Nieuws van politieke partijen in Voorschoten inzichtelijk

261 documenten

Realistische jaarrekening met oog ...

GroenLinks GroenLinks VVD Voorschoten 18-06-2019 11:03

Realistische jaarrekening met oog voor de toekomst Donderdag 13 juni is door de gemeenteraad van Voorschoten de jaarrekening 2018 vastgesteld. De gemeente boekte over 2018 een positief resultaat van bijna 1,9 miljoen euro, vooral door eenmalige inkomsten, zoals de verkoop van panden. Als die inkomsten worden weglaten, resteert er een overschot van bijna 200.000 euro. “We zijn blij met dit positieve resultaat, maar rekenen ons zeker niet rijk”, aldus GroenLinks-raadslid Albert Deuzeman. “Er komen nog moeilijke beslissingen aan en daar lig ik wel eens wakker van.” Immers, ondanks de realistische financiële koers van de gemeente dreigen er tekorten. Deze worden vooral veroorzaakt door factoren waar we de gemeente weinig invloed op heeft. Door overschotten nu aan de reserves toe te voegen is de gemeente beter in staat om tegenvallers op te vangen, maar ze ontkomt helaas niet aan bijvoorbeeld de al eerder geplande bezuinigingen op subsidies. Om de kleinere pot subsidies zo eerlijk en transparant mogelijk te verdelen, is op 13 juni een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Voor de overgang van het oude naar het nieuwe beleid is een fonds van 200.000,- euro ingesteld. “Dit fonds gaat helpen om de overgang van het oude naar het nieuwe beleid te verzachten:”, aldus D66-raadslid Saskia Boom. “Verenigingen staan hierdoor niet opeens met lege handen en dat is belangrijk. Het geeft ze meer ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie en te bekijken welke kansen er voor hen liggen binnen het nieuwe beleid”. Positief in de jaarrekening is het verdampen van de hardnekkige tekorten op uitkeringen. Daar staat tegenover dat, zoals bij veel gemeenten in Nederland, de uitgaven aan de jeugdzorg in 2018 hoog opgelopen zijn. Het college neemt maatregelen om de kosten in de hand te houden, maar de ervaring laat zien dat dit niet eenvoudig is. Om voorbereid te zijn op extra tegenvallers, worden reserveringen die ooit gemaakt zijn voor de uitkeringen nu bij die voor de zorgkosten gevoegd. ”Verstandig voorstel van het college om de reserve sociaal domein uit te breiden om de effecten van overschrijdingen te kunnen opvangen, terwijl we werken aan preventie”, reageert Katrien van Meenen, VVD-raadslid. De coalitiepartijen realiseren zich heel goed dat de middelen in Voorschoten beperkt zijn en de komende jaren zullen blijven. Desondanks zijn ze tevreden over het financieel herstel dat is ingezet. Ze hebben alle vertrouwen in het college, dat op realistische wijze werkt aan een goede toekomst voor Voorschoten.

GroenLinks: Eindelijk bouwen in ...

