Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3296 documenten

De VVD luistert naar de binnenstadondernemers: Verhoog de dagkaart parkeren niet!

VVD VVD Doetinchem 08-11-2019 07:29

Het amendement van de VVD over het niet verhogen van de dagkaart parkeren is met ruime meerderheid aangenomen.

Parkeren is een steeds terugkerend item wat de VVD zorgen baart.

Er is echter een jaarlijks tekort door teruglopende parkeerinkomsten en ondanks dat wij, als VVD, niet voor verhoging van de parkeertarieven zijn, moet hier wel wat aan gedaan worden.

Geen verhoging

Op tafel ligt nu echter het bezuinigingsvoorstel voor 2019-2023 om de parkeertarieven voor een dagkaart van €4,00 te verhogen naar €4,50. Dat gaat de VVD te ver. Wij hebben de doelstelling om een gastvrij Doetinchem te zijn en juist de gasten van onze mooie stad te bewegen tot een langer verblijf en dat gaat niet samen met deze verhoging.

Binnenstadondernemers

Wij stellen op donderdag 7 november bij de gemeenteraadsvergadering dan ook een andere keuze voor. Deze is, tijdens de beeldvormende raad van 17 oktober, met name ingegeven door de wens van de binnenstadondernemers om de dagkaart niet te verhogen. Zij gaven tevens als voorbeeld aan dat de Amphiongarage dan nog minder concurrerend is ten opzichte van de MediaMarktgarage. (die hanteren nu een dagkaart tarief van €3,00). 

De fiets | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 08-11-2019 00:00

GroenLinks is van mening dat bij mobiliteit, de fiets een prominente plaats moet innemen.

Met betrekking tot de mobiliteitsgelden wordt de huidige systematiek, een jaarlijkse vaste investering van 1,1 miljoen euro, losgelaten; nieuwe mobiliteitsprojecten worden voortaan aangemeld bij de kadernota en/of de begroting. GroenLinks is van mening dat, in het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze ambitie ten aanzien van gezondheid, de fiets een prominente plaats moet innemen bij de nieuw aan te melden mobiliteitsprojecten. In dit verband dringen wij er dan ook op aan om de deelprojecten “het autoluw maken van de binnenstad” en “kleinschalige oplossingen fietsenstallingen” uit het Aanvalsplan Binnenstad zo snel mogelijk weer op te starten.

jeugdzorg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 08-11-2019 00:00

Al vijf jaar op een rij stijgt in Nederland de vraag in de jeugdhulpverlening. Er wordt door de gemeente ondanks te weinig geld vanuit het rijk, alles op alles gezet om grip te krijgen op de uitgaven. Hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken, méér controle gaat volgens GroenLinks niet werken.

Meer controle leidt tot meer bureaucratie wat ten koste gaat van de uitvoering. Het leidt ook tot meer spanningen tussen gemeente en zorgverleners. Zorg liever bij de toegang voor kwalitatief goede zorgaanbieders. Dat vereist een andere systematiek en andere manier van denken. Het is geen geheim dat GroenLinks geen liefhebber is van marktwerking in de zorg. Zorg is geen kwestie van vraag en aanbod. Het leidt tot excessen en concurrentie, daar waar juist samengewerkt moet worden in het belang van kinderen en gezinnen. Het vertrekpunt moet zijn wat dient het belang van het kind en wat is daarbij de maatschappelijke rol van de overheid? Bij de toegang hebben we mensen nodig die opgeleid zijn om de juiste diagnose te stellen, wanneer er meer aan de hand is dan een gemiddeld opvoedingsprobleem of maatschappelijke omstandigheden.

armoede | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 08-11-2019 00:00

We zijn tevreden met de toezeggingen van het college aan GroenLinks, niet de intentie te hebben, te bezuinigen op het meedoenarrangement en de schuldhulpverlening. Met het meedoenarrangement zijn we echt uniek in Nederland.

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dat is de essentie van het wetsvoorstel dat Lisa Westerveld van GroenLinks samen metPeter Kwint vande SP schreef. Het gebeurt, zo stellen zij, regelmatig dat leerlingen niet mee kunnen op bijvoorbeeld een schoolreisje, of worden geweigerd bij de kerstviering, omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. En laat het huidige college dit nu voor Doetinchemse kinderen wél goed geregeld hebben. En dan hebben we het nog niet over de vele andere mogelijkheden die worden gedekt voor onze burgers die rond de armoedegrens leven.

