Nieuws van politieke partijen in Enschede inzichtelijk

3299 documenten

Heroverweeg plan recreatiewoningen Rutbeek

D66 D66 Enschede 23-11-2022 22:01

Heroverweeg plan recreatiewoningen Rutbeek

Al jaren zijn er plannen om aan de zuidoostzijde van Het Rutbeek 200 tot 250 recreatiewoningen te bouwen. Wat D66 betreft wordt het tijd om afscheid te nemen van dit idee. De plannen passen niet in een tijd waarin reeds gevestigde boerenbedrijven in datzelfde gebied hun stikstofuitstoot fors terug moeten brengen. Het is waarschijnlijk dat lang niet alle boerenbedrijven kunnen blijven bestaan. Dan is het in onze ogen niet logisch en niet wenselijk om deze extra belasting op het gebied wel toe te staan.

Geschiedenis

De plannen om aan de zuidoostzijde van het Rutbeek recreatiehuisjes te bouwen zijn al decennia oud. Het eerste bestemmingsplan dat ruimte bood voor de realisatie van recreatiewoningen stamt uit 1993. Toch zijn ze er, ondanks verschillende aankondigingen, nog altijd niet. In 2014 werden de plannen wel een stuk concreter, toen de raad besloot over de ontsluitingsroute. Om al het verkeer dat naar het park gaat af te kunnen wikkelen, is toen besloten de Hegebeekweg te gaan verharden. Een besluit dat bij omwonenden overigens niet in goede aarde viel. Sinds augustus 2019 zit een iets aangepast bestemmingsplan in de ontwerpfase. Het wachten is nu op het moment dat de initiatiefnemer voldoende stikstofruimte heeft gevonden. Dan zal het bestemmingsplan naar de raad gaan voor besluitvorming.

Argument voor

Wat ons betreft komt het zo ver niet. Want met stip het belangrijkste argument om het park daar te willen, is altijd de werkgelegenheid geweest. Enschede heeft na het vertrek van de textielindustrie decennia last gehad van een hoge werkloosheid. Maar de laatste jaren is die werkloosheid als sneeuw voor de zon verdwenen. En hoewel dat in slechtere economische tijden zeker weer zal oplopen, lijkt het gebrek aan goed personeel de komende jaren een veel groter probleem te zijn dan een gebrek aan werkgelegenheid.

Argumenten tegen

De nadelen zijn daarentegen alleen maar groter geworden. Ook al in 2014 was stikstofuitstoot een probleem om het plan realiseren. Maar toen was het nog niet duidelijk hoe groot de problemen nu zouden zijn. Als de initiatiefnemer al in staat is stikstofruimte te bemachtigen, zal dat te allen tijde ten koste gaan van de mogelijkheid voor boeren om te boeren in dit gebied. Boeren die sowieso fors moeten gaan inleveren. Dat is wat ons betreft niet te verkopen.Verder is er natuurlijk altijd nog het nadeel van het extra verkeer tussen het park en de N18/A35. Ook moet je je afvragen wat het effect is van zoveel extra mensen zo dicht op de Natura 2000-gebieden Buurserzand en Witte Veen en op bijvoorbeeld het natuurgebied rond de Oude Buurserdijk.

Niet meer toestaan

In een tijd waarin de natuur alleen maar verder onder druk komt te staan, werkgelegenheid geen argument meer is en het zeker is dat de bouw van deze recreatiewoningen ten koste zal gaan van reeds gevestigde boerenbedrijven in het gebied, moet de raad wat D66 Enschede betreft de richting van meer-meer-meer in het buitengebied rond Het Rutbeek loslaten en de bouw van recreatiewoningen op het Rutbeek niet meer toestaan.

The post Heroverweeg plan recreatiewoningen Rutbeek appeared first on D66 Enschede.

Behandeling Begroting 2023-2026

D66 D66 Enschede 09-11-2022 12:57

Behandeling Begroting 2023-2026

In de raadsvergadering van 7 november 2023 stond de Begroting 2023 op het programma.“Voor het eerst in 13 jaar zit er veel financiële ruimte in de begroting, omdat we vanuit het Rijk veel meer geld krijgen. En dat geld komt als geroepen, want we staan voor een aantal hele grote uitdagingen. De tweedeling in de samenleving die steeds groter wordt en het klimaatprobleem zijn met stip de twee grootste uitdagingen om nu aan te pakken.”

