Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

27 documenten

Ieder kind telt mee

PvdA PvdA Nederland 06-02-2020 10:05

Door Kirsten van den Hul op 6 februari 2020 Delen  

Verhalen over kinderen die te horen krijgen dat er voor hen geen plek is op school, verhalen van ouders die moeten leuren met hun kind, en telkens voor dichte deuren komen te staan. Verhalen van ouders die zouden willen klagen maar niet weten waar, want de klachtenprocedure loopt via dezelfde kanalen als waar de klacht over gaat.

Dat niet ieder kind het onderwijs en de zorg krijgt waar het recht op heeft is simpelweg onacceptabel in een rijk land als Nederland. Want elk thuiszittend kind is er één te veel. En het ergste is nog: het aantal thuiszittende kinderen is alleen maar gestegen.

Kinderen verdienen iemand die naast ze gaat staan

Deze kinderen en hun ouders verdienen iemand die naast ze gaat staan. Ze weer vertrouwen geeft. Meedenkt en oplossingen aandraagt. In plaats daarvan zien we dat kinderen en gezinnen, maar ook scholen, leraren en hulpverleners, vaak verstrikt raken in een bureaucratische jungle. Soms met meldingen bij Veilig Thuis aan toe.

Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Waar je in de ene gemeente wel vervoerskosten of extra zorgkosten vergoed krijgt, moet je die een paar kilometer verderop zelf betalen. Daarom pleiten wij voor een landelijk niveau van basisondersteuning. Zodat voor scholen, ouders en leraren duidelijk is welke ondersteuning geboden moet worden en de verschillen minder groot worden.

Het lerarentekort heeft desastreuze gevolgen voor kansengelijkheid

En dan is er nog altijd het groeiende lerarentekort. Een tekort dat leidt tot een crisis in ons hele onderwijs met desastreuze gevolgen heeft voor de kansengelijkheid. Het is dan ook geen verrassing dat deze onderwijscrisis het hardst aankomt in het speciaal onderwijs. Bij de scholen waar de meest kwetsbare kinderen op zitten, of liever gezegd: zouden moeten zitten. Het zijn schokkende cijfers: 18 procent van de voortgezet speciaal onderwijsscholen en 14 procent van de speciale basisscholen heeft momenteel kinderen op een wachtlijst staan.

We moeten deze onderwijscrisis stoppen. Door nu structureel te investeren. De loonkloof te tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te dichten en de werkdruk te verminderen. En daarbij hoort ook dat we de leraren in het voortgezet speciaal onderwijs overhevelen naar de cao die voor het voortgezet onderwijs geldt. En niet, zoals nu het geval is, laten zitten in de cao voor het basisonderwijs. Want ieder kind moet zeker zijn van onderwijs en een leraar.

 

 

Tweede Kamerlid

 

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

In het hoger onderwijs is #metoo-actie nog nodig

PvdA PvdA Nederland 23-01-2020 11:49

Door Kirsten van den Hul op 23 januari 2020 Delen  

Dit verhaal staat helaas niet op zichzelf. Onderzoek van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren liet onlangs schokkende resultaten zien: er bestaan enorme drempels om wangedrag te melden en daders wanen zich vaak onaantastbaar. Hun conclusie: dit is slechts het topje van de ijsberg en universiteiten‎ bieden onvoldoende bescherming tegen intimidatie op de werkvloer.

De #metoo-beweging heeft blootgelegd dat seksueel ‎grensoverschrijdend gedrag overal voorkomt. De nieuwsberichten en onderzoeken in het hoger onderwijs beperken zich echter veelal tot het wetenschappelijk onderwijs. Terug te voeren op de afhankelijkheidsrelatie tussen bijvoorbeeld promovendi en hoogleraren.

