Nieuws van politieke partijen in Noord-Holland inzichtelijk

8126 documenten

Regiocongres en ARV weer een echte ontmoeting

D66 D66 Noord-Holland 21-06-2021 14:31

Op 19 juni 2021 hield de D66-regio Noord-Holland een ledenvergadering in Purmerend. In de geweldige grote zaal van H20 E-Sports Campus konden we elkaar weer op anderhalve meter zien en spreken. Dat was weer echt fijn. Daarnaast was er een serie interessante sprekers om inhoudelijk bij te tanken.

Lijsttrekker Mark Intres en wethouder Paul van Meekeren trapten af met een inkijkje hoe D66 in Purmerend succesvol is en de verduurzaming realiseert. Peter Dijkshoorn vertelde over het Lerend Jeugdstelsel. Er was een interessante discussie over hoe Water Natuurlijk, D66 en GroenLinks het beste kunnen samenwerken bij de waterschapsverkiezingen.

Verenigingsbesluiten (ARV)

Onder voorzitterschap van Raymond van Haeften namen de leden weer een aantal besluiten.  De bestuurstermijn van Teresa da Silva Marcos als vicevoorzitter en politiek secretaris is met drie jaar verlengd, Frank Reiber is benoemd tot secretaris van het regiobestuur, Ronald Mauer gaat zich daar bezig houden met talentontwikkeling en opleidingen en Hendrik Fongers met ledenwerving en ledenbinding. Harry van Zon heeft afscheid genomen van het bestuur.

De voorstellen van het bestuur naar aanleiding van het evaluatierapport PS19 zijn aangenomen en een daarvan was het instellen van een regionale verkiezingscommissie. Daarin zijn Leon Stam, Mirjam van Rijswijk en de regiosecretaris benoemd.

Hendrik Boland en Marion Geisler verlengen hun termijn als vertrouwenspersoon en Emelie Smits is daaraan toegevoegd.

Het regioreglement is opnieuw vastgesteld, alsook de jaarrekening 2020 en de werkbegroting voor het lopende jaar.

Provinciale politiek

De middag startte met een rondleiding over de H20 E-Sports Campus waar niet alleen gaming maar ook e-learning een doelstelling is en een werkgroep over gemeentelijk voedsel- en landbouwbeleid met Arja Kapitein en Sigrid Hettinga.

Statenleden Emre Kanik en Bart Vink brachten het nieuws uit de fractie over de regionale energiestrategie (RES) en vernieuwing van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onze gedeputeerde Ilse Zaal vertelde welke D66 ambities zij in Noord-Holland kan realiseren in haar portefeuilles economie, arbeidsmarkt en onderwijs, landbouw en voedsel en recreatie.

College, herstel vertrouwen in de politiek, luister naar mensen en niet geld

SP SP Noord-Holland 17-06-2021 12:47

'De molen op de wind houden', dat klinkt echt Zaans. Maar in deze Voorjaarsnota en bij dit college betekent dat niet veel meer dan alles bij het oude laten. Dus veel geld uitgegeven aan kostbare zaken waar veel inwoners van onze stad weinig aan hebben. Voor de SP ligt dit als een molensteen op het hart.

Dit is de korte versie van de Algemene Beschouwingen van de SP zoals voorgelezen op 17 juni 2021. Lees de complete versie hier!

Zo worden er betaalbare woningen beloofd, maar de voorraad sociale huurwoningen is kleiner geworden, en de vrije sector en koopwoningen zijn belachelijk duur. Zaanstad bouwt vooral dure woningen: in het Zaans Pijl, Brokking aan de Zaan, de Zaanse Oever. Om dat te compenseren zegt de SP: meer sociale huurwoningen in de andere nieuwbouwwijken en snelheid maken!

Hoe zou het nou toch komen dat zoveel inwoners van Zaanstad het vertrouwen in 'de politiek' en hun gemeentebestuur verloren hebben? Hoe komt het toch dat onze inwoners denken: "je rommelt als een molen, maar ik zie geen meel?". Dat is omdat Zaanstad steeds de molen naar de wind keert. De koers van Zaanstad is een neoliberale. Steeds weer wordt meer geluisterd naar de mensen met een grote mond en grootse plannen die koersen op eigen voordeel, dan naar de mensen die noodgedwongen moeten zwijgen. Murwgemaakt en moegebeukt. 

