Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

592 documenten

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-12-2023 09:00

Door Mirjam Bikker op 1 december 2023 om 09:59

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

Onze brief aan de verkenner, Ronald Plasterk

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijke verschuiving zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In deze verkennende fase acht de fractie van de ChristenUnie het van belang vast te stellen welke combinatie van partijen met elkaar verkennende gesprekken kan voeren om te komen tot een stabiel kabinet dat op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal.

De fractie van de ChristenUnie ziet nu een belangrijke rol weggelegd voor partijen die flink groeien of tot de grootste partijen zijn blijven behoren. Deze partijen hebben daarmee het vertrouwen van veel kiezers gekregen en dragen nu een grote verantwoordelijkheid om het mandaat van de kiezer ook concreet vorm te geven in een nieuw kabinet dat aan de slag gaat met de grote opgaven in ons land.

De ChristenUnie ziet het als belangrijke opdracht voor een volgend kabinet om werk te maken van een zorgzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt én meedoet. In de komende kabinetsperiode moet met vaart werk gemaakt worden van de enorme woningbouwopgave, van een economie die dienstbaar is aan mensen, van zorg voor de schepping, de bescherming van het leven, rust in het huishoudboekje en een eenvoudig, rechtvaardig en voorspelbaar belastingstelsel. De huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen nadrukkelijk dat Nederland investeert in internationale gerechtigheid, als geloofwaardige en krachtige bondgenoot in Europa en de NAVO.

Het is de verantwoordelijkheid van een kabinet om te staan voor de rechtsstaat en de vrijheden die ons land kenmerken. Nederland is een land van minderheden gebouwd op de overtuiging dat onze democratische rechtsstaat eenieder bescherming biedt en de ruimte en vrijheid geeft voor verschil. De ChristenUnie zal, zoals eerder aangegeven, geen deel uitmaken of gedoogsteun geven aan een coalitie met partijen die in hun programma of uitingen dit voortdurend ter discussie stellen.

Gelet op de verkiezingsuitslag zien wij onze rol in de oppositie. Het is de verantwoordelijkheid van alle Kamerleden om het goede te zoeken voor de hele samenleving. Ook vanuit de oppositie zullen de leden van de ChristenUnie-fractie zo hun werk verrichten. Vanuit geloof en met het vertrouwen dat we van onze kiezers kregen blijft dat onze volle inzet: recht doen, vrede zoeken en hoop bieden.

De fractie van de ChristenUnie wenst u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw advies.

Hoogachtend,

Mirjam Bikker

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-11-2023 15:39

Door Mirjam Bikker op 22 november 2023 om 22:44

Lees voor

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen

Reactie Mirjam Bikker op de exit-polls

“Wat ben ik dankbaar dat zoveel tienduizenden mensen stem hebben geven aan de ChristenUnie. Het is nog even spannend. Exit-polls geven niet altijd een betrouwbaar beeld van de daadwerkelijke uitslagen, dat is de afgelopen jaren gebleken. Het is nog even tussen hoop en vrees of het 3 of 4 zetels worden".

"Maar met welk aantal zetels ook, juist nu in een gepolariseerde tijd, zullen wij vanuit onze diepste overtuiging stem geven aan christelijke, sociale politiek. Geworteld in de hoop, zoekend naar vrede, pal voor de rechtsstaat.

o

We feliciteren de winnaars van de verkiezingen: PVV, GL/PvdA en NSC. De grote verschuivingen in ons land raken ons ook. De kiezer geeft een stevig signaal dat men het anders wil. Dat legt nu ook een grote verantwoordelijkheid bij de partijen die de grootste zullen worden.

o

Tegelijk kijken we ook met zorg naar deze uitslag. Omdat we vrezen voor verdere polarisatie. Ons land is gebouwd op minderheden die elkaar heel houden en elkaar weten te vinden. Deze verkiezingen zetten daarom veel op het spel en dat vraagt juist van de winnaars van deze verkiezingen wijsheid voor het hele land in plaats van het aanwakkeren van polarisatie.

o

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen. Wij verlangen ernaar om ook in de politiek dienstbaar te zijn aan onze hemelse Vader en zo om te zien naar elkaar en naar de schepping. Die missie is onveranderd en zullen wij met hart en ziel en biddend voor ons land voortzetten.”

ChristenUnie opent meldpunt voor mantelzorgers

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-11-2023 17:16

Door Mirjam Bikker op 6 november 2023 om 07:00

ChristenUnie opent meldpunt voor mantelzorgers

De ChristenUnie opent maandag een digitaal meldpunt voor mantelzorgers. Het meldpunt heeft tot doel om meer en beter inzicht te krijgen waar mantelzorgers tegenaan lopen. Mantelzorgers hebben ook goed zicht op wat er in de zorg misgaat. Dat is juist nu nodig met het oog op de vergrijzing en personeelstekorten in de zorg. De ChristenUnie neemt het initiatief in samenwerking met de partners van Coalitie Samenleving.

Mantelzorgers zijn een cruciaal fundament voor het welzijn van Nederland: ruim vijf miljoen mensen in Nederland, een derde van bevolking, is mantelzorger. Onnodig papierwerk en regeldruk zorgen voor problemen. Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met regeltaken. Liefst vier op de tien mantelzorgers geeft aan dat het hen moeite kost om als gevolg van die regeldruk te doen wat ze willen doen: zorgen. De ChristenUnie vindt onnodige bureaucratie onacceptabel en opent daarom een meldpunt waar mantelzorgers terecht kunnen met klachten en ideeën: www.coalitiesamenleving.nl.

Zorg ontbreekt als belangrijk thema

De (mantel)zorg als thema komt in de huidige verkiezingscampagne nauwelijks naar voren. Om daar verandering in te brengen krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de problemen op de agenda te zetten. De ChristenUnie gaat ook op bezoek bij melders om in de praktijk te zien waar zij tegenaan lopen.

