Nieuws van politieke partijen in Noord-Holland inzichtelijk

8043 documenten

Gezocht: Stagiaire PvdA Noord-Holland

PvdA PvdA Noord-Holland 18-09-2020 08:33

Ben jij die bevlogen stagiaire die op zoek is naar een uitdagende stageplaats en wil je een kijkje nemen in de keuken van de Noord-Hollandse PvdA? Ben je zelfstandig en hou je van aanpakken? Dan is de PvdA Noord-Holland fractie op zoek naar jou! De PvdA fractie in de provincie Noord-Holland bestaat uit 6 Statenleden,

Het bericht Gezocht: Stagiaire PvdA Noord-Holland verscheen eerst op PvdA Noord-Holland.

Provinciale Staten in Coronatijd

PvdA PvdA Noord-Holland 17-09-2020 14:52

Afgelopen maandag 14 september was er voor het eerst sinds het uitbreken van de Coronacrisis een fysieke Provinciale Statenvergadering. Omdat het provinciehuis in Haarlem niet Coronaproof gemaakt kan worden, zijn we tijdelijk uitgeweken naar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Een nieuwe omgeving met een geheel nieuwe sfeer. Niet in het minst vanwege de maatregelen

Het bericht Provinciale Staten in Coronatijd verscheen eerst op PvdA Noord-Holland.

Druk houden op provinciaal fietsbeleid

D66 D66 Noord-Holland 15-09-2020 13:17

Fiets-woordvoerder en –fanaat Marcel Steeman houdt de druk op beter provinciaal fietsbeleid hoog. Fietsveiligheid en fietsverbindingen staan hoog op de agenda, maar intentieverklaringen leiden nog niet overal meteen tot brede fietspaden en rood asfalt.  Weliswaar heeft het provinciaal fietsnetwerk in het regionaal mobiliteitsprogramma een plek gekregen, omdat de CO2-uitstoot van verkeer omlaag moet, maar het gaat D66 niet snel genoeg.

In de vergadering van de provinciale commissie mobiliteit & bereikbaarheid (MB) op 31 augustus kreeg D66 van alle kanten bijval bij vragen naar aanleiding van de uitvoeringsregeling subsidie regionaal fietsnetwerk 2020. D66 had deze regeling geagendeerd naar aanleiding van de onlangs vernieuwde, maar niet verbrede fietsroute langs de N246 en klachten over de doorfietsroute Haarlem-Amsterdam – vooral over de belabberde kwaliteit van de fietspaden in Halfweg.

Toekomstig fietsgebruik moet uitgangspunt zijn voor de inrichting van nieuwe snelfiets-, doorfiets- en andere fietsroutes. Een bredere rode (asfalt-)loper moet overal uitgerold worden. Fietspaden moeten goed onderhouden worden. De Provincie helpt gemeenten om doorfietsroutes te realiseren. Zo krijgen we meer mensen op de fiets, en met de nieuwe elektrische tweewielers ook over langere afstanden voor woon-werk-verkeer. Dat is gezond en duurzaam. Belangrijk is om die samenwerking met gemeenten nu echt te stimuleren, want anders wordt het geld niet uitgegeven.

Bij omleidingen door werkzaamheden maken we nog te vaak mee dat de fietsomleidingsroute langer is en langer duurt dan nodig. Vaak krijgt de doorstroming van de auto’s de prioriteit en worden de fietsers weggejaagd. Dat willen we niet meer.

Er gebeurt ondertussen best veel, maar dat wordt niet altijd zichtbaar. D66 wil in de commissie over de resultaten van het fietsbeleid in het vervolg beter geïnformeerd worden met een integrale rapportage zoals bijvoorbeeld binnen de Vervoerregio gedaan wordt met de jaarlijkse voortgangsrapportage metropolitane fietsroutes.

Het college beloofde nadrukkelijk een kritische blik op fietsinfrastructuur en betrokkenheid van partijen zoals de Fietsersbond om tot betere resultaten te komen.

In de Provinciale Statenvergadering van 14 september kwam het probleem van veerponten in fietsroutes weer boven drijven: het in de vaart houden van het veerpont Ilpendam-Landsmeer over het Noord-Hollandskanaal lijkt moeilijk te worden. Een voorstel om hierin als Provincie met de gemeenten in gesprek te gaan werd unaniem aanvaard.

En Steeman was natuurlijk op de fiets naar de PS-vergadering in Egmond aan Zee gekomen!

