Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4225 documenten

Er komt een plekje voor kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden!

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 16-09-2020 20:28

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1319474/631962/DSC_0604b.jpgPrecies een jaar geleden werd onze aandacht gevraagd voor een heel kwetsbaar onderwerp. Ouders van kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden, hebben een sterke behoefte aan een tastbare plek om hun kindje te kunnen begraven en te herdenken. Maar er zijn geen wettelijke regels over het begraven van te vroeg geboren kinderen voor de 24e week van de zwangerschap. Ook in onze gemeentelijke verordening waren geen regels opgenomen voor foetusgrafjes. Ouders die hun kindje wilden begraven moesten een groter en dus duur graf kopen. Of, als dat financieel niet mogelijk was, gingen ouders soms op zoek naar een alternatieve begraaf- en herdenkingsplek, zoals in de tuin of in het bos.

Vragen door de ChristenUnie:ChristenUnie vond dat dit anders moest. Iedere ouder moet de mogelijkheid hebben om hun kindje, hoe vroeg in de zwangerschap ook overleden, op een waardige plek te begraven. Zo’n plek kan voor deze ouders een belangrijke erkenning zijn voor het bestaan van hun kindje, en het verdriet dat zij ervaren. Precies een jaar geleden stelden Martine Wiltjer en Lex Zweers namens de ChristenUnie vragen aan het College. De vraag was om op de begraafplaatsen in de gemeente Kampen een plekje te creëren, waar ook deze kinderen kunnen worden begraven en herdacht. Het college gaf begin 2020 aan positief te staan tegenover dit verzoek, en daarvoor ruimte op de begraafplaatsen te willen maken.

Aanpassing gemeentelijke verordening:Maar om het begraven van deze hele kleintjes mogelijk te maken, moest wel eerst de regelgeving worden aangepast. Het college heeft de raad begin september 2020 geïnformeerd over de veranderingen in de regelgeving voor de begraafplaatsen in de gemeente Kampen. Naast allerlei andere gewijzigde regels, zal op de begraafplaatsen in de gemeente Kampen nu ook concreet ruimte worden gemaakt voor foetusgraven.

Erkenning van deze kinderen:De ChristenUnie is erg blij met deze ontwikkeling. “Niet voor niets hebben we aandacht gevraagd voor dit emotionele en kwetsbare onderwerp” zegt Martine. “Hiermee wordt erkenning gegeven aan het bestaan van deze kinderen, en wordt er een plek gerealiseerd waar ouders hun kindje waardig kunnen herdenken”.

MW en LZ

Toezegging over verkeersveiligheid N307 tussen Kampen en Dronten

ChristenUnie ChristenUnie VVD Kampen 14-09-2020 13:22

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1319240/631962/N307a.jpgTussen Kampen en Dronten wordt de provinciale weg aangepast en zal de sluis bij Roggebot worden vervangen door een brug. Het doel hiervan is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Niet iedereen is overtuigd dat de situatie zal verbeteren en zelfs wordt gevreesd dat het op een aantal plaatsen onveiliger wordt.

VerkeersveiligheidHet bestemmingsplan werd besproken in de raadsvergadering van donderdag 10 september. In de periode hieraan voorafgaand waren veel zienswijzen binnengekomen. Verschillende insprekers lieten bij meerdere bijeenkomsten weten te vrezen dat de verkeersveiligheid op een aantal wegen in de omgeving van de N307 zal verslechteren. Met name bewoners van de Buitendijksweg vrezen dat het drukker wordt op de smalle weg door verkeer richting Flevoland.

Overleg met omwonendenUit de 162 bladzijden tellende reactienota staan meer voorbeelden genoemd waarom aanwonenden vrezen dat de verkeersveiligheid zal verslechteren. Dat was reden voor de ChristenUnie om het college te vragen om extra overleg met omwonenden te gaan voeren en te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Harro Pruijssen van de ChristenUnie vroeg de Wethouder om op korte termijn met omwonenden en verschillende bedrijven om tafel te gaan. Het doel zou moeten zijn om samen te bespreken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te garanderen op de wegen aansluitend op de N307. Dit kan iets opleveren maar biedt vooral het de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te zijn. De reacties bevatten namelijk veel belevingen en aannames. Samen om tafel is dan een goede investering.