Coalitie Samenleving

Vorige week presenteerde de ChristenUnie samen met BBB, CDA en maatschappelijke organisaties de #CoalitieSamenleving. Deze coalitie heeft een manifest opgesteld met negen concrete plannen om de regeldruk voor mantelzorgers tegen te gaan en waarin wordt gepleit voor een meer vanzelfsprekende rol van mantelzorgers naast de professionele zorgverlener. Daarnaast wil de coalitie dat er meer financiële middelen worden uitgetrokken voor de ondersteuning van mantelzorgers en moet er eenvoudiger en ruimer verlof komen voor mensen die zorgdragen voor hun naaste(n).

De klachten en ideeën voor verbetering en de voorstellen van de Coalitie Samenleving worden gebundeld en meegenomen richting het nieuw te vormen kabinet. In het verkiezingsprogramma maakt de ChristenUnie zich sterk voor betere mantelzorg, onder meer door in te zetten op betaald mantelzorgverlof.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker: “Het is tijd om de zorg op te kaart te zetten. Door de vergrijzing en de tekorten in de zorg wordt de noodzaak om voor elkaar te zorgen steeds groter. Maar nog veel te vaak zijn er belemmeringen om goed voor elkaar te zorgen. Met de start van dit meldpunt geven we de urgente problemen in de zorg een gezicht.”

Wil jij een melding doen? Ga naar www.coalitiesamenleving.nl en geef je melding door!

Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-11-2023 09:29

Door Pieter Grinwis, Webredactie op 8 november 2023 om 10:25

Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

Fundamentele belastinghervorming biedt rust in huishoudboekje gezinnen én alleenstaanden

De plannen van de ChristenUnie leiden tot een verlaging van de armoede met maar liefst 60%, het meest van alle partijen. Bovendien gaan gezinnen én alleenstaanden er fors op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde doorrekeningen van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Dat is het gevolg van het nieuwe belastingstelsel dat de ChristenUnie voorstelt. Dat stelsel wordt veel eenvoudiger én voorspelbaarder door onder andere vrijwel alle toeslagen te schrappen én in plaats daarvan een basiskorting gebaseerd op de omvang van het huishouden te introduceren. Zo ontstaat een veel grotere fiscale gelijkheid tussen eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen én meer keuzevrijheid om betaald werk en zorg voor elkaar te combineren dan wel meer te werken zonder dat het extra verdiende loon helemaal hoeft te worden ingeleverd bij de fiscus. Tegelijkertijd zijn de arbeidslasten voor werkgevers bij de ChristenUnie zo’n 5% lager.

Lijsttrekker Mirjam Bikker reageert: “Financiële rust voor gezinnen en het aanpakken van armoede is altijd een topprioriteit voor onze partij. De ChristenUnie laat met dit programma zien dat het lef combineert met daadkracht. We maken het belastingstelsel eerlijker en rechtvaardiger. Gezinnen krijgen zo meer keuzevrijheid en rust in het huishoudboekje.” Ook in het kabinet maakt de ChristenUnie veel werk van het thema armoede. Juist dit jaar nog presenteerde minister Carola Schouten een omvangrijk pakket aan nieuwe maatregelen.

Kamerlid Pieter Grinwis was nauw betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en de plannen voor beide planbureaus: “Veel te veel mensen verkeren in grote financiële onzekerheid. Juist omdat onze belastingen en toeslagen een doolhof zijn geworden. Het is tijd om de jarenlange liberale dominantie te breken en een eenvoudig belastingstelsel in te voeren dat zekerheid en keuzevrijheid biedt.”

Centraal Planbureau

De doorrekeningen van de planbureaus laten zien waar het hart van de ChristenUnie klopt. De partij introduceert een mantelzorgverlof, waarmee werknemers door het UWV bekostigd acht weken mantelzorg kunnen verlenen. Verder wil de CU het eigen risico in de zorg bevriezen en het basispakket van de zorgverzekering uitbreiden met tandartscontroles en het vullen van gaatjes. Verder stelt de CU forse investeringen voor in defensie en ontwikkelingssamenwerking, zodat Nederland weer gaat voldoen aan de internationale normen (2% bbp voor defensie en 0,7% bni voor ontwikkelingssamenwerking).

Verder komt het voorstel voor een fundamentele herziening van het belastingstelsel goed uit de doorrekening van het CPB. Werken loont weer, met een marginale druk die nergens boven de 51,5% uitkomt. De toeslagen – die tot desastreuze navorderingen kunnen leiden - worden afgeschaft. En de huurtoeslag wordt vervangen door de vroegere huursubsidie. Ook de vele inkomensafhankelijke regelingen en heffingskortingen worden afgebouwd waarmee een einde komt aan decennia aan doorgeslagen liberaal beleid dat keuzes als zorgen voor het gezin afstrafte.

In plaats daarvan krijgt ieder gezin een verzilverbare basiskorting van 4000 euro per kind, 4800 euro voor de eerste volwassene en de helft daarvan voor de tweede volwassene in een huishouden. Samen met een belastingkorting voor werkenden en drie belastingschijven (34,5% tot 40.000 euro, 41,9% tussen 40- en 80.000 euro en 51,5% daarboven) resulteert dit in een meer gelijke en eerlijkere behandeling van alle huishoudens en zo in meer keuzevrijheid, naast een grotere voorspelbaarheid. Bovendien wordt werken weer lonender, omdat inkomen uit werk minder wordt belast, maar uit vermogen meer wordt belast.

Ook worden mogelijkheden om te schuiven met winsten en zo belasting te ontwijken ingeperkt. Hierdoor gaan met name grote beursgenoteerde bedrijven hun fair share betalen. Tegelijkertijd wordt de winstbelasting sterk vereenvoudigd. Bedrijven zijn gebaat bij eenvoud, betrouwbaarheid en eenduidigheid. Daarom stellen we – zoals een paar decennia geleden gewoon was – één simpel tarief voor van 25%. Weliswaar stijgen de werkgeverslasten bij de ChristenUnie op papier, maar in de praktijk dalen de daadwerkelijke loonkosten voor bedrijven ten opzichte van het zogenoemde basispad. De lastenstijging voor bedrijven is daarmee de facto veel geringer dan het CPB rapporteert. De lastenstijging die resteert vinden we goed verdedigbaar. Het gaat immers om slimme heffingen die de economie groener maken en die ervoor zorgen dat niet een deel van de bedrijven, maar álle bedrijven rechtvaardig bijdragen aan onze publieke infrastructuur.