Onze focuspunten in deze begroting

Met die woorden startte fractievoorzitter Gertjan Tillema zijn beschouwing afgelopen maandag. Het moge duidelijk zijn: deze begroting had voor D66 op voorhand twee hete hangijzers; kansengelijkheid en duurzaamheid. In de initiële begroting werd hier naar onze mening veel te weinig voor gedaan en geld voor vrijgemaakt. De coalitie lijkt de blik vooral op vandaag te hebben in plaats van op morgen.

De tweedeling aanpakken

Het is goed dat het college invulling wil geven aan de langjarige opgaven rond Kansengelijkheid. Tegelijk constateren we dat er in deze begroting alleen middelen worden genoemd die we vorig jaar al hebben bestemd: de 3 ton waar o.a. de LEA uit wordt betaald. In de Nota Kansrijk Enschede worden verschillende pilots en wensen aangegeven om in te investeren. Die nota hebben we nog steeds niet met elkaar besproken, maar we hebben wel als raad tegen elkaar gezegd dat we dat willen doen. Terwijl we nu veel extra structureel geld krijgen vanuit Den Haag, laat deze coalitie de kans liggen om geld te reserveren voor Kansengelijkheid. Daarom dienden wij een amendement in om €500.000,- extra vrij te maken voor de Raadsagenda (waar op dit moment twee punten op staan: Kansengelijkheid en de 700 jaar viering van Enschede als stad). Hiermee spelen we ongeveer €450.000 vrij voor Kansengelijkheid.

Het klimaat kan niet wachten tot de Zomernota

Het college lijkt de plannen voor klimaat steeds maar door te willen schuiven. Wij dienden een amendement van GroenLinks mede in voor het instellen van een reserve vergroeningsagenda, voor o.a. het uitvoeren van het groenambitieplan en investeringen in klimaatadaptatie, versterken van natuur & biodiversiteit, circulariteit, een eventueel energiefonds, de warmtetransitie en duurzame energieprojecten. Dit amendement riep op om hier substantieel geld voor vrij te maken (€13,25 miljoen vanuit de algemene middelen en vanaf 2024 €2 miljoen structureel).

1000 woningen verduurzamen in 500 dagen

Zoals eerder aangekondigd kwamen wij tijdens de begrotingsbehandeling met een voorstel om 1000 woningen te verduurzamen in 500 dagen. Wij droegen het college op om:

Samen met de grote woningcorporaties ervoor te zorgen dat er binnen een jaar tenminste 1000 Enschedese woningen aangemerkt gaan worden voor een industriële vorm van verduurzaming in de komende twee jaar.Hierbij te ondersteunen in het creëren van het benodigde draagvlak onder bewoners.Met de provincie gezamenlijk in kaart te brengen welke regels momenteel een obstakel vormen om snel te kunnen verduurzamen en hiervoor efficiëntere alternatieven te ontwikkelen die aansluiten bij het verduurzamen van hele woonblokken tegelijk.In het geval er middelen nodig zijn, hiervoor actief een voorstel neer te leggen bij de raad.
Het goede voorbeeld

Wij vinden dat het College het goede voorbeeld moet geven. Daarom dienden wij een motie in om internationale werkbezoeken tot 750 kilometer per (snelle) trein af te leggen, waarbij het college de bevoegdheid heeft om in incidentele gevallen af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur.

Alle studenten vertegenwoordigd

Sinds enkele jaren wordt er binnen de gemeente Enschede op succesvolle wijze gewerkt met twee studentambtenaren. Deze worden geworden vanuit het HBO en het WO. Om ervoor te zorgen dat alle studenten vertegenwoordigd zijn in het stadhuis dienden wij een motie in om een pilot van twee jaar te starten voor een MBO studentambtenaar.

