Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

69 documenten

Vanuit het bestuur

CDA CDA Súdwest-Fryslân 19-06-2020 04:06

Door de coronacrisis heeft het CDA-bestuur langere tijd niet vergaderd. Hoewel we met inachtneming van de maatregelen fysiek bijeen hadden kunnen komen, hebben we uit veiligheidsoverwegingen er toch maar voor gekozen op 3 juni 2020 digitaal te vergaderen. En dat is zowaar goed bevallen. Zodanig dat we op 1 juli weer voor digitaal kiezen. Daarna willen we elkaar wel weer eens lijfelijk ontmoeten. Onder andere zijn de volgende punten op 3 juni behandeld: De ALV, die voor 23 juni 2020 gepland stond, gaat vanwege corona niet door. Dit wordt waarschijnlijk september a.s. (lees er hier meer over) Bianca is tijdelijk ontlast van haar taken als secretaris en dat betekent dat alle post vanaf heden voorlopig naar de vicevoorzitter moet. Daar moeten nog wat zaken voor worden geregeld. Maar u kunt uw post blijven sturen naar secretaris@cda-swf.nl Dit najaar zijn er drie bestuursleden aftredend, maar wel alle drie herkiesbaar. Of ze daar gebruik van maken, horen we op 1 juli a.s. Onze ledenlijst is nog niet geheel en al betrouwbaar. Dat levert soms pijnlijke situaties op. Wij zijn hard bezig de lijst op orde te krijgen en te houden. Het bestuur ziet terug op een zeer geslaagde Landbouwavond op 6 maart jl. met Tweede Kamerlid Maurits von Martels en gedeputeerde Sander de Rouwe. De actuele en voor de betreffende beroepsgroep zeer belangrijke onderwerpen (o.a. Stikstof- en grootte veestapel), leverde goede discussie en interactie op. Met dank aan gespreksleider Eke Folkerts! Het bestuur denkt met de fractie na over een belronde langs de leden: “Wat doet de huidige crisis met u?” Bestuur en fractie staan achter de oproep van een aantal gemeenten, waaronder Súdwest- Fryslân, om een groep vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. De kampen bieden de kinderen geen enkel uitzicht, integendeel. Er wordt nog nagedacht over een brainstormsessie met een aantal gremia om de eerste contouren van de eerstvolgende Gemeenteraadsverkiezingen te bepalen. Zaken uit de fractie leest u, ook via de nieuwsbrief, op deze site. Namens het bestuur, Pieter Dijkstra, vicevoorzitter

Maatregelen stikstofproblematiek neemt zorgen niet weg

CDA CDA Dinkelland 03-05-2020 07:48

De maatregelen die landbouwminister Schouten heeft aangekondigd om de stikstofproblematiek structureel aan te pakken roept bij het CDA veel vragen op. ‘’Onze zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen en het voortbestaan van boerenbedrijven zijn met deze maatregelen niet weggenomen’’, vinden Jeannette Paus-Weersink, Arie Mentink en Henry Fox van CDA Dinkelland. Zaterdag 2 mei hebben zij deelgenomen aan de digitale bijeenkomst van CDA Overijssel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de Kamerbriefdie Carola Schouten, minister van Landbouw, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij maatregelen aankondigt om uit de stikstofimpasse te komen. Samenwerking van gemeentelijk tot Europees niveau CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de Provinciale Staten van Overijssel gaven een reactie op deze brief. CDA'ers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau brachten hun voortdurende inzet op dit onderwerp naar voren. De brede gedeelde conclusie is dat de aangekondigde maatregelen de onzekerheden van inwoners en agrariërs niet wegnemen. Bij intensivering of aanwijzing van meer Natura2000-gebieden komt de leefbaarheid in de kleine kernen en ontwikkeling van ondernemers op het platteland in de knel. Maatregelen haalbaar en betaalbaar De CDA-fractie in Dinkelland heeft in het digitale overleg nogmaals duidelijk gemaakt dat er streefwaarden moeten komen voor de depositie op de Natura2000-gebieden waar de doelen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de depositie vanuit Duitsland. Dit vraagt om een herijking van de Natura2000-gebieden in de gemeente Dinkelland. Zoals de gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, omdat de depositie uit Duitsland van deze natuurgebieden zodanig is dat de Natura2000-doelen niet realiseerbaar zijn. Deze en tal van andere vragen vanuit de Overijsselse CDA’ers kreeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) mee als input voor het Kamerdebat dat binnenkort over de aangekondigde maatregelen wordt gevoerd. Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt.Het uitgangspunt moet volgens de christendemocraten van de deelnemende gemeenten zijn dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom Natura2000-gebieden. Deze gezinnen leven en werken nu veelal in onzekerheid. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? CDA Dinkelland gaat graag het gesprek aan. U kunt een e-mail sturen naar Jeannette Paus (j.paus@dinkelland.nl), Arie Mentink (a.mentink@dinkelland.nl) of Henry Fox (h.fox@dinkelland.nl).

