Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4067 documenten

Samen voor ons 'allemansland' | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 17-09-2019 00:00

We moeten het samen doen. Dat schrijft Renée Bouwman in de rubriek Raadspraat van weekblad De Brug in een pleidooi voor een schonere wereld.

Onze aarde is voor 72 procent bedekt met water en de rest is land. Het land is verdeeld in 196 onafhankelijke staten (landen), die we van elkaar scheiden door grenzen. Zo is duidelijk bij wie de verantwoordelijk voor dat land ligt. Voor de zee is dat anders. De zee is in feite 'niemandsland'. Zij is niet in het bezit van een land en valt niet direct onder iemands verantwoordelijkheid.

Rechten Een regeling die getroffen is voor bescherming en rechten op zee, is het VN-zeerechtverdrag. Daarin is besloten, dat landen die grenzen aan een deel van de zee de verantwoordelijkheid hebben over een gebied van 22,22 km zee vanuit de kust. Meer niet. Dus de rest van al dat water op de aarde is van niemand.

Voedsel Van niemand, dus van ons allen? Ja, volgens GroenLinks wel. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de aarde. We leven er allemaal op en we leven allemaal van wat de natuur ons geeft. En de zee voorziet ons niet alleen van voedsel, maar absorbeert ook CO2 en werkt verkoelend voor de aarde. Het is dus erg belangrijk dat we de oceanen gezond en in balans houden.

Plastic Gelukkig hebben onze keuzes in het leven daar grote invloed op. De manier waarop we nu leven heeft negatieve gevolgen. In bijvoorbeeld de wegwerpmaatschappij die we hebben, gaat veel plastic dat maar één keer gebruikt wordt om. Per jaar belandt 8 miljoen ton van dit plastic afval in rivieren en uiteindelijk in de oceanen. Dat kost miljoenen dieren het leven.

Het plastic dat in de zeeën terechtkomt, verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die steeds giftiger worden. Al die kleine stukjes plastic in het water veranderen de zee in een plastic soep. Samen kunnen dit aan pakken.

Cleanup Day Met 7,53 miljard mensen op de aarde kunnen we wat betekenen voor dit 'allemansland'. Daarom is het op 21 september World Cleanup day waarop 156 landen de wereld schoner gaan maken. En in Kampen gaan we dat ook doen. GroenLinks is op 21 september van 10.00 uur tot 12.00 uur in de natuurspeelplaats om grijpers en vuilniszakken uit te delen. Samen maken we onze gemeente schoon van zwerfafval. Iedereen is welkom om mee te doen.

We moeten het samen doen. En dat geldt voor heel veel keuzes in onze gemeente. De gemeente heeft nu te maken met een fors bezuinigingsvraagstuk. We gaan over de keuzes die daarin gemaakt moeten worden ook graag met u in gesprek. Op 17 september bent u van harte welkom (19.30 uur de Engelenbergschool, Engelenbergstraat 1) om met ons mee te denken.

Vragen CDA fractie PAS-uitspraak

CDA CDA Kampen 16-09-2019 17:56

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering op 6 september 2019 heeft de CDA-fractie bij monde van Hardy Wellenberg vragen gesteld over de bezwaren die de werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben gemaakt tegen de bouw van recreatiewoningen op het recreatiepark Roggebot. Beide organisaties hebben aangegeven niet met de ontwikkelaar en de gemeente in overleg te willen en door te willen procederen tot aan de Raad van State, met een beroep op de uitspraken die er zijn gedaan over de PAS-regeling (programma aanpak stikstof). Op de vraag hoe het college aan kijkt tegen de houding van beide organisaties en de kans van slagen van hun bezwaren in deze kwestie, antwoordde wethouder Holtland dat beide organisaties er zelf voor kunnen kiezen om hierover niet in overleg te gaan met de gemeente en de ontwikkelaar en in plaats daarvan de gang naar de (hoogste) bestuursrechter te maken. Hoewel hij deze houding betreurt, valt daar van de zijde van de gemeente niets tegenin te brengen. Op de vraag of de uitspraak inzake de PAS-regeling ook nog gevolgen heeft voor de bouwplannen die de gemeente op overige locaties heeft, gaf de wethouder een soortgelijk antwoord. Op dit moment valt nog niet in te schatten of en zo ja, welke bezwaren er op basis van de PAS-uitspraak zullen worden gemaakt tegen overige bouwplannen van de gemeente en wat de kans van slagen van dergelijke procedures is.

