Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3510 documenten

Bevrijdingsdag VVD Doetinchem

VVD VVD Doetinchem 05-05-2021 07:58

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44149/Bevrijdingsdag VVD Doetinchem

We wensen jullie namens de fractie van de VVD Doetinchem, een fijne bevrijdingsdag!

Gratis bewaakte fiets op zondag | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-05-2021 00:00

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering van 25 maart besloot de meerderheid van de raad dat in het vervolg elke zondag de winkels van 07.00 tot 22.00 uur open mogen zijn. Enkele partijen, waaronder GroenLinks, vonden dit om uiteenlopende redenen (consumentisme, verstoring zondagsrust, druk op kleine ondernemers) geen goed idee. De tijdens diezelfde vergadering door enkele partijen (niet GroenLinks) ingediende motie, om zowel het auto- als bewaakte fietsparkeren op zondag gratis te maken, sneuvelde.

Tijdens de laatste raadsvergadering (29 april) dienden wij samen met de PvdA en enkele andere partijen de motie in om het bewaakte fietsparkeren ook op zondag gratis te houden. De meerderheid van de raad was het met ons eens!

 

Voor GroenLinks lag de reden van het mede indienen van deze motie voor de hand, omdat wij in elke situatie fietsgebruik willen stimuleren.

Door je fiets tijdens een bezoek aan de stad, voor een concert, een theatervoorstelling, een etentje of een stadswandeling, bewaakt dus veilig en ook nog gratis te kunnen stallen, hopen en verwachten wij dat dit gezondheidsbevorderende en milieuvriendelijker vervoermiddel vaker gebruikt zal worden voor een ritje naar onze binnenstad.

Circulair Ambachtscentrum | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 04-05-2021 00:00

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Dit houdt in een industrieel en economisch systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

 

De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind. Dit in navolging van het natuurlijke systeem. Het tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen.

Aangezien een ideale circulaire- of ook wel kringloopeconomie niet zonder meer te verwezenlijken is, wordt het ook wel gedefinieerd als een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.

Gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Het Circulaire Ambachtscentrum is onderdeel van het landelijke uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023.

Pas als hergebruik geen optie meer is, wordt een product in monostromen gedemonteerd. En dat scheelt weer enorm in de kilo’s grof huishoudelijk afval. Ook het scheiden van goederen in monostromen scheelt enorm veel kilo’s grof huishoudelijk afval. En door upcycling kan een product met een nieuwe look weer helemaal hip worden en weer aantrekkelijk zijn voor iemand anders. Door zoveel mogelijk producten te hergebruiken zal het onnodig verbranden van herbruikbare materialen afnemen. Een circulair ambachtscentrum vraagt aldus om de samenwerking van kringloop, milieustraat en repair/demontage.

Daarbij heeft elke gemeente de taak ervoor te zorgen dat haar inwoners goed met hun afval om kunnen gaan en het goede scheidingsgedrag te stimuleren.

Het raadsvoorstel (https://besluitvorming.doetinchem.nl/.../Raadsvoorstel...) dat vorige week donderdag 29 april voorlag aan de raad, werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Het zal geen verrassing zijn dat wij als GroenLinks bijzonder blij worden van deze duurzame, positieve ontwikkeling die we straks ook in Doetinchem zullen hebben, al zullen we met ons allen ons stinkende best moeten doen om dit tot een succes te maken en te houden. De propaganda voor deze ontwikkeling kan wat ons betreft dan ook niet breed genoeg uitgemeten worden.

