Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

148 documenten

SGP: stop oproep tot vreemdgaan

SGP SGP Nederland 20-02-2020 00:00

“Op weg naar een avontuurtje? Ik ook.” Met deze tekst roept Second Love mensen op om vreemd te gaan. SGP-voorman Kees van der Staaij maakt zich zorgen. Al eerder lanceerde hij een tegencampagne: ikgavoortrouw.nl.

“Het is heel ongezond om te doen alsof vreemdgaan maar normaal is. Vaders en moeders, maar ook kinderen krijgen deze reclame te zien als ze over straat lopen of op de bus staan te wachten. Ik ken te veel schrijnende verhalen van stukgelopen relaties, om dit soort overspelreclames naast me neer te leggen. Waarom zouden we dit soort websites nog langer geld laten verdienen met het verwoesten van relaties? Waarom mogen zij daar breeduit reclame voor maken? De regering moet hier iets mee,” vindt Van der Staaij.In schriftelijke vragen vraagt hij aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zich uit te spreken over de oproep tot vreemdgaan. Ook pleit hij voor een appèl op Second Love om te stoppen met hun reclames. Daarnaast wil Van der Staaij dat de regering gemeentes aanmoedigt om dit soort overspel-reclames te weren uit de publieke ruimte.

 

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van VWS over de campagne van Second Love waarin wordt opgeroepen tot vreemdgaan: 1. Bent u bekend met de recente reclamecampagne van Second Love op billboards en in bushokjes met de tekst ‘‘Op weg naar een avontuurtje? Ik ook. www.secondlove.nl Flirten is niet alleen voor singles.’’? 2. Wat is uw mening over deze oproep tot vreemdgaan? 3. Heeft u kennisgenomen van de blog ‘Ontrouw of het huwelijk nieuw leven inblazen?’ waarin de reclamecampagne wordt gelegitimeerd? 4. Wat is uw reactie op deze blog, met name de volgende uitspraken: ‘‘Ontrouw is een manier om het huwelijk nieuw leven in te blazen en de passie opnieuw aan te wakkeren.’’ ‘‘Vergeet om te beginnen opvattingen en dogma’s die de maatschappij je heeft ingeprent over monogamie en dat je – man of vrouw – trouw moet zijn aan een enkele seksuele partner.’’ ‘‘Hoewel niet in alle gevallen, worden sommige relaties zelfs gered dankzij een bevredigend en discreet overspel.’’ 5. Bent u bereid een moreel appèl te doen op de aanbieder om te stoppen met deze campagne? 6. Bent u bereid gemeenten aan te moedigen gebruik te maken van de mogelijkheden die zij hebben om dit soort reclame-uitingen te voorkomen? 7. Deelt u de mening dat een relatie of huwelijk niet slechts een privéaangelegenheid is, maar ook maatschappelijke betekenis heeft, zoals het opvoeden van kinderen in de veilige context van een gezin? 8. Vindt u ook dat deze reclamecampagne het overheidsbeleid ondermijnt om (de gevolgen) van echtscheidingen tegen te gaan, zoals in het programma Scheiden zonder Schade? 9. Hoe vullen gemeenten hun verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet in om hulp te bieden wanneer relatieproblemen een negatief effect op kinderen (dreigen te) hebben? 10. Heeft u zicht op de maatregelen die gemeenten treffen om relaties te versterken en echtscheidingen te voorkomen, waardoor niet alleen de problemen zelf, maar ook het stijgen van de maatschappelijke kosten worden voorkomen?

Kabinet mag stapje harder lopen voor jongeren

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-02-2020 15:17

Door Eppo Bruins op 17 februari 2020 om 15:49

Kabinet mag stapje harder lopen voor jongeren

Eind augustus presenteerde het Jongerenplatform van de SER - één van de belangrijkste adviesorganisaties van het kabinet - een belangrijk rapport over de uitdagingen waar jongeren anno 2020 tegenaan lopen. In het rapport wordt helder beschreven dat er voor jongeren veel kansen zijn in de samenleving, maar dat ze ook tegen veel belemmeringen aanlopen.