Verwachtingen en brainstormDe wethouder begon zijn reactie met de woorden dat hij achter de belangen van de bewoners staat “maar we moeten geen toezeggingen doen die we niet waar kunnen maken. We hebben te maken met een project met gemeente overstijgende belangen”. Tegelijkertijd noemde wethouder Holtland tijdens zijn uitgebreide beantwoording, vele mogelijkheden om te verkeersveiligheid te verbeteren. De heer Pruijssen vroeg hem daarom om niet met zichzelf te brainstormen maar om met de bewoners om tafel deze brainstorm te doen. De wethouder antwoorde dat hij in gesprek blijft met de bewoners om verbeteringen te zoeken. Vooral legde hij de nadruk op monitoring. Na aanleg van de wegen zal het gedrag van weggebruikers worden beschouwd en bij ongewenste ontwikkelingen zal worden ingegrepen. De ChristenUnie, VVD en GL legden juist de nadruk op het vooraf bepalen van oplossingen en niet achteraf.

Toezeggingen en besluitAls met al een moeizame bespreking maar toch kwam de toezegging van de wethouder om met aanwonenden en bedrijven in overleg te blijven over de verkeersveiligheid. Het besluit dat moest worden genomen in de raadsvergadering was het vaststellen van een bestemmingsplan, dus welke bestemming komt op welk stuk grond. Het besluit ging dus niet over verkeersmaatregelen. Deze 2 hangen natuurlijk wel met elkaar samen maar staan wel los van elkaar. Je kunt een bestemmingsplan vaststellen en tegelijkertijd of daarna maatregelen nemen voor de verkeersveiligheid. Meerdere partijen bevestigden de toezegging van de wethouder om met alle partijen in gesprek te blijven zoals was gevraagd door de ChristenUnie. De uitvoering zal in het jaar 2023 klaar zijn. We blijven als ChristenUnie de ontwikkelingen goed volgen.

HP

Foto:Nieuwe situatie van de N307 / Flevoweg.bron: https://www.ijsseldeltaprogramma.nl/project/n307-roggebot-kampen/

Welke rol speelt de gemeente bij 5G en drie andere vragen over het nieuwe mobiele netwerk | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 11-09-2020 00:00

5G komt er aan en daar is niet iedereen blij mee. Veel mensen maken zich zorgen en hebben allerlei vragen. Dat komt vooral door verschillende aspecten van dit netwerk die nog onduidelijk zijn. Vandaar hier wat meer informatie aan de hand van vier vragen:

1. Wat is 5G?

5G staat voor ‘fifth generation’. Het is het opvolgende mobiele communicatie netwerk van wat we nu hebben; 4G. Het verschil met 4G is dat 5G sneller is en de verbinding betrouwbaarder is. Ook zijn apparaten die 5G gebruiken energiezuiniger en maakt het netwerk een groter scala aan toepassingen mogelijk. Het 5G-netwerk moet de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele datacommunicatie opvangen. Het huidige 4G-netwerk kan die groeiende vraag straks niet meer aan. 5G maakt gebruik van bestaande en nieuwe zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

