Nieuws van politieke partijen in Friesland inzichtelijk

2395 documenten

Ruime meerderheid Provinciale Staten steunt motie SP, PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân over ziekenhuizen

SP SP Friesland 28-09-2023 10:53

Bij de Provinciale Statenvergadering op 27 september 2023 diende de SP, met mede-indieners PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân, een motie in over de mogelijke sluiting binnen tien jaar van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Dit besluit wordt genomen door de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis.

De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven over de gevolgen die de sluiting van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en de Tjongerschans in Heerenveen kan hebben voor de regio. Hanneke Goede, fractievoorzitter van de provinciale SP, licht namens de partijen toe: “Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. In Sneek worden miljoenen gestoken in de nieuwbouw en verduurzaming van het operatiecomplex en in Heerenveen in de nieuwbouw van de Centrale Sterilisatieafdeling, waarmee dit ziekenhuis stelt klaar te zijn voor de toekomst. Om dan een nieuw ziekenhuis in Joure te bouwen zou pure kapitaalvernietiging zijn.”

De partijen verzoeken in de motie dat het college zich maximaal in moet zetten voor zeggenschap vanuit de regio (gemeenten, provincie en inwoners) wanneer het over ziekenhuizen gaat, zoals nu in Sneek en Heerenveen. Een groot deel van de inwoners vanuit de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân zullen bij een ziekenhuis in Joure een langere reistijd krijgen en vanuit gemeenten zullen meer mensen gebruik moeten maken van het WMO-vervoer.

Hanneke Goede: “Hoe wenselijk is dit voor de inwoners en de gemeenten? Ondanks dat we als provincie niet mee kunnen beslissen om de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen te behouden, vinden wij het wel belangrijk om mee te kunnen praten over de toekomstplannen. Toen de eerste plannen bekend werden gemaakt, werd eigenlijk al duidelijk dat een ziekenhuis in Joure het voorliggende plan is. De provincie is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid binnen de provincie en voor zowel het OV als de wegen zal er bij ons worden aangeklopt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben veel partijen aangegeven dat bereikbare zorg en een leefbaar platteland prioriteit hebben.”

In haar antwoord gaf Gedeputeerde Femke Wiersma aan positief tegen de motie aan te kijken. Zowel het college als de Commissaris van de Koning zijn bereid hun inspanning te leveren in deze kwestie. Bij de stemming bleek een ruime meerderheid van Provinciale Staten de mening van de indieners te delen; de motie werd aangenomen met 38 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Hobbelen en bobbelen op de straten in Dokkum

CDA CDA Friesland 21-09-2023 15:56

Dokkum - Het CDA Noardeast-Fryslân heeft het college gevraagd een aantal onveilige verkeerssituaties aan te pakken. Ten eerste de oversteek bij de fietsbrug bij de Harddraversdijk. Fietsers van en naar deze Hegedyksterbrêge moeten hier met gevaar voor eigen leven oversteken want ze krijgen met regelmaat geen voorrang terwijl ze dat wél hebben. Men moet flink in de remmen en dat heeft al tot valpartijen geleid. Het CDA wil ook dat het college maatregelen treft bij de kruising Bronlaan. Het fietspad langs de Strobosserweg eindigt bij de Bronlaan waar fietsers vervolgens schuin moeten oversteken. Ze hebben geen voorrang terwijl ze dat wel hebben bij de 5 andere kruisingen op de Strobosserweg. Dat is onduidelijk en onveilig. Het CDA vindt daarom dat er iets aan gedaan moet worden. Tot slot heeft het CDA vragen gesteld over de bestrating op een aantal plekken in Dokkum. Bij de aanleg van glasvezel en ander grondwerk zijn straten opengebroken maar zijn naderhand in de gauwigheid en soms slordig herstraat. Voor fietser is het ongemakkelijk hobbelen en bobbelen door de straten. In het bijzonder vraagt het CDA aandacht voor de fietspaden langs de Woudweg maar ook het fietspad tussen Dokkum en Ternaard. Dit fietspad is in slechte staat. Over het hele traject zitten hobbels en gaten. Voor fietsers, maar ook voor mensen met scootmobiels, is dit erg vervelend. Het kan bovendien leiden tot ongelukken. Het CDA vindt dat in onze mooie gemeente de basis op orde moet zijn. En dat betekent onder andere goede fietspaden en goed onderhoud van straten.

Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag

SP SP Friesland 18-09-2023 11:08

Op zondag 17 september 2023 organiseerde de landelijke SP het Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag. Vanuit de hele provincie Fryslân stapten mensen in Leeuwarden en Heerenveen op de bus richting Den Haag. Met nog een korte tussenstop in Emmeloord reden we door regenachtig weer naar Den Haag. Vanwege de protesten op de A4 door Extinction Rebellion reden we via Wassenaar Den Haag in. Er was een grote politiemacht op de been bij de protestacties die er in Den Haag deze dag zouden zijn. Bij Extinction Rebellion waar we langsreden richting het Koekamp was zelfs de ME.

Ook voor ons Prinsjesdagprotest was dit zo, voor mij een reden om even een praatje met een van de agenten te maken. Vanwege de acties in Den Haag zijn heel veel wijkagenten uit hun wijk gehaald om te assisteren en alleen spoedeisende hulp zou beantwoord worden. Bezuinigingen op alles in Nederland en ook de politie heeft daar heel veel last van.

Zo’n 1500 mensen hadden zich op het Koekamp verzameld. Die hebben geluisterd naar de plannen van de SP voor de komende jaren. Plannen die ook in ons verkiezingsprogramma te lezen zijn. De zorgkosten moeten omlaag, de boodschappen moeten goedkoper, de energie moet weer in eigen handen en het Openbaar Vervoer moet weer betaalbaar en bereikbaar zijn. Dat waren punten die onder anderen voorbij kwamen. Lillian Marijnissen ging in gesprek met verschillende mensen over wonen, zorg en energie. In Limburg en Noord Brabant zit de SP in de coalitie en daar werken ze met plannen om de energie in provinciale handen te krijgen, zodat deze betaalbaar wordt voor iedereen.

De voorzitter van de PvdA uit België, Raoul Hedebouw, was ook aanwezig en vertelde de mensen hoe erg hij altijd onder de indruk was van de SP in Nederland. Wat een goede manier om politiek te bedrijven, de mensen erbij betrekken door langs de deuren te gaan, democratischer kan het niet. In België slaat dit erg goed aan, de PvdA is dan ook een grote partij in België. Raoul Hedebouw vuurde ons dan ook aan om door te gaan met ons goede werk.

De protestmars was indrukwekkend. Heel veel mensen liepen er mee. Jongeren liepen met een eigen spandoek en heel indrukwekkend zelfs ouderen met een rollator liepen ondanks dat ze slecht ter been waren mee in de mars. Mijn stappenteller gaf ruim 6000 stappen aan dus petje af voor al die ouderen die hun stem lieten horen. Rond half vijf werd de terugreis aangevangen iedereen was moe, tevreden en voldaan. Wij hebben onze stem laten horen. Op naar een eerlijker samenleving, die voor iedereen betaalbaar is en waar niemand wordt uitgesloten.

It lokale lûd fan it CDA Noardeast-Fryslân

CDA CDA Friesland 17-09-2023 16:05

Noardeast-Fryslân - Over een paar maanden is het zover. Landelijke verkiezingen. Aan beloftes zoals altijd geen gebrek. Vertrouwen herwinnen, nieuwe bestuurscultuur, meer bestaanszekerheid, een beter klimaat en grip op asiel. Ondertussen neemt het vertrouwen in de overheid en politici verder af. En dat is niet vreemd. We zien dat beloften niet worden nagekomen, crises die niet worden opgelost en politici ruziënd over straat rollebollen. Polarisatie in de samenleving en in de Tweede Kamer. Het CDA wil dat fatsoen en normen en waarden weer terugkeren. Dat is goed. Volksvertegenwoordigers hebben een voorbeeldfunctie. Ons gedrag doet ertoe. De fractieleden Geertje Schoorstra, Lieuwe Sytsma, Dirk Kooistra en Hayo Halbersma van CDA Noardeast-Fryslân zijn overtuigd van het CDA verhaal. Het verhaal van vertrouwen in mensen die niet op zichzelf of voor zichzelf leven. Dat we met elkaar bouwen aan een sterke mienksip. Dat de overheid ondersteunt, stimuleert en ruimte schept waar onze inwoners met elkaar initiatieven nemen om de mienskip te versterken. Dat we omzien naar elkaar, niemand buiten de boot mag vallen. En dat we samen passen op ons unieke stikje Fryslân dat we door willen geven aan onze kinderen. Dat is het CDA-verhaal. Zo staan we in het leven. En zo wil de fractie in onze gemeente werken aan onderwerpen als energietransitie, armoede-aanpak en woningbouw en willen we steun geven aan al die initiatieven van ondernemers en inwoners. Het CDA Noardeast-Fryslân staat midden tussen de mensen. Midden in Dokkum en de 52 dorpen en midden yn de mienskip. In het midden hoef je niet te schreeuwen, te provoceren of te polariseren om gehoord te worden. “Dat is net ús styl!”, aldus fractievoorzitter Geertje Schoorstra. Onze lokale CDA fractie weet wat er speelt in de gemeente of heeft daar en luisterend oor voor. We wonen er immers zelf. We gaan voor het lokale lûd. En bij dat lokale lûd past een eigen nieuw lokaal logo en een nieuwe eigen website.

Werkbezoek van Provinciale Statenleden aan Hegewiersterfjild

SP SP Friesland 16-09-2023 10:52

Vrijdag 15 september 2023 zijn we als SP mee geweest op werkbezoek. De bestemming was het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Met subsidie van de Provincie Friesland en het afstaan van een aantal weiden door boeren, kwam Natuurmonumenten in actie om het gebied zo aan te passen dat weidevogels er een goed broedgebied in zagen. Met plasdras en voldoende waterpartijen werd het een veilig gebied waar de afgelopen jaren een duidelijke groei is te zien in de aantallen broedvogels. Om dit te goed te monitoren tellen vrijwilligers elk jaar de broedparen en soorten vogels die Hegewiersterfjild gebruiken om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Tijdens ons bezoek waren er verschillende vogels en eenden te spotten. De bergeend, de kievit, de grutto, de tureluur, de aalscholver en een negental lepelaars waren in het gebied aanwezig en er zat nog van alles verstopt tussen het riet. Niet gespot dus. Maar gelukkig de camera mee en een paar foto’s kunnen maken van wat er te zien was.

We hebben een rondje door het gebied gemaakt onderwijl werden we bijgepraat door Natuurmonumenten. Het was een onvergetelijke ervaring en een leerzaam moment waar we nog lang naar terug kijken.

Introductiebezoek Waddenfonds

SP SP Friesland 16-09-2023 10:41

We hadden het druk op vrijdagmiddag 15 september jongstleden. Na de wandeling door weidevogelgebied het Hegewiersterfjild zakten we af naar Harlingen. In de Willemshaven lag een boot klaar om ons over de Waddenzee te varen, terwijl we onderweg werden bijgepraat over het Waddenfonds.

Het was een prachtig gezicht om vanaf de boot Harlingen uit te varen langs al die driemasters en vissersschepen.

Aalscholvers zaten op de pier met uitgestrekte vleugels te zonnen en te drogen. Veel te zien en heel veel om op de foto te zetten.

Maar het werk moet gedaan worden en eenmaal uit de haven werden we uitgenodigd om de kajuit in te komen om bijgepraat te worden over wat er allemaal met subsidie gebeurt in de Waddenzee. Hiervoor had het Waddenfonds deze tocht georganiseerd en verschillende instanties uitgenodigd.

Het Waddenfonds wordt gesubsidieerd door de Provincies Friesland, Noord Holland en Groningen. Met het geld wat het Waddenfonds krijgt, wordt integrale gebiedsontwikkeling in het Waddengebied gesubsidieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kweken van zeegras, wat op het punt stond volledig te verdwijnen in de Waddenzee.

Ook wordt er gewerkt aan een manier om de Waddeneilanden zelfvoorzienend te maken wat betreft de zoetwateropslag. Dit gebeurt door zoet water bovenop zoutwater op te slaan. Zoet water is zwaarder dan zout water en drukt het zoute water dieper weg waardoor er meer ruimte ontstaat om zoet water vast te houden. Verder is er nog een bedrijf wat plastic uit de Waddenzee vist en dit plastic een tweede leven geeft in stoeptegels, dakpannen en paaltjes. Zomaar een paar voorbeelden die er zijn. Het weer was prachtig het water lekker vlak en naast een hele leerzame middag hebben we ook een beetje kunnen genieten van onze vaartocht over de prachtige Waddenzee.    

Werkbezoek Provinciale Staten aan Thialf

SP SP Friesland 14-09-2023 12:19

Woensdag 13 september 2023 is een introductiedag voor de Provinciale Staten. Vandaag brengen we op locatie een werkbezoek brengen aan Thialf, de schaatstempel van Nederland. Rond half twee vertrekken we per touringcar naar Heerenveen. Bij aankomst worden we verwelkomd door de interim directeur Minne Dolstra. Na een kop koffie of thee en een stuk Friese oranjekoek, krijgen we een rondleiding door  het ijsstadion.

Terwijl we over het binnenterrein van de ijsbaan lopen zien we de Nederlandse shorttrackploeg zich verzamelen voor een training op het middenterrein waar een shorttrackbaan is aangelegd. Op de 400 meter baan rijdt een Poolse schaatsploeg trainingsrondjes.  Schaatscoryfee Carl Verheijen staat langs de kant een en ander te bekijken.

Na de rondleiding volgt er een clinic curling voor enthousiaste Statenleden. Helaas zat er geen natuurtalent bij, kreeg iedereen na afloop te horen. 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd het reilen en zeilen van Thialf besproken aan de hand van vijf presentaties. De laatste controle van de zonnepanelen, de stand van zaken van de energiehub en de verantwoordelijkheid die je hebt als aandeelhouder. De provincie is voor twee derde aandeelhouder en de gemeente Heerenveen voor een derde. In dit geval zijn beide aandeelhouders daardoor eigenaar van Thialf. Doel voor nu is om uit de rode cijfers te komen en Thialf een gezond bedrijf te maken. Een bedrijf dat kan vernieuwen en kan verbreden zonder daarvoor steeds te hoeven aankloppen voor extra geld bij de aandeelhouders.

De laatste keuring van de zonnepanelen was goed, nu is het wachten op groen licht om ze ook echt in gebruik te kunnen nemen, samen met de energiehub die er is gekomen dankzij het geld uit Den Haag. Zodra er zelf energie opgewekt wordt, is het grootste kostenplaatje (de energiekosten) beter te beheersen en ben je niet afhankelijk van de prijs van de dag, maar kan je stroom inkopen op goedkopere momenten en opslaan in de energiehub. En wordt er extra stroom opgewekt, dan kan dat weer doorverkocht worden aan bedrijven in de buurt van Thialf. Alle vragen werden beantwoord en na een leerzame middag gingen we ervaring en kennis rijker weer terug naar het Provinciehuis.

Motie SP over vervuiling door PFAS aangenomen in Provinciale Staten

SP SP Friesland 12-07-2023 14:23

Op 12 juli 2023 heeft de SP, met mede-indieners GrienLinks en de Partij voor de Dieren, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de storting van met PFAS vervuilde baggerspecie in zandwinputten in Fryslân. De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven omtrent de opslag van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. PFAS is een chemische stof die bijzonder moeilijk uit het water en de bodem te verwijderen is, en het heeft schadelijke effecten op zowel natuur als gezondheid.

De provincie Fryslân investeert jaarlijks miljoenen euro's in het schoonhouden van ons water, onze natuur en onze voedselvoorziening. Het is dan ook logisch dat de SP stelt dat extra vervuiling ons alleen maar meer geld gaat kosten. Bovendien staat ons landelijk gebied al onder grote druk en moet iedere extra vervuiling worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat het Rijk stopt met het storten van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten.

Ondanks het feit dat Gedeputeerde Douwe Hoogland de motie ontraadde, is deze toch aangenomen met een overtuigende meerderheid van 31 tegen 9 stemmen. Daarmee is er een duidelijk signaal afgegeven richting het Rijk: de provincie Fryslân neemt haar verantwoordelijkheid serieus als het gaat om het beschermen van ons milieu en onze gezondheid.

De consequentie van deze aangenomen motie betekent dat de provincie Fryslân actief zal pleiten bij het Rijk om te stoppen met het storten van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. Door deze oproep kan de provincie invloed uitoefenen op het beleid dat landelijk wordt gevoerd op het gebied van PFAS-vervuiling. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, aangezien PFAS een hardnekkig en moeilijk te bestrijden probleem is.

Dit initiatief van de SP bewijst dat politieke samenwerking en vastberadenheid kunnen leiden tot concrete resultaten. De gezamenlijke inzet van verschillende partijen heeft geleid tot een krachtig signaal en een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. Het is van groot belang dat de provincie Fryslân blijft acteren als voorvechter van een gezond en schoon milieu, en blijft strijden tegen vervuiling in al haar vormen.  Het is te hopen dat het Rijk gehoor geeft aan de oproep vanuit Fryslân en stappen onderneemt om de storting van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten te stoppen. Zo kunnen we werken aan een schonere en gezondere leefomgeving, zowel voor onszelf als voor toekomstige generaties.

Natuurdoelanalyses (NDA’s)

SP SP Friesland 10-07-2023 13:17

De SP Statenfractie Fryslân is blij met de Natuurdoelanalyses (NDA’s) omdat niet alleen de stikstof bepaalt hoe de staat van een natuurgebied zich ontwikkelt Dat is afhankelijk van meer factoren, zoals droogte of recreatie. De regering gaat er in haar beleid van uit dat het al dan niet overschrijden van de stikstofneerslag (Kritische Depositiewaarde, KDW) in een natuurgebied bepalend is voor de staat van dit natuurgebied. Hoewel een overdaad aan stikstofdepositie invloed heeft op de vegetatie en een risico vormt voor het voortbestaan van sommige plantensoorten in die gebieden, is dit een risico te midden van vele andere risico’s. De staat van een natuurgebied kun je niet alleen afmeten aan een teveel aan stikstof (KDW’s). Daarvoor zijn veel meer factoren van invloed. Goed natuurbeleid bestaat uit het afwegen van risico’s en maatregelen.

Als we ons alleen richten op stikstofdepositie en niet op de daadwerkelijke staat van dat natuurgebied, zal alleen het terugbrengen van de stikstofdepositie niet leiden tot het resultaat dat we willen bereiken. Stikstofdepositie kan prima gebruikt worden als richtlijn, maar moet niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel moet zijn: een natuurgebied dat in evenwicht is en een goede biodiversiteit heeft. 

De regering zegt dat ze stuurt op natuurinclusieve en circulaire landbouw van kleine agrarische bedrijven die werken in harmonie met natuur als uitweg uit deze stikstofcrisis. In het stikstofbeleid wordt er echter niet op deze doelen gestuurd, maar alleen op de uitkomsten van een rekenmodel dat we bedacht hebben om de stikstofdepositie te meten. En we krijgen waarop we sturen: een stikstofdepositie die gebaseerd is op een wiskundig rekenmodel en niet op de werkelijkheid.

Er zijn wel veel aanwijzingen dat dit beleid juist leidt tot wat de regering zegt niet te willen. Want als je kijkt naar de niet werkende innovaties om de stikstofdepositie terug te dringen, zullen de mega ligboxstallen met slecht werkende  luchtwassers en niet werkende mestscheiders blijven bestaan en zal de kleine (biologische) boerderij met koeien in de wei verdwijnen!

