Het college kwam tot de conclusie dat het beter is bij de Nationale Ombudsman aangehaakt te blijven. Zij hebben daar meer kennis in huis en de kosten vallen lager uit. Wel kunnen we de dienstverlening verbeteren met sociaal raadslieden. Zij helpen inwoners wegwijs te maken in het hulpaanbod van de gemeente en andere instanties. Daarnaast helpen ze bij het schrijven van formele brieven, klachten of verweerschriften.

Progressief is voorstander van de inzet van sociaal raadslieden, omdat ‘de overheid’ voor een groep inwoners erg ingewikkeld is. De discussie ging twee kanten op. CDA en Trots wilden graag een lokale ombudsman. D66, EA en VVD vroegen zich af of we wel sociaal raadslieden zouden willen inzetten door het ontbreken van structurele dekking na 2026. Tim stelde een amendement voor om in een pilot van tweeënhalf jaar een evaluatie te bekijken wat sociaal raadslieden kunnen betekenen. D66, EA en CDA dienden het mede in en dit amendement is unaniem aangenomen.

Ambities nieuw te bouwen wijk Dwarskade

In de ambitienotitie Dwarskade wordt een beeld geschetst van een nieuwe woonwijk in Nootdorp. Er wordt gedacht aan een duurzame, groene en klimaatadaptieve wijk, met betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en zorgvoorzieningen. Wat er gaat lukken, moet blijken als het college de gebiedsvisie heeft gemaakt met een financieel kader. Dan moet de gemeenteraad mogelijk lastige keuzes maken.

Dilara maakte duidelijk dat de fractie positief is over de ambities. Er is aandacht voor zowel betaalbare huur als betaalbare koop. Dilara: “De groene ambities in het stuk waar aandacht is voor de ecologische verbindingen en plekken voor dieren doen mijn hart sneller kloppen.”

De beoogde norm voor het groen is dat vanuit ieder huis er zicht is op drie bomen, de wijk een bladerdek heeft van minimaal dertig procent en op hooguit driehonderd meter van elke woning een park of plantsoen met bomen (3-30-300). Wij zouden dat in elke wijk graag zo willen.

Overige onderwerpen in januari

Zienswijze ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Social media training

Vorige week heeft de fractie een training van Laura Kersten (Kleur op de wangen) gevolgd. Zij is gespecialiseerd in social mediagebruik door fracties en individuele politici. De fractieleden kregen veel goede tips en konden alles gelijk in de praktijk brengen, zoals afgelopen week al te merken was aan hun instagram-accounts.

Tim en Jan-Willem gaan samen met Laura een strategie-traject doorlopen om onze partij nog beter op de digitale kaart te zetten.

De fractie op zaterdag 3 februari tijdens de training

Onderwerpen februari

Metropolitaanse fietsroute Delft – Rotterdam

Rekenkameronderzoek Wet open overheid

Winkeltijdenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024

Werkbezoeken

Jan-Willem ging naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de Sportraad

Jan-Willem, Kavita, Saskia en Mirjam waren naar een informatiebijeenkomst over en bij Cultura & Zo.

Fractievergaderingen

De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergaderingen waarop iedereen welkom is, zijn op maandag 26 februari en maandag 4 maart. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Dilara Gök

Gemeentelijke dienstverlening kan makkelijker en beter

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 05-02-2024 07:31

De gemeenteraad wil sociaal raadslieden inzetten om bij vragen over de gemeente of andere instanties te helpen. Meerdere partijen hadden een lokale ombudsfunctie in hun verkiezingsprogramma staan. Zij vinden het allemaal belangrijk dat de relatie tussen de inwoners en de overheid verbetert.

Het college van B&W deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat inwoners van onze gemeente bij onopgeloste klachten goed terecht kunnen bij de Nationale Ombudsman. Het college ziet wel mogelijkheden om aan de voorkant de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren. Wethouder Marieke van Bijnen maakte duidelijk dat sociaal raadslieden niet alleen bij vragen over de gemeente ingezet kunnen worden, maar ook bijvoorbeeld over woningbouwcorporaties.

