Nieuws van politieke partijen in Voorschoten inzichtelijk

266 documenten

Stop de vernietiging van het ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 24-08-2019 19:50

GroenLinks ziet ruimte voor ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 22-07-2019 22:40

GroenLinks ziet ruimte voor betrokken inwoners Slechts een week na de redding van zwembad Het Wedde is ook een volgend verkiezingspunt van GroenLinks een stap dichterbij gekomen: De nota burgerparticipatie is aangenomen waarmee de gemeente inwoners betrekt bij haar beleid. Inwoners krijgen nu meer mogelijkheden en ruimte om met de gemeente mee te denken over nieuw beleid en de uitvoering ervan Vlak voordat de zomervakantie ook voor de gemeenteraad begint, is het voorstel om de burger beter en actiever te betrekken bij het beleid en de uitvoering in Voorschoten met ruime meerderheid aangenomen. In een eerdere bespreking (in de commissie B&B) waren er links en rechts wat kritiekpunten benoemd door verschillende partijen en door insprekende bewoners. GroenLinks is zeer tevreden dat het College het door GroenLinks aangekaarte gemis van pilots om de burgerparticipatie goed te leren gebruiken, heeft toegevoegd aan het raadsvoorstel. Ook het bezwaar van GroenLinks om niet nu al een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor dit doel vast te leggen is overgenomen. “Juist door het gebruik van pilots kunnen we leren hoe we burgerparticipatie moeten toepassen. Dan zullen we ook zien wat dit betekent voor de uitbreiding van het ambtelijk apparaat.”, aldus GroenLinks raadslid Paul 't Lam over het raadsvoorstel burgerparticipatie. De nota burgerparticipatie die dit allemaal verwoordt is een goed startpunt om aan de slag te gaan. Er is financiële ruimte gevonden om burgerparticipatie een betere kans te geven. Ook zijn er kaders voor betere burgerparticipatie aangebracht, maar deze zijn niet in beton gegoten. Een bestaand voorstel van een groep Voorschotenaren, die al een set van spelregels voor burgerparticipatie heeft opgesteld, kan nu meegenomen worden bij het participatiebeleid van de gemeente. Zowel het beleid van de gemeente zelf, als initiatieven van inwoners van Voorschoten, kunnen door inwoners van Voorschoten mede worden beoordeeld en aangepast. Om deze betrokkenheid verder te stimuleren is er een motie opgesteld om een taskforce van bewoners en de gemeente te introduceren die adviseert over mogelijke pilots rond participatie en hier richting aan geeft. Deze motie doet recht aan de betrokkenheid van diverse groeperingen in Voorschoten en zorgt er voor dat inwoners ook praktisch en zichtbaar mee kunnen doen. Het College steunt deze motie van harte en GroenLinks is heel tevreden dat ook een ruime meerderheid van de gemeenteraad dit voorstel heeft aangenomen.

GroenLinks erg blij met het ...

GroenLinks GroenLinks VVD D66 Voorschoten 14-07-2019 22:42

GroenLinks erg blij met het openblijven van Het Wedde! In de raadsvergadering van donderdag 11 juli heeft de gemeenteraad het voorstel van het College van GroenLinks, VVD en D66 gesteund om het zwembad Het Wedde open te houden. Voor een periode van tien jaar zijn de financiën geregeld. Hiermee is een belangrijk verkiezingspunt van GroenLinks gerealiseerd en daar zijn we bijzonder blij mee. “Behoud van het zwembad was een speerpunt voor ons en we hebben altijd geloofd dat er voor de financiën een oplossing gevonden kon worden”, aldus raadslid en vervangend fractievoorzitter van GroenLinks, Albert Deuzeman. “Het is natuurlijk fantastisch dat die oplossing er nu gekomen is en zwemles, recreatief en sportief zwemmen in Voorschoten ook de komende jaren gewoon mogelijk blijft.” De sluiting van het zwembad was één van de pijnlijke bezuinigingsmaatregelen die het vorige college voorstelde in het kader van het financieel herstel, nadat Voorschoten onder provinciaal toezicht kwam. Dit leidde tot veel protest en er werden ruim zevenduizend handtekeningen verzameld voor het behoud van Het Wedde. Onder wethouder Binnendijk werd al in het vorige College begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om het bad te redden. Een recent rapport suggereerde uiteindelijk een constructie waarmee het zwembad de komende tijd veel minder zwaar zou drukken op de begroting. Op basis hiervan kon wethouder Cramwinckel de raad afgelopen donderdag een voorstel aanbieden, waarmee het zwembad in principe nog tien jaar open kan blijven. Wel zal hierbij over vijf jaar bekeken moeten worden wat er in de periode erna moet gebeuren, al was het maar omdat het zwembad over tien jaar aan renovatie toe zal zijn. De redding van Het Wedde is het meest in het oog springende onderdeel van de kadernota, het document waarmee de lijnen worden uitgezet voor de begroting voor de komende jaren. De kadernota kon afgelopen donderdag rekenen op steun van de meeste partijen in de Voorschotense gemeenteraad. Diezelfde kadernota maakt duidelijk dat er nog steeds flinke uitdagingen liggen, met name door de kosten van jeugdzorg die ook in Voorschoten zijn opgelopen. Ook Deuzeman erkent dat het College nog een flinke opgave wacht, maar blijft voorzichtig optimistisch: “Het behoud van het zwembad is niet alleen een opluchting voor veel dorpsgenoten, het laat ook zien dat er met creativiteit en doorzettingsvermogen veel mogelijk is.”