Op diverse terreinen hebben jongeren het niet gemakkelijk: door het leenstelsel, door de onzekere arbeidsmarkt, door een tekort aan woonruimte. Het Jongerenplatform toonde aan dat jongeren hierdoor belangrijke mijlpalen uitstellen, zoals het kopen van een huis of het stichten van een gezin. Er is dus wel wat aan de hand in onze samenleving.

De afgelopen tijd heeft de ChristenUnie deze problemen met Coalitie-Y uitgebreid op de kaart gezet. Uit ons initiatief is een brede beweging van jongerenorganisaties voortgekomen, dat inmiddels gesteund wordt door een groot aantal politieke partijen. Het rapport van het SER-Jongerenplatform sloot naadloos aan bij de agenda van Coalitie-Y.

We keken dan ook reikhalzend uit naar de reactie van het kabinet. Die kabinetsreactie kwam vandaag. En die valt dan toch een beetje tegen. In de kabinetsbrief wordt vooral opgesomd wat er allemaal al gebeurt op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt. Er staat nauwelijks nieuws in de brief. Bovendien is het grootste punt van het Jongerenplatform en van Coalitie-Y: kijk nou integraal naar de positie van jongeren, en doe het niet verkokerd per beleidsterrein. Het kabinet lijkt weinig gehoor te geven aan deze oproep.

Wat de ChristenUnie betreft mag het wel wat ambitieuzer. Wij zullen de komende tijd dan ook blijven opkomen voor jongeren en het kabinet oproepen om in al haar beleidskeuzes de positie van jongeren voor ogen te houden. Een belangrijk punt daarbij is de generatietoets: bij grote beleidswijzigingen en politieke akkoorden moet in kaart worden gebracht wat de effecten zijn voor alle leeftijdsgroepen, zodat we generatie-proof beleid maken. In de brief van het kabinet wordt de uitwerking van deze generatietoets vooruit geschoven, maar we zullen dat scherp in de gaten houden.

Gelukkig staat er één concreet punt in de brief: voortaan zal weer het tweejaarlijkse Nibud Studentenonderzoek gehouden worden, om de financiële positie van jongeren in kaart te brengen. De ChristenUnie pleit hier al lang voor, want inzicht in de financiële situatie is een belangrijke eerste stap om ook gepast beleid te ontwikkelen.

Noodmaatregel nodig voor zorgplekken voor mensen met acute psychische zorgvraag | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-01-2020 00:00

Bewindspersonen moeten de macht krijgen om voor patiënten met acute psychische problemen met voorrang een behandelplek te regelen. Deze noodmaatregel is nodig, omdat de wachtlijsten voor jongeren en volwassenen zo lang zijn, dat mensen levensgevaar lijden. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in de aanloop van het debat vandaag in de Tweede Kamer over de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). 

Jesse Klaver: “De wachtlijsten voor mensen die psychische zorg nodig hebben zijn onmenselijk lang. Als banken omvallen, grijpt de minister in. Dan moeten we ook willen dat de minister of de staatssecretaris verantwoordelijkheid kan nemen, als mensen dreigen om te vallen.”

Niet de markt, maar de patiënt als uitgangspunt Staatssecretaris Blokhuis zei gisteren (dinsdag) dat hij wil ingrijpen wanneer GGZ-instellingen niet binnen een maand gespecialiseerde hulp bieden aan psychiatrische patiënten met complexe problemen. Met de noodmaatregel wil GroenLinks zorgen dat deze toezegging niet vrijblijvend is. Bovendien wil GroenLinks dat niet alleen staatssecretaris Blokhuis (GGZ) maar ook minister de Jonge (Jeugdzorg) van de maatregel gebruik kan maken.

Klaver: “De maatregel zorgt dat de bewindspersonen in de positie worden gebracht om mensen met de meest schrijnende zorgvraag niet over te laten aan de markt. Om te zorgen dat de overheid kan afdwingen dat het belang van de patiënt het uitgangspunt is.”

Minimaal 90.000 volwassenen wachten op psychische hulp via de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Hoeveel jongeren in de jeugdzorg op een wachtlijst staan weten we niet. Het ministerie geeft hier géén cijfers over.

