Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3428 documenten

Rubbergranulaat schadelijk voor de natuur | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 17-07-2020 00:00

In 2018 heeft het RIVM geconstateerd dat rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden gebruikt wordt, zorgt voor milieuvervuiling wanneer dit terecht komt in de natuur.

In 2018 heeft het RIVM geconstateerd dat rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden gebruikt wordt, zorgt voor milieuvervuiling wanneer dit terecht komt in de natuur. Naar aanleiding van dit rapport heeft GroenLinks vragen gesteld aan de wethouder en heeft deze toegezegd de beheerders van de velden op te dragen om de korrels op de velden te houden. Dit kan o.a. door middel van kantplanken, uitloopmatten en van buiten naar binnen gericht vegen. Tijdens een werkbezoek aan BUHA op sportpark de Bezelhorst hebben we vervolgens kunnen zien dat aan deze oproep daadwerkelijk gehoor gegeven wordt. Toch rees vandaag de vraag “Is dit voldoende?” De stichting ‘Kom van dat gras af’ heeft de gemeente Doetinchem een handhavingsverzoek gestuurd waarin ze aangeven dat er rubbergranulaat ligt in de het omliggende groen van sportpark de Bezelhorst. GroenLinks Doetinchem komt graag in contact met inwoners uit onze gemeente die zich aangesloten hebben bij de stichting ‘Kom van dat gras af’ en met inwoners die de verspreiding van rubbergranulaat in de natuur hebben waargenomen. Je verhaal en eventuele foto’s kun je mailen naar doetinchem@groenlinks.nl.

 

Bijdrage debat kadernota

PvdA PvdA D66 Doetinchem 16-07-2020 20:00

Stille straten, een uitgestorven binnenstad, lege scholen en niemand op het station. In de afgelopen maanden hebben we Doetinchem gezien zoals we onze stad nooit eerder gezien hebben. Van het een op het andere moment was Doetinchem, net als de rest van het land en de wereld, in de ban van corona en hadden we te maken met een intelligente lock-down. Een lock-down die enorme impact heeft gehad op iedereen in onze gemeente. Maar ook een lock-down waarin Doetinchemmers zich van hun sociale kant hebben laten zien. We kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar.

Deze Kadernota staat natuurlijk in het licht van de coronacrisis. Een ongekende gezondheidscrisis waar we de afgelopen tijd mee zijn geconfronteerd. Doetinchem is gelukkig stap voor stap weer van het slot gegaan. Het voorlopig einde van de gezondheidscrisis zal echter het begin worden van een diepe economische crisis. Uit eerste onderzoeken blijkt een breed gedeelde conclusie dat de meest kwetsbaren door die crisis het hardst zullen worden geraakt. Ouderen, laag geletterden, dak- en thuislozen, mensen met een arbeidsbeperking of GGZ-problematiek, mensen met een onzeker contract. De impact is het grootst bij gezinnen en personen waar sprake is van gestapelde problemen. Corona raakt wie kwetsbaar is, dubbel zo hard.

In deze kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan zekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we de pijn eerlijk en fatsoenlijk verdelen en de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. En geeft deze Kadernota dat perspectief? Laat de Kadernota zien hoe we de gezondheidscrisis, de economische crisis én de sociale crisis in samenhang gaan oppakken? En hoe we de maatschappelijke verbondenheid die is ontstaan, verankeren?

Ons antwoord op al deze vragen is helaas “nee”. Deze Kadernota is niet meer dan een droge opsomming van aanmeldingen en een feitelijke beschrijving van wat het effect van corona is geweest. Er wordt anderhalf miljoen euro gereserveerd maar het maatschappelijk perspectief dat ik net schetste en waar behoefte aan is, ontbreekt. De verzachting van pijnlijke keuzes in de harde bezuinigingsronde van vorig jaar, blijft uit. De empathie met de meest kwetsbaren is afwezig in deze politieke opmaat naar de begroting. En daarom hebben wij samen met de SP en ondersteund voor LBD het volgende amendement opgesteld dat bij de begroting daar wél ruimte voor kan vrijmaken. <AMENDEMENT DOETINCHEM & CORONA>