Grip op samenwerkende overheden in een democratie

D66 D66 Noord-Holland 15-09-2020 11:34

Voor D66 is samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties essentieel om te zorgen voor goede voorzieningen en een democratische organisatie in Nederland. Het opstellen van een kadernota over deze samenwerking vanuit de Provincie is “slechts” voldoen aan wettelijke richtlijnen; het wordt als “hamerpunt” besloten in de Provinciale Statenvergadering van 14 september.” Hiermee is het zeker geen onbelangrijk besluit,” stelt financieel woordvoerder Arja Kapitein: “dit kader helpt ons ons werk als volksvertegenwoordiger beter te doen.”

De kadernota verbonden partijen is het formele kader voor het inzetten van externe partijen voor de uitvoering van provinciaal beleid. Een verbonden partij is een particuliere- of overheidsorganisatie waarin de provincie een bestuurlijk of financieel belang heeft. Hiervan zijn de zogeheten “gemeenschappelijke regelingen” politiek gezien het meest relevant. De kadernota van 2015 is nu aangepast aan nieuwe regelgeving en ook aangepast op een aantal punten naar aanleiding van een evaluatie in 2019.

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeenschappelijke regelingen tijdig rapporteren zodat Provinciale Staten met de jaarrekening en begroting hun controlerende en kaderstellende taak goed kunnen uitvoeren binnen de planning & control cyclus van de provincie. Daarvoor is nodig dat gemeenschappelijke regelingen – net zoals bij veel gemeenten – de financiële jaarstukken uiterlijk op 1 april aanleveren.

Ook over de kadernota’s van de verbonden partijen wil D66 tijdig geïnformeerd worden, zodat Provinciale Staten daar als belanghebbende invloed op uit kunnen oefenen. Deze toezegging kregen we al van het college in de commissie eind augustus, waarbij zij wel heeft aangegeven dat dit alleen in samenwerking kan met de andere leden van de gemeenschappelijke regelingen.

Invloed uitoefenen ook samen

Met deze verbeteringen kunnen wij ook als D66 Statenfractie beter samenwerken met onze D66 gemeenteraadsfracties waarmee we gezamenlijke gemeenschappelijke regelingen hebben. Dit is van groot belang, want niet alleen op gemeente niveau neemt te betekenis van gemeenschappelijke regelingen toe, maar ook op provinciaal niveau: denk bijvoorbeeld alleen al aan de omgevingsdiensten. De problematiek van de omgevingsdienst, die onder meer belast is met handhaving van milieunormen bij zware industrie, staat ongeveer iedere cyclus op de agenda. Een ander voorbeeld zijn de recreatieschappen in onze provincie. Daarover trekt de D66 Statenfractie ook graag gezamenlijk op met de lokale fracties.

Wetswijziging

Landelijk is er momenteel discussie over de gemeenschappelijke regelingen. In de Tweede Kamer ligt nu een wetswijzigingsvoorstel ter bespreking met diverse versterkingen van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Dit gaat de positie van staten- en gemeenteraadsleden verbeteren en burgerparticipatie beter mogelijk te maken. Wij zien er naar uit!

Provincie zet zich in voor behoud van pont Ilpendam

D66 D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Noord-Holland 14-09-2020 14:05

De west- en oostzijde van Ilpendam worden gescheiden door het Noord-Hollandskanaal. Het pontje daar is een goede kleinschalige verbinding. Het zou kunnen verdwijnen omdat de gemeenten Waterland en Landsmeer de kosten voor het veerpont Ilpendam-Landsmeer niet meer kunnen opbrengen. Voor voetgangers en fietsers, maar ook voor het lokale landbouwverkeer zou dat een enorme verslechtering zijn.

ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, VVD en PvdD vinden dat de Provincie als beheerder van het kanaal en als aanjager van het provinciaal fietsnetwerk hierin een rol in heeft. Daarom is er op 14 september 2020 een voorstel aan Provinciale Staten gedaan met de oproep om met de gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de pont in de vaart te houden en te kijken of de provincie een bijdrage kan leveren, zodat dit prachtige pontje behouden kan blijven.

Het voorstel is unaniem aanvaard door PS.

 

Financiën op orde. Bijstellen op onderdelen nodig

D66 D66 Partij voor de Dieren Noord-Holland 14-09-2020 14:02

De Provinciale Staten hebben op 14 september een begrotingswijziging vastgesteld. Het is gebruikelijk om geraamde inkomsten en uitgaven bij te stellen op basis van recente ontwikkelingen. D66 ziet dat de Provincie Noord-Holland met een heldere rapportage de zaken op orde heeft.