Ook de schuldhulpverlening is voor ons essentieel. De landelijke cijfers laten zien dat de afgelopen jaren het aantal daklozen is verdubbeld. Het unieke in Doetinchem is, dat er nauwelijks meer uithuiszettingen plaatsvinden vanwege schulden en daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.

 

William Moorlag over duurzame energie

PvdA PvdA Doetinchem 04-11-2019 16:49

William Moorlag stond niet te springen om zijn provincie Groningen te verruilen voor het Binnenhof. De Haagse politiek vond hij hard en gepolariseerd. “Ik had twee drijfveren om naar Den Haag te gaan. De eerste is het onrecht dat de Groningers is aangedaan met de gaswinning. De tweede is het streven naar een andere politieke cultuur. Die is de afgelopen 15 jaar verhard en gepolariseerd. De parlementaire democratie is volgens mij gestoeld op het overbruggen van tegenstellingen, niet op het uit elkaar drijven van bevolkingsgroepen. Soms doet je dat met de vuist op tafel, en soms met de fles.”

“Nee, ik ben niet teleurgesteld dat ik het gasdossier niet in mijn portefeuille heb gekregen. Maar ik blijf er natuurlijk wel bij betrokken. Uit oogpunt van veiligheid moeten we zo snel mogelijk met gas uit Groningen stoppen. Maar dat betekent niet dat we helemaal met gas moeten stoppen. We moeten het netwerk behouden voor bijvoorbeeld groen gas en waterstof. Want een all electric toekomst is onmogelijk. We hebben buffers nodig.”

“Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat er straks transitiewinnaars en -verliezers zijn. De winnaars zijn mensen die zelfredzaam zijn en de subsidiepotten weten te vinden. De verliezers zijn mensen die afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de woningbouwcorporaties, en lijdzaam moeten toezien dat hun energierekening oploopt.”

“De doorrekening door het PBL en CPB ziet er niet goed uit: de doelen worden waarschijnlijk niet gehaald. En de lasten drukken onevenredig zwaar op lage inkomens, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Het kabinet heeft meteen een behoorlijke aanpassing aangekondigd. Dat moet nu worden doorgerekend, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het groener en eerlijker wordt. Ik juich het toe dat het kabinet het standpunt dat er geen CO2-heffing zou komen, nu verlaten heeft. Dat leek eerst in beton gegoten. En ook de verdeling van de Opslag Duurzame Energie wordt anders. Dus aan het eind van de dag was ik best blij. Voor de PvdA weegt zwaar dat de lasten eerlijker verdeeld worden en dat we de megatonnen halen. Anders kun je uittekenen dat het draagvlak in de samenleving zal afkalven, als huishoudens merken dat ze onevenredig aan de lat staan.” “Ik heb me in de afgelopen periode het hoofd gebroken hoe het mogelijk is dat we in de jaren zestig zo snel aardgas hebben geïntroduceerd. Iedereen zag het als een verbetering. Aardgas was comfortabeler, veiliger en schoner. Als een verandering als verbetering wordt beleefd, dan kan het snel gaan. Als het wordt beleefd als achteruitgang, dan creëer je maatschappelijke weerstand. Dat moeten we zien te voorkomen. Iedereen moet het mee kunnen maken.”