Waarom zouden we als Raad niet terugkomen op een aantal pijnlijke bezuinigingen die achteraf niet nodig waren? Want was er niet veel zorg bij de Doetinchemse ouderen over het voortbestaan van het Seniorenontmoetingspunt? Maakte de Sociale Raad zich geen zorgen over de hernieuwde bezuinigingen op gezinnen die op of onder het sociaal minimum leven en de kortingen die in de zorg worden doorgevoerd? Er is raadsbreed in november toch veel zorg uitgesproken over de mogelijke uitholling van allerlei wijkfuncties en buurthuizen? Een groot aantal van u heb ik in november horen zeggen dat u dit allemaal liever ook niet wilde maar dat het nou eenmaal moest, gelet op de financiële situatie. Ik ben benieuwd of u vanavond via dit amendement, samen met ons de ruimte wilt verkennen die wij als Raad in de begroting willen terugzien, nu de financiële situatie dat wel toelaat.

Naast dit brede amendement, willen wij een specifiek amendement indienen met betrekking tot de vorming van de Achterhoekse Publieke Streekomroep. Een complex proces dat tot dusver in ieder geval heeft geleid tot een regionale omroep REGIO8 die in staat is een hoogwaardig journalistiek product neer te zetten. Wij begrijpen niet dat de steun vanuit centrumgemeente Doetinchem om de verdere ontwikkeling van de streekomroep een impuls te geven, keer op de keer uitblijft. Financieel, zoals we wederom lezen in deze Kadernota, maar ook bestuurlijk. Juist van deze portefeuillehouder, zo vinden wij, verwachten we in deze regionale aangelegenheid meer trekkerschap en energie. En om die los te maken en het onderwerp op de agenda te zetten, dienen wij het volgende amendement in. <AMENDEMENT IMPULS ACHTERHOEKSE STREEKOMROEP>

Een begroting is geen Excel-sheet die we sluitend proberen te krijgen. Een begroting weerspiegelt waar we naar omzien, naar wíe we omzien, en hoe we in tijden van economisch ontij de lasten zo eerlijk als mogelijk willen verdelen. Juist in moeilijke tijden, als er banen op de tocht staan, als eenzaamheid op de loer ligt, als er een zware last rust op de schouders van publieke werkers in de zorg en het onderwijs – juist dan doet politiek er toe. En juist dan doen begrotingen er toe. Mijn fractie hoopt dat we richting komende begroting uit de oppositie-coalitietegenstelling van vorig jaar kunnen blijven en naar een breed gedragen begroting kunnen toewerken. Het was Hans van Mierlo, groot voorman van D66, die ooit zei dat je een begroting kunt vergelijken met “een deken in de winter”. Want als de één hem naar zich toetrekt, dan ligt de ander in de kou. Laten we richting begroting 2021 de politieke maar ook maatschappelijke warmte een beetje beter verdelen.

Het bericht Bijdrage debat kadernota verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Weekbericht: zomerreces

D66 D66 Doetinchem 16-07-2020 10:42

Het zomerreces begint. Normaal gesproken betekent dit dat er enkele weken van rust en reflectie voor ons liggen. Dat zal deels ook zo zijn, maar meer dan anders wordt er in de zomerperiode doorgewerkt. In die zin lijkt alles dit jaar anders. Ik wil je graag deelgenoot maken van de ervaringen in mijn portefeuille. Daarnaast wil ik je een fijne zomer toewensen.

 

Volksgezondheid

De verspreiding van het Coronavirus maakt dat we in de komende tijd alert zullen blijven. Het gemeentelijk beleidsteam blijft ook in de zomer bij elkaar komen, om vraagstukken op dit gebied het hoofd te bieden. Het is goed om te zien dat het aantal besmettingen fors afgenomen is, maar ik vind het belangrijk er bij stil te staan dat in onze gemeente 94 mensen positief getest zijn en dat er 13 mensen geregistreerd aan het virus zijn overleden. Dat is aanzienlijk minder dan op andere plekken in ons land, maar het effect op mensen is groot.

