Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

172 documenten

Reactie op oproep voorgangers over vluchtelingenkinderen

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA Nederland 08-08-2020 09:57

Door Joël Voordewind op 8 augustus 2020 om 11:42

Reactie op oproep voorgangers over vluchtelingenkinderen

Vandaag verscheen er een brief van vele predikanten, priesters en voorgangers, gericht aan de volksvertegenwoordigers van het CDA en de ChristenUnie. Ze schrijven dat ze zich zorgen te maken over de kinderen die leven in de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden. Ze hebben daarom een aantal vragen voor de Kamerleden. Middels deze blog wil ik vanuit de ChristenUnie een antwoord geven op de brief.

Het is mooi om te zien dat er onder christenen zoveel bewogenheid is voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. In de afgelopen weken ontving ik veel kritische mails van betrokken mensen. Deze brief laat nogmaals zien: het hart van christelijk Nederland klopt voor deze kinderen, zonder ouders en in een schrijnende situatie. De ChristenUnie deelt deze bewogenheid.

Juist om die reden is te begrijpen dat we veel kritiek kregen toen we, samen met CDA, VVD en D66, begin juli niet vóór de in de brief genoemde motie stemden. De ChristenUnie was en is het immers eens met de lijn van deze motie: het komen met een plan voor een opvang van de kinderen in Nederland. Er is echter geen Kamermeerderheid voor een barmhartiger asielbeleid, zo schreef Gert-Jan Segers al in een eerder blog. Daarom zijn we genoodzaakt binnen de coalitie over asielbeleid afspraken te maken. En daarom stemden we tot onze spijt tegen de motie.

Binnen de coalitie is afgesproken dat er met Nederlandse hulp gezorgd wordt voor de opvang van uiteindelijk vijfhonderd kinderen, op het Griekse vasteland. Zij krijgen een veilig onderkomen, onderwijs en voogdij. Daar heeft de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd. En daar houdt de ChristenUnie het kabinet dan ook aan. Het is een compromis, maar het moet een compromis zijn dat wérkt en ervoor zorgt dat de vluchtelingenkinderen veilig zijn.

We hebben het kabinet voor een deadline gesteld. Uiterlijk in september moeten de eerste kinderen naar de opvang op het Griekse vasteland zijn gebracht. Daarvoor moet alles op alles worden gezet. Komt de opvang niet van de grond, dan heroverwegen we onze steun aan het plan. Dat betekent dat de optie om een deel van de kinderen wél naar Nederland te brengen ook weer op tafel komt. Voor de ChristenUnie staat namelijk één ding voorop: deze kinderen verdienen een veilige plek om op te groeien.

Wat vindt de SGP van de aangepaste coronawet?

SGP SGP Nederland 15-07-2020 00:00

Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbrak, heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen. Op basis van noodverordeningen (geen echte wetgeving) zijn onze vrijheden en grondrechten fors ingeperkt.

Op zich is dat begrijpelijk, want als je een acute bloeding hebt, heb je een noodverband nodig. Een acute crisis, vraagt om acute maatregelen. Maar nu de crisis niet meer acuut is, gaat die regel niet meer op. Het kabinet kan onze rechten en vrijheden niet blijven inperken op grond van dit soort noodverordeningen. Wil het kabinet vergaande maatregelen blijven nemen, dan is daar op zijn minst een degelijke en solide wettelijke basis voor nodig.

Maar de inhoud van het voorstel moet dan wel goed zijn. Ten opzichte van een eerdere versie van het wetsvoorstel zijn er duidelijke verbeteringen, maar dat betekent niet dat het wetsvoorstel nu wel voldoende afgebakend is.

We zullen het wetsvoorstel in de komende tijd dan ook indringend toetsen en er kritische vragen over stellen. Aan de hand van wetenschappelijke, juridische en andere inzichten zullen we aan de hand van de reactie van de regering en verdere wijzigingen op dit voorstel dan in een later stadium bepalen hoe we over dit wetsvoorstel zullen stemmen.

Hierbij gaat het onder meer om:

Is de geldigheidsduur van de wet niet te lang? Zijn er wel voldoende mogelijkheden voor democratische controle door het parlement? Moet er eigenlijk wel een afstandsnorm in de wet vastgelegd worden? Hoe gaat de regering om met grondrechten - wordt er echt gekozen voor een zo minimaal mogelijke inperking en wordt er zoveel mogelijk ruimte gelaten voor normaal gebruik van de grondwettelijke vrijheden als de vrijheid van godsdienst, vergadering en betoging en de privacyrechten? Is er wel voldoende ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid door burgers en organisaties?