Klimaat en Natuur

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laat zien dat de ChristenUnie ambitieus, verstandig en uitvoerbaar klimaat- en energiebeleid voorstelt, waarmee de doelen uit de Klimaatwet kunnen worden gerealiseerd. “Het komt er nu op aan om met de grootste urgentie en zonder taboes de energietransitie te versnellen en klimaatverandering aan te pakken. Daarbij gaat het er niet alleen om grijze energie te vervangen door groene, maar ook om minder en milieuvriendelijker te consumeren”, aldus Pieter Grinwis. “Daarom schaffen we de btw af op reparatie van spullen, op aankopen in de kringloopwinkel en op openbaar vervoer, gaat de vliegbelasting de lucht in, bannen we korte vluchten uit, terwijl we veel meer investeren in trein, tram, bus én de fiets. Het Nationaal Isolatieprogramma krijgt een boost, terwijl de energiebelasting voor huishoudens omlaag gaat en voor grote bedrijven omhoog.”

In de plannen van de ChristenUnie wordt boeren een goed verdienmodel geboden en wordt tegelijkertijd ruimte gemaakt voor de natuur: het PBL laat zien dat onze plannen daar een goede basis voor zijn. We zetten de boer aan het stuur door te vertrouwen op zijn of haar vakmanschap, we betalen voor ecosysteemdiensten en door in te spelen op natuurlijk verloop in de sector, kunnen we meer boeren helpen met extensiveren in plaats van stoppen. Zo bereiken we de stikstofreductiedoelen, klimaatdoelen, verbetert het verdienvermogen van boeren en de kwaliteit van de natuur. Kortom, de ChristenUnie biedt echt toekomst aan boer en natuur.

Enkele maatregelen van de ChristenUnie

Invoering van de basiskorting. Voor een alleenstaande €4800, per extra volwassene in het huishouden €2400, en per kind €4000 extra.

Afschaffing van de toeslagen en vervanging van de huurtoeslag door de huursubsidie.

Verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%. De bijstand, Wajong en AOW zijn hieraan gekoppeld.

Invoering van drie schijven in de inkomstenbelasting. Een verlaging van de eerste schijf tot €40.000 naar 34,5%.

Verlaging van de werkgeverspremies met €5,5 miljard.

Bevriezing van het eigen risico in de zorg.

Een investering van €2,1 miljard in defensie (2% NAVO-norm).

Een investering van €0,8 miljard in ontwikkelingssamenwerking (ruim 0,7% bni).

€2 miljard extra ruimte voor gemeenten en provincies (voor o.a. woningbouw, openbaar vervoer en jeugdzorg).

Enkele effecten van de ChristenUnie-plannen

Het aantal personen in armoede in Nederland daalt het meest bij de ChristenUnie (van 6,1% naar 2,5%)

Het aantal kinderen in armoede daalt met ruim 60% (van 8% van alle kinderen naar 3%).

Een lastenverlichting van €15 miljard voor gezinnen.

Toename van de koopkracht voor alle huishoudens, met name voor huishoudens met lagere inkomens (3,8% per jaar voor de armste 20% huishoudens, 2,9% voor de lagere middeninkomens, 2,3% voor Jan Modaal).

Solide overheidsfinanciën, een dalende staatsschuld (50,6% bbp) en een begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% (-2,9% bbp).

Minder auto en vliegen, meer OV en fiets. De klimaatdoelen zijn binnen bereik.

‘Een zorgzame gemeenschap vorm je samen’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-11-2023 12:33

Door Webredactie op 6 november 2023 om 13:06

‘Een zorgzame gemeenschap vorm je samen’

Het geloof van Mirjam Bikker in verkiezingstijd

De keukentafel. Mirjam Bikker ziet er tijdens deze verkiezingscampagne genoeg. Maar nu zitten we aan een bijzondere: die van haar ouders in Nunspeet. Daar gaat voorganger en EO-presentator Jurjen ten Brinke in gesprek met Mirjam over haar roots, over hoe ze is geworden wie ze is en natuurlijk over de toekomst van ‘haar’ ChristenUnie. Regelmatig klinkt het: “En toch: God houdt van ons.”

Tekst: Theanne Boer • Beeld: Erika Floor

Mirjam is niet opgegroeid in het huis waar haar ouders nu wonen, een huis even buiten de dorpskern van Nunspeet. “Maar ik ben van hieruit wel getrouwd”, vertelt ze. De goed gevulde boekenkast valt op en het levensgrote orgel, want vader Bikker is naast gepensioneerd onderwijskundige, organist in de Hervormde dorpskerk. Moeder, leerkracht op een basisschool, luistert tijdens het interview op de achtergrond mee maar voor en na die tijd vliegt ze weg op haar fiets: altijd in de weer voor anderen.

Tijdens Mirjams eerste basisschooljaren woonde het gezin in Moordrecht, daarna verhuisden ze naar de Veluwe. Een warm en veilig gezin, vertelt Mirjam en met drie meiden heel wat rustiger dan haar eigen huishouden, waar naast een dochter ook twee zoons zorgen voor de nodige reuring.

Mirjam: “Mijn ouders komen allebei uit het onderwijs. Zij vertelden ons graag verhalen over de Here Jezus en gaven ons mee dat je leven van betekenis mag zijn voor anderen. Dat je iets uit te delen hebt. En dat het heel gewoon is om naar de kerk te gaan en daar volop mee te doen. Als ik aan mijn jeugd terugdenk, zie ik dat het uiteindelijk ging om de kern: Jezus leren kennen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat wil ik mijn kinderen ook weer meegeven. Want dat is het grootste geschenk dat je kunt krijgen.

