Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4119 documenten

Fietsoversteek Hoornbeeck College

VVD VVD Kampen 14-11-2019 10:03

De VVD is verheugd dat naar aanleiding van haar verzoek aan het College van B&W de veiligheid van de fietsoversteek bij het Hoornbeeck College is onderzocht en ook daadwerkelijk wordt verbeterd.

Deze fietsoversteek was de enige waar fietsers geen voorrang hadden wat tot onduidelijke en soms gevaarlijke situaties leidde. Vanaf 18 november wordt de fietsoversteek verbeterd.

Villa Bovenhavenstraat

SGP SGP Kampen 14-11-2019 00:00

 

Villa Bovenhavenstraat

 

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat er er motie door de SGP ingediend werd, om te komen tot de sloop van de villa aan de Bovenhavenstraat. Destijds gingen wij er vanuit dat op zeer korte termijn de villa ook daadwerkelijk gesloopt zou worden.

Nu 2 jaar later, moeten wij constateren dat hij er nog steeds staat. Een openlopende lijst van factoren heeft het proces vertraagd en het einde hiervan lijkt nog steeds niet in zicht te zijn. Wat is er gebeurd de laatste jaren? En waarom kan hij niet gesloopt worden? Er was sowieso geen rekening gehouden met het feit, dat er niet eerder een sloopvergunning afgegeven kon worden als er een nieuwe gebiedsvisie was geschreven.

Ook bij de gemeente Kampen vandaan zijn er missers te melden. Wel is het te waarderen in de wethouder als hij aangeeft nog altijd de motie te willen uitvoeren. De gang naar de rechter is ook gemaakt door diverse partijen om de sloop tegen te houden. Deze zorgen ervoor dat het proces enorme vertraging oploopt. Wie er langs rijdt, kan alleen maar constateren dat de staat van het gebouw heel hard achteruit gaat en de kans op instorten is heel groot. Als SGP willen wij graag dat de sloop op een zo kort mogelijke termijn uitgevoerd gaat worden!

ChristenUnie Overijssel wil meer huisartsen

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 13-11-2019 14:07

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1281523/631962/huisarts.jpgDe ChristenUnie wil met een brede steun van coalitie- en oppositiepartijen, dat er meer huisartsen zich vestigen in Overijssel. Daartoe heeft de Overijsselse fractie een motie ingediend tijdens de behandeling van de begroting in Provinciale Staten. Er wordt een toenemend tekort aan huisartsen gesignaleerd, waardoor met name en in de dorpen en op het platteland de huisartsenzorg onder druk komt te staan, maar ook in steden als Enschede is het tekort voelbaar. De huisarts is een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.

De ChristenUnie wil samen met andere partijen dat het college van GS komt tot een plan van aanpak voor Overijssel. ”Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om nieuwe huisartsen te boeien en te binden”, aldus Jan Westert, eerste ondertekenaar van de motie. “Dat kun je beter samen doen in Overijssel dan per regio of gemeente apart. Bovendien moet er nauw worden samengewerkt met de huisartsen zelf en zal er ook naar Den Haag met een heldere gezamenlijke boodschap moeten worden gegaan.” Het gaat om maatregelen die de vestiging van huisartsen interessant maken om vooral jonge huisartsen te boeien. Geen huisarts in de buurt betekent een fors aanslag op de leefbaarheid in het landelijk gebied. Het College van GS wordt gevraagd om uiterlijk voor de zomer van 2020 met een eerste plan van aanpak te komen.

'We hebben wel verloren, maar we zijn het niet' | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 13-11-2019 00:00

De bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren om de begroting rond te krijgen, zijn een worsteling voor GroenLinks. We hebben wel verloren, maar we zijn het niet, zegt fractievoorzitter Nieke Jansen met een tekst van Claudia de Breij.

Ik heb hier vaak gestaan met stevige kritiek op een begroting, omdat goed geld ging naar zaken waar GroenLinks het niet aan wilde besteden. Vandaag sta ik hier met gemengde gevoelens.