Maatregelen stikstofproblematiek neemt zorgen niet weg

CDA CDA Dinkelland 03-05-2020 07:48

De maatregelen die landbouwminister Schouten heeft aangekondigd om de stikstofproblematiek structureel aan te pakken roept bij het CDA veel vragen op. ‘’Onze zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen en het voortbestaan van boerenbedrijven zijn met deze maatregelen niet weggenomen’’, vinden Jeannette Paus-Weersink, Arie Mentink en Henry Fox van CDA Dinkelland. Zaterdag 2 mei hebben zij deelgenomen aan de digitale bijeenkomst van CDA Overijssel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de Kamerbriefdie Carola Schouten, minister van Landbouw, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij maatregelen aankondigt om uit de stikstofimpasse te komen. Samenwerking van gemeentelijk tot Europees niveau CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de Provinciale Staten van Overijssel gaven een reactie op deze brief. CDA'ers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau brachten hun voortdurende inzet op dit onderwerp naar voren. De brede gedeelde conclusie is dat de aangekondigde maatregelen de onzekerheden van inwoners en agrariërs niet wegnemen. Bij intensivering of aanwijzing van meer Natura2000-gebieden komt de leefbaarheid in de kleine kernen en ontwikkeling van ondernemers op het platteland in de knel. Maatregelen haalbaar en betaalbaar De CDA-fractie in Dinkelland heeft in het digitale overleg nogmaals duidelijk gemaakt dat er streefwaarden moeten komen voor de depositie op de Natura2000-gebieden waar de doelen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de depositie vanuit Duitsland. Dit vraagt om een herijking van de Natura2000-gebieden in de gemeente Dinkelland. Zoals de gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, omdat de depositie uit Duitsland van deze natuurgebieden zodanig is dat de Natura2000-doelen niet realiseerbaar zijn. Deze en tal van andere vragen vanuit de Overijsselse CDA’ers kreeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) mee als input voor het Kamerdebat dat binnenkort over de aangekondigde maatregelen wordt gevoerd. Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt.Het uitgangspunt moet volgens de christendemocraten van de deelnemende gemeenten zijn dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom Natura2000-gebieden. Deze gezinnen leven en werken nu veelal in onzekerheid. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? CDA Dinkelland gaat graag het gesprek aan. U kunt een e-mail sturen naar Jeannette Paus (j.paus@dinkelland.nl), Arie Mentink (a.mentink@dinkelland.nl) of Henry Fox (h.fox@dinkelland.nl).

Stikstofproblematiek: samen optrekken

CDA CDA Dalfsen 02-05-2020 16:58

Zaterdag hebben Bert Ruitenberg, Roel Kouwen en Betsy Ramerman namens de fractie een digitale sessie van CDA Overijssel bijgewoond inzake de stikstof-problematiek. Dit naar aanleiding van de kamerbrief die minister Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij aangeeft welke maatregelingen zij wil invoeren om uit de impasse te komen. CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de provincie Overijssel gaven een reactie over deze brief. Vervolgens deelden CDA'ers op provinciaal, landelijk en Europees niveau hun voortdurende inzet op dit onderwerp. Van meer dan de helft van de Overijsselse gemeenten waren CDA-raadsleden aanwezig. Net als in Dalfsen leidt de crisis op veel plekken in Overijssel lokaal tot problemen bij bedrijven. Deze praktijksituaties maken duidelijk dat het anders moet! De sessie heeft veel input opgeleverd voor het aanstaande debat in de Tweede Kamer. Eerst een ronde met schriftelijke vragen en over een aantal weken leidt dit tot een (plenair) debat. Vanuit het CDA bundelen we de krachten door samen op te trekken: van lokaal tot aan Europa! Als er vragen/opmerkingen zijn aangaande dit dossier, kunt u zich wenden tot Bert Ruitenberg van de CDA-fractie Dalfsen via b.ruitenberg@dalfsen.nl.