Af van systeem waarin patiënten "onrendabel" zijn GroenLinks wil dat de minister en staatssecretaris doorzettingsmacht krijgen, zodat zij de impasse tussen zorgverzekeraars en instellingen kunnen doorbreken. Zodat de overheid weer zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Deze noodmaatregel is bedoeld als tijdelijke oplossing. Intussen moet worden gewerkt aan een beter systeem voor psychische zorg. Een systeem waarin de zorgvraag voor patiënten uitgangspunt wordt voor handelen, en waarin de overheid verantwoordelijkheid neemt, in plaats van die over te laten aan de markt.  

Jesse Klaver: “We moeten af van een systeem waarin patiënten “onrendabel” kunnen zijn.”

Waarom 'doorzettingsmacht' nodig is Op dit moment stellen de staatssecretaris en minister zich op als observator van onze geestelijke gezondsheidszorg in plaats van regisseur. Wanneer mensen geen passende zorg kunnen krijgen en een beroep doen op de overheid worden zij terug verwezen naar het systeem van zorgverzekeraars en instellingen. Maar het is juist het systeem waar deze mensen in vastlopen.

Daarom is het nodig dat de staatssecretaris en minister "doorzettingsmacht" krijgen; zodat zij met hun vuist op tafel kunnen slaan als de markt er niet in slaagt om voldoende behandelplekkken te organiseren en financieren. Immers moet wat GroenLinks betreft niet geld het uitgangspunt zijn, maar de zorgvraag van mensen zelf.

Hoe het marktsysteem in de GGZ nu werkt en wat GroenLinks anders wil In de geestelijke gezondheidszorg hebben zorgverzekeraars een hoofdrol. Zij maken afspraken over budgetten en maximale behandeltermijnen met instellingen. Daardoor is het voor instellingen aantrekkelijker om mensen met een 'lichte' of voorspelbare zorgvraag te behandelen. De behandeling van meer complexe psychische problemen zijn kostbaar, minder voorspelbaar en minder aantrekkelijk om te behandelen. Deze marktprikkel is een van de oorzaken waarom juist de wachttijden bij ernstige of specialistische geestelijke gezondsheidszorg maanden, en soms zelfs jaren, duren. Deze marktprikkel is ook de reden dat veel gespecialiseerde instellingen afdelingen sluiten.

GroenLinks wil wegkomen van deze marktwerking, omdat we willen dat de zorgbehoefte van mensen centraal staat in plaats van het beschikbare budget. Wij willen dat de behandelaar bepaalt welke behandeling een patiënt nodig is en daar financiering voor aanvraagt, in plaats van de financiering het uitgangspunt te laten zijn.

Meer zorgpersoneel nodig Meer professionele behandelaars zijn nodig om de wachtlijsten tegen te gaan. Al eerder wist GroenLinks steun te krijgen om 7 miljoen euro extra te investeren in de GGZ om 100 extra GZ-psychologen op te leiden. Vandaag heeft GroenLinks opnieuw in het debat gepleit om structureel geld vrij te maken voor het opleiden van mensen.

Manifest #Lijmdezorg wil betere Jeugdzorg en GGZ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD Nederland 20-01-2020 00:00

Pak de wachtlijsten en de bureaucratie aan, organiseer één landelijke helpdesk voor mensen die vastgelopen zijn in het systeem, en creëer goede behandelplekken voor mensen met complexe psychische problemen. Dat zijn de hoofdpunten uit het Manifest van Lijm de Zorg. GroenLinks ondersteunt dit initiatief van harte.

Vandaag – Blue Monday – lanceert Lijm de Zorg het manifest, geschreven door hulpverleners en mensen die zelf hulpverlening ontvangen of op een wachtlijst staan.

Naast GroenLinks krijgt het initiatief steun van VVD, vakbonden FNV en CNV, de Nederlandse Politiebond, het JeugdWelzijnsberaad en ExpEx. Psychiaters Damiaan Denys, Remke van Staveren en Jim van Os hebben het manifest ook ondertekend. Bekende personen met persoonlijke ervaring in deze zorgsector hebben zich aangesloten: zoals Aafke Romeijn, Marijke Groot en Jason Bhugwandass. GroenLinks en de VVD omarmen dit initiatief van onderop.

