Nieuws van politieke partijen over Partij Gemeente Belangen inzichtelijk

50 documenten

Betoog begroting 2020

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 08-11-2019 13:44

Voorzitter,

Vandaag hebben we het over de begroting 2020. Een begroting met twee gezichten. Het eerste gezicht is dat van grote tekorten op de Jeugdzorg en de Wmo die opgelost moeten worden. Het tweede gezicht is het gezicht van evenwicht op alle andere gebieden.

Wij hebben deze begroting bekeken met een blik op de toekomst, zonder onze ogen te sluiten voor het tekort van € 3 miljoen op het sociaal domein. De ombuigingen moeten voor ons in het licht staan van de toekomstvisie van onze gemeente, het raadsakkoord en de Global goals.

Ondanks pijnlijke maatregelen past deze begroting volgens ons in die toekomstvisie. Dat betekent voor ons dat we ondanks de lastige tijden in de openbare ruimte zorgen dat de basis op orde is en blijft om kapitaalvernietiging te voorkomen, dat we voor het sociaal domein moeten inzetten op grip en beheersmaatregelen, op preventie en het vormgeven van de transformatie. Daar horen voor ons ook prestatieafspraken met onze partners bij. Want wat we ook doen op andere vlakken, als we geen grip krijgen op het sociaal domein is het dweilen met de kraan open.

In 2019 zijn we gestart met 80 miljoen regionale lasten en hebben we regiobreed al 30 miljoen moeten bijplussen. Dat is ongekend en onverantwoord. Wij verwachten dat het college hier dan ook vol op inzet. Voor ons is samenwerking daarin belangrijk. Maar samenwerking is niet alleen de regio. Als de regio niet kan leveren dan zullen we het meer naar ons toe moeten trekken, bijvoorbeeld in GHO verband. Want nog een jaar zoals 2019 kan echt niet!

In die toekomstvisie blijven wij inwonersinitiatieven zoals Sportpark Stokeind, Gebiedsvisie Moergestel Oost en Kasteel Durendael omarmen met een positief-kritische insteek. Het is immers niet de gemeente van de ambtelijke organisatie, het college of de raad, maar van alle inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen die onze gemeente maken tot de mooie gemeente die het is. Wij blijven geloven in inwonersbetrokkenheid en inwonersinitiatieven. Samen met iedereen die onderdeel is van onze gemeenschap kunnen we de leefbaarheid versterken en onze parel laten  glanzen.

Is het glas nu halfvol of halfleeg? Wat ons betreft half vol. We hebben een schitterende nieuwe sportaccommodatie op Den Donk met een mooi maar iets te klein zwembad. Trinitas is volop in ontwikkeling als club en het nieuwe onderkomen krijgt steeds meer vorm. We hebben een duurzaamheidsagenda, die we nu tot uitvoering brengen. Een duurzamer veehouderijbeleid is in ontwikkeling. Wij zijn wel benieuwd wanneer het nieuwe beleid er gaat komen. Daarnaast roepen wij het college op goed te kijken naar de belangen van stoppende agrariërs.

Welke invloed de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek heeft op al onze plannen blijft spannend. Dat stikstof moet worden teruggedrongen is duidelijk, de vraag is hoe. Los van onze wens een duurzamer veehouderijbeleid te krijgen is het niet fair als die opgave alleen bij deze sector komt te liggen. 100 km p/u op A58 kan wat ons betreft ook.

Wensen zijn er ook. De ontwikkelingen op Stokeind verdienen onze aandacht en PGB denkt graag mee in mogelijkheden om de gewenste ontwikkeling door te zetten. Wij dienen hiervoor een motie in met het volgende dictum:

Draagt het college op om in overleg met de betrokkenen, in het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel te komen over de realisatie van ‘Sportpark Stokeind’, zodat de raad een integrale afweging kan maken in het kader van de Perspectiefnota.

Waar we niet blij mee zijn is de voorgenomen taakstelling op groenonderhoud. We houden het wegenonderhoud in centrumgebieden op A-niveau maar gaan bezuinigen op groen? Hier dienen we de volgende motie voor in:

De taakstelling op groen niet door te voeren en daartoe ruimte te zoeken in het behouden

van de kwaliteit van het winkel- en voetgangersgebied, zoals deze nu is.

Mocht de motie zoals voorgesteld niet haalbaar blijken, dan zien wij ook een dekkingsmogelijkheid in de structurele dekking van 35.000 voor het verhogen van het onderhoudsniveau naar A voor fiets- en voetpaden en verhardingen van de centrumgebieden.

Wij blijven twijfels houden bij de voorgenomen investering in de school De Hondsberg. In de begroting staat opgenomen dat wordt gestart met de nieuwbouw maar wij zien graag eerst een raadsvoorstel op basis waarvan we een integrale afweging kunnen maken. Daartoe dienen we het volgende amendement in:

In begroting 2020 paragraaf 3.2 (pagina 48) de navolgende tekst :

“We starten met de vervangende nieuwbouw van PI-school de Hondsberg” te vervangen door “We stellen een voorstel op over de haalbaarheid van vervangende nieuwbouw van PI-school de Hondsberg, zodat de raad een integrale afweging kan maken.”

De financiële verwerking hiervan te verwijderen uit de begroting.

De toekomst van Staalbergven komt op korte termijn op de agenda. Staalbergven is voor ons onlosmakelijk verbonden met Oisterwijk en onze toeristische gemeente kan volgens ons niet zonder een goede buitenaccommodatie, die een langere periode van het jaar gebruikt kan worden dan nu.