Leven op te grote voet We gingen de zomer in met de zoektocht naar lagere uitgaven en hogere inkomsten. Dat was nodig vanwege een gigatekort dat volgens onderzoeker BMC ontstond door jarenlang leven op te grote voet, te weinig oog voor de resultaten van alle plannen en werkzaamheden en te weinig geld vanuit Den Haag voor het Sociaal domein

Oplossingen voor het tekort zijn gevonden, en die gaan niet zonder pijnlijke keuzes. Als nieuwe coalitiepartij hadden we graag andere tijden gehad. Veel liever gingen we op volle energie door; socialer, duurzamer, inclusiever, groener. Maar dít is de tijd waarin we onze verantwoordelijkheid hebben. Daar staan we voor.

“We hebben wel verloren, maar we zijn het niet.” – zegt Claudia de Breij. Ik zeg het haar na: We hebben wel verloren, maar we zíjn het niet.

Miljoenen armer dan lang gedacht. Maar ook: een begroting op orde, met oog voor meer dan plussen en minnen.

Moed gehad Dit college heeft de moed gehad om te komen met een rigoureuze aanpak. Meer nog dan wij als raad kregen zij lastige vragen en boze bezwaren.

Mijn complimenten aan dit college voor de manier waarop het dit proces heeft georganiseerd en voor de uitkomsten daarvan: een solide begroting en een meerjarenperspectief dat vertrouwen geeft. Waardering ook voor ambtenaren, inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen vanwege hun bijdrage. Er is mijn beleving niet eerder door zoveel mensen meegedacht over een begroting. Gelukkig deden de meesten dat met een insteek die loskwam van ‘als ik maar niet inlever...’ En inleveren gebeurt. En dat wordt voelbaar, dat zijn we ons zeer bewust.

We hebben de voorstellen en de begroting gespeld, soms met grote instemming, soms met een frons.

Hier zijn we blij mee Drie noem ik er waar we blij mee zijn.

Een groot deel van het tekort wordt opgelost met bezuinigingsopdrachten in het gemeentehuis. We zijn blij met de keuze om de opgave voor het sociaal domein te beperken tot een evengoed forse 4 miljoen en tot de manier van werken. Daarmee blijven we staan voor goede zorg en begeleiding en voor armoedebeleid dat mensen vooruit helpt.

Ook blij zijn we met de keuze om door te gaan met wat nodig is voor een schone omgeving en voor een klimaat dat toekomst geeft aan de generaties na ons: het energiefonds en het asbestfonds blijven.

En de derde: de inzet op meer groen en biodiversiteit gaat door. De herplant-afspraak voor bomen blijft. Er komen drie ‘Tiny Forests’ in wijken. Meer biodiversiteit wordt na een jaar van voorbereiden gestaag meer zichtbaar.

Hier zijn we minder blij mee Er zijn ook zaken waar we minder blij mee zijn.

BMC noemde erg snel cultuur als grote kostenpost. Dat doet geen recht aan de grote waarde van onze verenigingen, culturele instellingen en creatieve ondernemers. Geld vrijmaken voor cultuur is investeren: in mensen die zingen, dansen en lezen én in ons samenleven. Cultuur verrast en leert ons om over de grenzen te kijken van onze eigen gewoonten en ons eigen gelijk. In een samenleving die zienderogen polariseert, helpt cultuur ons om verhalen te delen en verschillen te waarderen.

Niet zomaar Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om de voorgestelde bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen niet zomaar door te voeren. Met de instellingen zal zij komen tot een plan dat haalbaar, aanvaardbaar en – mijn woorden – ook wijs is. We zijn mee-indiener van de motie die de bezuiniging op de amateurkunst terugdraait. Niet alleen cultureel, ook sociaal zijn deze verenigingen betekenisvol. Daarom willen we wél herverdelen, maar niet bezuinigen.