“De CO2-heffing is belangrijk. Het is geen doel op zich, maar een middel om de CO2-uitstoot terug te dringen. In de uitwerking moet gekeken worden hoe we dat effectief kunnen doen. De PvdA vindt dat de opbrengst ten eerste gebruikt moet worden voor het stimuleren van innovatie. Ten tweede willen we een deel terugsluizen naar huishoudens om te compenseren voor de doorberekening van de heffing in de prijzen. Een CO2-heffing leidt tot ander gedrag, bij bedrijven en consumenten. We hopen, simpel gezegd, dat mensen die een nieuw keukentrapje kopen, kiezen voor een houten, in plaats van één van aluminium, die met veel elektriciteit gemaakt is. Maar als een deel van de CO2-heffing wordt doorbelast en mensen kunnen zich niet onttrekken aan gebruik van die producten, dan moet je daar oog voor hebben. Met name voor degenen die extra kosten moeilijk kunnen dragen. Ten derde moet er een fonds komen om mensen van werk naar werk te helpen op die plekken waar werkgelegenheid verloren dreigt te gaan. Het is makkelijk om te roepen dat er een kolencentrale gesloten wordt, maar er werken wel mensen, die tijdens de feestdagen er voor gezorgd hebben dat onze kerstverlichting brandt. Zij mogen niet de klos worden. Wij willen alle mensen helpen aan nieuwe groene banen. De energietransitie gaat veel nieuwe banen creëren. Dat blijkt ook uit het onderzoek van ECN/TNO dat de NVDE maandag publiceerde. Voor elke baan die verdwijnt in de fossiele sector, komen er zeven groene terug.”

“Een gebrek aan vakmensen speelt op veel terreinen, in de metaalsector, de installatiebranche en elders. Aangenomen dat de verduurzaming van een woning een kwart arbeidsjaar kost, dan zijn er tienduizenden vakmensen nodig. Dit is de achilleshiel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. De SER heeft een goed advies hierover uitgebracht. Ik heb er regelmatig bij Keijzer en Wiebes op aangedrongen om dit uit te voeren. We moeten tijdig mensen opleiden, bij- en omscholen.”

“De sector duurzame energie is een energieke, actieve bedrijfstak, die groeit als kool. De opwekking van duurzame energie is gestart door idealistische pioniers, die op kleine schaal investeerden in windmolens en andere nieuwe technologie. Nu is het een volwassen bedrijfstak, zeker de windenergie. Dat is big business. De sector moet goed blijven groeien om te zorgen dat we ook in de toekomst elke dag onze iPhone kunnen opladen. Het heeft zeker meerwaarde dat er één vereniging is voor al die spelers. De fossiele sector is goed georganiseerd, met een machtige lobby die bijvoorbeeld merkbaar was bij de dividendbelasting. De NVDE moet een gezaghebbende en invloedrijke organisatie worden, en is dat ook al.”

“Het is mooi dat bij de opslag duurzame energie (ODE) de lasten minder bij burgers en meer bij bedrijven komen te liggen. We moeten de ODE-verschuiving goed doorrekenen. Dat de ODE-opbrengst in de toekomst ook voor de opslag van CO2 gebruikt zou gaan worden, blijft mij wel als een graat in de keel steken. Het is goed dat het kabinet de CO2-opslag (CCS) gaat begrenzen, maar daarnaast moet er een andere financieringsbron voor komen. Veel mensen gaan het niet begrijpen als een regeling die nota bene Opslag Duurzame Energie heet, als subsidie naar de fossiele sector gaat voor CCS. Dan rek je het mentale elastiek bij mensen te ver uit”

“Om 1,5 miljoen huizen aardgasvrij te krijgen moeten we goed kijken naar opgaven in het verleden, met name naar stads- en dorpsvernieuwing. Toen zijn op grote schaal woningen gerenoveerd. Niet alleen de technologische invalshoek, maar ook de sociale kant kreeg aandacht. Wat is er nodig om mensen te helpen? Naar zo’n type aanpak moeten we toe.”

“Ik maak me er wel zorgen over de rol van de gemeenten. Straks gaan wethouders in 2021 in wijkcentra vertellen dat wijken van het aardgas af gaan. In die zaaltjes zitten dan mensen met veel zorgen en vragen: ‘ik heb vorig jaar nog een nieuwe cv gekocht; die kan nog 14 jaar mee’; ‘we zijn op hoge leeftijd, het zal onze tijd wel duren’. Of er is achterstallig onderhoud in de woning of mensen zijn minder zelfredzaam. Je moet mensen bij de hand nemen en helpen. Als daar geen oog voor is en het wordt louter een technisch-instrumenteel verhaal, dan baart mij dat grote zorgen.”

“De overheid heeft drie sturingsinstrumenten: koffie, geld en regels. Koffie staat voor overleggen, polderen, cocreatie, samen met de mensen. Geld is ook simpel: zaken die je wilt ontmoedigen moet je belasten en je geeft subsidie voor wat je wilt stimuleren. Regels vormen het derde instrument. Er moeten minimumnormen komen, bijvoorbeeld voor isolatie en energieverbruik van bestaande bouw. Die normen hebben we al voor de nieuwbouw, maar daar is het makkelijker. Bij bestaande gebouwen moet je ook oog hebben voor monumenten, waar je geen isolerende theemuts omheen kunt monteren.”