GroenLinks GroenLinks D66 VVD Voorschoten 17-06-2019 17:08

GroenLinks: Eindelijk bouwen in Starrenburg III Eindelijk komt er schot in de ontwikkeling van Starrenburg III. Dit is goed nieuws voor Voorschoten, want er is een grote vraag naar woningen. Het nieuwbouwproject zal tussen de 250 en 300 woningen opleveren. GroenLinks Voorschoten is blij dat Starrenburg III eindelijk meer vorm krijgt, nadat het project lange tijd heeft stilgelegen. Heronderhandelen van het percentage sociale huurwoningen vinden we onverstandig, omdat daarmee het risico op nieuwe vertraging groot is. Daarnaast is het belangrijk dat je als betrouwbare overheid zo weinig mogelijk op eerder gemaakte afspraken terugkomt. Al lang geleden zijn plannen ontstaan om Starrenburg III te bouwen, maar door de bouwcrisis lag het project sinds 2009 stil. Door het vorige College is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars om het project eindelijk weer op gang te brengen. Volgens de regels van de toenmalige woonvisie, heeft het vorige College met de ontwikkelaars afgesproken voor Starrenburg III 15% sociale huur te bouwen en 15% goedkope koop. Ondertussen is het politieke landschap veranderd. Zo is er nu een coalitie van VVD, GroenLinks en D66. Er is ook een nieuwe woonvisie vastgesteld, die in april unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. De afspraak voor 15% sociale huur en 15% goedkope koop uit de vorige woonvisie is vervangen door 25% sociale huur. GroenLinks heeft zich hier stevig voor ingezet en is erg blij dat ons dorp nu weer een socialer woonbeleid heeft. De nieuwe woonvisie geeft ook een overzicht van de bouwplannen binnen de gemeente. Sommige van deze bouwplannen zullen nog volgens de eerdere afspraken ontwikkeld worden. Dit omdat de gemeente een betrouwbare partner wil zijn en zich zoveel mogelijk aan gemaakte afspraken wil houden. Hieronder valt Starrenburg III, net als een aantal andere projecten die nu in de planningsfase zitten. De percentages voor Starrenburg III komen dus niet als een verrassing. Deze gemaakte afspraken nu betwisten, leidt tot vertraging, en dat is niet verstandig met de huidige woningnood. Bij nieuwe bouwplannen zal natuurlijk de richtlijn van 25% sociale huur aangehouden worden. Bij de woonvisie is ook aangegeven dat de invulling van de 25% sociale huur flexibel kan zijn. Het kan dus zijn dat bij de ene locatie minder dan 25% sociale huur wordt gebouwd, maar dan moet dit bij andere locaties gecompenseerd worden. De insteek is dat het totale volume over de komende vier jaar minimaal 25% is. In de woonvisie wordt al de conclusie getrokken dat met de huidige harde plannen deze doelstelling niet gehaald gaat worden en daarom worden er 150 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbouwprogramma. Wij delen zeker de aanwezige zorg over de aantallen te realiseren sociale huurwoningen. Daarom zijn we transparant over gemaakte afspraken en willen we hard aan de slag met nieuwe bouwplannen. Voor Starrenburg III is GroenLinks blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. Zo komen er in ons dorp eindelijk de broodnodige woningen bij.

GroenLinks blij met brede steun ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 16-06-2019 18:44

GroenLinks blij met brede steun motie banenafspraak Tijdens de raadsvergadering van 13 juni is met brede steun de motie banenafspraak ten gunste van mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. De motie was een initiatief van GroenLinks Voorschoten en werd breed onderschreven. De motie vraagt aan de leden van het college om bij gemeenschappelijke regelingen te informeren naar het aantal gerealiseerde garantiebanen en er bij hen op aan te dringen om voldoende garantiebanen te realiseren. Gemeenschappelijke Regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, zoals gemeenten, die specifieke taken uitvoeren. De GGD en de Omgevingsdienst zijn voorbeelden van Gemeenschappelijke Regelingen. Al in 2013 spraken de werkgevers en het kabinet af dat er extra banen moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers beloofden tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid, waaronder gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen, beloofde voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking banen te realiseren. Dit heet de banenafspraak. De afspraak geldt voor mensen die vanwege een ziekte of handicap niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Werkgevers kunnen binnen het kader van de banenafspraak vergoedingen krijgen om aanpassingen op de werkplek te realiseren en om jobcoaches in te zetten om mensen met een handicap te ondersteunen. Ook kunnen de loonkosten gedeeltelijk vergoed worden. Deze afspraak werd in 2015 bekrachtigd middels de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Hierin werd geregeld dat werkgevers, waaronder de overheid, een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap moeten geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen, de zogenaamde quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor. Over 2018 wordt er waarschijnlijk nog geen quotumheffing opgelegd. Omdat met name bij de overheid het aantal banen achterblijft is het niet ondenkbaar dat het ministerie over het jaar 2019 overheden boetes gaat opleggen. “Met de banenafspraak hebben overheden een belangrijke maatschappelijke plicht om bij te dragen aan voldoende banen voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid moet hier het goede voorbeeld geven en niet achterblijven.” Aldus fractievoorzitter Johan van Rixtel. “Omdat de komende maand veel Gemeenschappelijke Regelingen hun begroting en beleid voor 2020 vaststellen is het goed om nu aandacht voor dit probleem te vragen.”