Tim Geutjes (Progressief Pijnacker-Nootdorp) zei in de raadsvergadering dat de dienstverlening van de overheid steeds ingewikkelder en steeds meer digitaal is geworden. Sociaal raadslieden zijn goed op de hoogte van de hulp die de gemeente kan bieden. Zij zijn onafhankelijk, makkelijk te benaderen en kunnen inwoners de weg wijzen. Deze raadslieden kunnen ook helpen bij het schrijven van brieven als inwoners vragen hebben over de dienstverlening, of onderzoeken of inwoners recht hebben op ongebruikte toeslagen.

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en klachten te voorkomen. Progressief Pijnacker-Nootdorp heeft samen met D66, Eerlijk Alternatief, CDA en Trots PN een aanpassing ingediend om de inzet van sociaal raadslieden voor een periode van 2,5 jaar als pilot uit te proberen en te evalueren wat het de inwoners oplevert. De hele raad stemde hier mee in.

namens de indienende partijen van het aangepaste voorstel, vlnr: Matthijs Feenstra (Trots PN), Miranda de Vogel (EA), Tim Geutjes (Progressief PN), Sylvia Markerink (D66), Kees van den Berg (CDA) en Kavita Hira (Progressief PN)

Nieuws uit de fractie – januari 2024

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 04-01-2024 09:16

Een uitnodiging voor onze nieuwjaarsborrel, een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en een terugblik op de laatste vergadermaand van 2023.

Maar vooral wenst de fractie iedereen een heel

gezond, gelukkig, groen en sociaal 2024!

Nieuwjaarsborrel op Progressief Pijnacker-Nootdorp

Het bestuur van Progressief PN nodigt -samen met de lokale besturen van GroenLinks en PvdA- alle leden uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Je bent, als lid van Progressief Pijnacker-Nootdorp, PvdA of GL, welkom op zaterdag 20 januari van 17.00 tot 19.00 uur aan de Koningshof 80 in Pijnacker. Dit adres is gelegen aan een hofje met beperkte parkeermogelijkheden. Het parkeerterrein naast Het Baken (langs de Oranjelaan) ligt op slechts drie minuten loopafstand. Heb je een lift nodig? Dat is geen probleem, laat het ons weten door deze nieuwsbrief te beantwoorden of één van ons een bericht te sturen of te bellen.

Op donderdag 15 februari organiseren PvdA en GroenLinks Zoetermeer) een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Het voorlopig programma bestaat uit een rondleiding door het parlement met uitleg over de werking ervan en een gesprek met Lara Wolters, één van de PvdA leden van het EP. Zij zal uitleggen wat het betekent om lid te zijn van het EP, hoe het EP werkt etc. Er wordt gewerkt aan een ontmoeting met een EP-lid van GroenLinks. Daarnaast is er misschien nog tijd over om op eigen gelegenheid Brussel te bezoeken. Het bezoek zal de hele dag in beslag nemen. Exacte tijden zijn nog niet bekend. Het bezoek wordt gesubsidieerd door het Europees Parlement en door de EP-fractie. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen kosten aan verbonden. Ook partners, vrienden en (politiek) geïnteresseerden zijn welkom. Geef alvast je belangstelling op via info@pvdazoetermeer.nl.

In december stonden onderstaande onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad.

Startnotitie doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid

De gemeente staat aan de vooravond van het aanpassen het afvalbeleid. In het raadsakkoord is afgesproken dat wij als gemeente de zogenaamde VANG doelstelling van max 100 kg restafval per inwoner per jaar willen behalen. Om dit doel te bereiken is een beleidsaanpassing noodzakelijk. Voor deze aanpassing heeft het college, met Marieke als portefeuillehouder, een voorstel ter bespreking aan de raad aangeboden. In dit plan wordt beschreven hoe we tot dit nieuwe beleid willen komen. Er staat ook in dat alle opties op tafel liggen, waaronder de inzet van gedifferentieerde tarieven (diftar). Onze fractie was positief over het plan en onze woordvoerder Jan-Willem heeft in zijn bijdrage nogmaals aandacht gevraagd voor goede communicatie. Het is belangrijk dat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp begrijpen waarom wij dit doen en dat niets doen uiteindelijk duurder uitpakt en slechter is voor ons milieu. Het raadsvoorstel is uiteindelijk met unanieme stemmen aangenomen.

In de doelgroepenverordening definieert de gemeente Pijnacker-Nootdorp de doelgroepen voor sociale huur-, betaalbare koop- en middenhuur woningen door inkomensgrenzen. Daarbij wordt ook beschreven voor welke periode deze woningen behouden moeten worden voor deze segmenten en doelgroepen. Deze verordening is volgens Progressief een goede stap in de richting om het gewenste huisvestingsprogramma te realiseren. Dit instrument moet dan wel krachtig worden opgezet. Progressief heeft het amendement van het CDA mede ingediend. Met dit amendement wordt beoogd te regelen dat betaalbare koopwoningen ‘woonklaar’ worden opgeleverd. Dit houdt in dat deze bij oplevering zijn voorzien van een keuken, badkamer, toilet, verwarming, elektriciteit en wasmachineaansluiting zodat de toekomstige koper(s) geen extra kosten hoeft te maken om de woning te betrekken. In de praktijk zien we vaak dat ontwikkelaars creatief invulling gaan geven aan woonruimte wanneer zij niet begrensd worden door minimumniveaus aan kwaliteit. Daarom willen we dat graag goed regelen in Pijnacker-Nootdorp.

Dakopbouwen (bestemmingsplan verzamelplan 2022/2023)

Al jaren is er veel onduidelijkheid over waar en wanneer een dakopbouw wel of niet mag. Meerdere malen heeft de Stationsstraat als casus gediend. Via een motie, mede dankzij Tim en Kavita, hopen we te bereiken dat er gauw een nieuw beleidskader voor dakopbouwen komt, dat inwoners hier actief over worden geïnformeerd en dat er stappen worden gezet om de regels voor dakopbouwen en extra woonlagen in de gehele gemeente te harmoniseren.

Vuurwerk (Actualisatie APV aanpassing 2024)

Het liefst zou onze fractie een landelijk vuurwerkverbod zien. Zolang dat er niet is, zijn vrijwel alle maatregelen om vuurwerk(overlast) te verminderen kansloos omdat ze niet te handhaven zijn. Sommige gemeenten hebben een afsteekverbod, maar ook dat is bijna niet te handhaven zolang er vuurwerk illegaal te koop is. Ons goede voornemen voor 2024 is om, samen met de fracties van D66 en Partij voor de Dieren, te bezien of we toch iets kunnen doen tegen vuurwerk(overlast) bij de volgende jaarwisseling. We hebben de motie van de Partij voor de Dieren gesteund om meer vuurwerkvrije zones aan tw wijzen. Deze motie had verder geen steun van andere fracties.

Najaarsnota 2023

5

wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

De motie vreemd aan de orde van de dag om de pilot met een mobiele milieustraat uit de breiden naar de kern Delfgauw (ingediend door Eerlijk Alternatief) is aangenomen

Mirjam, Dilara en Saskia zijn op bezoek geweest bij de ouderenvereniging KBO. In CulturA & Zo spraken we met Anne Volkers (afdeling Pijnacker) en Paul Clabbers (afdeling Nootdorp) over onder andere wonen en zorg

Na het kerstreces gaat de gemeenteraad met de volgende onderwerpen aan de slag:

Onderzoek lokale ombudsfunctie

Ambitienotitie Dwarskade

Zienswijze ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergaderingen waarop iedereen welkom is, zijn op maandag 8 januari en maandag 29 januari. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Dilara Gök

Jan-Willem Maas

Mirjam Hubert

Saskia Kleewein

Kavita Hira

Nieuws uit de fractie – december 2023

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 04-12-2023 20:16

In deze nieuwsbrief blikt de fractie altijd terug op de politieke maand in de gemeente. Maar deze week kunnen we niet om de landelijke politiek heen. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bij ons ingeslagen als een bom. Inmiddels zijn wij een beetje bijgekomen van de nieuwe realiteit waarin we leven en volgen wij de ontwikkelingen in Den Haag op de voet. Ook in onze gemeente is de PVV de grootste partij geworden. GroenLinks/PvdA heeft 13,4% van de stemmen gehaald en is daarmee, na de VVD, de derde partij.

Wij kijken terug op een mooie campagne. Onze partij is behoorlijk zichtbaar geweest, mede dankzij veel enthousiaste vrijwilligers.

De fractie is extra gemotiveerd om in Pijnacker-Nootdorp het sociale en groene geluid te blijven laten horen. Vandaag hadden wij onze jaarlijkse ‘heidag’. We zijn bij elkaar gaan zitten om onze plannen voor het komende jaar concreet te maken. We zullen jullie daarvan op de hoogte houden!

Zondag 3 december sprak de fractie in één van de vergaderhuisjes van de Uylenburg in Delfgauw over o.a. de portefeuilleverdeling, de langetermijnstrategie en de lokale (online) zichtbaarheid. Wethouder Marieke van Bijnen sloot later op de ochtend aan.

Eind oktober begon de behandeling van de programmabegroting en de algemene politieke beschouwingen. Daarnaast sprak de raad over onder andere de metropolitaanse fietsroute tussen Delft en Rotterdam en de kaderstellende notitie Oranjepark.

Algemene Politieke Beschouwingen

Onze fractievoorzitter Saskia Kleewein legde in haar bijdrage de nadruk op wonen en de energietransitie. We zijn tevreden over de inzet voor meer sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten en de inspanningen voor de mogelijke opvang van asielzoekers. Helaas staat het project Warm Klapwijk stil omdat onvoldoende huishoudens mee wilden doen. We hopen dat dit toch nog een vervolg kan krijgen. Op een ander moment willen we de huisvesting van arbeidsmigranten bespreken, die maar niet van de grond komt. Onze ideeën voor een groen Pijnacker-Nootdorp zullen we inbrengen wanneer het Programma Groen op de raadsagenda staat begin 2024. De volledige bijdrage staat hier.

Aangenomen moties en amendementen begroting

In 2024 wordt extra geïnvesteerd in een gezonde leefstijl. Wij vinden het een goed idee van het CDA om hiervoor €50.000 euro uit de reserve ‘Financiële gevolgen corona’ te halen. (Amendement CDA, D66, Progrressief, CU-SGP en PvdD)

We dienden met de VVD een motie in om te onderzoeken onder welke voorwaarden de aanleg van padelbanen in onze gemeente mogelijk gemaakt kan worden. (Motie VVD, Progressief, CDA. EA, D66, PvdD, FG)

Er komt een proef om te kijken of bedrijven geholpen zijn met een duurzaamheidscoach en zo beter of sneller stappen kunnen zetten bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Een mooi initiatief van de VVD, vonden wij. (Amendement VVD, CDA, D66)

Wij steunden een motie voor een beursvloer voor aanbieders van ontmoetingsruimten en maatschappelijke organisaties die een ruimte zoeken. (Motie CDA, Trots, CU-SGP, EA).

We vonden de motie die opriep om onderzoek naar uitbreiding van locaties voor de mobiele milieustraat niet nodig. Wij willen eerst de pilot in de centra van Pijnacker en Nootdorp afwachten. Deze mobiele milieustraat komt er dankzij een aangenomen motie van ons raadslid Jan-Willem Maas, als compensatie voor de sluiting van het afvalbrengstation in Nootdorp. (Motie EA, VVD, CDA, Trots, PvdD)

Een aantal fracties hield een uitgebreid pleidooi om knelpunten bij sportverenigingen (beschikbaarheid en kwaliteit van sportvelden) te inventariseren en geld te reserveren om daar een oplossing voor te geven. De wethouder zei dat dit deel uitmaakt van zijn reguliere aanpak. Wij sloten ons daarbij aan (Motie en amendement EA, CDA, VVD, Trots).

Metropolitaanse fietsroute (MFR) tussen Delft en Rotterdam

De gemeenteraad heeft in maart 2021 ingestemd met de aanleg van de Metropolitaanse fietsroute tussen Delft en Rotterdam-Alexander. Deze fietsroute wordt om verschillende redenen een stuk duurder. Daarom heeft het college een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp staat nog steeds achter de doelstellingen van de fietsroute. Bij de bespreking in de oordeelvormende vergadering kwam de raad tot de conclusie dat het voorstel nog niet klaar was om ter besluitvorming te worden voorgelegd. Op dit moment bekijkt de gemeenteraad wat er nodig is om wel een besluit over dit voorstel te kunnen nemen.

Kaderstellende notitie Oranjepark

Tim Geutjes verwoordde kernachtig waarom we positief zijn over de kaderstellende notitie: ”Er wordt op deze locatie gekozen voor een goed sociaal woningbouwprogramma en voor een energieneutrale, klimaatbestendige buurt. Daar zijn we blij mee.” We zijn kritisch over het aandeel dure koop voor senioren, wij gaan ervan uit dat om doorstroming naar een levensloopbestendige woning mogelijk te maken, meer sociale en middeldure huur- en koopwoningen aan dit plan moeten worden toegevoegd.