Overige moties en amendementen

Wij dienden tevens een amendement Besparingsmaatregelen in om te voorkomen dat het College geld uitgeeft aan plannen die van weinig toegevoegde waarde zijn. Ook dienden wij een motie in voor het afschaffen van de hondenbelasting. Beide voorstellen haalden helaas geen meerderheid.Tot slot hadden we nog een motie om de positie van kinderen van kansarme nieuwkomers te verbeteren. Maar tijdens het debat ontstond hier teveeel onduidelijkheid over, waardoor we besloten deze voor nu terug te trekken. Met de wethouder hebben we afgesproken er eerst met elkaar over in gesprek te gaan. Als het nodig is, dienen we de motie dan op een later moment alsnog in.

Onvoldoende perspectief

Hoewel wij blij zijn met extra geld voor Kansengelijkheid en onze aangenomen moties biedt deze begroting voor ons te weinig perspectief op het aanpakken van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Deze begroting is niet groen genoeg. Dat is voor ons reden geweest om tegen de begroting te stemmen. We mogen geen genoegen nemen met een glas dat half vol is.

The post Behandeling Begroting 2023-2026 appeared first on D66 Enschede.

Beschouwing Begroting 2023-2026

D66 D66 Enschede 07-11-2022 16:21

Beschouwing Begroting 2023-2026

Voor het eerst in 13 jaar zit er veel financiële ruimte in de begroting, omdat we vanuit het Rijk veel meer geld krijgen. En dat geld komt als geroepen, want we staan voor een aantal hele grote uitdagingen. De tweedeling in de samenleving die steeds groter wordt en het klimaatprobleem zijn met stip de twee grootste uitdagingen om nu aan te pakken.

Leiderschap

Deze tijd vraagt om leiderschap. Leiders met lef. Leiders die voor de troepen uitlopen en de weg wijzen. Leiders met een langetermijnvisie. Niet om wethouders die voorstellen het bij de volgende Zomernota op te pakken. Of wachten tot het Rijk alles betaalt. Of die stil blijven zitten tot alle rapporten binnen zijn. Deze tijd vraagt om leiders die alles, echt alles uit de kast halen om de grote uitdagingen nu aan te pakken.

Prioriteiten

Terwijl de biodiversiteit in duizelingwekkend tempo terugloopt, de temperatuur in zo’n zelfde duizelingwekkend tempo omhoog gaat en het grondwaterpeil nog steeds een meter te laag is na weer een gortdroog jaar, komt BBE met een motie bitterbal en laat de VVD een proefballonnetje op over het heropenen van de luchthaven. Ik kan me geen schrijnender illustraties indenken van het stellen van de verkeerde prioriteiten.Wat meer is er nodig om deze coalitie de noodzaak te laten inzien van het investeren in biodiversiteit, in vergroening, in de opwek van duurzame energie en in het verduurzamen van woningen in het tempo wat past bij de ramp die zich aan het voltrekken is?Deze coalitie kiest er bewust voor om wel geld te steken in een subsidie op het maken van afval en om wel geld te steken in een subsidie op parkeren. Deze coalitie kiest er bewust voor niet te investeren in de verduurzaming van huizen of in het wegwerken van de problemen die van generatie op generatie worden doorgegeven.De blik is gericht op vandaag, niet op morgen. Dat is op z’n best roekeloos en op z’n slechtst onverantwoord.

Klimaatmigratie

Voor iedereen die denkt: “Die asielzoekers, vang die toch op in de eigen regio”. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: word wakker, zet je schrap en help mee. Want wat we nu zien is maar een rimpeling in het water. De golven komen nog. En die komen snel.De Nijl voert steeds minder water af. En voor wie denkt: “Ach, dat is alleen een rivier in een woestijn in een land hier ver vandaan: er wonen alleen al in Egypte 90 miljoen mensen die voor hun leven afhankelijk zijn van die rivier. Wij zijn hun vluchtregio.

2040

Klimaatverandering neemt in Irak inmiddels apocalyptische vormen aan. Zomertemperaturen van boven de 50 graden zijn het nieuwe normaal. En de verwachting, let op: niet het doemscenario, is dat de Eufraat en de Tigris nog voor het jaar 2040 opgedroogd zijn. Dat is 15 jaar vanaf nu.

Realistisch asielbeleid

In een wereld die geopolitiek steeds minder stabiel is, is dat een recept voor grote conflicten en volksverhuizingen. Klimaatmigratie is binnen Irak al in volle gang. Dat gaat niet binnen die regio blijven, die migratie gaat heel snel ook deze kant op komen, of je nu wilt of niet. Dat vraagt om een realistisch asielbeleid, ook in Enschede.