Met inbreng van veel mensen is er een plan gemaakt voor Schans(Bolwerk)-Buitenwacht. Alleen de waterhuishouding wordt nu aangepakt. Het kan niet anders, maar het is pijnlijk. Wat ons betreft wordt zo snel mogelijk een slag gemaakt in de groene herinrichting van het gebied. Goed voor de buurt, goed voor de eerste indruk die Kampen maakt vanaf het station.

Brunneper Bongerd en Groene Hart Op twee plekken – de Brunneper Bongerd en het Groene Hart - stagneert de gebiedsontwikkeling als we deze begroting aannemen. Op beide plekken is dat een verlies in sociaal en groen opzicht.

De Brunneper Bongerd verdient voortgang na alles wat er in de wijk door bewoners al gerealiseerd is. Het Groene Hart oogt al jaren als een bouwplaats, terwijl het plan allang klaarligt. Het is hoog tijd dat beide gebieden een kloppend hart worden: ontspannen, groen, veilig en levendig. Voor beide gebieden komen wij met een amendement die de plannen in 2020 laten doorgaan.

Extra inkomsten Er kwam veel reactie op het voorstel voor extra inkomsten in deze begroting. Dat verdient ook een oordeel van GroenLinks. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente kleur op de wangen heeft. Dat we een stad zijn met grote culturele kracht en prachtige monumenten. Dat ieder mens hier gewoon meetelt – zonder gedoe over acceptatie en tolerantie. Dat hier passende zorg en begeleiding is, voor jong en oud, voor even of voor altijd. Dat er groen is en dat dat met oog voor biodiversiteit onderhouden wordt. Dat onze straten veilig zijn en de lucht gezond. Dat kinderen vrijuit kunnen spelen en sporten en goed onderwijs vinden.

Kleur op de wangen Wij willen die kleur op de wangen brengen en houden.

Daarom vinden we dat Den Haag voldoende moet gaan betalen voor het sociaal domein. Hier moet het werk op orde zijn, zeker. Maar de druk op Den Haag moet onverminderd hoog blijven.

Van ons mag de OZB woningen enigszins omhoog. Zo dragen we samen bij aan onze gemeente, naar rato van het bezit: wie duur woont, betaalt meer. De OZB voor niet-woningen stijgt forser. Los van de afweging hierboven weegt voor ons daarin mee dat deze OZB in Kampen al lang heel laag is – en relatief laag blijft.

Parkeren duurder Parkeren in de binnenstad wordt duurder. Dat is akkoord. Houders van een invalidenkaart mogen al overal parkeren. Wie gratis wil parkeren, kan naar de randen van de binnenstad, of op de fiets. Net als GBK vinden wij het nadeel van de duurdere parkeervergunning voor de bewoners van de binnenstad  onevenredig groot. De binnenstad is levendiger en veiliger als er gewoond wordt. Hoge kosten maken dat minder aantrekkelijk. Met een amendement verlagen we deze extra kosten van 50 naar 10 euro.

Voorzitter, ik rond af. Het diepste punt is aangetikt dit jaar, zo lijkt het.“We hebben wel verloren, maar we zíjn het niet.”

GroenLinks heeft vertrouwen in deze begroting en de ingeslagen route.

En minstens zo belangrijk: we hebben er vertrouwen in dat inwoners van onze gemeente samen de schouders blijven zetten onder een hechte samenleving.

Een samenleving waar niet de schreeuwers het laatste woord krijgen, maar de mensen die er samen iets moois van willen maken.

