Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

191 documenten

D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State

D66 D66 Nederland 20-11-2022 10:16

Ieder kind krijgt straks een vorm van onderwijs. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. De behoeften van het kind staan hierbij centraal. Scholen krijgen hiervoor veel meer mogelijkheden tot maatwerk. Wanneer een kind beter kan leren door dat een aantal dagen per week thuis te doen, dan kan dat. Maar ook andere vormen van onderwijs zijn mogelijk. Als een kind maar kansen krijgt om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Het recht daarop verankeren we met de initiatiefwet ‘leerrecht’ in de wet.

De leerplichtambtenaar wordt leerambtenaar, die naast het kind staat om waar nodig het leerrecht, het recht op onderwijs, af te dwingen. En om te voorkomen dat er niet alleen over kinderen wordt gesproken maar ook mét kinderen, geeft de wet het kind hoorrecht.

‘Het leerrecht staat opgenomen in het door Nederland ondertekende VN Kinderrechtenverdag, maar heeft geen plaats in de Nederlandse wet. Met als gevolg dat we een steeds grotere groep kinderen aan hun lot over laten. Met het leerrecht geven we deze kinderen weer kansen. Zij krijgen recht op onderwijs dat bij hem of haar past’, aldus Van Meenen.

Kindregeling komt er eindelijk aan

D66 D66 Nederland 02-11-2022 12:03

Het kabinet stelde eerst een andere uitwerking voor, maar onder leiding van D66-Kamerlid Hülya Kat koos de Kamer om het advies van de kinderen en jongeren te volgen.

Afhankelijk van hun leeftijd krijgen getroffen kinderen en jongeren een bedrag tussen de €2.000 en €10.000. Het is bedoeld als een startbedrag voor de kinderen en jongeren om de regie over hun eigen leven op te pakken.

Daarnaast kunnen kinderen en jongeren terecht bij gemeentes voor brede ondersteuning en begeleiding. Met het aannemen van de Wet hersteloperatie toeslagen komt de uitbetaling van het geldbedrag waar kinderen en jongeren al anderhalf jaar op zitten te wachten er nu eindelijk aan. Een steuntje in de rug om weer zonder zorgen hun leven op te kunnen pakken.

Gunay Uslu – Snel schakelen

D66 D66 Nederland 27-07-2022 03:35

“Ik ben een kind van gastarbeiders. Mijn ouders kwamen beide in de jaren 60 naar Nederland. Mijn moeder in 1968, na mijn vader, met drie kinderen; mijn zus en twee broers. Als enige van het gezin ben ik in Nederland geboren. Mijn jeugd was goed. Ik heb twee ondernemende ouders: van het runnen van pensions tot cafés en het organiseren van evenementen.”

“Ik herinner me een bijzondere ervaring op school: ik kreeg te horen dat ik wel veel vragen stelde in de klas. Of ik dat wat minder kon doen. Ik was een kritisch kind. Op mijn 12e kreeg ik als schooladvies lbo, een voorloper van het hedendaagse vmbo. Ondertussen zat mijn zus op de filmacademie. Ze was feministisch, activistisch en erg betrokken bij mijn leven en schoolloopbaan. Toen zij van mijn schooladvies hoorde, wilde zij ‘wel even met het schoolhoofd praten’. Mijn zus vond dat ik moest gaan studeren, maar het schoolhoofd adviseerde anders. ‘Je kunt beter een beroep leren, een vak’ vond hij. ‘Als je straks weer teruggaat naar je thuisland, heb je daar niks aan je studie.’ Ook dit moment is mij bijgebleven. Het was gek om te horen dat ik een ander thuisland zou hebben dan Nederland. Het waren goede intenties van het schoolhoofd: in die tijd was het een gangbare gedachte dat kinderen van gastarbeiders weer terug zouden gaan. Hij bedoelde het niet slecht.”

Slotwoord Sigrid Kaag ledengesprek

D66 D66 Nederland 15-05-2022 16:12

Wij kunnen dit niet alleen. Daar moet iedereen, van hoog tot laag, bij helpen. En zich uitspreken: over dingen die fout gaan en over dingen die goed gaan. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwezenlijking van onze idealen, voor de partij die we willen zijn. Menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid staan hierbij centraal.

Daarom vraag ik van jullie allemaal: steun je partij, lever een actieve bijdrage. We kunnen niets zonder jullie belangrijke werk in het land, zonder jullie inzet, en kritische stem. Spreek je uit maar wees ook weerbaar als het wat moeilijker gaat. We komen hier sterker uit dankzij de waarden die wij delen en waar wij voor staan.