Daarnaast hebben wij nog een aantal punten:

Duidelijkheid voor de scouting, dat duurt al veel te lang

Bereikbaarheid blijft een dingetje. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de plannen voor de verkeerssituatie in Moergestel en Oisterwijk.

Aanpak van de parkeerproblematiek in Oisterwijk Centrum en KVL. De verhoging van de parkeertarieven zal daarin naar onze verwachting eerder een grotere druk in woonstraten opleveren dan een lagere. Hoe gaan we daar mee om?

Ondanks de goede woonagenda met een mooie Plus ambitie blijven betaalbare woningen een aandachtspunt

We missen initiatieven om burgerparticipatie verder te ontwikkelen, waarbij we zaken als de kinderburgemeester en Oisterwijk aan Z blijven toejuichen.

Verhoging van het precariorecht Lindeplein lijkt ons niet terecht, het Lindeplein is geen A-locatie. Voor 2020 heeft het geen effect, bij de begroting 2021 zullen wij hier kritisch naar kijken.

PGB staat voor een solide financieel beleid. We hebben de afgelopen periode in samenspraak met onze samenleving gekeken naar de oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. En we zijn eruit gekomen, ook al doen de oplossingen op onderdelen zoals de lastenverhogingen behoorlijk pijn. Daar staat tegenover dat er geen bezuinigingen op ons voorzieningenniveau zijn. Maar het belangrijkste winstpunt voor ons is dat we iedereen de kans hebben gegeven zijn mening te geven. We hebben in elk geval gezien dat onze inwoners en ondernemers ook in tijden dat het financieel minder gaat betrokken willen zijn en blijven.

Een sluitende begroting en een gezonde reservepositie vinden wij belangrijk. De sluitende begroting hebben we met de ombuigingen binnen bereik. Dat doen we wel met stevige lastenverhogingen en daar zit voor ons veel pijn. Het gaat niet alleen om verhoging van de OZB, maar de totale woonlasten nemen toe. In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven de OZB niet te willen verhogen. Wij hebben gezocht naar mogelijkheden om deze verhoging tegen te kunnen houden of te verlagen. Dat kan volgens ons alleen als we alternatieve dekkingen kunnen vinden en dat is ons niet gelukt. Als we moeten kiezen tussen de OZB verhoging of het afbreken van het voorzieningenniveau in onze gemeente, kiezen we voor de voor ons minste van 2 kwaden. Wij accepteren met pijn in ons hart dat we ons punt over de OZB moeten opgeven om de andere punten uit ons programma wel te kunnen realiseren. Als iemand met financieel solide ideeën komt waarmee de OZB verhoging lager kan uitvallen zonder dat de voorzieningen worden afgebroken, houden we ons aanbevolen! Daarom steunen wij de moties trap-op-trap-af en kostendekkendheid leges van PrO.

Voor ons blijft staan dat onze inwoners nu betalen voor het beleid van Den Haag. Daarom vinden wij dat structurele besparingen die we realiseren op het sociaal domein ten goede moeten komen aan onze inwoners door een verlaging van de woonlasten. Daarvoor dienen wij een MOTIE in met het volgende dictum:

Roept het college op de resultaten van de inspanningen om meer budget vanuit het Rijk te krijgen en de grip op het sociaal domein te vergroten en daardoor de lasten te verlagen, in te zetten voor de verlaging / matiging van de OZB. Het college doet bij de perspectiefnota en begroting voor 2021 voorstellen in die richting.

In de grondexploitatie zien we enkele concrete ontwikkellocaties aankomen zoals Taxandria. Projecten waar we een resultaat op verwachten waarmee we onze reserves aan kunnen vullen. Wij vragen het college ons toe te zeggen dat op korte termijn een onderzoek wordt uitgevoerd naar deze concrete ontwikkellocaties en dat de raad wordt geïnformeerd over de mogelijkheden kansrijke projecten zo snel mogelijk te gaan ontwikkelen. Wij zien ook mogelijkheden in Ruimte voor Ruimte projecten om onze reserves op peil te brengen. Wij roepen het college op ook hier werk van te maken. Daarom dienen we een motie in met het volgende dictum:

De Visie op de Bebouwingsconcentraties voor 1 juli 2020 te actualiseren, waarbij naar ruimere mogelijkheden wordt gekeken om Ruimte voor Ruimte-woningen te realiseren, hetgeen een bijdrage levert aan de (maatschappelijke) doelen van onze gemeente.

Ook op andere vlakken vragen wij ons af of we bepaalde activiteiten moeten doorzetten. Zowel in de Perspectiefnota’s en begrotingen van de afgelopen jaren als in de Berap 2019 zijn posten opgenomen die ten laste van de reserves komen, waarvan wij ons afvragen of we die activiteiten nu en in deze vorm moeten uitvoeren. Zijn er geen samenwerkingsmogelijkheden waardoor de kosten gedrukt kunnen worden? Zijn al deze projecten wel echt noodzakelijk? Daarom dienen we een MOTIE in met het volgende dictum:

Draagt het college op alle voorgenomen onttrekkingen ten laste van de reserves te beoordelen op noodzakelijkheid en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 voorstellen te doen aan de raad om het beroep op de reserves te beperken.

Een positief resultaat van € 634.000 vinden wij wat teveel van het goede, zeker omdat daar een onttrekking van € 1.162.000 uit de reserves voor nodig is. Wij stellen dan ook voor deze onttrekking met € 500.000 te verlagen. Daarvoor hebben wij het volgende AMENDEMENT.

Aan het besluit wordt het volgende beslispunt toegevoegd:

De begrote onttrekking aan de Algemene reserve ad € 1.162.000,– ter dekking van het verwachte tekort op Jeugdhulp 2020 wordt verminderd met € 500.000,–. Het begrote positieve resultaat voor 2020 wordt hierdoor met € 500.000 verlaagd.

