Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

6 documenten

Speech Fractievoorzitter Guus Temmink bij de begrotingsbehandeling

CDA CDA D66 PvdA Raalte 08-11-2018 12:15

Onderstaande speech is gehouden door Fractievoorzitter Guus Temmink, bij de raadsvergadering van 8 november 2018. Agendapunt: programmabegroting 2019 en meerjarenplanning 2020-2022. Voorzitter, Hoe kan de samenleving meer in zijn kracht worden gezet? Een vraag die we in onze fractie de afgelopen maanden vele malen hebben gesteld. Een samenleving ook die steeds individualistischer wordt en als zodanig ook wordt benaderd, maar waar ook behoefte is aan verbinding.Bewoners die met initiatieven komen en aan de gemeente vragen wat die voor ze kan betekenen. Dat is inderdaad de omgekeerde wereld, waar het eerder altijd zo was dat ambtenaren met de plannen kwamen. Gelukkig is dit aan het veranderen.Het is omschakelen. Dit heeft begrijpelijkerwijs even tijd nodig. Wij zijn er van overtuigd dat we samen iets creeren waar de samenleving behoefte aan heeft. In plaats van dat wij bepalen wat goed is voor de inwoners. Loslaten in wederzijds vertrouwen is wat ons betreft de kernzin.Wat ons betreft maken we de komende maanden stappen daarin, maar dan concreet. Er liggen denkrichtingen vanuit Heeten. Wat ons betreft ondersteunen we dit via een experiment met de ervaringen in den lande.In het kabinetsbeleid heel veel aandacht voor de regio’s. Er wordt samenwerking gezocht met provincies en gemeenten op o.a. gebied van economie, bereikbaarheid, energie en klimaat.Ik beoordeel deze woorden als kansen. Maar je moet ze wel pakken. Ik wil graag twee punten uit de regeringsverklaring halen: “Bereikbaarheid” en “Economie/innovatie/werkgelegenheid” Bereikbaarheid: ”er komt extra geld voor onveilige N-wegen” U begrijpt wel waar ik naar toe wil. N35 al vele malen hier in deze zaal besproken maar volkomen terecht. Mariënheem (N35):Er is hiervoor niets opgenomen in de begroting. Is er nog ruimte om hier financiën voor vrij te maken, mocht blijken dat door een beperkte investering tegemoet kan worden gekomen aan breed gedragen maatregelen door de Marienhemers? Met waardering voor hun inzet. Een belangrijk onderwerp voor de kadernota in het voorjaar wat ons fractie betreft. College heeft altijd twee sporenbeleid; kleine aanpassingen korte termijn en lange termijn de rondweg, gevolgd mede ook op verzoek van verkeerscommissie van PB Mariënheem. Hoe dan ook blijft mijn fractie zeer nadrukkelijk ook gaan voor de lange termijnsgedachte van de rondweg. Maar natuurlijk ook voor de 2x2 voor de N35 als geheel. Positief is natuurlijk de brede steun vanuit de samenleving via de vorige week ingediende petitie. Tweede punt vanuit de regeringsverklaring: betreft economie /innovatie/werkgelegenheid. Dit kunnen we als Raalte niet alleen en ik denk ook dat het goed is dat er vanuit het kabinet regionaal wordt gedacht. En eigenlijk doen we dit in Raalte al.`We investeren flink in netwerken en geld in regio Zwolle. Ik vraag tegelijk aandacht voor de regio Twente want veel landelijk geld gaat naar organisaties rond Universiteit Twente. Maar ook oog houden voor andere regio’sWil dan ook de wethouder economie samen met zijn collega’s goed kijkt wat de impact van de woorden van het kabinet om daardoor regionaal gelden weet vrij te spelen voor economie en innovatie. Want wat dit laatste betreft zijn er vele bedrijven hoogwaardig aan het innoveren in Raalte. Vanuit Sallandse bescheidenheid