Moties

Om de noodzakelijke middelen vrij te maken voor vergroening en verduurzaming, dienen we het amendement ‘Vergroeningsagenda’ van GL mede in. Daarbij moeten we ook het goede voorbeeld geven. Daarom steunen we de motie ‘Carnivoor, geef het door’ en dienen we de motie ‘Internationale dienstreizen’ (PvdD) en de motie ‘1000 huizen extra verduurzamen’ in.

Kansengelijkheid

8 jaar geleden antwoordde de toenmalig lijsttrekker van de VVD op de vraag: “Is er armoede in Enschede?” met een “Nee”. Hij werd er om weggehoond. En terecht. 12% van de kinderen in Enschede groeit in armoede op. Dat soort getallen zijn geen rafelrandjes aan een goed systeem. Het is een politieke keuze.Voor wat betreft het aanpakken van armoede en het verkleinen van de tweedeling in de samenleving hebben we al eerder geconstateerd dat het creëren van Kansengelijkheid een randvoorwaarde is. Maar rond Kansengelijkheid in deze begroting is het een beetje als kippensoep waar de kip alleen overheen gevlogen is. Het wordt wel benoemd, maar er wordt niets aan gedaan.Het onderwerp bespreken we nog deze maand in deze raad, maar als we er nu geen middelen voor reserveren, staan we een jaar lang stil. Daarom dienen we het amendement Budget Kansengelijkheid (EA) in.Daarnaast dien ik vanuit het thema kansengelijkheid ook de motie kinderen van kansarme nieuwkomers zoveel mogelijk betrekken in, en mede namens het CDA de motie om ook namens het MBO een studentambtenaar te krijgen.

Toekomst

Met klem vraag ik alle partijen in deze raad verder te kijken dan vandaag. Deze begroting moet groener en kansengelijker. We mogen geen genoegen nemen met een glas dat half vol is. De tweedeling in de samenleving vertaalt zich ook in een steeds grotere groep die het niks meer lijkt te kunnen schelen. Steeds meer mensen haken af. De enige manier om dat op te lossen is door nu voor de toekomst te kiezen.

The post Beschouwing Begroting 2023-2026 appeared first on D66 Enschede.

Nieuwsbrief 6 november 2022

D66 D66 Enschede 06-11-2022 20:42

Opvang asielzoekers

Veel mensen zijn het erover eens dat we een probleem hebben rondom het opvangen van asielzoekers. De laatste maanden sliepen honderden mensen op straat en er is een groot en schrijnend tekort aan opvangplekken. Buiten incidentele noodopvang en verplichte opvang van statushouders vangen wij in Enschede geen asielzoekers op. Wij willen graag dat Enschede deel van de oplossing wordt in plaats van alleen meepraten over het probleem. We hebben daarom het initiatief genomen om vier andere partijen te benaderen en gezamenlijk een open brief te schrijven waarin we het college opgeroepen hebben om structureel 500 asielzoekers op te vangen verdeeld over kleine(re) locaties in de stad. De brief hebben we daarna omgezet tot een motie die wij mochten verdedigen tijdens de raadsvergadering. Uiteindelijk stemde 17 raadsleden voor, en 19 tegen. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald, maar is er wel uitgebreid aandacht geweest voor het probleem. Hopelijk ontstaat er in de toekomst nog een gelegenheid voor.

WOZ-waarde woningen

Begin oktober ontving een paar duizend huiseigenaren een brief op de mat van GBTwente met het verzoek of ze foto’s van 11 ruimtes van de binnenkant van hun woning wilden aanleveren, zodat GBTwente de WOZ waarde van hun huis beter kon beoordelen. Wij waren enorm verbaasd over deze vraag, want daarmee maak je een grote inbreuk in de persoonlijke leefomgeving van mensen. Wij vroegen ons ook sterk af of dit zomaar mocht. Omdat de deadline voor het aanleveren van de foto’s snel naderde hebben wij samen met de PVV een spoeddebat aangevraagd. Veel inwoners waren niet te spreken over het verzoek van GBTwente en ook de meeste andere gemeenteraadsfracties stonden achter ons. Tijdens het debat hebben wij een motie gemaakt en deze verdedigd. Die is met een overgrote meerderheid (12 van de 13 partijen) aangenomen in de raad. De pilot is daarmee direct stopgezet, en inwoners die al foto’s van hun woning hadden opgestuurd mogen een verzoek indienen om de foto’s te laten vernietigen. Wij zijn erg blij en opgelucht met deze uitkomst.