GroenLinks wil verduurzaming ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 08-07-2019 17:29

GroenLinks wil verduurzaming Dobbewijk ook voor bewoners! Het College van B&W van Voorschoten wil de verduurzaming in Voorschoten een boost geven en ontwikkelt samen met de ondernemers van de Dobbewijk plannen om de bedrijven daar zo energieneutraal mogelijk te maken. Een plan waar GroenLinks helemaal achter staat, maar waarbij GroenLinks ook de huizen van de bewoners wil betrekken! Afgelopen commissievergadering gaf wethouder Lamers aan daar ook naar te streven. Afgelopen jaar heeft de gemeente voor de wijk Noord-Hofland initiatieven ontwikkeld om bewoners te informeren en mee te nemen in de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. O.a. goed bezochte bijeenkomsten zijn toen georganiseerd waar wethouder Monique Lamers, samen met ambtenaren van de gemeente, medewerkers van het Duurzaam Bouwloket en lokale ondernemers, inwoners de opties van diverse verduurzamingsmaatregelen heeft aangeboden. Voor de Dobbewijk zijn de mogelijkheden zelfs nog wat groter omdat de bedrijven aldaar meer mogelijkheden hebben om duurzame energie aan te boren, soms zelfs letterlijk. Ter plekke is een boring gedaan waarbij nu gebruik gemaakt wordt van warmte en koude opslag. De overtollige energie wordt als warmte in de bodem opgeslagen en eruit gehaald als daar behoefte aan is. Die energie zou mogelijkerwijs ook ter beschikking van woningen kunnen komen. De wens van GroenLinks is dat bewoners in de Dobbewijk in ieder geval betrokken worden bij de mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor zouden bijeenkomsten georganiseerd moeten worden waar zowel de inwoners van de Dobbewijk, maar ook de daar aanwezige ondernemers gezamenlijk bekijken en bespreken welke mogelijkheden er allemaal zijn. De gemeente neemt hierbij dan het initiatief. Uiteraard is de aanpak om inwoners van Voorschotens te informeren over de aanpak van het energieneutraal maken van hun woning interessant voor alle wijken. Na de sessies eerder in Noord-Hofland, en hopelijk ook de Dobbewijk mogen de overige wijken wat ons betreft snel volgen. Om deze initiatieven verder te ondersteunen zal GroenLinks bij de bespreking van de kadernota op 11 juli aandacht vragen aan het College om ook de bewoners van de Dobbewijk actief te betrekken bij de bestaande plannen om samen met de ondernemers de Dobbewijk energieneutraal te maken. Een eerdere aangenomen motie over het aanstellen en opleiden van wijkambassadeurs geeft daarbij extra mogelijkheden om de verduurzaming van deze wijk tot een succes te maken.

GroenLinks: toegang tot sport en ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 01-07-2019 22:24

