Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

552 documenten

Werkende armen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Tijdens de raadsvergadering heb ik namens GroenLinks, aandacht gevraagd voor werkende armen. Met de toename van flexbanen en de afname van de sociale zekerheid zijn er steeds meer mensen die het financieel niet meer redden. Net als in de VS hebben we sinds een aantal jaren economische daklozen. Dat zijn geen mensen die vanwege verslaving of psychische problemen op straat komen, maar vanwege financiele problemen.

Het gekke is dat ze in Doetinchem blijkbaar wel in beeld zijn, maar vervolgens niet in de schuldhulpverlening terecht komen. Blijkbaar gaat er iets niet goed met de doorverwijzing en wie is dan uiteindelijk eindverantwoordelijk? Terugkerende frustratie van mij is, dat de gemeente niet ingrijpt als ze zien dat het in de ondersteuning van inwoners mis gaat tussen instanties. De gemeente gaat over de centen en heeft dus doorzettingsmacht. Keerzijde is uiteraard dat de gemeente moet zorgen voor de randvoorwaarden, waardoor instanties hun werk kunnen doen.

GroenLinks werkt aan een landelijk vuurwerkverbod | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

Na weer een nacht vol ernstige ongelukken werkt GroenLinks aan een landelijk vuurwerkverbod. GroenLinks-leider Klaver: ‘We kunnen onze hulpverleners niet afschepen met verontwaardiging alleen.' Het zal geen verrassing zijn dat we als lokale afdeling achter dit initiatief staan.

Vlak bij mijn huis aan de overkant van de straat is een basisschool. Via een klein steegje kom je er. Verscholen tussen de huizen en omzoomd door bomen en struiken. Een heerlijke plek voor kinderen om na schooltijd te spelen.

De dagen rond oud en nieuw, ook de ideale plek om vuurwerk af te steken voor groepjes kinderen, tussen negen en twaalf jaar oud. Hopelijk is het goed gegaan en hebben ze het schoolplein weer verlaten met tien hele vingertjes en onbeschadigde ogen. Afgezien van de klerezooi, een paar dagen hard geknal en veel rook lijken ook de huizen, grenzend aan het schoolplein, er onbeschadigd vanaf te komen.

Geen idee wat ouders bezielt, om hun kinderen vuurwerk af te laten steken. De Asian Bulkpack wordt door leveranciers enthousiast aangeprezen als mortieren die makkelijk zijn mee te nemen. Ik kan je verzekeren, zo klinken ze ook als ze afgaan in een woonwijk. Volwassenen die weten wat ze doen, zullen ongetwijfeld schade weten te beperken. Maar kinderen? Aan de uiteengereten redbullblikjes te zien, werd er volop geëxperimenteerd. 

Dat het gruwelijk mis kan gaan, waarbij kinderen betrokken zijn, weten we door de nieuwsberichten die binnenkomen. Ook dit jaar zijn er weer dodelijke slachtoffers te betreuren. Ik vraag me weleens af wat mensen van ons denken, die uit oorlogsgebieden komen. Natuurlijk zijn ouders op de eerste plaats verantwoordelijk voor hun kroost. Maar wat als die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, of ouders hebben niet in de gaten wat hun kinderen uitspoken? Wat geven we dan als signaal af als samenleving?

In ons overgereguleerde landje heeft een kind voor z’n geboorte al een dossier. Zodra het naar school gaat, komt het in een leerlingvolgsysteem terecht. We hebben kinderen bijna volledig uit het straatbeeld verbannen. Na schooltijd sturen we ze het liefst naar, door volwassenen georganiseerde activiteiten, op daartoe aangewezen locaties. Schoolpleinen mogen ook, maar dan uitsluitend met speeltoestellen die aan alle Nederlandse en Europese eisen voldoen. Als het even kan, zoals in mijn gemeente, het liefst onder het toeziend oog van een sportcoach, want ze zullen maar onvoldoende en niet verantwoord bewegen. Risico’s moeten kost wat kost vermeden worden. Gezondheid en het juiste gewicht boven alles. Maar we laten wel toe, dat ze zichzelf en anderen dodelijk verwonden? Wat maakt dat we juist hier onze kop in het zand steken?