weten velen dit niet maar ze zijn wel aanwezig maar wat ons betreft zitten er nog veel meer kansen. Het is wel de toekomst. Zie bijvoorbeeld de initiatieven vanuit Green East.Vele werkgevers geven aan een personeelstekort te ervaren, waardoor hun economische groei geremd wordt. Beschikbaarheid van voldoende en passend geschoolde arbeidskrachten vormen belangrijke speerpunten in de komende jaren. Wij ondersteunen dat ook van harte dat regionaal dit wordt opgepakt via een Human Capital Agenda met actieprogramma en een ontwikkelfonds.Door alle activiteiten in regioverband kun je vragen stellen over regionale democratie. D66 zal daar verder op ingaan. Terug naar de gemeente Raalte. Ook de wereld in Raalte staat niet stil. Vanuit de medewerkers in dit huis worden op dit moment gevraagd om vele ballen omhoog te houden maar ondertussen ook zelf allerlei omslagen te maken.De kosten binnenklimaat vinden we fors. We hebben daar over het proces maar ook inhoudelijk veel vragen bij. Wat onze fractie betreft nemen we hier de tijd voor. Niet alleen om het geld maar ook op gebied van duurzaamheid de juiste beslissing te nemen.De voor ons liggende begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 laten voor alle jaren een structureel sluitend financieel perspectief zien. Daarnaast wordt een beroep gedaan op eenmalige middelen waarvoor dekking gevonden kan worden binnen de algemene bestemmingsreserve.Er liggen financieel gezien uitdagingen op het gebied van Jeugd, participatie, duurzaamheid en verkeer en vervoer. Het is van belang deze veranderingen te realiseren binnen een financieel sluitende begroting en meerjarenraming met een gezonde financiële positie. Dit maakt dat wij kritisch moeten blijven op de keuzes die gemaakt worden binnen de beperkte financiële ruimte die er is. Omdat de gemeente Raalte een gezonde financiële gemeente is maar ook voor de toekomst wil blijven. Een goede positie van de algemene reserve is essentieel. Niet om op te potten, maar zeer nadrukkelijk om al die uitdagingen die ik zojuist benoemd hebt, aan te gaan. Sociaal Beleid: Raalte wil zorgen dat inwoners (van jong en oud) zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen en hun zelfredzaamheid versterken. In de begroting zien we dat er vele zaken worden ingezet. Maar net als bij de participatie zien we binnen jeugdzorg financieel gezien uitdagingen liggen.CDA omarmt het CJG; het is een laagdrempelige voorziening om snel in contact te komen met ouders en jongeren die extra zorg nodig hebben. Wij begrepen dat in juli van dit jaar is een vrijgevestigde psycholoog aan het CJG toegevoegd en de eerste resultaten laten zien dat snel en effectief behandeling ingezet kan worden, zonder dat doorverwezen wordt naar duurdere, specialistische zorg. Een voorbeeld van dicht bij de inwoners en korte slagen. Sport Als verbindend element in de samenleving, maar ook voor de gezondheid van onze inwoners, is bewegen c.q. sport essentieel. Wij zijn blij met Tijenraan maar zien ook de discussie over de exploitatie. Lokaal alternatief zal er straks d.m.v. een motie iets over zeggen.Sport drijft op vrijwilligers. Zij hebben te maken met vragen en opmerkingen. Wij hebben een aantal weken geleden al een eerste aanzet gedaan om te komen tot informatie uitwisseling over subsidies. Maar dit kan breder. We roepen op een actievere rol te pakken in informatieverstrekking. Regelingen zijn niet bekend en moeilijk te vinden. Zorg voor heldere communicatie en breng actief