Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

74 documenten

Voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten

CDA CDA Doetinchem 06-03-2020 18:22

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020. Voorzitter dank u wel. Het erratum voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten ligt voor. In eerste instantie als hamerstuk doorgegaan omdat het voor iedereen ofwel duidelijk was, ofwel het er mee eens is.In ons geval zijn beide van toepassing. Kortgezegd is het afronding van lopend beleid dat reeds in 2016 is ingezet, met daarbij een overgangstermijn van 1 jaar voor lopende projecten of aanvragen voor de invulling van nog bestaande ruimte in de contingenten. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot NIET wonen op de begane grond niet ontnomen. Zoals bekend, kan dit worden aangevraagd, en wordt er uitsluitsel gegeven binnen 8 weken, mits goed gedocumenteerd en volledig. Zoals insprekers bij de beeldvormde raad ook al juist aangaven, staat het bij dit voorstel onder punt 8 juist omschreven. Het gestelde door de VVVD dat wonen boven winkels nu onmogelijk wordt gemaakt, deze trekken wij in twijfel. Immers het bij recht schrappen van woningen boven winkels is al in 2018 besloten dit niet meer mogelijk te maken omwille van het feit dat toen het raadsvoorstel ‘uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd is aangenomen (d.d. 28/6/2018). Echter er zijn toen nog 80 contingenten vrijgegeven, waarvan er nu reeds circa 30 zin ingevuld. Er is dus nog ruimte, ondanks de beperking.Achterliggende gedachte was destijds de gegronde contingentendiscussie in relatie tot de afnemende behoefte aan woningen. Misschien is het mogelijk dat de wethouder hier enige verduidelijking bij geeft. Je zou kunnen stellen dat nu de woningmarkt luchtiger wordt, hierin ook weer wat opener te worden, en zoals insprekers betamen ‘terug naar de tijd voor 2012’.Wij vinden het daar echter te vroeg voor. Binnen het binnenstadsbedrijf, waarin de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is vertegenwoordigd, is men op dit moment bezig met een onderzoek met als onderzoeksvraag, “wat willen we waar”, als ik het zo mag samenvatten. Het belang en eerste invloed van de vastgoedeigenaren ligt dan ook in eerste instantie daar.Daarnaast vinden wij als CDA, dan los van de ‘aantal woningen discussie’, de binnenstad ook een sociale functie vervult voor al onze inwoners en gebruikers van de stad. Misschien kunnen wel het dan ook wel woordelijk verduidelijken door de term ‘sociaal vastgoed van commerciële eigenaren’ te gebruiken.Dat daarbij enige regie en zorg voor balans is vanuit de gemeente in het kader van waar wel of niet gewoond kan worden, dan wel daar waar bedrijfspanden behouden dienen te worden is in onze optiek wenselijk. Dank voor uw aandacht. Bron afbeelding: Adrianna Calvo via Pexels

Voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten

CDA CDA Doetinchem 06-03-2020 18:22

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020. Voorzitter dank u wel. Het erratum voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten ligt voor. In eerste instantie als hamerstuk doorgegaan omdat het voor iedereen ofwel duidelijk was, ofwel het er mee eens is.In ons geval zijn beide van toepassing. Kortgezegd is het afronding van lopend beleid dat reeds in 2016 is ingezet, met daarbij een overgangstermijn van 1 jaar voor lopende projecten of aanvragen voor de invulling van nog bestaande ruimte in de contingenten. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot NIET wonen op de begane grond niet ontnomen. Zoals bekend, kan dit worden aangevraagd, en wordt er uitsluitsel gegeven binnen 8 weken, mits goed gedocumenteerd en volledig. Zoals insprekers bij de beeldvormde raad ook al juist aangaven, staat het bij dit voorstel onder punt 8 juist omschreven. Het gestelde door de VVVD dat wonen boven winkels nu onmogelijk wordt gemaakt, deze trekken wij in twijfel. Immers het bij recht schrappen van woningen boven winkels is al in 2018 besloten dit niet meer mogelijk te maken omwille van het feit dat toen het raadsvoorstel ‘uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd is aangenomen (d.d. 28/6/2018). Echter er zijn toen nog 80 contingenten vrijgegeven, waarvan er nu reeds circa 30 zin ingevuld. Er is dus nog ruimte, ondanks de beperking.Achterliggende gedachte was destijds de gegronde contingentendiscussie in relatie tot de afnemende behoefte aan woningen. Misschien is het mogelijk dat de wethouder hier enige verduidelijking bij geeft. Je zou kunnen stellen dat nu de woningmarkt luchtiger wordt, hierin ook weer wat opener te worden, en zoals insprekers betamen ‘terug naar de tijd voor 2012’.Wij vinden het daar echter te vroeg voor. Binnen het binnenstadsbedrijf, waarin de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is vertegenwoordigd, is men op dit moment bezig met een onderzoek met als onderzoeksvraag, “wat willen we waar”, als ik het zo mag samenvatten. Het belang en eerste invloed van de vastgoedeigenaren ligt dan ook in eerste instantie daar.Daarnaast vinden wij als CDA, dan los van de ‘aantal woningen discussie’, de binnenstad ook een sociale functie vervult voor al onze inwoners en gebruikers van de stad. Misschien kunnen wel het dan ook wel woordelijk verduidelijken door de term ‘sociaal vastgoed van commerciële eigenaren’ te gebruiken.Dat daarbij enige regie en zorg voor balans is vanuit de gemeente in het kader van waar wel of niet gewoond kan worden, dan wel daar waar bedrijfspanden behouden dienen te worden is in onze optiek wenselijk. Dank voor uw aandacht. Bron afbeelding: Adrianna Calvo via Pexels

De basis van onze arbeidsmarkt

D66 D66 Doetinchem 25-01-2020 12:27

In de afgelopen tijd kwamen drie rapporten uit over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het SCP kwam met een Eindevaluatie van de Participatiewet, de WRR kwam met Het beter werk. En afgelopen week kwam de Commissie Regulering van Werk (Borstlap) met het rapport In wat voor land willen wij werken? Alle drie rapporten verdienen een diepgaande beschouwing, ze bevatten immers waardevolle adviezen die niet van vandaag op morgen geïmplementeerd kunnen worden.

Hoofdlijnen

Een aantal hoofdlijnen kan ik er nu al wel uit halen, omdat ze richtinggevend zijn voor het denken over de basis van de arbeidsmarkt. Ja, de basis. Ook in onze gemeente vormt een belangrijke groep inwoners, de grootste groep van alle mensen die werken, de basis van onze arbeidsmarkt. Deze mensen zorgen ervoor dat het basale werk gedaan wordt. Zij dragen ertoe bij dat het economisch goed gaat. Tegelijkertijd is een aantal van deze mensen kwetsbaarder. Niet altijd lukt het hen om mee te bewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wanneer zij uitvallen vinden ze niet eenvoudige ander werk. Als ze ouder zijn of de taal niet goed spreken, dan lijkt het er soms op dat geen werkgever hen nog nodig heeft.

Ontwikkeling naar werk of maatschappelijke participatie

In principe is er goed nieuws, het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Doetinchem ligt namelijk op het laagste niveau sinds jaren. Dat betekent dat relatief veel mensen zich zonder ondersteuning van de overheid redden. Toch moeten we ook eerlijk zijn over de mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Een heel aantal van hen lukt het niet om op korte termijn weer in eigen inkomen te kunnen voorzien. Daarom zetten we in Doetinchem volop in op ontwikkeling van deze mensen. Dat is niet vrijblijvend. Niet voor de gemeente, maar ook niet voor de bijstandsgerechtigde. We hebben in de afgelopen maanden alle mensen met een uitkering uitgenodigd en hebben met hen een traject bepaald om te werken aan het versterken en verbeteren van hun positie op de arbeidsmarkt. Dat gaat van heel basale zaken als het wegnemen van belemmeringen, het fit zijn voor een traject, het ontwikkelen van leefgebieden tot het maken van een plan van aanpak om zicht te hebben op talenten en deze verder te ontwikkelen. Maatschappelijke participatie kan het (voorlopige) einddoel zijn, maar voor veel mensen geldt dat alle stappen in het teken staat van de ontwikkeling naar werk.

Investeren in maatwerk en begeleiding

De commissie Borstlap stelt dat er aanzienlijk meer geïnvesteerd moet worden in maatwerk en begeleiding van mensen die langdurig met een uitkering aan de kant staan. Daarin herken ik mij volledig. Ik heb gezien dat mensen niet gebaat zijn bij standaard aanpakken, maar dat een gerichte aanpak tot het beste resultaat leidt. Doen we dat dan al? We zijn op weg. We spreken iedereen individueel en we stellen een plan van aanpak met hen op. Maar de weg is voor een heel aantal mensen nog lang en de begeleiding is nog niet intensief genoeg. Daarom juich ik het toe dat we bijverdienen naast de uitkering meer mogelijk gaan maken en dat we samen met werkgevers en instellingen voor arbeidsmatige dagbesteding invulling geven aan trajecten die passen bij de talenten van de mensen waar het om gaat. Werkgevers die hebben laten zien dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen en (gedeeltelijk) laten uitstromen van mensen uit de uitkering, moeten we compenseren voor de begeleiding die ze bieden. Dat kost geld. Ja. Maar hiermee houden we vooral de basis van onze arbeidsmarkt op peil.

Negen van de tien basisscholen kiezen voor Roetveegpiet | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Op 6 december heeft GroenLinks een enquête gehouden onder de 22 basisscholen in Doetinchem. De aanleiding is de onenigheid rond de kleur van piet, die maatschappelijk gezien tot behoorlijk veel tumult heeft geleid. Afgelopen jaar heeft NTR gekozen voor roetveegpiet tijdens de landelijke intocht. Verschillende gemeenten in het land zijn de NTR hierin gevolgd. In Doetinchem is tijdens de lokale intocht gekozen voor zwarte piet.

We waren benieuwd of de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, ook op de basisscholen in Doetinchem tot de nodige discussies hebben geleid. Welke keuzen hebben zij gemaakt en zouden ze wel of niet willen dat Doetinchem de landelijke lijn volgt? De kinderen voor wie het sinterklaasfeest is bedoeld, gaan immers allemaal naar de basisschool. Op de basisscholen, wordt op een enkele uitzondering na, het sinterklaasfeest uitgebreid gevierd en worden zowel sint als de pieten ontvangen.    

 

Op basis van de uitslag van de enquête hebben we het college verzocht met de organisatoren van de sinterklaasintocht in gesprek te gaan over de keuze van piet tijdens de volgende sinterklaasintocht. De uitslag laat een redelijk eenduidig beeld zien. Van de 22 basisscholen hebben 10 scholen gereageerd. Negen van de tien scholen geven aan te kiezen voor roetveegpiet en geven te kennen het belangrijk te vinden dat lokaal de landelijke lijn volgt.

 

Vragen

 

 

 

Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

4x roetveegpiet

5x overgangsfase roetveegpiet

1x

zwarte piet

Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

9x

de landelijke lijn

1x

Doetinchem

 

Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

9x

ja

1x

nee

 

Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

9x

roetveegpiet

1x

geen voorkeur

 

Vindt u het wel of geen goede zaak dat de gemeente met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek gaat?

8x

ja

1x

neutraal

1x

nee

Wilt u op de hoogte gebracht worden van verdere ontwikkelingen?

10x

ja

 

 

 

 

Toelichting op antwoorden

 

1.Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

Negen scholen kiezen voor roetveegpiet. Vier scholen geven aan het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school te hebben ontvangen. Vijf scholen geven aan in een overgangssituatie te zijn. Scholen geven als toelichting ‘We willen geleidelijk over naar roetveegpieten.’ ‘Met ingang van volgend schooljaar hebben we roetveegpiet’.

Één school kiest voor zwarte piet.

 

2.Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

Negen scholen kiezen voor de landelijke lijn, waarvan vier scholen het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school hadden. Waarbij opgemerkt moet worden, dat een school nadrukkelijk meldt zelfstandig voor roetveegpiet gekozen te hebben en zich juist gesteund te voelen door NTR. Vijf scholen zijn in een overgangsfase.

Voor de uiteindelijke keuze van roetveegpiet worden meerdere redenen genoemd; ‘om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden’ ‘Wij willen de landelijke lijn volgen. De kinderen kijken naar de t.v. en zien daar de roetveeg pieten.’ Een school die dit jaar roetveegpiet ontving benadrukt ‘Wij volgen de landelijke lijn als we er zelf achter staan.’

Één school kiest voor zwarte piet en geeft als toelichting; ‘wij passen ons aan.’

 

3.Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

Negen scholen geven aan het belangrijk te vinden dat Doetinchem de landelijke lijn volgt. Redenen zijn; ‘De tijd van zwarte piet is echt wel voorbij’, ‘Onbegrijpelijk dat deze keuze niet door Doetinchem is gemaakt.’ ‘Voor de kinderen lijkt ons dat wel verstandig om te doen.’ Om onrust te voorkomen is het goed dat Doetinchem de NTR volgt.’ ’Wij zouden het erg op prijs stellen als Doetinchem ook de lijn van roetveegpiet gaat volgen!’

Één school geeft aan ‘op zich maakt dit niks uit.’

 

4.Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

Negen scholen hebben een voorkeur voor roetveegpiet. Als toelichting wordt onder meer gegeven; ‘In ons multicultureel land is het goed om met minderheden rekening te houden die vaak geconfronteerd worden met discriminatie.’ ‘Landelijk is de mening m.b.t. zwarte piet enerzijds aan het schuiven, anderzijds is de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders verhard. Onbevangenheid t.o.v. zwarte piet zoals die er was, wordt door wat er speelt steeds lastiger. Het gaat erom dit feest een kinderfeest te laten zijn. Dit kan ook met roetveegpieten.’ ‘Om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden.’ ‘We willen de landelijke lijn van de t.v. volgen. Kinderen kijken hier toch naar.’ ‘Past in het sinterklaasverhaal en is geen pijnlijk punt voor wie dan ook.’ ‘Omdat je iedereen dan zo goed mogelijk tegemoet komt, aan zowel de voor- als tegenstanders.’ ’Het sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. We willen als (openbaar) onderwijs niemand buitensluiten, als we dat kunnen bewerkstelligen door een verandering in de uiting van piet, lijkt me dat meer dan wenselijk.’

Één school kiest voor zwarte piet; ‘We hebben het hier uitvoerig over gehad. Ook met wat oudere kinderen. We maken er samen geen probleem van. We snappen heel goed dat herkenbaarheid een probleem is voor de stichting*. (*opmerking; de stichting die bij deze school het sinterklaasfeest verzorgt).

 

5. Vindt u het een goede zaak dat GroenLinks de gemeente verzoekt met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek te gaan over het volgen van de lijn van NTR? Of vindt u dit geen zaak van de politiek?

Acht scholen geven aan dit wel te willen. Opmerkingen die worden gegeven; ‘Heel goed.’ ‘Goed overleg is altijd belangrijk, dus een gesprek lijkt me zeker zinvol.’ ‘Prima om sturing aan te geven, helemaal vanwege de NTR.’ ‘Deze discussie is jammer genoeg al heel breed getrokken. Ik vind het goed dat de politiek zich hiermee bemoeit.’

Een school reageert neutraal; ‘het zou mooi zijn wanneer de politiek zich hier niet mee hoeft te bemoeien en dat maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen dat er over een aantal jaren niet meer over gediscussieerd hoeft te worden, dat dan de roetveegpiet algemeen geaccepteerd wordt.’

Één school wil dit niet. ‘Ik vind dit geen zaak voor de politiek. Je komt ook nooit uit deze discussie. Hoe minder aandacht het krijgt hoe beter.’

 

6. Wilt u op de hoogte gebracht worden van de uitslag van deze enquête en overige ontwikkelingen?

Alle tien de scholen geven aan dit te willen. Reacties variëren van ja tot heel graag.

 

7. Heeft u overige opmerkingen en/of vragen?

Twee scholen hebben op deze vraag gereageerd. Een school schrijft ‘Aan het plezier dat de kinderen op onze school beleefd hebben aan het sinterklaasfeest, valt af te lezen dat het voor kinderen niet uitmaakt hoe de piet er uitziet. Wat mij betreft voeren de voorstanders van zwarte piet een achterhoede gevecht. De jonge kinderen van nu weten straks niet beter dan dat sint geholpen wordt door roetveegpieten. Dan valt, hopelijk, het rumoer vanzelf stil en kan het feest voor de kinderen weer centraal worden gesteld.’

Op basis van de uitslagen komen wij tot de volgende vraag;

1.Is het college bereid om met de organisatoren van de lokale sinterklaasintochten van de gemeente Doetinchem in gesprek te gaan, met het verzoek de landelijke lijn te volgen van roetveegpiet vanaf de eerst volgende sinterklaasintocht, daarmee ook rekening houdend met de keuze van basisscholen, en de bevindingen vervolgens terug te koppelen aan de gemeenteraad en de basisscholen in Doetinchem?

De organisatoren van het sinterklaasfeest zijn op de hoogte gesteld van de uitslagen en de vraag aan het college. 

 

 

 

SORRY WE MISSED YOU in het Rode Kafé

PvdA PvdA Doetinchem 07-01-2020 18:53

De film SORRY WE MISSED YOU is de nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach (I, DANIEL BLAKE). De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.

Ricky (Kris Hitchen) en Abby (Debbie Honeywood) wonen met hun kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchise-deal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

SORRY WE MISSED YOU is na een omvangrijk oeuvre de laatste film van de Britse regisseur Ken Loach. Hij won in zijn carrière twee keer de prestigieuze Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes: in 2006 voor het oorlogsdrama THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY en in 2016 voor het door publiek omarmde I, DANIEL BLAKE. SORRY WE MISSED YOU werd eveneens geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Filmfestival van Cannes.

Plaats: Het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem

Datum: vrijdag 14 februari

Aanvang: 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Deze filmavond is een onderdeel van het Hemelbestormers-evenement. Het doel is mensen te enthousiasmeren en actief te worden voor de partij, met leuke avonden waar plezier en inhoud even belangrijk zijn. Na de film gaan we in gesprek met gedeputeerde Peter Kerris over wat wij kunnen doen als PvdA aan een economie zoals geschetst in deze film.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/sorry-we-missed-you-in-het-rode-kafe/

Het bericht SORRY WE MISSED YOU in het Rode Kafé verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Werkbezoek Esbro

PvdA PvdA Doetinchem 03-12-2019 19:39

Esbro bestaat sinds 1964, is verhuisd in 2013 en sinds 2016 onderdeel van GroenlandGroup en onderdeel van PHW. Alles is in eigen beheer: Van moederkip – voer – eieren – eind product. Ze willen graag innoveren en verduurzamen. Zo is er een plan om het vet van kippen te gebruiken voor de energievoorziening. Iets wat nog nergens gebeurt, maar waarvoor ze dus wel in gesprek zijn. Van het totale energieverbruik in Wehl, is 25% van Esbro. Naast kip richten ze zich ook steeds meer op vegetarische producten, kant & klare maaltijden en sportmaaltijden. Mc Donalds, KFC en supermarkten zijn de grootste klanten. Plukon en Storteboom zijn de grootste concurrenten in Nederland. 0,08% van de kippen overleefd het transport niet, terwijl dit landelijk op 0,8% zit.

Internationale kansen en bedreigingen Door open handelsverdragen wordt het steeds moeilijker om positie te houden. Vrijhandelsverdragen zorgen ervoor dat Nederland minder kwaliteit binnen haalt, waardoor duurdere producten met meer kwaliteit door prijsverschil steeds minder kans maakt. Nederland was altijd de grootste producent van pluimvee, maar ondertussen zijn we ingehaald door Polen. De arbeidsomstandigheden en kwaliteitseisen zijn in landen als Polen en Brazilië veel lager, waardoor je een oneerlijk concurrentie krijgt.

Er moet dus scherper gekeken worden naar de kwaliteitseisen van producten die wij hier binnen halen. Daardoor komen er ook steeds meer producten in onze schappen te liggen die niet alleen mindere kwaliteit hebben, maar ook minder duurzaam en onder slechtere arbeidsomstandigheden geproduceerd worden. We moeten er dus veel meer op inzetten dat onze kwaliteitseisen overgenomen worden en andere landen dus ook duurzamer en kwalitatief beter gaan produceren. We kunnen daar een voorbeeldrol op in gaan nemen, waarbij niet alleen internationale handel niet ten koste van ons gaat maar ook onze kennis makkelijker verkocht wordt.

Consumenten worden niet goed genoeg van op de hoogte gebracht van de kwaliteit van een product en het gaat ook ten koste van bedrijven in Nederland. Keurmerken kunnen daar alleen aan bijdragen, wanneer deze door de overheid worden verplicht en gefaciliteerd. Denk daarbij aan keurmerken waarin niet alleen land van herkomst, maar ook arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en diervriendelijkheid beoordeeld wordt.

Huisvesting ÉÉn van de voorwaarden die we gesteld hebben om gastarbeiders hier te huisvesten is het betrekken van inwoners. Dit is bijna een onmogelijke voorwaarden omdat niemand gastarbeiders gehuisvest wil hebben in hun omgeving. Wehl is dan ook gelijk een extreem voorbeeld en de kans is groot dat Esbro in Doetinchem meer succes zou hebben. Het maakt dat Esbro liever heeft dat dit landelijk of provinciaal besloten moet worden, ipv. dat de lokale politiek daarin keuzes maakt. Een andere optie is dat er een onafhankelijk regisseur/procesbegeleider aangesteld wordt om te zorgen dat er zowel aan de belangen van inwoners als aan de belangen van een initiatiefnemer voldaan kan worden. Esbro besluit hoog waarschijnlijk dat ze niet door gaan met de huisvestingsplannen in Wehl, maar moet wel huisvesting hebben voor hun personeel.

Huisvesting werd eerst geregeld door de uitzendbureaus die dit vervolgens weer regelde via huisjesmelkers waardoor er zeer slechte huisvesting ontstond voor gastarbeiders. Slechte hygiëne, het delen van bedden en weinig verblijfruimte.

Ook voor Esbro was dit onwenselijk waardoor ze huisvesting liever in eigen beheer doen. Ook omdat bedrijven als KFC en Mc Donalds willen controleren hoe personeel gehuisvest is en daar kwaliteitseisen aan hebben. Wanneer dit uitbesteed is, kan Esbro niet aan die kwaliteitseisen voldoen. De normen die voor deze huisvesting gelden, gaan verder dan het SNF-Keurmerk en daarmee ook verder dan de normen die wij als raad laatst vastgelegd hebben.

Esbro is er geen voorstander van dat de huisvesting verdeeld wordt. Ze willen dit liever centraal regelen op een manier die vergeleken zou kunnen worden met een soort campus. Goede kamers voor personeel met een aantal centrale keukens, wasserette, recreatieruimtes zoals sportlokalen, café, supermarkt. Waar ook familie van gastarbeiders ontvangen kan worden en beheerders aanwezig zijn. Daarnaast is er ook ruimte voor scholing over het bedrijf en taallessen. Integratielessen zouden hier dus ook een onderdeel van kunnen zijn waardoor personeel wat langer blijft en evt. besluit zich te huisvesten ook meer toekomst mogelijkheden kunnen krijgen in Nederland. Doordat het in de vorm van een campus is, is overlast beter te controleren en te beheersen.

Arbeidsvoorwaarden Het werk is eentonig in een koude, natte werkplek zonder zonlicht. Dit maakt dat het niet aantrekkelijk werk is. Hier kan ook niet veel in aangepast worden omdat er ook strengen kwaliteitseisen zijn voor slachthuizen. Er zijn twee ploegendiensten van 10 tot 12 uur, waarbij personeel meer betaald krijgt voor de overuren. Het personeel valt onder de pluimvee CAO en daarin wordt iedereen hetzelfde behandeld.

In de fabriek worden nieuwe krachten herkent aan een geel haarnetje, zodat deze makkelijker te herkennen zijn en aangestuurd kunnen worden. In de rondleiding heb ik er één gezien die net begonnen was. Flexibele werkkrachten zijn wel 6x zo hoog als vaste werkkrachten. Toch wil Esbro graag inzetten om personeel te behouden, waardoor werknemers vrijwel altijd een vast contract krijgen als ze na twee jaar willen blijven doorwerken.

Ook de Esbro heeft te maken met zondag openstelling van supermarkten en bevoorrading, waardoor de productie 24/7 door gaat, wat betekend dat personeel ook in de weekenden ingeroosterd wordt. Drukke periodes zijn er vooral in het BBQ seizoen en rond kerst. In tijden van crisis en recessie kopen mensen eerder een stuk kip ipv. varken of rund.

De uitzendbureaus waar Esbro op dit moment vooral mee werkt zijn Fides en Stipt. Deze uitzendbureaus hebben kantoren in landen waar gastarbeiders geworven worden. Het aantal Polen neemt af terwijl het aantal Hongaren, Roemenen en Bulgaren, maar ook het aantal mensen in landen als Moldavië en Sri Lanka toeneemt.

Het bericht Werkbezoek Esbro verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Weekbericht wethouder – week 46

D66 D66 Doetinchem 16-11-2019 12:34

IG&D ledenbijeenkomst

Afgelopen woensdag was er een ledenbijeenkomst van IG&D Bedrijvig Doetinchem. Een belangrijk moment om met ondernemers stil te staan bij de economische ontwikkelingen. Jort Kelder was gastspreker en bracht als ‘links liberaal’ in dat hij straks op de terugweg toch echt het gaspedaal diep in trapt. Volgens hem zouden we niet moeten stellen dat we maximaal 100 km/u gaan rijden, maar dat we vooral insteken op minder uitstoot. De technologie is er volgens hem om wél 200 km/u te rijden, en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen. Inspirerend, maar volgens mij geen oplossing voor morgen. In zijn bijdrage sprak mij aan zijn visie op regionale samenwerking, het belang van hoger onderwijs voor de Achterhoek en het MKB (familiebedrijf) als crux van de lokale en sociale economie. Een fijn buffet met mooie gesprekken. Al met al werd dit een goede avond over ondernemerschap.

Varex Imaging

Met het Werkgeversservicepunt mocht ik naar Varex Imaging in Dinxperlo. Dit bedrijf (voorheen ‘Claymount’) ontwikkelt, produceert en levert elektromechanische componenten voor medische en industriële röntgenapparatuur. We hadden een mooi gesprek over de innovaties in dit bedrijf en de ontwikkeling van het personeel. Er bestaat een enorme drive om verder uit te breiden. In de zomer verhuist Varex naar Doetinchem. Vrijdagmiddag werd het hoogste punt bereikt en ik mocht er opnieuw bij zijn. We bespraken de wens om op het gebied van ontwikkeling van medewerkers samen met onderwijsinstellingen (of zelf binnen het bedrijf) stagiairs en nieuwe werknemers een aantrekkelijke plek te bieden. Expliciet werd aangegeven dat het Varex niet alleen om jonge mensen gaat. Uiteraard besprak ik ook de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vond het mooi om te zien hoe de mensen van Varex op dat gebied ook innovatief en in mogelijkheden denken.

Volleyballen met personeel

Personeelsvereniging Trias organiseerde het jaarlijkse volleybaltoernooi. Er waren teams van de gemeente Doetinchem, Laborijn, Rozengaarde, Buha en Buurtplein. Het was een ontspannen avond, waarop ontzettend gelachen werd. Op een gegeven moment hoorde ik iemand van Laborijn zeggen dat dit de ‘beste vorm van teambuilding’ was. Ik ben het van harte met hem eens.

Van der Valk definitief naar Doetinchem

VVD VVD Doetinchem 07-10-2019 09:04

De gemeenteraad heeft een volgende stap gezet voor de komst van hotel Van

der Valk naar Doetinchem. De VVD is voor deze stap , omdat de komst van Van

der Valk goed is voor onze inwoners en de werkgelegenheid. 

Ook is de nieuwe woningbouwstrategie aangenomen. We nemen daarbij afscheid

van de contingenten en bouwen naar behoefte wordt weer mogelijk. Niet alleen

in de stad , maar ook in de kernen. 

De financiën van de gemeente staan flink onder druk en daarom vindt de VVD

dat er bezuinigd moet worden. Het is nu de tijd om keuzes te maken en deze

niet uit te stellen. Daarom heeft de VVD geen steun gegeven aan een motie om

de besluitvorming daarover uit te stellen.

Lachgas is geen lachertje.

VVD VVD Doetinchem 07-10-2019 08:57

Een mede door de VVD ondersteunde motie is aangenomen waarbij het College

wordt opgeroepen om de verkoop en het gebruik van de softdrug lachgas zoveel

mogelijk te ontmoedigen. Vooral de horeca moet er van bewust raken dat zij

deze rommel niet verkopen aan onze jeugd.