Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

154 documenten

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Nederland 19-06-2019 20:37

Door Webredactie op 19 juni 2019 om 22:11

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten. Tegelijkertijd zijn ChristenUnie en SGP twee verschillende partijen, met beide een eigen positie in het politieke landschap, die zich beide op een eigen manier tot bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden.

ChristenUnie en SGP waren de afgelopen periode beide lid van de ECR-fractie. Volgens de ChristenUnie is de ECR in die tijd dusdanig veranderd dat de partij vindt dat zij niet meer geloofwaardig onderdeel van de ECR-fractie kan zijn. Voor de SGP ligt dat anders.

Beide partijen hechten aan de onderlinge samenwerking en zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een voor beide partijen acceptabel politiek onderkomen. Ook het starten van een nieuwe fractie van partijen uit verschillende landen was nadrukkelijk een optie, maar dat is niet kansrijk gebleken.

Aansluiten bij de Europese Volkspartij waar onder meer het CDA in participeert is voor de SGP een brug te ver. Volgens de SGP is er bij de EVP onvoldoende ruimte om op een geloofwaardige manier een EU-kritisch geluid te laten horen.

De ChristenUnie sluit zich nu aan bij de EVP. Peter van Dalen: “Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”

De SGP blijft lid van de ECR. Bert-Jan Ruissen: “Binnen de ECR hebben we in de afgelopen tijd onze boodschap op een goede manier naar voren kunnen brengen. Die lijn zet ik graag voort. In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, Landbouw en vervolgde christenen.

Van Dalen en Ruissen en ook de gezamenlijke besturen geven aan dat hun onderlinge verhouding, ondanks de verschillende keuzes, altijd goed zijn gebleven. Van Dalen: “Het is geen verrassing dat er nog steeds veel overeenkomsten tussen onze partijen zijn. Bert-Jan en ik blijven samenwerken om onze idealen dichterbij te brengen.” Ruissen reageert: “Op deze manier kunnen we nu ons christelijke geluid in twee Europese fracties laten horen.”

Peter van Dalen (ChristenUnie) en ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 19-06-2019 20:26

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

Eerlijker pensioen voor elke generatie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-06-2019 09:39

Door Eppo Bruins op 19 juni 2019 om 11:26

Eerlijker pensioen voor elke generatie

Het hoogtepunt van deze maand en misschien wel dit jaar. Zo noem ik het pensioenakkoord. Ik ben er oprecht dankbaar voor!

Wel zijn er een paar belangrijke groepen die extra aandacht nodig hebben in de uitwerking.  Vandaag zal ik in het debat in de Tweede Kamer aandacht vragen voor de jongste generaties, voor de zzp’ers en voor kwetsbare weduwen.

Ik weet dat er veel vragen zijn over de herziening van het pensioenstelsel. Wat betekent dit akkoord? Waarom is de ChristenUnie zo positief? Daar ga ik graag op in.

Allereerst hoe het was.

Ons pensioensysteem was lange tijd het beste ter wereld. Naast de AOW die jaarlijks door de belastingbetaler wordt opgebracht, betalen veel werknemers mee aan een pensioenfonds, waardoor ze na hun werkzame leven aanvullend pensioen ontvangen. Het zijn de twee manieren waarop mensen een financiële bodem krijgen onder hun oude dag.

Maar dit systeem is dringend aan onderhoud toe. Het is namelijk ingericht op een maatschappij waarin mensen hun leven lang bij dezelfde baas blijven werken. En dat is tegenwoordig al lang niet meer zo: mensen wisselen vaker van baan. Bovendien worden veel mensen (tijdelijk) zelfstandig ondernemer en betalen in die periode ook niet mee aan het systeem.

En door het steeds grotere aandeel hoger opgeleiden gaan steeds meer mensen later werken en zij betalen dus minder jaren pensioenpremie, maar zij worden gemiddeld wel ouder en krijgen dus meer pensioen. Het systeem stokt dus.

