Nieuws van politieke partijen in Noord-Holland inzichtelijk

8315 documenten

“Provincie, roep extra gaswinning een halt toe”

SP SP Noord-Holland 05-08-2022 13:05

Het Rijk besloot onlangs dat het Arabische Taqa in de regio Alkmaar 150 miljoen kuub extra gas mag oppompen, naar een totaal van 302 miljoen kuub. De SP vraagt het provinciebestuur om samen met andere overheden richting het Rijk op te trekken om dit een halt toe te roepen. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Het op grote schaal versneld leegpompen van gasvelden moet worden voorkomen. De SP wil dat de provincie hiertegen optreedt en de regie neemt voor wat betreft het monitoren van bodembeweging. Onze inwoners en gemeenten mogen niet de dupe worden van louter economisch gewin”.

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2022/08/provincie-roep-extra-gaswinning-een-halt-toe

Het versneld oppompen van gas verhoogt het risico op schade aanzienlijk. De gemeente Bergen adviseerde eind vorig jaar nog aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, dringend om de gasbronnen niet sneller leeg te pompen. Het gemeentebestuur verzet zich er al jaren tegen uit vrees voor bodemtrillingen en bodemdaling. Zij voorzien eveneens dat schade aan woningen, andere gebouwen en infrastructuur zal ontstaan. Ondertussen hebben bewoners een bedrijf in de arm genomen om bodembeweging op ‘onafhankelijke wijze’ te meten. Remine Alberts: “Het provinciebestuur moet de belangen van haar inwoners en gemeenten verdedigen. Van meet af aan moet er, onder regie van de provincie, goed gemonitord worden. Men moet ervan gegarandeerd zijn dat aardbevingsschade verhaald kan worden op de veroorzakers van die schade. We willen geen Groningse toestanden.” De SP betreurt het dat het Rijk het noodzakelijk vindt om Taqa 150 miljoen kuub extra op te laten pompen. De provinciale duurzaamheidsambities lijken daarbij als gas te vervliegen.

Net als het Bergense gemeentebestuur vindt de SP deze ontwikkeling het ‘afgeven van een verkeerd signaal aan de maatschappij’, als de overheid bedrijven en inwoners dwingt over te stappen naar duurzame alternatieven. De SP verlangt uitvoerige beantwoording op de vragen aan het provinciebestuur.

 

 

 

De statenvragen ‘Gaswinning in Noord-Holland’ (bijlage) moeten binnen dertig dagen worden beantwoord. 

Provinciebestuur overtreedt eigen verbod op toestaan nieuwe megastallen

SP SP Noord-Holland 03-08-2022 12:14

Het provinciebestuur zorgt ervoor dat er in elf jaar tijd negentien megastallen zijn bijgekomen. De SP wil juist de uitstoot, hinder en ziektebeelden voorkomen en pleit voor het terugdringen van het aantal megastallen. Statenlid Anna de Groot: “Deze groei is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Het lijkt erop dat dit mogelijk is geworden doordat de provincie de termen ‘megastal’ en ‘intensieve veehouderij’ door elkaar gebruikt.” De SP wil hier opheldering over en stelt vragen.

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2022/08/provinciebestuur-overtreedt-eigen-verbod-op-toestaan-nieuwe-megastallen
In april 2011 besloot het provinciebestuur geen megastallen meer toe testaan. Een maand later besloot Provinciale Staten dat bestaande ‘intensieve veehouderijen’ mochten uitgroeien tot megastallen. Daarbovenop kan het provinciebestuur ontheffing verlenen voor veehouderijen die willen groeien tot anderhalve hectare. De provincie staat deze ontwikkelingen dus toe en lijkt zich hierbij te verschuilen achter twee verschillende termen om zaken mogelijk te maken. De SP verlangt dat de definities van ‘megastal’ en ‘intensieve veehouderij’ worden bepaald en correct worden toegepast. Anna de Groot: “De provincie Noord-Holland heeft nog niet helemaal door dat niet alles meer toegelaten kan worden; het klimaat en de natuur komen steeds verder onder druk te staan. En we weten ook allemaal dat er een gebrek aan leefruimte is voor mens en dier; dat zou de gedeputeerde Dierenwelzijn zich toch ook realiseren?”

Het provinciebestuur zal op korte termijn een antwoord moeten formuleren op de schriftelijke vragen van de SP.

