Nieuws van politieke partijen in Noord-Holland inzichtelijk

8157 documenten

Weblog Remine Alberts: "Veranderen kan (en moet)"

SP SP Noord-Holland 22-09-2021 08:20

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Deze keer is het de beurt aan fractievoorzitter Remine Alberts: "Veranderen kan (en moet)". Lees het hier.

Cursus Lokale Politiek

SP SP Noord-Holland 14-09-2021 10:14

Op zaterdag 11 september 2021 was de eerste dag van de cursus Lokale Politiek in Rotterdam. De locatie was een prachtig vormgegeven kerk, De Pauluskerk, die ook dienst doet als opvang- en ontmoetingsplaats. In totaal waren we met zo'n 30 SP leden van verschillende fracties in het land, mogelijke raadsleden in spe.

We starten de dag met een voorstelrondje waarbij we in een minuut een pitch moesten geven over wie we zijn en waarom we raadslid voor de SP willen worden. Alvast een goede oefening om te leren kort en bondig een punt te maken. Dit zal later bij de raadsvergaderingen goed van pas komen.

Lieke vertelt ons over de cursus, de dagindeling en we krijgen uitleg over wat het betekent om een raadslid te zijn, maar nog belangrijker wat het betekent om een SP raadslid te zijn. Het belang van het volk ligt op straat en niet in de raadszaal, dat is ook waarom wij ons onder de bevolking moeten bevinden en in gesprek gaan. Horen wat er speelt en samen komen tot een oplossing of de barricades op.

Tijdens de lunch was er even tijd om met de andere fractieleden in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. De lunch was top verzorgd en in overeenstemming met de solidariteit waar de SP voor staat, werden de broodjes die over waren, gedeeld met de andere mensen in het gebouw. Na de lunch leerden we van Spencer meer over de verzuiling van Nederland en het ontstaan van de SP. We gingen in tweetallen een convenant doorlezen en een SP standpunt schrijven met betrekking tot het convenant. Daarna werd dieper ingegaan op de manier waarop een SP raadslid zijn standpunt inbrengt. We kijken niet alleen naar korte termijn oplossingen, maar ook wat er nodig is op de lange termijn. In tweetallen gingen we in gesprek over verschillende standpunten, daarbij moesten we samen bepalen wat een SP standpunt was. Drie groepjes hebben dit gepitcht. Tenslotte werden we ingedeeld voor online groepen, om gezamenlijk ons huiswerk te bespreken onder leiding van een ervaren raadslid.

Provincie legt basis voor duurzame mobiliteit

D66 D66 Noord-Holland 13-09-2021 19:08

Statenlid Marcel Steeman is afgelopen jaar op een mobiliteitsavontuur gegaan. Hij vertelde in de Provinciale Statenvergadering van 13 september hoe het plotse besef van zijn zoontje en hem dat er geen normale fietspaadjes zijn in Lego-stad een snaar bleek te raken. Dit verhaal kwam in kranten, op de radio en televisie en ging de wereld rond via internet. Mensen vragen tegenwoordig niet meer hoe het met hem gaat, maar vragen of er al nieuws is van Lego.

Steeman is op deze manier in contact gekomen met verkeers- en mobiliteitsexperts van over de hele wereld. De steeds groter groeiende auto, de unieke fiets-infrastructuur die we in Nederland hebben, de vanzelfsprekendheid waarmee de Legowereld wordt ingericht op autogebruik zijn thema’s die in de echte wereld ook leven en vragen om radicale keuzes. Het leverde inzichten op zoals dat een extra autorijstrook juist extra opstopping en extra overlast oplevert of dat mensen al sinds mensenheugenis gemiddeld ongeveer 90 minuten per dag reizen en elke oplossing voor doorstroming alleen maar maakt dat mensen in die 90 minuten vérder kunnen. Bij de behandeling van het Perspectief Mobiliteit voor Noord-Holland zijn deze inzichten heel relevant geworden.

Voor Steeman is het nu heel duidelijk dat de politiek heel directe keuzes in de openbare ruimte kan maken, die mobiliteit positief beïnvloeden: .”Mobiliteit is maakbaar. Als je een helder doel voor ogen hebt, een wereld waarin mensen hun 90 minuten besteden aan een comfortabele, veilige, schone, snelle en duurzame reis dan kun je een provincie daarnaar inrichten. Daar moet je een plan voor hebben om je ambities waar te maken.”