CDA Kampen: Inbreng Algemene Beschouwingen

CDA CDA Kampen 12-11-2019 20:28

Voorzitter, aanwezigen, luisteraars, We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens te maken gehad met een verbouwing van het eigen woonhuis of van de zaak waar je werkt of van het eigen bedrijf. Hiervoor is dan een aanleiding en maak je een plan om het te realiseren. Zelf heb ik hier diverse keren mee te maken gehad, zowel van de eigen woning als bij het werk. Afgelopen zomer mocht ik helpen bij het verbouwen van een rundveestal. Het was overigens niet om meer stuks vee te houden, maar om milieutechnische redenen en om het welzijn van de dieren te vergroten. Zoals in veel andere situaties gaat de bedrijfsvoering gewoon door en moet je veel regelen om elke avond het weer zo te hebben, dat het vee kan eten, naar de wei kan gaan en gemolken kan worden. Je zou kunnen zeggen, dat tijdens de verbouwing het bedrijf of als het om de eigen woning gaat, het wonen, gewoon doorgaat. Zo heb ik het ook ervaren in het afgelopen jaar als het gaat om de financiële situatie van de gemeente.Door de vele tegenvallers in het Sociaal Domein is er sprake van een noodzakelijke verbouwing van de begroting. Zeker de ambtenaren hebben ervaren hoe het is om te moeten verbouwen als het werk gewoon doorgaat. Alle waardering daarvoor. Het was een waardevolle exercitie om de inwoners de gelegenheid te geven om opmerkingen te maken over de gedane voorstellen. De fracties hebben hiermee hun voordeel gedaan en met elkaar over gesproken. Het college heeft dit gehoord en besloten om een aantal aanpassingen te doen, voordat de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting aan de raad is aangeboden. In algemene zin vindt het CDA dat het College een ingrijpend, maar evenwichtig pakket aan maatregelen voorstelt. Bezuinigen is nooit fijn, maar in grote lijnen staan we achter het begrotingsvoorstel. Wij vinden het terecht, dat het leeuwendeel van de tekorten wordt opgevangen in de zorg. Daarnaast zijn wij blij dat een flink deel van de economische infrastructuur intact blijft, maar hebben we zorgen over de hoge bezuinigingen op Sambiq en zijn wij tegen een aantal bezuinigingen op verenigingen en vrijwilligers. Een verbouwing ga je normaal gesproken achteraf evalueren en je vraagt je af hoe het proces is geweest en hoe het resultaat geworden is. Het CDA heeft enkele vragen vooraf, want we moeten maar afwachten hoe de financiën er uitzien als we volgend jaar weer bij elkaar zijn. Een soort tussentijdse evaluatie. Kunnen we nog iets verwachten van het Rijk? Wat zijn de resultaten van de huidige voorstellen? Enzovoort. De 1e vraag: Het plan van aanpak wat opgesteld is door BMC is nog niet uitgewerkt. We hebben kunnen lezen, dat het College eind maart een actieplan wil aanbieden aan de Raad. Het College moet nu al wel maatregelen hebben uitgewerkt en in uitvoering hebben genomen;welke zijn dat? De 2e vraag: Het CDA wil dat dubieuze zorgaanbieders snel onder de loep worden genomen en dat daar stevige interventies op plaats vinden. Juist in tijden van tekorten moet zorggeld goed besteed worden. Graag horen we van het College welke resultaten er al bekend zijn van de Taskforce zorgelijke zorgaanbieders?En kan de raadblijvend op de hoogte gehouden worden van deze vorderingen, te beginnen in het voorjaar? Het CDA is blij dat de economische infrastructuur intact blijft, o.a. Kampen Marketing, de Human Capital Agenda en Port of Zwolle om maar een paar van deze zaken te noemen. Daarmee investeren wij in belangrijke economische ontwikkelingen van Kampen en de regio. De voorgestelde bezuiniging op Sambiq is erg hoog; zeker omdat niet duidelijk is of en hoe Sambiq dit kan realiseren. We willen voorkomen, dat er onomkeerbare besluiten worden genomen. Het is dan ook een goede zaak, dat het college met Sambiq in gesprek gaat en in een later stadium terugkomt bij de Raad over de hoogte van de bezuinigingen voor Sambiq. Verenigingen en hun vrijwilligers zijn het cement vanonze samenleving. Vrijwilligers, die belangeloos veel tijd investeren in hun vereniging. Het CDA vindt dat (sport)verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk ontzien moeten worden bij de bezuinigingsronde. De OZB – verhoging leidt al tot een lastenverzwaring.Dat vinden wij al meer dan genoeg en daarom pleiten wij voor het schrappen van de tariefsverhoging voor de zaalsporten. Veel verenigingen hebben behoefte aan ondersteuning bij hun activiteiten. Wij vinden het dan geen goed idee om het budget voor sportstimulering te verlagen.Ook willen wij ons inzetten voor evenementen die door de bezuinigingen op de tocht komen te staan.Vrijwilligers en verenigingen en evenementen moet zich kunnen blijven inzetten zonder zich zorgen te moeten maken over de financiën. Dit zijn de redenen waarom wij voor deze zaken amendementen dan wel een motie indienen. Wij zijn voor het herijken van de subsidies voor culturele verenigingen. De huidige verdeling is zeer ongelijk en met nieuwe criteria moet hiernaar gekeken worden. Het CDA is echter tegen het voorstel om het totale bedrag voor deze subsidies te verlagen. Bovendien moeten nieuwe verenigingen ook de mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken. Voorzitter, ik sluit af. In mei 2020 vieren we het 75-jarig jubileum van de vrijheid, waar o.a. op verzoek van het CDA geld voor beschikbaar is gesteld. Alle inwoners van de gemeente kunnen genieten van de activiteiten die door de Oranjeverenigingen met al hun vrijwilligers en samen met enkele andere organisaties worden aangeboden. Het is voor het CDA belangrijk, dat op deze manier vrijheid wordt gevierd. De verbouwing gaat nog wel even door; in de gemeente, maar ook in de samenleving. We wensen u bij alle werkzaamheden daarbij ook in 2020 alvast Gods zegen toe.