De bewoners van de Peperstraat lopen niet met molentjes, maar met spandoeken. Gelukkig nog strijdbaar en niet moe. Ze vechten tegen bezopen sloopplannen en gebrekkige inspraak door de projectontwikkelaar, waarmee het Zaanse college het vertrouwen in de politiek ondermijnde. Onze felicitaties aan de strijdbare bewoners, want vandaag bond het college in en stuurde de onzalige plannen voor de Peperstraat terug naar de tekentafel. Strijd loont!

En dan die Europese School. Wat móéten we ermee? Het is duidelijk dat deze plannen indruisen tegen alles dat deze raad en het college zelf belangrijk vonden. Op een plek waar heel veel sociale woningen gebouwd konden worden, wil Zaanstad een school hebben voor expats. Een school voor ouders van kinderen die nadrukkelijk niet opgenomen behoeven te worden in de Nederlandse samenleving.

Hoe anders is de houding van het gemeentebestuur naar mensen in achterstandswijken als Poelenburg en Peldersveld. Daar geen rode loper...

Overigens, in het debat over de Europese School werd de raad, deze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, op achterstand gezet door geheimhouding door het college. En daar bouwde het college weer aan de teleurstelling in 'de politiek'.

Dan het klimaatakkoord. In 2009 werd met de gemeenteraad afgesproken dat Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zou zijn. Niets is echter minder waar. Nu willen we ergens tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. Ambtelijke molens draaien langzaam. En het wordt vervelend, maar daar bouwt het college weer aan de teleurstelling in 'de politiek'.

Gelukkig is er de gunstige omstandigheid dat Zaanstad tussen maar liefst drie Natura 2000-gebieden ligt. En omdat de uitstoot volgens de Europese richtlijnen én de rechter fors moet verminderen is het afgelopen met de bouw van dure luxe woningen in het buitengebied, is de kans op extra autowegen rond Zaanstad zowat verkeken en moet de vervuilende industrie in en rond Zaanstad vooral héél veel schoner. De SP hoeft binnenkort niet meer tegen windmolens te vechten, maar heeft nu koren op de molen. Daaroveer komt de SP met moties en amendementen.

Dan het investeringsfonds en de kredietbesluiten. Eerst maar weer eens naar de A8-A9. Het is Zaanstad niet gelukt om voor wat betreft deze provinciale snelweg de molen op de wind te houden. Nu meldt het investeringsfonds dat er € 7 miljoen uitgegeven zal worden in 2023 en € 7 miljoen in 2024. Maar komt die weg er? Is het gezien diverse uitspraken over uitstoot en dure inpassing van de weg in het landschap en voor Zaanstad nog zinvol om € 14 miljoen in het investeringsfonds te laten zitten? De provincie heeft de financiering van de A8-A9 al uit haar investeringen te halen. De SP komt met een amendement om de € 14 miljoen in Zaanstad nuttiger te gaan besteden. Aan de openbare ruimte!

En als laatste: De Kraaien. Daarvoor staat bijna 4 miljoen klaar om uit te geven. Maar de verhuizing van de hockeyclub is nog steeds niet aanstaande. Nog steeds bedreigt de stikstof het nabije Natura 2000-gebied, wat juridisch allemaal nog niet zo simpel is. Laten we de juridisch geschoolde deskundigen hun werk doen en de SP zal hen daarbij aanmoedigen. Dat houdt onze rol als politiek zuiver, en zó herstel je het vertrouwen in de rechtsstaat en de gemeenteraad.

Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de krachtige rol van de volksvertegenwoordiging, onafhankelijk van dichtgetimmerde coalitieakkoorden, ongezonde wekelijkse achterkamertjesoverleggen tussen collegepartijen en wethouders waarin wordt bepaald welke ruimte een coalitiefractie krijgt, alles om een Omtzigt in spe te 'sensibiliseren'. Het gaat om onafhankelijkheid, om principes, om het bepalen van beleid en controleren van de uitvoering daarvan. En wat de SP betreft om menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, tegen het grote geld en tegen vermalende ambtelijke molens, en voor een groene en solidaire toekomst voor iedereen ongeacht waar je wieg stond of staat!