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft sinds maart een enorme verandering ondergaan van een organisatie met wezenlijke gemeentelijke taken naar een crisisorganisatie, waarbij informeren en adviseren, testen en bron- en contactonderzoek ogenschijnlijk de enige overgebleven activiteiten waren. Er werd volop geanticipeerd op opdrachten vanuit het ministerie van VWS en op opdrachten vanuit de veiligheidsregio. Ik heb veel waardering voor de mensen van de GGD. Zij verdienen alle complimenten. In de komende tijd komen we te spreken over de bestuurlijke verantwoordelijkheden en wie dit financiert. Daarin zijn wat mij betreft een aantal zaken niet goed verlopen. Er zijn taken stil komen te liggen, waar we in de komende tijd nog de effecten van zullen ondervinden en dat had anders gekund.

Werk

Met enorme gedrevenheid is door Laborijn gewerkt aan het uitvoeren van de Tozo-regeling. Er zijn in de gemeente Doetinchem 1157 aanvragen voor levensonderhoud gedaan en 88 voor een bedrijfskrediet. In de komende tijd wordt nader invulling gegeven aan dit werk. We hebben voor zelfstandigen, waaronder ZZP’ers tal van mogelijkheden om ander werk te vinden (en om te scholen), als zij onverhoopt niet verder kunnen met hun bedrijf.

In de maanden maart t/m juni hebben 133 inwoners van de gemeente Doetinchem een bijstandsuitkering aangevraagd en ontvangen. 109 inwoners zijn uitgestroomd uit de bijstand en ontvangen niet langer een uitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt dus toe, maar nog steeds vinden veel mensen de weg naar betaald werk. Dit is te danken aan de intensieve en persoonsgerichte aanpak in de Werkacademie van Laborijn.

In de komende tijd intensiveren we de aanpak om ook mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben toch naar de (inclusieve) arbeidsmarkt te begeleiden. Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken, werkt. Werk geeft immers sociale structuur aan het leven en het verhoogt het levensgeluk van mensen. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er in onze arbeidsmarktregio nog steeds veel werk is. Er liggen dus volop kansen.

Inkomen

We hebben inwoners, juist ook in de afgelopen maanden, opgeroepen zich te melden indien zij in financiële problemen dreigen te raken. Met de Doetinchemse samenwerking De Rondkomers bereiken we meer mensen en weten we hen adequaat te ondersteunen. We bieden vanuit de gemeente ondersteuning aan de Voedselbank en hebben met hen goede afstemming over de mensen die deze ondersteuning nodig hebben. Alle vrijwilligers van de Voedselbank en bijvoorbeeld ook van Stichting Present verdienen complimenten. In de afgelopen tijd stonden zij steeds klaar voor onze kwetsbare inwoners.

Inburgering statushouders

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Met verschillende ketenpartners stemmen we af hoe we klaar kunnen staan voor nieuwe taken die op de gemeente af komen, zoals de brede intake, het PIP en de Z-route. We zien dat cultuurverbinders of sleutelpersonen een cruciale rol hebben. Bij Vluchtelingenwerk en Laborijn wordt al gewerkt met mensen in deze rol en ik vind dat we dit in afspraken met onze contractpartners als belangrijk aspect moeten opnemen.

Fijne vakantie!

Er is, juist in de komende tijd, veel te doen. Dat maakt dat we in de zomer niet stil zitten. Natuurlijk ga ik er ook even tussenuit en jij vast ook wel. Ik wens iedereen die van de vakantie gaat genieten een hele fijne tijd toe.