De Statenvragen treft u hieronder in de bijlage aan.

Bestaansrecht Metropool Regio Amsterdam op de tocht

SP SP Noord-Holland 01-08-2022 11:49

Het Noord-Hollandse beleid draagt niet bij aan een gezonde, democratische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De SP deed, tijdens de meest recente Statenvergadering via een motie¹, een poging om de begroting van de MRA bruikbaar te maken. Statenlid Anna de Groot: “We moeten weten wat deze uitdijende lobby-machine wil bereiken en hoeveel geld ze denkt nodig te hebben.” Vrijwel alle statenfracties lijkt het zich niet te interesseren en stemden tegen de SP-motie.

Als niet duidelijk wordt wat de MRA wil bereiken en wat het allemaal mag kosten, dan kunnen gemeenteraads- en statenleden er niet goed over oordelen. Noord-Hollandse Statenfracties durven nauwelijks een vuist te maken richting de MRA. De gemeenteraad van Zaanstad echter wel: zij namen onlangs een SP-amendement² aan om de MRA-begroting concreter te krijgen. De SP wil de juiste afwegingen kunnen maken en is daarmee van mening dat in een begroting de volgende vragen beantwoord moeten worden: ‘Wat willen we bereiken?’, ‘Wat gaan we ervoor doen?’ en ‘Wat mag het kosten?’. Anna de Groot: “Dit zijn de 3W-vragen die inzicht bieden in eventuele MRA-prestaties, maar kennelijk wil de provincie de lobbycratie niet verstoren”.

De hoop is dus gevestigd op Zaanstad en andere gemeenten. De eerstvolgende Algemene Vergadering van de MRA is op 16 september 2022. De bestuurders van deze organisatie zouden inmiddels moeten beseffen dat het ‘zomaar’ spenderen van belastinggeld niet meer te verantwoorden is. Statenlid De Groot: “Als de MRA dit niet doet en het bestaansrecht van de MRA in nevelen gehuld laat, dan moeten we er wellicht maar mee stoppen!”

 

¹ De Noord-Hollandse SP-motie “Meer inzicht in de meerjarenbegroting van de MRA” treft u hieronder in de bijlagen aan.
² Het Zaanse SP-amendement “MRA raads- en statenleden verdienen duidelijkheid” treft u eveneens in de bijlagen aan.

Provincie verbreekt omstreden zusterrelatie met Shandong

SP SP Noord-Holland 22-07-2022 19:20

Gisteren verscheen plotseling een brief van de Commissaris van de Koning¹, met de mededeling dat de zusterrelatie met de Chinese provincie Shandong verbroken is. De SP heeft zich hier altijd hard voor gemaakt en is blij verrast. Statenlid Anna de Groot: “De SP staat natuurlijk volledig achter deze breuk. Kijk maar naar de onderdrukking van Tibetanen, het bloedvergieten tijdens de studentenprotesten in 1989 of - in recentere tijden - het uitroeien van ruim een miljoen Oeigoerse moslims. Een handelsrelatie met een Chinese provincie is zeer ongepast”. De SP stelt wederom vragen.

Eind 2020 riep de SP op om de zusterrelatie met Shandong te beëindigen², omdat China het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Gedeputeerde Staten zei - in antwoord op SP-vragen³ precies een jaar geleden - de relatie in stand en de dialoog open te willen houden. Nu een jaar later is die relatie alsnog verbroken. De SP tast een beetje in het duister waarom nu deze knoop toch is doorgehakt. In de brief van de Commissaris van de Koning staat dat de provincie Noord-Holland nu anders omgaat met handelsrelaties: niet meer ‘landgericht’, maar ‘opgave-gericht’ staat er dan. Maar het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal hier ook een stevige rol in hebben gespeeld. “Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen”, aldus Statenlid De Groot.

De SP stelt dus nieuwe statenvragen op die binnen dertig dagen beantwoord moeten worden. Echter, vanwege het reces zal de beantwoording mogelijk wat langer op zich wachten. De SP wil van het provinciebestuur graag weten wat er in het afgelopen jaar gebeurd is, waardoor deze ommezwaai heeft plaatsgevonden. Anna de Groot: “Hoe dan ook, de SP is zeer te spreken over deze keuze!”