CDA: Stikstofpakket biedt perspectief voor economie en natuur

CDA CDA Zuid-Holland 22-04-2020 10:45

Vandaag heeft het kabinet de structurele aanpak stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. In het volle besef dat we middenin de coronacrisis zitten, waardoor velen in onze maatschappij hard worden geraakt, heeft het kabinet volgens het CDA de taak om te zorgen dat stikstof in de toekomst geen drempel vormt voor economische ontwikkeling.CDA-Kamerlid Jaco Geurts: “Het CDA vindt dat deze aanpak perspectief biedt aan zowel natuurbeheer als de economie. Met forse investeringen in innovatie, ruimte voor eigen ondernemerschap en maatwerk. Alleen op die manier kunnen we met elkaar het stikstofprobleem oplossen.”Op basis van deze aanpak zal het kabinet toewerken naar de streefdoelen voor natuurbehoud en -herstel die voor 2030 zijn gesteld. Bovendien is het goed dat hiermee wordt voldaan aan de uitspraak van Raad van State, die vorig jaar aangaf dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer mocht worden gebruikt om vergunningen te verlenen voor economische activiteiten.Iedere sector moet steentje bijdragenWe leven in een dichtbevolkt landje met een sterke verstedelijking en grote druk op de ruimte. Iedereen wil ook in de toekomst kunnen wonen, werken en genieten van de natuur en onze groene weilanden. Voor het CDA blijft voorop staan dat iedere sector z’n steentje bijdraagt aan het oplossen van de stikstofproblematiek, en het kabinet nadrukkelijk oog heeft voor de sectoren die direct werden geconfronteerd met de uitspraak van de rechter.Jaco Geurts: “Niet alleen voor onze boeren en boerinnen, die werken in een sector die van groot belang is voor een vitaal platteland en gezond voedsel van eigen bodem, maar ook voor onze families en vrienden die werkzaam zijn in de bouw of op zoek zijn naar een betaalbare woning. Het is voor het CDA dan ook belangrijk dat het kabinet aangeeft alle relevante sectoren nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarnaast kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd als dat nodig is.”Perspectief voor boerenbedrijven: inzetten op een eerlijk verdienmodelHet CDA staat voor onze agrarische familie- en gezinsbedrijven. Zij zijn het die alle Nederlanders iedere dag weer van gezond, duurzaam en veilig voedsel voorzien. Zij zijn bovendien de beheerders van ons landschap. Het is dan ook meer dan terecht dat het kabinet inziet dat de stikstofaanpak alleen kan werken als boeren investeringen kunnen terugverdienen. Maar ook eigen keuzes kunnen maken die passend zijn bij hun bedrijf en situatie, met voldoende ontwikkelingsruimte. Daar wordt bijvoorbeeld invulling aan gegeven door beschikbaarheid van landbouwgrond in de melkveehouderij te bevorderen en het mee-investeren in stallen. Als het gaat om veevoer is het goed dat er 73 miljoen euro beschikbaar komt, werkbare afspraken worden gemaakt en dat de aanpassing geen gevolgen mag hebben voor diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en afzetbelangen.Jaco Geurts: “Als er een sector is die al tientallen jaren hard werkt aan stikstofreductie, is het wel de landbouw. Sinds 1990 is de uitstoot reeds met 64% afgenomen. Ik ben het met de minister eens dat we onze boeren harder nodig hebben dan ooit om te helpen met de stikstofoplossing. Maar dan moeten zij wel een eerlijke boterham kunnen verdienen. Het staat of valt met een eerlijk verdienmodel. Goed dat het kabinet bereid is om fors mee te financieren.”Voor innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechnieken komt 452 miljoen euro voor de veehouderij beschikbaar. Voor het stimuleren van mestverwerking naar hoogwaardige kunstmestvervangers komt 48 miljoen euro beschikbaar. Wil een boer kiezen voor een andere bedrijfsvoering die bijdraagt aan stikstofreductie, dan is daarvoor een omschakelfonds beschikbaar (175 miljoen euro) die ingezet kan worden om een tijdelijke bijdrage aan de kasstroom te leveren of bij investeringen. Als boeren op vrijwillige basis willen stoppen, bijvoorbeeld omdat zij geen bedrijfsopvolging hebben, gaat de overheid een bijdrage van