Al met al vinden wij dat er een goede begroting ligt hoewel het nogal wat betekent voor onze inwoners. Een begroting waarmee we een duurzame toekomst in gaan. Een begroting waarmee we ons ook voorbereiden op de komst van onze buren uit Haaren. Een begroting waarvan wij denken dat onze voorstellen hem nog net iets beter maken. En vooral een begroting waarin we het komende jaar samen met onze inwoners, ondernemers en in de politiek onze mooie gemeente nog mooier proberen te maken. Want samen kom je verder!

Roel van den Bersselaar

Raadslid namens PGB

PGB steunt ambitieuze begroting voor Oisterwijk

Begroting gemeente Oisterwijk – inbreng PGB

Begroting 2017: PGB reageert op voorstel van het college

Wat gebeurt er in gemeente Oisterwijk in 2016? PGB reageert op de begroting van het college

PGB over de laatste raadsvergadering

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 28-10-2019 20:40

De raadsvergadering van 24 oktober jl. stond vooral in het teken van het AZC. Maar daarnaast stonden er ook een aantal andere belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de woonagenda en het bestemmingsplan KVL Oost. Wilt u weten wat PGB hiervan vond, lees dan snel verder.

Voorwaarden AZC

De raad had de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de verlenging van het Asielzoekerscentrum (AZC). Afgelopen weken hebben we al aangegeven dat wij voor verlenging van het AZC zijn, maar wel onder een aantal voorwaarden om de overlast te voorkomen.

Daarom hebben we via onze woordvoerder Roel v/d Bersselaar een aantal voorstellen gedaan om de afspraken aan te scherpen. De eerste en belangrijkste was om vreemdelingen uit ‘veilige landen’ niet toe te laten, omdat deze groep de meeste overlast veroorzaakt. Dit gaat om zowel de meerder- als minderjarige ‘veilige landers’. Een raadsmeerderheid heeft daarmee ingestemd.

Daarnaast hebben we voorgesteld om bij overlast in overleg met omwonenden naar oplossingen te zoeken, een lik-op-stuk beleid te voeren en dat de kosten van jeugdzorg boven het rijksbudget voor rekening van het AZC komen. Ook hiermee stemde de raad in.

Hiermee hebben wij als PGB een heldere boodschap meegegeven aan het college, dat nu opnieuw in gesprek moet gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De afspraak is dat de voorwaarden worden verwerkt in de overeenkomst. Zo niet, dan komt het terug in de raad!

Actiegerichte Woonagenda

Als PGB zijn we erg blij dat er eindelijk een actiegerichte woonagenda ligt. Er is immers een mismatch op de woningmarkt en dus is het zaak om daar waar mogelijk bij te sturen. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf daarom ook aan blij te zijn met de plus-ambitie die is opgenomen om meer woningen te realiseren dan nodig voor de eigen behoefte. Dat is nodig om de leefbaarheid op peil te houden, zeker in Moergestel.

We zijn ook akkoord gegaan met de voorgestelde verdeling van 35, 40 en 25% voor goedkope, middeldure en dure woningen. Dit moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen komen, zodat zowel jongeren als ouderen in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.

Wij hebben nog wel een aantal aandachtspunten meegegeven. Ten eerste dat we niet alleen moeten inzetten op nieuwbouw, maar vooral ook op bestaande bouw omdat het dan gaat om 90% van de totale woningvoorraad. Daarnaast dat we moeten nadenken over een beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En ten derde dat we bij de invulling van een aantal concrete (grote) projecten, zoals Nieuwenhof in Moergestel en Kartonnage en De Leye in Oisterwijk, samen met onze inwoners moeten zoeken naar een goede invulling, passend bij de behoefte en het dorpse karakter.

Ontwikkelingen KVL Oost

Voor de ontwikkelingen op KVL Oost lag een bestemmingsplan klaar ter vaststelling. Dit gaat over de invulling van het zogenaamde studiegebied, waar een aantal woningen, Lidl, Boerenbond en Dreamplaza moeten verrijzen. Als PGB hebben we drie punten ingebracht. Ten eerste dat er aandacht moet blijven voor de parkeerproblemen op KVL, inclusief bussen. Daarnaast dat er ook betaalbare woningen moeten komen. En tenslotte onze zorgen over de veiligheid omdat het gebied ligt tussen het spoor en een bedrijf uit de zwaarste milieucategorie.

Meer weten?

Carlo van Esch,

Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)

PGB over laatste raadsvergadering voor reces

PGB over de raadsvergadering van 17 mei

Raadsvergadering over de begroting: het resultaat

De laatste raadsvergadering van 2017

Haarense Fractieleden Samenwerking ’95 sluiten zich aan bij Partij Gemeente Belangen

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 10-10-2019 10:00

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 hebben de actieve fractie- en commissieleden van het dorp Haaren van Samenwerking ’95 (S’95) besloten om zich aan te sluiten bij de lokale partij Partij Gemeente Belangen Oisterwijk (PGB). De leden en het bestuur van S’95 hebben in een eerder stadium al besloten om de partij S’95 op te heffen na de herindeling per 31 december 2020.

In voorbereiding op de politieke toekomst per 1 januari 2021 heeft een vertegenwoordiging van het Haarense deel van de fractie van S’95 verschillende oriënterende en kennismakingsgesprekken gevoerd met de lokale partijen die op dit moment actief zijn in de gemeente Oisterwijk.