GroenLinks interviewt Stichting ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 10-06-2019 22:16

GroenLinks interviewt Stichting Leergeld Afdeling Voorschoten zoekt nieuwe coördinator In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Otto Schrage is coördinator van Leergeld Voorschoten, één van de 105 lokale Leergeld stichtingen in Nederland. GroenLinks Voorschoten sprak met hem om deze stichting meer aandacht te geven, en te helpen bij de zoektocht naar ondersteuning. Wanneer en waarom bent u actief geworden bij Stichting Leergeld Voorschoten? “Ik was al actief bij Stichting Schuldhulpmaatje en bekend bij toenmalig wethouder Nieuwenhuizen. Zij benaderde mij om deze kar te trekken in Voorschoten. Dat gebeurde na overleg tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Vervolgens ben ik in oktober 2016 begonnen met een inwerkperiode, en ik zit er nu nog steeds!” Wat doet Stichting Leergeld? Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen uit Voorschotense gezinnen met een minimuminkomen (tot 130% van bijstandsniveau) of daar waar er een schuldvraagstuk speelt. “We betalen alles wat nodig is voor kinderen dat het gezin niet kan betalen. Stichting Leergeld zorgt dat de zaken voor die kinderen geregeld en betaald worden.” Er wordt nooit cash geld verstrekt, alles gaat in natura. “Ik ga mee met de kinderen als er bijvoorbeeld een nieuwe fiets of schoolspullen gekocht moeten worden. Ook helpen wij om te zorgen dat kinderen kunnen sporten, maar eerst moeten ze kunnen zwemmen. Dus we financieren dan ook de zwemlessen.” Wat is de meerwaarde van Stichting Leergeld? Ziet u de effecten van uw werk? Stichting Leergeld zorgt er ook echt voor dat de steun bij de kinderen terecht komt en dat het geld niet gebruikt wordt om bijvoorbeeld schulden van ouders te betalen. “We bereiken de kinderen van de doelgroep, en helpen zo te zorgen dat kinderen niet aan de zijlijn komen te staan, maar dat ze mee kunnen doen, en gewoon kind kunnen zijn. Hierdoor krijgen ze ook meer zelfvertrouwen en dat werkt ook door in hun schoolprestaties.” Hoe kan de lezer helpen bij Stichting Leergeld? Otto Schrage zoekt een opvolger voor over een tijdje: “Over twee jaar word ik 80 en wil dan het stokje overdragen. Er zijn nu naast mij nog drie andere vrijwilligers, maar daarmee alleen gaan we het gewoon niet redden.” Wilt u helpen en weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur een bericht naar info@leergeld-voorschoten.nl.

In de commissievergadering van 29 ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 06-06-2019 07:48

In de commissievergadering van 29 mei jl. werd de beleidsnota voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) behandeld. Gemeente Voorschoten krijgt dit jaar voor het eerst van het Rijk subsidie om onderwijsachterstanden weg te werken. De eerste stap is het aanbieden van onderwijs aan peuters met taalproblemen op peuterspeelzalen en kinderopvang door gekwalificeerde begeleiders. De kinderen krijgen een wetenschappelijk bewezen programma aangeboden om eventuele taalachterstand aan te pakken. Hopelijk kan hiermee voorkomen worden dat kinderen later, bijvoorbeeld op de basisschool, intensievere begeleiding nodig hebben. GroenLinks is blij dat er al op vroege leeftijd aandacht is voor kinderen die op de basisschool ernstige taalproblemen ervaren. In de commissie heeft GroenLinks gepleit voor een brede aanpak van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld door middel van voorleesprojecten met ouders of brieven in eenvoudige taal vanuit de gemeente. Wethouder Lamers ziet de VVE als een eerste stap en zal in de nabije toekomst met meer concrete invullingen komen om taalachterstanden en laaggeletterdheid aan te pakken.

#GroenLinks #Voorschoten wil stap op ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 29-05-2019 13:18

#GroenLinks #Voorschoten wil stap op weg naar goede waterkwaliteit en riolering. Samen met de Voorschotense Visserij Belangen!