 

 

Foto: Vlada Karpovich via Pexels

Kinderraad zorgt voor speeltuinen voor àlle kinderen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-05-2021 00:00

Sinds 20 november 2020 (de dag voor de rechten van het kind) heeft Doetinchem een Kinderraad. Afgelopen schooljaar hebben vijftien leerlingen van verschillende basisscholen zich aangemeld voor de Kinderraad. Samen hebben zij besproken wat ze belangrijk vinden om aan te passen in onze gemeente. Het resultaat was een motie die op 29 april werd ingediend in de gemeenteraad. De motie benadrukte het belang van gezamenlijke speeltuinen voor kinderen met en zonder een beperking en riep het college op om te onderzoeken of huidige speeltuinen aangepast kunnen worden en om bij het creëren van nieuwe speeltuinen rekening te houden met speelmogelijkheden voor àlle kinderen. Groenlinks was blij met deze motie en met het feit dat deze unaniem werd aangenomen! We vinden het resultaat van de eerste Kinderraad erg geslaagd en hopen dat een nieuwe Kinderraad ook volgend schooljaar met een goed idee naar de gemeenteraad komt.

Lees hieronder de bijdrage van GroenLinks tijdens het debat.

 

Om te beginnen willen wij de Kinderraad bedanken voor het indienen van deze motie. GroenLinks is het met de Kinderraad eens dat het belangrijk is dat kinderen met en zonder beperking de mogelijkheid hebben om samen te kunnen spelen. We staan achter de overwegingen en constateringen die in de motie genoemd worden en willen daarnaast graag ook nog benadrukken dat samen spelen op jonge leeftijd zal zorgen voor meer wederzijds begrip waarmee samen spelen een goede basis legt voor een inclusievere samenleving.

Deze motie toont wat ons betreft ook mooi het belang van een Kinderraad aan. In onze gemeente zijn we sinds 2016 bezig met de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. Volwassen spreken daarbij samen over toegankelijkheid en volwaardig en gelijkwaardig meedoen in onze samenleving. Voor zover wij weten, waren hier geen kinderen bij betrokken. De Kinderraad was nodig om het onderwerp van toegankelijke speeltuinen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Zij kijken met een ander blik naar wat er nodig is in onze samenleving. Dit maakt de Kinderraad voor GroenLinks al na het eerste jaar tot een succes.

Over de opdracht aan het college willen we graag nog het volgende kwijt: - We gaan ervan uit dat de soms wat algemene bewoordingen van de dictumpunten wel tot een concreet resultaat gaan leiden. Welke concrete mogelijkheden ziet de portefeuillehouder al voor zich? - Daarnaast willen we het college oproepen om initiatieven samen op te pakken met inwoners en maatschappelijke organisaties en gebruik te maken van elkaars expertise. Ook samenwerking met andere organisaties op financieel vlak lijkt ons belangrijk om ook daadwerkelijk een geschikte speelplek te kunnen realiseren. Gebrek aan financiën mag wat ons betreft geen groot struikelblok worden. - Tot slot verwacht GroenLinks dat bij het creëren of aanpassen van speelplekken de natuur een belangrijke rol gaat spelen. Onderzoek heeft laten zien dat een natuurlijke speelomgeving kinderen stimuleert tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag, dat het gezond is en dat kinderen al op jonge leeftijd de natuur leren kennen en waarderen.

GroenLinks vindt een goede samenspeel plek: toegankelijk, bereikbaar, bruikbaar en bespeelbaar voor ieder kind met of zonder beperking.

Duidelijke meningen over onderzoeksrapport Rutgers Milieu | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-05-2021 00:00

Wat vindt de gemeenteraad van Doetinchem van het onderzoeksrapport over de handhaving van Rutgers Milieu? Na de presentatie van het rapport begin april en de mogelijkheid om vragen te stellen in de beeldvormende raad half april, werd het rapport deze week opnieuw besproken tijdens de meningsvormende raad van 29 april. GroenLinks liet in haar bijdrage weten dat ze vindt dat het feitenrelaas in het onderzoeksrapport duidelijk weergeeft wat er sinds 2010 is gebeurd. Daarnaast vinden wij ook de analyse en de conclusie helder: milieurisico’s zijn jarenlang miskend en het heeft ontbroken aan wil en vermogen om goed te handhaven. Nu dit helder is moet er wat GroenLinks betreft direct actie volgen om te voorkomen dat een dergelijke casus als Rutgers Milieu nogmaals plaatsvindt in onze gemeente, of nog beter in heel Nederland. Want natuurlijk is dit handhavingsprobleem niet alleen een lokale aangelegenheid. Afgelopen maart bleek uit een ander onderzoeksrapport (van de commissie van Aartsen) al dat de problemen rondom milieuhandhaving breed in ons land aanwezig zijn. We moeten hiermee aan de slag op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