De ChristenUnie vraagt om een plekje voor kinderen geboren en overleden voor de 24e week van de zwangerschap.

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 16-09-2019 09:48

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1279451/631962/20190616_170528.jpgIn de afgelopen weken werd onze aandacht gevraagd voor een heel kwetsbaar onderwerp. Ouders van kinderen die overleden zijn voor de 24e week van zwangerschap, hebben een sterke behoefte aan een tastbare plek om hun kindje te kunnen herdenken en het verlies en verdriet op een waardige manier te kunnen verwerken.Een tastbare plek zou voor deze ouders een belangrijke erkenning zijn voor het verdriet dat zij ervaren, en van het bestaan van hun kindje.

 Deze behoefte zien we ook terug in het groeiende initiatief van wereldlichtjesdag. Maar ook in de sinds begin 2019 verkregen mogelijkheid voor ouders om levenloos geboren kinderen te registreren in het basisregister personen (BRP). Veel ouders maken hiervan gebruik.

Ontbreken van wettelijke regelsWij hebben vernomen dat wettelijke regels omtrent begraven betrekking hebben op te vroeg geboren kinderen vanaf de 24e week van zwangerschap. En dat er geen wettelijke regels zouden zijn vastgesteld omtrent begraven van te vroeg geboren kinderen voor de 24e week van de zwangerschap. Wij hoorden dan ook dat deze ouders vanwege het ontbreken van een mogelijke herdenkingsplek, zich soms genoodzaakt voelen om op zoek te gaan naar alternatieve begraaf- en herdenkingsplekken, zoals begraven in eigen tuin of ergens anders. Ook bestaat de mogelijkheid tot het kopen van een kindergraf, maar dat is gezien de financiële consequenties niet voor iedereen weggelegd. Dat vinden wij een bezwaar. Door de mogelijkheid van een begraaf- en/of herdenkingsplaats binnen onze gemeente zou deze leegte voor ouders kunnen worden ingevuld.

Begraaf- en herdenkingsplekDe ChristenUnie heeft het college concreet gevraagd naar de mogelijkheid om ruimte op een begraafplaats te creëren waar ook deze kinderen kunnen worden begraven en/of herdacht.

LZ, MW

Kampen Plastic Vrij

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 14-09-2019 12:57

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1279440/631962/.jpgWe gaan het proberen. Kampen plastic vrij te maken.Iedereen doet het en iedereen weet het; we verbruiken te veel plastic. Plastic gebruiken we elke dag en het veroorzaakt rommel. Er is veel nuttig plastic maar zeker ook heel veel niet nuttig plastic en daar moeten we van af. Hoe minder plastic we gebruiken hoe beter. We willen als ChristenUnie radicaal inzetten op Kampen Plastic Vrij.Hoe kan dat? Kunnen we zonder plastic door het leven?

We denken het zeker, maar we moeten daar wel wat voor doen.Producten gebruiken die de plek van plastic innemen. Dus duurzame tassen of papieren tassen, verpakkingsvrije winkels stimuleren, ons met elkaar bewust maken van de lagere kosten als er geen plastic wordt gebruikt. Elkaar stimuleren, goede intenties aanspreken en we moeten met elkaar volhouden. Discipline aan de dag brengen. Samen kunnen we het; een stad waarbij we geen plastic meer gebruiken waardoor de industrie minder gaat produceren er minder ‘opwarming’ plaatsvindt en u als burgers meer geld overhoudt in de portemonnee.