GroenLinks: toegang tot sport en cultuur voor arme gezinnen goed regelen Met het onlangs vastgestelde nieuwe subsidiebeleid bestaat de mogelijkheid dat sport- en culturele organisaties de bezuinigingen gaan doorberekenen aan de gebruikers van deze voorzieningen. Dit kan betekenen dat de contributies omhoog gaan of dat de entreeprijzen verhoogd worden. GroenLinks vindt dat deze mogelijke lastenverhoging er niet toe moet leiden dat gezinnen met een laag besteedbaar inkomen vanwege de hogere kosten buiten spel worden gezet. Het beleid van de gemeente is er immers op gericht dat iedereen mee moet kunnen doen. De gemeente heeft daarmee volgens ons ook een verplichting daar op toe te zien en waar nodig bij te springen. GroenLinks Voorschoten vindt Stichting Leergeld een belangrijk kanaal om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Dankzij Stichting Leergeld kunnen deze kinderen bijvoorbeeld meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Uit de beantwoording van vragen over Stichting Leergeld bleek dat voor 2019 de subsidie aan Stichting Leergeld gehalveerd was tot 20.000 euro. Tijdens een kort debat in de commissie Mens en Samenleving stelde GroenLinks raadslid Johan van Rixtel dit aan de orde en vroeg zich af of deze halvering, gezien het nieuwe subsidiebeleid, niet te kort door de bocht is. Nu zijn de mogelijkheden binnen het eerder vastgestelde kindpakket, dat door de sociale dienst wordt versterkt, verruimd. Het is daarmee mogelijk dat een deel van die behoefte via het kindpakket kan worden opgevangen. Dit is echter nog niet aangetoond. Daarnaast bereikt Stichting Leergeld ook gezinnen die niet voor het kindpakket in aanmerking komen. Wethouder Mol gaf aan dat indien Stichting Leergeld middelen te kort komt, hij dan opnieuw gaat bekijken hoe de gemeente daarin tegemoet kan komen. Hoewel GroenLinks blij is met deze belofte hadden we graag een hardere toezegging gehoord. GroenLinks zal hier dan ook de vinger aan de pols blijven houden.

Realistische jaarrekening met oog ...

GroenLinks GroenLinks VVD Voorschoten 18-06-2019 11:03

Realistische jaarrekening met oog voor de toekomst Donderdag 13 juni is door de gemeenteraad van Voorschoten de jaarrekening 2018 vastgesteld. De gemeente boekte over 2018 een positief resultaat van bijna 1,9 miljoen euro, vooral door eenmalige inkomsten, zoals de verkoop van panden. Als die inkomsten worden weglaten, resteert er een overschot van bijna 200.000 euro. “We zijn blij met dit positieve resultaat, maar rekenen ons zeker niet rijk”, aldus GroenLinks-raadslid Albert Deuzeman. “Er komen nog moeilijke beslissingen aan en daar lig ik wel eens wakker van.” Immers, ondanks de realistische financiële koers van de gemeente dreigen er tekorten. Deze worden vooral veroorzaakt door factoren waar we de gemeente weinig invloed op heeft. Door overschotten nu aan de reserves toe te voegen is de gemeente beter in staat om tegenvallers op te vangen, maar ze ontkomt helaas niet aan bijvoorbeeld de al eerder geplande bezuinigingen op subsidies. Om de kleinere pot subsidies zo eerlijk en transparant mogelijk te verdelen, is op 13 juni een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Voor de overgang van het oude naar het nieuwe beleid is een fonds van 200.000,- euro ingesteld. “Dit fonds gaat helpen om de overgang van het oude naar het nieuwe beleid te verzachten:”, aldus D66-raadslid Saskia Boom. “Verenigingen staan hierdoor niet opeens met lege handen en dat is belangrijk. Het geeft ze meer ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie en te bekijken welke kansen er voor hen liggen binnen het nieuwe beleid”. Positief in de jaarrekening is het verdampen van de hardnekkige tekorten op uitkeringen. Daar staat tegenover dat, zoals bij veel gemeenten in Nederland, de uitgaven aan de jeugdzorg in 2018 hoog opgelopen zijn. Het college neemt maatregelen om de kosten in de hand te houden, maar de ervaring laat zien dat dit niet eenvoudig is. Om voorbereid te zijn op extra tegenvallers, worden reserveringen die ooit gemaakt zijn voor de uitkeringen nu bij die voor de zorgkosten gevoegd. ”Verstandig voorstel van het college om de reserve sociaal domein uit te breiden om de effecten van overschrijdingen te kunnen opvangen, terwijl we werken aan preventie”, reageert Katrien van Meenen, VVD-raadslid. De coalitiepartijen realiseren zich heel goed dat de middelen in Voorschoten beperkt zijn en de komende jaren zullen blijven. Desondanks zijn ze tevreden over het financieel herstel dat is ingezet. Ze hebben alle vertrouwen in het college, dat op realistische wijze werkt aan een goede toekomst voor Voorschoten.

GroenLinks: Eindelijk bouwen in ...