We hebben een amendement van Eerlijk Alternatief mede ingediend om het aantal woningen voor jongeren en senioren met 20% te verhogen. Dit amendement is aangenomen. Daarnaast hebben we geprobeerd om de ruimte voor maatschappelijke voorzieningen te verdubbelen naar 1000 m2, zodat ook huidige maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen houden in het plan. Hier was geen meerderheid voor te vinden.

Overige onderwerpen oktober-november

Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Technische wijziging beleidsplan schuldhulpverlening

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2024

Toetreding Staat als aandeelhouder van Stedin Holding N.V.

Definitief ontwerp tweede wijziging GR Avalex 2018

Beeldkwaliteitsparagrafen Oude Leedeweg 39/39a, Nieuwkoopseweg 21, 44a, 46a, en Oude Polder – Dierenpension

Ontwerp bestemmingsplan Verzamelplan 2023-2024

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023

Wijzigen omvang griffie

Vergaderschema 2024

Werkbezoeken

Tim ging naar de tennisvereniging Pijnacker.

Kavita woonde de bijeenkomst van het cultuurplatform bij.

Tim en Kavita hadden een gesprek bij de Dansacker.

December

Deze maand staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Najaarsnota 2023

Startnotitie doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid

Actualisering APV 2024

Doelgroepenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024

Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’

Fractievergaderingen

De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergadering waarop iedereen welkom is, is op maandag 18 december. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Met vriendelijke groet,

Kavita Hira

Meerderheid gemeenteraad stemt voor onderzoek naar aanleg padelbanen.

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 08-11-2023 12:04

VVD Pijnacker-Nootdorp en Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn samen aan de slag gegaan na een bezoek aan Tennisvereniging Pijnacker om steun te organiseren voor de aanleg van padelbanen in onze gemeente, want die zijn er nu nog niet. Padel is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland. Dit past ook prima binnen het raadsakkoord waarin staat dat we sport ondersteunen.

Tennisvereniging Pijnacker wil graag padelbanen aanleggen en kan steun vanuit de gemeente hierbij goed gebruiken.  Ook de sportraad steunt dit initiatief.  Dit heeft geleid tot een motie die tijdens de begrotingbehandeling is aangenomen met een brede meerderheid. Doel van de motie is dat de gemeente in gesprek gaat met de tennisverenigingen binnen onze gemeente om te onderzoeken onder welke voorwaarden  padelbanen kunnen worden aangelegd. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeenteraad besluiten of vanuit de gemeente extra inzet nodig is om padelbanen binnen onze gemeente mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld investeringen om de geluidsoverlast te beperken.

Raadslid Paul Turion (VVD) heeft contact gezocht met de voorzitter van Tennisvereniging NTC in Nootdorp: “ook deze vereniging is bezig met de ontwikkeling van padelbanen en is blij met de steun vanuit de gemeenteraad”.

Fractielid Tim Geutjes (Progressief PN): “door deze motie laten we als raad zien dat we open staan voor nieuwe ontwikkelingen in de sport en dat ook ondersteunen. Sport en beweging zorgen ervoor dat inwoners gezond blijven.” Het is nu aan de wethouder sport om in overleg te gaan met de tennisverenigingen en te komen met voorstellen richting de gemeenteraad. De VVD Pijnacker-Nootdorp en Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn blij met deze stap die de aanleg van padelbanen dichterbij brengt.

Vooruit!

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 07-11-2023 17:08

Onze fractie (vlnr): Mirjam, Tim, Kavita, Jan-Willem, Saskia en Dilara

Onze laatste nieuwjaarswens komt van ons raadslid Dilara Gök: "Mijn wens is dat we de saamhorigheid borgen, juist met al het nare wat in de wereld gaande is. Ook wens ik dat we meer naar elkaar omkijken, want helaas is eenzaamheid ook een thema in onze gemeente 🫂."

Op deze eerste werkdag van 2024 delen we de wens van ons fractielid Tim Geutjes (@tkgeutjes): "Ik hoop dat elk van de 13.000 kinderen in onze gemeente dezelfde kansen heeft op een goede start in het leven."

Ook in 2024 zetten we ons in voor kinderen en jongeren 💚❤️

Wij wensen alle inwoners een goed Nieuwjaar 🥂.