een miljard euro leveren aan een sociaal vangnet door middel van een landelijke beëindigingsregeling. Er komt geen gedwongen krimp.Waarborgen aan extern salderenHet CDA heeft regelmatig aangeven te willen voorkomen dat de stikstofruimte op het platteland door industriële bedrijven wordt leeg gekocht of dat er mee gespeculeerd gaat worden.Jaco Geurts: “Daarom heeft het CDA voorgesteld met een driepartijen-overeenkomst te gaan werken, om zodoende ‘cowboygedrag’ te voorkomen. Wij zijn verheugd dat de minister met de provincies het extern salderen in die richting gaat ontwikkelen met een fors aantal waarborgen. Wij steunen de minister volledig bij haar inzet om meldingen legaal te houden en dat er geen vergunningen aangevraagd hoeven te worden voor bemesten en beweiden.Mocht blijken dat er ongewenste effecten optreden, dan zal direct ingegrepen worden. Daarnaast wordt extern salderen maar voor één jaar opengesteld, waarna een grondige evaluatie plaatsvindt.”Bouwprojecten op gang helpenVanwege de coronacrisis is er sprake van een tijdelijke vermindering van de stikstofdepositie. Het CDA vindt het dan ook zeer verstandig dat de minister deze vrijgekomen ruimte inzet voor noodzakelijke ontwikkelingen zoals de woningbouw. Er is in dit land sprake van een fors woningtekort, waardoor veel mensen geen betaalbaar dak boven het hoofd kunnen vinden. Er moet alles op alles gezet worden om de bouw van nieuwe woningen door te laten gaan.Verder zijn er voor zeven infrastructurele projecten en ontwikkelingen van nationaal belang ontwikkelingsreserves geregeld. Er komt een regionale drempelwaarde en een regeling voor projecten met een tijdelijk kleine stikstofdepositie, die vrijgesteld kunnen worden van een vergunningsplicht. Ook de mogelijkheid van het ‘leasen’ van stikstofruimte kan een oplossing bieden voor de bouw van kleinschalige woonwijken of bedrijventerreinen die alleen bij de aanleg stikstof uitstoten. Verder zal de minister pilots ondersteunen (25 miljoen euro) voor zero-emissie mobiele werktuigen die bij onder andere woningbouw ingezet kunnen worden.Er zal ook actief met de bouwsector worden opgetrokken om nog eventuele knelpunten weg te nemen.Naar haalbaar en beter natuurbeheerHet CDA is een groot pleitbezorger voor het versterken van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit. Niet alleen op het platteland, maar zeker ook in de stad. Niet voor niets heeft het CDA eerder gepleit voor een landelijk actieplan voor meer groen in de stad, waar steeds meer natuur verdwijnt. Juist in de agrarische sector wordt per definitie al gewerkt met de natuur.CDA-Kamerlid Maurits von Martels: “Het is daarom een goede zaak dat samen met boeren wordt ingezet op meer agrarisch natuurbeheer, waarbij deze grond niet wordt aangewezen als Natura-2000 gebied of leidt tot uitbreiding van bestaande Natura-2000 gebieden.”Tegelijkertijd is het CDA kritisch op het ‘keurmerk’ Natura-2000. We moeten onszelf eerlijk afvragen: zijn de doelen die we in het verleden hebben gesteld voor deze gebieden wel realistisch? Herindeling van deze gebieden en het tegengaan van versnippering zou de natuur in ons land juist kunnen versterken. Dat zou ook voor wonen en werken veelal een oplossing kunnen bieden. Daar valt nog een wereld te winnen.Maurits von Martels: “Het was voor ons een belangrijke voorwaarde dat het kabinet de doorlichting van de Natura-2000 gebieden in gang zou gaan zetten. We zien de uitkomsten hiervan graag spoedig tegemoet en zien volop mogelijkheden om tot een realistisch natuurbeleid te komen. Kortom, de stikstofreductie leidt niet tot uitbreiding van Natura-2000 gebieden. Deze gebieden moeten op zo’n manier worden ingericht, dat je weet dat de doelen haalbaar zijn onder Nederlandse omstandigheden.”In Natura-2000 gebieden is veel bos gekapt dat we nodig hebben om de klimaatverandering te lijf te gaan. Wat het CDA betreft moet dit anders en beter, en zet de minister terecht in op de aanplant van nieuw bos. Tot slot is het belangrijk dat een streefwaarde voor een lagere stikstofneerslag in natuurgebieden niet leidt tot juridische kwetsbaarheid.