“Dat klimaatbeleid denivellerend werkt volgens de doorrekening van het CPB is niet goed. We gaan goed detecteren welke effecten er optreden voor mensen in verschillende inkomensgroepen. Een voorbeeld zijn zonnepanelen op huurhuizen. Gaat de woningcorporatie dan intensief de rentekosten doorbelasten aan de huurders? Terwijl in de koopsector de rentelasten fiscaal aftrekbaar zijn. We moeten rekening houden met ieders draagvermogen.”

“Ja ik zie zeker kansen voor het Noorden bij deze energietransitie. Je ziet nu veel concrete initiatieven. De potentie van de waterstofeconomie is groot. Nederland heeft twee concurrentievoordelen: een grote ondiepe zee en een goed ontwikkeld transportnetwerk voor energie. Die moeten we maximaal benutten. Iedereen focust nu op de productie van duurzame energie. Maar opslag, transport en balancering van het net zijn enorme uitdagingen. Door de productie van groene waterstof geven we hier antwoorden op. Energie is makkelijker op te slaan in moleculen dan in elektronen. Noord-Nederland kan een schakel zijn in een Europees transportnetwerk en is een ideale regio om de waterstofeconomie op te starten. Er zullen grote hoeveelheden energie getransporteerd worden. Het waait altijd wel ergens hard. Noord-Nederland pakt die kansen. De Eemshaven is nu al de uitvalbasis voor offshore windenergie.”

“Het is cruciaal dat je duurzame energie plaatst in samenwerking met de gemeentelijke overheid en bewoners in het gebied. Waar dat gebeurde, zoals in het gebied bij Eemshaven en Delfzijl, is het veel beter verlopen dan nabij Veendam waar de Rijkscoördinatieregeling is toegepast. De lokale bevolking moet meer kunnen profiteren van de opwek van duurzame energie. Veel mensen hebben er moeite mee dat de verdeling van lusten en lasten zo scheef is. Dat grondeigenaren flink cashen, terwijl de aantasting van de leefomgeving niet wordt gecompenseerd.”

“Ik wil een deel van de capaciteit reserveren voor kleine projecten. Kleinschalige projecten op daken moeten voorrang op het net krijgen boven grootschalige op landbouwgrond. Net zoals we groene stroom op het net voorrang geven op grijze stroom. . Het draagvlak onder de bevolking verbetert, als sportverenigingen, MKBers en boeren hun daken benutten voor zonne-energie. Zelf opgewekte energie wordt ook grotendeels zelf gebruikt, waardoor er minder netwerkbelasting is. We moeten ook beter omgaan met schaarse ruimte: zonne-energie kan beter op daken, op bedrijfsterreinen en langs infrastructuur. Laten we zuinig zijn met landbouwareaal. Een bedrijf als Avebe levert een forse bijdrage aan het vergroenen van de economie en is een leverancier van groene grondstoffen. Er zijn in dit kleine landje veel conflicterende functies, dus we moeten zuinig zijn met ruimtegebruik.”

Vrijdag 29 november komt William Moorlag naar het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). Iedereen is welkom.

Bron: Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) en Forum van VNO-NVW

Het bericht William Moorlag over duurzame energie verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Weekbericht wethouder – week 44

D66 D66 Doetinchem 03-11-2019 12:39

“Vertrouw op de professionaliteit en mensenkennis van de medewerkers”

Wanneer ik medewerkers van Laborijn spreek, dan merk ik steeds opnieuw dat de echte drijfveer voor hun werk voortkomt uit de keuze die zij ooit maakten om vóór onze inwoners te gaan. Consulenten, trainers, jobcoaches en beleidsmedewerkers komen elke dag hun bed uit om diegenen waarmee het niet altijd eenvoudig gaat zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mijn ervaring lijkt haaks te staan op het beeld dat het bij Laborijn allemaal erg streng gaat en dat er geen oog is voor de individuele mens. In dat beeld is Laborijn niet meer dan een strenge organisatie. De werkelijkheid is dat klanten van Laborijn niet altijd precies weten wat er van ze gevraagd wordt en dat zij soms bang zijn de regels te overtreden. Hierdoor gaan zij niet altijd ontspannen voor een gesprek naar Laborijn, zij hebben immers zelf niet de keuze gemaakt om klant te zijn. Juist daarom is er tijd nodig om te werken aan wederzijds vertrouwen. Het lukt niet altijd in het eerste gesprek. Ik vind het mooi om te zien hoe medewerkers hun best doen om dan, passend bij de wensen van de klant, in gesprek te blijven.