Lijm de Zorg roept het kabinet op de volle verantwoordelijkheid te nemen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren en de meest urgente problemen aan te pakken. De wachtlijsten en –tijden lopen op. In de GGZ wachten nu 90.000 mensen op psychische hulp. Het kabinet kan geen inzicht geven over de wachttijden in de Jeugdzorg, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Tweede Kamer.

“Zo kan het niet langer. Net zoals Hugo Borst met succes een brede coalitie wist te verzamelen om de problemen in de ouderenzorg te adresseren, zo presenteren wij vandaag ons manifest met veel bondgenoten om te knokken voor betere hulp voor psychisch kwetsbare jongeren en volwassenen,” aldus initiatiefnemer Louis de Mast. “In een welvarend en beschaafd land, moeten we deze groep fatsoenlijk kunnen opvangen.”

Het manifest wordt kracht bij gezet met een wacht-actie van schrijfster en ervaringsdeskundige Charlotte Bouwman. Ze heeft complexe psychische problemen en is suïcidaal als gevolg van trauma, maar krijgt geen behandelplek. Vanaf vandaag gaat zij wachten voor de deur van het ministerie van VWS in Den Haag.  

Ik wacht hier wel Bouwman: “Vorige maand kreeg ik te horen dat mijn behandeling voor complexe trauma’s, waar ik 2 jaar op heb gewacht, werd stopgezet. En nu kan ik weer een jaar wachten op passende hulp, dus dan wacht ik hier.”

GroenLinks Kamerleden Lisa Westerveld (Jeugdzorg) en Wim-Jan Renkema (GGZ): "Jongeren en volwassenen met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties. Al jaren doen we voorstellen voor verbeteringen. Maar tot nu toe ontbrak het bij het kabinet aan urgentie."

Ook de VVD steunt de noodkreet van Lijm de Zorg. Tweede Kamerleden Martin Wörsdörfer (Jeugdzorg) en Kelly Regterschot (GGZ): “We hebben te veel verhalen gehoord uit de praktijk van wanhopige mensen, die van het kastje naar de muur worden gestuurd en nergens gehoor vinden bij urgente problemen. Van hulpverleners die bezwijken onder de administratieve ellende. Wij nemen dit initiatief van onderop heel serieus en pleiten voor daden van dit kabinet in plaats van woorden.”

 

Waarom zoveel mensen op de wachtlijst staan voor psychische hulp | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-01-2020 00:00

Als je je been breekt, krijgt je direct hulp. Maar als je een trauma oploopt of zelfs suïcidaal bent, dan kom je vaak terecht op een wachtlijst. Daar moet dringend iets aan veranderen.

Mensen - jongeren én volwassenen - met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties.

Hoeveel mensen staan op een wachtlijst? 

Minimaal 90.000 volwassenen wachten op psychische hulp via de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Hoeveel jongeren in de jeugdzorg op een wachtlijst staan weten we niet. Het ministerie geeft hier géén cijfers over. Ons Kamerlid Lisa Westerveld probeert hier al een tijd meer duidelijkheid over te krijgen.

Waarom zijn er geen cijfers over wachtlijsten in de jeugdzorg?

Dat vragen wij ons ook af. GroenLinks vraagt hier al jaren om, maar de minister wil dat inzicht niet geven. Daarom is het heel lastig om te weten hoe groot het probleem is. Maar uit verhalen van jongeren en hulpverleners weten we dat de wachtlijsten lang zijn.

Hoe lang moet je wachten op behandeling?

Waar we van weten: veel te lang, en die wachttijden zijn ook nog toegenomen het afgelopen jaar. Mensen met angststoornissen bijvoorbeeld gemiddeld nu 14 weken, eetstoornissen 17 weken wachten, persoonlijkheidsstoornissen 20 weken. Er zijn uitschieters met wachttijden van 41 en 52 weken.

Wat is de oorzaak van de wachtlijsten?

Het systeem voor psychische zorg - zowel voor jeugdzorg als GGZ - faalt. De jeugdzorg is overdragen aan gemeenten die hiervoor nauwelijks genoeg expertise en geld hebben. Veel gemeenten kampen met financiële tekorten door de oplopende uitgaven aan jeugdzorg.  In de GGZ (de psychische zorg voor volwassenen) hebben zorgverzekeraars een veel te grote vinger in de pap. De zorgverzekeraars moeten de hulp financieren. Voor hen is het aantrekkelijker om zorg te financieren die 'makkelijk' is (milde depressie, milde fobie, burn-out). Zorg voor mensen met meer complexe problemen is ingewikkelder, duurt langer en kost meer geld.