Na deze gesprekken hebben wij de indruk dat de stem van de achterban van het dorp Haaren het best gewaarborgd is bij PGB. Wat ons vooral aansprak in de gesprekken met PGB is het betrekken van inwoners rondom besluitvorming, de zichtbaar goede organisatie van de partij en de betrokken en actieve (fractie)leden daarbij.

We delen de visie van het belang van het behoud van leefbaarheid en karakter van de dorpskernen. Daarnaast vindt er bij de samenstelling van de lijst een evenredige verdeling plaats over de kernen Haaren, Moergestel, Oisterwijk en Heukelom. Dit geeft ons het vertrouwen dat we het Haarens electoraat recht doen.

De komende periode gaan de Haarense fractieleden van S’95 een actieve bijdrage leveren om het Haarens belang tijdens lopende en komende besluiten zo goed mogelijk te waarborgen. Zij sluiten waar mogelijk aan bij overleg van PGB en denken het komende jaar vanzelfsprekend actief mee over de invulling van het nieuwe verkiezingsprogramma van PGB.

Kandidaten kieslijst PGB stellen zich voor: Jurgen Bogers

Raad Oisterwijk reageert op vraag uit buurgemeente Haaren

AB, VVD en PGB sluiten coalitieakkoord: Met elkaar, voor elkaar

PGB stemt tegen uitbreiding varkensbedrijf

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 24-09-2019 19:52

De raadsvergadering van 19 september kende 3 belangrijke onderwerpen.

PGB tegen uitbreiding intensieve veehouderij

Dit onderwerp was twee keer eerder in de raad geweest. In beide gevallen was het besluit aangehouden. Ons raadslid Carlo van Esch gaf ons dilemma goed weer: “Het is en blijft een lastige afweging tussen het belang van een ondernemer die een vergunning aanvraagt voor uitbreiding van zijn varkensbedrijf tegenover de risico’s voor de volksgezondheid, het milieu en de kwetsbare natuurgebieden in onze omgeving”.

Alle beschikbare informatie wijst erop dat de ondernemer zijn zaken volgens de regelgeving goed voor elkaar heeft, maar wij hebben en houden twijfels of de risico’s daarmee voldoende worden weggenomen. Ons standpunt is dat wij kiezen voor het belang van een gezonde en leefbare woonomgeving en daarmee voor duurzame krimp. Ook een dreigende ingebrekestelling brengt daarin geen verandering.

Het volgende onderwerp betrof de uitgangspunten voor het toegangsloket Wmo en Jeugdzorg, sinds kort te vinden op de eerste verdieping van Tiliander. Het doel van het loket is dat onze inwoners 1 loket hebben waar ze hun zorgvragen naartoe kunnen. Wij steunen dat doel.

Over een ingediende motie en amendement werd flink gediscussieerd. De motie vonden wij vooral gericht op de uitvoering en daar gaat volgens ons het college over. Daarom steunden we de motie niet. Het amendement ging over het betrekken van sociale ondernemers en vrijwilligersorganisaties bij het kiezen van de juiste zorg en daar hebben wij, na een door ons raadslid Sander Arkesteijn voorgestelde wijziging, van harte mee ingestemd.

De tussentijdse rapportage benadrukte de noodzaak van structurele ombuigingen als gevolg van de tekorten op Jeugdzorg en Wmo. Veel gemeenten kampen hier mee. Raadslid Roel van den Bersselaar kraakte een aantal kritische noten. Voor een groot aantal posten werd extra budget gevraagd, zonder dat integraal is gekeken naar nut en noodzaak.

Wij stelden voor de begroting pas te wijzigen na de ombuigingsoperatie, dat kreeg helaas geen steun. Uiteindelijk hebben we ingestemd met de bestuursrapportage maar we zullen deze kosten zeker als bezuinigingsoptie meenemen.

Roel vd Bersselaar

Raadslid PGB

PGB zegt ‘nee’ tegen uitbreiding varkensbedrijf Oisterwijksebaan

Dubbel goed nieuws: wél een zwembad, géén uitbreiding varkenshouderij in Oisterwijk

PGB zegt ‘nee’ tegen uitbreiding Oisterwijksebaan 2 en ‘ja’ voor aanpak stankoverlast!

Rotondes Moergestelseweg

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 14-09-2019 16:00

Oisterwijk, 14 september 2019

Aan het College van B&W van de gemeente Oisterwijk

Onderwerp: Rotondes Moergestelseweg (art. 39 RvO)

Geacht College,

Sinds de aanleg van de rotondes aan de Moergestelseweg hebben wij als PGB een aantal keren vragen gesteld over de verkeersveiligheid. In juni 2018 heeft u ons het rapport hierover toegestuurd. In december 2018 hebben wij in een artikel van BD gelezen dat u van plan bent om maatregelen te treffen. Vervolgens lazen wij in augustus jl. op Oisterwijk Nieuws dat deze maatregelen in het najaar van 2019 worden getroffen.

Naar aanleiding hiervan hebben we als PGB de volgende vragen:

Welke maatregelen gaat u concreet nemen?

Wanneer gaat u dat doen?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en wij als volksvertegenwoordigers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Wij vernemen daarom graag de reactie van uw college op onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

Roel v/d Bersselaar,

Raadslid

Foto boven artikel © Toby de Kort

Rotondes Moergestelseweg Oisterwijk: hoe verder?

Gratis snoeiafval in Moergestel verleden tijd?

Gedrag verkeersdeelnemers oorzaak onveiligheid rotondes

Scalpel of kaasschaaf?

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 12-09-2019 15:05

Het zal u niet ontgaan zijn. De gemeente Oisterwijk staat voor een financiële uitdaging. Door stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo met tegelijkertijd een dalende bijdrage hiervoor is er een tekort ontstaan. Een tekort dat oploopt tot € 3 miljoen in 2022.

