Nieuws van politieke partijen in Friesland inzichtelijk

2235 documenten

Verzilting in de polder en de bestrijding van het groene beton

PvdA PvdA Friesland 13-02-2020 14:33

FOTOREPORTAGE – Vrijdag waren Statenleden Hetty Janssen en Jan Walrecht samen met Douwe Hoogland (Gedeputeerde), William Moorlag (Tweede Kamerlid), Henni van Asten en Annelies Stolp (beiden PvdA Wetterskip) op bezoek bij PvdA Terschelling. In de polder van het eiland kwamen we met de raadsleden van PvdA-Terschelling bijeen om samen in de Gèskieker in Kinnum te beginnen aan een werkbezoek dat in het teken stond van de biodiversiteit op Terschelling. Arie Doeksen was hier om uitleg te geven over de terugloop in het aantal weidevogels. Hij noemde verschillende oorzaken waarom met name het aantal kievits en grutto’s in de polder van Terschelling afnemen: lichtvervuiling door het voetbalveld, grasetende ganzen en boeren die net iets te vroeg maaien.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/provinciale-staten/verzilting-in-de-polder-en-het-groene-beton/Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula Maar als belangrijkste oorzaak noemde Doeksen de verzilting van de bodem door de droge zomers. De weidevogels komen daardoor lastig aan voedsel.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/provinciale-staten/verzilting-in-de-polder-en-het-groene-beton/Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula Bioloog Piet Zumkehr heeft voor het project Polderpracht in opdracht van de Vogelbescherming gekeken naar de biodiversiteit en kruidenrijkdom in de polder. Ook deze is afgenomen door de verzilting. Het grondwater dat naar boven komt, is steeds vaker zout. De bovenste laag grond is door de droogte niet langer nat genoeg om het kwel tegen te houden.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/provinciale-staten/verzilting-in-de-polder-en-het-groene-beton/Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula In de polder lieten Zumkehr en Doeksen ons zien wat de gevolgen zijn. “De weilanden zijn eigenlijk zilte graslanden geworden”, stelde Zumkehr. Doeksen wees erop dat het riet vroeger om het jaar aan één kant werd verwijderd. Nu blijft het riet aan twee kanten groeien. Daardoor wordt het land aantrekkelijker voor ganzen en ongeschikt voor weidevogels.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/provinciale-staten/verzilting-in-de-polder-en-het-groene-beton/Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula Na de tour door de polder vertelde boswachter Remi Hougee over de watercrassula. Dit waterplantje wordt ook wel het ‘groene beton’ genoemd, omdat alle andere flora en fauna verdwijnt wanneer deze plant begint met groeien.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/provinciale-staten/verzilting-in-de-polder-en-het-groene-beton/Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula Hij nam ons mee naar Midsland aan Zee, waar de watercrassulla wordt bestreden. Dat gebeurt door het gebied af te graven en de grond te vervangen. Dat is duur, maar de enige methode die werkt.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/provinciale-staten/verzilting-in-de-polder-en-het-groene-beton/Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula Het bestrijden van de plant is ontzettend lastig, doordat de zaadjes zich makkelijk verspreiden via schoenzolen of vogelpootjes. Kamerlid William Moorlag heeft daarom toegezegd zich bij de minister van landbouw sterk te maken voor het bestrijden van de plant.

Het bericht Verzilting in de polder en de bestrijding van het groene beton verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Sluit de zuidelijke zeevaartroute boven de Wadden af

PvdA PvdA Friesland 12-02-2020 18:26

Nu er weer containers van een schip zijn gevallen in de buurt van de Waddeneilanden, vindt de PvdA Fryslân dat de zuidelijke scheepvaartroute afgesloten moet worden. “Na de containerramp met MSC Zoë is deze week opnieuw gebleken dat deze route niet veilig gebruikt kan worden. Dit keer ging het om melkpoeder en karton, maar wat als er gevaarlijke stoffen in zee waren gevallen?”, zegt Jaap Stalenburg. De PvdA roept  Gedeputeerde Staten daarom op om er bij het kabinet op aan te dringen zich tijdens het IMO-overleg sterk te maken voor het afsluiten van deze route, in ieder geval bij extreme weersomstandigheden.