2. Welke zorgen zijn er? Veiligheid: Omdat de Chinese fabrikant Huawei betrokken is bij de bouw van het 5G-netwerk, zijn er op nationaal en Europees niveau twijfels gerezen over de veiligheid van het netwerk. Is het gemakkelijk te infiltreren en te monitoren door kwaadwillenden? Privacy: 5G maakt het mogelijk meer apparaten aan elkaar te verbinden en op een bredere manier informatie te verzamelen en te delen. Hierdoor neemt de kans op een datalek toe. Dat brengt de privacy van het gebruik in het geding. Gezondheid: er zijn zorgen omtrent de effecten van de straling van het 5G netwerk en de hogere frequentie die 5G gebruikt. Zo zou de straling onder andere kanker kunnen veroorzaken, concentratiestoornissen, onvruchtbaarheid etc. Deze zorgen waren er echter ook bij de introductie van 3G en 4G en het gebruik van mobiele telefoons. Klik op deze link voor meer vragen over de gezondheidseffecten. Deze factsheet van de RIVM vertelt meer over 5G straling en gezondheid. Gemeentelijke rol: In juli 2019 is de nieuwe Telecommunicatiewet door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet, die voortkomt uit de Europese Telecomcode, verplicht gemeenten telecomaanbieders grotendeels te faciliteren in het uitrollen van 5G. Dit vergt een organisatorische en eventueel ook een financiële belasting voor gemeenten, waarbij niet duidelijk is hoeveel zij hierbij zelf te zeggen hebben en wie welke kosten draagt. 3. Wat is de rol van de gemeente in de uitrol van het 5G netwerk?

Er is geen specifieke wetgeving die de introductie van 5G regelt. In de Telecommunicatiewet staan wel regels voor de uitgifte van frequenties en het delen van antenne-opstelpunten. Deze wordt eind 2020 aangevuld met nieuwe Europese regels. Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het antenneconvenant. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig via een omgevingsvergunning. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G zendprotocol of het gebruik van een bepaalde antennetechniek.

4. Wat vindt GroenLinks Kampen van de uitrol van 5G in de gemeente?

Ook GroenLinks maakt zich zorgen over de onbekendheid van dit nieuwe netwerk en met name wat het effect is op de gezondheid. De invloed die de gemeente heeft moeten we ten volste benutten en we moeten actief deel blijven nemen aan het gesprek over de uitrol van 5G in de gemeente.

Tevreden zijn we met de informatie die we ontvangen hebben vanuit de gemeente. Inwoners met zorgen kunnen bij de gemeente terecht en worden geïnformeerd waar nodig. De informatie vertelt ook dat de gemeente weinig invloed heeft op de uitrol van het 5G netwerk. Die beperkte invloed benut de gemeente middels de vergunningverleningsprocudure voor grote zendmasten en via het VNG door het gesprek over 5G te volgen.

 

Groenlinks diende in de Tweede Kamer een motie in die opriep tot onderzoek naar de effecten van het 5G-netwerk op de gezondheid. Dat onderzoek is reeds afgerond en stelt dat de uitrol verder mag gaan, maar de effecten op de gezondheid nader onderzocht moeten worden. Wij blijven de ontwikkelingen op het gebied van 5G en de vorderingen omtrent de uitrol van het 5G-netwerk in onze gemeente volgen.

Kamper samenleving mag zich buigen over toekomst jaarwisseling | Kampen

GroenLinks GroenLinks D66 Kampen 11-09-2020 00:00

Er moet een nieuwe visie komen op de oud-en-nieuwviering in Kampen, daartoe besloot de gemeenteraad donderdagavond op initiatief van D66 en GroenLinks.

Vorige week werd de jaarwisseling geëvalueerd in de commissie Bestuur en Middelen. Volgens de fracties van D66 en GroenLinks is het na twee jaar experimenteren tijd duidelijkheid te geven over de toekomst van de jaarwisselingsviering in Kampen.

Beide partijen zien dat er nu geen breed gedragen toekomstbeeld is voor de viering van oud-en-nieuw in Kampen. Dit zorgt voor een jaarlijks terugkerende discussie over overlast en het behoud van tradities.

Unieke tradities

Volgens D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja hebben we unieke tradities in Kampen. ‘Als we niet werken aan draagvlak, gaan tradities als melkbusschieten op termijn verloren’ vreest Wijnja. ‘Dat zou jammer zijn, maar we moeten wel recht doen aan alle inwoners.’

Overlast beperken

‘Aan dat draagvlak moeten we echt gaan werken’, vult mede-initiatiefnemer, GroenLinks-raadslid Edwin Burgman aan. ‘GroenLinks had afgelopen jaarwisseling een meldpunt vuurwerkoverlast. Daar kwamen veel klachten binnen. De mensen die overlast ervaren voelen zich nu vaak niet gehoord. Wat ons betreft moet er meer aandacht zijn voor het beperken van die overlast.’