Laagste aantal uitkeringen ooit

Het werk bij Laborijn is erop gericht dat mensen, passend bij hun mogelijkheden, participeren in onze samenleving. Betaald werk is daarbij het uiteindelijke doel en waar dat niet lukt zijn soms andere oplossingen mogelijk. Medewerkers van Laborijn willen dat minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Op dit moment lukt het om veel mensen naar werk te begeleiden. Het aantal uitkeringen bij Laborijn is lager dan ooit. Dat komt door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ik zie dat Laborijn het in vergelijking tot landelijke cijfers beter doet. Dat is goed voor onze inwoners.

De medewerkers bij Laborijn zijn professionals op hun vakgebied. De inkomensconsulenten maken een inschatting over de vraag of een uitkering de beste weg is om in de toekomst minder of niet meer afhankelijk te zijn van de overheid. Trainers in de Werkacademie hebben de beste oplossingen om te bereiken dat mensen zich (weer) werkfit voelen. Jobcoaches begeleiden mensen op hun werkplek, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Er is een team aan professionals beschikbaar om te werken aan steeds weer een volgende stap.

Ontwikkeling van mensen

Samen werkt. Dat is waar Laborijn voor staat. De samenwerking met werkgevers, onderwijsorganisaties en andere instellingen maakt dat ontwikkeling van mensen voorop staat. Vaak zie ik dat binnen de regelgeving ruimte wordt toegepast. Dat juich ik alleen maar toe. Waar een professional ziet dat iets beter werkt dan de standaardoplossing, vind ik dat dit moet worden toegepast.

Een uitkering is soms niet de beste oplossing. Veel mensen in onze samenleving zijn erbij gebaat direct duidelijk te hebben dat werk oplossingen biedt voor andere vraagstukken. Dat moet een passende werkomgeving zijn en soms is dat een vorm van dagbesteding. Ik ben er echter van overtuigd dat ieder mens bewust of onbewust zelf betekenisvol wil zijn in onze samenleving. Ik zie overigens dat de meeste mensen daarbij hulp of ondersteuning van anderen nodig hebben, dat is dus helemaal niet vreemd.

Professionaliteit en mensenkennis

Rechtssocioloog Paulien de Winter deed onderzoek naar de handhavingspraktijk bij UWV. Uit haar onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat medewerkers ruimte hebben. “Vertrouw op de professionaliteit en mensenkennis van de medewerkers.” stelt zij. Deze stelling vind ik ook van toepassing op Laborijn. Het is juist aan de professionals in te schatten waar een inwoner baat bij heeft. Dat ligt voor een groot deel uiteraard vast in regelgeving, maar er bestaat voldoende ruimte om daarin de juiste keuzes te maken.

Voor verdere doorontwikkeling van Laborijn is de rol van elke professional van groot belang. Daarom is er in het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ ook aandacht voor professionalisering en organisatieontwikkeling. Dit vraagt om leiderschap, maar het begint met vertrouwen en de echte wil samen voor verbetering van de dienstverlening te gaan. Uit de derde kwartaalrapportage blijkt dat de ontwikkeling van het leiderschap bij Laborijn de hoogste prioriteit heeft gekregen en op dit moment nog heeft. Ook het bestuur heeft een toekomstgerichte evaluatie uitgevoerd.

Samen werkt

De concrete verbeteringen die richting klanten zijn opgepakt, hebben een positieve uitwerking. Ik hoor dat mensen merken dat de bejegening prioriteit heeft gekregen. Eerlijk is eerlijk: niet elke verandering is van vandaag op morgen gerealiseerd. En ik heb steeds gesteld dat de meeste dingen bij Laborijn goed tot zeer goed gaan. Dat is nog steeds zo en dat zal ook zo blijven. Niet iedereen zal altijd tevreden zijn over de gehele dienstverlening in dit kwetsbare werkveld, maar over het geheel bekeken werkt het.