Deze week verscheen een rapport over jongeren en suïcide. Is suïcide te wijten aan niet toereikende zorg?

Ja. Uit het rapport blijkt dat problemen in de zorg relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren (tussen 10 en 20 jaar) (in 2017). Jongeren raken verstrikt in het web van de zorg, zegt het rapport. Uit het rapport blijkt dat jongeren met complexe problemen die in 2017 zelfmoord pleegden op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd werden, omdat er geen passende behandeling geboden kon worden.

Wat moet er veranderen volgens GroenLinks? Meer landelijke regie en minder marktwerking. Want nu schuift de landelijke overheid verantwoordelijkheid af aan gemeenten. En laat via marktwerking zorgverzekeraars te veel bepalen, waardoor het belang van geld groter is dan dat van de patiënt. Meer (specialistische) behandelplekken. Mensen met complexe psychische problematiek vallen vaak tussen wal en schip. Dan is er een behandeling voor één deel, maar niet voor het andere probleem. Meer investeren in personeel. Er moeten meer opleidingsplekken voor nieuwe hulpverleners komen. En de huidige zorgverleners moeten meer zeggenschap krijgen over hun werk en meer mogelijkheden krijgen om expertise op te bouwen. Schrap de harde leeftijdsgrens tussen 18 bij het verlenen van Jeugdzorg. Jongeren die hulp nodig hebben, komen van de ene op de andere dag in een nieuw systeem en vallen daardoor te vaak tussen wal en schip. 

Help mee. Teken het manifest op lijmdezorg.nl en deel dit bericht op sociale media met #lijmdezorg.

Alles op alles zetten voor suïcidepreventie

SGP SGP Nederland 16-01-2020 00:00

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Vandaag verscheen het onderzoek naar het relatief hoge aantal zelfdodingen onder jongeren in 2017. Het is goed dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De SGP gaat graag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) in debat over de uitkomsten ervan.

Kees van der Staaij: “De onderzoekers wijzen erop dat in Nederland gemiddeld één tiener per week overlijdt door zelfdoding. Het is aangrijpend om te moeten constateren dat de problemen in de zorg in 2017 relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren. Des te meer een aansporing om alles op alles te zetten om de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren.’’

Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is om in verbinding te blijven met jongeren met psychische problemen, wat er ook gebeurt. Dat is een opdracht voor familie, hulpverleners en scholen, en eigenlijk voor ons allemaal.

Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische problematiek. In het onderwijs kan nog meer aandacht worden geschonken aan suïcidepreventie. Ook in de opleiding van hulpverleners moet meer aandacht komen voor zelfdoding.

Privacywetgeving zorgt bij hulpverleners voor ‘defensief gedrag’. Vooral in de behandeling van jongeren vanaf 16 jaar ervaren hulpverleners dat ze klem zitten tussen privacyregels en zorgplicht. Het is van groot belang dat duidelijkheid wordt verschaft over de beperkingen en mogelijkheden voor het samenwerken met naasten bij de behandeling van suïcidale jongeren. Als er knelpunten blijken te zijn in wet- of regelgeving, moeten die opgelost worden.

Er zijn voor dit onderzoek veel ouders geïnterviewd. Bijna alle ouders hebben de professionele gesprekken als waardevol en behulpzaam ervaren. De SGP wil daarom dat dit soort gesprekken standaard wordt aangeboden aan nabestaanden in die gevallen waar er sprake is van zelfdoding van een jongere.

Kamerlid Rens Raemakers met ziekteverlof

D66 D66 Nederland 14-01-2020 14:32

Kamerlid Rens Raemakers met ziekteverlof

Kamerlid Rens Raemakers treedt voorlopig terug als Kamerlid van D66. Raemakers gaat met ziekteverlof. Hij heeft een burn-out. Al voor het Kerstreces kon hij zijn werk niet goed meer doen. Raemakers hoopte na een paar weken rust in de periode rond Kerst en Oud en Nieuw weer volledig hersteld te zijn. Dat is helaas niet het geval.