 

Zo ziet onze fractie het liefst dat de financiële prikkel om afval in te zamelen verschuift naar het verwerken van afval. Daarnaast moet de samenwerking tussen de verschillende Gelderse omgevingsdiensten zo zijn dat ze elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Op lokaal niveau zien we dat er al een aantal maatregelen zijn genomen de afgelopen jaren waardoor de kans op herhaling van een casus zoals Rutgers Milieu al kleiner is. In de raadsmededeling van het college noemen zij er een aantal, maar voor GroenLinks is dit nog onvoldoende en we zijn dan ook blij dat het college een plan van aanpak op gaat stellen. GroenLinks heeft het college gevraagd om al voor het zomerreces terug te komen bij de raad met een aantal concrete maatregelen. Burgemeester Boumans heeft toegezegd dit te doen.

De meeste andere partijen lieten tijdens de meningsvormende raad een soortgelijk geluid horen en willen dat er maatregelen genomen worden die zorgen voor betere handhaving van bedrijven en betere communicatie tussen de ODA en de gemeente Doetinchem over risicovolle bedrijven. Vier partijen wilden naast nieuwe maatregelen en oplossingen ook dat de gemeenteraad haar afkeuring zou uitspreken over wethouder Langeveld als portefeuillehouder milieu en lid van het algemeen bestuur van ODA. Zij dienden een motie van afkeuring in. Deze werd echter niet gesteund door de overige 25 raadsleden. De partijen die tegen de motie stemden gaven aan dat het onderzoeksrapport laat zien dat de problemen rondom Rutgers Milieu zijn ontstaan in de periode 2010 tot 2013 bij zowel de provincie Gelderland als de gemeente Doetinchem. Vervolgens is na de oprichting van de ODA in 2013 dezelfde ambtenaar betrokken gebleven bij dit dossier. Hierdoor is ook de verkeerde aanname dat het grote aantal vaten met blusschuim toegestaan was in stand gebleven. Wethouder Langeveld is vanaf zijn aantreden in 2014 niet door ODA geïnformeerd over Rutgers. Dit laatste vonden de partijen wel onbegrijpelijk en zorgelijk, maar werd de wethouder niet aangerekend. Ook GroenLinks ziet in het onderzoeksrapport geen aanleiding om haar afkeuren uit te spreken over de huidige portefeuillehouder milieu vanwege de fouten die (in het bijzonder tussen 2010 en 2013) zijn gemaakt.

Tijdens de raadsvergadering heeft GroenLinks ook de twee partijen die nog vragen hadden over wat er zes maanden geleden gebeurd is binnen de fractie van GroenLinks uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. De raadsvergadering was wat ons betreft niet de juiste plek om dit te bespreken. De huidige fractie vindt het geen probleem om nog eens uit te leggen wat de aanleiding was voor het vertrek van onze voormalige fractievoorzitter. In de media blijft opduiken dat dit vertrek te maken had met het beschermen van GroenLinks wethouder Langeveld. We verwachten dat na deze meningsvormende raad over het onderzoeksrapport voor iedereen duidelijk is dat de aantijging van Karen Kamps in de richting van wethouder Langeveld ongegrond was.