Opties?

Wat te doen? De zorguitgaven maximeren op het bedrag dat vanuit het Rijk wordt ontvangen? Behalve dat dat wettelijk niet kan, laten we daarmee de kwetsbaren in onze samenleving in de kou staan. Daar zal PGB nooit voor kiezen.

Een niet-sluitende begroting indienen bij de Provincie? De gemeente komt dan onder toezicht te staan. We hebben dan minder te zeggen over onze eigen uitgaven maar moeten nog steeds het tekort oplossen. Ook daar zal PGB niet voor kiezen.

Een lobby bij het kabinet Rutte loopt al en levert tot op heden niet veel op. Er is een bedrag van € 1 miljard voor alle gemeenten toegezegd, te verdelen over 3 jaar. Met dat bedrag worden de al eerder door het kabinet ingezette bezuinigingen op de Wmo en Jeugdwet hooguit wat verzacht en het is bovendien maar voor 3 jaar. We kunnen hopen op meer, maar zekerheid is er niet.

Wat dan wel?

We staan voor een “ombuigingsoperatie”. Ofwel een bezuinigingsronde. Als PGB zijn we daar zeker niet blij mee, maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid. Door het college is een overzicht opgesteld met bezuinigingsmogelijkheden. Daar staan reële en minder reële posten op en voor ons aanvaardbare en niet aanvaardbare posten. Wordt een kaasschaaf of een scalpel? PGB kiest voor de scalpel. Wij willen duidelijke keuzes, ook al zullen die pijn gaan doen.

Op 16 september is er voor iedereen de mogelijkheid met de raad en het college te praten over de mogelijkheden en aan te geven waar volgens u wel en waar juist niet op bezuinigd mag worden. Wij willen graag hierover met u in gesprek. Dat kan op 16 september in het Raadhuis, of via onze Facebookpagina en via onze mail. Want PGB luistert, ook als het om minder prettige onderwerpen gaat!

Roel van den Bersselaar

PGB komt met 3 alternatieven scheve ‘staffel-rioolheffing’

Raadsvragen Cameratoezicht buitengebied

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 10-09-2019 10:44

Oisterwijk, 25 augustus 2019

Aan het College van B&W van de gemeente Oisterwijk

Onderwerp: Cameratoezicht buitengebied (art. 34 Reglement van Orde)

Geacht College,

In Brabants Dagblad van 13 augustus lazen wij dat Gedeputeerde Staten overweegt cameratoezicht in de buitengebieden in te stellen. Doel hiervan is onder meer het opsporen van afvaldumping. Er vinden op diverse plekken proeven plaats met verschillende hulpmiddelen.

In onze gemeente hebben wij regelmatig last van het dumpen van (drugs-)afval, met alle overlast en kosten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast hebben wij begrepen dat op relevante plekken in onze gemeente glasvezel ligt die geschikt is voor het aansluiten van camera’s.

Vandaar de volgende vragen:

Klopt het dat in het buitengebied glasvezelverbindingen liggen die geschikt zijn voor het installeren van cameratoezicht?

Bent u bekend met de diverse proeven van de provincie op gebied van toezicht in het buitengebied?

Welke argumenten voor en tegen cameratoezicht in het buitengebied, specifiek gericht op het voorkomen of opsporen van afvaldumping zijn er?

Overweegt u, rekening houdend met de argumenten uit de vorige deelvraag, in overleg met de provincie deel te nemen aan een proef met cameratoezicht in het buitengebied, of op een andere manier cameratoezicht in het buitengebied in te stellen?

Ziet u mogelijkheden voor subsidie door de provincie of kostendeling met de provincie nu de provincie proeven doet met de inzet van hulpmiddelen voor toezicht in het buitengebied?

Wij zien uit naar een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groeten,

namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

Roel van den Bersselaar (Raadslid)

Gezondheid en leefbaarheid voorop in het buitengebied!

Raadsvragen over naamgeving fietsbrug Moergestel

Gezondheid en leefbaarheid voorop in het buitengebied!

Drie hete hangijzers buitengebied gemeente Oisterwijk

PGB over de Veehouderij

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 19-08-2019 20:52

Net voor het zomerreces heeft de gemeenteraad een aanhoudingsbesluit genomen in het kader van de Wet Geurhinder. Dit betekent dat alle aanvragen om een veehouderij uit te breiden niet verleend worden totdat er nieuw geurbeleid is vastgesteld. Weer een stap in de goede richting wat PGB betreft.

Als PGB zijn we erg blij met dit besluit. Dat geeft ons tijd en ruimte om nieuw geurbeleid op te stellen dat past in de huidige tijd. Daarnaast zijn we ook bezig om nieuw veehouderijbeleid op te stellen. Daarbij gaan wij als partij uit van ‘duurzame krimp’, want de grenzen aan de groei zijn in onze ogen bereikt. Gezondheid en leefbaarheid dus echt voorop!

Dat een koerswijziging hard nodig is, blijkt wel uit recente berichtgeving. Uit een rapport van het VN-klimaatpanel blijkt dat we met zijn allen minder vlees moeten gaan eten. En ook het kabinet trekt niet voor niets tientallen miljoenen uit om de veestapel fors in te krimpen. Dit alles is nodig om de klimaatdoelen te halen en stikstof- en CO2-uitstoot fors te verminderen. De opwarming van de aarde bedreigt namelijk de voedselvoorziening in de wereld.