Feest van verdelen | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 12-11-2019 00:00

Nieke Jansen gaat in de rubriek Raadspraat in weekblad De Brug in op de geest van Sint Maarten. Het feest van (ver)delen.

Gisteren was het Sint Maarten. Ik vond het als kind een prachtfeest. Een echt kaarsje in m’n zelfgemaakte lampion, bedel-liedjes zingen. Goed voor een tas vol los snoep en wat stuivers.

Mantel Sint Maarten is de ‘vader’ van dit feest van delen. Hij gaf onderweg de helft van zijn mantel – de helft die van hemzelf en niet van de keizer was - aan een mens in nood. Hij zet me aan het denken in deze tijd, waarin we plussen en minnen over de begroting en geld verdelen. Verdelen gaat al gauw op de manier van: ik wat, jij wat. Van voor wat hoort wat en vooral zelf niet tekort komen.

Delen Wie deelt op de manier van Sint Maarten, die ziet wie of wat kwetsbaar is en hoort wat een ander nodig heeft. Stel je voor, dat we op zíjn manier onze keuzes zouden maken in onze samenleving. Kinderen, hun kinderen en alle nieuwe generaties zoeken een plek op deze aarde. Dat kan alleen maar goed gaan als wij nú bereid zijn om te delen. Nadenken over wat we eten. Een eerlijke prijs betalen voor voedsel. Kleiner en schoner bouwen. Zorg en onderwijs meer waarderen. Niet bang worden van verschillen.

Wat heb je nodig? Oog hebben voor wie of wat kwetsbaar is. En dan doen wat nodig is. Zo weegt GroenLinks de begroting. Kampen is een cultuurstad, met veel verenigingen, sterke culturele instellingen en creatieve ondernemers. Cultuur verbindt ons. Als je daar zwaar op bezuinigt, verdwijnen de bieb en Quintus uit IJsselmuiden. Lidmaatschappen en muzieklessen worden duurder. Dat schaadt mensen met een kleine portemonnee en onze hele samenleving.

Wij vroegen het college om de bezuinigingsplannen op cultuur eerst kritisch tegen het licht te houden. Dat gaat gebeuren. Samen met de instellingen worden de gevolgen in kaart gebracht en bijgesteld waar nodig. Zo bewaren we wat goed is.

Bouwplaats Ons Groene Hart ligt er al jaren bij als een bouwplaats. Met het Voedselbos, een particulier initiatief, is een start gemaakt. Dat wordt een plek van delen: noten, appels en veel meer. Nu moet de rest van het Hart snel volgen. Zodat we het hele park ontspannen en veilig kunnen delen. Volop groen voor wandelaars, spelende kinderen, skaters, dieren.