regelingen en passende informatie onder de aandacht. Gebruik hierbij de mogelijkheden van sociale media. Daarnaast zouden wij graag zien dat er vanuit dit huis mee wordt gedacht voor de verenigingen. Weet wat er speelt en weest betekenisvol. De PvdA komt straks met een motie hierover. Een mooi voorbeeld hoe sport op vrijwilligers draait is Zwembad de Tippe, waarbij een aantal vriendengroepen structureel zorg draagt voor het openhouden van de Tippe. Dit heeft ertoe geleid dat in het seizoen het zwembad meer en meer de functie van goed betaalbaar een dagje uit krijgt. Met bezoekers vanuit een grotere regio. Het CDA wil richting de kadernota het college vragen om gehoor te geven en in gesprek te gaan met deze vrienden naar aanleiding van hun verzoek aan ons voor een extra, nog zeer bescheiden, eenmalig budget voor een functionele aanpassing aan het gebouw. Bijdrage AgroFood cluster Regio Zwolle De AgroFood sector is een belangrijke pijler van de gemeente Raalte. Wij maar ook de gemeente Raalte zien de meerwaarde om de ontwikkeling en de innovatie van deze sector gezamenlijk met de regio vorm te geven. Een aantal jaren geleden is het AgroFood cluster regio Zwolle opgericht in nauwe samenwerking met Kennispoort. De gemeente Raalte heeft toegezegd dit cluster financieel te ondersteunen met 20.000 per jaar. Dit is een extra vrijwillige bijdrage buiten de afdracht aan Kennispoort. Niet iedere gemeente van Regio Zwolle doet deze vrijwillige bijdrage. Het AgroFood is begin 2018 opgeheven en de nog enkele overgebleven projecten onder de vlag van Kennispoort zijn geschoven. Ook de financiële bijdrage vloeit door naar de kas van Kennispoort. CDA staan nog altijd achter de stimulatie van ontwikkeling en innovatie van de sector staan, maar dat we wel willen dat het zorgvuldig besteed wordt.CDA wil dat het College de vinger aan de pols houdt en bij Kennispoort gaat benadrukken dat de bijdrage van 20.000 per jaar daadwerkelijk nuttig besteed wordt aan daar waar we het voor bedoeld hebben, namelijk de ontwikkelingen en innovaties in de AgroFood sector. Er voor te zorgen dat dit geld niet ‘verdwijnt’ in de algemene middelen van Kennispoort. Mocht dit niet voldoende het geval zijn, verzoeken wij het college de vrijwillige bijdrage terug te trekken. Ik hoor graag een reactie van de portefeuillehouder. Duurzaamheid De aankomende jaren hebben we wat betreft duurzaamheid een grote opgave, met name op het beleidsvlak. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden om de doelstellingen te halen.De grote opgave het aankomende jaar, hoe gaan we om met het opwekken van duurzame energie? Voor het CDA is het van essentieel belang dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. Voor ons betekend dit dat er heel goed gekeken moet worden naar de energiemix. Dit is het startpunt van de discussie. Het lijkt ons goed dit breed, dus met de samenleving, in te zetten op dit thema. Via een aparte rond-de-tafel gesprek te komen tot brede informatie-uitwisseling. Circulaire Economie Het college benoemt in deze begroting een aantal keer de transitie naar een circulaire economie. Circulaire Economie, op het eerste gezicht associeert men circulaire economie met groen en duurzaamheid. MVO Nederland definieert deze term als: “een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren”. In het Roalter akkoord hebben wij als gemeenteraad afgesproken om als gemeente de circulaire economie te ondersteunen waar mogelijk. Dit heeft het college