Wat D66 betreft is dat een plan waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord ook voor vervoer, transport en mobiliteit gehaald worden. Vermindering van uitstoot niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid. D66 gaat daarbij altijd uit van de “ladder van duurzame mobiliteit”. Hoe lager op de ladder: hoe minder impact de manier van verplaatsen heeft. Bovenaan staat vliegen, daaronder de auto, het OV, de fiets, lopen en helemaal onderop staat ‘niet reizen’. D66 zet in op het voorkómen van reizen door een goede digitale infrastructuur waarbij werken en vergaderen vanuit huis een blijvertje worden. Het dichter bij elkaar brengen van functies als wonen en werken, recreëren en winkelen, spaart reizen uit. Maar D66 wil meer mobiliteit laag op de ladder faciliteren, met een inzet op fysiek actieve mobiliteit, met lopen als een eerste stap op de duurzame ladder. Dat is ook gezond. Slim omgaan met het openbaar vervoer en daarin innoveren en investeren, zodat de onderste treden van de ladder zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk worden. En als er dan toch een auto aan te pas komt: het liefst duurzaam, innovatief, gedeeld en dichtbij.

D66 is blij met de manier waarop het Perspectief Mobiliteit voor Noord-Holland de basis legt voor deze ideale wereld. Een bodemplaat om op door te bouwen. Een perspectief om uit te dragen en uit te dagen. De Provincie gaat nog veel mobiliteitskeuzes maken en dit perspectief biedt naast de D66-ladder van duurzame mobiliteit een prima checklist om uitvoerend beleid op te toetsen. Daarbij is voor D66 belangrijk dat mindervaliden en mensen met een beperking volwaardig deelnemer zijn van alle vormen van vervoer. Met het oog op duurzaamheid is ook de koppeling met ruimtelijk beleid van groot belang om het aantal reiskilometers te beperken omdat waar je heen wilt gewoon dichtbij is.

“Plastic Roads”

D66 diende samen met VVD een voorstel in over de verdere uitrol van de pilot van infrastructuur van gerecycled plastic. De mogelijke voordelen van de toepassing van de Plastic Road voor duurzaamheid, circulariteit, levensduur en innovatie zijn het waard om verder te onderzoeken. Het voorstel is met brede steun aangenomen.

Provinciale Staten vergaderen weer fysiek in Egmond

D66 D66 Noord-Holland 13-09-2021 15:50

Op ruim meer dan anderhalve meter afstand vergaderen de Statenleden op 13 september weer in de grote conferentiezaal van Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Het is de eerste volledig fysieke vergadering na een lange periode van online vergaderen. Het levert een levendig debat op met enthousiaste inzet van alle partijen.

De vergadering begon voor D66 vrolijk met het completeren van de fractie na het vertrek van Bart Vink naar de gemeenteraad van Amsterdam. Sijmen Mülder is geïnstalleerd als Statenlid en zal woord gaan voeren op de portefeuilles ruimte en wonen. Op zijn maiden speech moeten we nog een aantal weken wachten.

Een heel erg serieus onderwerp is de gezondheid van de inwoners in de IJmond. Dat onderwerp is als actualiteit behandeld en daar wordt volgende week weer verder over gepraat. Gezondheid krijgt nu echt een integrale plek in het beleid. De uitstoot van gevaarlijke stoffen moet stoppen.

De onderlinge samenwerking in de metropoolgebied Amsterdam (MRA) is voor D66 belangrijk. Goede aansluiting van de MRA op de politieke processen van Raden en Staten is essentieel. Daarom stelde Arja Kapitein voor om de samenwerkingsafspraken daarop aan te scherpen. Eén woord anders maakt een wereld van verschil voor de betrokkenheid van Raden en Staten.  Het voorstel is mede ingediend met 9 andere partijen en is unaniem aanvaard.