De eerste negatieve effecten van de COVID-19 pandemie worden nu zichtbaar voor de provinciale begroting, maar nog niet alles is duidelijk. Een totaal-overzicht is er nog niet. Wel is duidelijk hoe de provincie met het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur (PNSI) van 10 miljoen culturele en maatschappelijke organisaties gaat ondersteunen.

D66-woordvoerder Arja Kapitein begrijpt de onzekerheden en dat steunplannen uitwerken tijd kost. We zien dat organisaties en projecten bij gemeenten nu in zwaar weer komen. Daarom is er wel haast geboden om ervoor te zorgen dat projecten niet afgelast worden en organisaties omvallen. We denken dan bijvoorbeeld aan regionale maatschappelijke instellingen die net buiten alle rijks- en gemeentelijke regelingen vallen en projecten voor fietsvoorzieningen en fietsinfrastructuur bij gemeenten.

Voor D66 blijft het cruciaal dat er in Noord-Holland deze bestuursperiode 3000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd wordt. Een voorstel hierover van PvdD, CU en SP steunde D66 echter niet. D66 hecht grote waarde aan de in het coalitieakkoord geformuleerde hoge ambitie voor natuur. Er is nog geen gedetailleerde uitwerking en financiele planning hiervoor. Het college heeft eerder deze maand nog toegezegd om met nadere plannen te komen. Kapitein: “Het voorstel in de vorm van een korte motie komt dus te vroeg. Maar we waarderen zeer dat de oppositie ook achter deze ambitie voor de natuur staat.”

Het college gaf aan dat er in oktober gesproken kan worden over de realisatiestrategie voor nieuwe natuur en dat er daarna een bestedingsplan volgt. Daarop werd er niet meer gestemd over het voorstel van de oppositie. De motie is aangehouden.

Provinciale Staten vergaderen weer fysiek

D66 D66 Noord-Holland 14-09-2020 12:12

Om op een verantwoorde manier te kunnen vergaderen zijn de Provinciale Staten van Noord-Holland tijdelijk verhuisd naar Egmond aan Zee.

Op 14 september is daar een fysieke Statenvergadering gehouden in een grote zaal in hotel Zuiderduin. Alhoewel de afstanden tussen de Statenleden groot waren, voelde het zeer prettig om weer fysiek bij elkaar te zijn en als vanouds in debat te kunnen gaan.

Er stond nog niet heel veel op de agenda, maar er moesten toch een aantal besluiten genomen worden en nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Lees hier het persbericht van de provincie over de vergadering.

Marcel Steeman trad voor D66 op als fractievoorzitter als vervanger van Amélie Strens. Arja Kapitein voerde voor D66 het woord over de begrotingswijziging.  Als hamerpunt werd besloten over de kadernota verbonden partijen.

Het regende moties

Verder waren er weer veel moties vreemd aan de orde van de dag. Deze moties worden aan het begin van de vergadering ingediend en aan het einde van de vergadering wordt er over gestemd. Ze kunnen overal over gaan, maar er is geen mogelijkheid tot debat. De bedoeling van dit politiek instrument is om iets wat van te voren in een commissievergadering besproken is en waar draagvlak voor bestaat in een Provinciale Statenvergadering te bevestigen. Dit was bij veel moties niet het geval, terwijl er wel belangrijke onderwerpen in aangekaart werden.

Marcel Steeman heeft aangegeven aan de Staten dat D66 dit instrument niet geschikt vindt voor enkele belangrijke onderwerpen die daar nu in aangesneden werden. Zonder debat en inspraak wil je daarover geen besluiten nemen en per motie kun je geen budget toekennen. Bovendien is het NIET aannemen van een voorstel over een belangrijk onderwerp ook een besluit, dat naar buiten toe een geheel verkeerde indruk kan wekken. De fractievoorzitters zullen die in het Presidium binnenkort gaan bespreken.

Desalniettemin kon D66 niet anders dan de motie van de ChristenUnie voor het in de vaart houden van het veerpont bij Ilpendam mede te ondertekenen. Het provinciaal fietsnetwerk ligt ons na aan het hart. Dit voorstel werd unaniem door Provinciale Staten aanvaard.