GroenLinks GroenLinks D66 VVD Voorschoten 17-06-2019 17:08

GroenLinks: Eindelijk bouwen in Starrenburg III Eindelijk komt er schot in de ontwikkeling van Starrenburg III. Dit is goed nieuws voor Voorschoten, want er is een grote vraag naar woningen. Het nieuwbouwproject zal tussen de 250 en 300 woningen opleveren. GroenLinks Voorschoten is blij dat Starrenburg III eindelijk meer vorm krijgt, nadat het project lange tijd heeft stilgelegen. Heronderhandelen van het percentage sociale huurwoningen vinden we onverstandig, omdat daarmee het risico op nieuwe vertraging groot is. Daarnaast is het belangrijk dat je als betrouwbare overheid zo weinig mogelijk op eerder gemaakte afspraken terugkomt. Al lang geleden zijn plannen ontstaan om Starrenburg III te bouwen, maar door de bouwcrisis lag het project sinds 2009 stil. Door het vorige College is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars om het project eindelijk weer op gang te brengen. Volgens de regels van de toenmalige woonvisie, heeft het vorige College met de ontwikkelaars afgesproken voor Starrenburg III 15% sociale huur te bouwen en 15% goedkope koop. Ondertussen is het politieke landschap veranderd. Zo is er nu een coalitie van VVD, GroenLinks en D66. Er is ook een nieuwe woonvisie vastgesteld, die in april unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. De afspraak voor 15% sociale huur en 15% goedkope koop uit de vorige woonvisie is vervangen door 25% sociale huur. GroenLinks heeft zich hier stevig voor ingezet en is erg blij dat ons dorp nu weer een socialer woonbeleid heeft. De nieuwe woonvisie geeft ook een overzicht van de bouwplannen binnen de gemeente. Sommige van deze bouwplannen zullen nog volgens de eerdere afspraken ontwikkeld worden. Dit omdat de gemeente een betrouwbare partner wil zijn en zich zoveel mogelijk aan gemaakte afspraken wil houden. Hieronder valt Starrenburg III, net als een aantal andere projecten die nu in de planningsfase zitten. De percentages voor Starrenburg III komen dus niet als een verrassing. Deze gemaakte afspraken nu betwisten, leidt tot vertraging, en dat is niet verstandig met de huidige woningnood. Bij nieuwe bouwplannen zal natuurlijk de richtlijn van 25% sociale huur aangehouden worden. Bij de woonvisie is ook aangegeven dat de invulling van de 25% sociale huur flexibel kan zijn. Het kan dus zijn dat bij de ene locatie minder dan 25% sociale huur wordt gebouwd, maar dan moet dit bij andere locaties gecompenseerd worden. De insteek is dat het totale volume over de komende vier jaar minimaal 25% is. In de woonvisie wordt al de conclusie getrokken dat met de huidige harde plannen deze doelstelling niet gehaald gaat worden en daarom worden er 150 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbouwprogramma. Wij delen zeker de aanwezige zorg over de aantallen te realiseren sociale huurwoningen. Daarom zijn we transparant over gemaakte afspraken en willen we hard aan de slag met nieuwe bouwplannen. Voor Starrenburg III is GroenLinks blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. Zo komen er in ons dorp eindelijk de broodnodige woningen bij.

GroenLinks blij met brede steun ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 16-06-2019 18:44

GroenLinks blij met brede steun motie banenafspraak Tijdens de raadsvergadering van 13 juni is met brede steun de motie banenafspraak ten gunste van mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. De motie was een initiatief van GroenLinks Voorschoten en werd breed onderschreven. De motie vraagt aan de leden van het college om bij gemeenschappelijke regelingen te informeren naar het aantal gerealiseerde garantiebanen en er bij hen op aan te dringen om voldoende garantiebanen te realiseren. Gemeenschappelijke Regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, zoals gemeenten, die specifieke taken uitvoeren. De GGD en de Omgevingsdienst zijn voorbeelden van Gemeenschappelijke Regelingen. Al in 2013 spraken de werkgevers en het kabinet af dat er extra banen moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers beloofden tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid, waaronder gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen, beloofde voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking banen te realiseren. Dit heet de banenafspraak. De afspraak geldt voor mensen die vanwege een ziekte of handicap niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Werkgevers kunnen binnen het kader van de banenafspraak vergoedingen krijgen om aanpassingen op de werkplek te realiseren en om jobcoaches in te zetten om mensen met een handicap te ondersteunen. Ook kunnen de loonkosten gedeeltelijk vergoed worden. Deze afspraak werd in 2015 bekrachtigd middels de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Hierin werd geregeld dat werkgevers, waaronder de overheid, een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap moeten geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen, de zogenaamde quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor. Over 2018 wordt er waarschijnlijk nog geen quotumheffing opgelegd. Omdat met name bij de overheid het aantal banen achterblijft is het niet ondenkbaar dat het ministerie over het jaar 2019 overheden boetes gaat opleggen. “Met de banenafspraak hebben overheden een belangrijke maatschappelijke plicht om bij te dragen aan voldoende banen voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid moet hier het goede voorbeeld geven en niet achterblijven.” Aldus fractievoorzitter Johan van Rixtel. “Omdat de komende maand veel Gemeenschappelijke Regelingen hun begroting en beleid voor 2020 vaststellen is het goed om nu aandacht voor dit probleem te vragen.”