Hetzelfde geldt voor de reguliere student en medewerker. Gek genoeg horen we daar heel weinig over.‎ Minister Ingrid van Engelshoven erkent dit, maar stelde eerder niks te zien in het opzetten van een landelijk en onafhankelijk meldpunt voor het hoger onderwijs. In plaats daarvan vertrouwt ze erop dat instellingen de problemen de komende tijd zelf oplossen. ‎

In reactie hierop is de Landelijke Studentenvakbond een eigen onderzoek gestart. De eerste  resultaten geven een belangrijke verklaring voor de veronderstelde valse stilte: het melden van intimidatie wordt op veel instellingen niet of onvoldoende gefaciliteerd. Tijd daarom, dat universiteiten en hogescholen werk gaan maken van sociale veiligheid. Zij moeten met studenten én medewerkers een plan van aanpak maken. Een aanpak die ervoor zorgt dat élke student, Nederlands- of Engelstalig, assertief of minder mondig, de weg vindt naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon.‎

Bij de aanstelling van nieuwe werknemers, maar ook tijdens introductieweken, als het gros van de eerstejaars studenten voor het eerst in contact komt met hun universiteit of hogeschool. Alles om bewustzijn te creëren en het signaal te geven: voor grensoverschrijdend gedrag is geen plek en het melden ervan heeft zin. ‎

Sommige instellingen binnen het hoger onderwijs hebben al stappen gezet in de juiste richting. Maar er valt nog een wereld te winnen, zeker bij hogescholen. De minister moet daarom niet afwachten tot instellingen aan CAO-tafels met plannen komen.

De sociale veiligheid van studenten, docenten, medewerkers – van schoonmaker tot promovendi – is simpelweg té belangrijk. De oplossingen zijn niet ingewikkeld, maar ze moeten wel nú afgedwongen worden. ‎

Iedereen moet zeker zijn van een veilige uni of hogeschool. Melden moet makkelijker zodat daders er niet meer mee wegkomen. Lees hier mijn opinie met @studentenbond👇#metoo https://t.co/ZP2WBuMCs7

— Kirsten van den Hul (@kirstenvdhul) January 23, 2020

Tweede Kamerlid

Tijd het lerarentekort onder ogen te komen

PvdA PvdA Nederland 17-12-2019 12:43

Door Kirsten van den Hul op 17 december 2019 Delen  

Maar wie leest ziet vooral oude wijn in nieuwe zakken en een symbolisch zoethoudertje voor de grote steden van een miljoen euro per jaar. Symbolisch omdat dit neerkomt op zo’n zestien leraren per stad, terwijl het tekort aan leraren alleen in Amsterdam al meer dan 350 voltijdbanen bedraagt.

Investeer structureel en substantieel in het onderwijs.

Wel erkent de minister voor het eerst dat het lerarentekort de onderwijskwaliteit onder druk zet. Dat is winst. Maar waarom geeft hij dan telkens geen gehoor aan de 40.000 leraren, schoolleiders en ouders afgelopen maart op het Malieveld? Aan de stakingen en protestmarsen die vorige maand plaatsvonden en eind januari niet alleen worden herhaald maar ook met een dag worden verlengd? Aan de schoolleiders die waarschuwen voor noodgedwongen onorthodoxe maatregelen zoals onbevoegden voor de klas en pas vanaf 5 jaar naar school? Zij vragen onder de streep iets realistisch: investeer structureel en substantieel in het onderwijs.

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de onderwijsbegroting voor 2020. In de Tweede Kamer stemde de PvdA al tegen. Indien ook in de Eerste Kamer onvoldoende draagvlak blijkt te zijn voor onze voorstel om nú structureel te investeren, stemt ook de Eerste Kamerfractie van de PvdA tegen de begroting. Een belangrijk signaal om aan te geven dat het kabinet nalaat – in tijden van historische overschotten op de Rijksbegroting – te investeren in wat nodig is.

Van belang welke kinderen en scholen het hardst worden geraakt door dit lerarentekort.

Want dat die investeringen nodig zijn, blijkt in het bijzonder uit de groeiende kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort. In dat licht is de onwelwillendheid bij de minister om dat lerarentekort nou eens echt in kaart te brengen misschien wel het meest onbevredigend nieuws van gisteren. In reactie op het verzoek hiertoe vanuit de Tweede Kamer stelt de minister: “uit diverse gesprekken blijkt dat dit heel complex is”. Het is onduidelijk met wie de minister tot de conclusie ‘heel complex’ is gekomen. Maar duidelijk is wel dat de minister hiermee zichzelf van de verantwoordelijkheid ontslaat om grip te krijgen op het tekort. Om te weten welke kinderen op welke scholen nu en in de nabije toekomst (het hardst) worden geraakt door dit lerarentekort.