The post Nieuwsbrief 6 november 2022 appeared first on D66 Enschede.

Sportparkenclustering vraagt om regie en daadkracht

D66 D66 Enschede 04-11-2022 16:03

Sportparkenclustering vraagt om regie en daadkracht
Doel van de sportparkenclustering

Bij de oprichting van Sportaal in 2016 kreeg zij de opdracht mee om 100.000 euro te bezuinigen op de jaarlijkse exploitatie van sportvelden en accommodaties. In 2019 is deze taakstelling opgehoogd tot een structurele besparingsopgaven van 300.000 euro per jaar. De doelstelling: het efficiënter benutten van accommodaties, de levensvatbaarheid van de sportclubs te verhogen en het terugbrengen van het aantal sportparken.Om dit doel te bereiken heeft de gemeente besloten tot sluiting van een vijftal sportparken. Om dit mogelijk te maken zullen verenigingen die daar nu gevestigd zijn moeten verhuizen of fuseren. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht op een drietal MFSA / sportclusters die momenteel in ontwikkeling zijn, te weten op Diekman Oost, MFSA zuid (op de locatie van nu Victoria ’28) en MFSA Oost in Glanerbrug.Wat D66 betreft is sportparkenclustering nog altijd een goed plan om duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties te realiseren. Enschede heeft met haar 23 voetbalverenigingen een te groot aantal voetbalverenigingen. Vergelijkbare gemeenten hebben gemiddeld 10 verenigingen minder. Daarnaast zien we een landelijke trend waarbij het aantal leden van sportverenigingen afnemen en de daar bijkomende problematiek van het vinden van genoeg vrijwilligers. Door sportparken te clusteren en verenigingen te fuseren ontstaan weer verenigingen die kunnen kijken naar de toekomst en minder bezig zijn met overleven.

De huidige stand van zaken

Een groot deel van de verenigingen is dus inmiddels al enkele jaren bezig met een mogelijke verhuizing, maar voor enkele verenigingen geldt dat ze al vanaf 2016 hier mee bezig zijn. En het is ook een hele puzzel. In het huidige plan moeten sommige verenigingen wel 3 keer verhuizen voordat ze op hun nieuwe definitieve plek zitten. Daar komt bij dat vorige week duidelijk is geworden dat een cruciaal stukje van de puzzel, de ontwikkeling van MFSA Zuid, vast is komen te zitten en zeer waarschijnlijk “on hold” worden gezet.Het is dan ook niet verbazingwekkend dat wanneer je nu spreekt met deze verenigingen zij allemaal hetzelfde zeggen: er is onvrede over de communicatie, de voortgang is te langzaam en er is te weinig daadkracht vanuit de gemeente. Met als gevolg dat er voor de verenigingen geen helder tijdpad is en dat de gemeente haar financiële plannen niet op tijd haalt. Ook de gevolgen op de ene plek als gevolg van vertraging op de andere zijn niet inzichtelijk. Voortdurend worden door de vertragingen dingen onbereikbaar die eerder realistisch leken.

Gevolgen

Inmiddels beginnen de gevolgen voor de verenigingen duidelijk merkbaar te worden. Door de jarenlange onzekerheid zijn accommodaties al jarenlang niet of minimaal onderhouden, maken clubs geen toekomstplannen voor hun huidige locatie en kunnen zij hun leden geen zekerheid geven over de toekomst. Wij vinden dat zorgelijke ontwikkelingen.Ook financieel gezien maakt D66 zich zorgen. De afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd in het verduurzamen van de sportfaciliteiten, waardoor de energiekosten nu de pan uit rijzen. Ook de bouw van nieuwe accommodaties worden door de stijging in bouwkosten en stijgende rentes zo langzamerhand onmogelijk. Dat geldt niet alleen voor financiële middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld, maar ook voor de verenigingen zelf.Zij moeten namelijk, door het gebrek aan onderhoud, inefficiënte reparaties doen, omdat de staat inmiddels zo slecht is dat zij niet anders kunnen dan ook hier geld in te steken. Zonder te weten of ze er nog drie maanden of enkele jaren kunnen blijven.