Kustwacht

De Kustwacht heeft dit weekend grotere schepen geadviseerd om de zuidelijke scheepvaartroute tijdens de storm niet te gebruiken. “Dat advies is door zeker een schip genegeerd. Daarnaast is gisteren gebleken dat kleinere containerschepen als de OOCL Rauma evengoed een gevaar kunnen vormen voor het Waddengebied.” De Kustwacht kan op dit moment alleen grotere schepen adviseren om de route te vermijden, maar dat is niet voldoende om het Waddengebied te beschermen. De PvdA verzoekt Gedeputeerde Staten daarom ook om het kabinet te laten onderzoeken of de bevoegdheden van de Kustwacht verruimd kunnen worden.

Het bericht Sluit de zuidelijke zeevaartroute boven de Wadden af verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Fracties SP en D66 vragen door over windturbines

SP SP D66 Friesland 05-02-2020 15:37

Naar aanleiding van het antwoord op eerder gestelde vragen hebben de Statenfracties van SP en D66 opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het toestaan van windturbines. Eerdere beantwoording was zo algemeen en nietszeggend dat er kritischer doorgevraagd is. Veel gemeentes voelen zich beknot door de afspraken die de coalitie gemaakt heeft over het toestaan van met name molens van 15 meter ashoogte.  De beide fracties willen vooral graag  weten of de gedeputeerde hier ook op gaat anticiperen. Helemaal omdat het College nogal gericht is op draagvlak en initiatieven “van onderop”.

Door de oppervlakkige antwoorden voelen de partijen zich niet serieus genomen.  Zo was bijvoorbeeld een vraag: “Wat is voor u de afweging geweest om molens van 15 meter alleen voor (eigen) agrarisch gebruik toe te staan?” Geantwoord werd: “… dat de beleidsruimte voor het plaatsen van 15 meter windturbines het voor agrarische bedrijven mogelijk maakt om op een duurzame manier in de energiebehoefte te voorzien.” Afwegingen werden niet genoemd en er werd niet ingegaan op mogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven, dus de vraag is niet beantwoord.

Ook blijkt het toestaan van 100 meter hoge molens op basis van de dorpsmolen in Reduzum te zijn, “omdat deze rendabel is”. Helaas voor de andere dorpen maakt Reduzum nog gebruik van een oudere (SDE)subsidieregeling waar nieuwe initiatieven niet voor in aanmerking komen.

De Fracties van D66 en de SP verwachten dat op basis van de nieuwe, scherper gestelde vragen er wel een echte antwoorden komen. Romke de Jong (D66): ”As de mienskip witte lit dat sy graach wynturbines brûke wol, dan moatte wy dêr as polityk ek foar iepen stean. Dát is wat draachflak is.” Hanneke Goede (SP): “Het is vreemd dat agrariërs beperkt worden in het plaatsen van windturbines als zij al zonnepanelen hebben, terwijl die beperking niet geldt als zij eerst windturbines plaatsen en daarna zonnepanelen. Dat mag de gedeputeerde weleens uitleggen.”

 

Marketing 11Fountains blijft te onhelder

PvdA PvdA Friesland 04-02-2020 16:13

De PvdA vindt dat de marketing voor 11Fountains nog steeds niet helder geregeld is. Daarom heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil duidelijkheid over de status van de afspraken rondom onderhoud en marketing. “Als PvdA voelen wij ons erg betrokken bij dit project. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de fonteinen de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat toeristen ze weten te vinden. En dat ze in goede staat blijven.”, zegt Jaap Stalenburg. “Kletterdei 2020 (de opening van het toeristenseizoen) nadert, maar het is onduidelijk welke partij op dit moment verantwoordelijk is voor de marketing van de fonteinen.”

Onderhoud

Het is nu ook niet duidelijk wat de status is van de afspraken over het onderhoud van de elf fonteinen. “De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de fonteinen, maar het is onduidelijk of de intentieverklaring tussen de provincie en gemeenten inmiddels is ondertekend”, aldus Stalenburg. “We vinden het belangrijk dat het onderhoud van de fonteinen goed geregeld is. We blijven de ontwikkelingen daarom volgen, zoals we in het verleden ook gedaan hebben.”

Het bericht Marketing 11Fountains blijft te onhelder verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Verhuurdersheffing

SP SP Friesland 04-02-2020 11:33

Op 30 oktober 2019 hebben de FNP, GrienLinks, 50PLUS en SP in Fryslân een motie ingediend over de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. In die motie werd het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om bij het Rijk aan te dringen op het volledig afschaffen van deze heffing. Ook werd gevraagd dit af te stemmen met de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) en de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW). 