Daarnaast is er sprake van vergrijzing: we krijgen minder kinderen en daardoor zijn er verhoudingsgewijs meer ouderen waar een steeds kleiner aantal jongeren voor moet betalen. De huidige en toekomstige generaties werkenden dragen dus steeds meer pensioenpremie af, maar krijgen straks een steeds kariger pensioen. Dat is onrechtvaardig. Jongeren zouden de dupe zijn van dit scheefgegroeide systeem.

Tot slot is de economie in een tijd van lage rente terechtgekomen. Pensioenfondsen moeten daardoor heel veel geld achter de hand houden om nu en in de toekomst aan alle pensioenaanspraken te kunnen voldoen. Deze buffer is niet echt van iemand, maar toch mag die niet worden uitgegeven omdat het huidige pensioencontract zekerheid belooft aan de pensioendeelnemers. Daardoor zijn de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd en er dreigen zelfs kortingen.

Ik snap dus best dat het vertrouwen in het pensioenstelsel tanende was. Het werkte minder goed in deze tijd dan toen het decennia geleden bedacht werd. Een systeem dat goed en rechtvaardig was, werd steeds duurder en steeds onrechtvaardiger.

In het akkoord dat nu is gesloten, zijn een paar wissels omgezet. We gaan naar nieuwe vormen van pensioenopbouw. In het nieuwe systeem wordt je premie straks persoonlijker en dus meer voor je eigen pensioen gebruikt. Er ontstaat dus een meer directe relatie tussen je inleg nu en de uitkering later. Zo krijgen jongeren meer perspectief op een eerlijk pensioen.

In de overgangsfase zorgt deze verandering in het systeem voor bepaalde leeftijdsgroepen wel voor een gat in de pensioenopbouw. Met name voor 40-ers en 50-ers, die in de tweede helft van hun carrière niet veel jaren meer hebben waarover hun inleg zal renderen. We gaan dus wel over naar een persoonlijker en rechtvaardiger systeem, maar in de overgang mag deze groep niet de dupe worden.

Ik vraag de minister hoe hij de effecten voor deze groep wil opvangen. Sommige pensioenfondsen hebben mogelijkheden om te compenseren en anderen minder of niet. De inzet voor de ChristenUnie is dat bij de uitwerking ook aan deze groep recht wordt gedaan.

Voor ouderen en gepensioneerden is de herziening positief. Zij krijgen eerder zicht op verhoging van hun pensioenuitkering. En dankzij het akkoord kunnen ze met pensioen gaan met de gedachte dat het nieuwe systeem ook recht zal doen aan hun  kleinkinderen. Jongeren krijgen een persoonlijker pensioen, dat inzichtelijker is en een betere kans op rendement heeft – maar (dat zij gezegd:) ook met minder zekerheid dan het zo op papier ultra-zekere ‘oude’ pensioen.

Kortom: Voor de ChristenUnie staat voorop dat we een pensioensysteem willen dat recht doet aan iedere generatie. Dit akkoord is een reuzestap in die richting.

In het akkoord werden ook andere belangrijke afspraken gemaakt.

Omdat we in de gelukkige omstandigheid zijn dat Nederlanders steeds ouder zijn, is jaren geleden al besloten om de AOW leeftijd mee te laten stijgen met de levensverwachting. Een stap om het systeem betaalbaar te maken. Maar de afgesproken stijging was te scherp. Velen vreesden niet gezond hun pensioen te halen.

In het nieuwe akkoord is daarom afgesproken dat de stijging van de AOW leeftijd wordt beperkt. Dit zorgt ervoor dat oudere werknemers eerder zicht op pensioen krijgen, en dat de stijging van de AOW-leeftijd ook voor komende generaties behapbaar blijft. Hier is ontzettend veel geld mee gemoeid: de tragere stijging van de AOW-leeftijd kost zo'n 3,2 miljard euro per jaar dat Nederlanders samen gaan betalen. Ik benadruk dit nog maar eens om aan te geven hoe fors het pakket is dat het kabinet hier op tafel heeft gelegd om ouderen te ontzien.