We zetten in onze gemeente dus stappen in de goede richting naar een gezonder en leefbaarder buitengebied, maar we zijn er nog lang niet. Dat blijkt ook wel uit een raadsinformatiebrief van juni jl. waarin staat dat er nog verschillende aanvragen zijn voor (forse) uitbreidingen van veehouderijen in onze gemeente.

PGB vraagt zich wel af hoeveel veehouderijen van plan zijn om te gaan stoppen. Per 2020 moeten ze immers voldoen aan strengere landelijke en provinciale eisen. Daarom hebben we vragen gesteld hoe het college hierop anticipeert. Dat kan enerzijds door het gesprek aan te gaan met de boer en anderzijds door op te treden als de afspraken niet worden nagekomen.

Mocht u mee willen denken over de nieuwe koers voor de veehouderij, laat het ons weten. Wij luisteren graag naar uw gedachten daarover. Mail ons dan  of reageer via onze website of Facebook-pagina.

PGB: Gezondheid en leefbaarheid voorop bij veehouderijbeleid in Oisterwijk

De laatste raadsvergadering van 2017

Veehouderij en KVL-West / Nijverheidsweg

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij!

PGB over laatste raadsvergadering voor reces

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 10-07-2019 19:55

In de laatste raadsvergadering voor het politieke zomerreces stond nog een aantal belangrijke

onderwerpen op de agenda. Uitbreiding van een varkensbedrijf, het betrekken van jeugd bij de

politiek, een gebiedsvisie voor KVL Noord, de jaarrekening 2018 en duurzaam en

Voor PGB zijn de grenzen aan de groei van de veehouderij allang bereikt. Voor ons staan gezondheid en leefbaarheid voorop en daarom kiezen wij voor ‘duurzame krimp’. De uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 past niet in dat plaatje, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Aangezien er landelijk de nodige ontwikkelingen zijn rondom de stikstofuitstoot en sanering van bedrijven, hebben wij een voorstel van PrO gesteund om eerst nog nader onderzoek te doen. Precies de helft van de raad was hiermee akkoord. Daardoor is het doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Ons 20-jarige raadslid Marieke Moorman heeft samen met de andere jongeren in de raad een voorstel gemaakt om de jeugd meer te betrekken bij de politiek. Dan gaat het om een kinderraad met een kinderburgemeester, een jongerenavond en een introductie in gemeentepolitiek. Aangezien de jeugd de toekomst heeft en ook hun stem gehoord moet worden, hebben wij als PGB uiteraard ingestemd met deze plannen.

We hebben ook ‘ja’ gezegd tegen het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied ten noorden

van het KVL-terrein, hoewel we daar wel de nodige kanttekeningen bij gemaakt hebben. Dat had

vooral te maken met de toezeggingen die de wethouder ons eerder had gedaan, maar niet kon

nakomen. De gebiedsvisie was namelijk nog niet klaar, maar er was ook nog geen concrete oplossing

voor de omgeving op het gebied van verkeersveiligheid en privacy. En dat had hij wel beloofd.

Afspraak is nu dat er niet gebouwd wordt totdat de gebiedsvisie alsnog klaar is. In de tussentijd

worden ook de gesprekken met de buurt voortgezet. Hopelijk nu wel met een goed resultaat!

Net zoals bij bijna in het hele land, blijkt ook onze gemeente veel last te hebben van de tekorten binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO). Dit blijkt ook wel uit de jaarrekening 2018. Ons raadslid Roel v/d Bersselaar heeft daarom namens PGB hierover zijn zorgen geuit en het college opgeroepen om hierop te sturen. Gelukkig is onze wethouder Dion Dankers hier al druk mee bezig en komt hij in september met voorstellen naar de raad om keuzes te kunnen maken.

Duurzaam en levensloopbestendig wonen

PGB heeft ingestemd met het invoeren van een lening om duurzaam en levensloopbestendig te wonen. Op deze manier stimuleren we onze inwoners dat ze energiemaatregelen kunnen treffen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, aldus ons raadslid Rob van Seters. Op ons initiatief heeft de raad wel besloten om in september nader te bezien hoeveel budget we hiervoor vrij kunnen maken.

Tot eind augustus is het nu politiek reces. Tijd om te genieten van de zomer. Ook voor ons als PGB, maar we zitten natuurlijk niet helemaal stil. Dus mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten (www.partijgemeentebelangen.nl). Want PGB luistert, ook in de zomerperiode. Wij wensen u een fijne vakantie!

Carlo van Esch,

Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)

De laatste raadsvergadering van 2017

PGB over de raadsvergadering van 17 mei

Raadsvergadering over de begroting: het resultaat

PGB 1e termijn PPN 2019

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 12-06-2019 09:25

Voorzitter,

PGB is trots. Trots op wat er al bereikt is en wat er al in gang is gezet. De komst van Haaren wordt goed voorbereid zoals we eerder al hoorden. De wijkbezoeken zijn in gang gezet, met als eerste Moergestel. De duurzaamheidsagenda is klaar, net als de visie op het sociaal domein. De Woonagenda komt er aan en we zijn bezig met het veehouderijbeleid. We zijn er zeker ook trots op dat we op al deze terreinen onze inwoners steeds beter weten te betrekken, een punt waar PGB al jaren voor strijdt. Zo is er net een onderzoek afgerond waarvoor onder andere onze inwoners de vragenlijst Initatiefrijk Oisterwijk konden invullen. Wij zien graag dat we onze inwoners blijven betrekken, door goed te luisteren komen we samen verder!