Reactie landelijk bestuur op oproep D66-leden

D66 D66 Nederland 18-04-2022 09:38

Wij begrijpen de vragen en zorgen die leven onder onze leden. Als bestuur gaan we zoals aangekondigd kijken naar de conclusies van beide delen van het BING-rapport. Dat doen we met de zorgvuldigheid die deze situatie vraagt. Tegelijkertijd willen wij vanuit ons gezamenlijke gevoel van urgentie snel handelen. Het bestuur is voornemens vrijdag 22 april de leden te informeren over de conclusies van de nieuwe weging.

We horen de terechte wens van de leden om snel van ons te horen en om zoveel mogelijk open te zijn, met respect voor de privacy van betrokkenen. Die duidelijkheid hopen we dus spoedig te kunnen bieden. Daarna zijn wij zeer bereid om met de leden in gesprek te gaan. Meer informatie over hoe we dat organiseren, zullen we eveneens vrijdag met de leden delen.

Thuiszittende kinderen krijgen recht op onderwijs

D66 D66 Nederland 26-03-2022 08:00

De huidige onderwijswetten zorgen ervoor dat kinderen vastlopen. Scholen hebben te weinig ruimte voor het bieden van maatwerk, ouders worden te vaak gedwongen tot het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht en geen enkele partij draagt de verantwoordelijkheid voor het bieden van onderwijs aan deze kinderen.

Door aanpassing van deze wetten op 15 punten krijgt ieder kind een vorm van onderwijs. Dit leerrecht kan op verschillende manieren worden ingevuld. De behoeften van het kind staan hierbij centraal. Scholen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om kinderen niet de hele week, maar enkele dagen les te geven op school. Ook wordt digitaal leren een optie voor kinderen die geen fysiek onderwijs kunnen volgen.

Ieder kind verdient een thuis

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-03-2022 11:45

Door Don Ceder op 15 maart 2022 om 14:32

Een mens bloeit op in gemeenschap, een kind groeit op in een gezin. Heel veel kinderen groeien op in stabiele gezinnen waar ze een goede basis meekrijgen voor de rest van hun leven. Bij tegenslag in het leven, wat ieder gezin op zijn tijd meemaakt, heeft een gezin soms 'krukken’ nodig ter ondersteuning. Het netwerk van familie, vrienden en buren kan hierin voorzien. Soms is een extra professionele steun in de rug nodig, waarbij de gemeente het eerste aanspreekpunt is. Daarbij moeten we waken voor de tendens van medicalisering en de gedachte dat elke situatie altijd om professionele hulp vraagt.

In de professionele jeugdzorg zetten veel hulpverleners zich met hart en ziel in voor goede zorg voor gezinnen, kinderen en jongeren. Tegelijkertijd kent de jeugdzorg ook een aantal forse uitdagingen die vragen om een passend antwoord.

1 op de 10 jongeren in Nederland, in 2020 bijna 430.000, heeft inmiddels te maken met jeugdzorg. En als we ons beperken tot de leeftijd 18 jaar dan is dat bijna 1 op 8[1]. Bijna 93% van deze jongeren krijgt (lichte) zorg en ondersteuning terwijl ze gewoon thuis wonen (jeugdhulp). De rest van de jongeren heeft complexere zorg nodig en/of woont in een instelling. Deze complexe zorgvragen bij jongeren kunnen sterk uiteenlopen: denk bijvoorbeeld aan multiproblematiek in huishoudens waar er sprake is ernstige psychiatrische klachten, verslavingen of een verstandelijke beperking. Het kan om kwetsbare jongeren gaan die steeds dieper in het criminele circuit worden gezogen of slachtoffers zijn geworden van loverboys en mensenhandel. Kortom: opgroeien in een kwetsbare omgeving kan voor veel ontwikkelproblemen bij jongeren zorgen en deze jongeren zouden de beste zorg moeten krijgen.

De toename van de vraag naar jeugdzorg vergroot ook de druk op gemeenten: van 2015 tot en met 2018 groeide het aantal jongeren dat jeugdhulp ontving met circa 50.000; een stijging van 13 procent. De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg per jongere stegen in die jaren met 42 procent[2]. Daarnaast zijn er steeds meer signalen dat sommige zorg die geboden wordt niet altijd het gewenste resultaat heeft en zelfs tot schrijnende situaties leidt. (Zie bijv. het initiatief ‘Het vergeten kind’ rond de gesloten jeugdzorg.)

Al deze ontwikkelingen vragen om een kritische kijk op en een bijsturing van de visie van de overheid op jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Als er zoveel kinderen hulp nodig hebben dan vraagt dat ook om een eerlijke blik op de rol van gezin, familie, professionele hulp en roept dat de vraag op wat effectieve zorg voor kwetsbare kinderen is en wat niet. Het is belangrijk om te investeren in de veerkracht van een gezin. Tegelijkertijd hoort kwetsbaarheid bij het leven en ook problemen bij het dagelijks functioneren zijn hiervan niet uitgesloten. Een andere belangrijke vraag is daarbij: in hoeverre kunnen we als samenleving nog accepteren dat het leven niet altijd even perfect gaat? En kunnen we de sociale druk om kinderen aan een ideaalbeeld te laten voldoen verminderen?