 

 

Stadsboerin Doetinchem | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

De Stadsboerin is een initiatief rond stadslandbouw op het terrein van de voormalige gevangenis De Kruisberg aan de Klootsemastraat, dat in een half jaar tijd is uitgegroeid tot een stichting met inmiddels zo’n 30 vrijwilligers. Er vinden activiteiten plaats op het gebied van (biologische) voedselproductie, koken en samen eten

Het biedt een groene huiskamer aan mensen van allerlei achtergronden om elkaar te ontmoeten en zo (weer) onderdeel uit te maken van onze maatschappij. Deze prachtige groep mensen onderhoudt een moestuin, een boomgaard, een kas vol tomaten en pepers, een bloemenpluktuin en zorgt voor de kippen en scharrelvarkens. Op deze mooie plek worden mensen dichter bij de natuur, dichterbij de herkomst van eten en dichterbij elkaar gebracht.

Voor de opstart heeft de organisatie subsidie ontvangen vanuit de provinciale regeling voor inwonerinitiatieven. De Leefbaarheidsalliantie heeft de organisatie geadviseerd over de opzet van het bestuur en de organisatie, de samenwerking met andere partijen en over mensen met verward gedrag.

Op 28 november jongstleden is Stichting Stadsboerin Doetinchem uitgeroepen tot Parel van het Platteland. P10, een samenwerking van Nederlandse plattelandsgemeenten, houdt jaarlijks deze verkiezing, genaamd de Henk Aalderinkprijs. In totaal hebben twintig initiatieven in Nederland de benaming Parel van het Platteland gekregen.

Op woensdag 4 november mochten we als raadsleden aansluiten bij het werkbezoek van gedeputeerde Peter van 't Hoog en wethouder Henk Bulten aan de Stadsboerin. We werden verwelkomd door Ellen Willems, de initiatiefnemer, die vervolgens een aansprekende introductie hield over het ontstaan en de werkwijze alhier. Daarna gingen we de keuken in en het land op om in gesprek te gaan met de diverse vrijwilligers.

Europaweg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks PvdA Doetinchem 05-01-2020 00:00

De voorgenomen verdubbeling van de Europaweg zal van een enorme invloed zijn op veel meer dan alleen onze eigen inwoners. De lusten en lasten lijken onevenredig te zijn verdeeld. De gevolgen ondoorzichtig en niet te overzien..... Om in deze tijd dwars door een stad een verkeersader te verwijden, om van nóg meer zuurstofarm bloed te kunnen voorzien, getuigt, gezien vanaf een afstandje, van durf en onbenul tegelijkertijd.  Doetinchem heeft op dit moment blijkbaar geen keus meer. In het nog betrekkelijk recente verleden zijn er geen innovatieve geesten geweest met betere oplossingen dan deze. Bereikbaarheid durven we in de Achterhoek nog niet te vertalen naar iets anders dan autobereikbaarheid.

GroenLinks heeft destijds ingestemd met deze verdubbeling, met de kanttekening dat er ook werk gemaakt zou worden van de verdubbeling aan het spoor tot station Doetinchem. 

Niemand heeft ook maar de minste illusie dat op korte termijn de problemen, de files op de Europaweg tijdens spitsuren - de reden voor dit plan - opgelost zullen zijn. Zolang de fuik, de bottleneck, ter hoogte van de spoorwegovergang niet is aangepakt en aangepast, zullen de lasten in de komende jaren de lusten overstijgen. Alléén al het geknutsel aan dit traject waarvoor een jaar wordt uitgetrokken zal de nodige ergernissen en schade gaan opleveren. Wij blijven er aldus op aandringen de vervolgstappen om tot een acceptabele situatie te komen zo spoedig mogelijk te nemen. Hierbij doelen we op de ongelijkvloerse kruising; de tunnel onder het spoor door.