Hoe nu verder?

Zoals hierboven reeds aangegeven vindt D66 sportparkenclustering nog altijd een goed plan om duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties te realiseren.Dat deze opgave complex is zal ook niemand ontkennen. Ga er maar aan staan: 23 verenigingen met elk hun eigen wensen, eisen en historie. En hoewel verenigingen vaak mee willen werken aan de plannen vanuit de gemeente, nemen wij het hen ook niet kwalijk dat ze zich na al die jaren inmiddels moegestreden voelen.Het “on hold” zetten van de plannen voor de MFSA Zuid heeft, opnieuw, grote gevolgen voor de voortgang. Dit is namelijk een cruciale dominosteen in het geheel. De wethouder zal dan ook op zeer korte termijn terug naar de raad komen. En hoewel de wethouder al heeft aangegeven dat hij meer regie naar zichzelf moet toetrekken, vragen wij onszelf af waarom dat inzicht meerdere jaren nodig heeft om in te dalen.Wij hopen dat het de wethouder lukt. Maar kijkende hoe het de afgelopen vier jaar is gelopen, geeft ons dat weinig vertrouwen voor de toekomst. Want deze opgave vraagt, schreeuwt zelfs inmiddels, om daadkracht en regie vanuit de gemeente. De brief die op zeer korte termijn vanuit het college komt over de ontwikkelingen omtrent MFSA Zuid zullen wij gaan agenderen. Het wordt tijd dat de raad de regie meer naar zich toe gaat trekken.

The post Sportparkenclustering vraagt om regie en daadkracht appeared first on D66 Enschede.

Leden kiezen nieuw afdelingsbestuur, nemen afscheid van Eva Schaaij en Gerrit Muller

SP SP Enschede 28-10-2022 13:42

Op donderdag 27 oktober heeft SP Enschede een algemene ledenvergadering gehad. Het was de eerste fysieke ALV na een aantal digitale bijeenkomsten. De laatste fysieke ALV was twee jaar geleden, toen de vorige bestuursverkiezing plaatsvond.

Op de agenda van 27 oktober stond naast de bestuursverkiezing ook het jaarverslag van het afgelopen jaar en het jaarplan (wat onze plannen voor het komende jaar zijn).

Van twee bestuursleden namen we afscheid. Van Eva Schaaij die afscheid nam als voorzitter van de afdeling. Zij had na de gemeenteraadsverkiezingen te kennen gegeven dat de combinatie van functies (werk, SP afgevaardigde in de Provinciale Staten en voorzitter) haar zwaar viel.

Het andere bestuurslid was Gerrit Muller. Hij gaat de komende tijd wat meer van Europa bekijken. Gerrit maakte zich verdienstelijk bij de coördinatie van de actie en de inrichting van ons nieuwe Honk.

We zijn Eva en Gerrit veel dank verschuldigd voor wat zij voor de afdeling hebben gedaan.

Er is een nieuw bestuur van 7 mensen dat in de startblokken staat om aan de slag te gaan met de SP energiecampagne en de volkspetitie in Enschede. Naast de zittende leden Joke Faas, Piet van Ek, Michiel van Staaveren en Jacques Gerard (organisatiesecretaris) maken nu Samuel Michon (afdelingsvoorzitter), Karel van der Leij, en Lenie de Jong-Helleman deel uit van het bestuur.

 

https://enschede.sp.nl/nieuws/2022/10/leden-kiezen-nieuw-afdelingsbestuur-nemen-afscheid-van-eva-schaaij-en-gerrit-muller
Jacques Gerard met Eva Schaaij

 

https://enschede.sp.nl/nieuws/2022/10/leden-kiezen-nieuw-afdelingsbestuur-nemen-afscheid-van-eva-schaaij-en-gerrit-muller
Jacques Gerard met Gerrit Muller 

SP Enschede is jarig!

SP SP Enschede 22-10-2022 17:36

De Socialistische Partij is in 1972 opgericht en bestaat vandaag 50 jaar! De afdeling Enschede bestaat ook al sinds 1972. Om ons jubileum te vieren hebben we vandaag op de zaterdagmarkt gebakjes uitgedeeld. Natuurlijk met onze SP-tomaat er op!