GroenLinks interviewt Stichting ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 10-06-2019 22:16

GroenLinks interviewt Stichting Leergeld Afdeling Voorschoten zoekt nieuwe coördinator In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Otto Schrage is coördinator van Leergeld Voorschoten, één van de 105 lokale Leergeld stichtingen in Nederland. GroenLinks Voorschoten sprak met hem om deze stichting meer aandacht te geven, en te helpen bij de zoektocht naar ondersteuning. Wanneer en waarom bent u actief geworden bij Stichting Leergeld Voorschoten? “Ik was al actief bij Stichting Schuldhulpmaatje en bekend bij toenmalig wethouder Nieuwenhuizen. Zij benaderde mij om deze kar te trekken in Voorschoten. Dat gebeurde na overleg tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Vervolgens ben ik in oktober 2016 begonnen met een inwerkperiode, en ik zit er nu nog steeds!” Wat doet Stichting Leergeld? Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen uit Voorschotense gezinnen met een minimuminkomen (tot 130% van bijstandsniveau) of daar waar er een schuldvraagstuk speelt. “We betalen alles wat nodig is voor kinderen dat het gezin niet kan betalen. Stichting Leergeld zorgt dat de zaken voor die kinderen geregeld en betaald worden.” Er wordt nooit cash geld verstrekt, alles gaat in natura. “Ik ga mee met de kinderen als er bijvoorbeeld een nieuwe fiets of schoolspullen gekocht moeten worden. Ook helpen wij om te zorgen dat kinderen kunnen sporten, maar eerst moeten ze kunnen zwemmen. Dus we financieren dan ook de zwemlessen.” Wat is de meerwaarde van Stichting Leergeld? Ziet u de effecten van uw werk? Stichting Leergeld zorgt er ook echt voor dat de steun bij de kinderen terecht komt en dat het geld niet gebruikt wordt om bijvoorbeeld schulden van ouders te betalen. “We bereiken de kinderen van de doelgroep, en helpen zo te zorgen dat kinderen niet aan de zijlijn komen te staan, maar dat ze mee kunnen doen, en gewoon kind kunnen zijn. Hierdoor krijgen ze ook meer zelfvertrouwen en dat werkt ook door in hun schoolprestaties.” Hoe kan de lezer helpen bij Stichting Leergeld? Otto Schrage zoekt een opvolger voor over een tijdje: “Over twee jaar word ik 80 en wil dan het stokje overdragen. Er zijn nu naast mij nog drie andere vrijwilligers, maar daarmee alleen gaan we het gewoon niet redden.” Wilt u helpen en weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur een bericht naar info@leergeld-voorschoten.nl.

In de commissievergadering van 29 ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 06-06-2019 07:48

In de commissievergadering van 29 mei jl. werd de beleidsnota voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) behandeld. Gemeente Voorschoten krijgt dit jaar voor het eerst van het Rijk subsidie om onderwijsachterstanden weg te werken. De eerste stap is het aanbieden van onderwijs aan peuters met taalproblemen op peuterspeelzalen en kinderopvang door gekwalificeerde begeleiders. De kinderen krijgen een wetenschappelijk bewezen programma aangeboden om eventuele taalachterstand aan te pakken. Hopelijk kan hiermee voorkomen worden dat kinderen later, bijvoorbeeld op de basisschool, intensievere begeleiding nodig hebben. GroenLinks is blij dat er al op vroege leeftijd aandacht is voor kinderen die op de basisschool ernstige taalproblemen ervaren. In de commissie heeft GroenLinks gepleit voor een brede aanpak van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld door middel van voorleesprojecten met ouders of brieven in eenvoudige taal vanuit de gemeente. Wethouder Lamers ziet de VVE als een eerste stap en zal in de nabije toekomst met meer concrete invullingen komen om taalachterstanden en laaggeletterdheid aan te pakken.