We streven naar een samenleving waarin ieder kind veilig thuis opgroeit en zich gezond en stabiel kan ontwikkelen. En waar een kind, als dat om welke reden dan ook (even) niet kan, in ieder geval in een thuis opgevangen wordt. Daarvoor zijn volgens mij een aantal uitgangspunten en transformaties van belang. Dit heb ik opgeschreven in een zogenoemde startagenda. Ik ben gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan de komende periode. Want ieder kind verdient een thuis.

Bibliotheek wordt gratis voor iedereen onder de 18 jaar

D66 D66 Nederland 23-02-2022 12:33

Jongeren kunnen straks gebruikmaken van alle diensten. Van boeken lenen tot het volgen van cursussen. De bibliotheek is voor veel jonge mensen ook de ideale plek om in rust te kunnen leren en studeren. Want vaak is het thuis te druk of rumoerig.

Bijdrage coronadebat 21 december

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-12-2021 14:03

Door Mirjam Bikker op 21 december 2021 om 15:00

Dit debat voeren we op een moment dat er nog heel veel onzeker is. Maar afwachten is geen optie. Er is nog veel onbekend over de omikronvariant. De besmettelijkheid is veel hoger, zoveel is zeker. Over de ziektelast en de bescherming van vaccins moet nog veel duidelijk worden. Dat heeft het kabinet ook in de persconferentie duidelijk gemaakt.

Deze onzekerheid vraagt allereerst om acties nu, om topversnelling van de boosters, maar ook om realisme voor het vervolg. Er is niet één route, één makkelijke oplossing om hieruit te komen. Er is meer nodig. Vaccineren helpt, maar is niet het hele antwoord, dat zien we ook in landen met een hoge vaccinatiegraad om ons heen.

Daarom mijn eerste oproep aan het kabinet, spring niet in de valkuil van één oplossing, maar blijf investeren in al die zaken: in testcapaciteit, in innovatie van medicijnen, van luchtfiltering, van ventilatie. In beschermingsmogelijkheden van medewerkers. En ook juist in samen optrekken, met de werkgevers, met de vakbonden, met de VNG. Ook zij willen werken aan oplossingen om ook langdurig door deze tijd heen te komen. En daarom vraag ik het kabinet om ook hun geluiden, hun brieven positief op te pakken. En wat wordt het plan van het kabinet om juist de volksgezondheid en de grondrechten allebei zo goed mogelijk te waarborgen? Focus daarop bij een langetermijnroute. Samen bijvoorbeeld met het SCP. Formeer een IMT, in plaats van een OMT of: naast een OMT. Kijk naar wat werkt voor de hele samenleving.

Vaccineren is absoluut een antwoord. Niet het hele antwoord, maar wel een belangrijk stuk. En daarom vraag ik ook andersom, aan mensen die twijfelen of een besluit tot niet-vaccineren hadden genomen, om in deze reflectieve dagen dat ook nog eens te heroverwegen, of je daar bij blijft, of dat verstandig is. Want het is niet alleen een besluit over jezelf, maar ook over de mensen om je heen. Ik sta pal voor ieders vrijheid om die keuze te maken en dat zal ik ook blijven doen. Maar andersom vind ik dat bij die vrijheid dan ook past om jezelf de vraag te stellen: is dit de goede keuze? Dat is een verantwoordelijkheid waar we allemaal voor staan en daarom mijn oproep.

Voor nu is het goed dat het kabinet snel en slagvaardig de steunpakketten uitbreidt. De NOW voor werknemers, de TVL voor vaste lasten, de BBZ voor zelfstandigen. Tegelijk hebben we door de lange duur van de coronacrisis steeds meer te maken met schrijnende gevallen. Met ondernemers die in de referentieperiode of zwanger waren, of aan het verbouwen waren of nog niet waren gestart. We hebben daar vanuit verschillende fracties diverse keren aandacht voor gevraagd. Ik zie dat er stappen worden gezet, maar ik zie ook dat deze ondernemers moeten wachten, en wij dus ook, tot in de loop van het volgende kwartaal voor meer duidelijkheid. Terwijl juist voor deze groep vaak het water tot aan de lippen staat. Ik zeg het met groot respect voor allen die hier aan werken, ook heel veel ambtenaren dag en nacht; maar kom op kabinet en gemeenten, zie om naar deze schrijnende gevallen en handel barmhartig, zodat vooruitkijken naar de toekomst ook voor hen geldt.