Veiligheid

De motie die door de gehele raad werd ondersteund vraagt de burgemeester om in 2021 met een nieuwe jaarwisselingsvisie te komen. Die visie moet er komen via een participatietraject met inwoners en maatschappelijke organisaties. In de visie moet onder meer aandacht zijn voor het behoud van tradities, veiligheid en beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren.

Het zwembad een luxe probleem?

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 10-09-2020 10:20

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1319050/631962/DSC_1629 (1).jpgRaadspraat Erik Schilder

For Sama, de documentaire van een Syrische burgerjournalist over de Syrische opstand tegen president Assad. Ze doet dit voor haar pasgeboren dochter om uit te kunnen leggen waar zij met haar man voor gevochten heeft, welke keuzes ze hebben gemaakt en om welke reden.

BevoorrechtTijdens het kijken van deze documentaire realiseerde ik mij opnieuw hoe bevoorrecht ik ben een inwoner te zijn van de gemeente Kampen. De omstandigheden in Syrië zijn afschuwelijk. De dood is de prijs die mensen moesten betalen omdat ze streden voor vrijheid. Het kijken van de documentaire hielp mij om de ‘problemen’ die wij hebben te relativeren.

Een van de ‘problemen’ in onze gemeente is het zwembad. U voelt wellicht met mij aan dat het probleem ‘het zwembad’ een luxe probleem is als je het vergelijkt met de problemen uit For Sama. Desondanks vraagt het zwembad, de Steur, wel om onze bestuurlijke aandacht.

Nieuwe realiteitHet is even wennen voor u en voor mij na jaren te hebben genoten van een prachtig zwembad met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. De recreatie die geboden werd was gerust luxe te noemen. De nieuwe realiteit is dat de recreatie mogelijkheden niet meer zo luxe zijn als in het oude zwembad. Helaas is gebleken dat het huidig zwembad exploiteren niet rendabel blijkt. Dat vraagt om nieuwe keuzes.

Zwemmen geen feestje van de eliteVoor ons als ChristenUnie zijn een drietal principes belangrijk en leidend in de keuzes die wij maken. De inwoners van Kampen moeten geen of zo min mogelijk hinder ondervinden van de perikelen die spelen rond de exploitatie van het zwembad. Ook financieel gezien moeten de kosten zo beperkt mogelijk blijven. Of dit reëel en haalbaar is zal moeten blijken. Mochten oplopende kosten onvermijdelijk zijn dan is het voor de ChristenUnie belangrijk dat wij dit aan u als inwoner kunnen uitleggen. En ja, u mag ons daar gerust naar vragen. Tot slot: zwemmen mag geen feestje worden van de elite.

Gunstigere openingstijdenVerder zetten wij ons als ChristenUnie in voor gunstigere openingstijden. Voor het zomerreces heb ik al aangegeven richting de wethouder dat het wel lijkt alsof het voor de kamper burger onmogelijk wordt gemaakt om nog recreatief te zwemmen. U betaald linksom of rechtsom zelf mee aan het zwembad. En wij vinden dan ook dat het voor elke inwoner van onze gemeente mogelijk moet zijn om op logische tijden gebruik te maken van ons zwembad.

VooruitkijkenHet was en is wellicht even wennen aan het nieuwe zwembad. Ja, ik geef toe, zo mooi als het was is het niet meer. Maar wellicht wel realistischer voor een gemeente als Kampen. Tegelijkertijd moeten we naar mijn mening ook tevreden zijn met de luxe die we alsnog hebben. Want dat is het. Een luxe die er wat mij betreft mag zijn en een goed doel dient. Nieuwe generaties groeien op en weten niet beter. Een goed moment om het oude zwembad dan ook definitief achter ons te laten en tevreden te zijn met wat we hebben. Al zijn er zaken die beter kunnen ten gunste van de inwoner van Kampen. Een paar heb ik er genoemd en daar zal de ChristenUnie zich verder voor inzetten.