Algemene Beschouwing SP op de Voorjaarsnota 2021-2025

SP SP Noord-Holland 17-06-2021 12:39

'De molen op de wind houden', dat klinkt echt Zaans. En zo mogelijk even Zaans is deze Voorjaarsnota. Zoals we van de elkaar opvolgende colleges van Zaanstad gewend zijn, betekent 'de molen op de wind houden' niet veel meer dan alles bij het oude laten. Een kruideniersmentaliteit van vroeger. En dat betekent weer dat het geld van de gemeente Zaanstad uitgegeven wordt aan veel kostbare zaken die voor een veel inwoners van deze stad van weinig betekenis zijn. Voor de SP ligt dit als een molensteen op het hart. Want veel van onze inwoners zullen denken: "je rommelt als een molen, maar ik zie nog geen meel". En intussen loopt de molen door de vang, als we zo doorgaan zal veel in het honderd lopen. Zo zie je maar. Het meisje en de jongens van de SP kennen ook hun spreekwoorden...

(Lees een korte versie, zoals opgelezen in de raadzaal op 17 juni 2021 hier)

Het is alweer het zoveelste jaar dat onze inwoners zich keren tegen het woningbeleid van Zaanstad. Er worden sociale huurwoningen beloofd, maar de voorraad sociale huurwoningen is niet groter geworden. Integendeel! En de vrije sector en koopwoningen zijn belachelijk duur. Tot dusver bouwt Zaanstad nu niet bepaald voor de inwoners met een laag inkomen, waarvan er veel zijn in Zaanstad, niet voor de mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Zaanstad bouwt vooral dure woningen. Zaans Pijl, Brokking aan de Zaan, Zaanse Oever (bij Claassen Shipyards) en straks mogelijk op het Jacob Visterrein: weinig tot geen betaalbaar, laat staan sociaal. Vooral grote huizen en peperduur. Gek genoeg zijn deze wijken voor de rijken veel sneller gebouwd dan de buurten voor minder gefortuneerde Zaankanters. Een enkele uitzondering daargelaten krijgen de andere nieuw te bouwen wijken slechts 30% sociale huurwoningen. Wij vinden dat - linksom of rechtsom - dit percentage sociaal daar fors omhoog moet om het gemiddelde omhoog te krijgen.

Hoe zou het nou toch komen dat zoveel inwoners van Zaanstad het vertrouwen in 'de politiek' en hun gemeentebestuur verloren hebben? Hoe komt het toch dat onze inwoners denken: "je rommelt als een molen, maar ik zie geen meel?". Dat is omdat Zaanstad steeds de molen naar de wind keert. De koers van Zaanstad is een neoliberale. Steeds weer wordt meer geluisterd naar de mensen met een grote mond en grootse plannen die koersen op eigen voordeel, dan naar de mensen die noodgedwongen moeten zwijgen. Murwgemaakt en moegebeukt. De ideeën van het geld winnen, aan mensen die het moeilijk hebben wordt niets gevraagd. Zij moeten zich schikken naar wat het neoliberale bewind van deze gemeente goed voor hen vindt. En dat leidt tot de betutteling in Poelenburg-Peldersveld, waar de Rotterdamwet om zich heen grijpt. Het gemeentebestuur weet wel wat goed is voor deze mensen. Zij hebben weinig in te brengen en moeten leven zoals het gemeentebestuur, in het verlengde van de Rijksoverheid, het voor hen bepaalt. Zij lopen in een tredmolen. Op de kleine oppervlakte van een slecht onderhouden woning, te weinig geld om hun gezin behoorlijk te onderhouden, het Sociaal Wijkteam, hoe goed bedoeld ook, als een molensteen om hun nek. Dat daarnaast het gemeentebestuur van mening is dat een bijstandsuitkering, vermeerderd met eventuele toeslagen, voldoende is voor levensonderhoud is een schande. Het gemeentebestuur loopt, volgens hen en de SP, met molentjes. Daar bouwt dit college zelf aan de teleurstelling in 'de politiek'. Investeer liever in de bewoners, geef ze kansen, laat ze hun kennis inzetten, zoals wetenschappers bepleiten!