UPDATE: De Statenvragen zijn op 25/7 officieel ingediend. U treft ze hieronder in de bijlagen aan, met als titel "SP-vragen over stopzetten zusterrelatie met Chinese provincie Shandong".

¹ Hieronder treft u in de bijlagen de brief aan Provinciale Staten aan.

² SP-motie die daartoe opriep treft u hieronder in de bijlagen aan. Het artikel met als titel “SP vraagt aandacht mensenrechten Shandong (China)” op onze website kunt u hier teruglezen.

³ De beantwoorde SP-statenvragen treft u hieronder in de bijlagen aan.

Het Parool schreef er vandaag (dd. 22 juni 2022) ook over in haar artikel “Provincie Noord-Holland verbreekt nu toch zusterband met Chinese provincie Shandong”. Dit artikel treft u eveneens aan in de bijlagen.

Provincie doet niets om onrust bij brandweer weg te nemen

SP SP Noord-Holland 22-07-2022 08:07

SP Noord-Holland stelt de toekomstplannen voor de brandweer aan de kaak¹. De SP stelde daarom op 8 juni jl. vragen² aan het provinciebestuur. Uit de antwoorden bleek dat de provincie zich geheel afzijdig houdt. Statenlid Heidi Bouhlel: “De provincie verschuilt zich liever achter de Veiligheidsregio, terwijl de brandweer vaak interregionaal opereert. De provincie moet daarom stoppen met zeggen ‘hier gaan we niet over’”. De SP pleit ervoor om de Veiligheidsregio’s onder te brengen bij de provincies, zodat de Provinciale Staten er als volksvertegenwoordigers direct zeggenschap over hebben.

Op dit moment ligt het lot van de brandweer namelijk in handen van bestuurders³ die weinig met de werkvloer van dien hebben. Tot nu toe leverde dat als resultaat op dat alle brandweerkorpsen en -vrijwilligers in het harnas werden gejaagd; de Veiligheidsregio kwam als een donderslag bij heldere hemel met een reorganisatieplan. O.a. het Noord-Hollands Dagblad⁴ en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers⁵ grepen naar de pen. Statenlid Bouhlel: “Het oogt als een bezuinigingsdrift, ontwikkeld vanachter een bureau. De vrijwillige brandweer en de beroepsbrandweer moeten hier wat de SP betreft eveneens direct zeggenschap over hebben.” Onlangs zijn SP-Kamermoties aangenomen die deze zeggenschap moet bevorderen⁶.

Gemeenten en inwoners in onze provincie moeten gegarandeerd zijn van een veilige leefomgeving, waarbij de kwaliteit van de brandweer voorop staat. De SP zal hiervoor blijven pleiten en houdt ondertussen scherp in de gaten dat er niet wordt bezuinigd.

¹ Zie hier onze eerdere artikelen. 
² De beantwoorde SP-Statenvragen treft u hieronder in de bijlage aan.
³ Burgemeesters Monique Bonsen (gemeente Koggenland) en Rian van Dam (gemeente Hollands Kroon) zijn zogeheten ‘portefeuillehouder veranderopgave brandweer’ bij de Veiligheidsregio NHN.
⁴ Artikelen NHD:
12 juli jl.: “Binnenbrand blussen bij boze brandweer. De Veiligheidsregio gaat op tournee langs 52 posten.” 9 juli jl.: “’Moeten die jongens de brandslang dan maar door de brievenbus steken?’ Opgetrokken wenkbrauwen bij dorpsbewoners over plannen voor afschalen brandweerkorpsen” 25 juni jl.: “Brandweerlieden Slootdorp ’uit de kleren’ als protest tegen voorgenomen sluiting.” 1 juni jl.: “’Buitengebied krijgt volledig uitgeklede brandweer, pure afbraak.’ Brandweervrijwilligers verzetten zich tegen reorganisatieplan in Noord-Holland Noord” 27 mei jl.: “Afslanken brandweer zet kwaad bloed. In takenpakket van veertien vrijwilligersposten wordt gesneden. ’Straks moeten wij zeggen: even geduld, de specialisten zijn onderweg’” 20 mei jl.: “Twee brandweerposten dicht, veertien afgeslankt; plan zorgt voor onrust en emoties”
⁵ Website Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers:
Vier columns van de voorzitter vanaf 24 april jl.: ‘Van de voorzitter’ En een haarfijne uiteenzetting van de feiten en de govolgend, op dezelfde website, 25 juni jl.: “‘Vervelend’ (maar we gaan wel door)”

“Inlaten van water in Polder Westzaan erg belangrijk, maar dan zonder gif!”

SP SP Noord-Holland 15-07-2022 12:49

De SP pleit er met succes voor om water dat in de Polder Westzaan zal worden ingelaten eerst op kwaliteit wordt onderzocht. In het reeds vervuilde water is het namelijk zeer aannemelijk dat er giftige dioxinen aanwezig zijn. Het inlaten van ‘brak water’ is voor de polder erg belangrijk om er de bijzondere flora te behouden en verdere bodemdaling te beperken. SP-statenlid Anna de Groot: “Maar dat moet dan wel schoon zijn”.

Om de Polder Westzaan te ‘verbrakken’¹ is water uit het Noordzeekanaal nodig. In de Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraad van Zaanstad stelt de SP de gezondheid van dat water ter discussie. Het is zeer aannemelijk dat er schadelijke dioxinen² in zitten, terwijl duidelijk is dat teveel giftige zware metalen en PAK’s³ al in het Noordzeekanaal aanwezig zijn. In de polder is extra water nodig om de bodemdaling te beperken en de bijzondere flora in stand te houden. De SP is daar uiteraard voorstander van, maar wil voorkomen dat dit met giftig water gebeurt. Zowel in Provinciale Staten van Noord-Holland als in de gemeenteraad van Zaanstad werd de toezegging gedaan dat het door de SP gewenste onderzoek naar de waterkwaliteit van het Noordzeekanaal, één van de onderzoeken is die voorafgaand aan het ‘verbrakken’ van Polder Westzaan zal plaatsvinden. “Helaas heeft de gedeputeerde de SP over dit aspect heel lang in het ongewisse gelaten”, zo besluit Statenlid De Groot.

De resultaten van dat onderzoek zullen uiteindelijk in het Uitvoeringsplan Westzaan terechtkomen. “En dan hoop ik zo snel mogelijk, nog voordat er onomkeerbare schaden toegebracht zijn”, aldus De Groot.

¹ Verbrakken is het toe laten nemen van zout grondwater.

² In dioxinen zijn zeer giftige stoffen als chloor en chloriden aanwezig, die kankerverwekkend zijn.

³ PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn.

 

Zomerreces voor Noord-Hollandse Statenleden na druk politiek jaar

D66 D66 Noord-Holland 14-07-2022 07:10

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het politieke jaar afgesloten tijdens de vergadering van 11 juli. Na een druk en bewogen jaar voor de Provinciale Politiek zullen de statenleden nu genieten van enkele weken rust, alvorens na de zomer de fractie weer hard aan de slag gaat in aanloop naar de verkiezingen van PS2023. De eerste fractievergadering na het reces staat gepland voor 30 augustus.

Laatste vergadering voor in teken van financiën

Tijdens de vergadering werd gestemd over verschillende belangrijke, maar vooral financiële onderwerpen. Zo werd bijvoorbeeld de Kaderbrief vastgesteld, waarbij een veelvoud aan moties werd ingediend door verschillende partijen. Echter, er werd ook gestemd over enkele belangrijke moties naar aanleiding van de actualiteitendebatten van de Provinciale Statenvergadering van 4 juli. Een motie van D66 en GroenLinks om perspectief te bieden aan boeren die de landbouwtransitie voortvarend oppakken, werd ruim aangenomen. Verder stemde D66 voor enkele belangrijke moties omtrent dierenwelzijn en de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Afsluitende barbecue

Het politieke jaar werd traditioneel afgesloten met een barbecue in de prachtige tuin van Paviljoen Welgelegen. Statenleden kunnen op deze manier ook buiten de politieke arena volop met elkaar terugblikken op een bewogen jaar. In een korte toespraak prijsde Commissaris van de Koning Van Dijk de respectvolle sfeer in die politieke arena van Noord-Holland. Ondanks de politieke verharding die Nederland lijkt te raken, is de sfeer in de Noord-Hollandse provinciale staten gemoedelijk en wordt er voortvarend gewerkt aan een mooier Noord-Holland.