Als GroenLinks hebben we geprobeerd de noden voor onze eigen wandel- en fietsminnende inwoners onder de aandacht te brengen en de schade zoveel mogelijk terug te dringen. Wij vinden dat met name de omlooproute, vanwege het wegvallen van de oversteek Vancouverstraat - Auroraweg, voor de voetgangers zo veilig en duidelijk mogelijk moet worden. GroenLinks is hierover met de wethouder in gesprek gegaan om toch minimaal een voetpad, dat begint bij de Auroraweg, parallel aan de Europaweg en vervolgens aansluit op het trottoir richting de oude tunnel aan de noordzijde van het spoor, te realiseren. Ook nu al zien we risicovolle situaties op het fietspad evenwijdig aan de Europaweg door een samengaan van wandelaars, joggers, fietsers - waaronder veel electrische - en bovenal scooters. Zelfs illegale brommers passeren regelmatig. Een aantal andere aanpassingen op de alternatieve fiets- en voetgangerspaden, zoals een zebrapad over de Sicco Mansholtweg ter hoogte van de oversteek Kilderseweg - Auroraweg en een opwaardering van het kleine tunneltje tussen Winnipegstraat en Dichterseweg, zijn wat ons betreft ook minimaal noodzakelijk. Middels een raadsbreed aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en LBD zullen ook deze gerealiseerd worden. Het zal echter de wens van GroenLinks blijven het tunneltje in de toekomst volledig te reconstrueren ter bevordering en accommodering van gezondheidsbevorderende mobiliteitsvormen.

Tot slot hebben we de hoop uitgesproken dat raadsbesluiten in de toekomst ondubbelzinnig opgesteld zullen worden. Wij hebben ingestemd met de bestemmingswijziging Europaweg, teneinde de verdubbeling hiervan door te kunnen laten gaan.

 

Bestemmingsplan Europaweg

CDA CDA Doetinchem 21-12-2019 18:31

Op donderdag 19 december is het bestemmingsplan Europaweg vastgesteld door de raad. Negen van de tien partijen waren voor. Hieronder leest u de bijdrage die onze woordvoerder Rob Veenes uitgesproken heeft. Voorzitter dank u wel, Geachte raad, beste aanwezigen, Vandaag de behandeling in de meningsvormende raad over het Bestemmingsplan Europaweg.Een opdracht die wij als Raad, in juli 2017 het College hebben gegeven.Zorg ervoor hetgeen wij hebben vastgesteld ook ruimtelijk wordt mogelijk gemaakt.Als basis lag hieraan het voorstel Gebiedsuitwerking Europaweg. Deze bevatte 3 kernwaarden. Ten eerste verbeteren van de doorstroom en verkeersveiligheid van de Europaweg. Ten tweede het realiseren van duurzame energie. En tot slot het economisch versterken van de stad Doetinchem. De laatste twee genoemde zijn de realisatie van een Zonnepark en het mogelijk maken van de vestiging van een hotelEerst genoemde punt, de doorstroom en veiligheid is destijds inhoud gegeven met het raadsvoorstel ‘verdubbeling Europaweg’ Wij hechten er als CDA fractie aan toch te noemen dat dit destijds in 2017 bij hamerslag, en slechts één stemverklaring is aangenomen. Zo is ook het uitvoeringsprogramma mobiliteit inclusief Europaweg afgelopen juni bij hamerslag en 2 stemverklaringen aangenomen. Maar moet je je als raad, fractie, of raadslid dusdanig formeel opstellen bij dit voorstel? Strikt formeel is het per slot van rekening, het formeel mogelijk maken van een in het verleden genomen beslissingen, ten baten van uitvoering.Nee dat vinden wij niet. Zeker niet als juist nu bij dit voorstel veel reactie komt op de verdubbeling. Goede, overtuigende insprekers, met recht van spreken. En het gaat ook ergens over.Wij hebben dan ook kennis genomen van de -overigens begrijpelijke argumenten- vanuit de zienswijzen die bij dit voorstel zijn ingediend, betreffende de inrichting van de weg. Hiervoor hebben wij als CDA ook bewoners en insprekers thuis bezocht om over deze inrichting te spreken.Samengevat gingen deze gesprekken het meest over het verdwijnen van de voet- en fietsoversteekplaats ter hoogte van de Auroraweg/ Vancouverstraat.Deze oversteekplaats opheffen is ook een lastige afweging, zeker gezien vanuit alleen het oogpunt van de bewoners van de wijken Dichteren en De Hoop. Maar volgens ons als CDA houd het besluit meer in dan alleen deze kruising en dient het besluit dan ook een bredere groep mensen het belang dan alleen de bewoners van dit gebied.Uitgangspunt daarbij is dan ook de in de mobiliteitsvisie vastgestelde prioriteiten doorstroming en verkeersveiligheid. Daarbij is een basisvoorwaarde (vanuit de mobiliteitsvisie) dat bij in- en uitvalswegen doorgaande fietsroutes zoveel als mogelijk ongelijkvloers worden gekruist dan wel worden opgeheven. Dat is ook een van de redenen voor de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de Siccomansholtweg richting de wijk Wijnbergen, waarover wij als gemeenteraad hebben besloten in 2016. Met het creëren van deze extra mogelijkheid van kruisen voor alléén het voet- en fietsverkeer, naast de reeds bestaande ter hoogte van de woonboulevard als ook de onderdoorgang bij het spoor/De Huet zijn er in onze optiek voldoende alternatieven. Zij het dat wij als CDA fractie het alternatief langs de Europaweg op richting De Huet pas als volledig veilig achten als hier een voetpad zou kunnen worden gecreëerd. Wij zijn dan ook benieuwd naar de mening van de wethouder op dit punt.Voorzitter,Wij hebben onze afweging gemaakt, ondanks maar zeker ook dankzij de inbreng van buiten.Het is een besluit dat voor een bepaalde, direct betrokken groep inwoners vanuit de gemeente Doetinchem gevolgen heeft. Dat valt niet te ontkennen.Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat op basis van inrichting het ook geen ander besluit is dan in 2017 reeds is genomen.De afwegingen die nu gedaan zijn, heeft het CDA toen ook gemaakt.Daarbij komt ook dat vanuit de bredere gedachte, een goede ontsluiting dan wel verkeersdoorstroming van ontsluitingswegen, en bovenal de veiligheid, wij het van belang achten dat de verdubbeling van de Europaweg wordt doorgezet.Zoals wij de laatste jaren constructief hebben gedaan, stemmen wij overtuigend voor dit voorstel. Dank u wel. Bron afbeelding: Google Maps