Jurjen: “Wie waren jouw rolmodellen behalve je ouders?”

Mirjam: “Dan denk ik aan mijn oude oma Bikker. Een eenvoudige hardwerkende vrouw met een Rotterdamse nuchterheid en vrolijkheid. Altijd bezig. Als we kwamen, bakte ze cake of boterkoek en we konden niet vertrekken zonder een lolly uit de trommel. En bij mijn andere opa en oma waar ik af en toe logeerde, werd elke ochtend aan tafel gebeden voor alle kinderen. Die werden bij hun naam genoemd en bij God gebracht. Pas veel later realiseerde ik me dat er daardoor bij mij zaadjes zijn geplant.”

Jurjen: “Je komt dus uit een biddend gezin. Er is voor jou gebeden, al toen je heel jong was.”

Mirjam: Ja, dat ontroert me wel nu je dat zo zegt... Want dat is van een liefde die onuitsprekelijk kostbaar is… Waar ik als kind niet om gevraagd heb, heb ik toch zomaar gekregen. Dat is heel bijzonder, omdat ik… Ja, het is wel echt het allerbelangrijkste wat je aan je kinderen kan geven.

Jurjen: “Wat is dat allerbelangrijkste dan?”

Mirjam: Het geloof dat God van je houdt en voor je zorgt hoe je leven ook gaat. Kijk, ik zit hier nu op een hele fijne plek met jou. Maar we hebben allemaal momenten dat het minder goed gaat, dat het moeilijk is. En toch… als ik dan naar de generaties voor mij kijk, die ook het nodige hebben meegemaakt en zij geven juist dat aan mij door… Nou, dat ontroert mij…

Jurjen: “‘En toch’ was een mooie titel geweest van jullie verkiezingsprogramma.”

Mirjam: “Ja, dat was een goed idee geweest, inderdaad, maar ‘Geloof in de samenleving’ vind ik ook echt een mooie hoor!”

Jurjen: “Maar ga er eens op in, op dat ‘en toch’?”

Mirjam: “Nou, er is van alles dat echt niet goed gaat. Ook in Nederland. Zoveel kinderen die eenzaam en somber zijn. Ik heb jongeren gesproken die het leven niet zien zitten. Vanwege alle crises wereldwijd, maar ook omdat ze zich niet geliefd weten. Ze ervaren stress omdat ze denken dat ze moeten presteren. Ik heb ook mensen gesproken die klemlopen omdat ze de overheid niet meer naast zich hebben staan maar tegenover zich. Die voor hun gevoel vastzitten in de modder van hun bestaan. En dan kan je met allerlei technische oplossingen komen, maar je weet dat dat niet genoeg zal zijn. Want het begint ermee dat je de ander ziet staan. En dat betekent: en toch. God ziet je en wij willen dat jij je gezien weet. We willen met je optrekken om hier doorheen te komen. We gaan echt niet alles oplossen de komende vier jaar.

Iedereen die dat belooft, praat onzin. Maar daarom gaan we de moed niet opgeven.

Want er is altijd een ‘en toch’!”

Jurjen: “Herinner je je dingen uit je eigen leven waarin dat ‘en toch’ een rol speelde? Dat er botsingen waren, misschien wel rond God en geloven? Of is je geloof altijd een constante lijn geweest?”

Mirjam: “Geloof is wel een constante lijn geweest. Natuurlijk heb ik als student wel mijn vragen gehad, maar uiteindelijk is mijn Basisvertrouwen denk ik heel kinderlijk: mag ik gewoon een schaapje van de kudde zijn? Dat heeft nooit ter discussie gestaan.”

Jurjen: “Wanneer schuurt het dan wel in je geloofsleven?”

Mirjam: “Als ik heel druk ben en een volle agenda heb, moet ik ervoor waken dat ik toch blijf bidden en Bijbellezen. Want als ik dat niet doe, wordt het langzaam maar zeker stiller, merk ik. Dan is God verder weg en dat mis ik nog niet eens ook. Daar moet ik echt op letten, want voor ik het weet, begint de ochtend met het nieuws op m’n telefoon, en vervolgens vraagt één van de kinderen iets en dan zit ik al volop in de dag. De Bijbelapp ‘Eerst Dit’ hielp mij enorm om de dag te starten met God. Later vond ik weer nieuwe gewoontes. Want ik wil met God leven, dus waarom geef ik Hem dan alleen de kruimels van mijn tijd?”

Jurjen: “Ik herken dat. En net als jij vanuit een stabiele en warme opvoeding. Het is een van mijn grootste valkuilen.”

Mirjam: “Hoe werkt dat dan bij jou?”

Jurjen: “Nou, ik heb een setje gaven en talenten van God gekregen, maar ik kan zomaar denken: ik kan best aardig preken, of ik er nu voor op mijn knieën lig of niet. En dat werd op den duur een aanklacht in mij. Ik dacht: ja, wacht even. Mijn leidsman Jezus moest alleen de berg op om zijn Vader te zoeken. Het moet niet gekker worden dat ik zonder kan!”

Mirjam: “Ja dat herken ik. Je vroeg net naar rolmodellen. Ik heb er nog één en dat is Wim Rietkerk. Met Wim ben ik in de Utrechtse Raad gestart. Ik was 23 en hij was net met pensioen. Dus we hadden een grappig leeftijdsverschil. Maar Wim bracht de gewoonte in om elke keer voordat wij de raadsvergadering in gingen samen te bidden. En dat veranderde mijn blik altijd weer. Er kwam een ander perspectief. In de politiek draait het al heel snel om gezien worden, de slimme interruptie, de scherpe vraag. Van die kant van het vak, het ambacht kan ik echt genieten, en dat je waardering krijgt van anderen. Maar doordat wij in gebed gingen, stond ik ineens weer voor God, als kind van Hem, zoals er zoveel zijn. Het gaf mij ook weer het besef dat ik door God geroepen ben om het goede te zoeken. En dat is iets heel anders dan de slimste interruptie of handig zijn. Dat is recht doen aan die situatie. Niet dat het dan altijd lukt, maar het verandert wel je blik.”