Motie Kinderraad: speeltuinen voor kinderen met en zonder een beperking

CDA CDA Doetinchem 30-04-2021 11:12

Wat is democratie en wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Moeilijke vragen. Gelukkig hebben we in Doetinchem nu een kinderraad. Via de scholen die meewerken kunnen zo alle kinderen binnen de gemeente leren hoe het werkt bij de gemeenteraad. We bespreken nu de eerste motie van de kinderraad. Via de motie is meteen duidelijk dat de kinderen in de kinderraad heel goed snappen wat je moet doen als raadslid. Je vertegenwoordigt het algemene belang van de gehele bevolking. Dat is wel lastig, want hoe weet je nu wat dat algemene belang is? Dat kun je alleen weten wanneer je zo veel mogelijk mensen ontmoet. Niet alleen je eigen vrienden, kennissen en buren, maar ook andere mensen. Mensen die soms anders leven dan dat je zelf doet. En waar ontmoet je als kind nu makkelijk andere kinderen? Precies, in de speeltuin! De speeltuinen in onze gemeente zijn alleen niet voor alle kinderen toegankelijk. Zo kun je dus ook niet iedereen ontmoeten. Het CDA is blij dat de kinderraad dit ontdekt heeft en we steunen daarom de motie. We hopen dat er vlot in ieder geval één speeltuin zal zijn waar alle kinderen samen kunnen spelen. Elkaar ontmoeten, leren van elkaar, zien dat iemand anders op een andere manier denkt of doet, dit alles is heel belangrijk en we zijn blij dat onze kinderraad dit mogelijk maakt voor de kinderen in onze gemeente. De gehele motie is hier te lezen. Uitgesproken door woordvoerder Paul Hilferink Bron afbeelding: Pexels

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Bahrseweg

CDA CDA Doetinchem 30-04-2021 11:04

Beleidskader In het jaar 2019 was het vastgestelde beleidskader duurzame energie al een heikel punt bij ons als CDA fractie. Immers wij zijn in eerste instantie niet voor het opofferen van vruchtbare landbouwgrond te gunsten van in dit geval een zonnepark. De werkelijkheid steekt anders in elkaar en dat is dat er een energievraagstuk en -opgave ligt. Om deze opgave enigszins in de perken te houden hebben wij er destijds dan ook voor gezorgd dat er een maximering kwam van 1-3% van onze landbouwgrond, als ook dat er géén concentratie komt van parken rondom verdeelstations. Daar staan wij dan ook nog volledig achter. Feiten Deze werkelijkheid gebied ons te zeggen dat wij bij een voorstel als deze dan ook moeten kijken naar de feiten. Los van onderbuikgevoelens. En dat feit is, dat initiatiefnemer gewoon recht heeft op een zonnepark. Laten we dat ook maar helder stellen: Initiatiefnemer heeft recht op dit park, of je nu principieel voor of principieel tegen bent. Feit is ook dat daarbij een degelijk participatie traject dient te worden gevoerd, maar tegelijkertijd dat een niet goed gevoerd participatietraject niet per definitie steun krijgt van deze Raad van State. Met andere woorden, het is niet leidend voor een al dan niet afkeuren van een vergunning. Participatie En is dat participatietraject goed gevoerd? Die vraag kun je, nee moet je jezelf als fractie stellen en daar zullen verschillende antwoorden op komen. Wat wel vast te stellen is, is het feit dat er een vorm van participatie heeft plaatsgevonden. Het park is verplaats en anders vormgegeven. Er is ook een inpassingsplan gemaakt naar overleg en inspraak met de directe omgeving. Wat echter ook vast te stellen is, is dat initiatiefnemer financiële participatie als wezenlijk onderdeel ziet van deze participatie. En daar wringt onze schoen. Dat deze financiële participatie pas wordt ingevuld, na verstrekking van de definitieve vergunning in combinatie met definitieve verstrekking van de benodigde SDE subsidie, is ons veel te mager. Dit moet vooraf een betere en een meer definitieve invulling krijgen. Ruiming en amendement Voorzitter ik wil graag nog twee punten maken, waarna ik overga tot indienen van ons amendement. Ten eerste de vraag ‘als je voor dit project bent,.. dan ben je ook voor de windmolens’, immers het is hetzelfde beleidskader. En dat willen wij ten stelligste ontkennen! Immers er ligt geen voorstel, dat is 1, en 2 is, er komen eerst nog één of meerdere expertmeetings; die wellicht invloed hebben op ons als raadsleden in het kader van de meningsvorming. Om daar nu al een uitspraak over te doen is veel te vroeg. Wij staan er niet om te springen. En het laatste punt wat wij willen maken, dat ook terug komt in ons amendement, is het feit, dat wij geen ‘’tweede Rutgers” willen gaan creëren. Ik noem het misschien wat populistisch, maar een kosten vaststelling van ruiming van het park, maximaal 15 jaar voor definitieve ruiming is wat ons betreft te onzeker. In die periode kan er veel gebeuren. En wie is er aansprakelijk mocht deze pot onvoldoende blijken te zijn? Het is ons te onduidelijk en twijfelachtig wie er aansprakelijk is op het moment er te weinig geld in de pot zit danwel een der partijen niet meer blijkt te bestaan. Letwel, als alles uitgevoerd wordt zoals voorgenomen is er geen vuiltje aan de lucht. Maar in een periode van 25 jaar kan er veel gebeuren. Deze ruiming als ook de eerder genoemde invulling van participatie willen wij kunnen toetsen én goedkeuren. Dit willen wij doen middels een raadsbehandeling van de anterieure overeenkomst. Klik hier voor het amendement Zonnepark Tekst uitgesproken voor woordvoerder VIncent Heuthorst Bron afbeelding: Pexels