Op verzoek van de gemeente Alkmaar wijzigt de Provincie de investeringsplannen voor de bereikbaarheid van Alkmaar. De grootste aanpassing is de investering in een keerhaven in de Boekelermeer. Dit voorkomt net alleen het veelvuldig openen van de Leeghwaterbrug in de N508 en verbetert daar de doorstroming, maar vergroot ook de mogelijkheden van Alkmaar als grondstoffenrotonde in een circulaire economie. D66 staat achter dit voorstel.

Provinciale Staten hebben het uitvoeringskader 2021-2027 van het Waddenfonds vastgesteld. Het is de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies. Een belangrijk onderwerp want de ecologische waarde van het Waddengebied is onbetaalbaar en de zorg van dit gebied van groot belang. Linde Gonggrijp had in de commissie al vragen over meer focus op klimaatadaptatie en duurzame landbouw & visserij. Eerder is daar al een voorstel over aangenomen door Provinciale Staten. De provincie gaat niet over gasboringen en pijpleidingen, maar niet alleen D66 vindt dat de bescherming van dit gebied boven alles gaat. Vertegenwoordigers van het college en de Staten nemen dat mee in de fondsbesturen.

De Provincie is verantwoordelijk voor de regionale mobiliteit. Daar is nu een toekomstsperspectief voor vastgesteld.  Dit was nodig om meerdere redenen: De nieuwe Omgevingsvisie is hierin uitgewerkt en daarmee krijgt duurzaamheid meer focus. Op het gebied van mobiliteit wordt er samengewerkt met veel partners en dan is belangrijk om te weten wat je uitgangspunten zijn. Daarnaast zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd heeft de Provincie in de toekomst minder geld te besteden en moet dus keuzes gaan maken. Marcel Steeman is tevreden met deze basis voor de toekomst. Lees daar hier meer over.

 

 

Gezondheid moet op korte termijn plek krijgen in wet- en regelgeving.

D66 D66 Noord-Holland 13-09-2021 14:18

 

Uitstoot van gevaarlijke stoffen moet stoppen.

In Provinciale Staten is op 13 september het RIVM-rapport over de resultaten van het depositieonderzoek naar schadelijke stoffen in de IJmond kort besproken omdat een aantal partijen het geagendeerd hadden als zgn. “actualiteit”. Er worden dan vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over een urgent, actueel onderwerp.

Linde Gonggrijp, woordvoerder van D66 Noord-Holland, uit in haar inbreng haar betrokkenheid: “Wij begrijpen dat de inwoners zijn geschrokken van de uitkomsten van het recente RIVM rapport. Dat zijn wij ook. Alleen samen kunnen we sneller tot verbetering komen. Dat moet nu echt. We hebben het vaker gezegd: D66 is voorstander van duurzame staalproductie in de IJmond, maar dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners.”

D66 is blij met de kamerbrede uitspraak dat alleen duurzame staalproductie een toekomst heeft in de IJmond. We kijken uit naar het vervolg debat over hoe we dat op zo kort mogelijk termijn gaan realiseren. GS heeft laten zien dat binnen de bevoegdheden van de provincie er gewerkt wordt aan een gezondere leefomgeving en aangekondigd dat in dit verband samen met het Rijk en ILT er scherper aan de wind wordt gevaren met betrekking tot de uitstoot van Tata. Wat dat betekent is niet direct duidelijk voor iedereen.

De gedeputeerde was er wel duidelijk over: Gezondheid moet op korte termijn plek krijgen in wet- en regelgeving. Daar wordt nu nog harder aan gewerkt. Een aantal moties die daarop vooruitliepen zijn verworpen door een meerderheid. Ook D66 heeft die niet gesteund, maar volgende week staat het onderwerp weer op de agenda van de commissie NLG.

Woonprotest 12 september Westerpark Amsterdam

SP SP Noord-Holland 13-09-2021 09:26

Op zondag 12 september was de start van een landelijk protest tegen het wanbeleid van de regering Rutte over wonen. De gemiddelde inschrijftermijn voor een sociale huurwoning is in Zaanstad de laatste acht jaar verdubbeld, van 7,5 jaar naar 15 jaar. De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit en zijn voor gewone mensen onbetaalbaar geworden. Het marktdenken heeft de volkshuisvesting om zeep geholpen.