De titel van deze PPN is “Klaar voor de toekomst”. Onze gemeente is op veel terreinen al klaar voor de toekomst. We hebben een nieuwe Oisterwijkse voetbalclub in de steigers. Roef heeft weer een goede accommodatie na de broodnodige investering in het veld. In Moergestel is een viertal verenigingen bezig samen te kijken hoe ze elkaar vooruit kunnen helpen. Er zijn ideeën over aanpassingen aan de accommodaties. Wij zijn benieuwd wat het college ons kan vertellen over de stand van zaken van dit initiatief?

Wij roepen het college ook op nog meer gebruik te maken van de kennis en kunde van onze inwoners. We hebben met zijn allen kennis op veel gebieden. Kennis die we moeten benutten. Mensen willen hun kennis en ervaring graag inzetten voor onze samenleving, maar weten vaak niet goed hoe. Betrek deze mensen bij beleids- en besluitvorming en bij de uitvoering. Dat levert volgens PGB beleid en besluiten op die draagvlak hebben. Mogelijk dat het nieuwe vergadermodel hier ook een bijdrage aan gaat leveren. Een concreet voorbeeld van betrokken inwoners is het B-team, zoals ook uit hun recente brief blijkt. Wij vragen het college het B-team eerder en vaker te betrekken bij beleid en besluitvorming, zeker waar het gaat om biodiversiteit en biodiversiteitsmaatregelen! Ook andere initiatieven als Oisterwijk Trilt, het Alzheimercafé, de Wmo-raad en vele anderen verdienen het om vroeg betrokken te worden bij onderwerpen die hen raken.

Dat we trots zijn op alles wat er al bereikt of in gang gezet is, betekent niet dat we blind zijn voor de uitdagingen waar we voor staan. Onze grootste zorg zit op het sociaal domein. Denk aan de kosten van de jeugdzorg.

Het uitstel van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is een hele zure appel.

De Hondsberg is een geweldige instelling met een landelijke rol. Het is erg jammer dat we als Oisterwijk daar de lasten voor moeten nemen met maar een beperkte compensatie.

Er lijkt extra geld vanuit Den Haag te komen, maar dat lijkt slechts een druppel op een gloeiende plaat.

We hebben met de Visie op het sociaal domein een goed startpunt om meer grip te krijgen, nu komt het wel aan op de uitvoering. Dat kunnen en moeten we niet alleen doen. Verwachten dat we met een paar lokale maatregelen en een mooi cijferoverzichtje de zaak om kunnen draaien is wensdenken, daar doen wij niet aan mee. We moeten doorgaan met in regioverband sturen op maatregelen. We moeten kijken naar wat werkt en daar de regels op aanpassen in plaats van andersom. Ook inkoop van zorg zien wij graag anders. Weg van het beschikkingsinfuus waar we de zorginstellingen nu aan leggen! Zij hebben nu belang bij een zo hoog mogelijk arrangement want dat levert financieel het meest op. Het kan toch niet zo zijn dat wij zelf, door onze eigen inkoopvoorwaarden duurdere arrangementen inzetten? Wij roepen het college in een motie op:

De zorgen over de ongewenste effecten van de individuele product bekostigingssystematiek bij de zorginkoop Jeugdzorg uit te spreken bij de Regio Hart van Brabant.

Aan te dringen op een oriëntatie naar bekostigingssystematieken waarbij de individuele product bekostiging wordt losgelaten.

en over de reactie daarop de raad van Oisterwijk te informeren bij de begrotingsbehandeling 2020.

Over de Wmo horen we weinig. Ja, er is een abonnementstarief op landelijk niveau ingevoerd wat een aanzuigende werking kan hebben. En oh ja, de regionale inkoop van Wmo zorg is duurder uitgevallen dan in eerdere jaren. Maar wat betekent dat? Krijgen we naast een Jeugdzorgprobleem ook een Wmo-probleem? Wat betekent dit financieel? Wij maken ons daar zorgen over en verwachten van het college duidelijke en tijdige informatie en waar nodig maatregelen!

Dan de voorgestelde lastenverhogingen voor de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing.

Deze zijn in onze ogen noodzakelijk voor een dekkende begroting en de inhoudelijke argumentatie is duidelijk. Voor de afvalstoffenheffing geldt voor ons het principe dat de vervuiler betaalt, deze verhoging vinden wij aanvaardbaar. Ook toeristen maken gebruik van onze voorzieningen en na 10 jaar zonder verhoging is een verhoging redelijk. Wij roepen het college wel op met het buitengebiedmanagement in gesprek te gaan, waar zij in hun recente brief ook om vragen. Zij vragen om aan de voorkant bij dit proces betrokken te zijn en hun inbreng te kunnen geven. Wij vinden dat een terecht verzoek, in een goede samenwerking moet ook een slechte boodschap besproken kunnen worden. Bovendien zijn ideeën voor een evenwichtige verdeling en beperking van regels en administratieve lasten altijd welkom.

PGB was en is geen voorstander van een verhoging van de OZB. De verhogingen van de afvalstoffenheffing en toeristenbelasting zijn al een lastenverzwaring en wij zijn geen voorstander van verdere lastenverzwaringen.

De PPN kent een taakstelling op groen. We gaan dus taakstellend dingen niet doen. Wat niet? Of wat juist wel? Wij vragen duidelijke keuzes en geen kaasschaafmethode. Openbaar groen is voor ons belangrijk, de kwaliteit moet op niveau blijven. We hebben al eerder achterstallig onderhoud moeten inlopen, dat willen we voorkomen. Waarom dan hier een bezuiniging? Het mag duidelijk zijn dat PGB hier niet enthousiast van wordt, wij vinden een leefbare woonomgeving belangrijk! Daarom dienen wij een motie in waarin wij in het dictum het college het volgende opdragen:

Tijdig voor de begrotingsbehandeling aan te geven hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden zodat de raad dit bij de begrotingsbehandeling kan meewegen.