De columnisten: De alles omvattende vraag

SP SP Noord-Holland 11-09-2020 19:07

Ergens bij een van de vele pontjes in Noord-Holland word ik aangesproken door een jongen die op een prachtige fiets en een rugzak onderweg is van school naar huis. Het gespreksthema heeft in eerste instantie betrekking op onze sportfietsen, maar gaat uiteindelijk over de wereld waarin hij zich bevindt. Plotseling kijk in een leven van iemand in een fase waarin ik mij lang geleden bevond. 

Tekst: Wim Verhoeven - De Koffiekring

Nu is alles anders. Het lijkt of elke structuur die wij vroeger kenden ontbreekt.  Hij kijkt naar een wereld die bestaat uit een duistere brei van gebeurtenissen, die in zijn ogen een bedreiging kunnen vormen. Er is geen enkel overzicht en het vereist een constante bijstelling van de doelen die hij nastreeft. Zijn zicht op de situatie is helder maar het is alsof deze ook signalen afgeeft van een toekomstige depressie. 

Nee, hij heeft geen idee wat hij werkelijk wil, maar de dwang om in de technologie zijn toekomst te zoeken ligt als een loden deken op hem. ‘Als je geld wilt verdienen dan moet je bijvoorbeeld apps of games gaan ontwikkelen’. Onderliggend die grote angst voor de werkelijke wereld, waarin hij straks zijn weg moet gaan zoeken. Een onbekend terrein, waar iedereen wordt wijsgemaakt dat je zelf je toekomst bepaalt. 

Vanmiddag proef ik het verdwijnen van die vanzelfsprekendheid dat je er wel komt. Hier ontmoet ik iemand die model staat voor eerdere ontmoetingen met jonge mensen, die ik had.  Volledig overgelaten aan zichzelf en dolend in een groot bos met vele wegen. De nieuwe God, die zoals iemand zei, thans in Silicon Valley zit bepaalt de richting en zal volgende generaties dwingen tot een wedloop in feite met zichzelf. Ze moeten wel, als ze tenminste de vruchten willen plukken van nieuwe verworvenheden die de nieuwe religie ter beschikking stelt.  

Burn-out dreigt voor miljoenen werkenden kopt het NHD op 18 augustus. ‘Hele bedrijfstakken dreigen stil te vallen doordat werknemers straks met burn-out klachten niet langer kunnen werken”. Ook voor corona was er op grote schaal al sprake van psychische klachten die voortkwamen uit de manier waarop de samenleving en het werk zijn georganiseerd. De complexiteit neemt toe en daarmee de enorme druk om bij te blijven. 

In een gespreksgroep die op een ‘veilige’ manier in de Noorderkerk weer gestalte heeft gekregen wordt gesteld dat technologie een dwingend karakter heeft gekregen. ‘Je moet mee, omdat je anders in de samenleving volledig buiten spel staat’. Philipp Blom, historicus, journalist en vertaler constateert in zijn boek ‘Wat op het spel staat’ het volgende. ‘Juist de controle over het eigen lot en het vermogen beslissingen te nemen worden paradoxaal genoeg door technologische vooruitgang steeds meer beperkt’. 

Er is sprake van digitale hersenspoeling. Het verval weerspiegelt zich tevens in wat onderzoekers het verlies van competenties en vaardigheden noemen. Een daarin gespecialiseerde wetenschapper in Bangladesh wijst op de steeds grotere afhankelijkheid van en verslaving aan technologieproducten die de sterke neiging naar voren laten komen gebruikers te infantiliseren. (=Kinderlijk maken). Het lijkt of de belangrijkste vraag op dit moment alleen gaat over de komst van een vaccin. Als dit echter niet gelijktijdig de discussie van een totale (gedrags) verandering teweegbrengt zal vrijwel zeker onze eigen existentie worden bedreigd. Dat is de alles omvattende vraag. 

Op naar een eerlijke Regionale Energiestrategie!

PvdA PvdA Noord-Holland 08-09-2020 11:06

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Nederland wil in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land hebben. Daarom is in het Klimaatakkoord aangegeven dat elke regio op

Het bericht Op naar een eerlijke Regionale Energiestrategie! verscheen eerst op PvdA Noord-Holland.

Weblog Remine Alberts: 'Boos'

SP SP Noord-Holland 08-09-2020 07:42

Elke twee weken schrijft een lid van de Statenfractie een blog. Deze keer is het de beurt aan statenlid Remine Alberts. Lees haar blog hier: 'Boos'