In plaats van zijn eigen Onderwijsinspectie aan de slag te laten gaan of scholen te vragen actief hun tekorten te melden, legt hij de verantwoordelijkheid bij anderen neer. In dit geval door een onderzoek uit te vragen bij werkgeversorganisatie PO Raad en in gesprek te gaan met de oprichter van een particuliere website waarop scholen vrijwillig hun actuele tekorten kunnen melden. Het bereik van die site is zeer beperkt: zo’n 5 procent van de scholen maakt er gebruik van. En dat is ook niet verwonderlijk. Geen enkele school zal er gauw voor kiezen de vuile was buiten te hangen. Maar dat neemt niet weg dat het voor degene die eindverantwoordelijk is voor goed onderwijs – namelijk de overheid – van essentieel belang is om te weten welke kinderen op welke scholen de dupe worden.

We blijven ons inzetten voor kinderen.

Daarom blijven wij ons inzetten voor al die kinderen die met regelmaat een dag naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is. Die niet langer een bekend en vertrouwd gezicht voor de klas hebben. En die kunnen rekenen op de extra aandacht die zij nodig hebben. Dat kan en mag niet in een rijk land als Nederland.

Tweede Kamerlid

Geen les in Amsterdam Nieuw-West. Maar waarom?

PvdA PvdA Nederland 12-12-2019 14:10

Door Kirsten van den Hul op 12 december 2019 Delen  

Deze week hebben de leraren van de in totaal zestien scholen hun hersens gekraakt op de vraag: hoe houden we onze onderwijskwaliteit op peil terwijl de werkdruk zo ongelooflijk hoog is? Tegelijkertijd maakte de gemeente vandaag bekend dat het lerarentekort in Amsterdam nog harder oploopt dan tot nu toe werd gedacht.

De hoofdstad heeft nu 384 vacatures. Dat is gemiddeld 2 leraren te weinig per school.

Het vormt een nieuw dieptepunt in de crisis waar het onderwijs zich in begeeft. Op uitnodiging van Kirsten van den Hul komen de leraren, onderwijsondersteuners en ouders van de zestien scholen aanstaande dinsdag hun overdenkingen delen met de Tweede Kamer. Dat is interessant, en wij hopen dat we elkaar kunnen helpen. Maar onder de streep weten we een ding heel zeker: zonder structureel extra geld voor het funderend onderwijs blijven we achter de feiten aanlopen. Blijven er overal in het land steeds vaker kinderen naar huis gestuurd worden of worden ze afgedaan met onbevoegden voor de klas. Simpelweg omdat er onvoldoende leraren zijn. De cao die vandaag is afgesloten in het primair onderwijs lost dit probleem helaas ook niet op.

In deze video vertellen twee leraren uit Amsterdam Nieuw-West over hun ervaringen.https://www.pvda.nl/nieuws/geenlesinnieuwwest/

Wat nodig is zijn structurele investeringen.

Wat wel nodig is, is structurele investeringen. Daarmee kunnen basisschoolleraren eerlijker worden beloond en kunnen er extra handen in de klas worden aangetrokken om de werkdruk te verlagen. En vooral: kunnen we ervoor zorgen dat kinderen weer de aandacht krijgen die zij verdienen. Want het meest pijnlijke aan dit lerarentekort is dat de meest kwetsbare kinderen het eerste de dupe worden. Kinderen die extra aandacht nodig hebben. En kinderen die op scholen en/of in wijken zitten waarvoor de gemiddelde leraar niet staat te trappelen.

De begrotingsbehandeling die eind vorige maand werd behandeld bood een uitgelezen kans om het tij te keren. Om huidige en toekomstige leraren een perspectief te bieden dat ook zij in de toekomst een huis kunnen kopen. Dat de werkdruk echt wordt verlaagd en zij zeker zijn van een fatsoenlijke waardering voor het belangrijke werk dat zij doen.

We moeten het tij keren en voorkomen dat er een generatie verloren gaat.