Vorige week werd onze motie over testen aangenomen. Zelftesten rond de feestdagen. Het is heel mooi dat het kabinet nu aangeeft dit met een mediacampagne aan te moedigen. Ik zou zeggen: niet alleen vóór de feestdagen, maar juist ook ná de feestdagen, als je bijvoorbeeld je werkkring weer ontmoet. Laten we hopen dat die lockdown ook op een gegeven moment voorbij is, en zo snel mogelijk. Dus aan het kabinet de vraag: blijf het zelftesten alstublieft promoten na de belangrijke feestelijke ontmoetingsmomenten in kleine kring.

Het OMT onderzoekt of de omikronvariant vraagt om andere richtlijnen in de zorg rond persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar zorgmedewerkers blijven ondertussen aankloppen dat zij nog onvoldoende beschikking hebben over beschermende maskers als FFP2 als ze die willen gebruiken, terwijl dit wel in de richtlijnen staat. Met de onzekerheid rond omikron in gedachten zou ik het kabinet echt willen vragen om er nogmaals op aan te dringen dat er voldoende van deze maskers beschikbaar zijn.

Ik dank het kabinet dat het met gemeenten snel een nieuw pakket maakt voor het sociaal en mentaal welzijn voor jongeren. Ik zou ook willen vragen om alsjeblieft de vinger aan de pols te houden juist als we zien dat de somberheid toeslaat en bijvoorbeeld ook zelfmoordpreventie echt van groot belang is en er discussie is over de financiële toekomst juist van deze lijn. Wordt daar extra ondersteund als het nodig is?

Het zijn donkere dagen zo rond Kerst en ze zijn nog ongewis ook. Maar tegelijk kunnen we er voor elkaar zijn, kunnen we licht brengen. Het kerstevangelie laat dit op het mooiste zien: heel klein stalletje, heel klein baby’tje en wat bracht het een licht. Ik denk dat wij in die navolging allemaal met een eigen toepassing wellicht absoluut een voorbeeld kunnen nemen en zo licht kunnen schijnen en elkaar tot zegen kunnen zijn. Ik wens u een heel mooi kerstfeest.

Trap private equity de jeugdzorg uit

SP SP Nederland 29-11-2021 11:31

Het gaat niet goed met onze jeugdzorg. De afgelopen jaren is – na een decentralisatie onder Rutte-2 die gepaard ging met een forse bezuiniging – de jeugdzorg duurder geworden, groeiden de wachtlijsten en nam het personeelstekort toe. De helft van alle net opgeleide jeugdzorgers verlaat binnen twee jaar de sector. Komende maandag staken de jeugdzorgmedewerkers, uit protest tegen de toenemende werkdruk en het snel groeiende personeelstekort.

Toch is de sector op sommige plekken heel populair. Private equity fondsen – zogenaamde sprinkhaankapitalisten of durfinvesteerders, afhankelijk van aan wie je het vraagt – zien de jeugdzorg als ‘een interessante groeimarkt’. Zo viel de geestelijke gezondheidsorganisatie Mentaal Beter onlangs in handen van de Franse investeringsmaatschappij Apax. Een andere aanbieder werd overgenomen door Holland Capital. Apax heeft bedrijven in bezit ten waarde van een miljard of 50. Zo waren ze eigenaar van De Persgroep, Tommy Hilfiger en het softwarebedrijf Exact. Duidelijk mensen met passie voor jeugdzorg dus. Dat zij de jeugdzorg gebruiken als winstmodel is geen natuurverschijnsel, maar een gevolg van het toelaten van de markt in de jeugdzorg. Dit zien we ook gebeuren in de ouderenzorg en de kinderopvang, waar private equity nu aan de orde van de dag is.

Het verdienmodel van deze plunderaars bestaat ongeveer uit drie mogelijkheden. Je kunt een bedrijf opkopen met geleend geld, die schulden in het bedrijf hangen, winstgevende delen verkopen en de rest failliet laten gaan, je kunt op korte termijn zoveel mogelijk waarde aan een bedrijf toevoegen en het dan met winst verkopen, of je kunt dividend afromen, kort door de bocht samengevat. Daar kun je van alles van vinden en we hebben eerder bij V&D en kinderopvangorganisatie Estro gezien wat voor gevolgen dat kan hebben.

Maar het zou in een beschaafd land niet eens onderdeel van het debat moeten zijn, of private equity een plaats heeft in de jeugdzorg. Want of een jeugdzorginstelling nou volgehangen wordt met schulden, gepusht wordt om op korte termijn zoveel mogelijk te groeien of winst te maken of om maximaal dividend uit te keren, het is allemaal niet in het belang van het kind.