Deze en andere punten zullen centraal staan in onze schriftelijke reactie op het voorstel en de plenaire behandeling ervan - naar verwachting in september.

Kamerbrede steun voor acties om minder kinderen uit huis te plaatsen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD Nederland 13-07-2020 00:00

Zet in op meer en betere hulp aan gezinnen, om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden. Die oproep van GroenLinks en VVD aan het kabinet, krijgt steun van de hele Tweede Kamer.

Sinds de decentralisatie in de jeugdzorg is het aantal uithuisplaatsingen van jongeren in Nederland hoog. In 2019 woonden 46.000 kinderen kortere of langere tijd niet thuis. Dat is veel in vergelijking met andere Europese landen.

Uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming en is soms gedwongen en andere keren vrijwillig. Een kind kan uit huis worden geplaatst om verschillende redenen. Bijvoorbeeld als het wordt verwaarloosd of mishandeld of als de opvoeding voor de ouders te zwaar is, bij gedragsproblemen of problemen van of tussen de ouders. Kinderen worden opgevangen bij familie, pleeggezinnen of in instellingen.

“Uithuisplaatsing van een kind is altijd een traumatische gebeurtenis. Zowel voor de ouders als voor de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en hieraan meer prioriteit geven. Bijvoorbeeld met meer inzet op ambulante en gezinsgerichte hulp”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

De voltallige Tweede Kamer staat achter de oproep van VVD en GroenLinks aan het kabinet om met jeugdhulporganisaties en deskundigen een plan van aanpak te maken met heldere doelen en streefcijfers. Daarin komt te staan hoe het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en meer gezinsgerichte hulp in te zetten.

Westerveld: “Zo werken we samen en doelgericht aan betere ondersteuning van kinderen en ouders die hard hulp nodig hebben. Hulp die past bij de situatie en gericht is op het belang van kinderen, zodat ze veilig en in de best mogelijke omstandigheden kunnen opgroeien.”

Opvang van kinderen uit Griekse kampen

D66 D66 ChristenUnie Nederland 03-07-2020 04:59

D66 is voorstander van het opvangen van kinderen uit de Griekse kampen. Binnen de coalitie hebben wij ons samen met de ChristenUnie ingezet om te zorgen dat Nederland binnen Europa z’n verantwoordelijkheid neemt, maar tot op de dag van vandaag is daar in de coalitie en in de Tweede Kamer onvoldoende draagvlak voor. Het is geen geheim dat de coalitie ernstig verdeeld is over asiel en migratie, en dat geldt ook hier.

In mei van dit jaar is wel besloten om kinderen van de Griekse eilanden af te halen en in veiligheid te brengen in door Nederland betaalde opvang op het Griekse vasteland. In die opvang is er goed onderdak, psychosociale zorg en begeleiding, onderwijs, medische zorg en juridische steun bij de asielprocedure. Dit zal worden uitgevoerd door NGO’s. Voor de opvang zijn 48 plekken beschikbaar voor drie jaar, waardoor in totaal enkele honderden alleenstaande minderjarigen kunnen worden geholpen. Ook ondersteunt Nederland de Griekse autoriteiten bij het opzetten van een voogdijsysteem, zoals NIDOS dat in Nederland doet.

Is dit voor D66 de gewenste uitkomst? Nee, dat moge duidelijk zijn. Maar het helpt uiteindelijk honderden kinderen op de Griekse eilanden wel een stap vooruit, want zij hoeven niet langer in de mensonterende kampen te overleven.

Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd over een motie die het kabinet oproept om een aantal kinderen in Nederland op te vangen. D66 heeft die motie niet gesteund, vanwege het gesloten compromis. Het komt er nu op aan om de opvangvoorziening op te zetten en de kinderen daadwerkelijk van de eilanden af te halen om ze in veiligheid te brengen. Het is aan de staatssecretaris om te laten zien dat het haar menens is. Zij zal volop vaart moeten maken.

D66 zal haar aan de afspraken houden. Uiterlijk in september moeten de eerste kinderen van de eilanden naar de Nederlandse opvangplekken worden gebracht. Als dat plan onverhoopt niet werkt, dan zal de fractie een nieuwe afweging maken.

Van der Staaij versus Rutte en De Jonge over zingen in kerken

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Bekijk hier de complete interrupties van SGP-voorman Van der Staaij op minister-president Rutte en minister De Jonge over het zingen in de kerken.

Kerkdiensten en corona; wat vindt de SGP?