Brunnepers wachten al jaren op verbeteringen in hun wijk. Ze hebben afgelopen jaren met vereende kracht hun straten mooier gemaakt: meer samen, meer groen. Ook dat is delen. Wij willen daarom vaart achter de plannen voor Brunnepe.

Grenzen Kampen bezuinigt fors en dat heeft grenzen. We willen instaan voor de voorzieningen die onze gemeente kleur geven. We bezuinigen niet op goede zorg. We willen delen; samen bijdragen naar vermogen en nooit de rekening neerleggen bij de zwakste groepen. Vrij naar Sint Maarten is dat: samen ‘mantelzorger’ zijn.

 

 

Algemene beschouwingen

SGP SGP Kampen 12-11-2019 00:00

 

Inbreng SGP tijdens algemene beschouwingen

De SGP pleit tijdens Algemene Beschouwingen in gemeenteraad voor een stevig financieel fundament onder de gemeentelijke financiële begroting van 2019. Bezuinigingen voor lastenverzwaring. Nogmaals de inbreng zoals fractievoorzitter Klaas van den Bosch deze heeft voorgedragen

 

Voorzitter, ‘Wat voor stad willen we zijn?’ Ik heb bij mijn voorbereiding deze vraag op me in laten werken. Ik bladerde door mijn Bijbel en vond op één van de eerste bladzijden de stad die Kaïn bouwde en naar zijn zoon Henoch noemde. In die stad zocht hij veiligheid na zijn misdaad tegen zijn broer Abel. We zien dus dat steden vanouds al veiligheid en bescherming bieden.

Toen ik doorbladerde las ik over een stad die ontspoorde. De mensen hadden ongebreidelde ambitie. De mensen zeggen tegen elkaar: “Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!” Ze waren wel héél ambitieus.

Ze wilden net zo hoog als God zijn. Ze werden gestraft met een spraakverwarring. Hierdoor konden de mensen elkaar niet meer verstaan. Daardoor raakten ze verspreidt over de aarde. De plek waar dit gebeurde, noemde men Babel. Dat betekent 'verwarring'. Heel hun plan was in de war gegooid. Daarom sluit de Bijbel deze geschiedenis af met de woorden: “…en zij hielden op de stad te bouwen”. Dat was het einde van deze stad. Ik kwam bij het bladeren nog meer steden tegen, die wil ik u gezien de tijd besparen. Alleen de laatste stad die ik tegenkwam wil ik nog noemen, maar dat bewaar ik voor het laatst. Nu terug naar de vraag: Wat voor stad willen wij zijn? Hoe ziet het ideale Kampen eruit?

De ideale stad of gemeente is voor de SGP in de eerste plaats een plek van vrede en rust. Vlak voor de laatste verkiezingen hadden wij een kerkdienst in de Dorpskerk van IJsselmuiden. Het thema was: ‘Zoekt de vrede voor de stad’. We zoeken een stad waarin je veilig bent. Een stad waarin niemand bang hoeft te zijn voor wie of wat dan ook. Een stad waar je in vrede kunt wonen en werken. Een stad waarin je ’s avonds en ’s nachts kunt rusten zonder allerlei lawaai. Een stad waar (behalve de noodzakelijke arbeid) niemand op zondag hoeft te werken, maar iedereen de week kan beginnen met een dag van rust. Een stad waar je ongestoord naar de kerk kunt gaan en in vrede en onderlinge verdraagzaamheid God kunt dienen.

Die ideale stad heeft een betrouwbaar bestuur die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Dat bestuur zorgt voor welvaart en welzijn, maar dringt zich niet in de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners. Dat bestuur heeft oog voor kwetsbaren in de samenleving. Dat bestuur heft niet meer belasting dan nodig en zorgt voor een eerlijke verdeling van de lasten. Dat bestuur treedt op tegen iedereen die met het recht een loopje neemt.