De SP is zeer te spreken over de wijze waarop GS uitvoering hebben gegeven aan deze motie. GS hebben een goed onderbouwd verhaal waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld: “Corporatiebezit bedraagt ca. 30 % van het totale Friese woningbezit. Samen met de VFG en de VFW zijn wij van mening dat de woningcorporaties in de transitie van de Friese woningvoorraad een essentiële rol spelen. Door afdracht van de verhuurdersheffing aan het Rijk, kunnen corporaties in Fryslan jaarlijks ruim 40 miljoen minder investeren in de woningvoorraad.” Een ander sterk punt: “Wat volgens ons nog meer reden is om de verhuurdersheffing eens goed tegen het licht te houden is een berekening van het Ministerie van Financiën van 13 november jl. over de vergelijking van de lasten van woningen van woningcorporaties en van particuliere beleggers. Hieruit blijkt dat de verhuurdersheffing de woningcorporaties onevenredig treft, wanneer vergeleken wordt met andere beleggers. En dat terwijl de woningcorporaties hun opbrengsten weer inzetten ter verbetering van hun woningbezit, terwijl beleggers de winst naar eigen goeddunken kunnen gebruiken. Wat de vergelijking nog verder scheef trekt is het feit dat beleggers woningen boven de huursubsidie grens verhuren, wat voor woningcorporaties niet mogelijk is.”

Voor geïnteresseerden is de volledige brief bijgevoegd.

Op 17 januari 2020 is het antwoord van het ministerie binnengekomen (zie bijlage). Daarin worden maatregelen aangegeven die enige verlichting bieden voor de corporaties en worden er onderzoeken verricht waar de Tweede Kamer mogelijk actie op kan ondernemen. De heffing gaat – zoals te verwachten viel - niet van tafel. Toch is het goed dat Fryslân dit bij de regering heeft aangekaart.

Bijlagen:   - brief GS Fryslân d.d. 06-12-2019

                 - brief minister Milieu en Wonen d.d. 14-01-2020

schaderegeling kleine gasvelden

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren Friesland 04-02-2020 09:27

Samen met GrienLinks, FNP en Partij voor de dieren heeft Statenlid Hanneke Goede schriftelijke vragen gesteld over de schaderegeling kleine gasvelden: In de Friese gemeenschap is al langere tijd grote onrust over plannen voor nieuwe, meer of langere gaswinning vanuit de in totaal 68 Friese gasvelden. Centraal geluid in dit brede verzet zijn de zorgen over veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling. Zowel de provincie, als Friese gemeenten als inwoners dringen al lange tijd aan op een goede regeling. In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning is in 2016 de Tweede Kamer opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als gevolg van gas- en zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland. Eind vorig jaar nam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar jaarvergadering een motie aan waarin zij pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. Ook topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte vorig jaar voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in andere provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse activiteiten tegelijk plaatsvinden. In adviezen over gaswinning haalt de Provincie dit ook vaak aan. Inmiddels ligt er een voorstel van de Minister waarin die omgekeerde bewijslast niet is opgenomen. Dit voorstel wordt op 6 februari 2020 in de Tweede Kamer behandeld. In berichten in de Friese media lijkt het als of het college zich neerlegt bij de voorgestelde regeling waarin de omkering van de bewijslast niet is opgenomen.