Voor PGB staan gezondheid en leefbaarheid voorop en de grenzen van groei van de intensieve veehouderij zijn voor ons allang bereikt. Daarom pleiten wij voor duurzame krimp. Uitbreiding van de veestapel zoals we gezien hebben aan de Oisterwijksebaan 6 past niet in dat plaatje. Ook al betreft het hier een ondernemer die alles goed op orde heeft en zijn er op grond van de regels geen mogelijkheden de uitbreiding tegen te gaan. De stankoverlast en negatieve milieueffecten zoals stikstofneerslag in onze natuurgebieden moeten worden teruggedrongen. Er is een recente uitspraak van de Raad van State op dit gebied. Daarom stellen wij de volgende vraag aan het college: zijn er nu extra mogelijkheden voor het bereiken van duurzame krimp en hoe kunnen we die gebruiken?

Ook maken wij ons zorgen over het nieuwe zwembad. Kunnen alle huidige gebruikers van de Leye straks ook terecht in het nieuwe zwembad? Wij hadden, hebben en houden daar onze zorgen bij. De geluiden uit onze samenleving en de vele reacties die wij op dit onderwerp krijgen, ondersteunen die zorgen. Als mocht blijken dat verenigingen en andere gebruikers echt buiten onze gemeente hun heil moeten gaan zoeken, doen we onszelf en onze inwoners te kort. Voor ons zou dat een reden zijn te onderzoeken wat de mogelijkheden en daarmee samenhangende kosten van een extra bassin zijn zodat we een goede afweging kunnen maken. Daarom verzoeken wij in een motie het college:

Informatie te verzamelen over de mogelijkheden, wenselijkheid en bijbehorende kosten van  de realisatie van een extra doelgroepenbad en deze informatie aan de raad te verstrekken.

Je alleen maar zorgen maken is niet gezond en niet nodig. Het volgende onderwerp zien we daarom als een uitdaging. Wij denken dat iedereen het met ons eens is als we het verkeersplan Moergestel een uitdaging noemen. Ondanks veel en stevige discussies met inwoners, in de raad, met het college, en op social media is besloten het besluit uit te stellen. Maar onze inwoners willen duidelijkheid, linksom of rechtsom. Wij vragen ons ook af of nieuw onderzoek ook tot nieuwe feiten gaat leiden. Maar hopelijk leveren de aanvullende onderzoeken naast vertraging ook een gedragen besluit op. Wij zullen de resultaten van deze onderzoeken afwachten en meenemen in onze standpuntbepaling bij een nieuw raadsvoorstel. De raad heeft gekozen voor uitstel maar dat betekent voor ons niet dat quick wins ook moeten wachten. Pak aan wat kan!

Wij hebben de indruk dat de dienstverlening van onze gemeente aan de inwoners het afgelopen jaar is verbeterd. Uit een onderzoek onder het burgerpanel haalde de communicatie zelfs een gemiddeld cijfer van een 7! Wij hameren al langer op een verbetering van de dienstverlening en de communicatie en zijn dan ook erg blij met deze ontwikkeling. Wij horen nog wel steeds signalen dat onze inwoners niet standaard een ontvangstbevestiging krijgen als ze schriftelijk of per mail contact hebben met de gemeente. Wij vragen het college ook op dit punt de communicatie te verbeteren zodat het rapportcijfer nog een stukje omhoog gaat.

De zorgen over de cultuurcentra hebben we al vaker geuit, maar we zien weer een uitdaging aankomen. De jaarrekening 2018 van stichting COM laat een tekort zien van 75.000. Volgens het uitvoeringsplan 2016 was de verwachting voor 2018 een winst van € 500. Hoe past dit verlies dan in het plaatje van de volop draaiende culturele motor waar geen extra geld meer naartoe hoeft? Gaat er weer een hulpverzoek komen? Of gaan we weer “abonnementen” afnemen? Zijn onze zorgen terecht?

Het eigen vermogen neemt snel af en de weerstandsratio daalt mee. Voor een belangrijk deel komt dat door in het verleden genomen besluiten die nu zijn uitwerking hebben. Daarnaast komen de overschrijdingen op Jeugdzorg, waar we eerder al aandacht aan hebben besteed, hier heel duidelijk naar boven. Dat betekent dat we in de komende periode voorzichtig om moeten gaan met de inzet van ons vermogen. De weerstandsratio is een boterzachte indicator, die we graag willen aanvullen met een hardere norm als solvabiliteit. Zeker omdat we ons op basis van de PPN en het jaarrekeningresultaat 2018 zorgen maken over de financiële positie van onze gemeente.

Samengevat zien wij een PPN met mooie ontwikkelingen, maar ook met uitdagingen. Als we Klaar voor de Toekomst willen zijn, zullen we samen keuzes moeten maken. Keuzes die niet alleen maar  betrekking hebben op onze eigen gemeente. De aandacht voor de Global Goals en het klimaat, de ontwikkelingen op de Jeugdzorg, de verdergaande samenwerkingen binnen GHO verband en binnen de regio Hart van Brabant en de komst van Haaren maken ons telkens weer duidelijk dat we geen eiland zijn maar onderdeel van een groter geheel. Zoals altijd zullen wij luisteren, naar onze inwoners maar ook naar onze collega’s in de raad. Samen werken aan de toekomst van onze gemeente, want Samen kom je verder!

Extra kansen op een veiligere gemeente!

Bewoners Dr. Bolsiuslaan bezorgd en ontevreden

Perspectiefnota 2016-2019, het toekomstplaatje van Oisterwijk