Regeren is vooruitzien. Het bestuur van deze ideale stad heeft een vooruitziende blik. Ze wacht problemen niet af, maar probeert ze te voorkomen. Ze zorgt voor een adequaat woningaanbod in zowel stad als dorp en kern zodat iedereen een passende woning tot zijn of haar beschikking heeft. Dat bestuur weet wanneer bruggen, wegen en torens onderhoud nodig hebben. Ze komt daar niet op het laatste moment achter, maar handelt met een vooruitziende blik en reserveert daarvoor geld in haar meerjarenbegroting. 

Dit bestuur heeft zicht op toekomstige inkomsten en uitgaven. Plotselinge belastingverhogingen zijn daarom niet nodig. Dit bestuur weet dat mensen een nette omgeving ook graag netjes willen houden. Ze zorgt daarom voor een schone stad waarin het groen er netjes onderhouden bij ligt.

Dit bestuur weet wat haar kerntaken zijn, en legt zich daarop toe. Ze stimuleert haar inwoners zoveel mogelijk zelf te doen. Daarom gunt ze bedrijven en agrarisch ondernemers de ruimte om te ondernemen. Ook stimuleert ze mensen om naar elkaar om te zien en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Nogmaals: Dit bestuur houdt zich bij haar kerntaken. Ze wil niet almaar groeien. Ze wordt geen vastgoedonderneming. Ze wordt ook geen sponsor van brood en spelen. Ze bevordert de welvaart van haar inwoners, maar jaagt ze geen 24-uurseconomie in.

Dit bestuur zorgt voor vrede en rust. Dit bestuur streeft niet, zoals Babel, altijd naar groter en meer. Ze beseft dat ze verantwoordelijkheid draagt voor een middelgrote provinciestad. De IJssel is immers niet hetzelfde als de Thames. En daarom hoeft ze van Kampen geen Rotterdam, en van De Plantage geen Museumplein te maken. Ze hoeft geen torens te bouwen die ten hemel rijzen, en ze weet dat haar straten nooit van goud zullen zijn. Daarom is ze in alle eenvoudigheid rentmeester van dit stukje van Gods aarde. Is dat ideaal in Kampen al bereikt? Naar onze mening niet. Wij werken er echter graag aan dat ideaal te bereiken en nodigen u allen hartelijk uit hieraan ook mee te werken. U kunt dat in deze vergadering heel concreet doen door ons amendement te steunen. We hebben namelijk een amendement voorbereid om wat dichter bij die kleine overheid te komen die haar kerntaken goed kent en daarom ook niet meer belasting heft dan nodig. Dit amendement wil ik namens de SGP-fractie indienen.

Voorzitter, Ik zou nog terugkomen op de laatste stad die ik in de Bijbel vond. We beseffen dat Kampen nooit een volmaakte stad zal worden. Die is op aarde namelijk niet te vinden. Maar een volmaakte stad is er wel. Tegenover Babel staat namelijk het hemelse Jeruzalem. Een stad die door God Zelf is gebouwd. Voor die stad zou ik Kampen zo inruilen. Niet om haar paarlen poorten of gouden straten, niet om haar kostbare fundamenten of haar rivier van water zo zuiver als kristal, maar omdat dat een stad is waarin God Zelf is. Dat is een volmaakte stad. Daar zijn geen rouw meer en geen tranen. Daar is geen moeite of verdriet. Die stad is volmaakt omdat ze een Koning heeft die werkelijk geen gebrek heeft. Gods aanwezigheid maakt die stad zo prachtig en schitterend, zo licht en glorieus, dat zelfs de zon en de maan overbodig worden. U vraagt: Waar is die stad? Kan ik die zien? Ja dat kan. U kunt hem zien, maar dan hebt u wel geloof nodig. U kunt hem zien met een geloofsoog. En als je hem ziet dan ga je er naar verlangen!

Over die stad wordt hier op aarde gezongen:

Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem

Werkbezoek aan Broshuis in Kampen door leden CDA Tweede Kamer en Fractie gemeente Kampen

CDA CDA Kampen 09-11-2019 13:11

Broshuis is een familiebedrijf met 400 medewerkers opgericht in 1885. Het bedrijf maakt op een innovatieve manier diepladers en trailers, samengesteld aan de hand van de wensen van de opdrachtgever.