Een andere belangrijke afspraak is het akkoord over een betere bescherming van zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid. Dat is een langgekoesterde wens van de ChristenUnie. Hiermee wordt de kloof tussen werknemers en zzp’ers kleiner. Zzp’ers krijgen meer zekerheid, en we voorkomen dat er op dit soort cruciale arbeidsvoorwaarden een race naar beneden ontstaat.

Sommige zzp-ers maken zich bezorgd, omdat ze weten hoe duur een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers nu is. Maar omdat het verplicht wordt, is de bedoeling dat het veel goedkoper gaat worden. Daarom vraag ik de minister hoe hij de uitwerking van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers ziet. Hoe gaan we zorgen dat dit een betaalbaar en toegankelijk product wordt voor iedereen?

De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat het nabestaandenpensioen daadwerkelijk goed wordt geregeld. Nabestaanden, en in de meeste gevallen zijn dit weduwen, worden naast hun verlies vaak ook nog eens geconfronteerd met een enorme terugval in inkomsten. Er is nu teveel onduidelijkheid als het gaat om nabestaandenpensioen en er zijn forse verschillen tussen fondsen. Dit kan gemakkelijk leiden tot schrijnende situaties, zoals we in de praktijk regelmatig zien. Ik wil van de minister weten hoe dit belangrijke onderwerp in het vervolg een plek krijgt en hoe het pensioenstelsel recht doet aan nabestaanden.

Er blijft dus de komende tijd genoeg werk te doen in de uitwerking van de afspraken. De ChristenUnie zal oog hebben voor de middengroepen, voor de kwetsbaren en voor de jongeren die onze toekomst gaan bouwen. Maar de stap vooruit is groot en die steunen we van harte.

Tot slot is het - naast de inhoud - ook echt winst dat de partijen in de polder het eens werden. We vreesden vaak dat het niet zou lukken. Dit was echt een van de laatste kansen voor het redelijke en moedige midden om een akkoord te sluiten in het belang van Nederland. Dan zitten er compromissen in, maar het geheel is een stap vooruit.

Dat stemt hoopvol voor de toekomst van de polder en daarmee voor ons land.

Mooie column van Gert-Jan Segers ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-06-2019 11:27

Mooie column van Gert-Jan Segers naar aanleiding van Vaderdag 👇

Leuk fragment van het programma ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-06-2019 08:25

Leuk fragment van het programma Achter de Dijken met onze staatssecretaris Paul Blokhuis en zijn broer Leo Blokhuis. 👇

Reactie op de plannen voor de Publieke Omroep

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-06-2019 14:39

Door Gert-Jan Segers op 14 juni 2019 om 16:09

Reactie op de plannen voor de Publieke Omroep

De publieke omroep is er niet alleen voor ons allemaal maar ook van ons allemaal. Daarom is het goed dat Minister Slob een plan heeft gepresenteerd waardoor de omroep nog meer echt een publieke omroep wordt.

Minder afhankelijk van commercie, sterkere positie voor geprofileerde ledenomroepen en extra aandacht voor de regio. Met een extra impuls laat het kabinet zien dat een sterke publieke omroep de moeite waard is. Tegelijkertijd vragen we de omroepen ook zelf te investeren in een gevarieerd aanbod, waarin onder meer nieuwsvoorziening en levensbeschouwing een belangrijke plek hebben.

Gert-Jan Segers: “De publieke omroep ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-06-2019 13:55

Gert-Jan Segers: “De publieke omroep is er niet alleen voor ons allemaal maar ook van ons allemaal. Daarom is het goed dat Minister Arie Slob een plan heeft gepresenteerd waardoor de omroep nog meer echt een publieke omroep wordt. Minder afhankelijk van commercie, sterkere positie voor geprofileerde ledenomroepen en extra aandacht voor de regio. Met een extra impuls laat het kabinet zien dat een sterke publieke omroep de moeite waard is. Tegelijkertijd vragen we de omroepen ook zelf te investeren in een gevarieerd aanbod, waarin onder meer nieuwsvoorziening en levensbeschouwing een belangrijke plek hebben.” . Beeld: Jan Willem van Hofwegen

Jongeren verenigd in Coalitie-Y pleiten bij premier Rutte voor meer inspraak

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-06-2019 15:28

Door Webredactie op 13 juni 2019 om 17:04

Jongeren verenigd in Coalitie-Y pleiten bij premier Rutte voor meer inspraak

Toenemende druk op jongeren alleen te verminderen wanneer hun stem serieus wordt genomen.