Onze wethouder Marieke van Bijnen (@mariekevbijnen ): "Voor 2024 wens ik dat we elkaar vaak tegenkomen in onze mooie gemeente. Dat we naar elkaar luisteren, elkaar steunen en verder helpen. Zo hoeft niemand zich alleen te voelen."

Published by redactie on

Het is tijd om de boel weer op de rails te zetten. Nederland verdient een overheid die vanuit vertrouwen en optimisme werkt aan de uitdagingen van deze tijd.

Wonen, zorg, kinderopvang en onderwijs horen toegankelijk te zijn voor iedereen. Dat kan als de overheid het roer weer overneemt van de markt. Zo krijgen we grip op de betaalbaarheid en kwaliteit.

We stoppen de miljarden aan fossiele subsidies en kiezen voor het isoleren van huizen en betaalbaar openbaar vervoer.

Want grote veranderingen slagen alleen als we allemaal mee kunnen doen.

Vaak zijn het juist de mensen die onmisbaar werk doen in onze samenleving die de meeste moeite hebben om rond te komen. Daarom gaat het minimumloon omhoog en de loonbelasting omlaag.

De allerrijksten vragen we om een eerlijke bijdrage.

Onze samenleving is het sterkst als we op elkaar kunnen rekenen wanneer het nodig is. De overheid geeft hierin het goede voorbeeld door mensen met vertrouwen te benaderen en te investeren in álle regio’s.

Het is de hoogste tijd. Aan de slag. Stem 22 november GroenLinks-Pvda.

Progressief Pijnacker-Nootdorp steunt GroenLinks-PvdA, want wij weten al 6 jaar: samen kan het!

Categories: BestuurVerkiezingen

Nieuws uit de fractie – oktober 2023

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 18-10-2023 06:32

Afgelopen maand debateerde de gemeenteraad onder andere over de Woonzorgvisie en tiny houses. Bij de besluitvormende vergadering bracht de VVD een ‘motie vreemd aan de agenda’ in, gericht op het verruimen van winkeltijden. En we gingen met een aantal actieve leden naar het congres in Ahoy!

Afgelopen zaterdag toog een groepje enthousiaste partijgenoten naar het GroenLinksPvdA-congres in Rotterdam! Foto links: Saskia Kleewein, Petra Graafland, Kees Debets, Kavita Hira en Wineke ’t Hart in de metro. Foto rechts: Tim Geutjes, Kavita Hira en Saskia Kleewein hebben een campagnesjaal bemachtigd.

Woonzorgvisie

In juni heeft de gemeenteraad de ontwerp-Woonzorgvisie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Verschillende organisaties hebben hun zienswijze gegeven en nu stond de Woonzorgvisie ter vaststelling op de agenda. Het algemene oordeel vanuit de raad was positief.

Bij de oordeelsvorming voerde Dilara het woord. Zij vroeg onder andere aandacht voor de beschikbaarheid van levensloopbestendige huizen. Daarnaast vindt Progressief PN het belangrijk dat de gemeente out-of-the-box nadenkt over het combineren van doelgroepen en functies in de wijken. Wethouder van Kuppeveld antwoordde hierop dat dit eigenlijk de nieuwe norm bij nieuwbouw zou moeten zijn en dat daar waar mogelijk zeker gekeken zou worden naar clustering, zeker bij nieuwbouw.

Tiny houses

Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd in de raad besproken of er mogelijkheden zijn voor het bouwen van tiny houses in onze gemeente. Ter voorbereiding hebben Dilara, Saskia en Kavita gesproken met twee leden van SPOT, een initiatiefgroep voor tiny houses. SPOT sprak ook in bij de raadsvergadering.

Dilara: “Als partij staan wij voor duurzaam en groen wonen (..) maar die visie ondersteunen wij al jaren en vinden wij dat hoort bij alle woonvormen in onze gemeente.” Gezien de schaarse grond en de woningbouwopgaven voor diverse groepen, ligt onze prioriteit bij efficiënt grondgebruik en andere doelgroepen dan mensen die in een tiny house-community willen wonen.

Verruiming winkeldagen

VVD wist met D66, Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Fractie Graafland een meerderheid te vinden voor verruiming van de winkeltijden. Nu moeten alleen op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag de winkels in Pijnacker-Nootdorp gesloten blijven. Met de motie willen de partijen dat het ook op deze feestdagen voor winkeliers mogelijk wordt om open te gaan. De VVD agendeerde het onderwerp als een motie vreemd aan de agenda bij de besluitvormende vergadering.

Deze motie kwam vorige raadsperiode in de coronaperiode ook al voorbij, maar wist toen geen meerderheid te krijgen. Eerlijk Alternatief vond dat toen geen goed idee, met name voor de kleine ondernemers. Jan-Willem vroeg EA wat er in tussentijd was veranderd. Hun antwoord was dat de wereld intussen veranderd was en zij met die ontwikkelingen mee willen.

Progressief PN stemde tegen. We zien het nut er niet van in, vragen ons af of deze verruiming wel zo goed is voor de kleinere ondernemers, gunnen werknemers ook die vrije dagen en omwonenden een dagje rust. De motie werd wel aangenomen. Omdat er geen gewoon participatietraject doorlopen is, diende het CDA op dezelfde avond een motie in om alsnog een participatietraject te doorlopen. We steunden deze motie, maar deze haalde geen meerderheid. We zijn niet blij met deze manier van politiek voeren, die niet past bij de samenwerking binnen een raadsbreed akkoord.

Overige onderwerpen in sept/okt

Verordening nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Gewijzigde vaststelling van het Paraplubestemmingsplan Archeologie

Nota handhaving bedrijventerreinen (agenderingsverzoek CDA, Trots)

Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2023

Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling MRDH

Controleverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bespreking begroting in de raad

dinsdag 31 oktober Beeldvorming

donderdag 2 november Algemene Beschouwingen

dinsdag 7 november Besluitvorming

Novembercyclus

Op donderdag 26 oktober begint de novembercyclus. De agenda is op het moment van het maken van de nieuwsbrief nog niet bekend.

Fractievergaderingen

De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Saskia Kleewein

Nieuws uit de fractie – september 2023

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 26-09-2023 06:48

Afgelopen maand boog de gemeenteraad zich onder andere over de inrichting van het groengebied in de Oude Polder, het omgevingsprogramma van bedrijventerrein De Boezem en de re-integratieverordening participatiewet. Daarnaast ging een aantal actieve leden langs de deur in Klapwijk om te horen hoe men dacht over het al dan niet aansluiten op het warmtenet.

Huis-aan-huis in Klapwijk

In het kader van de permanente campagne hebben Tjandra Maas en Tim Geutjes een activiteit georganiseerd met als doel om van inwoners van de wijk Klapwijk te horen hoe zij denken over het warmtenet. Zaterdag 9 en maandag 18 september ging een groep leden in een deel van de wijk langs de deuren en vroeg het hen.

“Onze inzet was ervaringen ophalen van de inwoner”; aldus Jan-Willem Maas. “De gemeente kijkt in oktober of 50% van de bewoners van de eerste fase zich heeft aangemeld; dan kan het project doorgaan. We zijn daarom benieuwd of de bewoners zich voldoende geïnformeerd voelen om de keuze te maken.”

Een aantal inwoners heeft de keuze nog niet gemaakt. Twijfels zijn er vooral over de kosten en het feit dat er geen keuzevrijheid is in leverancier. Daarnaast vindt men het lastig om nu al een keuze te moeten maken. “Waarom kunnen wij niet later kiezen om van het warmtenet gebruik te maken?” De meeste mensen die wij spraken waren tevreden over de informatievoorziening, maar er blijven desondanks toch nog vragen over.

Een paar inwoners zijn er al uit. Zij hebben een keukentafelgesprek gehad en hebben een goed beeld gekregen van de kosten. Een van hen zei dat de kosten fors zijn, maar dat zij het als een goede investering zien voor het huis en voor het milieu.

Uitvoering motie inrichting groengebied Oude Polder

De gemeenteraad heeft in een motie (november 2022) gevraagd de bewoners te laten meebeslissen over de inrichting van het groengebied bij het beoogde dierenpension in de Oude Polder en om de inwoners te betrekken bij de mogelijkheid om de ontsluitingsweg (Gantellaan) verkeersveiliger te maken. Wij hadden de Oude Polder graag groen gehouden (bestemming groen en recreatie) en dus zonder dierenpension. We zijn wel voor het betrekken van de inwoners, zeker omdat er veel onrust was ontstaan onder de omwonenden.