Jurjen: “Ben jij geloviger geworden door de jaren heen?”

Mirjam: “Oh joh, ergens blijf ik altijd een beginneling. Ik heb nu een baan die zoveel van me vraagt dat ik me heel afhankelijk weet. ’s Avonds, als ik ga slapen, denk ik vaak: uiteindelijk is er een Ander die over ons waakt. Zonder Hem zou ik dit werk niet eens aankunnen. Er is een hele wereld te redden en die gaan wij niet redden.”

Jurjen: “Maar met die boodschap ga je de verkiezingen niet winnen.”

Mirjam: “Nee, dat weet ik, maar het is wel de basis. Vanuit ons geloof tot zegen willen zijn. Deze verkiezingen doen ertoe. Er is werk aan de winkel en dat vraagt veel en dat is niet morgen al opgelost. Maar ik weet wel met welk kompas wij als ChristenUnie aan de slag gaan. Vanuit geloof, vanuit hoop, vanuit liefde voor de mensen om ons heen. Zodat onze samenleving weer een plek wordt waar mensen, jong en oud, er voluit toe doen. Wij kiezen dus ook voor de samenleving. Voor al die betrokken inwoners, verenigingen, coöperaties, kerken, buurthuizen, jongerenwerkers die al lang aan de slag zijn. Een zorgzame gemeenschap vorm je sàmen.

De overheid heeft daarin een onmisbare rol, maar is niet het begin of het einde. Het begint altijd tussen mensen. Dat is het hart. Zorgzame gemeenschappen is één van onze belangrijkste speerpunten en als ik de andere twee ook nog even mag noemen: de waarde van het leven, ál het leven. Van het menselijke leven tot de natuur om ons heen. En als derde willen we vooral rust brengen. In huizen, aan keukentafels. Je moet kunnen rondkomen als je werkt, als je een stel tieners hebt die je de oren van het hoofd eten, als je er alleen voor staat. Dat vraagt om investeren, ja, maar deze drie bewegingen van bouwen aan zorgzame gemeenschappen, bewondering voor elk leven en rust in het huishoudboekje zijn broodnodig.

Jurjen: “We gaan even terug, naar de week voor het zomerreces toen het kabinet viel. Wat was op dat moment de ‘en toch’ van Mirjam? Wat heb je gebeden of heb je juist gedankt?”

Mirjam: “Nee, gedankt heb ik niet, zo zit ik niet in elkaar. Ik bad de hele tijd: geef me wijsheid. Geef dat ik het goed zie. En geregeld deed ik een rondje om te zien of ik iets miste. Maar telkens vonden we met elkaar hetzelfde. Dat gaf vertrouwen in wat komen zou. Dat er ook dan wel gezorgd zou worden. Zo voel ik dat nu ook. Hoe gaat het landschap veranderen? Ik weet het niet. Maar meer dan alle keren hiervoor doet het ertoe met welke idealen en welk kompas wij aan de slag gaan. Het hangt echt niet af van één iemand die heel Nederland uit het slop zal trekken. Daar zijn verschillende partijen voor nodig en dat motiveert mij enorm om te zeggen: de ChristenUnie wil tot zegen zijn. We gaan het met elkaar doen. We gaan proberen, vanuit ons geloof, het goede te zoeken voor deze samenleving. Soms is dat vanuit Den Haag maar heel vaak is dat gewoon de gemeenschap waar je woont, vanuit een dorp als Nunspeet, waar mensen zelf de ruimte moeten krijgen om aan de slag te gaan. Samen planten we zaadjes van verandering, van hoop. In geloof en in gebed, omdat we tot zegen willen zijn.”

Jurjen: “Wat wil je nu het liefst voor Nederland, wat is je diepste verlangen?”

Mirjam: “Mijn diepste verlangen is dat mensen zich geliefd weten. Dat is niet politiek te bereiken. Maar we kunnen wel werken aan een samenleving waar we ruimte hebben om naar elkaar om te zien. Waarin familiebedrijven een plek hebben, gezinnen ademruimte hebben. Werken aan zorgzame gemeenschappen dus. Ik weet heus wel dat heel veel mensen een andere kijk op het leven hebben, maar iedereen fleurt op als hij of zij zich geliefd weet. En ik denk dat wij als christenen en als ChristenUnie op elke plek waar we geroepen zijn daar heel veel van kunnen laten zien. Omdat we zelf weten dat het goed is.”

Jurjen: “Dat God ons ziet.”

Mirjam “Ja. Dat Hij ons ziet. Hij houdt van ons. En dus moeten we ons oordeel opschorten en naast de ander gaan staan. Als we daarmee beginnen, wordt politiek opeens een heel ander vak. Omdat het dan veel meer gaat over hoe wij elkaar hoop kunnen bieden en goed voor elkaar kunnen zijn.”

Dit artikel verscheen eerder in het ChristenUnie Magazine

Samenwerken voor mantelzorgers met Coalitie Samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 03-11-2023 17:59

Door Mirjam Bikker op 3 november 2023 om 16:25

Lees voor

Samenwerken voor mantelzorgers met Coalitie Samenleving

Gisteren is op initiatief van de ChristenUnie een nieuwe politieke en maatschappelijke samenwerking gesmeed; de Coalitie Samenleving. We beginnen de beweging om als samenleving veel meer om mantelzorgers en vrijwilligers heen te staan.

De komende week staat volop in het teken van mantelzorg en de coalitie. Op die manier willen wij de kiezer laten weten dat wij ons hard maken voor ‘zorgzame gemeenschappen’. Op verschillende manieren willen we hier aandacht aan geven. Uiteindelijk eindigen we de week met de Dag van de Mantelzorg op vrijdag 10 november.

o

Wil je meer weten? Kijk dan op www.coalitiesamenleving.nl.