IllusieHet lijkt een illusie, wellicht een utopie en enorm ambitieus maar liever dat dan geen ambities te hebben en alles te laten bij het oude omdat het een ‘te groot’ probleem is. Utopieën geven een voorstelling van een gewenste samenleving. Niet slechts een voorstelling in grote lijnen, maar tot in de kleinste details. In de utopie, een plastic vrije samenleving, staat het sociale geheel centraal, niet het individu. Utopieën impliceren ook een radicale breuk met het bestaande, een geheel nieuw begin. En dat is de opzet. Een nieuw begin zonder plastic. Hoewel utopieën altijd idealen omvatten, is naar onze mening dit ideaal, een samenleving zonder plastic, niet een utopie. Vandaar wat we ervoor willen gaan. Het zal niet makkelijk worden maar het heeft een geweldig resultaat. Europa, Brussel, heeft het al gezegd. We moeten van het plastic af. Er zijn moties, convenanten, wetten aangenomen om het gedrag van burgers te veranderen met betrekking tot het gebruik van niet nuttig/onnuttig plastic. We moeten willen leven in een samenleving, een gemeente waarbij we werken aan het verminderen van het gebruik van plastic. Om maar een voorbeeld te noemen. In 2025 wil de Lidl het plasticverbruik met minimaal 20% hebben verminderd. Waarom alleen bij de Lidl en ook niet gewoon bij ons, als inwoners!! Ik pleit dan ook voor het gebruik van minder plastic.

Waarom? Fiets gerust eens door Kampen, IJsselmuiden of pak even een ommetje langs de mooie kernen, en wat ziet u, naast mooie natuur; plastic. Het komt in de natuur terecht en dan komt het in de zeeën. En daar wordt de ‘Plastic Soep’ steeds groter en dat komt vervolgens terecht in het ecosysteem om een plek te vinden op onze borden en in onze lichamen. Dat moeten we niet meer willen…

Wordt vervolgd.

KvdK

ChristenUnie vraagt duidelijkheid over bruggen in Koekoek

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 13-09-2019 18:11

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1279438/631962/download.jpeg.jpg

Wethouder geeft duidelijkheid naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie: "de vervanging van 7 bruggen gaan we niet allemaal in één keer doen, maar we willen elk jaar één brug vervangen".

https://www.destentor.nl/kampen/kampen-wil-zwakke-oude-bruggen-niet-herstellen-maar-in-zeven-jaar-stuk-voor-stuk-vervangen~a200768e/

Wethouder Van der Sluis wil kwaliteit van de zorg waarborgen en overlast verminderen.

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 13-09-2019 18:07

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1279415/631962/694.jpgDe gemeenteraad heeft op 5 september ingestemd met het voorbereidingsbesluit zorgwoningen.Dit besluit loopt vooruit op de wijziging van het bestemmingsplan waarin wordt bepaald dat de bestemming van een gebouw niet zomaar kan worden gewijzigd in een zorgwoning. Deze ingrijpende maatregel is genomen omdat er een sterke toename van zorgwoningen met name in de binnenstad van Kampen wordt gesignaleerd.

Het college en de raad vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. De sterketoename van panden die in gebruik worden genomen als zorgwoning, gevenaanleiding tot twijfel over de kwaliteit van de geboden zorg en hebben eennegatief effect op de leefbaarheid van omwonenden. Daarnaast leiden de velezorgwoningen en de daarmee gepaard gaande toename van cliënten tot extradruk op het gemeentelijke zorgbudget. In juli van dit jaar heeft wethouderJan Peter van der Sluis aangekondigd dat hij maatregelen wil treffen om hetaantal zorgwoningen in te dammen. Dit voorbereidingsbesluit is daar heteerste resultaat van.

Kaf en koren
Jan Peter van der Sluis: “Met deze maatregel zetten we de voet op de rem.
Vanaf vandaag komen er geen nieuwe zorgwoningen meer bij. Onze volgende
prioriteit is dat we het kaf van het koren scheiden. Dat doen we samen met
onze ketenpartners, politie en GGD en ook met het zorgkantoor.
Zorgaanbieders die goede en effectieve zorg leveren, hebben wat mij betreft
niets te vrezen. Aanbieders waarvan de kwaliteit van zorg tekort schiet,
die kwetsbare mensen als verdienmodel zien en hen onder de belofte van zorg

doelbewust naar Kampen halen, wél.”