over genomen door in de begroting te spreken van een faciliterende rol. Het CDA ziet nog meer kansen om te transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een van deze kansen is om onze ambitie te concretiseren. Wij zullen duidelijk moeten maken aan ondernemers, waar wij als gemeente naar toe willen werken op het gebied van circulaire economie. Op deze manier weten de ondernemers wat ze van de gemeente kunnen verwachten en kunnen wij duidelijke actiepunten ontwikkelen om hen te helpen.De transitie van circulaire economie ligt niet alleen in de handen van de private sector. Voor de publieke sector liggen er mogelijkheden. Deze kunnen we niet laten liggen. Zo kunnen wij als gemeente, naast de faciliterende rol, een voorbeeld-gevende rol aannemen. Als gemeente kunnen we kijken naar kansen op het gebied van circulaire economie binnen onze eigen organisatie. Deze kansen variëren van het kartonnen koffiebekertje op het gemeentehuis, tot het afvalbeleid van de gemeentewerf.Een andere rol waar de gemeente veel invloed heeft op de transitie naar een circulaire economie, is de rol van inkoper. Als gemeente kunnen we de markt stimuleren om circulair te denken. Door circulaire economie in op te nemen in ons aanbestedingsbeleid en mee te nemen tijdens contractafspraken, worden ondernemers getriggerd om mee te denken en te werken.Samenwerking is cruciaal voor het tot stand komen van een circulaire economie. Zo zijn wij als gemeente bezig met de transitie via de economische regio Zwolle. Toch liggen er nog genoeg andere mogelijkheden waar wij als gemeente morgen mee kunnen beginnen. Laten we als gemeente deze kansen benutten en onze gemeente groener, duurzamer en ondernemender maken. Een groot deel van dit College is samen met de regio Zwolle op bezoek geweest in Brussel. Hier stond het thema circulaire economie centraal. Wij zien dan ook graag dat het College dit thema voortvarend opstart . Hiertoe hebben wij een motie opgesteld om te komen tot een kadernotitie voor de kadernota. Toeristenbelasting Tijdens de bezuinigingen heeft de Raalter gemeenteraad afgesproken op €60.000 extra op te halen via de toeristenbelasting. Dit tarief werd toen bepaald op 85 cent per persoon per overnachting. Door uitgestelde inflatiecorrecties in te halen, neemt de belasting toe van 85 cent naar 90 cent per persoon per nacht. Het CDA vindt het logisch dat deze uitgestelde inflatiecorrecties wel worden doorberekend. Echter, in de begroting staat dat het college in 2015 een hoger aantal overnachting heeft kunnen registreren door controle en betere informatieverstrekking. Het CDA vindt het belangrijk dat elke toerist even veel betaald om de lastendruk van elkaar te verminderen. Daarom stelt het CDA voor om de extra opbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting te investeren in controles en betere informatieverstrekking. Zo weten ondernemers beter hoe zij om moeten gaan met de toeristenbelasting en kunnen wij als gemeente de stabiliteit van de toeristenbelasting waarborgen en de voorzieningen voor toeristen faciliteren.Neem dan nu ook de gelegenheid om organisatie en de griffie te bedanken voor opstellen en ondersteunen van de begroting.Vandaag laatste begroting in oude stijl. Over half jaar de eerste kadernota. Wij kijken uit naar de discussies vanmiddag maar eigenlijk ook wel naar het traject de komende maanden als aanloop richting de kadernota. Het zal een boeiend proces worden. Guus TemminkFractievoorzitter CDA Raalte