Weekbericht wethouder – week 51

D66 D66 Doetinchem 20-12-2019 15:10

Resultaten armoedebeleid 2019

Afgelopen week presenteerden we de resultaten van het armoedebeleid in een factsheet. Wij bieden in Doetinchem integrale schulddienstverlening met een breed scala aan diensten. In 2019 was er wederom een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakte van de diensten. Het aantal inwoners in armoede daalt weliswaar, maar het valt op dat mensen ons beter weten te vinden en helaas zien we dat de problemen complexer zijn en vaker een langere geschiedenis hebben. De financiële zelfredzaamheid van onze inwoners gaat door onze inzet vooruit.

In onze gemeente is in het afgelopen jaar een actieve coalitie tegen armoede gestart: ‘De Rondkomers’. De samenwerking van partijen blijkt cruciaal om mensen beter te bereiken en echt op weg te helpen. Met de theatervoorstelling ‘Grip op geld’ bereiken wij veel jongeren. We hebben een hoogwaardig aanbod in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis. Met Agem hebben wij een samenwerking opgezet rond energiearmoede.

Het aantal aanmeldingen voor het Meedoenarrangement stijgt nog langzaam. Ons arrangement blijkt een voorbeeld voor veel andere gemeenten in het land.

Vanaf de zomer van 2019 bieden wij zelf ook beschermingsbewind. Door dit toe te voegen aan de dienstverlening, hebben we alle onderdelen van inkomensbeheer onder één dak. We bieden zo nog meer maatwerk aan inwoners, bovendien denken we op termijn kosten te kunnen besparen.

 

Integratie en participatie statushouders

De nieuwe inburgeringswet moet verandering brengen in de huidige slechte inburgeringsresultaten. In Doetinchem hebben we ervoor gekozen om, vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet, al in 2020 regie te gaan voeren op een betere sociaal-culturele en sociaaleconomische integratie van statushouders. In de afgelopen maanden hebben wij met het Platform Nieuwe Nederlanders en betrokken partijen samen gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda is nauw verbonden aan diverse andere beleidsterreinen en wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld. We geven hiermee invulling aan de brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP), met als doel dat alle statushouders meedoen aan de Doetinchemse en Nederlandse samenleving.

In de afgelopen week tekende een groep mensen de Participatieverklaring. Met Samen Doetinchem bieden wij statushouders in onze gemeente een goede start.