Eerst toestemming
De wildgroei aan zorgwoningen was tot aan vandaag niet in te dammen, omdat
met name het huidige bestemmingsplan voor de binnenstad daarin niet
voorziet. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw paraplu-bestemmingsplan, waarin
wordt vastgelegd dat het wonen in een zorgwoning niet meer zondermeer is
toegestaan. Dat betekent dat de woningen of winkelpanden niet zonder
expliciete toestemming kunnen worden ‘omgebouwd’ tot een zogenaamde
zorgwoning. Met een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ op dat nieuwe
bestemmingsplan kan de gemeente de voorgenomen beleidswijziging met
betrekking tot zorgwoningen voorbereiden. Binnen één jaar na
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit moet er een nieuw
(ontwerp)bestemmingsplan liggen waarin het nieuwe beleid is verwerkt. Tot
die tijd wordt de bestaande situatie ‘bevroren’ en kan geen medewerking

worden verleend aan aanvragen voor nieuwe zorgwoningen.

Prioriteit bij goede zorg
Voor Kampen is goede kwaliteit van zorg een belangrijk uitgangspunt, net
als de leefbaarheid voor iedereen die hier woont of werkt. De gemeente
constateerde dat er een aantal zorgelijke zorgaanbieders in de gemeente
Kampen is neergestreken. Panden worden opgekocht of gehuurd, waarin
vervolgens zorgvragers van voornamelijk buiten de gemeente Kampen worden
gehuisvest. Het gaat daarbij ook steeds vaker om cliënten met ernstige
gedragsproblematiek. Bij de gemeente en de politie zijn vele tientallen
meldingen en klachten binnengekomen van verontruste inwoners over bewoners
van zorgwoningen die zich misdragen of overlast veroorzaken voor hun
omgeving. Dat zorgt niet alleen voor wrijving en onrust bij inwoners maar
het zorgt er ook voor dat goedwillende en kwalitatief uitstekende
zorgaanbieders en hun cliënten in een kwaad daglicht komen te staan. De

goeden lijden onder de kwaden, dat is nóg een reden tot zorg.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Goede, kwalitatieve zorg is een
belangrijk gegeven voor Kampen. Juist daarom is de ongebreidelde wildgroei
aan zorgwoningen onacceptabel. De ‘zorgelijke zorgwoningen’, waarbij
geldelijk gewin het voornaamste doel lijkt, schieten als paddenstoelen uit
de grond. Er zijn veel klachten over bewoners die zich misdragen en
overlast geven. Bewoners die vooral op straat hangen en inwoners lastig
vallen krijgen blijkbaar niet de juiste zorg. Er lijkt misbruik te worden
gemaakt van onze gastvrijheid. De aanwas van nieuwe bewoners van buiten
onze gemeente legt daarnaast een enorme druk op ons gemeentelijk
zorgbudget. Wat ik ook uitermate jammer vind is dat de vele zorgaanbieders
in Kampen die fantastisch werk leveren en met hart en ziel voor hun
cliënten aan het werk zijn over een kam worden geschoren met deze
‘zorgcowboys’. Ook daarom hebben we dit bijzondere voorbereidingsbesluit
genomen.”

Supermarkten op zondag (slot….)

D66 D66 Kampen 12-09-2019 16:37

Supermarkten op zondag (slot….)

Begin juli heeft de Kamper gemeenteraad dan eindelijk besloten om de winkeltijden op zondag te verruimen. Terwijl ik zelf op vakantie was, gingen de deuren van de Kamper supermarkten voor de eerste keer op zondag ...

Dit bericht is afkomstig van D66 Kampen, dé sociaal-liberale partij in Kampen.