De vragen: 1. Onderschrijft het college het standpunt zoals verwoord in op het congres van de VNG aangenomen motie ten aanzien van de omkering van de bewijslast voor mijnbouwschade? 2. Is het college met ons van mening dat de schaderegeling voor het grote gasveld in Groningen op dezelfde uitgangspunten gebaseerd moet zijn als de regeling die geldt voor kleine gasvelden, Zo nee, welke motieven liggen er aan te grondslag om in te kunnen stemmen met verschillende regelingen voor grote en kleine gasvelden? 3. Uit onderzoeken blijkt dat ook bij kleine gasvelden de kans op aardbevingen aanwezig is. Kunt u aangeven vanaf welke aardbevingskracht schade aan huizen kan optreden en hoe groot de kans is dat dergelijke bevingen bij de Friese gasvelden op zullen treden. 4. Kunt u per gasveld aangeven hoe groot het college de kans acht dat schade aan huizen en andere bouwwerken zal optreden? 5. De input voor de modellen waarmee de risico’s worden bepaald is veelal afkomstig van de aanvrager van de vergunningen. Er worden regelmatig twijfels geuit aan de objectiviteit en betrouwbaarheid van deze informatie. Kunt u aangeven of, en zo ja, hoe deze informatie onafhankelijk wordt getoetst en de betrouwbaarheid van de gegevens wordt geverifieerd? 6. Vergunninghouders zijn de afgelopen jaren regelmatig op de vingers getikt omdat de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. Kan het college actie ondernemen om dergelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen? Is het college bereid om bij het Staatstoezicht op de Mijnen aan te dringen op verscherpte inspecties en een adequate naleving van de vergunningsvoorwaarden? 7. Via Omrop Fryslân hebben wij gedeputeerde Hoogland afgelopen vrijdag horen zeggen zich voorlopig neer te leggen bij de voorgestelde schaderegeling voor de kleine gasvelden. Dit verbaast ons, want het voorstel is niet waar uitdrukkelijk om is gevraagd. Onderschrijft het college deze uitspraken en waarom wordt hierbij afgeweken van de eerdere voorstellen? 8. Wat heeft u gedaan om in aanloop naar het voorstel dat a.s. donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld het standpunt van de Provincie Fryslân klip en klaar duidelijk te maken, namelijk de uitdrukkelijke wens voor opname van omgekeerde bewijslast? 9. Bent u bereid voor donderdag 6 februari 2020 aan de Tweede Kamer duidelijk te maken dat de provincie Fryslân niet kan instemmen met het ontbreken van de bepalingen ten aanzien van de omgekeerde bewijslast?  GrienLinks Jochem Knol FNP Wopke Veenstra SP Hanneke Goede PvdD Rinie van der Zanden

Fryslan tegen CETA

SP SP Friesland 03-02-2020 09:52

Video of De drie redenen waarom wij CETA afwijzen.
De Statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet tijdig uitvoeren van een aangenomen motie. Op 30 oktober j.l. stemden Provinciale Staten voor een motie om bij Kabinet, Tweede Kamer en IPO de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag onder de aandacht te brengen en de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gaan met het CETA verdrag in de huidige vorm.

Toen de fractie navraag deed bij de ambtelijke dienst over de uitvoering van de motie, welke meestal actief richting de Staten wordt gecommuniceerd, bleek dat de motie niet was uitgevoerd. Oorspronkelijk was het debat in de Tweede Kamer hierover in december 2019; dit is verschoven naar 10 februari 2020. Fractievoorzitter Michiel Schier vraagt het College van Gedeputeerde Staten of zij de motie alsnog en met spoed willen uitvoeren: “Het kan niet zo zijn dat een uitspraak van PS wordt genegeerd. Wij hebben deze motie juist ingediend vanwege de actualiteit en de urgentie van het onderwerp. Provinciale Staten moeten er van uit kunnen gaan dat hun uitspraken tijdig en correct worden afgehandeld.”

PvdA wil opheldering over laagvliegroutes

PvdA PvdA Friesland 30-01-2020 12:08

De PvdA Fryslân wil duidelijkheid over de plannen die het ministerie van Defensie heeft met de laagvliegroute boven Fryslân. Dat er plannen zijn om deze route weer in gebruik te nemen, is de Provinciale Staten pas duidelijk geworden nadat de provincie heeft gevraagd om deze route te laten vervallen. “Dat is pijnlijk’’, vindt Statenlid Edou Hamstra. “Dit besluit wordt genomen door het Rijk, maar zij informeren ons hier niet over. Nog steeds lopen wij in de Provinciale Staten met veel vragen rond. Hoe vaak zal er gevlogen worden? Naar welke alternatieven wordt gekeken?  Welke gevolgen heeft dit voor bewoners en welke maatregelen moeten wij eventueel nog treffen? De route ligt boven Natura 2000 en stiltegebieden, dus welke gevolgen heeft de stikstofdepositie en het geluid van een F-35 boven deze gebieden?” Ondertussen laat  het ministerie weten bezig te zijn met de aanvraag voor een vergunning om deze route te kunnen gebruiken. “Wij zijn trots op de vliegbasis, maar deze volgorde lijkt ons de omgekeerde wereld”.

Kamervragen

Vanuit de Tweede Kamerfractie PvdA worden nu Kamervragen gesteld om hier antwoord op te krijgen. “Daar zijn we blij mee, want nu worden we geïnformeerd door de Staatssecretaris. Friezen hebben recht op duidelijkheid over wat er door onze lucht vliegt.”