CDA Kampen op bezoek bij Graansloot

CDA CDA Kampen 31-08-2020 12:42

De serie werkbezoeken van CDA Kampen is vrijdagmiddag 28 augustus vervolgd met een kijkje in de keuken bij Graansloot. Het bezoek aan Graansloot maakt deel uit van de voorbereiding van de raadsleden op de aanstaande discussie in de gemeenteraad over het revitaliseren of uitbreiden van industrieterreinen en havenfaciliteiten. Naast een aantal raads- en bestuursleden was ook wethouder Geert Meijering wederom aanwezig. De CDA’ers werden bij Graansloot ontvangen door Bert en Jelle Weever. Met hen werd onder ander gesproken over het belang van de haven voor de industriële bedrijven en het toekomstperspectief van de ondernemers binnen de gemeente Kampen. CDA Kampen brengt op vrijdag 11 september nog een bezoek aan Postuma AGF en de Habovo Groep, zodat de fractie zo goed mogelijk voorbereid is op de besluitvorming over de revitalisering en uitbreiding van industrieterreinen en havenfaciliteiten.

CDA Kampen bezoekt Van der Sluis en Liprovit

CDA CDA Kampen 27-08-2020 10:07

Vrijdagmiddag 21 augustus zijn een aantal gemeenteraadsleden en bestuursleden van CDA Kampen op bezoek geweest bij Van der Sluis Technische Bedrijven en Liprovit. Dit deden zij ter voorbereiding op de aanstaande discussie in de gemeenteraad over het revitaliseren of uitbreiden van industrieterreinen en havenfaciliteiten. Ook wethouder Geert Meijering en Tweede Kamerlid Hilde Palland waren aanwezig bij de inspirerende ontmoetingen, die ‘coronaproof’ konden plaatsvinden. Fractievoorzitter Jan Marskamp spreekt achteraf over ‘twee bezoeken die zeer de moeite waard waren’. Ook raadslid Jacolien van de Wetering kijkt terug op een geslaagd werkbezoek. “Het is altijd goed om te horen wat er speelt. Ik heb veel waardering voor de ondernemers die wij gesproken hebben. Ze denken voortdurend na over de toekomst, omdat ze hun bedrijf graag toekomstbestendig aan een volgende generatie door willen geven”, aldus Van de Wetering. Tijdens de ontmoeting met Van der Sluis en Liprovit werd onder ander gesproken over het belang van familiebedrijven voor de gemeenschap, het groeipotentieel van de huidige bedrijven binnen de gemeente Kampen en de rol van de N50 daarbij. CDA Kampen bezoekt de komende weken nog vier bedrijven in de gemeente, zodat de fractie zo goed mogelijk voorbereid is op de besluitvorming over de revitalisering en uitbreiding van industrieterreinen en havenfaciliteiten.

Dit is de les van de onverwachte sluiting van het dierenasiel | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 25-08-2020 00:00

Sluiting van het dierenasiel is een groot gemis voor Kampen, vindt Renée Bouwman van GroenLinks. Maar het bewijst volgens haar ook hoe hard het nodig is dat de gemeente snel met een eigen dierenwelzijnsnota komt, met daarin haar maatregelen, richtlijnen en regels die te maken hebben met het welzijn van dieren in de gemeente.

De deuren van het dierenopvangcentrum voor huis-en zwerfdieren zijn onverwachts gesloten. Een enorm gemis voor de gemeente Kampen. Zwerfdieren en dieren in nood werden door de opvang opgenomen en moeten nu opgevangen worden door opvangcentra elders in de regio, totdat de gemeente besluit wat er nu verder met de opvang van dieren gebeurt.

Verrast

GroenLinks Kampen stelde vragen naar aanleiding van dit nieuws. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente evengoed verrast is door de snelle sluiting en onderzoekt hoe de opvang van de dieren in de toekomst geregeld kan worden. Veel is nog onzeker, maar er zijn gesprekken gaande tussen de gemeente en betrokkenen over hoe het nu verder moet.

Dierenwelzijn

De gemeente heeft de wettelijke taak zwerfdieren op te vangen. Het dierenopvangcentrum voerde deze taak uit, maar deed meer: het gaf voorlichting en zorgde dat dieren weer een nieuwe thuis kregen.