Vaststelling MPO (Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties)

CDA CDA Doetinchem 15-07-2020 11:44

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli stond de MPO op de agenda. Bennie Ernst deed namens het CDA de volgende bijdrage; Voorzitter, leden van de raad, Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties worden we geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen.Als er gekeken wordt naar deze MPO is er volop vraag naar woningen.De vraag is groot, woningen staan maar korte tijd te koop en het aanbod is krap.We vinden het fijn dat het college hiervoor een plan heeft en dat er gezocht wordt, waar te bouwen. Voor ons is wel belangrijk dat er rekening mee wordt gehouden dat ergenoeg gebouwd moet worden voor onze jeugd en voor oudere mensen. We zijn blij dat er actie ondernomen wordt om, als gemeente, op deze wijze ook fors te groeien in het aantal inwoners en dat is uiteraardook financieel goed voor onze gemeente.Ook de vraag naar kavels op de bedrijventerreinen doet ons deugd. Ondanks de "coronadip" blijft de vraag bestaan. De kansen liggen er en door de A18 kunnen mensen vastgehoudenworden in de omgeving of hier naar toe gehaald, omdat wij op deze manier zorgen voor extra werkgelegenheid.Weer mogen bouwen; het resultaat van alle grondexploitaties gezamenlijk is met € 3,1 mln. verbeterd (ten opzichte van vorig jaar) ende risico's zijn teruggebracht. Mooi toch, dat we op deze manier weer de positieve kant op gaan. Ook het project Iseldoks waar we, als toenmalige raad, jaren geleden de keuze hebben gemaakt om wel of niet met dit project door te gaan loopt,zoals we lezen redelijk goed, maar zal ons financieel wel windeierenleggen. Voorzitter,Wetende dat, wat de grondexploitaties betreft, er bepaalde onzekerheden in zitten, lezen we ook dat er voor gezorgd wordt dat het weerstandsvermogen voldoende is om risico's op te kunnen vangen. Mede daarom kunnen we ons vinden in het besluit.

Kinderraad in Doetinchem

CDA CDA Doetinchem 15-07-2020 11:35

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 juli kwam er een initiatief voorstel van Gemeente Belangen Doetinchem om een kinderraad in te stellen. Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage: Betreft agendapunt Kinderraad Doetinchem Voor ons ligt een sympathiek initiatief voorstel van Gemeente Belangen Doetinchem om vandaag te besluiten dat er naast een kinderburgemeester nu ook een kinderraad in Doetinchem gaat komen. Wat ons betreft compliment aan Gemeente Belangen Doetinchem om met dit voorstel te komen. De doelstelling om kinderen te laten aangeven wat kinderen bezig houdt en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor onze kinderen lijkt ons een prima doelstelling. Zij kunnen via de kinderraad hun stem laten horen en als inwoners van onze gemeente is dat ook een belangrijk recht van deze kinderen. In het voorstel wordt aangegeven dat alle basisscholen op vrijwillige basis kunnen meedoen en er één afgevaardigde in de kinderraad zal zijn per school. Het CDA vindt het belangrijk om de kinderraad zo breed mogelijk te laten functioneren waarbij een deelname van alle basisscholen in de gemeente dan gewenst is omdat alle wijken en kernen dan vertegenwoordigd zullen zijn.Het voorliggende voorstel is een voorstel op hoofdlijnen.Het is wat het CDA betreft wel belangrijk om als we nu deze keus gaan maken we wel moeten toezien dat de kinderraad geen eendagsvlieg wordt. We denken dat het goed zal zijn om zoals ook al geopperd in de beeldvormende raad om een werkgroep te starten die een verdere uitwerking van de kinderraad voor haar rekening neemt. Het CDA is zeker bereid om haar bijdrage te leveren aan deze werkgroep en wij zullen dan ook dit raadsvoorstel steunen. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Weer een stapje verder!

VVD VVD Doetinchem 01-07-2020 07:40

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/40084/VVD Doetinchem Stapje verder Corona

Samen zetten we stappen, ook in de gemeente Doetinchem!

Rekenkamerrapport Participatie in Doetinchem - Goed op weg

CDA CDA Doetinchem 29-06-2020 09:24

Donderdag 25 juni stond het rekenkamerrapport ''Participatie in Doetinchem - Goed op weg'' op de agenda van de raad; Namens het CDA Doetinchem deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage; De rekenkamer heeft februari jl. het rapport over de participatie in Doetinchem aan de raad overhandigd en toegelicht. Wij willen de rekenkamer hartelijk danken voor dit uitvoerige en duidelijke rapport. In dit rapport staan met een aantal projecten als voorbeelden beschreven hoe de gemeente Doetinchem om gaat met burgerparticipatie. Het rapport heeft de titel gekregen goed op weg waarmee ook direct de kwalificatie benoemd is van hoe de gemeente Doetinchem een juiste invulling geeft aan deze participatie. Mooie conclusie waar we met ons allen trots op mogen zijn. Betekent dit dan dat we tevreden kunnen zijn en achterover kunnen gaan leunen. Nee dat is niet het geval. In het rapport zijn er een aantal aanbevelingen gedaan en het college heeft in voorliggend raadsvoorstel haar reactie aangegeven wat zij met deze aanbevelingen wil gaan doen. Als CDA vinden we het belangrijk om de ruimte aan de samenleving te geven en dus zoveel als mogelijk is samen te doen met onze inwoners en we zijn dan ook zeer content met de uitkomsten van het rapport en we zien dan dat de uitvoering van het participatiebeleid in Doetinchem zich goed ontwikkeld. Dat wordt bevestigd door de rekenkamer in het rapport. Ieder initiatief van Participatie is anders en zal maatwerk zijn. Het CDA pleit er dan ook voor om van te voren geen vaste kaders vast te leggen. Deze kaders kunnen de creativiteit van de initiatieven afremmen en dat is juist niet wat je moet willen. Belangrijk is ook dat iedere inwoner kan meedoen. Dat betekent ook dat het zo zou kunnen zijn dat er per wijk een andere aanpak de oplossing is om tot een succesvol participatietraject te komen. Het college geeft in haar reactie aan dat er dit jaar nog een participatieprotocol ter vaststelling richting de raad zal komen. Hierin worden in grote lijnen de spelregels voor de participatie in vastgelegd. We zien het protocol met belangstelling tegemoet. Het is belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van het participatiebeleid in de gemeente Doetinchem. Het instellen van een gemeenschappelijke werkgroep waarin zowel inwoners, ambtenaren, college en raad vertegenwoordigd zijn is dan ook een prima instrument om die voortgang en ontwikkeling te bewaken. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de raad goed geïnformeerd blijft en vragen wij dan ook aan het college om ons periodiek te informeren over de voortgang van de participatievoorstellen. Wij zullen als CDA dan ook voor het raadsvoorstel stemmen.

Leeftijdsgrens sekswerkers van 18 naar 21 jaar | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 28-06-2020 00:00

GroenLinks Doetinchem is er voorstander van, dat de leeftijdsgrens voor sekswerkers verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar. Lost dit alles op? Nee natuurlijk niet. We zijn er wel van overtuigd dat net die paar jaar verschil zorgt voor meer levenservaring, waardoor meisjes en jongens wat weerbaarder zijn. En die weerbaarheid hebben ze heel hard nodig. Daarnaast vinden wij dat handhaving en zorg hand in hand moeten gaan. Waarbij handhaving gericht moet zijn op klanten en exploitanten. Zorg kun je niet zomaar overlaten aan een willekeurige organisatie. Het vergt gedreven en ervaren professionals die weten wat ze doen en voldoende vertrouwen weten op te bouwen, om in deze circuits met meisjes en jongens in contact te komen.

Uit onderzoek van Proud, de belangenvereniging van en door sekswerkers blijkt dat vrijwel alle sekswerkers geweld mee maken. Verbaal, seksueel en fysiek. Daders zijn vooral klanten. Van welke job kun je dat nog meer zeggen? Stel je voor dat dit ook voor meisjes en jongens zou gelden die in de supermarkten werken.