De schouders eronder, rechtop zitten, lachen en heel hard werken: dat is het devies!

CDA CDA VVD Raalte 05-07-2018 13:06

Na mijn verhaal over ‘een week in de raad’, gevolgd door ‘een maand in de raad’, bleef het een tijdje stil. Samen met Guus Temmink heb ik namens het CDA de formatieonderhandelingen gedaan. Voor mij een nieuwe ervaring, een heel andere dimensie dan een vergadering of overleg. Wat is goed voor de inwoners van de gemeente Raalte? Hoe kunnen wij ons als CDA Raalte profileren? Hoe zijn wij herkenbaar in de coalitie? Gesprekken in vertrouwen, in alle eerlijkheid en met respect voor elkaars opvatting. Het was een intensieve periode, vooral ten aanzien van tijd. Je moet niet vergeten dat we dit er allemaal bij doen. Naast alle andere vergaderingen, inwerksessies en bovenal ook mijn werk en gezin werden de formatiegesprekken gevoerd. Wat ik het meest vervelend vond van deze tijd is dat je er niet aan ontkomt om andere mensen teleur te stellen. Ik ben bijvoorbeeld ook lid van de werkgroep ‘beleid Protestantse gemeente Raalte’ en hoewel ik zeker achter de schermen hier hard aan mee heb gewerkt, kon ik niet bij alle overleggen aanwezig zijn. Maar toen was het dan eindelijk zover: het college zou geïnstalleerd worden. Een college met GB, VVD en CDA. Een mooie verbreding met als onderliggend document het Roalterakkoord. Het verliep anders dan verwacht. Helaas kon op donderdag 21 juni onze wethouder niet worden geïnstalleerd en moesten we, het liefst op zeer korte termijn, op zoek naar een andere kandidaat. Warm was het te ervaren hoe dit dan werkt binnen het CDA. Het bestuur van CDA Overijssel, onze mensen binnen Provinciale Staten, het bestuur van CDA Raalte en natuurlijk onze eigen fractie hebben er alles aangedaan om contacten te leggen. Van daaruit kwam Gerria Toeter naar voren. Een gedreven, enthousiaste en zeer betrokken vrouw. Alles viel op zijn plaats. Op maandagmiddag 2 juli mocht het goede nieuws eruit en hadden we met 10 dagen een nieuwe kandidaat, die diezelfde avond nog werd geïnstalleerd. Ik voelde me die dag trots. Op onszelf, op de fractie, het bestuur maar ook op onze partij. Dit kan je alleen maar bewerkstelligen als je voor elkaar door het vuur gaat. Als je er bent in goede tijden, maar vooral ook als het tegenzit en het niet goed gaat. De schouders eronder, rechtop en lachen en heel hard werken: dat is het devies. Het CDA Raalte staat als een huis en ik ben er trots op dat ik er onderdeel van uitmaak. Ik draag mijn steentje bij voor de gemeenschap van Raalte, om betrokken te zijn bij onze leef-, woon- en werkomgeving, waarbij de mens voorop staat! Graag kom ik met u in contact, zin in een kop koffie en van gedachten wisselen? Laat het mij weten, ik zoek u op! Aaltje Booijink CDA Raalte 06-34342183 of abooijink12@gmail.com

Reactie CDA Raalte op terugtreden Gosse Hiemstra

CDA CDA Raalte 21-06-2018 13:19

De fractie van het CDA Raalte deelt mee dat de installatie van kandidaat-wethouder dhr. Hiemstra vandaag helaas niet kan doorgaan. De heer Gosse Hiemstra heeft aangegeven dat hij terugtreedt als kandidaat-wethouder als gevolg van een verstoorde werkrelatie tussen dhr. Hiemstra en een werknemer van de gemeente Raalte. Wij respecteren zijn besluit en kijken terug op 6 jaren van samenwerking waarbij hij veel voor CDA en voor de gemeente Raalte heeft betekend. Fractievoorzitter Guus Temmink De volledige verklaring van Gosse Hiemstra is hier te lezen

Nieuwsbrief ALV 30 mei 2018

CDA CDA Raalte 23-05-2018 11:26

Het bestuur van het CDA-afdeling Raalte nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 20.00 uur in Hotel “De Zwaan” in Raalte. De hele nieuwsbrief is te lezen door HIER te klikken Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen van bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Verslag algemene ledenvergadering 13 december 2017 5. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 6. De formatie door fractievoorzitter Guus Temmink 7. Jaarrekening 2017 en een begroting 2018, inclusief verslag kascommissie 8. Wijzigen in Samenstelling Bestuur: a. Te benoemen Jeroen Flierman als bestuurslid b. Mirko Schokker aftredend, wel herkiesbaar c. Arno Kleine Staarman aftredend, wel herkiesbaar 9. 20.45 uur Pauze 10. 21.00 uur “In gesprek met de nieuwe fractie” 11. Rondvraag. 12. 22.00 uur Sluiting Na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even na te praten. Het bestuur stelt het zeer op prijs, indien u een gast uitnodigt. Namens het Algemeen Bestuur van het CDA-afdeling Raalte. F. Wichink Kruit A.M. Kleine Staarman voorzitter secretaris

Denk mee, doe mee, leef mee: CDA Raalte!