Met 6 SP leden (Thore, Aroena, Debbie, Jasper, Evert en Vincent) waren wij aanwezig. Samen met Joan en Suzanne van de Peperstraat in Zaandam, waar de woningen dreigen te worden gesloopt.

Er schijnt 1 kapitalist te zijn gesignaleerd met een bord waarop stond dat er meer kapitalisme nodig is voor meer woningen. Wij hebben van deze man niets meer vernomen. Ook Daniel Koerhuis, tweede kamerlid van de VVD, die zegt zich bij het protest aan te sluiten, was niet aanwezig.

Wij zagen wel de tweede kamer delegatie van de SP, met Lilian Marijnissen en Sandra Beckerman, die zich ook voor de Peperstraat heeft ingezet.

Er waren emotionele toespraken van jongeren die wanhopig waren en op 6 vierkante meter moesten leven. Er was popmuziek met kritische teksten als “fuck de VVD”. De stemming zat er goed in!

Na een groot aantal toespraken van onder meer oud SP kamerlid Sadet Karabulut, en opzwepende popmuziek gingen we met 15.000 mensen naar de dam.

Dit is het eerste protest van een reeks. Op 17 oktober is de tweede demonstratie en daarna volgt nog een gezellig opstootje in Den Haag. Het woonprotest wordt gesteund door tientallen organisaties. Daar is geld voor nodig, doneren kan, dus steun het protest waar je kan.

Inzamelingsactie voor Fons Rietmeijer van HET WOONPROTEST : HET WOONPROTEST (gofundme.com)

HET WOONPROTEST

Sijmen Mülder treedt aan als Statenlid voor D66 in Noord-Holland

D66 D66 Noord-Holland 12-09-2021 15:18

Sijmen Mülder uit Amsterdam is op maandag 13 september geïnstalleerd als Statenlid namens D66 in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dit heeft plaatsgevonden in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, de tijdelijke vergaderlocatie van het provinciaal bestuur.

Sijmen vult de vacature die ontstaan is vanwege het vertrek van Bart Vink naar de gemeenteraad van Amsterdam. De Statenfractie is blij dat Sijmen het woordvoerderschap ruimte en wonen van Bart kan overnemen en wenst Bart veel succes in de raad van Amsterdam.

Sijmen is opgegroeid in Leusden en heeft bestuur- en organisatiewetenschappen gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Momenteel is hij werkzaam als recruiter bij Athena Studies. Verder zit hij vier jaar in het bestuur van D66 Amsterdam-West, sinds oktober 2020 in de rol van afdelingsvoorzitter.

SP wil dat Tata Steel haast maakt: een gezonde IJmond kan niet langer wachten

SP SP Noord-Holland 11-09-2021 12:25

Op maandag 13 september zal op initiatief van de SP in de provincie een debat plaatsvinden over Tata Steel. De SP zal eisen dat er een termijn van zes maanden wordt gesteld waarop de staalfabriek geen enkele bedreiging meer mag vormen voor de gezondheid van de inwoners in de IJmond. Daarnaast wil de SP dat er samen met de Omgevingsdienst en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport een traject wordt gestart om op korte termijn tot een strakkere vergunningverlening en een betere handhaving te komen. Ook moeten er deadlines worden gesteld aan verschillende uit te werken scenario’s. “We roepen al jaren dat de gezondheid van onze inwoners op het spel staat. Nu is het onomstotelijk aangetoond”, aldus Statenlid Anna de Groot. “Tata moet direct stoppen met het bedreigen van de gezondheid in de IJmond”.

Vanwege het vernietigende RIVM-rapport¹ zal de SP maandag starten met wat een pittig debat belooft te worden. In het rapport werd geconcludeerd dat er een direct verband is tussen de in de regio gevonden zware metalen, mogelijke toekomstige gezondheidsschade en de staalfabriek. Het provinciebestuur moet blijven kiezen voor het milieu en voor de omwonenden, boven het belang van aandeelhouders en van de Indiase multinational. De SP stelt de eisen om GS een juiste zet te geven.