SGP SGP Nederland 17-06-2020 00:00

De SGP hecht zeer aan de voortgang van de erediensten. We waarderen de digitale mogelijkheden daarvoor, maar het is pijnlijk om niet met elkaar rondom het Woord in Gods huis te kunnen zijn.

De maatregelen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten nageleefd worden. Dat is ook wat de kerken heel nauwgezet gedaan hebben en nog steeds doen. De bescherming van kwetsbaar leven ligt ons immers na aan het hart. Juist ook vanuit de zorg en vanuit de getroffen gemeenschappen wordt vaak een appèl op voorzichtigheid gedaan. Dat begrijpen en ondersteunen wij. Dat is één.

Maar die maatregelen mogen niet onnodig ver gaan. Als Ikea haar deuren voor honderden mensen mag openen, roept dat terechte vragen op waarom in grote kerken niet meer dan 30 (en later 100) mensen kunnen worden toegelaten?

Wij verzetten ons er ook tegen als kerken eenzijdig als besmettingshaarden worden weggezet. Het beeld van kerkdiensten als verspreiders van het virus is een eigen leven gaan leiden. Vaak bleken die verhalen deels of geheel onjuist te zijn, of afkomstig uit de periode toen er nog geen coronamaatregelen waren. Het mag niet zo zijn dat ingrijpende maatregelen als het inperken van kerkdiensten en uitvaarten lichtvaardig plaatsvinden.

Bij de SGP komen over dit onderwerp veel vragen binnen. Vragen en zorgen die bij ons evenzeer leven en die wij omzetten in vragen aan de regering en bijdrages aan debatten en in media.

Zo heeft Kees van der Staaij op 1 mei schriftelijke vragen ingediend bij de regering over de ruimte voor kerkdiensten en uitvaarten. De antwoorden die wij inmiddels kregen, zijn teleurstellend. Daarom hebben wij direct vervolgvragen ingediend; En op 7 mei bevroeg Van der Staaij premier Rutte tijdens een interruptiedebat (klik hier voor de video) op de versoepeling van de maatregelen voor kerken; In een uitzending van Op1 pleitte Van der Staaij voor meer maatwerk voor kerken en riep hij op om het belang van de kerkdiensten te erkennen (klik hier voor de video); Op 20 mei deed Van der Staaij in het debat opnieuw de oproep om kerken meer ruimte te geven (bekijk hier de video); Verder stelde Van der Staaij samen met Jetten in de Tweede Kamer voor om de Raad van State kritisch te laten kijken naar de inperkingen van onze vrijheden en grondrechten (waaronder de vrijheid van godsdienst). Inmiddels heeft de Raad van State een gedegen voorlichting gegeven, wat wij ervaren als een steun in de rug voor ons pleidooi voor meer maatwerk. Van der Staaij en Jetten schreven over dit onderwerp samen een opinieartikel in de Volkskrant. Naar aanleiding van de voorlichting van de Raad van State, komt de regering met een nieuwe wet. Van der Staaij is blij dat er een wet komt die de inperkingen op de vrijheid van godsdienst (de maximerende getalsnormen van 30 of 100) deels lijkt terug te draaien, maar hij is kritisch op de lange duur van de wet, op de ruime bevoegdheden die de minister krijgt door de wet en op het feit dat de Tweede Kamer te veel buiten spel komt te staan. Beluister hier de uitgebreide reactie van Van der Staaij op Radio 1. Op uitnodiging van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld en door bemiddeling van de SGP bezocht minister Grapperhaus kerkgebouw de Hoeksteen in Barneveld, om met eigen ogen te zien dat in een gebouw met ruim 2800 zitplaatsen, meer dan 30 of 100 personen op een veilige manier een plek geboden kan worden. Op de achtergrond vertegenwoordigt Peter Schalk de reformatorische kerken bij de regelmatige gesprekken met de minister van Justitie en de vertegenwoordigers van de kerken in Nederland.

Ook de komende tijd hoopt de SGP zich met overtuiging in te zetten voor een verantwoorde voortgang van de kerkdiensten. Iets wat ons allemaal zó aan het hart ligt.

 Gokreclames nu ook op de radio ingeperkt

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 09-06-2020 19:08

Door Webredactie op 9 juni 2020 om 21:04

Gokreclames nu ook op de radio ingeperkt

Gokreclames worden nu ook op de radio ingeperkt. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf wil dat gokreclames niet langer tussen 06.00 en 21.00 worden uitgezonden op de radio. Het amendement dat zij hiervoor samen met CDA en SP indiende is vandaag door een Kamermeerderheid aangenomen.

Stieneke van der Graaf: “Afgelopen december hebben we de reclames voor kansspelen op televisie aan banden gelegd, zoals de reclames voor de Toto. Met dit amendement zetten we een volgende stap en wordt het verbod uitgebreid. Ook op de radio worden gokreclames nu fors aan banden gelegd. Ook wordt het verbod in de wet vastgelegd. Het is van groot belang dat we jongeren en andere kwetsbare groepen beschermen voor verslavingsgevoelige producten en diensten. Reclames voor gokken worden nu nog uitgezonden op tijdstippen wanneer ook kinderen voor de buis zitten en naar de radio luisteren. Met dit amendement zijn gokreclames voor verslavingsgevoelige kansspelen tussen 06.00 en 21.00 verleden tijd, ook op de radio.”

Naast het aan banden leggen van gokreclames voor radio en televisie wil Van der Graaf ook kijken naar inperking op online mediakanalen. Op haar verzoek zal het kabinet onderzoek doen naar de mogelijkheden voor bescherming van kinderen op deze platforms.

Al eerder maakte Van der Graaf zich sterk om kinderen en jongeren te beschermen tegen gokken. In december is het voorstel aangenomen dat er een verbod komt op reclames met jonge beroemdheden.

En wat gaan we er aan doen?

PvdA PvdA Nederland 07-06-2020 12:13

Door Lodewijk Asscher op 7 juni 2020 Delen  

Al die mensen - Amsterdam inderdaad, en ook in Groningen, Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht - willen dat er geluisterd wordt. De pijn van alledaags racisme, van onrecht, van uitsluiting. Niet alleen in Amerika maar ook in ons land. Het debat wordt nu - een beetje - gevoerd en minister-president Rutte heeft de stelling ‘black Pete is black, and I cannot change that’ verlaten. Maar we weten dat het niet genoeg is. We moeten er meer met elkaar over spreken. We moeten meer doen.

Daarbij is het nu aan de politiek om het voortouw te nemen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Wat we daarom nu moeten doen:

We zijn er nog lang niet.

Zijn we er dan? Nee, nog lang niet. Dus laat me vooral weten welke ideeën je hebt. Het begint met echt naar elkaar luisteren. Zodat we bij het volgende debat het niet over de toon of Amerika hoeven te hebben. Maar zodat we echt in gesprek gaan over wat we met elkaar moeten en kunnen doen om racisme en discriminatie te bestrijden.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/en-wat-gaan-we-er-aan-doen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/en-wat-gaan-we-er-aan-doen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

'Erken belang kerkdiensten!' - Van der Staaij bij Op1

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Kees van der Staaij pleit voor meer maatwek voor kerkdiensten. Op dinsdagavond 19 mei ging hij daarover het gesprek aan in de uitzending van Op1.

Coronadebat: SP wil dat iedereen in de zorg veilig kan werken

SP SP D66 Nederland 07-05-2020 19:47

Nog steeds komen elke dag meldingen binnen van zorgverleners die onbeschermd hun werk moeten doen. Zij zijn elke dag bang dat zij de mensen voor wie zij zorgen besmetten of dat zij zelf besmet raken.

‘En dat gaat steeds meer pijn doen, aangezien wij hier week in week uit over spreken. Lange tijd hoorden we dat er onvoldoende materialen waren. Nu horen we dat er materialen genoeg zijn en in de briefing vorig week werd zelfs gezegd dat er "vijf keer meer besteld kon worden" maar dat dit niet gebeurt omdat dit niet nodig zou zijn. Dit is onacceptabel en onverantwoord,’ zegt Lilian Marijnissen tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Een voorstel van de SP om ervoor te zorgen dat meer zorgverleners gebruik kunnen maken van beschermingsmiddelen kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Dat is een hele belangrijke stap! Marijnissen: ‘Wij vinden dat de richtlijn aangepast moet worden zodat álle zorgverleners op bescherming kunnen rekenen. Zonder bureaucratie en vage regels. We vragen het uiterste van deze mensen, het minste wat we kunnen doen is ze voldoende bescherming geven.’

Ook is ons voorstel samen met D66 aangenomen om snel te komen tot een coronakenniscentrum. Marijnissen: ‘Een centrum waar iedereen met vragen of die hulp nodig heeft terecht kan. We moeten leren van de Q-koorts in Brabant, waarna het veel te lang duurde voor de ondersteuning van mensen op gang kwam. Laten we daar voor corona dus nu vast mee beginnen.’ Er zal worden ingezet op onderzoek waarom hetzelfde gebied als waar Q-koorts heeft huisgehouden nu het hardst wordt geraakt door het coronavirus.