Maar dit kabinet pakt die kans niet. En dat terwijl er een historisch miljardenoverschot op de Rijksbegroting staat. Wij hebben daarom vorige week in de Tweede Kamer tegen de Onderwijsbegroting gestemd, en blijven solidair met de honderdduizenden leraren die hebben aangekondigd eind januari opnieuw het werk neer te leggen. Komende week wordt de begroting in de Eerste Kamer besproken. Onze wensen blijven staan: structurele investeringen in het onderwijs. Niet over een paar jaar, maar nu. Zodat we het tij op tijd keren en voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Dat elk kind zeker is van een goede leraar voor de klas.

Benieuwd wat de PvdA voor zowel korte als lange termijn voorstelt om het lerarentekort aan te pakken, zie dan ons Noodpakket Leraar Voor de Klas.

Tweede Kamerlid

Stop discriminatie van lhbt-personen en personen met een handicap

PvdA PvdA GroenLinks D66 Nederland 12-12-2019 13:02

Door Kirsten van den Hul op 12 december 2019 Delen  

Om de grondslag waarop discriminatie is verboden uit te breiden met het uitsluiten van discriminatie op grond van het hebben van een beperking en op grond van seksuele gerichtheid. Na vele schriftelijke rondes, een lijvig advies van de Raad van State, een nieuw team (Vera Bergkamp namens D66, Nevin Özütok namens GroenLinks en Kirsten van den Hul namens de PvdA), en tal van gesprekken achter de schermen en met belanghebbenden was het vorige week eindelijk zover: de wetswijziging van artikel 1 werd besproken in de Tweede Kamer.

Het was niet de eerste keer dat Bergkamp, Özütok en Van den Hul plaatsnamen in ‘Vak K’ plaatsnamen met een wetsvoorstel. Al eerder dit jaar werd hun gezamenlijke initiatiefwet aangenomen die de discriminatie van transgender en interseksepersonen expliciet verbood, door de Algemene Wet Gelijke Behandeling aan te passen. 

De tijdsgeest is er klaar voor

Ook in 1983, bij de laatste aanpassing van de grondwet, werd al gesuggereerd om extra gronden in Artikel 1 op te nemen. De tijdsgeest was er nog niet klaar voor, was toen de conclusie. Nu is dat volgens de indieners wel het geval. Vorige week nog wees de VN Nederland erop meer te moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Ook als het gaat om lhbt-acceptatie en emancipatie hebben we nog een lange weg te gaan.

Met deze initiatiefwet hopen de indieners een duidelijk signaal te geven: ook discriminatie van lhbt-personen en personen met een handicap is niet toegestaan. In het nieuwe jaar wordt de wetsbehandeling vervolgd. Stay tuned!

Tweede Kamerlid

Waarom deze onderwijsbegroting onvoldoende is

PvdA PvdA Nederland 03-12-2019 09:07

Door Kirsten van den Hul op 3 december 2019 Delen  

Klaar om op eigen benen te staan. Onderwijs biedt iedere dag duizenden kinderen de kans alles uit het leven te halen. Maar er zijn grote problemen in ons onderwijs. Er is een schreeuwend tekort aan leraren en de werkdruk is veel te hoog. Klassen worden naar huis gestuurd. Scholen schakelen noodgedwongen over tot vierdaagse schoolweken en volgende week sluiten 16 basisscholen een week lang hun deuren. Allemaal omdat er onvoldoende leraren zijn. En diezelfde leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders, kinderen en hun ouders zijn het afgelopen jaar helder geweest. Op het Malieveld, op de Dam en op vele schoolpleinen door het hele land: er moet nú iets gebeuren. Maar helaas lijkt dit kabinet hen niet te horen.

Want de onderwijsbegroting van dit kabinet rammelt aan alle kanten

Want de onderwijsbegroting van dit kabinet rammelt aan alle kanten. Er wordt bezuinigd op het wetenschappelijk onderwijs, specifiek de medische, alfa- en gammastudies. Het is onduidelijk waar op de onderwijsbegroting de inkomsten die het kabinet misloopt door de – gelukkig – niet ingevoerde renteverhoging op studieleningen wordt verhaald. En er is op het nippertje slechts een incidenteel bedrag vrijgemaakt om het groeiende lerarentekort tegen te gaan. Een onderwijsbegroting die nog niet het begin van een antwoord biedt op de problemen waar we nu voor staan. Want hoewel geld niet de oplossing voor alles is, is een realistisch budget om de noden van nú op te vangen wel van essentieel belang.