 

Werk & inkomen

In de afgelopen week maakte de gemeente Oude IJsselstreek bekend definitief uit Laborijn te treden. Ik had dat liever anders gezien, maar het biedt ook duidelijkheid. Voor inwoners van de gemeente Doetinchem wijzigt de dienstverlening in principe niet. Ik heb in de afgelopen tijd gezien hoe hard er bij Laborijn gewerkt is aan de verbetering van de dienstverlening. De resultaten daarvan zijn zichtbaar. Klanten weten Laborijn beter te bereiken, zowel telefonisch als fysiek. Ook ervaren zij dat er meer aandacht wordt besteed aan de uitleg over besluiten die genomen worden. Afgelopen week sprak ik de medewerkers van het team inkomen & maatschappelijke participatie. Ik heb hen gecomplimenteerd met de wijze waarop zij hun schouders onder de vernieuwde aanpak hebben gezet. Ik vind het bewonderenswaardig hoe zij zich elke dag inzetten voor het belang van onze inwoners. We spraken ook over de ingewikkelde balans tussen wet- en regelgeving enerzijds en de hulp aan inwoners anderzijds. In het afgelopen jaar hebben deze medewerkers, soms tegen de stroom in en onder ongemakkelijke omstandigheden, hun werk gedaan. Ik wens iedereen en met name hen fijne feestdagen en een goede start van 2020.

Reactie CDA op motie "raadsleden armoede laten ervaren"

CDA CDA Doetinchem 20-12-2019 13:10

Onderstaande tekst vormde de basis voor de bijdrage van woordvoerder Paul Hilferink. Het videofragment is hierte bekijken. Armoede, een serieus en helaas altijd aanwezig probleem, ook in onze westerse samenleving. Precies nu, op 19 december, zullen veel van onze inwoners krap bij kas zitten. Een flink aantal zelfs fors in het rood. December is leuk en feestelijk, maar overstijgt ook veel budgetten. Dat gevoel van krapte is voor de meesten over enkele dagen gelukkig weer over. Het loon is dan weer binnen of de facturen geïnd. Dit perspectief heeft echter niet iedereen. Het lezen van de motie roept bij ons echter een flink aantal vragen op: Moet een volksvertegenwoordiger ervaringsdeskundige zijn om besluiten te nemen die invloed hebben op anderen?Los je armoede op door zelf twee weken op de armoedegrens te leven?Doe je recht aan iemand die in armoede leeft door twee weken volgens criteria van de armoedegrens te leven?Ervaar je in twee weken even rustig aan doen met uitgaven wat het is om bang te zijn voor een volgende rekening die op die deurmat valt of de dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen?Op wie straalt de reality-tv achtige media aandacht nu het meeste af? Op de mensen die leven in armoede, of op jou en jouw politieke profiel?Ben je werkelijk in contact met je achterban wanneer je een sociaal experiment nodig hebt om zogenaamd te ervaren hoe mensen die leven in armoede zich voelen? Maar CDA, wat willen jullie dan?Het eerst geformuleerde besluit uit de motie onderschrijven wij ook. In het CDA verkiezingsprogramma hebben we enkele malen nadrukkelijk de erkenning uitgesproken voor de negatieve gevolgen van het leven in armoede. We weten vanuit verhalen en vanuit onderzoek dat er tal van negatieve gevolgen zijn die een grote impact hebben op de mensen die in armoede leven en op de maatschappij in zijn geheel. We verwachten daarom ook dat het college permanent aandacht geeft in beleid en handelen aan het tegengaan van armoede. We zien dat dit ook effect heeft, zoals onder andere te lezen was in de raadsmededeling die we gisteren ontvingen. De gemeente werkt actief met veel partners op verschillende terreinen samen om de armoede te bestrijden. In 2013 leefden er nog 6,7% inwoners van onze gemeente in armoede, inmiddels is dat cijfer 4,8%. Het streven van het CDA is dat dit percentage nog verder omlaag gaat. Dat doen we vanuit een oude grondgedachte als deze:Doe recht aan weerlozen en wezen,kom op voor verdrukten en zwakken.Is het voor de inwoner dan interessant of ik of een fractiegenoot persoonlijk armoede ken of gekend heb in het leven? Wil de inwoner weten hoeveel geld ik aan goede doelen geef? Nee, dat is totaal oninteressant voor inwoners om hier vanuit mijn functie als raadslid te horen. Ze mogen er vanuit gaan dat ik hier samen met mijn fractie voor het algemene belang zit en dat we ons voor alle inwoners even hard inzetten of we nu wel of geen ervaringsdeskundigen zijn. Wanneer de inwoners mijn persoonlijke ervaringen willen horen, ook met betrekking tot armoede, dan kunnen ze me natuurlijk privé altijd van alles vragen en daar zal ik dan ook heel open over zijn. Het CDA zal op basis van deze argumenten tegen de motie stemmen. Bron afbeelding: Pexels, https://www.pexels.com/photo/pile-of-brown-coins-on-brown-wooden-table-top-144233/

