Nieuws van politieke partijen over Echt Voor Ambacht (E.V.A.) inzichtelijk

50 documenten

Naar aanleiding van diverse ...

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Hendrik-Ido-Ambacht 23-07-2019 14:36

Naar aanleiding van diverse telefoontjes van inwoners hebben wij de volgende technische vragen aan de gemeente gesteld. Om te komen tot een Gebiedsvisie Centrum zijn ondernemers, (direct)omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten om hun bijdrage/inbreng te leveren voor deze Gebiedsvisie Centrum. Zoals aangegeven hebben diverse (direct)omwonenden ons laten weten dat zij niet voor alle bijeenkomsten of helemaal niet zijn uitgenodigd. Ondanks telefonisch contact - na de eerste bijeenkomst - met de gemeente waarbij de toezegging werd gedaan deze personen voor de eerst volgende bijeenkomst(en) wel uit te nodigen, werd de toegezegde uitnodiging niet naar deze personen verzonden. Wat is hier mis gegaan, gezien de indruk van de betrokkenen dat ze alsnog een uitnodiging zouden krijgen en toch niet hebben gehad? Waarom zijn - ondanks de toezeggingen - de personen die geen uitnodiging hadden ontvangen - niet alsnog uitgenodigd? Wat waren de criteria om personen uit te nodigen?

Inbreng van Echt Voor Ambacht op de ...

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Hendrik-Ido-Ambacht 10-07-2019 14:39

Inbreng van Echt Voor Ambacht op de agendapunten raadsvergadering 8 juli 2019 Inzake het verzoek van huisartsen voor een locatie om het tekort van huisartsen op te vangen. Ingekomen stuk 06: (huisartsen) : Is er al contact geweest met de gemeente? Is hier een tijdelijke oplossing denkbaar? Als gemeente kunnen we natuurlijk een faciliterende rol spelen in bijv. het tijdelijk beschikbaar stellen van een locatie voor de plaatsing van een tijdelijke voorziening in afwachting van een definitieve vestigingslocatie. Bijv. een tijdelijke locatie voor een container. Mogelijk is er in de gebiedsvisie Centrum ruimte voor deze dienstverlening. 7.1.:Jaarrekening: De fractie van E.V.A. kan instemmen met uw voorstellen inzake de bestemming van het batig saldo over 2018. 7.2.: Wat de kadernota betreft hebben wij in de commissie gevraagd om een onderbouwing van de toewijzing van 33 % van de rioolheffing aan de baggerkosten. Zoals bekend zijn riooloverstorten zeldzaam geworden en is er in het riool meer bergingscapaciteit. Wij hebben ons laten vertellen dat het percentage van 33 % a l’improviste in 2009 is bepaald door de raad. Overigens was dit naar onze mening al veel langer de praktijk. Onze vraag is: Kan er en onderzoek worden ingesteld naar de onderbouwing in samenhang met de rioolreserve. Ik zeg niet dat wij tegen de huidige wijze van berekenen zijn, maar het gaat ons meer om een zuivere heffing naar de inwoners toe, mede gezien de batige saldi van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Wat vinden overigens de andere partijen in deze raad hiervan? In 2006 is op initiatief van 1 van onze fractieleden (Ary Cramer) de verordening Burger initiatief door de gemeenteraad vastgesteld. Het begin van participatie in de gemeente. Dan nu de komst van de participatienota. Een van de antwoorden van het college was: We gaan aan de slag met de participatienota. Ook wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst naar de inwoners. In de commissievergadering van 26 juni is gesproken over het verder doorvoeren van participatie. Er komt een raadsbredeklankbordgroep om samen met de politiek, college, ambtelijk apparaat en inwoners verder te gaan met het participatietraject met als doel te komen tot een bruikbare en hanteerbare participatienota. De fractie van EVA heeft hierbij aangegeven dat burgerparticipatie (initiatief ligt bij de gemeente) en overheidsparticipatie (initiatief ligt bij de inwoner) in deze nota verenigd zouden moeten worden. Deze participatienota zou er zeker toe kunnen leiden dat de nu voorliggende kadernota een nog meer op de inwoner gerichte inhoud krijgt. Onze fractie kan verder instemmen met de voorstellen. Met de motie een bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum De Schoof van Gemeente Belangen stemmen wij in. Een fietsenstalling in De Schoof staat eveneens in ons programma. Vandaar dat EVA de motie mede heeft indient. 7.4.: De huidige inkomsten voor reclame in de buitenruimte zijn circa 63000 euro. Deze inkomsten zullen wegvallen met het voornemen in het voorstel. De definitieve besluitvorming inzake het afschaffen van de mogelijkheid om te adverteren in de buitenruimte wordt vooruit geschoven naar 2021. Diverse reacties in de gemeente wijzen erop, dat hier geen eenstemmigheid over bestaat: Heel belangrijk wordt gevonden dat de reclame in de buitenruimte er netjes uitziet. De fractie van EVA kan nu al aangeven – mede gezien de toekomstige financiële situatie – tegen de uitvoering van de in het voorliggende raadsvoorstel genoemde motie te zijn en uiteraard tegen het voorstel. Mogelijk kunnen we het uiteindelijke voorstel verplaatsen naar 2022, zodat er meer zicht is op de dan aanwezige financiële situatie. 9.6.: Gebiedsvisie Centrum: Prima visie Uitstekend participatietraject zoals het moet. De fractie van EVA kan zich geheel vinden in het amendement (Project meerdere ontwikkelaars vragen naar ideeën) hetgeen wij mede hebben ondertekend. Het doet hiermede nog meer inbreng aan de participatie van de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Als fractie hebben we aandacht gevraagd om voldoende parkeerplekken te realiseren, woningen voor jongeren en sociale woningen. Tot slot ook aandacht gevraagd om bestaand groen zo veel als mogelijk te behouden en eventueel toch gekapte bomen daar nieuwe bomen in het gebied terug te plaatsen