CDA CDA Raalte 13-12-2017 20:34

Een lijst van en voor iedereen. Met trots presenteert CDA Raalte haar kandidatenlijst, welke dinsdag 12 december vastgesteld is onder luid applaus van de leden. De CDA-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn een prachtige vertegenwoordiging van de samenleving. Met het verkiezingsprogramma in de hand gaan de 24 lokale helden met volle moed richting de verkiezingen. Denk mee, doe mee, leef mee. Het CDA kiest voor een gemeente die helpt om initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken, en nadrukkelijk niet voor een gemeente die alles van bovenaf regelt. Onze kandidaten zijn lokale helden. Ze hebben ieder voor zich al een behoorlijke staat van dienst in bestuurlijke en maatschappelijke ervaring en nemen actief deel in de gemeenschap. Ze weten wat er speelt in de gemeente Raalte. De lijst kent een mooie spreiding wat leeftijd en werkervaring betreft. Lijsttrekker Guus Temmink: “Het zijn unieke mensen. Juist doordat ze allemaal zo maatschappelijk betrokken zijn en midden in de samenleving staan ben ik trots op deze lijst en ga ik vol goede moed de verkiezing tegemoet.” Kandidatenlijst CDA Raalte: 1. Guus Temmink Raalte2. Aaltje Booijink-Jonkman Raalte3. Jacques van Loevezijn Heeten4. Robert Vloedgraven Raalte5. Irene van der Vegte Luttenberg6. Ruben van der Woude Raalte7. Jeroen Neimeijer Heino8. Elroy Elshof Broekland9. Tom Tijs Heeten10. Teun Schuurkamp Nieuw-Heeten11. Toon Metz Raalte12. Henk ten Klooster Broekland13. Fie Freriks Raalte14. Mirko Schokker Heino15. Benno Klein Koerkamp Raalte16. Hennie Groote Wolthaar Heeten17. Ineke Mulder Heino18. Clemens Nieuwenhuis Raalte19. Rudie Freriks Luttenberg20. Arno Kleine Staarman Raalte21. Gerard Vrieling Raalte22. Gerard Reimert Raalte23. Henk Stegeman Raalte24. Frans Wichink Kruit Raalte

Guus Temmink nieuwe lijsttrekker CDA Raalte

CDA CDA Raalte 20-11-2017 22:12

Guus Temmink is bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2018, lijsttrekker van CDA Raalte. Zo is vanavond besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de partij in ’t Kerkhuus in Heino. Frans Wichink Kruit, voorzitter van CDA Raalte: “de keuze voor Guus spreekt voor ons als vanzelfsprekend. Guus heeft een flinke dosis ervaring en kent de politieke wegen.” Guus Temmink (49), in het dagelijks leven controller bij Veldhuis Media in Raalte, heeft een mooie staat van dienst bij de partij. Naast jaren actief te zijn geweest bij de jongerenafdeling van CDA en diverse jaren in het bestuur van CDA Raalte, is hij inmiddels bezig aan zijn tweede termijn als lid van de gemeenteraad van Raalte. Sinds januari 2015 is hij fractievoorzitter. Temmink zal als lijsttrekker richting gaan geven aan de campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarover zegt hij zelf: “We hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in een gezond huishoudboekje waarbij ook ruimte was voor nieuwe investeringen. Deze gezonde basis geeft vertrouwen voor de toekomst van een mooie gemeente Raalte. De gemeente is nooit af. Daarom willen we Raalte economisch verder ontwikkelen. Maar we willen ook dat Raalte een gemeente moet blijven waar het veilig is, waar onze kinderen goed kunnen opgroeien, waar we goede zorg hebben en waar we met respect met elkaar omgaan.”