Meer tunnelvisie dan tunnel

SP SP GroenLinks CDA Doetinchem 20-12-2019 08:07

Een stevig debat over de verbreding van de Europaweg kon niet verhinderen dat het plan om deze weg te verbreden vanaf de A18 tot vlak voor de spoorwegovergang donderdag 19 december werd aangenomen in de Doetinchemse raad. Dit ondanks aanhoudende protesten van buurtbewoners die in grote getale op de publieke tribune hadden plaatsgenomen.

De inzet van de SP was niet om dit plan tegen te houden; dat hebben we al vaak geprobeerd en het was wel duidelijk dat de meerderheid van de raad een verbreding wilde. Daarom hebben we geprobeerd om het plan in twee fasen te knippen; eerst het gedeelte tussen A18 en Sicco Mansholtweg verbreden. En pas later, als het hele gedeelte tussen Sicco Mansholtweg en de Keppelseweg, dus inclusief een oplossing voor het kruisen van een toekomstig dubbelspoor, echt mogelijk wordt, dat tweede deel. Dat had de bewoners van De Hoop en Dichteren nog jaren de tijd gegeven om gewoon met de fiets en te voet van de rotonde bij de Auroraweg gebruik te kunnen maken. Intussen zou er dan nagedacht kunnen worden over goede oplossingen, zodat mensen niet minstens een kwartier om moeten lopen; en dat om de automobilist 2 minuten (ochtendspits) sneller over de Europaweg te laten komen.

Maar er was geen enkele beweging bij de coalitie. Het CDA hield star vast aan het plan, net als haar wethouder Steintjes. Fractievoorzitter Hans Boerwinkel: “Meest opvallend was de stem van GroenLinks, die vóór de auto stemde en daarmee tégen de fietser en voetganger. Een duidelijker voorbeeld van een partij die haar idealen verloochent voor het pluche hebben we in Doetinchem lange tijd niet gezien.” 

Overigens hebben verschillende partijen in de raad de mond vol over het betrekken van onze inwoners, maar opnieuw bleek dat dat alleen maar geldt als het past in het straatje van deze partijen. Alle reacties, zienswijzen, protesten werden in de wind geslagen. Bewoners voelden zich op geen enkele wijze serieus genomen. Er lijkt bij de voorstanders dan ook meer sprake van een tunnelvisie dan dat er op redelijke termijn kans is op een tunnel.

Europaweg: Kan je straks nog de oversteek maken?

PvdA PvdA Doetinchem 06-12-2019 14:01

Nog weinig mensen uit de wijk Dichteren en De Hoop weten dat ze straks niet meer over ‘hun’ rotonde kunnen. Het voorstel dat 19 december voor ligt in de raad heeft tot gevolg dat de rotonde op de kruising Europaweg en Auroraweg-Vancouverstraat straks niet meer te gebruiken is door fietsers en voetgangers.

De opkomst van buurtbewoners bij de Beeldvormende raad van afgelopen woensdag en van drie weken geleden geeft aan hoe erg het leeft onder de mensen. Mensen hebben het gevoel dat door de afsluiting ze afgesloten zitten, ze zijn bang hun sociale contacten te verliezen, de nieuwe route voor met name scholieren wordt als onveiliger ervaren en men voelt zich niet serieus genomen door de wethouder en het college. Ter illustratie, een beloofde informatie bijeenkomst is pas volgend jaar als het besluit is genomen. De emoties onder betrokkenen lopen sommige momenten hoog op en termen als Berlijnse Muur vallen zelfs.

