Nieuws van politieke partijen over NieuwDemocratischZeist inzichtelijk

25 documenten

Kiezers ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist GroenLinks VVD Zeist 24-03-2018 17:25

Kiezers bedankt! NieuwDemocratischZeist bedankt alle 3171 kiezers , die woensdag 21 maart hun stem hebben uitgebracht op Lijst 6 hartelijk voor hun stem! In 2014 van de 9e naar de 6e plek gestegen en nu in 2018 naar de 4e plek: vierde partij van Zeist. Van 2 raadszetels gestegen naar 4 zetels. VVD, GroenLinks én NieuwDemocratisch Zeist zijn de grote winnaars in Zeist! 3 van de 4 collegepartijen verloren stemmen. Maandagavond 26 maart a.s. om 20 uur openbaar debat over de verkiezingsuitslag in de raadszaal van het gemeentehuis. Kiezersbedankt

Zaterdag 17 maart onthulling van de ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 16-03-2018 23:29

Zaterdag 17 maart onthulling van de eerste politieke praatpaal in Zeist om 10 uur op het Emmaplein. Heeft u voordat u gaat stemmen op 21 maart nog vragen aan de 100% lokale partij NieuwDemocratischZeist? Grijp dan uw kans! Stel uw vraag en u krijgt meteen antwoord!

Wat is het verschil tussen de 2 ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 16-03-2018 22:41

Wat is het verschil tussen de 2 lokale partijen in Zeist? Die vraag wordt ons vaak op straat gesteld. Het verschil zit vooral in het stemgedrag van deze partijen in de afgelopen 4 jaar. Bekijk hieronder het overzicht en ontdek de verschillen! http://www.nieuwdemocratischzeist.nl/wp-content/uploads/2018/03/Wat-is-het-verschil-tussen-NieuwDemocratisch-Zeist-en-Seyst.nu_.pdf

Er valt iets te kiezen in ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 15-03-2018 17:12

Er valt iets te kiezen in Zeist....Ga 21 maart a.s. stemmen! https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1742163/

N.a..v het afvaldebat in de ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 08-03-2018 17:24

N.a..v het afvaldebat in de Dichtersbuurt 7 maart 2018 Komen er nu wel of niet ondergrondse containers in De Dichtersbuurt als de proef omgekeerd (afval)inzamelen in de Bloemenbuurt slaagt? Wie moet er beter lezen? Lijsttrekker Seyst.nu i.c. wethouder Roy Luca of lijsttrekker NieuwDemocratischZeist Koos van Gemeren? Tijdens het debat ontkende dhr. Luca op de suggestie van dhr. van Gemeren dat er ondergrondse afvalcontainers in De Dichtersbuurt worden geplaatst als de raad mocht besluiten tot het invoeren van omgekeerd (afval)inzamelen in heel Zeist (zie filmpje) . Nee, alleen bij de hoogbouw. Verder deelde hij mede dat de bewoners een 4e bak erbij krijgen voor het PMD-afval. De grijze kliko voor restafval blijft behouden. Van verschillende kanten hoorde ik verbaasde reacties van raadsleden over deze bewering: dit was ook nieuw voor hen. Sterker nog: het is faliekant in strijd met de raadsbesluiten over het invoeren van (de proef) omgekeerd inzamelen. Hieronder treft u citaten aan uit openbare officiële stukken van het college aan de raad over dit onderwerp. In de raad van mei 2016 heeft de raad uitvoerig gesproken over het nieuwe Afvalstoffenplan Zeist. Hieronder enkele citaten uit de officiële stukken en oordeel zelf wie nu beter moet lezen! Er is nog hoop, de nieuwe raad zal na 21 maart 2018 een beslissing moeten nemen over het al dan niet uitrollen van het omgekeerd inzamelen over heel Zeist of niet! Koos van Gemeren Lijsttrekker NieuwDemocratischZeist Raadsbesluit 31-5-2016 raad Zeist Afvalstoffenplan: 3. Het college opdracht te geven voor het uitwerken van een pilot ‘omgekeerd inzamelen’ bij circa 150 huishoudens in een laagbouwbuurt in Zeist, waarbij de huidige restafvalcontainer een pmd-minicontainer wordt en op maximaal 300 meter loopafstand ondergrondse verzamelcontainers voor restafval komen (project 8 en 13B), en de start van de uitvoering plaats te laten vinden na het informeren van de raad over de uitwerking. 4. Het raadsbesluit over het al dan niet definitief invoeren van omgekeerd inzamelen pas te nemen nadat de daarvoor relevante pilots in de regio zijn afgerond. Lees hier ook het door de raad verworpen amendement van NieuwDemocratischZeist: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4566457/1/16RV021_Amendement_Schrappen_proef_omgekeerd_inzamelen_aanpassingen- Keuzevrijheid voor de huishouden t.a.v. restafval? (uit Memo college aan raad 27 mei 2016) “We werken aan het op termijn halen van de 75% norm voor hergebruik. Met uw raad is aan de voorkant in het proces afgestemd om bij de uitwerking daarvan, uit te gaan van de serviceprikkel ten aanzien van het reduceren van restafval. Dit betekent minder service, lees: minder gebruiksgemak, voor de inzameling van restafval. Mensen die nu al hun afval goed scheiden worden hierdoor niet in negatieve zin getroffen. Achterblijvers worden geconfronteerd met hun onvoldoende scheidingsgedrag en zullen hierdoor geprikkeld worden anders te handelen. Uitgangspunt is dat de maatregelen minimaal budgettair neutraal verlopen. Echter, als we elk huishouden individueel de keuze geven voor een vierde container of omgekeerd inzamelen (afval weg brengen naar een ondergrondse restafvalcontainer) moeten we gemeente breed twee systemen naast elkaar realiseren. Dat wil zeggen: - overal in de gemeente moeten ondergrondse containers komen binnen de afgesproken loopafstand en al deze containers moeten regulier worden geleegd; - RMN moet daarnaast in alle straten van Zeist minicontainers blijven legen. In de Raadsinformatiebrief 18.002 d.d. 12 december 2017 meldt het college de Zeister raad het volgende: “Afhankelijk van de besluitvorming over het (al dan niet) gemeente breed invoeren van omgekeerd inzamelen medio 2018 zullen we voor de begroting 2019 sowieso rekening moeten houden met verschuivende volumes en daarmee samenhangende kosten. Na de gemeenteraadsverkiezingen organiseren wij voor uw gemeenteraad samen met de directeuren van RMN en van AVU het gesprek over de (verwachting van de) ontwikkelingen in de nieuwe bestuursperiode. Met uw griffie en raadspresidium zullen wij afstemmen of we dit doen in het verlengde en tegen de achtergrond van de bestuurlijke keuze rond omgekeerd inzamelen of dat we dit hier los van doen. In de Kadernota 2019 van de RMN staat over Zeist het volgende opgenomen: De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. In de eerste maanden van 2018 wordt deze proef geëvalueerd. Op grond van de evaluatie van deze proef (en de proeven uit Soest en IJsselstein), besluit de raad over het wel of niet gemeente breed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018. We gaan er van uit dat vanaf 2021 de invoering VANG (d.w.z. Van Afvalstoffen Naar Grondstoffen) bij laagbouw en GFT voorziening bij hoogbouw volledig is ingevoerd.” (pag. 9 Kadernota RMN) Gemeenten hebben in het afvalbeleidsplan ambities geformuleerd om het milieurendement te verbeteren. Een van de maatregelen is het invoeren van omgekeerd inzamelen: het verstrekken van een 4e minicontainer voor PMD, het verlagen van de frequentie van inzamelen van restafval of het laten wegbrengen van restafval. (afhankelijk van de proef in de Bloemenbuurt van Zeist). Voorzover besluitvorming rond is, is de impact van deze omvormingen in de inzamelstructuur in de begroting 2019 verwerkt. Dit geldt momenteel alleen voor Soest (laagbouw + GFT hoogbouw) en Baarn (laagbouw), voor de overige gemeenten (o.a. Zeist) zijn, op basis van het in januari door ons uitgebrachte adviesnota, de gevolgen in dit hoofdstuk globaal, ter kennisname, opgenomen. (pag. 13 Kadernota RMN) De invoering van "omgekeerd inzamelen" zal de aankomende jaren de grootste invloed hebben op de te bereiken vermindering van het restafval per inwoner. Naast dit traject zijn bij de RMN gemeenten extra inzamelrondes voor GFT en grof groenafval en betaald grof restafval (Zeist) ingevoerd. Ook hiervoor geldt, zodra besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden en RMN daar de opdracht voor heeft ontvangen wordt dit in de ramingen verwerkt. (pag. 15 Kadernota RMN)