Stikstofproblematiek: samen optrekken

CDA CDA Hof van Twente 09-03-2020 05:37

Zaterdag 5 maart heeft Arjan Zandvoort namens de CDA fractie een digitale sessie van CDA Overijssel bijgewoond inzake de stikstof-problematiek. Deze digitale sessie was door het CDA Overijssel georganiseerd naar aanleiding van de kamerbrief van minister Schouten. In deze kamerbrief geeft zij aan welke maatregelingen zij wil invoeren om de stikstofproblematiek aan te pakken.CDA 2e kamerlid Maurits von Martels gaf samen met statenlid Karin van der Toorn en de gedeputeerden Eddy van Hijum en Roy de Witte reactie op deze kamerbrief. Daarnaast was ook Sander Smit aanwezig voor een reactie uit Brussel. Verder waren de landbouwwoordvoerders van de meeste gemeenten in Overijssel aanwezig. Net als in de Hof van Twente leidt de stikstof-problematiek op veel plekken in Overijssel lokaal tot problemen bij bedrijven. Deze praktijksituaties maken duidelijk dat het anders moet!De sessie heeft veel input opgeleverd voor Maurits von Martels voor het aanstaande debat in de Tweede Kamer. Daarnaast is er ook input geleverd hoe provinciaal en lokaal omgegaan kan worden met deze stikstof-problematiek. Vanuit het CDA bundelen we de krachten door samen op te trekken: van lokaal tot aan Europa! Als er vragen/opmerkingen zijn aangaande dit dossier, kunt u zich wenden tot Arjan Zandvoort van de CDA-fractie Hof van Twente via arjanzandvoort@hofvantwente.nl

CDA-thema-avond over landbouw met TK-lid Maurits von Martels

CDA CDA Súdwest-Fryslân 18-02-2020 18:17

Vrijdag 6 maart organiseert het CDA Südwest-Fryslân een thema-avond over de actuele landbouwpolitiek in Fryslân. Praktiserend veehouder en Tweede Kamerlid Maurits von Martels komt naar Easterein om met in gesprek te gaan over onderwerpen zoals de stikstofproblematiek en het CETA-handelsverdrag. Gedeputeerde Sander de Rouwe zal ook bij deze avond aanwezig zijn. Maurits von Martels is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met ruim 21.000 voorkeursstemmen in de Kamer. Zijn slogan was: ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer''. Hiervoor was hij melkveehouder en wethouder in de gemeente Dalfsen. Hij is voor het CDA woordvoerder op de volgende terreinen: LNV (natuurbeleid, visserij, L&V-raad, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven)I&W (Milieu, externe veiligheid, biobrandstoffen, circulaire economie),EZ (Toerisme, recreatie) VWS (Sportbeleid incl. vrijwilligers) Tijd: inloop 19:00, start 19:30Locatie: Bergsma in Easterein.Aanmelden kunt u door een mail te sturen naar landbouw@cda-swf.nl

CDA-thema-avond over landbouw met Tweede Kamerlid Maurits von Martels

CDA CDA Súdwest-Fryslân 18-02-2020 18:17

Vrijdag 6 maart organiseert het CDA Súdwest-Fryslân een thema-avond over de actuele landbouwpolitiek in Fryslân. Praktiserend veehouder en Tweede Kamerlid Maurits von Martels komt naar Easterein om met u in gesprek te gaan over onderwerpen zoals de stikstofproblematiek en het CETA-handelsverdrag. Gedeputeerde Sander de Rouwe zal ook bij deze avond aanwezig zijn. Maurits von Martels is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met ruim 21.000 voorkeursstemmen in de Kamer. Zijn slogan was: ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer''. Hiervoor was hij melkveehouder en wethouder in de gemeente Dalfsen. Hij is voor het CDA woordvoerder op de volgende terreinen: LNV (natuurbeleid, visserij, L&V-raad, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven)I&W (Milieu, externe veiligheid, biobrandstoffen, circulaire economie),EZ (Toerisme, recreatie) VWS (Sportbeleid incl. vrijwilligers) Tijd: inloop 19:00, start 19:30Locatie: Bergsma in Easterein.Aanmelden kunt u door een mail te sturen naar landbouw@cda-swf.nl

CDA-thema-avond over landbouw met Tweede Kamerlid Maurits von Martels

CDA CDA Súdwest-Fryslân 18-02-2020 18:17

Vrijdag 6 maart organiseert het CDA Súdwest-Fryslân een thema-avond over de actuele landbouwpolitiek in Fryslân. Praktiserend veehouder en Tweede Kamerlid Maurits von Martels komt naar Easterein om met u in gesprek te gaan over onderwerpen zoals de stikstofproblematiek en het CETA-handelsverdrag. