Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

66 documenten

Offensief tegen armoede in Nederland

PvdA PvdA Doetinchem 05-10-2019 17:54

Zaterdag 7 september 2019 presenteerde Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, het Offensief tegen Armoede. Het was de afronding van een jaar waarin en werkgroep door het hele land politici en direct betrokkenen hebben gesproken over het onderwerp.

Armoede in Nederland? Hoezo? We wonen in één van de rijkste landen van de wereld. Er zwerft een hoeveelheid kapitaal over de wereld van vele duizenden miljarden, op zoek naar een doel. Ik heb geen flauw benul hoeveel dat is, maar ik denk heel veel. Dat betekent dat er ontzaglijk rijke mensen en bedrijven zijn. Aan de andere kant krijgen kleine spaarders nauwelijks rente en zijn er mensen die leven onder de armoedegrens. Daar zit systeem in.

De wereldwelvaart wordt steeds groter, mede dankzij de globalisering, maar het geld komt in toenemende mate bij een paar rijken en vooral bij de grote bedrijven. En als je veel geld hebt is het een makkie om belasting betalen te ontwijken. Een systeemfout dus. Overheden hebben de controle op de economische bedrijvigheid uit hun vingers laten glippen en moeten die weer terug veroveren. Rutte III maakt daarmee een beginnetje door de multinationals weer winstbelasting te laten betalen. Er leven in Nederland rond een miljoen mensen onder de armoede grens, waarvan een kwart werkende armen. Eén op de 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede.

Nou kan je steggelen over de definitie van armoede, maar de trend is dat de aantallen toenemen op langere termijn. In de ons omringende landen gebeurt hetzelfde. Een kind dat opgroeit in armoede heeft een zeer grote kans om de rest van zijn leven in armoede te slijten. Wat is de oorzaak van armoede? Simpel: de kosten van levensonderhoud stijgen sneller dan de inkomsten uit arbeid en uitkering. Wat doet Nederland er aan? Er bestaat nu een stelsel van Bijstand, Wajong, ANW, AOW, studiefinanciering en minimum inkomens; de bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn kennelijk te laag. Daarom hebben we nog een systeem van toeslagen, kind pakketten en wat dies meer zij opgetuigd.

Maar dat is kennelijk niet genoeg, dus zijn er ook nog voedselbanken. En omdat de regels van de officiële voedselbanken te streng zijn hebben 4 dames in Spijkenisse een alternatieve voedselbank opgericht. Alle respect voor die 4, maar het moet niet gekker worden. Voedselbanken moeten niet nodig zijn.

Wat stelt de PvdA voor in het Offensief tegen Armoede en Schulden? Dat komt in principe neer op een verhoging van de inkomsten, een verlaging van de (vaste) lasten, het voorkomen van schulden en een betere aanpak van de schuldenproblematiek. In het betreffende rapport is het uitgebreid uitgewerkt. Ik vat het samen. Verhoging van het minimum loon Het minimum loon moet verhoogd worden tot € 14 per uur, een FNV eis. Daardoor stijgt ook het eraan gekoppelde sociale minimum. Het gevolg is niet alleen minder armoede maar ook opwaartse druk op het loongebouw, verbetering van de koopkracht en dus meer banen.

Dat is geheel in de geest van Adam Smith, befaamd econoom in de 18e eeuw, ook wel de vader van het kapitalisme genoemd. Hij vond dat je het bedrijfsleven aan zo min mogelijk regels moest binden, maar wel onder de voorwaarde dat ondernemers hun werknemers een fatsoenlijk loon zouden geven. Neo-liberalen vergeten dat tweede deel gemakshalve meestal. Verlaging van de vaste lasten De laatste 10 jaar zijn de vaste lasten sterk gestegen. Huren 37%, ziektekosten 22%, eigen risico 89%, gemeentelijke belastingen 42%, telefoon en internet 15%. Tel daarbij op de verhoging van de BTW en de energielasten.

Ter vergelijking: de Bijstand is gestegen met iets meer dan 20%. Schrappen van de kostendelersnorm Bijstand is al te laag, maar bovendien leidt het tot regelrechte privacy schending. Zekerheidsinkomen in plaats van Bijstand, Wajong, ANW, AOW en studiefinanciering Iedereen die minder inkomen heeft dan het verhoogde sociale minimum krijgt een aanvulling tot dat bedrag, zonder voorwaarden. Het is een kanteling van perspectief: Een systeem van dwang, repressie en controle werkt niet. Inzetten op motiveren en verleiden wel. Door de vereenvoudiging van het systeem gaan de uitvoeringskosten omlaag. Beter aanpak van schulden van huishoudens Schulden van huishoudens zijn nergens in de wereld zo hoog en ze stijgen. De staat is de grootste schuldeiser.

Het huidige stelsel is een hel voor de schuldenaar, kost de samenleving miljarden en in de meeste gevallen krijgt de schuldeiser zijn geld niet terug. In het voorstel van de PvdA wordt het risico meer bij de kredietverlener gelegd, een vorm van preventie: bij faillissement geen claim meer op toekomstig inkomen en bij inleveren van hypotheek onderpand geen restschuld meer, zorgplicht en dus aansprakelijkheid van de kredietverlener bij het aangaan van koop-, leen- en huurovereenkomsten.