Sekswerker is niet iets waar je voor kiest. Het is niet zo dat een leerling op school een beroepentest doet en in plaats van, dat zij of hij kiest voor automonteur, receptionist, jurist of gemeenteraadslid denkt, laat ik sekswerker worden. Sekswerker is iets waar je in rolt. Vaak door invloed vanuit de omgeving.

De stelling het is legaal dus het is vrijwillig, is volstrekte onzin. Ook in het legale circuit komt veel uitbuiting voor. Angst voor represailles maakt dat ook daar gezwegen wordt.

Het ondergronds gaan van 18- tot 21-jarigen waardoor ze niet bereikbaar zijn voor bescherming en hulp is relatief. Ook binnen het legale circuit zijn ze slecht bereikbaar. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is bordeel Escape in onze gemeente. Dat kennen we allemaal en heeft de landelijke actualiteiten gehaald. Moderne slavernij noemen ze het in de tweede kamer. Een aantal jaren geleden is daar een sekswerker dood geschoten. Escape heeft een vergunning en is legaal. Er zullen eerst strafbare feiten geconstateerd moeten worden, eer de politie wat kan. Daarvoor moeten sekswerkers hun mond open doen. Drie keer raden waarom dat niet gebeurt.

Contact leggen in het illegale circuit is moeilijk, maar wel degelijk mogelijk. Het vergt gedreven en ervaren professionals die weten wat ze doen, voldoende vertrouwen weten op te bouwen in bepaalde circuits, waardoor ze ook deze meisjes en jongens weten te bereiken.

Het is belangrijk dat handhaving en zorg hand in hand gaan. Waarbij handhaving is gericht op klanten en exploitanten. Handhaving en zorg komen samen in het veiligheidshuis. Daar werken partners uit de straf-, zorg- en bestuurlijke keten samen. Dat geldt niet alleen voor Doetinchem maar is in heel Nederland zo. Voor Doetinchem zijn politie en Buurtplein in het veiligheidshuis vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn samenwerking rond huislijk geweld en kindermishandeling. Navraag bij de coördinator van het veiligheidshuis levert op, dat dit tot dusver nog niet voor prostitutie geldt. Maar dat het veiligheidshuis hier zeker voor open staat. Het toeval wil dat de coördinator van het veiligheidshuis in zijn vorige baan bij de politie leiding gaf aan de afdeling mensenhandel. Wat wil je nog meer. Hij weet uit ervaring dat de doelgroep veel problemen heeft, maar hulp vaak niet durft te accepteren om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat familie wordt bedreigd door mensenhandelaren. Dit is niet iets wat je zomaar aan een willekeurige organisatie overlaat. Dit vergt kennis en ervaring. De coördinator biedt aan om een denktank op te richten, een voorstel uit te werken en handhaving en zorg integraal aan te bieden. Dit is de enige plek van waaruit dit ook daadwerkelijk kan.

De burgemeester heeft toegezegd de coördinator van het veiligheidshuis uit te nodigen voor een raadsvergadering om toelichting te geven, waardoor niet alleen handhaving, maar ook zorg geregeld wordt.

kunstgrasvelden | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 27-06-2020 00:00

In 2018 heeft het RIVM geconstateerd dat rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden gebruikt wordt, zorgt voor milieuvervuiling wanneer dit terecht komt in de natuur.

Naar aanleiding van dit rapport heeft GroenLinks vragen gesteld aan de wethouder en heeft deze toegezegd de beheerders van de velden op te dragen om de korrels op de velden te houden. Dit kan o.a. door middel van kantplanken, uitloopmatten en van buiten naar binnen gericht vegen. Tijdens een werkbezoek aan BUHA op sportpark de Bezelhorst hebben we vervolgens kunnen zien dat aan deze oproep daadwerkelijk gehoor gegeven wordt. Toch rees vandaag de vraag “Is dit voldoende?” De stichting ‘Kom van dat gras af’ heeft de gemeente Doetinchem een handhavingsverzoek gestuurd waarin ze aangeven dat er rubbergranulaat ligt in het omliggende groen van sportpark de Bezelhorst. GroenLinks Doetinchem komt graag in contact met inwoners uit onze gemeente die zich aangesloten hebben bij de stichting ‘Kom van dat gras af’ en met inwoners die de verspreiding van rubbergranulaat in de natuur hebben waargenomen. Je verhaal en eventuele foto’s kun je mailen naar doetinchem@groenlinks.nl.