 

Het bericht PvdA wil opheldering over laagvliegroutes verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Stop met de voorbereidingen zoutwinning onder de Waddenzee

PvdA PvdA Friesland 30-01-2020 10:39

De PvdA Fryslân wil dat de voorbereidende activiteiten van mijnbouwbedrijf ESCO voor de zoutwinning onder de Waddenzee worden stilgelegd. De monitoring van de effecten van de zoutwinning moet eerst 100% betrouwbaar zijn. Uit het rapport ‘Zoutwinning Waddenzee’ van de onafhankelijke Auditcommissie blijkt dat dit nu niet het geval is. Fractievoorzitter Hetty Janssen maakt zich grote zorgen door dit rapport. “Het is onacceptabel om bij zoutwinning niet te weten welke gevolgen dit heeft voor het Waddengebied. Het gaat hier om Werelderfgoed, we moeten uitermate voorzichtig omgaan met de bodem, de natuur en de unieke vogelsoorten die hier leven.” Zij roept Gedeputeerde Staten daarom op om zich bij minister Wiebes sterk te maken de activiteiten van ESCO stop te zetten, tot het moment dat de noodzakelijke betrouwbaarheid van de monitoring 100% is.

Bodemdaling

“We lezen daarnaast in het nieuwsbericht van de Waddenvereniging dat zoutwinning onder de Waddenzee leidt tot aanzienlijke bodemdaling onder de Ballastplaat en dat het de ESCO nog niet gelukt is om te meten hoe hoog de bodem daar nu ligt. Dan is dus geen enkel zicht op de omvang van de schade die de zoutwinning aan dit Werelderfgoed toebrengt”, zegt Janssen. Daarnaast is het “hand aan de kraan”-principe, waarbij ESCO de gevolgen monitort en de zoutwinning direct beperkt of stopt bij schade aan de natuur, nu niet mogelijk. “Je kunt immers niet op tijd stoppen als je niet goed weet wat je aan het doen bent. Het is dan ook goed dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA vragen heeft ingediend naar aanleiding van het rapport en dit bericht.” Hierin roepen zij op om de voorbereidende activiteiten te stoppen wanneer er risico is op schade aan dit gebied. De PvdA Fryslân roept Gedeputeerde Staten op zich hier ook sterk voor te maken.

Het bericht Stop met de voorbereidingen zoutwinning onder de Waddenzee verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Support de amateurkunst

PvdA PvdA Friesland 27-01-2020 16:28

De PvdA wil dat de amateurkunst kan rekenen op de plek en support die het verdient. “Amateurkunst gaat over cultuur maken en meemaken. In dorpen, steden, wijken. Met koperblazers, theatermakers, zangers in een koor. Jong en oud, dat hun eigen talent vindt, verbindt en verder brengt.” PvdA Fryslân wil de zekerheid dat het amateurkunstveld kan rekenen op dezelfde steun als voorheen. Daarom deed Statenlid Anne Zijlstra tijdens de bespreking van de cultuurnota ‘Nij Podium’ een voorstel om ervoor te zorgen dat het voorzieningenniveau voor deze clubs hetzelfde blijft. Omdat Nij Podium werkt met nieuwe kaders, staat in het voorstel dat amateurkunstveld bij een aanvraag terecht kan bij de provincie voor ondersteuning om er zeker van te zijn dat zij aan deze kaders voldoen. Het voorstel is vorige week tijdens de Provinciale Staten aangenomen.

Jonge makers

De PvdA Fryslân wil daarnaast dat semi-professionele gezelschappen en kleine vrijwilligersmusea – net als de amateurkunst – door ambtenaren worden meegenomen in de kansen en kaders van de nota. Daarnaast willen we meer aandacht voor Jonge makers. “Jonge makers willen graag hun talenten inzetten in Fryslân, maar niet door een ondergrens zakken als het gaat om zekerheid van bestaan.” De PvdA steunt daarom het voorstel voor een regeling waarbij zij twee jaar ondersteund worden zodat zij hun talenten in cultureel ondernemerschap kunnen ontwikkelen.

Toonaangevende exposities

Grote publiekstrekkers als De Reuzen en toonaangevende exposities van het Fries museum zijn gemaakt met en voor Friezen en vertellen een verhaal over Fryslân. Ze zorgen voor veel toerisme en geven daarmee een bost aan de Friese economie. We willen zowel die toegankelijke en Friese publiekstrekkers als die economische groei. Daarom steunen we het voorstel om te verkennen of hiervoor geld beschikbaar is.

Het bericht Support de amateurkunst verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.