We staan voor belangrijke opgaven. De financiële opgave in het sociaal domein van gemeenten is enorm. Het inwonersperspectief zal meer centraal moeten staan. De scheiding tussen armoede, participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg moet in de uitvoering overbrugd worden. De inburgering van statushouders dient nu echt op gang te komen. Zo kan ik nog meer opgaven noemen.

Wat mij betreft hebben we juist op dit moment professionals nodig die samen invulling geven aan deze opgaven. Daarom heb ik aangegeven dat ik vind dat de dienstverlening van Laborijn verder doorontwikkeld moet worden en dat in Doetinchem de samenwerking met Buurtplein en het Bureau voor Financiële Ondersteuning moet worden versterkt. Ik zie dat voor me door de Laborijn professionals een nog constructievere plek te geven in het netwerk. Daarvoor is geen structuurverandering nodig, want in feite bestaat dit netwerk al. Het moet alleen versterkt worden. Elke professional werkt in dit netwerk vanuit haar/zijn expertise aan de centrale vraag hoe de inwoner het beste te ondersteunen.

Regionale samenwerking is daarbij een must. Samen met de andere gemeenten binnen Laborijn en in de arbeidsmarktregio hebben we de sterkere teams met professionals en vergroten we de mogelijkheid van elkaar te leren. Een duidelijk commitment aan de gezamenlijke opgave is dan wel nodig. Durven wij het aan om de inwoner centraal te stellen en echt samen te werken? Ik zeg ja. Samen werkt!

Mantelzorg

PvdA PvdA Doetinchem 03-11-2019 10:44

Ouders die een dagtaak hebben aan het verzorgen van drie gehandicapte kinderen en ook nog eens veel tijd kwijt zijn om alles rondom school, zorg en ontwikkeling van hun kinderen te organiseren en managen. 

Een vrouw die op hoge leeftijd geconfronteerd worden met het verdriet en de zorg om haar partner die sterk aftakelt en steeds minder kan. 

Een vader van drie jonge kinderen die moet verwerken dat zijn vrouw chronisch ziek is met een fatale afloop en tegelijkertijd thuis alles bordjes hoog moet houden naast zijn fulltime baan. 

Een meisje van 8 die na school boodschappen doen en moet koken omdat haar moeder MS heeft en haar vader doordeweeks van huis is en op de vrachtwagen rijdt. 

Dit zijn geen fictieve voorbeelden maar mensen die ik de afgelopen tijd heb gesproken en die bij ons in de gemeente wonen. Bij ons in de wijk en in de straat. 

Ik wil niet zeggen dat het slecht geregeld is voor de mantelzorgers. Dat is niet zo, ik durf wel te zeggen dat er veel dingen goed zijn geregeld. Er zijn klankbordgroepen, trainingen en een mantelzorger kan huishoudelijke hulp krijgen. Dat is mooi! 

Een deel van deze groep inwoners in het bijzonder hebben het zwaar. Hun leven ziet er vaak totaal anders uit dan dat ze gehoopt en gepland hadden. Een deel van deze groep mensen is overbelast. Ze besparen ons als gemeente tegelijkertijd veel geld doordat mensen thuis blijven wonen en we geen dure voorzieningen voor ze hoeven te regelen. Dat betekent wat de PvdA betreft dat we ze serieus moeten nemen als ze aangeven dat er dingen missen. Mantelzorgers zijn namelijk geen klagers. Daar hebben ze geen tijd voor en zo zitten ze ook niet in elkaar. 

Mantelzorg is een eerstelijnsvoorziening kan je stellen zei onze nieuwste raadscollega Maarten tegen mij. Ze voorkomen heel vaak erger en gaan hierbij regelmatig door hun eigen grenzen. Wij vinden dan ook dat de dingen die zowel zijzelf als de organisaties die zich met mantelzorg bezig houden aangeven, voor ze geregeld moeten worden. 