ChristenUnie, BBB, CDA en maatschappelijke organisaties slaan handen ineen in de Coalitie Samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-11-2023 08:22

Door Webredactie op 1 november 2023 om 09:15

ChristenUnie, BBB, CDA en maatschappelijke organisaties slaan handen ineen in de Coalitie Samenleving

‘Doe mee aan een zorgzaam Nederland, wij gaan je daarbij ondersteunen’ is de oproep van de ChristenUnie, BBB en CDA, samen met Stichting Present, Lelie zorggroep, Schuldhulpmaatje, TijdvoorActie, HiP Helpt en Jobhulpmaatje. Veel Nederlanders willen wel voor elkaar zorgen, maar hebben de tijd, ruimte en het geld niet om dat te doen. Terwijl we dat wel hard nodig hebben, zeker als we kijken naar de komende jaren met vergrijzing, personeelstekorten en onhoudbare zorgkosten.

De ‘Coalitie Samenleving’ doet daarom negen concrete voorstellen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten een duidelijke rol krijgen, naast de professionele zorgverlener en de overheid, in het verlenen van zorg aldus de organisaties van deze coalitie.

Mirjam Bikker (ChristenUnie): “Het is tijd voor verandering, voor erkenning van de grote waarde van omzien naar elkaar. Voor noaberschap, voor mienskip, voor zorgzaamheid. Wij willen dat de samenleving voorop staat bij alle nieuwe plannen. Dat zorgzaamheid wordt aangemoedigd in plaats van ontmoedigd. Dat er een goed mantelzorgverlof komt. Het is een oude Bijbelse wijsheid dat als je soms valt de ander je weer omhoog helpt. En dat je hoopt dat het de volgende dag andersom kan zijn. Dat is een zorgzame gemeenschap. Dat is waar de ChristenUnie voor staat. Dat we omzien naar mensen die het even niet redden. Dit plan geeft daar handen en voeten aan.”

Inge van Dijk (CDA): “Zorg voor elkaar is zo vanzelfsprekend dat we soms vergeten hoe bijzonder het is. In onze verenigingen, als vrijwilliger of mantelzorger doen we iets belangeloos voor elkaar. Dat is samenleven!”

Nicki Pouw-Verweij (BBB): “Zorgen voor naasten en omzien naar elkaar als gemeenschap, of je het nou noaberschap of mienskip noemt, is een van de belangrijke principes van BBB. Daarom twijfelde ik geen enkel moment en sloot ik mij aan bij deze coalitie.”

Johannes de Vries (Stichting Present): “Heel veel mensen zien al om naar elkaar en nog meer mensen zijn best bereid dat te doen. Dat moeten we niet in de weg zitten, dat moeten we versterken. Het aanbod van vrijwillige inzet voor onze samenleving is er, nu is het aan ons – zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de overheid – om dat ruim baan te bieden.”

Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje Nederland): “Vrijwilligers en zorgverleners kunnen via samenwerking veel meer betekenen voor mensen die worstelen met hun gezondheid in relatie tot financiële zorgen. Hier is veel winst te behalen.”

Eelke Dekens (TijdVoorActie): “Jongeren zetten zich vandaag in met het oog op de samenleving van morgen.”

Hendrik Jan van den Berg (voorzitter Raad van Bestuur van Lelie zorggroep): “In de ouderenzorg worden we al dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de groeiende vergrijzing en dat gaat de komende jaren verder toenemen. Om die toegenomen druk op de zorg het hoofd te bieden, werken we volop aan verandering door digitalisering van de zorg en reablement waarbij we kijken wat mensen nog zelf kunnen. Het is daarbij van groot belang om de samenleving bij de zorg voor hun naasten te betrekken. Dat past bij het DNA van onze organisatie, maar we zien dat we dit in de samenleving op veel plekken zijn kwijtgeraakt. Die onderlinge zorgzaamheid is hard werken en vraagt nauwe samenwerking en afstemming met politiek en maatschappelijke partners.”

De coalitiepartners beseffen dat dit een omslag in het denken én doen is, die niet van de ene op de andere dag is gemaakt. Daarom willen de partners in gesprek met de samenleving over nieuwe en realistische verwachtingen van de zorg van morgen, voldoende financiële middelen voor zorgaanbieders om die omslag te kunnen maken en een langetermijnbeleid informele zorg. In de verkiezingsprogramma’s van de betrokken politieke partijen worden diverse voorstellen gedaan om vrijwilligerswerk gemakkelijker te maken, door regels te vereenvoudigen en vrijwilligers beter te ondersteunen.

De 9 voorstellen die de Coalitie Samenleving doet worden op donderdag 2 november gepresenteerd bij Stichting Bethanië, waar vrijwilligers en zorgorganisaties zich inzetten voor de bewoners die wat extra aandacht verdienen.

Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-10-2023 08:41

Door Pieter Grinwis op 27 oktober 2023 om 10:29

Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*

De giftenaftrek in de winstbelasting, waar vooral MKB-bedrijven gebruik van maken, moet behouden blijven. Dat is het voorstel van Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) en een meerderheid van de Kamer steunde donderdagnacht het voorstel.

In de plannen van het kabinet voor het Belastingplan 2024 wordt de giftenvrijstelling in de winstbelasting voor bedrijven afgeschaft. Daarmee wil het kabinet een uitbreiding van een andere vrijstelling waar vooral grote bedrijven van profiteren. De ChristenUnie vindt die uitbreiding een goede zaak, maar vindt dat kleinere bedrijven niet het kind van de rekening mogen worden. “Dit is een vreemde gang van zaken, dit spoor moeten we niet opgaan”, aldus Pieter Grinwis. In het amendement, ingediend bij het debat over het Belastingplan, bepleit het Kamerlid het behoud van de giftenaftrek voor MKB-bedrijven.

Pieter Grinwis: “Familiebedrijven hebben een unieke positie in onze samenleving, en die moeten we koesteren. Ook als het gaat om hun gulle geefgedrag, tot versterking van verschillende maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Dat verdient alle ruimte.”