De bewoners van de Peperstraat lopen niet met molentjes, maar met spandoeken. Eindelijk! Zij zijn zo lang getergd door de gemeente Zaanstad en een projectontwikkelaar, dat voor hen nu de maat vol is. In optocht gaan zij naar het stadhuis om hun ongenoegen over het feit dat hun goede, betaalbare en ruime woningen gesloopt moeten worden om plaats te maken voor een wijk met kleine woningen, waarvan slechts 30% een kleine sociale huurwoning zal zijn. Waar zijn we als gemeentebestuur in vredesnaam mee bezig? En vooral, waarom worden deze mensen niet meer gehoord? Daar bouwen we aan de teleurstelling in 'de politiek'. En dit geen toeval zijn: vandaag kwam het persbericht van het college dat de plannen van Peperstraat weer terug gaan naar de tekentafel! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeg maar. Overigens voorspellen wij ook een opstand in het Rode Buurtje van Zaandijk. Ook daar zijn plannen om de betaalbare historische sociale huurwoningen te vervangen door andere, zogenaamd betere. Maar renoveren kan ook, toch? Of laten we ons zand in de ogen strooien door de lobby onder aanvoering van Parteon?

En dan die Europese School. Wat móéten we ermee? Het is duidelijk dat deze plannen indruisen tegen alles dat tot dusver belangrijk geacht werd. Op een plek waar heel veel sociale woningen gebouwd konden worden, wil Zaanstad een school hebben voor expats. Op de plek van een voormalig bedrijventerrein, waarvan Zaanstad zegt er in de toekomst een tekort aan te hebben, komt nu een immens gebouw met voorzieningen die niet opengesteld worden voor alle Zaankanters. Een school voor ouders van kinderen die nadrukkelijk niet opgenomen behoeven te worden in de Nederlandse samenleving. De ouders trekken immers van land naar land. Het college schrijft in een brief naar het ministerie van OCW: "Wij vinden het belangrijk dat de Europese School een onderdeel van Zaanstad en de Metropoolregio Amsterdam is en opgenomen wordt in de Zaanse samenleving. Wij streven ernaar dat alle mensen van de Europese School zich thuis voelen in Zaanstad." Hoe anders is de houding van het gemeentebestuur naar mensen in achterstandswijken als Poelenburg en Peldersveld. Voor hen geen rode loper! Voor deze mensen is deze Europese School er nadrukkelijk niet, althans, zij kunnen dit niet betalen. Zij zijn aangewezen op de Nederlandse buurtschool, waar de kwaliteit van het onderwijs afglijdt, waar de leraren onderbetaald worden en waar een chronisch lerarentekort aan de orde is. De kloof tussen arm en rijk, tussen hoog- en laag opgeleid, tussen de mensen die alle ruimte krijgen en hen die naar woonruimte snakken mét de sociale ongelijkheid die daarmee gepaard gaat, kan niet méér benadrukt worden dan door het binnenhalen van deze Europese School. In het debat hierover werd de raad, deze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, op achterstand gezet door geheimhouding door het college. En daar bouwt dit college weer aan de teleurstelling in 'de politiek'.

Dan het klimaatakkoord. In 2009 werd met de gemeenteraad afgesproken dat Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zou zijn. Een en ander in het kader van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Op 24 september 2009 kwam er het Integraal Klimaatprogramma 2010-2020. Als we ons eraan hielden, zou de klimaatneutraliteit van Zaanstad in 2020 een feit zijn. Niets is echter minder waar. Nu willen we ergens tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. Alle tekenen wijzen erop dat het ook in 2040 nog niet gelukt is. Ambtelijke molens draaien langzaam. Er moet dus vaart gemaakt worden als we in 2040 het doel bereikt willen hebben. 'Gesprekken met de stad' blijken een onvoldoende middel te zijn. En het wordt vervelend, maar daar bouwt het college weer aan de teleurstelling in 'de politiek'.

Gelukkig is er de gunstige omstandigheid dat Zaanstad tussen maar liefst drie Natura 2000- gebieden ligt. Dat levert strenge regels op voor wat betreft de uitstoot van NOx en ammoniak. En omdat de uitstoot volgens de Europese richtlijnen én de rechter fors moet verminderen is het afgelopen met de bouw van dure luxe woningen in het buitengebied, is de kans op extra autowegen rond Zaanstad zowat verkeken en moet de vervuilende industrie in en rond Zaanstad vooral héél veel schoner. De SP hoeft binnenkort niet meer tegen windmolens te vechten, maar heeft nu koren op de molen. In elk geval levert het ons een aantal moties en amendementen op. 