Vanuit een menselijk oogpunt maar ook vanuit een financieel oogpunt. Goed voor onze mantelzorgers zorgen is niet alleen het minste wat we kunnen doen om ze te helpen, maar het levert ons ook veel geld op. 

Een laatste punt dat herhaaldelijk naar voren kwam, is dat soms een stukje erkenning voldoende is. Ik citeer een mantelzorger: “ik red het allemaal wel. Wat mij alleen stoort is dat er vaak alleen aandacht is voor de problemen. Ik zou het ook wel fijn vinden als we gewoon eens wat horen als er geen probleem is. Aandacht een stukje erkenning voor wat we doen. Dit zette onze fractie aan het denken: hier kunnen we als raad best een stapje bij zetten”. De dag van de mantelzorger is er uitermate geschikt voor. Als volksvertegenwoordigers kunnen we namens doetinchem goed onze dankbaarheid uitspreken naar de mantelzorgers. Over de vorm worden we het vast eens met zoveel creatieve enthousiaste raadsleden. 

Hierbij de ingediende en aangenomen motie (link): 20191810MotieMantelzorg

Het bericht Mantelzorg verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Tegenlicht Meet Up over grote dataroof

PvdA PvdA Doetinchem 02-11-2019 21:13

Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff luidt de noodklok: ze schreef een monumentaal boek over hoe de grootste techbedrijven met onze data omgaan, ‘The Age of Surveillance Capitalism’. Hoe krijgen we de zeggenschap terug over onze data?

Na de uitzending van Tegenlicht op zondag 27 oktober was er vrijdagavond in het Rode Kafé te Doetinchem een Meet Up. Gasten waren Paul Tang, Europarlementariër, Helma de Boer, Privacyfunctionaris en Koen Christianen, Advocaat Intellectuele eigendom en IT-recht. Onder leiding van de moderator Hans Alberse was dit weer een zeer geslaagde Meet Up.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/tegenlicht-meet-up-over-grote-dataroof/

Het bericht Tegenlicht Meet Up over grote dataroof verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Fairtrade brunch | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-11-2019 00:00

Om onze inwoners bewust te maken van Fairtrade en ze aan te moedigen om duurzame keuzes te maken werd vandaag een Fairtrade brunch georganiseerd in het Metzo college. Het was een groot succes met 220 deelnemers! GroenLinks ondersteunt de inzet van de werkgroep Fairtrade gemeente en was vandaag bij de brunch aanwezig.

Onze gemeente is Fairtrade gemeente. Dit betekent dat we in Doetinchem, Gaanderen en  Wehl het gebruik en verkoop van Fairtrade producten stimuleren.  Een groot aantal bedrijven, winkels, horeca en maatschappelijke organisaties gebruikt en verkoopt Fairtrade, duurzame, biologische en/of streek producten. Daarnaast voert men waar mogelijk duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun bedrijf door.

GroenLinks stelt vragen over lekkende vaten Rutgers Milieu | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-11-2019 00:00

In Doetinchem staat een bedrijf met lekkende vaten brandblusschuim. Het schuim staat er om bekend, dat er PFOS in zit. Die stof staat officieel geregistreerd als zeer zorgwekkende stof. Toxisch, mogelijk kankerverwekkend en niet tot nauwelijks afbreekbaar in het milieu. 

 

Het bedrijf had een vergunning voor 10 vaten à 1000 liter, maar de gemeente beschikt over bewijsmateriaal dat er zo’n 1400 vaten op het terrein staan. 

Er zijn diverse dwangsommen opgelegd, maar tot dusver wijst niets er op, dat de eigenaar de rommel opruimt. De burgemeester heeft al een hek om het bedrijf laten plaatsen, om te voorkomen dat mensen argeloos het terrein op wandelen.  Op het terrein is schuim ontdekt. Vanwege de hoge waterstand wordt het hele terrein ontwaterd om te verhinderen, dat er mogelijk PFOS in de riolering terecht komt. 

De voorlopig beste oplossing is, dat de vaten op een plek komen die overdekt is en op een vaste vloer. Daar wordt nu hard aan gewerkt. 

Om geen risico te lopen pakt de burgemeester de verantwoordelijkheid, die het bedrijf tot dusver laat liggen. Rekening die in de tonnen gaat lopen, wordt bij de eigenaar gelegd.