Nieuw Democratisch ZeistKomt de ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 08-03-2018 08:37

Komt de politiek zijn belofte na? ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 06-03-2018 21:57

Komt de politiek zijn belofte na? Nee! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de jongerenraad 23 januari 2018 een verkiezingsdebat. De jongeren gingen zelfverzekerd de discussie aan met de raadsleden over de door hen zelf voorbereide stellingen. “In ieder bouwplan, ongeacht locatie, moet minimaal 40% woningen zitten voor starters/jongeren” werd als eerste stelling gelijk reden voor een stevige uitwisseling van standpunten. Conclusie was dat een ruime meerderheid van jongeren en aanwezige politici voor deze stelling stemden! Een concreet voorstel van de fractie NieuwDemocratischZeist vanavond in de gemeenteraad om in het bouwplan Geiserlaan nadrukkelijk uit te spreken dat van de 16 sociale woningen ook aan jongeren wordt gedacht werd door alle andere partijen verworpen! https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6214191/1/18RV014_Amendement_aanpassen_eerste_beslispunt

Meer stemmers gaan voor lokale ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 04-03-2018 13:47

Meer stemmers gaan voor lokale partij". Die geluiden krijgen wij als lokale partij Nieuw Democratisch Zeist ook te horen in Zeist zonder peiling van Maurice de Hondt maar van mensen op straat. Weet je nog niet op welke partij in de gemeente Zeist te stemmen? Gebruik dan de Stemhulp: www.zeist.nl/digitalestemhulp/ Veel succes! Je bent ook welkom met NieuwDemocratischZeist kennis te maken op vrijdagavond 9 maart a.s in het Torenlaantheater (zie uitnodiging) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1745148/peiling-meer-stemmers-gaan-voor-lokale-partij/?utm_source=whatsapp

Laat uw stem niet verloren gaan. Een ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 04-03-2018 12:09

Laat uw stem niet verloren gaan. Een lokale stem, is een stem met inhoud.

Kom je ook meepraten? Jouw mening is ...

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist Zeist 01-03-2018 12:20

Kom je ook meepraten? Jouw mening is voor ons belangrijker dan 1x per 4 jaar je stem. 4 jaar lang heb je bij NieuwDemocratischZeist stem! Muziek: Zeister singer-songwriter Abram Bow (Bram Bouwman) jongerenkandidaat NDZ.