Dat brengt ons gelijk op het investeringsfonds en de kredietbesluiten. Eerst maar eens naar de A8-A9. Het is Zaanstad niet gelukt om voor wat betreft deze provinciale snelweg de molen op de wind te houden. Nu meldt het investeringsfonds dat er € 7 miljoen uitgegeven zal worden in 2023 en € 7 miljoen in 2024. Maar komt die weg er? Inmiddels is er een Fase 2 Landschapsplan gemaakt. Intussen kunnen we ervan uitgaan dat deze weg, conform het landschapsplan, verdiept zal moeten worden aangelegd. Vanwege de veiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten is aan beide kanten van de tunnelbak een dienst-/onderhoudsweg noodzakelijk. Deze is niet openbaar toegankelijk. Ook zal er heel veel geknutseld moeten worden om de Stelling van Amsterdam weer gaaf te krijgen. Kortom, een megadure operatie waarbij de vraag kan worden gesteld hoe de provincie, de MRA, en de gemeente dit gaan betalen. Onze universitair geschoolde statisticus, Stephanie Onclin, zal dat kunnen beamen. Nog niet onderzocht werd hoe een verdiepte ligging van de A8-A9 zal zorgen voor een acceptabele waterhuishouding in de polder. Ook nog niet onderzocht werd hoe de stikstofuitstoot van (de motorrijtuigen op) deze weg de Natura 2000- doelen zal doorkruisen. Vooral na het arrest Ressen-Oudbroeken. Immers alle Natura 2000- gebieden liggen hemelsbreed op minder dan 5 km afstand. Is het voor Zaanstad nog zinvol om € 14 miljoen in het investeringsfonds te laten zitten? De provincie heeft de financiering van de A8-A9 al uit het iMPI (Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur) verwijderd. We hebben een amendement om de € 14 miljoen in Zaanstad nuttiger te gaan besteden. Aan de openbare ruimte!

Dan is er nog het voornemen om in 2022 € 1,7 miljoen te gaan uitgeven voor een rondweg rond Assendelft. In antwoord op technische vragen van de SP werd gesteld dat de kans bestaat dat, omdat verkeer dichter langs Polder Westzaan afgewikkeld wordt, er wel een toename in stikstofdepositie komt. Dit werd, voor zover wij kunnen nagaan, nog niet  in de verkeersmodellen van Zaanstad berekend om de gevolgen voor het verkeer te kunnen duiden. Er werd ook nog geen AERIUS-berekening gemaakt. Die toename in stikstofdepositie kan, volgens ons, de Polder Westzaan er niet meer bij hebben. Is het verstandig om 1,7 miljoen voor 2022 in het investeringsfonds te laten staan? 

En als laatste: De Kraaien. Daarvoor staat een kredietbesluit om in 2022 € 3.767.000,- uit te geven. Maar de verhuizing van de hockeyclub is nog steeds niet aanstaande. Nog steeds geldt dat er sprake is van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en dat de vergunning is verleend op grond van een systematiek die in strijd is met Europese en nationale regelgeving. Door een geitenpaadje te bewandelen wil Zaanstad een verhuizing van het terrein in de Wijdewormer naar de locatie Fortuin tóch mogelijk maken. De vraag is of dit in overeenstemming is met de zorgplicht voor Natura 2000, zoals beschreven in art. 1.11 lid 2 van de Wet natuurbescherming en in die zin een overtreding. Ook is het de vraag of het alsnog kappen van het natuurlijk ontstane bos op de Fortuinlocatie niet in strijd is met art. 4.2 lid 1 van de Wet Natuurbescherming. We laten de juridisch geschoolde deskundigen hun werk doen en zullen hen daarbij aanmoedigen. Dat houdt onze rol als politiek zuiver, en zó herstel je het vertrouwen in de rechtsstaat en de gemeenteraad!

Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de krachtige rol van de volksvertegenwoordiging, onafhankelijk van dichtgetimmerde coalitieakkoorden, ongezonde wekelijkse achterkamertjesoverleggen tussen collegepartijen en wethouders waarin wordt bepaald welke ruimte een coalitiefractie krijgt, alles om een Omtzigt in spe te 'sensibiliseren'. Het gaat om onafhankelijkheid, om principes, om het bepalen van beleid en controleren van de uitvoering daarvan. En wat de SP betreft om menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, tegen het grote geld en tegen vermalende ambtelijke molens, en voor een groene en solidaire toekomst voor iedereen ongeacht waar je wieg stond.

Vijf minuten voor Algemene Beschouwingen is kort. Te kort! De SP heeft door de Voorjaarsnota 'De molen op de wind houden' heel veel koren op de molen gekregen. En duidelijk is dat wij niet in de molen willen komen om ons te laten bestuiven met het meel van dit college. Wij leveren daarom deze Algemene Beschouwingen in en stellen daarmee tevens de discussiepunten vast die wij in de gemeenteraad nog een keer door de molen willen halen.

De fractie van de Zaanse SP,

Patrick Zoomermeijer, Evert Hartog, Roland van Braam, Jasper van Vliet en Anna de Groot

 

Recreatie en toerisme. Terug naar het nieuwe normaal?

SP SP Noord-Holland 10-06-2021 07:57

De provincie wil toeristen en recreanten beter over de provincie kunnen spreiden en maakt daarvoor een visie. “Willen we meer toeristen naar Nederland lokken, wil Amsterdam ‘die rottoeristen’ uit de stad verjagen of is het de wens om onze laatste stukjes natuur te kunnen verkopen?”. De SP weet dat de natuur erg te lijden heeft onder de commercie. Er wordt al flink verdiend aan onze natuur. De SP vindt daarom dat er onderscheid moet worden gemaakt in soorten ‘recreatie’ en zal hiertoe met een motie komen.

In deze coronatijd blijkt dat steeds meer Noord-Hollanders dichtbij huis tot rust willen komen; laagdrempelig en op een manier die de natuur niet schaadt. Daar zal de SP zich altijd voor hard blijven maken. De Groot: “Zonder duidelijkheid over de term recreatie, wordt ‘luieren onder een boom’ onder dezelfde noemer geschaard als ‘het organiseren van festivals’. De zucht naar inkomsten uit de natuur kan niet alsmaar worden gefaciliteerd”. De SP ziet wandelen, fietsen en luieren als voorbeelden van recreatie in de natuur. Daar hoeven geen commerciële partijen aan te pas te komen, die niets op hebben met de waarden van diezelfde natuur.

De provincie wil in het najaar al aan de slag met de ‘Visie Recreatie en Toerisme’*. De Provinciale Staten zal er in de komende vergadering over beslissen.

* De visie tref je hieronder als PDF aan.

 

Geestmerambacht is een stukje natuur dat dreigt te worden verpatst .

 

 

 

 

 

Van fossiele naar duurzame energie niet ten koste van de volksgezondheid

SP SP Noord-Holland 04-06-2021 15:42

De Regionale Energie Strategie (RES) beheerst het leven van duizenden Noord-Hollanders. Al geruime tijd spreken bezorgde bewoners, actiegroepen en natuurorganisaties in bij verschillende overheden. Zo ook in de Provinciale Staten op 3 juni. “We willen de natuur sparen, klimaatdoelen halen, woningen bouwen en waken over de gezondheid van onze inwoners. Dat kan, maar niet als je windmolens naast huizen neer gaat zetten. Het is vol in Noord-Holland. We moeten niet zomaar alles toestaan”, aldus SP fractievoorzitter Eric Smaling.

Zo’n zestig insprekers uitten hun kritiek over de RES. Natuurorganisaties boden handreikingen aan en toonden alternatieve zoeklocaties voor het opwekken van zonne- en windenergie. Bezorgde burgers spraken over volkstuinparken als ‘kwetsbare objecten’, anderen hielden een warm pleidooi voor het oprekken van de duurzaamheidsambities om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan. Overduidelijk is dat het loslaten van de zogeheten ‘600-metergrens’ en het gebrek aan draagvlak en bewonersparticipatie de gemoederen het meest bezighouden. Tijdens het inspraakmoment kwam het nieuws naar buiten dat het RIVM een ‘Expertisecentrum Windenergie en Gezondheid’ start*. Precies het onderwerp waar bewoners voor in de bres springen. De provincie wil toestaan dat windmolens op minder dan zeshonderd meter bij woningen mogen komen. Meer dan vijftig actiegroepen, dorpsraden en verenigingen stuurden daarom een gezamenlijke brandbrief naar de provincie**. “De zwaarbevochten 600-metergrens moeten we handhaven. Het is ongelooflijk dat de provincie het aan gemeenten over wil laten om te oordelen of een windmolen op zelfs 350 meter van woningen geplaatst kan worden. Het RIVM laat in een onlangs verschenen rapport weten dat windmolens ‘significant negatieve effecten’ hebben op de gezondheid van mensen en stelt zelfs een expertisecentrum in”, aldus Smaling. De SP pleit ervoor om verder onderzoek naar deze gezondheidseffecten af te wachten, alvorens er nieuwe stappen kunnen worden gezet.