Bewonersparticipatie raakt het hart van onze democratie | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 27-06-2020 00:00

Mijn eerste kennismaking met burgerparticipatie in Doetinchem was in 2009, naar aanleiding van een dodelijk ongeluk. Een 17-jarige scholier van het Rietveld stak met haar scooter vanuit de Leerinkstraat de Haareweg over en kwam in botsing met een passerende vrachtauto die haar geen voorrang verleende. De emoties in de buurt liepen hoog op. Er brak nog net geen volksopstand uit. Het kruispunt stond bekend als één van de gevaarlijkste verkeerspunten en er waren al jaren klachten over.

Voor het college was het dodelijke ongeluk aanleiding voor een omvangrijk verkeersproject, waar alle buurtbewoners en relevante organisaties bij betrokken waren. Ik vertegenwoordigde destijds één van de basisscholen. Kosten nog moeite zijn bespaard om iedereen te betrekken en vergaande invloed te geven tijdens het proces. Dat betekende niet dat je met alles je zin kreeg. Dat kan ook helemaal niet. Maar elke voorstel van iedere individuele bewoner, tot bewonersorganisaties, scholen, ziekenhuis, brandweer en politie werd door de gemeente minutieus beantwoord, waarom een voorstel wel of niet gehonoreerd werd en het hele proces was vanaf het begin tot het eind volledig transparant. Tot de laatste komma na te lezen.

Iets wat ik als uitermate frustrerend ervaarde, waren de bemoeienissen van de gemeenteraad achteraf. Met de ambtenaren van het gemeentehuis hadden we maandenlang een intensief proces doorlopen. Er was heel veel kennis en ervaring opgedaan. Over de voorstellen was goed nagedacht. En nu gingen een stel raadsleden hier de eindbeslissing over nemen? Zeg ik nu jaren later, hier in de raadszaal, zelf raadslid.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere succesvolle projecten geweest waar burgers nauw bij betrokken zijn. Het Aanvalsplan Binnenstad onder de bezielende leiding van wethouder Lambrechts is zo’n voorbeeld. Wat ons betreft, één van de meest betrokken wethouders als het om burgerparticipatie gaat.

Burgerparticipatie raakt het hart van onze democratie. Juist daarom is het zo belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor al onze inwoners. Spelregels die niet alleen gelden voor bewoners, maar ook voor de gemeente. Behalve dat bewoners moeten weten wat hun plichten zijn, moeten ze ook weten wat hun rechten zijn. Wat mogen ze van hun gemeente verwachten. Wat investeert die? Waar kunnen bewoners, in welke mate invloed op uit oefenen wanneer het om hun buurt gaat? Of dit nu om verkeer, het onderhoud van woningen, overlast, speelvoorzieningen of het onderhoud van groen gaat, doet er niet toe. Die spelregels bevorderen het vertrouwen in de overheid. De bewoner weet waar ie aan toe is.

Spelregels zijn bijvoorbeeld; Interactie met bewoners vroeg in het proces. Richt je op het mobiliseren van alle belanghebbende partijen. Dit is voor GroenLinks essentieel. Bij de ene buurt zal je hier meer moeite voor moeten doen, dan de andere.

Het plan is aanpasbaar met hetgeen buurtbewoners en gemeente gezamenlijk overeenkomen te doen. Succes wordt afgemeten aan het bereiken van maximale overeenstemming tussen alle partijen.

De wethouder heeft GroenLinks toegezegd dat er een handleiding komt waarbij helder omschreven staat wat de spelregels zijn, ook voor de gemeente. Zo weten ook bewoners waar ze aan toe zijn met de gemeente.