Maak het aangaan van risicovolle leningen moeilijker door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en hogere eisen aan de inbreng van eigen kapitaal. Zorg aanvullend voor voldoende betaalbare huurwoningen. Saneer problematische bestaande leningen door eenmalige kwijtschelding. Financier dat met een verhoging van de bankenbelasting. Daarmee betalen de banken terug wat ze de huishoudens gekost hebben bij de door henzelf veroorzaakte crisis.

Verbeter de financiële voorlichting op scholen en richt een verplicht Geldloket per gemeente in. Stroomlijn de incasso van het Rijk met één incassobureau voor alle Rijksdiensten. Verplicht Gemeentelijke kredietbanken met de laagst mogelijke rente te werken. En laat gemeente de vroegsignalering organiseren. Als er ondanks deze veranderingen nog schuldhulpverlening nodig is zorg dan voor een soepel en snel werkend systeem. Niemand verlaat het traject zonder een schone lei en zonder dat de problemen die aan de schulden ten grondslag lagen zijn aangepakt.

Het wordt tijd dat we de ontwrichtende gevolgen van het neoliberalisme, met zijn te grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid, een halt toeroepen en ruimte geven aan onderlinge solidariteit.

Tom Couwenhoven

Het bericht Offensief tegen armoede in Nederland verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Gietijzeren gasleidingen een sluimerend gevaar

Lokaal Belang Doetinchem Lokaal Belang Doetinchem Doetinchem 17-07-2019 16:49

DOETINCHEM – Op zondag 27 januari van dit jaar werd Den Haag opgeschrikt door een enorme klap. Door een gasexplosie vielen toen tien gewonden waarvan sommige onder het puin vandaan gehaald moesten worden. Uit nader onderzoek bleek dat de explosie was veroorzaakt door een scheur in een verouderde gietijzeren gasleiding.

Voor het risico dat deze leidingen vormen is al jaren geleden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gewaarschuwd. Vanaf begin jaren ’90 is de aanleg van dit soort leidingen bij nieuwbouw al verboden. Netwerkbeheerder Alliander/Liander is in Doetinchem verantwoordelijk voor de leidingen die in de gemeente liggen. De raadsfractie van Lokaal Belang Doetinchem (LBD) stelt er schriftelijke vragen over aan het college van B&W.

Weekbericht wethouder – week 28

D66 D66 Doetinchem 14-07-2019 12:21

Een interessante en drukke week is weer voorbij. Er is ontzettend veel gebeurd en besproken. Een paar momenten breng ik in dit weekbericht graag naar voren.

Visie op dienstverlening

De gemeente heeft meer taken gekregen, die deels op afstand uitgevoerd worden in uitvoeringsorganisaties. Ook verschuift de rol van de gemeente van regelgevend naar faciliterend of zelfs loslatend. Daarom was een geactualiseerde visie op dienstverlening nodig. Deze visie mocht ik op verschillende momenten bespreken en deze ligt volgende week voor aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is het perspectief van de inwoner en we maken waar mogelijk gebruik van moderne technologieën.

Een nieuwe gemeentesecretaris?

In de afgelopen week waren de eerste gesprekken met kandidaten voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Doetinchem. Ik mocht samen met de voorzitter van de OR, een afdelingshoofd, een regisseur en een adviseur P&O de adviescommissie vormen. Het waren goede gesprekken, waarin we met kandidaten hebben gesproken over het werk van de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de manier waarop de kandidaten dat zien en deze rol zouden uitvoeren. We hopen binnenkort onze adviserende rol af te ronden en de selectiecommissie te kunnen adviseren over de beste kandidaat.

Laborijn

Ook in de afgelopen week heb ik veel gesprekken gehad met medewerkers van Laborijn en afgelopen vrijdag was er een vergadering van het dagelijks bestuur. De begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 was het belangrijkste agendapunt. Binnenkort gaat de begroting naar de gemeenteraden, zodat een zienswijze gegeven kan worden.

Met de gemeenteraad naar IrisZorg

https://doetinchem.d66.nl/2019/07/14/weekbericht-wethouder-28/Vrijdagmiddag was ik met een groep raadsleden te gast bij IrisZorg. We kregen informatie, gingen in gesprek en mochten een vergadering bijwonen van een groep bewoners van een groepshuis. Ik vond het confronterend om te zien wat verslaving met een mens doet. Ik heb veel waardering voor de medewerkers van IrisZorg (die vaak zelf een verslavingsverleden hebben) en ook voor de inwoners van onze gemeente die echt werken aan het omgaan met hun verslaving. We kregen heerlijk gebak aangeboden door de bewoners zelf gemaakt.

BBQ D66 Doetinchem

https://doetinchem.d66.nl/2019/07/14/weekbericht-wethouder-28/Vrijdagavond was de jaarlijkse BBQ van D66 Doetinchem. Wat een fijne sfeer en een gezelligheid. Mooi om (steun)fractie, bestuur en andere betrokkenen samen te zien. Hans Prein had het voortreffelijk verzorgd. We hadden zo echt even tijd om met elkaar te spreken over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de zomerperiode die voor ons ligt. Fijne zomer!