Nu moet de gemeente onderzoeken hoe zij deze taak in de toekomst uit gaat voeren. Blijft er een opvang in Kampen of wordt deze taak uitbesteedt aan een andere gemeente? En wat voor gevolgen heeft dat dan?

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente de zorg voor dierenwelzijn voorop stelt in de keuzes die nu gemaakt moeten worden.

Maatschappelijke schakel

Het is zonde dat de opvang sluit. Niet alleen voor de snelle hulp aan dieren die dat nodig hebben, de herplaatsingsmogelijkheid en de broodnodige voorlichting die het geeft, maar het is ook een plek waar mensen werken en studenten van allerlei niveaus stage kunnen lopen of vrijwiligers werk kunnen doen. Een groot gemis voor onze gemeente dus.

Dierenwelzijnsnota

Vorig jaar diende GroenLinks de motie dierenwelzijnsbeleid in. Daarmee riepen we de gemeente op om een dierenwelzijnsnota op te stellen. Dat betekent dat de gemeente haar maatregelen, richtlijnen en regels die te maken hebben met het welzijn van dieren in de gemeente op gaat schrijven.

Waarborgen

Zo wordt duidelijk wat we in de gemeente Kampen doen om het dierenwelzijn van de dieren in de gemeente te waarborgen en hoe dat met en tussen organisaties geregeld is. De motie had toen geen meerderheid in de raad, dus is er nog geen dierenwelzijnsnota opgesteld. We werken eraan om te zorgen dat de gemeente Kampen alsnog een dierenwelzijnsnota opstelt. Het is niet alleen nuttig en dient het een goed doel, het laat ook zien wat voor gemeente wij (willen) zijn.

CDA en PvdA hebben genoeg van onveilige N50

CDA CDA PvdA Kampen 11-08-2020 09:20

Regelmatig zijn er ernstige incidenten op de weg tussen Kampen Zuid en Emmeloord.In een week tijd vielen er op de N50 dertiengewonden bij twee grote ongelukken. Twee maanden eerder was er een dodelijke slachtoffer te betreuren. Na de grote ongelukken van de afgelopen week op de N50 is voor het CDA en de PvdA de maat vol. Zij vinden dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren om de weg veiliger te maken. CDA en PvdA vragen daarom aan het college om bij het Rijk en Provincie aan te dringen op snelle veiligheidsmaatregelen en aan te dringen op het naar voren halen van de werkzaamheden. Het Rijk erkent het probleem en wil de weg verbreden, maar dit soort trajecten kosten veel tijd. Pas in 2022 zal de schop de grond ingaan. De werkzaamheden zullen dan in 2023 afgerond worden. Dat is voor de twee Kamper fracties te laat, zij willen dat er nu maatregelen genomen worden om de veiligheid te verbeteren. Raadslid Janine de Kleine: “Denk bijvoorbeeld aan snelheidsbeperkende maatregelen of aan het plaatsen van een verhoogde rijbaanafscheiding”. Twee jaren niets doen is voor de twee fracties geen optie.

CDA stelt vragen over de beslissingsbevoegdheid nieuwe coronamaatregelen

CDA CDA Kampen 08-08-2020 12:23

Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers heeft de fractie van CDA Kampen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe afspraken en de beslissingsbevoegdheden voor een uitbreiding van maatregelen of een lokale experimenteerruimte. Raadslid Janine de Kleine geeft aan dat er landelijknieuwe afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn onder meer op het nemen van lokale maatregelen zoals extra voorlichting of een mondkapjesplicht op drukke plekken. “Wij willen van het college onder andereweten waar de beslissingsbevoegdheid ligt over de uitbreiding van deze maatregelen, wat deze maatregelen precies inhouden en welke mogelijkheden ze bieden voor de gemeente Kampen. Daarnaast is voor ons niet duidelijk wat de genoemde lokale experimenteerruimte precies inhoudt.”CDA stelt vragen over de beslissingsbevoegdheid nieuwe coronamaatregelen