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over toenemend verkoop van lachgas in gemeente Kampen

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 11-09-2019 13:13

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1279395/631962/Lachgas.jpgSteeds terugkerend wordt er in de media gesproken over toenemend gebruik van lachgas. In de afgelopen weken hoorden we ook hardnekkige geruchten dat lachgas eveneens overvloedig verkocht wordt bij verschillende horecazaken in Kampen. Als ChristenUnie maken wij ons hier ernstige zorgen over, en hebben we hier al meerdere keren aandacht voor gevraagd.

Risico’s van het gebruik van lachgas:Onder andere de GGD schrijft uitvoerig over de risico’s van het gebruik van lachgas. Samengevat: het is slecht voor je brein (ontwikkeling), je longen kunnen bevriezen, een tekort aan zuurstof voor de hersenen, slechte concentratie en ga zo nog maar even door.

Aanpakken van verkoop en gebruik van lachgas:In verschillende gemeenten in Nederland worden maatregelen genomen om de verkoop en het gebruik van lachgas aan te pakken. Ook de gemeente Kampen wil het gebruik van lachgas indammen, en de gemeenteraad heeft begin 2019 unaniem ingestemd met een plan van aanpak om middelengebruik tegen te gaan. Een van de voorstellen in het plan van aanpak is om gebruik van lachgas terug te dringen. Vanwege de hardnekkige geruchten en de risico’s van het gebruik van lachgas, wil de ChristenUnie nu weten hoe de stand van zaken is ten aanzien van de aanpak van lachgas, en de concrete voornemens horen om gebruik en verkoop van lachgas tegen te gaan.

ESMW

De ChristenUnie maakte zich hard voor de Skonenvaarder

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 10-09-2019 13:36

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1279378/631962/20190908_175052.jpgKanovereniging Skonevaarder krijgt afspraken zwart op wit

Kanovereniging Skonenvaarder krijgt van de gemeente Kampen de gemaakte afspraken over de ontwikkeling van het terrein rondom de club aan de Reeveweg zwart op wit. Dat beloofde wethouder Albert Holtland maandagavond tijdens de commissievergadering ruimtelijke orde aan de commissieleden én aan de leden van de Skonenvaarder

https://www.destentor.nl/kampen/kanovereniging-skonevaarder-krijgt-afspraken-zwart-op-wit~a74ced34/

SGP-Kamerlid Bisschop op werkbezoek in Kampen

SGP SGP Kampen 09-09-2019 00:00

 

SGP-Kamerlid Bisschop op werkbezoek in KampenOp werkbezoek in Kampen heeft SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zich laten informeren over de aanpak van de problematiek rond de winkeldiefstallen door asielzoekers uit veilige landen. In het gesprek met de burgemeester, de politie, winkeliers en horeca bleek dat deze partijen samen met het COA de krachten hebben gebundeld. Ze zijn tot een succesvolle gezamenlijke aanpak gekomen. /r/7af7452d8f07b6de8ee1ddbf72e1efdd?url=http%3A%2F%2Fwww.kampen.sgp.nl%2Factueel%2Fsgp-kamerlid-bisschop-op-werkbezoek-in-kampen%2F11099&id=ea37f6dd79c73bd737898f4e6587f8b9e4547fe6Het Kamerlid noemt de aanpak van Kampen “een voorbeeld voor andere plaatsen”. Samen met de fractie van SGP-Kampen ging hij in gesprek met de burgemeester, de winkeliersvereniging en de politie. Bisschop: “Wat mij opvalt is de openheid in de samenwerking. Doordat het COA bereid is om informatie over bewoners van het AZC aan de politie te geven, kan de politie de veelplegers in beeld brengen en aanpakken. Zolang die informatie onder de pet wordt gehouden, kan dat niet.” Bij de reguliere aanpak worden overlastgevers vaak naar andere AZC’s verplaatst. Volgens Bisschop is dat een verkeerde aanpak. “Door de vele verhuisbewegingen, kan de lokale politie geen greep krijgen op veelplegers. In Kampen kennen ze ‘hun pappenheimers’ inmiddels, daardoor kun je een winkelverbod opleggen, een foto doorgeven aan de winkeliers en vervolgens handhaven. Die openheid zouden we in heel Nederland moeten geven. Ik neem deze leerpunten graag mee naar Den Haag.”