De buurtbewoners geven verder aan dat nog maar weinig mensen er weet van hebben. Helaas geeft onze eigen rondgang hetzelfde beeld. Vandaar dat we als PvdA in de aanloop naar de Gemeenteraad van 19 december verscheidene acties gaan voeren; we beginnen aanstaande vrijdagmorgen op de rotonde zelf waar we flyers gaan uitdelen. De acties hebben als doel om de mogelijke sluiting van de rotonde onder de aandacht te brengen, mensen te mobiliseren en uiteindelijk om er voor te zorgen dat de rotonde gewoon openblijft. Voor zowel voetgangers als fietsers.

Teken de petitie op: petitie24.nl/s2826

Het bericht Europaweg: Kan je straks nog de oversteek maken? verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Sociaal en groen

PvdA PvdA Doetinchem 30-11-2019 18:45

Het PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag was vrijdag 29 november te gast in het Rode Kafé om met name over de energietransitie te praten. Als eerste vroeg hij de aanwezigen wie deze “Black Friday” een aankoop via internet had gedaan. Dat bleek niemand te zijn. In “spullen” zit ook veel energie. Hij is geen tegenstander van verkoop via internet, maar het moet anders, het moet slimmer en het moet socialer. Het is nu een keten met veel misstanden. Hij heeft een dag met een pakjesbezorger in Duiven meegelopen en deze vertelde hem dat hij in tegenstelling tot de pakjesbezorgers in Arnhem het nog relatief makkelijk heeft. Nadat ze twee uur bezig zijn om de bus in te laden moeten ze ongeveer tussen de 120 en 180 pakjes per dag bezorgen.  Dat is ongeveer 2-3 minuten per pakje. Dat voor bijvoorbeeld een accuboormachine die in Nederland gemiddeld maar 12 minuten wordt gebruikt. Dan hebben we het nog niet over de retouren. Een deel van deze retouren wordt gedumpt. 

William is dan ook blij dat zijn motie over “ordening” in de markt van de pakjesbezorging is aangenomen. De overheid moet niet alles tot in detail willen regelen. Ook de markt moet zijn verantwoording nemen met bijvoorbeeld een goede CAO, een code over de verpakking en een barricade tegen retouren. Ook de verkeersveiligheid, belasting van het milieu is bij de huidige situatie in het geding. Een eventuele oplossing kunnen depots zijn die de “last mile” overbruggen. Hierbij moet ook voor de mensen met een fysieke handicap een oplossing worden gevonden. Met name zij hebben baat bij de huidige bezorging van pakjes aan de deur. In landen die het “Rijnlandse model” hanteren zijn de economieën beter en veelal sterker. Het gemak behouden, maar wel socialer.

De komende energietransitie is ongelooflijk ingewikkeld. Mensen zijn routine dieren. Bijna alles wordt anders, het wonen, het vervoer en de voedselvoorziening. Het aandeel dierlijk eiwit zal minder worden. Mensen willen veranderen als deze verandering een verbetering of een vooruitgang inluidt. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders zullen deze transitie zonder veel problemen ondergaan. Zij hebben de financiële mogelijkheden en houden de regie. Echter zo’n 20 procent van de Nederlanders hebben deze financiële middelen en deze regie niet. Dit zijn de mensen die wij moeten helpen bij deze energietransitie. William heeft te doen met de wethouders en de raadsleden die straks de wijken in moeten om uit te leggen waarom hun wijk van het gas af moet. 

Het wordt een enorme opgave om tot 2050 7 miljoen woningen te gaan verduurzamen. Hierbij moeten we draagvlak zien te creëren door perspectief te bieden. Een lagere CO2 is voor iedereen beter. Een aanwezige opperde de mogelijkheid om eventuele kernenergie als schone energiebron te gaan gebruiken. Marktpartijen staan vrij om een nieuwe kerncentrale te starten, maar het opwekking van kernenergie en alle veiligheidsmaatregelen hieromtrent maken deze energievorm duur. Er is dus vrijwel geen animo.  

Het door de regering ingestelde inversteringfonds is een goede zaak, de invulling van dit fonds is nog een vraag. De PvdA staat voor een eerlijke verdeling van de lasten bij deze transitie. Nederland groener en socialer en de PvdA moet zich de komende tijd veel meer profileren als een “groene partij”.  

Het bericht Sociaal en groen verscheen eerst op PvdA Doetinchem.