Volgende week vrijdag 28 oktober vieren we verder, kom je ook? Dan hebben we een bijeenkomst met SP Tweede Kamerlid Bart van Kent, over het nationaliseren van onze energie. De bijeenkomst is in het Vestzaktheater om 19.30 uur. Geef je hier op.

https://enschede.sp.nl/nieuws/2022/10/sp-enschede-is-jarig

De energierekening moet omlaag

SP SP Enschede 19-10-2022 14:30

Kom naar de bijeenkomst 28 oktober in Enschede. Samen met SP Tweede Kamerlid Bart van Kent bespreken we hoe we onze energie weer zelf organiseren en hoe we de Volkspetitie een succes maken in Enschede, zodat we de energierekening kunnen verlagen.

Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Maar omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders. Kom daarom naar de bijeenkomst!

Meld je hier aan: https://kostenomlaag.sp.nl/enschede

Datum: Vrijdag 28 oktober Aanvang: 19.30 uur Locatie: Vestzaktheater, Walstraat 35, Enschede Met: SP Tweede Kamerlid Bart van Kent

Veiligheid, gelijkwaardigheid en respect

ChristenUnie ChristenUnie Enschede 10-10-2022 17:37

Vandaag is her Regenboogakkoord van COC Twente/Achterhoek gepresenteerd. De ChristenUnie in Enschede steunt een groot en belangrijk deel van de voorstellen daarin voor het bevorderen van acceptatie van LHBTI+. Dat is voor ons principieel, want ieder mens is door dezelfde God gemaakt en geliefd. In onze stad moet iedereen op veiligheid, gelijkwaardigheid en respect kunnen rekenen. Dat is voor LHBT+ niet altijd vanzelfsprekend helaas. Als je een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht, kun je bijvoorbeeld niet altijd ongestoord hand in hand door onze stad lopen. Daar moeten we tegen opstaan. Zodat jongeren zich in Enschede vrij en veilig voelen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien, ook als ze LHBT+ zijn.  

Toch ondertekenen we het akkoord vandaag niet, omdat we niet achter een aantal voorstellen staan. Bijvoorbeeld het voorstel dat de gemeente zich moet bemoeien met wat scholen over LHBT+ onderwijzen. Er zijn al duidelijke wettelijke regels hierover, de Onderwijsinspectie houdt daar toezicht op. We vinden dat vanwege de vrijheid van onderwijs gemeenten zich niet met de inhoud van het onderwijs moeten bemoeien. Daarnaast hebben we er moeite mee dat het akkoord financieel steun vraagt voor de organisaties die het akkoord hebben opgesteld en voor activiteiten van deze organisaties. We zijn er niet voor dat met akkoorden buiten de gemeenteraad en de begrotingsbehandeling om te beslissen. 

Hoe we ons wel willen inzetten voor veiligheid, gelijkwaardigheid en respect voor LHBT+ hebben we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de Regenboogstemwijzer met de kiezers gedeeld. 

Coalitieakkoord: samen trots op Enschede

ChristenUnie ChristenUnie Enschede 10-10-2022 07:11

https://enschede.christenunie.nl/k/n10023/news/view/1425787/43676/CU26A.jpgDe ChristenUnie Enschede heeft samen met Burgerbelangen Enschede, de PvdA en de VVD een coalitieakkoord gesloten: samen trots op Enschede. We zijn dankbaar dat er veel herkenbare ChristenUnie-punten terug te zien zijn.

De afgelopen maanden is de ChristenUnie Enschede druk geweest met de coalitie onderhandelingen.We hebben ons aan het begin afgevraagd of we deel moesten worden van een coalitie. Bereiken wemeer in de coalitie dan in de oppositie? Kunnen we dat aan als 2-mans fractie? Hoe kijken we terugop de vorige periode.

Er was een goed gesprek voor nodig om tot de conclusie te komen dat we meer kunnen bereiken inde coalitie. De vervolgvraag was of wij nodig waren voor een coalitie, en of het ons gegund werd. Naeen aantal gesprekken met de verkenners (in)formateurs, kwam er een advies om met BBE, VVD,PvdA en ChristenUnie in gesprek te gaan. Graag delen we u de punten die u vanuit de ChristenUnieterug kunt zien.