GroenLinks wil stap op weg naar ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 28-05-2019 16:01

GroenLinks wil stap op weg naar goede waterkwaliteit en riolering In de gemeenteraad is op 16 mei het Integraal Waterketenplan (IWKP) behandeld en unaniem aangenomen. In het IWKP wordt voor de komende vier jaar het beleid voor rioleringen, grondwater, oppervlaktewater en ecologie uitgezet. Een belangrijk besluit want het huidige plan was verlopen en zonder geldig plan kan er geen uitvoering aan de belangrijke onderhoudstaken op dit terrein gegeven worden. Om te zien hoe het met de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Voorschoten gesteld is, heeft een aantal leden van GroenLinks op zaterdag 11 mei een rondwandeling in park Rosenburgh gemaakt in samenwerking met Voorschotense Visserij Belangen. Tijdens de wandeling werd een meting uitgevoerd van de waterkwaliteit. Belangrijke parameter voor de kwaliteit van het water is het zuurstofgehalte. Dit bleek met 3.1 milligram zuurstof per liter ruim onder de voor vissen minimale hoeveelheid van 5 mg/l te liggen. Uit de maandelijkse metingen van VVB blijkt dat dit voor de meeste watergangen in Voorschoten geldt. Een van de oorzaken hiervan is riooloverstort die plaatsvindt bij hevige regenval. Hierdoor lopen rioleringen vol en komt het rioolafval in het oppervlaktewater terecht. Naast dat dit schadelijk voor de volksgezondheid kan zijn, daalt het zuurstofgehalte en komt er veel fosfaat in het water waardoor bepaalde waterplanten veel harder gaan groeien. In de winter sterven deze planten af en veroorzaken uiteindelijk bagger in de sloten en vijvers. Een enorme negatieve spiraal die de waterkwaliteit steeds verder doet afnemen. Nu het IWKP is aangenomen, kan er gestart worden met vervanging van de verouderde en in slechte staat verkerende riolering in de wijk Adegeest. Volgens het uitgezette beleid wordt dan het gemengde riool vervangen door een gescheiden riool, waarbij hemelwater in een aparte buis wordt afgevoerd. Bij hevige buien kan dit water wel overgestort worden op oppervlaktewater zonder negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Verdere verbetering van riolering en waterkwaliteit kan bereikt worden door uit elke wijk het rioolwater met een directe persleiding af te voeren naar de afvalwaterzuivering in Leiden Zuid. Probleem is nog dat bij hevige regenval de afvoer vanuit Voorschoten geblokkeerd wordt. Het Hoogheemraadschap dat dit deel beheert, onderzoekt momenteel hoe dit opgelost kan worden. Als hier duidelijkheid over is kan Voorschoten een goed besluit nemen over extra maatregelen. Een kleine maatregel die de waterkwaliteit kan verbeteren is het regelmatig voor een langere periode water laten instromen vanuit het boezemwater rond Voorschoten. Dit water is van een hogere kwaliteit. Tegelijk moet dan water weggepompt worden, hiermee komt dan een doorstroming in de watergangen van Voorschoten op gang die er nu niet of nauwelijks is. Raadslid Joop Bos van GroenLinks deed dan ook in de gemeenteraadsvergadering een oproep aan de wethouder om ervoor te pleiten bij het Hoogheemraadschap dat dit uitgevoerd wordt en de wethouder zegde toe dit te gaan doen. Het zou een verbetering zijn als er van tijd tot tijd flink doorgespoeld wordt in Voorschoten!

De nieuwe Garbage appgroep (n.a.v. ...

GroenLinks GroenLinks Voorschoten 24-05-2019 14:01

De nieuwe Garbage appgroep (n.a.v. GroenLinks opruimactie) heeft al het nodige zwerfafval opgeruimd de laatste paar weken. Vooral bij het Teerveldje en het Berkhoutpark. @ Voorschoten

GroenLinks interviewt Zon Op ...