De SP’er besluit: ‘We zijn geen doorsnee land, we zitten hier met bijna 18 miljoen mensen op een hele kleine postzegel. We hebben hier de grootste havens van Europa, we hebben enorm veel transportbewegingen en we hebben enorm veel vee. Dan kun je toch niet verwachten dat wij als Nederland bovenaan in het lijstje staan met het maken van duurzame sprongen? We moeten juiste afwegingen kunnen maken. De volksgezondheid staat voor de SP bovenaan.” Met die houding zal de SP op 10 juni de discussie in de statencommissie starten.

NHD, 3 juni 2021: ‘Regionale Energiestrategieën oogsten bij insprekende Noord-Hollanders veel kritiek maar ook beetje lof’ 

* NOS, 3 juni 2021: ‘Steeds meer zorgen over gezondheidsrisico's windmolens, RIVM begint expertisecentrum’ 

** Brandbrief: Zie hieronder in de bijlage (pdf)

Ode aan het landschap

D66 D66 Ouderen Partij Noord-Holland Noord-Holland 25-05-2021 21:17

Gedeputeerde Ilse Zaal heeft onlangs het themajaar “Ode aan het Landschap” geopend door met tegenwind te fietsen in een schilderij tussen fluisterende molens. Polders, dijken, kusten, kanalen, vaarten, duinen; het landschap in Noord-Holland is uiteenlopend en uniek. Vanuit een landelijk initiatief met tientallen bijzondere projecten staan nu een jaar lang schijnwerpers gericht op al dat moois. Een scala aan activiteiten en evenementen moet het landschap meer aandacht en waardering bezorgen.

Lees er alles over op de website odeaanhetlandschap-nh.nl en geniet mee. Als je er meer over weet, zie je en geniet je meer. Doe mee met activiteiten of geniet van het Oerij, de Nollen, de Wadden, duinen, veenweide, waterlinies, droogmakerijen of de polderpiramides.

Denkend aan Noord-Hollandse landschappen heeft Ilse Zaal een favoriet: het polderlandschap. “Ik houd van het open, weidse uitzicht en van de kleuren”, aldus de gedeputeerde recreatie en toerisme. “En als je in Noord-Holland-Noord bent, vind ik het licht altijd zo mooi. Op de een of andere manier is dat hier anders dan in het zuiden van de provincie. Ver kunnen kijken, koeien en schapen in de wei, molens, stolpboerderijen; dat typisch Hollandse trekt me ontzettend.”

Digitaal referendum mogelijk in Noord-Holland

D66 D66 Noord-Holland 25-05-2021 20:57

Sinds 2018 heeft de provincie Noord-Holland een vernieuwde en werkende referendumverordening.  Deze is nu nog werkbaarder geworden omdat inwoners de handtekeningen nu digitaal kunnen verzamelen voor een raadgevend correctief referendum over een besluit van Provinciale Staten.

Lees hier het artikel op de website van de Provincie over hoe het organiseren van een raadgevend referendum werkt.

In de Provincie Noord-Holland is het nu beter mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Drie jaar heeft werkgroep met bijna alle partijen eraan gewerkt om de oude regeling uit 1995 te verbeteren en op 23 april 2018 is hij vastgesteld door Provinciale Staten.

Een inwoner die een referendum wil organiseren, moet zich eerst bij de Statengriffie melden met dit voornemen. Daarna zorgt de Statengriffie ervoor dat voor het betreffende onderwerp een webformulier online wordt gezet. Dat laatste gebeurt op of direct na de dag waarop de agenda van de Provinciale Statenvergadering vergadering waarin het desbetreffende onderwerp wordt behandeld, wordt gepubliceerd. Iedere kiesgerechtigde inwoner van Noord-Holland kan dan zijn handtekening door middel van dit webformulier indienen. Daarnaast blijft het mogelijk om handtekeningen op papier in te dienen.

De verordening is hier gepubliceerd.