De ChristenUnie en glyfosaat

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-10-2023 13:48

Door Pieter Grinwis op 13 oktober 2023 om 15:52

We krijgen als fractie veel vragen over de keuze van de minister van LNV om namens Nederland zich te onthouden van stemmen bij de verlenging van de goedkeuring van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Eerder heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een motie gesteund die de minister opriep om tegen een verlenging van 10 jaar te stemmen in Europa. Wat is er precies gebeurd?

Allereerst gebeurt er, los van de toelating in Europa, al veel op het gebied van glyfosaat in Nederland. Zo heeft de minister de zogenaamde ‘gele velden’, namelijk het doodspuiten van graslanden en ook van vanggewassen, al verboden per 2025. Wij hebben gisteren daarnaast een motie gesteund waarin de regering wordt opgeroepen dit verbod per juli 2024 al in te laten gaan. Consumentengebruik van glyfosaat, in tuinen bijvoorbeeld, is ook al verboden, met steun van de ChristenUnie. Met deze stappen is en wordt veruit het grootste deel van het gebruik van glyfosaat al uitgebannen. Alleen voor de bestrijding van hardnekkige wortelonkruiden en aardappelopslag - een wettelijke taak voor akkerbouwers - blijft het gebruik van glyfosaat mogelijk, waar zowel landbouwkundig als milieukundig ook best wat voor te zeggen is, waarover later meer.

Dan de stemming over algemene toelating van glyfosaat in Europa, waar nu veel vragen over komen. Er lag een verlengingsvoorstel voor 10 jaar van het middel voor aan de lidstaten. De recente onderzoeken en berichtgeving over de relatie tussen bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, en Parkinson bij met name boeren en plattelandsbewoners zijn zorgwekkend. Het feit dat EFSA, de Europese toelatingsinstantie, zélf aangeeft dat hier een kennishiaat zit, maakt dat wij vinden dat er éérst aanvullend onderzoek gedaan moet worden naar de relatie tussen glyfosaat en Parkinson, zodat boeren en tuinders veilig kunnen werken en omwonenden veilig kunnen wonen. Een pas op de plaats dus, en in de toekomst een robuuster toelatingsbeleid.

De minister is zeer begaan met dit onderwerp en heeft de afgelopen periode intensief opgetrokken met diverse experts op dit gebied, bijvoorbeeld met toelatingsinstantie Ctgb en met prof. Bas Bloem. Zie hier ook zijn reactie op het gekozen standpunt en de gesprekken met de minister: https://twitter.com/basbloem/status/1712042707122794549?s=46&t=AiwKUFflz03qszMWOmij1Q

Die reactie bevat ook de reflectie op de politieke realiteit. Er was niet voldoende draagvlak voor een tegenstem in het kabinet. Mede gelet daarop heeft de minister in onze ogen gekozen voor een zorgvuldige en pragmatische lijn die recht doet aan de zorgen rondom glyfosaat en de mogelijke relatie met Parkinson.

Welke stappen zet de Minister dan precies? Allereerst heeft hij zich onthouden van stemming. Daarbij was hij in goed gezelschap van de ons omringende landen België, Duitsland en Frankrijk, die zich ook onthielden van stemming. Deze groep (6 lidstaten in totaal) representeert 42% van de bevolking van de EU. De groep voorstemmers (18 lidstaten) representeert 55% van de bevolking. En de groep tegenstemmers (3 lidstaten) 3%. Dat betekent dat het voorstel voor verlenging met 10 jaar teruggaat naar de Europese Commissie en dat de druk groot is om het voorstel aan te passen c.q. af te zwakken, omdat niet is voldaan aan de eis van een gekwalificeerde meerderheid van 65% van de bevolking. En hoewel onthouding minder stevig is dan een tegenstem, maakte dat, zoals u kunt zien, voor de uitkomst van de stemming niet uit.

Ten tweede vraagt de minister ook voor biodiversiteit om steviger inzet van EFSA (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) en de EC. Net zoals voor volksgezondheid moet de goedkeuring direct worden ingetrokken als blijkt dat er toch gevaar is voor dieren en/of milieu. Ook wil de minister dat EFSA een toetsingskader maakt om (indirecte) gevolgen voor de biodiversiteit in kaart te brengen, voor alle stoffen, dus ook breder dan glyfosaat.

Ten derde wordt er een onderzoek gestart door het RIVM, in samenwerking met o.a. Bas Bloem, naar een eventueel causaal verband tussen glyfosaat en Parkinson, om dat uit te sluiten of te bevestigen. Mocht er een verband zijn, dan wordt al het gebruik ervan direct verboden, zonder afbouwtermijn en als lidstaat, dus wordt er in dat geval niet gewacht op Europa (al zal de Europese commissie daar zelf ook snel conclusies uit trekken, zo mogen we verwachten). Dit staat los van de toelatingsprocedure, maar de resultaten kunnen goed dienen als basis voor het aanscherpen van het Europese Toetsingskader van stoffen.

Ten vierde wordt aan de WUR gevraagd om een analyse te leveren op hoe het gebruik van glyfosaat kan worden beperkt bij teelten die niet de voedselproductie raken en waar er geen alternatieven beschikbaar zijn. Dat kan leiden tot een forse extra vermindering, nog bovenop het deel dat we al reduceren door een verbod op gele velden. Tot slot loopt er in opdracht van de minister van LNV inmiddels een uitgebreid onderzoek bij het RIVM over de effecten van alle gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid. En dit alles naast de belangrijkste stap die al gezet wordt: het verbieden van de ‘gele velden’ en het doodspuiten van groenbemesters (vanggewassen) en het gebruik door consumenten.

Dan een stapje terug van de glyfosaat-discussie, en naar het debat rondom bestrijdingsmiddelen in het algemeen. Dat debat kent twee kanten, die elkaar moeilijk kunnen vinden. Dat maakt ook dat het lastig is om genuanceerd te blijven. Er vliegen veel algemene stellingnames over en weer. Dat is best wel opvallend bij de discussie rondom gewasbeschermingsmiddelen. Het is, zoals bij zoveel debatten in de Kamer, een identiteitsdebat geworden in de trant van: in welk kamp zit je? In dat van de boeren of dat van de natuur? Want dat bepaalt toch een beetje of je voor of tegen gewasbeschermingsmiddelen bent en of je wel of niet deugt.