GroenLinks GroenLinks D66 Voorschoten 21-05-2019 11:44

GroenLinks interviewt Zon Op Voorschoten GroenLinks hecht grote waarde aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Wij gingen daarom op bezoek bij het bestuur van de coöperatie Zon op Voorschoten om meer aan de weet te komen over dit initiatief. Wij spraken met voorzitter Frans van Selm (rechts op de foto) en secretaris Jan Koster (links). Hoe is Zon op Voorschoten ontstaan? In april 2015 werd er in het Kruispunt een Klimaat in Jouw Straat middag georganiseerd, waar Eric de Lange van Zon op Nederland een enthousiast verhaal hield over de mogelijkheid om in de gemeente in coöperatief verband zonne-energie op te wekken. Vervolgens zijn Fer von der Assen van GroenLinks en Jolien Schroot van D66 in gesprek gegaan met de gemeente en is tijdens de Energiemarkt in mei 2016 een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en de in oprichting zijnde coöperatie Zon op Voorschoten voor de plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op het dak van sporthal De Vliethorst. In juni van dat jaar is in de Alettahof een eerste bijeenkomst voor belangstellenden gehouden en in augustus werd de coöperatie bij notariële akte officieel opgericht. Wat willen jullie en waarom? Wij willen graag zoveel mogelijk daken in Voorschoten beschikbaar krijgen voor de coöperatieve opwekking van zonne-energie. Wij moeten ook op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat is goed voor het klimaat, maar het is ook goed voor de portemonnee van de deelnemers. Want je kunt op je investering een rendement van ongeveer 5% verwachten en dat is een stuk meer dan de rente die je op je spaargeld bij de bank ontvangt. Hoe zijn jullie bij dit initiatief betrokken geraakt en wat is jullie motivatie om hieraan mee te werken? Jan Koster: “Ik zag een brochure van de coöperatie met een oproep aan belangstellenden voor een bestuursfunctie. Ik was inmiddels met pensioen, had ervaring met secretariaatswerk en was op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding”. Frans van Selm: “Het zaadje was bij mij al geplant tijdens discussies bij mijn vroegere werkgever (Shell) over de energievoorziening in de toekomst. Het werd me toen al duidelijk dat zonne-energie een belangrijk onderdeel van de oplossing zou gaan vormen. Bij de presentatie in de Alettahof raakte ik gecharmeerd van dit plaatselijke initiatief. Als projectmanager bij Shell had ik ervaring met het opzetten en leiden van projecten en daarom heb ik mij aangemeld”. Jan en Frans: “Beiden willen we een bijdrage leveren aan de energietransitie. Lokale oplossingen zijn hierbij onmisbaar. Er valt ook in Voorschoten nog heel veel te halen!” Wat is momenteel de stand van zaken en hoe werkt de coöperatie? We hebben momenteel één dak (de Vliethorst) waar 224 panelen op liggen, die stroom opwekken voor de 43 leden van de coöperatie. We hebben nu twee jaar gedraaid en de stroomproductie is boven verwachting hoog geweest. Er zijn veel meer geschikte daken in Voorschoten en we hebben ook een wachtlijst voor belangstellende leden. Iedereen is in principe welkom als lid. De deelnemers leggen geld in, waarmee de coöperatie de zonnepanelen koopt. De leden zijn eigenaar van de coöperatie. Zij hoeven thuis geen energiebelasting (en btw daarover) meer te betalen voor elk kilowattuur dat zij in de coöperatie opwekken. Daarnaast krijgen de deelnemers nog een opbrengst uit de coöperatie voor de verkoop van de opgewekte stroom. Je bepaalt als deelnemer zelf hoeveel panelen je wilt financieren. Eén paneel kost ongeveer € 330,-; met meer panelen meedoen kan ook. Hoe zien jullie de toekomst en wat is er nog nodig om jullie doel te bereiken? Wij hebben er vertrouwen in dat Voorschotense burgers hun steentje gaan bijdragen aan de energietransitie. Volgens het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft het gemeentebestuur ook de nodige ambities op energie- en klimaatgebied. Voor ons ligt de prioriteit nu bij de zoektocht naar nieuwe daken. We weten zeker dat er bij de gemeente, scholen, bedrijven en instellingen voldoende geschikte daken zijn. De dakeigenaren kunnen zelf in de coöperatie deelnemen en zo een leuke opbrengst krijgen van een dak waar ze anders niets mee doen. Wij kunnen de dakeigenaren verder geheel ontzorgen, want de coöperatie zorgt voor de aanleg en het beheer van de zonnepanelen. Verdere informatie, waaronder ook de criteria voor geschikte daken, is te vinden op onze website www.zonopvoorschoten.nl. Verder kan men ons bereiken via facebook.com/zonopvoorschoten en zonopvoorschoten@zonopnederland.nl.