Bereikbaarheid fractie tijdens reces

Het fractiekantoor is gedurende het reces evenwel onbemand. Mocht u een urgent bericht willen verzenden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de statenleden. Is uw bericht niet urgent, dan neemt onze fractiemedewerker graag contact met u op na het reces.

Stel je kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2023

D66 D66 Noord-Holland 14-07-2022 06:46

Op 15 maart 2023 zijn er niet alleen verkiezingen voor Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen! D66 werkt in de waterschappen al enige tijd samen met Groenlinks in: Water Natuurlijk, een sterke groene waterschapspartij.

D66 heeft opnieuw besloten in 2023 niet zelf mee te doen aan de waterschapsverkiezingen, maar Water Natuurlijk actief te ondersteunen. Dat begint bij zorgen dat er weer goede groene kandidaten op de kieslijst van Water Natuurlijk komen. In deze tijd van ongekende klimaatverandering zijn de waterschappen namelijk van cruciaal belang. Het waterschap gaat allang niet meer alleen over de traditionele kerntaken van schoon water, voldoende water en veilig water. Want water speelt in veel maatschappelijke transitieopgaven een cruciale rol, denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en de energietransitie.

Het waterschapsbestuur wordt ook steeds politieker, want de politieke keuzes in het waterschap zijn richtinggevend voor de duurzame toekomst van Nederland. En dat vraagt een goede afweging van belangen als natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid. Juist daarom is het van groot belang dat het waterschapsbestuur verder groen kleurt!

Voor meer informatie kan je terecht bij onderstaande link op de website van Water Natuurlijk: – in het Waterschap Amstel- Gooi en Vecht (AGV): (aanmelding vóór 4 september 2022) – in het waterschap Hollands Noorderkwartier (HNK): (aanmelding vóór 4 september 2022) – en in het waterschap Rijnland: (aanmelding vóór 31 augustus 2022)

Wacht niet tot de deadline en meld je aan!

Kandideer je voor Provinciale Staten!

D66 D66 Noord-Holland 14-07-2022 06:38

Nu we een lijsttrekker hebben in de persoon van Amélie Strens start binnenkort de volgende stap om te komen tot een volledige D66 Lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023.

Vanaf maandag 22 augustus 2022 10:00 uur tot en met vrijdag 30 september 2022 23:59 uur kunnen leden (die tenminste 6 maanden lid zijn) zich middels Mijn D66 kandideren voor een plek op de lijst voor de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Dit is een prachtfunctie als je gegrepen bent door grote uitdagingen zoals de transitie van de landbouw, natuurbescherming, de verduurzaming van de industrie, groene mobiliteit en onderwijs dat is toegesneden op de arbeidsmarkt van morgen.

Het profiel voor deze functie is eerder door de leden vastgesteld en hier: (Zie: profiel-statenlid -ps2023) te vinden. Na sluiting van de termijn, zal een lijstadviescommissie een advies uitbrengen aan de leden, over de volgorde waarin kandidaten op de lijst worden geplaatst. Hierna krijgen de leden (eind november) de gelegenheid de lijstvolgorde vast te stellen. Over dit proces worden de leden nog geïnformeerd.

 

Input Verkiezingsprogramma PS2023 nog altijd welkom

D66 D66 Noord-Holland 14-07-2022 06:13

De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen steeds dichterbij. De commissie voor het samenstellen van net verkiezingsprogramma, onder leiding van voorzitter Joost Koomen, is daarom al hard aan de slag gegaan met de totstandkoming van een programma waarin de ambities van D66 Noord-Holland naar voren komen. Na eerdere oproepen worden leden nogmaals van harte uitgenodigd om op verschillende manieren meedenken.

Themabijeenkomst Mobiliteit en Wonen

Aanstaande 19 juli om 20.00 staat nog een belangrijke themabijeenkomst ‘Wonen en Mobiliteit’ gepland. In de bijeenkomst wordt, op basis van het bestaande programma gezocht naar vernieuwing en actualisatie. Leden worden van harte uitgenodigd om mee te denken met statenleden Sijmen Mülder en Marcel Steeman en verschillende andere leden van D66 Noord-Holland. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via sijmen.mülder@noord-holland.nl

Overige suggesties

Bovendien kunnen leden verdere, algemenere suggesties bij de verkiezingsprogramma commissie kwijt. Dergelijke suggesties kunnen worden gemaild naar VPC@d66noordholland.nl.