Aan de voorzitter van de ...

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Hendrik-Ido-Ambacht 25-06-2019 12:52

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht, 11 juni 2019. Vragen conform artikel 47 RvO inzake: Onderhoud Gasleidingen. Geachte voorzitter van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht, In de afgelopen weken verschenen er diverse berichten over (ernstige) gasexplosies in diverse steden. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de gasexplosies gedaan. Eén van de conclusie is dat er veel vaker moet worden gecontroleerd op lekken. Dagelijks in dichtbevolkte risicogebieden waar veel in de grond wordt gewerkt of verzakkingen zijn door bouw of verkeer, en minimaal één keer per jaar in minder risicovolle gebieden. In Nederland liggen nog duizenden kilometers van dat soort gietijzeren leidingen, dus nog veel meer woningen lopen risico. Dit oude type gasleidingen moet sneller dan gepland (2030) worden vervangen, is de conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht liggen nog van deze oude gietijzeren gasleidingen. O.a. in de wijk Kruiswiel, het gebied tussen Dorpsstraat, Hogekade, Reeweg en Park en het gebied tussen Tesselschadestraat, Mauritsstraat t/m Paulusweg en de straten Brederodehof en Julianasingel (Bron: Stedin). Naar aanleiding van deze persberichten heeft de fractie Echt Voor Ambacht de navolgende vragen; 1. Is het college het met de fractie eens dat zo snel als mogelijk het SodM een onderzoek naar de staat van de in genoemde gebieden/straten aanwezige gasleidingen moet instellen? 2. Heeft het college hierover contact gehad met het SodM? 3. Is het college het met de fractie eens dat zo snel als mogelijk het SodM maatregelen moet nemen om gasexplosies te voorkomen? 4. Is het college het met de fractie eens dat er niet gewacht kan worden op de toekomst en resultaten van de Energietransitie van het gebruik van gas en de daarvoor bestemde leidingen? 5. Is het college voornemens om extra veiligheidsmaatregelen te nemen? In afwachting van uw schriftelijk antwoord, met vriendelijke groet, Fractie Echt Voor Ambacht Ary Cramer

Doet u mee? Right to Challenge ...