Ik zou graag een genuanceerd debat willen voeren, ook over onderliggende waarden, met soms best ook wel onderlinge spanningen tussen hoe de praktijk wordt waargenomen door wetenschappers en door onszelf. Als ik zie dat er in Brabant extra zuiveringsinstallaties moeten worden geplaatst om ons drinkwater vrij van bestrijdingsmiddelen te houden, dan is dat gewoon niet goed. Punt. Als UNICEF stelt dat wij onze kinderen vergeleken met andere landen te veel blootstellen aan pesticiden, dan moeten we daar iets mee en dan moeten we ons niet verschuilen achter rekenmethodes of comfortabel in hokjes van «voor» of «tegen» gaan zitten. Wanneer Parkinson de boerenziekte wordt genoemd in Frankrijk, omdat er een pandemie onder de plattelandsbevolking in de maak is die gelinkt kan worden aan bestrijdingsmiddelen, dan is het Europese toelatingssysteem gewoon niet streng genoeg geweest. Er moet iets gebeuren. En die opties zijn er: biologische boeren hebben veel ervaring met telen zonder gewasbescherming en ingezet op resistente gewassen. Ook in de reguliere teelt is met de toepassing van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld spot spraying) en precisielandbouw de gebruikelijke hoeveelheid bestrijdingsmiddelen bovendien tot wel meer dan 90% terug te dringen. Deze route heeft minister Adema ook al uitgestippeld met de sector en die steunen we volledig.

Tegelijkertijd vraag ik me soms af of er niet te utopisch gedacht wordt over stoppen met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat niet over goed of fout, maar om afwegingen waarbij niet elk belang tegelijkertijd even goed gediend kan worden. Als je geen glyfosaat meer gebruikt, moet je vaker met de trekker over het land voor mechanische onkruidbestrijding, met gevolgen voor verdichting van de bodem en het verbruik van diesel. En innovatie en veredeling gaan snel, maar niet zo snel dat we per direct al zonder gewasbeschermingsmiddelen kunnen. En daar waar we de grenzen van intensivering van de landbouw zeker zijn tegengekomen, moeten we nuchter blijven kijken naar onze voedselproductie en een manier zoeken om op een duurzame manier nog voldoende voedsel van onze vruchtbare akkers te krijgen. We moeten voedselzekerheid niet voor lief nemen en de expertise van onze boeren ook niet zomaar opzijschuiven. Juist in het licht van klimaatverandering, wat met zich mee zal brengen dat steeds minder grond geschikt is voor voedselproductie, maar steeds meer mensen gevoed zullen moeten worden. De wereld heeft de Nederlandse landbouwkennis hard nodig, en in de toekomst met veel klimaatonzekerheid, harder dan ooit. We moeten ons dus niet laten verleiden tot een makkelijke positie in het ene of het andere kamp, maar open blijven staan voor ieder argument en ieder onderzoek.

De ChristenUnie komt met tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoopbeleid van de overheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-10-2023 09:25

Door Stieneke van der Graaf op 10 oktober 2023 om 16:50

De ChristenUnie komt met tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoopbeleid van de overheid

Vandaag heb ik tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een plan ingediend met voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoopbeleid van de overheid.

Onze economie en samenleving moeten in rap tempo verduurzamen. Ook mag het niet zo zijn dat ons consumptie- en bestedingsgedrag ten koste gaat van de meest kwetsbare mensen op aarde. Wij vinden dat we ons rekenschap moeten geven van wat ons consumptie- en bestedingsgedrag doet met mens en milieu. Niet voor niets zijn wij initiatiefnemer van een wetsvoorstel dat beoogt dat bedrijven in hun ketens potentiële schendingen van mens en milieu in kaart brengen, stoppen, voorkomen of beperken (Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen).

Wat de overheid van bedrijven vraagt, moet de overheid uiteraard ook zelf in de praktijk brengen. Dat kan ze door een minder vrijblijvend duurzaam en sociaal inkoopbeleid te voeren en meer ruimte te geven aan sociale ondernemingen.

Duurzaam inkopen betekent meer dan ‘enkel’ het geven van het goede voorbeeld. Wat de overheid doet of laat heeft impact. De totale inkoopwaarde van de verschillende overheden in Nederland bedroeg in 2019 zo’n 85 miljard euro, waarvan bijna 20 miljard op de rekening komt van ministeries en rijksdiensten. De overheidssector was volgens berekeningen van het RIVM in dat jaar alleen al via haar inkopen verantwoordelijk voor 22 megaton CO2 (dat is 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk). Ook het beslag op grondstoffen- en mineralengebruik is groot. Willen we de Nederlandse samenleving verduurzamen, dan is het wat ons betreft logisch om te kijken naar datgene waar de Nederlandse overheid diréct controle over heeft: het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Daarom komt de ChristenUnie, samen met GroenLinks/PvdA, SP en Volt met de volgende tien concrete voorstellen om het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid socialer en duurzamer te maken:

Elke overheidsorganisatie stelt een duurzaamheidstrategie op en rapporteert hierover

Pak als Rijksoverheid de regie

Breng het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI) in lijn met de OESO-richtlijnen

Maak gepaste zorgvuldigheid volgens de OESO-richtlijnen verplicht voor alle overheidsinkoop

Kies voor de aanbieder die de meeste maatschappelijke waarde realiseert door overheden te verplichten duurzaam en sociaal in te kopen

We maken 1-op-1 contracteren van sociale ondernemingen en klein mkb onder de Europese aanbestedingsdrempels eenvoudiger en geven deze mogelijkheid meer bekendheid

Geef in de Aanbestedingswet meer ruimte voor sociale ondernemingen

Betrek mkb/sociale ondernemingen beter bij aanbesteden

Stel inkopers in staat om het beleid uit te voeren

Zie toe op naleving van sociale en duurzame afspraken