Geld is niet het probleem, het probleem is een gebrek aan oog voor wat er nu nodig is in de samenleving.

En we weten: geld is niet het probleem van dit kabinet. Ook dit jaar blijft er weer 14 miljard over. Geld is niet het probleem, het probleem is een gebrek aan oog voor wat er nu nodig is in de samenleving. De boodschap van al die stakende leraren was luid en duidelijk. En daarbij komt dat het lerarentekort als eerste de meest kwetsbare kinderen treft. Kinderen die nog meer dan anderen baat hebben bij een vertrouwd gezicht voor de klas. Bij regelmaat. Juist die kinderen worden nu bovengemiddeld vaak naar huis gestuurd en krijgen aan de lopende band wisselende leraren voor hun neus. Leraren die weer gewoon les willen geven, die er willen zijn voor hun kinderen. Zij, en de kinderen, hebben behoefte aan een kabinet dat luistert. Dat erkent dat er een noodsituatie is en daar naar handelt.

De coalitie wil niet luisteren en zet haar eigen plannen door.

Vorig jaar presenteerden wij het Noodpakket Leraar voor de Klas met voorstellen voor zowel de korte als lange termijn. En bij het uitblijven van serieuze stappen in die uitvoering daarvan, hebben wij al voor de zomer wij laten weten niet in de kunnen stemmen met een begroting zonder structureel extra geld om het lerarentekort aan te pakken. En ook tijdens de behandeling van de begroting hebben we voorstellen gedaan om de begroting te verbeteren. Maar de coalitie wil niet luisteren en zet haar eigen plannen door. Helaas kunnen wij als Partij van de Arbeid daardoor niet instemmen met deze onderwijsbegroting.

De komende tijd blijven wij ons onverminderd inzetten voor echte oplossingen. Voor extra investeringen in het onderwijs. Voor een structurele aanpak van het lerarentekort. Zodat alle kinderen een leraar voor de klas hebben en het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

Tweede Kamerlid

Tijd voor gelijkheid voor iedereen

PvdA PvdA Nederland 27-11-2019 10:45

Door Kirsten van den Hul op 27 november 2019 Delen  

Sinds de Turkse inval in Syrië zijn daar nog eens 200.000 mensen bijgekomen. In Jemen hebben 16 miljoen mensen dringend hulp nodig. En in zuidelijk Afrika dreigen 11 miljoen mensen te bezwijken aan droogte en honger als direct gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering die bovendien niet daar maar vooral hier, in rijkere geïndustrialiseerde landen, wordt veroorzaakt.

Het is bijna niet te bevatten.

Een belangrijke onderliggende oorzaak voor veel van de armoede en conflicten vandaag de dag is de hardnekkige wereldwijde ongelijkheid. Het is bijna niet te bevatten: de 26 rijkste mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. De laatste paar jaar is die kloof nóg verder toegenomen.

Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid te erkennen.

Deze week debatteert de Kamer over de begrotingshandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid en de rol die Nederland daarbij speelt te erkennen. En in het verlengde daarvan de inzet op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen centraler te stellen. Daarnaast pleit ik voor het harder aanpakken van bedrijven, die nog altijd nalaten eerlijk belasting af te dragen en/of zich verrijken over de ruggen van de meest kwetsbare mensen. En voor een gullere opstelling van Nederland om slachtoffers van geweld en klimaatverandering bij te staan.

Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven.

Want terwijl we lezen dat Nederland de beste economie van Europa is, zijn de Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking sinds 1969 nog nooit zo laag geweest. Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven. Een wereld waar het niet uitmaakt wie je bent of waar je bent geboren. Waar we kwetsbare mensen humaan behandelen. Waar meisjes naar school gaan en niet worden uitgehuwelijkt of genitaal verminkt.

Het is alleen een kwestie van kiezen.