In kabinetsbeleid moet structureel rekening worden gehouden met de impact die maatregelen hebben op de jongere generaties. Dat heeft Coalitie-Y bepleit tijdens een gesprek met premier Rutte in het Catshuis. Onder aanvoering van tv-presentator Tim Hofman fietste een groep van 25  jongeren met een stoet ov-fietsen van de Tweede Kamer naar het Catshuis om daar voor hun generatie te pleiten. De jongeren vroegen de premier om de invoering van een generatietoets en een standaard gesprek met jongeren bij de kabinetsformatie.

De jongeren van nu willen in de toekomst de economie, verzorgingsstaat en samenleving dragen en vormgeven. Op dit momenten ervaren jongeren steeds meer druk tijdens hun studie of begin van hun carrière en dat zet hen op achterstand. Recent CBS onderzoek toont aan dat de druk hoog is. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de onzekere en korte contracten op de arbeidsmarkt, de ontoegankelijke woningmarkt voor starters en de studiedruk en noodzaak om te lenen in het onderwijs. De hele samenleving ervaart de druk van de prestatiemaatschappij. Jongeren pleiten ervoor het roer om te gooien.

Coalitie-Y werkt aan een serie voorstellen om de druk te verminderen en jongeren perspectief te bieden. Een belangrijk onderdeel is om te voorkomen dat de overheid beleid maakt dat de druk op jongeren vergroot. Daarom pleit de jongerencoalitie bij premier Rutte voor:

een generatietoets waarmee kabinetsvoorstellen getoetst worden op hun impact op jongeren zodat kabinet en volksvertegenwoordigers hier gericht rekening mee houden.

een vaste uitnodiging voor een vertegenwoordiging namens de jongere generaties bij elke kabinetsformatie om de formerende partijen in te lichten over hun situatie. Coalitie-Y of een ander jongerenplatform kan dit gesprek faciliteren

Coalitie-Y voert op dit moment overal in het land gesprekken met jongeren en zal in september een manifest presenteren met oplossingen om de maatschappelijke belemmeringen voor jongeren weg te nemen. Coalitie-Y is gestart op initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVB, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie. Tim Hofman ondersteunt de jongerencoalitie. Meer informatie: www.coalitie-Y.nl

Wat fijn, gefeliciteerd ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-06-2019 17:51

Wat fijn, gefeliciteerd Tessa!

Leven in de knop

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-06-2019 08:38

Door Carla Dik-Faber op 12 juni 2019 om 10:29

Gisteravond voerde ik in de Tweede Kamer het debat over een beladen en emotioneel onderwerp, namelijk abortus.

Ten eerste beladen, omdat het voer is voor een ideologisch en ethisch geladen politiek debat, waarbij de verschillen tussen partijen groot zijn. Ten tweede ook emotioneel, omdat het gaat over vrouwen in een moeilijk fase van hun leven. Zij staan voor de keuze om hun onbedoelde zwangerschap uit te dragen of te beëindigen. Een ongelooflijk groot dilemma.

Vanwege dat eerste, de politieke beladenheid, worden nuances soms al te snel uit het oog verloren. Vanwege het tweede, de emotionele en ethische lading, is het belangrijk om zorgvuldig te blijven spreken. Een toon, een woordkeuze, die passend is. Die niet makkelijk praat over vrouwen die een moeilijke tijd doormaken. Die anderzijds oog heeft voor dat wat beschermwaardig is: het leven.

In die zin past ons meer een goed gesprek, dan een verhit debat. Want alleen zo kunnen we recht doen aan de kwetsbare positie van vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én aan de onschatbare waarde van het ongeboren leven.

Lokaal

Het is dan geen geheim dat de ChristenUnie geen voorstander is van de abortuswetgeving in ons land. Ik ga ook niet doen alsof dat ineens anders is.