Raemakers: “Het valt me zwaar nu een stap terug te moeten doen. Ik ben met ongelooflijk veel plezier Kamerlid en trots op het feit dat ik onze kiezers mag vertegenwoordigen. Het advies van artsen is nu echter om mijn gezondheid voorop te stellen en de tijd te nemen voor volledig herstel. Daar ga ik me op richten. En ik hoop daarna weer met volle energie mijn Kamerwerk te kunnen oppakken.”

Raemakers zal tijdens zijn ziekteverlof worden vervangen door Marijke van Beukering. De 48-jarige Van Beukering was in het verleden onder meer wethouder voor D66 in de Utrechtse gemeente IJsselstein. Momenteel werkt zij als zelfstandig ondernemer in de jeugdzorg. Van Beukering is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij wordt volgende week woensdag 22 januari geïnstalleerd als Kamerlid.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Eindstand kerstactie: 56.550 euro voor ouders toeslagenaffaire

SP SP Nederland 24-12-2019 15:30

De kerstactie, opgezet door gedupeerden van de toeslagenaffaire, heeft in 13 dagen tijd 56.550 euro opgehaald. Met het opgehaalde geld zijn kerstpakketten gemaakt voor 370 gezinnen die geen geld hebben voor een kerstcadeautje voor de kinderen of een uitje tijdens de vakantie omdat ze in diepe schulden zijn gestort door Belastingdienst. De SP ondersteunde de ouders met hun actie. SP-leider Lilian Marijnissen is blij dat er zo veel geld is opgehaald voor deze gezinnen in nood: ‘Het is hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen zijn met hun cadeaus. Voor sommige kinderen is het lang geleden dat ze iets uit konden pakken. De steun van Nederland voor deze ouders en hun kinderen was massaal. Dat doet deze ouders, die jaren dachten ze er alleen voor stonden, heel goed.’

De ouders kregen in hun kerstpakket ingrediënten voor een kerstdiner, cadeautjes voor de kinderen en waardebonnen voor bijvoorbeeld een nieuwe kinderjas of een dagje uit in een pretpark. De komende weken kunnen ouders zich blijven melden voor een steuntje in de rug. ‘Al het opgehaalde geld gaat naar de ouders. We hebben momenteel nog geld over. Gedupeerde ouders roep ik op om zich te melden, zodat we hun kinderen ook een fijne kerstvakantie kunnen bezorgen.’

Een verantwoording van de uitgaven zal na de feestdagen volgen op www.sp.nl/kerst.

Laat slachtoffers van internationale kinderontvoering niet in de steek

SP SP Nederland 24-12-2019 09:38

De ontvoering van je kind is één van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen. In 2018 was er in minimaal 147 gevallen sprake van internationale kinderontvoering. De ene ouder neemt de kinderen mee naar een ander land en laat de andere ouder in een hel achter.

Sinds 1980 bestaat het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De landen die zijn aangesloten bij dit verdrag hebben afgesproken dat zij in internationaal verband kinderen zullen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het ongeoorloofd overbrengen of het niet doen terugkeren van het kind naar zijn gewone verblijfplaats. De landen willen daarmee het omgangsrecht met beide ouders verzekeren. Nederland was één van de initiatiefnemers van dit verdrag.

De hoofdregel van het Haags kinderontvoeringsverdrag is: eerst terug en dan praten. Die regel is er in het belang van het kind. Het kind is namelijk gebaat bij opvoeding van beide ouders, maar de regel is er ook om te voorkomen dat slecht gedrag van een ouder wordt beloond.

De papieren werkelijkheid is heel mooi, maar de praktijk is helaas soms schrijnend anders. Onlangs besteedde EenVandaag aandacht aan het verhaal van Richard van Hoolwerff.