Maar dan zullen we eerst de wereldwijde ongelijkheid te lijf moeten gaan. En ervoor zorgen dat het verdienvermogen van de ‘BV Nederland’ niet langer ten koste gaat van milieu en mensenrechten elders. Dat handel juist bijdraagt aan het creëren van eerlijke banen en vrouwen wereldwijd economisch onafhankelijk maakt. Dat innovaties worden ontwikkeld en ingezet om ons handelen te verduurzamen. En dat kán, het is alleen een kwestie van kiezen.

Wij kiezen voor eerlijke handel, en zijn blij dat onze Wet Zorgplicht Kinderarbeid eerder dit jaar is aangenomen. Dankzij deze wet moet het kabinet nu daadwerkelijk aan de slag om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor het tegengaan van kinderarbeid in hun internationale productieketens.

De vrijheid en veiligheid staat wereldwijd steeds meer onder druk.

En wij kiezen ervoor dat Nederland en de Europese Unie eraan bijdragen dat een ieder, waar dan ook, voor zichzelf op kan komen. Want de vrijheid en veiligheid van vakbondsleiders, vrouwen, LHBTI+, mensenrechten- en milieuactivisten staat wereldwijd steeds meer onder druk. Soms zelfs met dodelijke afloop.

Het is tijd voor een krachtiger Europees geluid richting repressieve regimes en richting bedrijven die het niet zo nauw nemen met milieunormen of mensenrechten. En voor een grotere betrokkenheid van onze ambassades bij het monitoren van die vrijheid en veiligheid, en bij het beschermen van vakbondsvrijheid, mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties.

Wij kiezen voor internationale solidariteit. Voor een duurzame wereld waar iedereen zeker is van een eerlijke kans.

Tweede Kamerlid

Handelsverdragen moeten eerlijker

PvdA PvdA Nederland 14-10-2019 14:08

Door Kirsten van den Hul op 14 oktober 2019 Delen  

Eerlijke handelsverdragen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Ze kunnen de norm stellen voor wat wij verstaan onder eerlijke handel. En daarmee zorgen voor een race to the top in plaats van een race to the bottom.

Daarom moeten de handelsverdragen van de toekomst gericht zijn op een eerlijke verdeling van economische groei. Handelsverdragen moeten belastingontwijking tegengaan en ze moeten bijdragen aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Wat er nu ligt voldoet niet aan die voorwaarden. De lat moet hoger.

CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, moet aan die eisen voldoen. De PvdA heeft eerder heldere voorwaarden gesteld aan dit verdrag. Wat er nu ligt voldoet niet aan die voorwaarden. De lat moet hoger. Niet alleen de belangen van bedrijven moeten worden behartigd, juist ook de belangen van werknemers en van maatschappelijke organisaties moeten worden beschermd. En belastingontwijking moet worden bestreden.

In de tekst die nu voorligt, is de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld. Daarom zal de PvdA tegen het investeringsverdrag van CETA in deze vorm stemmen. Het kabinet moet terug naar de onderhandelingstafel. De lat moet en kan hoger.

Tweede Kamerlid

Sluit niet de ogen voor kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 9 oktober 2019 Delen  

En steeds meer ouders ontvangen een sms’je met de strekking: “Excuses, morgenochtend hebben we geen vervanging kunnen vinden. U wordt vriendelijk verzocht uw kind morgen thuis te houden.” Dat dit soort situaties voorkomt in een rijk land als Nederland is al erg genoeg. Maar nog problematischer is dat we niet weten hoe vaak scholen dit soort noodgrepen moeten doen én welke kinderen daar precies de dupe van zijn.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen een vierdaagse schoolweek moet invoeren.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen dat je, zoals eerder dit jaar in Zaandam gebeurde, een vierdaagse schoolweek moet invoeren. Of dat er een onbevoegde voor de klas staat, of dat één docent lesgeeft aan twee klassen. Maar hoe vaak en waar dat precies gebeurt, weten we niet. Minister Slob heeft het lerarentekort namelijk nog nooit in kaart laten brengen, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de sector en de Tweede Kamer. Scholen hoeven de noodmaatregelen die zij gedwongen zijn te nemen niet te melden bij de onderwijsinspectie.

Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden.

Daardoor hebben we geen idee welke kinderen vaker te maken krijgen met een onbevoegde voor de klas of wie het meest de dupe zijn van veel wisselende gezichten. Een onverantwoord risico, vooral voor de meest kwetsbare kinderen. Het lerarentekort dreigt hen op nog meer achterstand te zetten. Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden. Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

De laatste ramingen voorspellen dat er in 2022 ruim 4.000 openstaande vacatures voor fulltimers in het basisonderwijs zijn. Een tekort dat oploopt tot 11.000 in 2027. Daarom pleitte ook Lodewijk Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om leraren in het basisonderwijs evenveel te verdienen in het voortgezet onderwijs. En leraren in het voortgezet speciaal onderwijs net als hun overige collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs te laten vallen onder de cao voor het vo. Want zolang dit lerarentekort doordendert, wordt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de kansengelijkheid ondermijnt.

Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

Zo geeft negentig procent van drieduizend door CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad ondervraagde leraren aan dat het niveau bij rekenen en taal achteruitgaat. Vooral de enorme uitval van leraren en de steeds wisselende gezichten voor de klas zouden funest zijn voor die leerresultaten.

Dat het lerarentekort op sommige scholen extra hard aankomt, merkte ook de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost, die zich onlangs gedwongen zag de deuren te sluiten, naar eigen zeggen omdat er onvoldoende leraren te vinden waren.

Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort.

Ondertussen adverteert een peperdure private school voor voortgezet onderwijs doodleuk met de tekst ‘geen lesuitval door lerarentekort’. Met andere woorden: wie in staat is de portemonnee te trekken, merkt niets van dat lerarentekort. En wie dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit. Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort. Dit kabinet moet namelijk naast het serieus aanpakken van het lerarentekort, ook eindelijk de effecten van dat tekort onder ogen durven te komen. Want juist die kinderen die het meest baat hebben bij een goede leraar voor de klas, staan nu in de kou.

Tweede Kamerlid

Gelijk, ook in de praktijk

PvdA PvdA D66 Nederland 24-09-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 24 september 2019 Delen  

De trainees starten altijd in groepsverband, waarbij naast werkervaring ook veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Maar het was nooit eerder toegankelijk voor mbo-afgestudeerden, terwijl we juist die groep steeds harder nodig hebben. Bovendien is het precies die groep, waarbij werkgevers dikwijls niet of nauwelijks aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor  mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wij vroegen daarom minister Van Engelshoven om dit programma ook voor mbo’ers open te stellen. De Dienst Uitvoering Onderwijs, beter bekend als DUO, pakte die handschoen als eerste op. En zo startten afgelopen 1 september tien mbo-trainees op de ICT-afdeling. Hiermee geeft de overheid een belangrijk signaal af: wij zijn een werkgever voor iedereen. En terecht, want hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor vakmensen, mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit. Maar om die waardering echt voor elkaar te krijgen, is er meer nodig. Want waarom krijgen mbo-studenten tijdens hun stage bijvoorbeeld minder stagevergoeding dan stagiairs van het hbo of de universiteit? Verschillen van een paar honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Bij JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs die mbo-studenten vertegenwoordigt, is de frustratie hierover bekend. Studenten vragen zich af waarom er een verschil in hun beloning zit, terwijl zij net zo hard werken en net zoveel uren maken als alle andere stagiairs. En dan zijn er ook nog steeds werkgevers die, zelfs in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mbo-stagiairs aannemen zónder daar überhaupt een vergoeding tegenover te stellen. Dat moet anders.

Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

In Leiden beseften ze dat ook, en wordt gestopt met het ongelijk betalen van stagiairs. Onlangs stemde de gemeenteraad daar voor een voorstel van de PvdA met hartelijke steun van D66 om de stagevergoedingen voor stagiairs bij de gemeente gelijk te trekken. Zij lijken hiermee een primeur te pakken te hebben. Tijdens het Tweede Kamerdebat over het MBO van woensdag 25 september zullen wij de minister vragen er bij andere gemeenten en provincies op aan te dringen dit voorbeeld te volgen. En samen met het JOB in kaart te brengen hoe vaak mbo’ers daadwerkelijk voor niks stagelopen. Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

Jurgen van der Hel, voorzitter Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA Paul van Meenen, Tweede Kamerlid D66

Tweede Kamerlid