In dit raadsvoorstel wordt voorgelegd in te stemmen met de wijze waarop het College uitvoering wil geven aan de motie, met het participatieplan en het benodigde budget. Jan-Willem heeft namens onze fractie zorgen geuit over de kosten voor dit participatieproject. Die zijn fors, omdat de gemeente niet over genoeg ambtelijke capaciteit beschikt en extern inhuurt. Het college ziet desgevraagd geen mogelijkheid om te wachten tot de gemeente wel over voldoende capaciteit beschikt.

Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem

Een gebiedsgericht omgevingsprogramma is een nieuw instrument, waarbij voor een bepaald gebied integraal gekeken wordt naar de ambities op verschillende onderwerpen. Het gaat om een bedrijventerrein dat bekeken is vanuit de vraag wat er nodig is voor een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein. Wat maakt het een prettige werkomgeving en een fijne verblijfplaats? Heeft het terrein een goede duurzame bereikbaarheid en wat is er nodig voor een klimaatneutraal bedrijvenpark?

Het gaat om een ontwerp gebiedsgericht omgevingsprogramma en dat betekent dat dit programma voor zienswijzen wordt vrijgegeven. De raad was over het algemeen positief over het programma. Saskia: “We vinden dat er goede dingen staan over duurzaamheid en we zijn ook blij met de manier waarop de ondernemers zijn betrokken en dat zij hier ook achter staan.”

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023

De re-integratieverordening 2021 wordt aangepast naar aanleiding van het wetsvoorstel Breed Offensief, dat erop gericht is de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Daarnaast stelt het college een aantal lokale innovaties voor, die gericht zijn op de mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. De voorgestelde verordening is tot stand gekomen bij regionale samenwerking.

Het voorstel had onze instemming. Kavita heeft namens de fractie het amendement van D66 mede ingediend. Hiermee werd in de toelichting van de verordening duidelijk benoemd dat in uitzonderlijke gevallen de proefplaatsing van twee maanden kan worden verlengd.

Overige onderwerpen in aug/sept

Rekenkameronderzoek afvalbeleid

Adviescommissie omgevingskwaliteit Nota grondbeleid 2015-2019

Subsidieplafond voor subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Voorlopig Normen en Toetsingskader 2023

Nota grondbeleid 2015-2019 (agenderingsverzoek CDA en GB)

Onderwerpen agenda oktober

Verordening nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Gewijzigde vaststelling van het Paraplubestemmingsplan Archeologie

Vaststelling Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030

Ingekomen stuk Tiny Houses (agenderingsverzoek PvdD)

Nota handhaving bedrijventerreinen (agenderingsverzoek CDA, Trots)

Fractievergaderingen

De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Mirjam Hubert

Progressief P-N op wijkbezoek in Warm Klapwijk

Progressief PN Progressief PN Pijnacker-Nootdorp 11-09-2023 18:36

Progressief Pijnacker-Nootdorp wil van inwoners van de wijk Klapwijk horen hoe zij denken over het warmtenet. Zaterdag 9 september ging een groep leden in een deel van de wijk langs de deuren en vroeg het hen.

“Onze inzet was ervaringen ophalen van de inwoner”; aldus Jan-Willem Maas. “De gemeente kijkt in oktober of 50% van de bewoners van de eerste fase zich heeft aangemeld; dan kan het project doorgaan. We zijn daarom benieuwd of de bewoners zich voldoende geïnformeerd voelen om de keuze te maken.”

Een aantal inwoners heeft de keuze nog niet gemaakt. Twijfels zijn er vooral over de kosten en het feit dat er geen keuzevrijheid is in leverancier. Daarnaast vindt men het lastig om nu al een keuze te moeten maken. “Waarom kunnen wij niet later kiezen om van het warmtenet gebruik te maken?” De meeste mensen die wij spraken waren tevreden over de informatievoorziening, maar er blijven desondanks toch nog vragen over.

Een paar inwoners zijn er al uit. Zij hebben een keukentafelgesprek gehad en hebben een goed beeld gekregen van de kosten. Een van hen zei dat de kosten fors zijn, maar dat zij het als een goede investering zien voor het huis en voor het milieu.

Tim Geutjes: “We vonden het leerzaam om te horen wat de ervaringen en overwegingen zijn. We gaan deze actie nog een keer herhalen.”

Wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op met fractie@progressiefpn.nl