Werkbezoek Broshuis Kampen met leden CDA Tweede Kamer

CDA CDA Kampen 09-11-2019 13:11

Broshuis is een familiebedrijf met 400 medewerkers opgericht in 1885. Het bedrijf maakt op een innovatieve manier diepladers en trailers, samengesteld aan de hand van de wensen van de opdrachtgever.

CDA wil verenigingen en vrijwilligers ontzien bij bezuinigingen

CDA CDA Kampen 09-11-2019 13:05

Het CDA wil dat (sport)verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk ontzien worden bij de bezuinigingsronde van de gemeente Kampen. Dat bleek tijdens de commissie Bestuur en Middelen op donderdag 7 november. De partij springt ook in de bres voor evenementen die door de bezuinigingen op de tocht zouden komen te staan. “Vrijwilligers verdienen onze waardering en onze volledige steun.” “Het is onze stellige overtuiging dat de kracht van onze samenleving in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid ligt”, zegt CDA-raadslid Janine de Kleine. “Kampioenen van onze sterke samenleving zijn de vele vrijwilligers. Zonder hun inzet komt het verenigingsleven ernstig onder druk te staan. Ze verdienen daarom onze waardering en onze volledige steun.” Het CDA wil dan ook dat verenigingen en vrijwilligers zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen. “De OZB-verhoging leidt al tot een lastenverzwaring. Daarom zijn een tariefsverhoging voor verenigingen en een doorbelasting van kosten voor organisaties van evenementen voor het CDA onwenselijk”, stelt De Kleine. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de subsidies voor de verenigingen te herijken. Stuit dit ook op bezwaren bij het CDA? “Nee, daar kunnen wij achterstaan”, zegt raadslid Jacolien van de Wetering. “De huidige verdeling van de subsidies is zeer ongelijk. Wij vinden dat het totaal aantal subsidies niet verminderd mag worden, maar eventueel wel herverdeeld mag worden. Bovendien kunnen nieuwe verenigingen nu niet in aanmerking komen voor die subsidies. Dat ziet het CDA graag anders.” Sport Het CDA is ook kritisch op de voorgestelde bezuiniging op het werkbudget sportstimulering van de gemeente Kampen. “Bewegen is belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Daarnaast brengt sport mensen samen; sport verbindt. Het CDA vindt daarom dat wij zuinig moeten zijn op onze sportverenigingen en daar waar nodig ondersteuning geboden moet worden”, zegt De Kleine. Zij merkt dat veel verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning. “Om dan het budget voor sportstimulering, waarmee juist ondersteuning gefinancierd wordt, te verlagen is onbegrijpelijk. Datzelfde geldt voor de verhoging van de tarieven. Wij willen deze beide bezuinigingen van tafel en dienen hier volgende week een amendement voor in.” Evenementen De verbindende werking die sport heeft in de samenleving, merkt fractievoorzitter Jan Marskamp ook op bij evenementen. Daarnaast zorgen evenementen voor toerisme en reuring in de Hanzestad. Door de huidige bezuinigingsvoorstellen is de kans reëel dat er minder evenementen in Kampen georganiseerd gaan worden, zo bleek uit noodsignalen die door bijvoorbeeld de organisatie van Kerst in Oud Kampen werden gegeven. “Een bezuiniging op evenementen is roofbouw op het cement van onze samenleving”, zegt Marskamp. “Door te bezuinigen op zowel sport, verenigingen als evenementen worden vrijwilligers die zich al jaren kosteloos inzetten de dupe van een kortetermijnoplossing, waarmee tegelijkertijd een probleem op de lange termijn wordt gecreëerd. Het CDA dient daarom volgende week een amendement in om ervoor te zorgen dat ook de bezuiniging op evenementen van tafel gaat, naast de bezuinigingen op sport en de verenigingen.”