Ik constateer wel dat dit een wettelijk recht is waar vrouwen in ons land een beroep op kunnen doen. En dus is er geen grond om hen de toegang tot abortus te beletten.

Aan de andere kant is er in ons land de vrijheid om te demonstreren. Om je uit te spreken, om een helpende hand uit te steken. Ook als het gaat om demonstaties bij abortusklinieken.

Demonstratie mag dus, intimidatie niet.

De minister heeft in zijn brieven helder uiteengezet dat de Wet openbare manifestaties, met onder meer de kennisgevingsplicht, gemeenten genoeg handvatten biedt om hier op een goede manier handen en voeten aan te geven.

Ik weet niet of dit direct leidt tot een goed gesprek, maar we doen daarmee in ieder geval recht aan de opvattingen die er in de samenleving bestaan.

Een voorbeeld van een goed gesprek, is het gesprek dat de minister is aangegaan met gemeenten, met abortusklinieken en met organisaties van demonstranten. Dat is wat het Rijk kan doen: het gesprek faciliteren en dit overleg vormgeven.

Want ook als kliniek en demonstrant elkaar nooit helemaal zullen begrijpen, is het belangrijk om om de tafel te gaan, om een werkbare oplossing te vinden waarin recht wordt gedaan aan beide. De situatie is lokaal verschillend en daarom is het belangrijk dat er lokaal maatwerk wordt geleverd.

Om aan beide recht te doen, is in Rotterdam gekozen voor een bufferzone. Dat lijkt daar een werkbare oplossing te zijn, op andere plekken zijn wellicht andere oplossingen denkbaar.

Landelijk

Ook de Wet afbreking zwangerschap noemt beide kanten. Ja, het recht om in een noodsituatie te kiezen voor afbreking van de zwangerschap. Maar óók dat dit altijd afgewogen moet worden tegenover de beschermwaardigheid van het leven.

Het is goed dat dit kabinet de handschoen heeft opgepakt om de Wet afbreking zwangerschap te evalueren.

Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, dat ondanks alle politieke verschillen, er eindelijk een evaluatie van de wet komt. Ook daar zullen we dan verder over spreken. Ook dan hoop ik dat we dat op zo’n manier doen dat we elkaar zo bejegenen dat we verschillen kunnen uitspreken zonder ‘toondoof’ te zijn.

Dat woord ‘toondoof’ heb ik niet zelf bedacht. Rosanne Hertzberger gebruikte het onlangs in een column in NRC, die bij mij ook wel wat losmaakte. Ik denk niet dat ze ChristenUnie stemt of dezelfde opvatting over abortus heeft zoals die bij de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma staat. Maar zij schreef, in reactie op andere stukken met bijvoorbeeld titels als ‘Ode aan abortus’ een eigen stuk en zei daarin het volgende:

“Ik begrijp de opluchting en de waardering voor de goede warme zorg die ze [onbedoeld zwangere vrouwen] ontvingen in hun penibele situatie. Een ramp werd afgewend. Tegelijkertijd zijn de stukken toondoof. De stukken lezen als ‘opgeruimd staat netjes’ en ‘niets om je voor te schamen’. Pijnlijk om vrouwen een rondedansje te zien doen rondom abortussen. Terwijl uiteindelijk abortus toch gewoon falen is. De samenleving faalde in het bieden van betere anticonceptie en voorlichting en een gelijker speelveld tussen man en vrouw. De individuen faalden door niet beter op te letten en onbeschermde seks te hebben. En uiteindelijk blijft abortus het breken van leven in de knop.”

Ik denk dat erkenning van dat leven in de knop én de soms kwetsbare situatie waar vrouwen die onbedoeld zwanger zijn in kunnen zitten een onderstreping zijn van het belang van:

Goede hulpverlening, goede voorlichting, een echt helpende hand,

Een goede evaluatie van de huidige wetgeving met oog voor vrouwen en met oog voor ongeboren leven en

Een goed gesprek. Laten we daar met elkaar aan werken.