Natuurbeheer is altijd een afstemming tussen allerlei belangen. Het veranderende karakter van de natuur. De altijd veranderende omgevingsomstandigheden zoals weer en klimaat. De veranderende gewoontes en voorkeuren van de Nederlandse inwoners. De toename van de bevolking. De aanwezigheid van natuurlijke voor- en nadelen voor bepaald terreingebruik. De invloed op de economie en toegankelijkheid. Dit en nog veel meer moet continu worden meegewogen bij het beheer van agrarische en niet-agrarische natuur. Dit zijn keuzes die je niet zou moeten maken als je alleen kijkt naar een juridisch kader en een strikt wiskundig rekenmodel. Dit is alleen mogelijk door vakkundig beheer, dat niet alleen steunt op cijfers, metingen, wiskunde en wetmatigheden, maar ook op intuïtie, instinct, kennis en ervaring van echt betrokken vakmensen en bestuurders. Deze belangenafweging wordt nu achterwege gelaten. De toekomst van onze landbouw, de inrichting van ons landschap, de manier waarop we de prioriteiten stellen en middelen verdelen in het natuurbeheer zijn nauwelijks het gevolg van een op een langetermijnvisie gebaseerde afweging. Veel meer is het een toevallig gevolg van een wiskundig rekenmodel dat rekening houdt met maar één factor, stikstof! Op deze manier krijgen we niet de landbouw, het landschap en de natuur die de regering zegt te willen. In feite komt het erop neer dat Nederland op deze manier juist niet bestuurd wordt.

De Europese regelgeving waar Nederland zich op zegt te baseren, stelt geen eisen op het gebied van stikstofdepositie, maar stelt slechts dat de staat van instandhouding van een natuurgebied niet mag verslechteren. De stikstofdepositie (KDW) kan hierbij een hulpmiddel zijn, maar er staat nergens geschreven, dat stikstofdepositie het doel op zich moet zijn.

Het beleid moet gericht zijn op het doel dat we willen bereiken. Als er een politieke keuze is gemaakt om dat doel te bereiken, dan dient het beleid ook gericht te zijn op dit doel. Wie bijvoorbeeld streeft naar circulaire landbouw, moet ook beleid maken dat zich richt op circulaire landbouw. Wie minder fijnstof wil, moet beleid maken om fijnstof aan te pakken. Wie een lagere veedichtheid wil, moet zoeken  naar manieren waarop landbouw, voedselvoorziening, natuur en leefomgeving in evenwicht met elkaar kunnen bestaan. Daarbij is de weg van geleidelijkheid effectiever dan een rigoureuze en omvangrijke herinrichting van het platteland. Vooruitgang wordt vaak sneller behaald door maatwerk, dan met zeer specifieke en hoge technische ingrepen die niet het resultaat geven dat op de tekentafel is beloofd. Goed landbouw- en natuurbeleid steunt meer op de ervaring en de intuïtie van de vakman, dan op de schijnbaar allesomvattende berekeningen van de wiskundige of de tunnelvisie van activisten. Goed landbouw- en natuurbeleid moet, kortom, niet gebaseerd zijn op onrealistische romantiek, maar op  realisme. Wie de grootte van de boerenbedrijven wil beperken, moet hier rechtstreeks beleid op maken en moet zorgen voor een normaal verdienmodel voor kleine bedrijven. De kans dat door het huidige stikstofbeleid de doelstellingen worden bereikt is beperkt. De kans dat ons land zich ontwikkelt op een manier die we niet willen, met bio-industrie en megastallen, is veel groter.

Wie effectief natuurbeleid wil hebben, en streeft naar een landbouw en een voedselvoorziening in harmonie met de natuur en de omgeving, moet uitgaan van de realiteit. De realiteit is dat belangen tegenstrijdig kunnen zijn. De realiteit is dat de natuur zich niet laat sturen. De realiteit is dat er een open Europese mark bestaat. De realiteit is dat Nederland een zeer dichtbevolkt land is en alleen maar dichtbevolkter wordt. De realiteit is dat alleen die agrarische bedrijven overleven die een normaal verdienmodel hebben. De realiteit is dat een goed natuurbeleid van zoveel factoren afhangt, dat het niet vanachter het bureau eenduidig, wiskundig en met de kalender kan worden berekend.

Uitgaand van die realiteit moet gezocht worden naar manieren waarop landbouw, voedselvoorziening, natuur, toerisme, energieopwekking, huizenbouw en leefomgeving in harmonie met elkaar kunnen bestaan.

Zie Natuurdoelanalyses voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden | Fryslan voor de Fryske NDA's.