Richard van Hoolwerff is namelijk slachtoffer van een internationale kinderontvoering. Zijn ex heeft zijn kinderen zonder overleg of toestemming meegenomen naar het buitenland. Zijn kinderen zijn hem van de ene op de andere dag ontnomen. Nu moet hij noodgedwongen procederen in een ander land, voor gezag en omgang met zijn eigen kinderen. Hij moet zich daarvoor diep in de schulden steken. Hij krijgt in dat andere land namelijk geen rechtsbijstand en procederen is dan ongelofelijk duur. Terwijl het om een Nederlandse man gaat en Nederlandse kinderen, heeft hij het gevoel er alleen voor te staan, in de steek gelaten door zijn eigen Nederlandse overheid.

Inmiddels loopt er via crowdfunding een actie om Richard van Hoolwerff te steunen in zijn strijd voor rechtvaardigheid. Aan de ene kant is deze actie is natuurlijk mooi, en terecht. Wie iets kan missen, doneer vooral! Aan de andere kant geeft deze actie ook de kwetsbaarheid aan van ouders in deze situatie en daar moet volgens de SP een oplossing voor komen. Uiteindelijk moet het natuurlijk niet van liefdadigheid afhangen of mensen hun recht kunnen halen of zich daarvoor in de schulden moeten steken.

Daarom vind ik dat er een fonds moet komen, voor Nederlanders die noodgedwongen moeten procederen in het buitenland. Zoals slachtoffers van internationale kinderontvoering. Ik heb er bij de minister op aangedrongen zo'n fonds op te richten, om in ieder geval een deel van de kosten van rechtsbijstand voor deze slachtoffers op te vangen.

Het mag niet van de dikte van je portemonnee afhangen of je wel of niet in staat bent je recht te halen.

Niet gokken met onze kinderen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-12-2019 16:26

Door Stieneke van der Graaf op 19 december 2019 om 17:24

Torenhoge schulden en verslavingen zijn risico’s die gokkers lopen. Helaas heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer de afgelopen jaren besloten online gokken verder te legaliseren. Nu deze verkeerde afslag is genomen, is het des te belangrijker om kinderen en jongeren te beschermen tegen gokken. Arjen Lubach liet in zijn programma al treffend zien dat het nu helemaal mis gaat. De Toto heeft in het afgelopen jaar 110.000 nieuwe jonge gokkers aan zich weten te binden.

In de Koning Toto reclame wordt rapper Donnie ingezet, die juist voor jongeren interessant is. Ze bereiken hiermee minderjarigen en jongeren tot 24 jaar die nu niet bereikt mogen worden. Dat zijn juist de meest kwetsbaren die we moeten beschermen tegen dit soort bedrijven.

Maar daar stopt het niet. Het is nu nog kinderlijk eenvoudig voor een vijftienjarige om online te gokken en verslaafd te raken zo toonde de NOS al aan. Reclames voor gokken worden nu uitgezonden op tijdstippen wanneer ook kinderen voor de buis zitten. Wat mij betreft werken we toe naar een totaalverbod op reclame voor gokken en komt er stevige handhaving zodat jongeren niet kunnen gokken. Op het gebied van voorlichting en hulpverlening is nog veel te verbeteren. Het is pijnlijk genoeg dat een meerderheid in Den Haag online gokken wilde vrijgeven, maar nu hoop ik ook dat andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen om in ieder geval de jongeren te beschermen. Er is echt een omslag in het denken nodig.

Deze week heeft de Tweede Kamer een begin van die omslag gemaakt. Ik heb twee moties ingediend om gokreclame te begrenzen. Daarmee helpen we voorkomen dat er steeds meer jongeren dit pad op gaan. Ik wil dat gokreclames voor 21.00 uur verboden worden. Net zoals dat nu geldt voor reclames voor drank. En ik stel voor dat er een verbod komt op reclames met jonge beroemdheden. Deze moties zijn nu aangenomen

Maar we moeten uiteindelijk toe naar een andere manier van omgaan met gokken. Laten we nuchter kijken welke inpact gokken heeft op gezinnen. Laten we luisteren naar wat deskundigen uit de verslavingszorg vertellen, wat ouders meemaken en laten we jongeren serieus nemen die onze bescherming nodig hebben. Ik maak me er sterk voor dat we aandacht houden voor de risico’s van gokken. Ik maak me er sterk voor dat we bedrijven begrenzen die vooral denken aan het verdienen van geld en niet aan het welzijn van mensen.

Laten we als samenleving niet gokken met onze kinderen.