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Hendrik-Ido-Ambacht 24-06-2019 11:54

Doet u mee? Right to Challenge (R2C) Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hoe je dit kunt doen, staat op deze website van het Netwerk Right to Challenge. Waar wij enthousiast van worden Wij geloven dat bewoners, initiatiefnemers en overheden met elkaar verder kunnen komen. Samen werken aan het vorm geven van Right to Challenge, en dit op maat invullen. En daarmee met elkaar de lokale leefomgeving een stukje mooier maken. Daar worden wij enthousiast van. Samen voor buurtrechten Wij werken samen in een netwerk van geïnteresseerden en betrokkenen bij bewonersinitiatieven, overheden, etc: Om bewoners(-initiatieven) te informeren en hen te helpen om een challenge aan te vragen. Wij wisselen informatie uit met (landelijke) bewonersorganisaties. Om gemeenten en provincies te ondersteunen met kennisoverdracht, bijeenkomsten en Leerateliers (voor ambtenaren en bestuurders). Wij werken oa samen met de VNG. Om met elkaar kennis te ontwikkelen over Right to Challenge: hoe kunnen we dit recht zo goed mogelijk invullen, passend bij de leefwereld van bewoners? Wij hebben ervaring met de uitvoering van challenges, het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij gemeenten, juridische aspecten, opzetten van communicatietrajecten, etc. De bewoners en professionals van het netwerk ontmoeten elkaar in diverse bijeenkomsten over Right to Challenge, ontwikkelen gezamenlijk kennis en helpen elkaar verder met de invoering van dit recht. Ons netwerk is er voor iedereen die hieraan een actieve bijdrage wil leveren.

Voortgang realisatie ...

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Hendrik-Ido-Ambacht 07-05-2019 10:54

Voortgang realisatie onderwijshuisvesting. Wanneer de plannen voor een scholencluster in 2015 waren gerealiseerd was het beschikbare budget van 10 miljoen voldoende geweest. Echter de bouwkosten zijn explosief gestegen en de clustering is losgelaten. Daarnaast wordt onderzocht of en hoe de plannen verder geoptimaliseerd kunnen worden uitgaande van de taakstellende bezuiniging. De fractie van EVA is akkoord met de gevraagde aanvullende kredieten. De scholen dienen een goed kwalitatief niveau te hebben wat betreft de kinderen in de gemeente. De school onder vigeur van PIT heeft zelf mogelijkheden gecreëerd en voor deze school nieuwbouw gerealiseerd. Daar zijn de financiële middelen verkregen die op dat moment golden. De BENG eisen waren nog heel anders geformuleerd in 2017. Onze fractie ziet voorshands geen reden om deze school met terugwerkende kracht extra financiële middelen te verstrekken. Zakelijk is de nieuwbouw gerealiseerd in eigen beheer en is op een goede manier werk met werk gemaakt. Om aan de BENG eisen )Bijna energie neutrale gebouwen) te voldoen dienen er dermate voorzieningen te worden aangebracht dat dit ook weer een groter beslag op de middelen legt.Dit is ook nog eens belastinggeld. De fractie van EVA stemt dan ook niet in met de ingediende motie.

Transitie Warmte 1.0 Voorzitter, ...

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Echt Voor Ambacht (E.V.A.) Hendrik-Ido-Ambacht 07-05-2019 10:54