Henk Onderwater, onze rots in de branding, is overleden

SP SP Noord-Holland 21-05-2021 18:07

Zijn naam is Henk Onderwater, maar hij kwam altijd bovendrijven. Dat was ook zijn eigen visie op zijn leven. Vandaag is hij overleden en hopelijk gaat zijn geest naar een plek waar hij weer samen kan zijn met zijn allerliefste, zijn Gré.

https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2021/05/henk-onderwater-onze-rots-in-de-branding-is-overleden
De afdeling Zaanstreek gedenkt onze Henk en is verdrietig, maar ook trots. Trots dat Henk gedurende lange tijd onze gelederen heeft versterkt. Trots dat Henk een van ons is geweest.

We houden jullie op de hoogte van de datum en het tijdstip van de uitvaart van Henk.

Wat Henk voor onze afdeling heeft betekend, kunnen jullie lezen in de toespraak van 18 januari 2018, toen Henk de Zilveren Tomaat kreeg.

Henk was vroeger tientallen jaren van de CPN in de Zaanstreek, waarvoor hij ook in de Provinciale Staten zat. Later werd hij lid van de SP, waarvoor hij in de Wormerse gemeenteraadsfracties voor de SP zat. Hij bleef altijd overtuigd van het belang van klassenstrijd, iets waar hij publiekelijk SP-Kamerleden op aansprak dat ze niet moesten vergeten waarom ze in de Kamer zaten en voor wie. Daarbij sprak hij herkenbaar luid en met gezag, als de vechter tegen onrecht die hij was.

Henk (rechts) op een foto enige jaren terug met leden van de SP in Wormerland.

Henk (tweede links) bij de installatie van de SP-fractie in de raad van Wormerland.

Henk in gesprek met inwoners in Wormerland.

Actie tegen vervuiling Bokashi pas na aandringen...

SP SP Noord-Holland 20-05-2021 07:55

https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2021/05/actie-tegen-vervuiling-bokashi-pas-na-aandringen
De SP is zwaar teleurgesteld over de wijze waarop de wethouder de klachten van onze inwoners heeft afgehandeld en de slechte communicatie hierover. Ook zijn we zeer ontstemd dat er niet gereageerd is op de brandbrief van de SP en LZ, zelfs niet dat de brief ontvangen is. Wij zijn blij met de twee memo's van de wethouder, maar daar hebben we hemel en aarde voor moeten bewegen, nadat een interpellatiedebat over Bokashi zich aankondigde.

Bijdrage door SP-raadslid Roland van Braam tijdens het interpellatiedebat bij de raadsvergadering van 19 mei 2021

En daar zit ook onze zorg, de wijze maar vooral de tijd die er overheen is gegaan, voor er een reactie kwam van het college. Het is een schoffering naar onze bewoners, die alle langere tijd klaagde over het uitstrooien van Bokashi en uiteindelijk gingen inwoners zelf de troep opruimen van de gemeente. Door de late aktie van de wethouder is er onnodig veel gif en andere  vervuiling gestort op groen velden in wijken en op recreatie velden. Er is onnodig veel troep en gif in de grond verdwenen waar allemaal flora en fauna last van hebben. Misschien wel onherstelbare schade voor de langere termijn.

Er is een stuk weide in de Jagersplas waar een dikke gefermenteerde laag Bokashi ligt waardoor saneren noodzakelijk is. De laag is zo dik dat het gras eronder is verstikt en al het ander wat eronder groeide. Het hele nut van Bokashi is gewoon zinloos. De hele Jagersplas stikt het van de molshopen en die zitten er omdat het vruchtbare grond is. Om daar Bokashi te strooien is totaal zinloos. Geef het spul aan akkerbouwers of heemtuinen, maar stop met dit zinloze experiment!

Twee moties naar aanleiding van het debat met Wethouder. Omdat hij niet aantoonbaar kan maken dat hij in control is over de organisatie en enkel heeft over een lerende en verbeterende organisatie. Hij kon op geen enkele manier uitleggen hoe hij de communicatie naar inwoners kan verbeteren of naar de raad. Kortom een slecht voorbereide wethouder op het interpellatiedebat Bokashi.

1. Moties van Treurnis tegen wethouder slegers (CDA). Indieners SP, LZ, DZ en PvdD.

2. Motie verbetering proces Bokashi. Indieners SP, LZ, DZ en PvdD.

Beide moties hebben het niet gehaald.