Zonnepark Bahrseweg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 30-04-2021 00:00

Tijdens de raadsvergadering van 29 april heeft de raad, waaronder de fractie van GroenLinks, ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark aan de Bahrseweg in Wehl. Bijgaand de bijdrage van gisterenavond:

"De mensheid zal zich moeten aanpassen. Dat is een aanpassing die we denk ik nog nooit hebben gezien in de menselijke geschiedenis. We moeten leren te leven binnen de grens die de natuur ons stelt..... en dat kunnen we nog niet."

Dit zijn de woorden van Frans Timmermans, nadat duidelijk werd dat het nieuwe kabinet er bij het klimaatbeleid nog een schepje bovenop zal moeten doen, nu de nieuwe Europese klimaatwet van vorige week vrijdag, 23 april, aangescherpte doelstellingen bevat; 55 procent minder broeikasgassen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de netto-uitstoot nul zijn. Wat betekent dit voor Doetinchem? Moeten ook wíj onze ambities bijstellen?

 

De mens is een consumptief wezen, veelal ongevoelig voor serieuze signalen tot matiging van zijn drang naar groter en meer.

Gebrek aan omgevingsbewustzijn en zelfreflectie resulteren in de noodzaak tot het nemen van noodoplossingen. Noodoplossingen in de vorm van verduurzaming van energiebronnen; zon en wind.

Simpel gezegd: hoe meer wij consumeren, hoe meer zonnevelden en windmolens nodig zijn voor de energie die dat kost. Wij doen het onszelf aan.

Een beroerde communicatie tijdens het participatieproces ten spijt; het uiteindelijke plan ziet er, vooral dankzij ditzelfde participatieproces, prima uit. De landschappelijke inpassing, voor GroenLinks van zeer groot belang, is deugdelijk.

In haar boek “Het land” schrijft Agaath Arends: “Elke tijd moet toevoegen aan het verleden om te compenseren wat verloren gaat.”

Het instemmen met voorliggend raadsvoorstel is daarom op dit moment helaas geen keuze, maar bittere noodzaak.

Proost! We mogen weer!

VVD VVD Doetinchem 28-04-2021 07:54

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44148/Proost VVD Doetinchem
Proost! We mogen weer!
Fijn voor de ondernemers en heerlijk voor ieder ander.
Geniet! Maar wel met afstand tot elkaar.

Fijne Koningsdag!

VVD VVD Doetinchem 27-04-2021 07:47

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44147/Koningsdag VVD Doetinchem

Namens de fractie van de VVD uit Doetinchem wensen we ieder een fijne Koningsdag!