Tata Steel kent een lange geschiedenis in de IJmond. Vele omwonenden werken er, hebben er direct of indirect profijt van, kennen mensen en/of familieleden die er diensten hebben gedraaid of denken weemoedig aan ‘die oude grijze dame in de duinen’ bij een wandeling over het strand. Dat romantische beeld is nu echter helemaal verdwenen. Er zijn verschillende toekomstscenario’s in omloop, zoals het plan van de FNV². Wij willen dat deze scenario’s snel worden doorgerekend en doorgesproken om ze vervolgens spoedig voor te leggen aan de omwonenden. Tata Steel heeft zelf een zogeheten ‘Roadmap 2050’, waarin ze gezondheidsmaatregelen treft op weg naar die datum. Dat is natuurlijk veel te laat.

We verwachten van de provincie en de Statenfracties dat ze deze weg in zullen slaan. Omwonenden en medewerkers verdienen op korte termijn een veilige omgeving en de garantie op een schone toekomst.

U kunt maandag het debat hier live volgen

1) Het RIVM-raport treft u op deze pagina

2) Het FNV-plan treft u op deze pagina

Biomassacentrale, moet die dicht?

SP SP Noord-Holland 08-09-2021 13:54

Het is een betrekkelijk klein gebouw, dat qua omvang in het niet valt bij het Pascal College en het ZMC. Toch is de biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam een onderwerp waarover veel verschillende meningen zijn. Onlangs vroeg MOB, de milieuorganisatie waarvan Johan Vollenbroek het bekendste lid is, om deze biomassacentrale te sluiten.

Een aantal jaren geleden dachten heel veel Nederlanders dat de omschakeling van de brandstoffen steenkool en olie naar de brandstof biomassa (houtafval) een heel goede was. Inmiddels denken we daar anders over. Want de vraag naar biomassa is zo groot geworden dat er niet kan worden volstaan met houtafval, maar dat hele bossen worden gekapt voor onze warmtevoorziening. En dat is heel slecht. Daar moeten we vanaf.

De biomassacentrale van Bio Forte in Zaandam heeft certificaten voor wat er verbrand wordt. In de biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam kan, vanwege de certificaten, alleen snoeiafval uit de regio verbrand worden. Dus hout dat 'over' is. Van die houtige biomassa worden overigens eerst pellets gemaakt voordat de biomassa de verbrandingsoven in gaat.

De biomassacentrale levert veel klachten van omwonenden en maatschappelijke onrust op. Zorgt de centrale voor stank, voor rook, voor fijnstof in de lucht, voor de uitstoot van veel ammoniak? Is het écht zo dat in 'onze' biomassacentrale alleen snoeihout uit de regio verbrand wordt? De SP zit in een klankbordgroepje in de gemeenteraad van Zaanstad, waarin de ontwikkelingen rond de biomassacentrale worden besproken en waarin bepaald wordt wat er onderzocht, aanbevolen en verboden moet worden. Want we willen een samenleving waarin mens en milieu gezond blijven (en worden).

MOB vraagt nu aan Zaanstad om de biomassacentrale te sluiten omdat deze veel te veel ammoniak uitstoot (ammoniak is het gas dat ervoor zorgt dat de biodiversiteit er ernstig op achteruit gaat). De uitstoot van ammoniak van de biomassacentrale zou maar liefst 16 keer zo hoog zijn als van de natuurvergunning mag. Er zou maar zes kilo ammoniak mogen worden uitgestoten, maar in werkelijkheid wordt 106 kilo ammoniak uitgestoten.

Dat riep natuurlijk vragen op bij de SP. Om snel antwoorden te krijgen stelden we eerst maar eens zogenaamde 'technische' vragen. Bij dat soort vragen krijgt een gemeenteraadslid meestal snel antwoorden van de deskundige ambtenaren. Na de beantwoording van de vragen kijken we verder wat we gaan doen.

De SP is helemaal niet blij met de biomassacentrale. Als inderdaad blijkt dat er veel te veel ammoniak wordt uitgestoten, vinden wij dat hij inderdaad gesloten moet worden. En er mag sowieso geen nieuwe biomassacentrale in Zaanstad komen.

Zie ook: Groen

Weblog Heidi Bouhlel: 'Een eervolle uitdaging'

SP SP Noord-Holland 08-09-2021 11:35

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Heidi Bouhlel stelt zich voor als duo-commissielid: 'Een eervolle uitdaging'. Lees het hier