Wat hebben we met elkaar afgesproken:

Geen gokreclames in de openbare ruimte Focus op jeugd en gezin blijft Kansengelijkheid/ talentontwikkeling op alle niveaus, en een gouden handen akkoordworden verder ingevuld We zetten meer in op preventie en sluiten aan bij het landelijk preventie akkoord. Geen lachgas en drugs in de openbare ruimte, met daaraan gekoppeld aanbod van voorhulpverlening Minder aanbod van zorgaanbieders Evaluatie van de wijkteams We gaan ons inzetten om complexe scheidingen te voorkomen, beter voor de ouders envooral voor de kinderen. Er wordt verder gewerkt aan het bestrijden van eenzaamheid via de netwerkorganisatiesamen1Enschede Er wordt op korte termijn een debat gevoerd over vergrijzing. Winternachtopvang gaat open van 1 oktober tot 1 mei en niet alleen als het onder de 2graden is De huishoudelijke hulp wordt in uren per week geïndiceerd We zetten in om het huisartsen tekort te dringen We gaan meer vanuit de wijk organiseren, en het stadsdeelgewijs werken verder doorontwikkelen We voeren het groen ambitieplan en de fietsvisie uit, daarnaast ook de mobilitietsvisie. We voeren de vastgestelde energie visie uit Visie op begraafplaatsen, waarbij we de mogelijkheid gaan bieden op gemeentelijkebegraafplaatsen voor eeuwige grafrust. Daarnaast brengen we de kosten van cremeren enbegraven meer in balans Er komt een commissie landelijk gebied Meer aandacht voor circulaire economie Er komt geen wijziging op de koopzondag, de zondagochtend blijven de winkels dicht. We zetten verder in op energie besparing In Noord wordt er gewerkt aan een wijkverkeersplan, als de effecten daarvan bekend zijn enhet niet voldoende zou hebben geholpen, wordt er onderzoek gedaan naar een eventueleNoordelijke ontsluiting voor Enschede Noord en het kennispark. Hulp en begeleiding bij huiselijk geweld en mensenhandel Meer voorlichting tegen verslavingen Meer handhaving, 4 stadsdeelboa’s  Haalbaarheidsonderzoek schreurserve Aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, mantelzorg budget wordt daadwerkelijk aanmantelzorgondersteuning besteed Zondagsmorgenrust en op christelijke feestdagen Gouden handen akkoord 

Er zijn ook een aantal onderwerpen waar wij zelf niet direct voor gekozen zouden hebben, maar ineen coalitie is het een kwestie van gunnen en gegund worden.

We investeren 1 maal in het zwembad in Glanerbrug, maar doen geen bijdrage in deexploitatie Het eerste uur in de parkeergarage wordt gratis door de week, alleen als je binnen een uurweer vertrokken bent, De ChristenUnie had dit bedrag liever geïnvesteerd in beterefietsvoorzieningen. De ruimte om kosteloos te kunnen storten wordt verhoogd naar 300 kg. Daarnaast wordt ergekeken of het mogelijk is om grofvuil aan huis op te halen. Vanwege het kostenaspect enhet niet verder beperken van de afvalstromen had dit niet onze voorkeur. Het stopzetten van de bed bad brood is natuurlijk ook slikken, toch vinden we dat voor delaatste 4 bewoners het mogelijk moet zijn dat er binnen een jaar een definitieve oplossinggevonden moet worden. De afspraak is dat zij niet op straat belanden.

We hebben ons best gedaan u een samenvatting te geven van wat er is afgesproken, er staat nogveel meer in het coalitieprogramma. U kunt het hele programma lezen op de website van de gemeente Enschede: https://www.enschede.nl/coalitieakkoord-2022-2026

Naar onze mening hebben we een akkoord kunnen sluiten waar herkenbare punten van deChristenUnie te zien zijn. Dit werd gedeeld door de aanwezigen op de ledenvergadering. We zijndankbaar dat we met die steun op pad kunnen, daarbij bidden wij om Gods zegen en leiding voor dekomende vier jaar. Bidt u met ons mee?

Fractie ChristenUnie Enschede