Transitie Warmte 1.0 Voorzitter, Het is waardevol om inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen zo snel mogelijk richting en kaders te bieden wat betreft de toekomstige energievoorziening. Het voorgelegde voorstel is ontwikkeld in samenwerking met de partners in de Drechtsteden. Doel is om voor 2050 energieneutraal te zijn. Wanneer onze inwoners zich de vraag stellen in welke richting zich een en ander zal begeven dan wel welke kaders bedoeld worden, dan moeten we het antwoord schuldig blijven. Ook uw college zal dit, naar wij aannemen, beamen. Zo niet dan horen we dit graag. Er is immers geen duidelijkheid over de benodigde investeringen en de te gebruiken warmtebronnen. Tijdens de commissievergadering gaf de portefeuillehouder aan dat in de warmtevisie 2.0 een planning zal worden toegevoegd. Betekent dit dat in deze planning het gebruik van warmtebronnen en de kosten hiervan voor gemeente en inwoners een onderdeel zal vormen? Voorts is dan de vraag op welke wijze en wanneer inwoners betrokken worden bij deze energietransitie? Onze fractie pleit ervoor in dit hoofdstuk niet te hard van stapel te lopen. Zoals u ook bekend – althans u was eveneens bij de diverse presentaties in de Drechtsteden – zijn er diverse mogelijkheden om het gasloos tijdperk van antwoord te voorzien. Eén ervan is al een heel belangrijke nl. de innovatie met waterstof. In de Drechtsteden is ervoor gepleit juist gebruik te blijven maken van de gasbuizen voor het vervoer van waterstof naar de woningen . We zullen dit toch de tijd moeten geven. Dan nog een technische reactie op het voorstel: Het is nu nog niet duidelijk of er gebruik kan worden gemaakt van lage temperatuur warmte of hoge temperatuur warmte. Een nieuwe wijk aansluiten op een lage temperatuur warmtenet lijkt meestal een goed idee. Het aantal bronnen dat warm water kan leveren is in potentie groot. Ook is hier de benodigde isolatie en vloerverwarming relatief eenvoudig bij de bouw te regelen. Hoge temperatuur warmtenetten aansluiten op afvalverwerking betekent dat Nederland en dus ook onze gemeente meer afhankelijk zal worden van buitenlands afval. Immers afval moet hier gescheiden worden. Daardoor hebben afval verwerkers te weinig afval om aan de vraag van hoge temperatuur warmte te kunnen voldoen. Want nu al moet afval worden geïmporteerd. Een hoge temperatuur warmtenet is uitermate geschikt voor de wat oudere woningen. Hoge temperatuur warmtenetten aansluiten op energiecentrales betekent minder opgewekte elektriciteit per ton brandstof, wel met enige efficiencywinst, maar het is geen afvalwarmte . Een warmtenet op een kolen of aardgascentrale is nog steeds een fossiele warmtevoorziening. Bij de aansluiting van een warmtenet op een biomassacentrale moet goed worden uitgezocht welke biomassa precies verbrand gaat worden en of er wel lokaal voldoende biomassa voorhanden is. Uiteraard dient ook de duurzaamheid van het bomenbestand nauwkeurig in de gaten te worden gehouden. Bij de chemische industrie lijkt het meest sprake van afvalwarmte, die bovendien relatief toekomstbestendig lijkt In het bijzonder is dit interessant voor de regio Rotterdam Rijnmond en specifieker Rotterdam Zuid. Hoe groter het warmtenet, hoe meer de investeringskosten en hoe groter de risico’s, ook op warmteverlies. Immers bij de benodigde investeringen moet steeds afgewogen worden of deze investeringen rendabel zijn ten opzichte van het aantal aan te sluiten woningen. Bij warmtetransport over een grote afstand naar een klein aantal woningen kan het wellicht goedkoper zijn om die huizen te isoleren en elektrificeren. Kleine warmtenetten, die aangesloten zijn op de lokale industrie , kunnen een goed idee zijn. Er zal onderzocht moeten worden welke bronnen er lokaal beschikbaar zijn en of er voldoende woningen aan een dergelijk project gekoppeld kunnen worden. Mogelijk kan ok gebruik worden gemaakt van geothermie Er zal nog veel tijd gaan zitten in onderzoek, vooral ook naar de veiligheid. Veruit de meeste warmtenetten zullen voorlopig gekoppeld worden aan 1 of een beperkt aantal aanbieders. Dat is niet per definitie problematisch, maar het is duidelijk dat hierdoor ook een grote behoefte bestaat aan goede consumentenbescherming. Lees: Aan het voorkomen van een hoge energierekening voor de gebruiker.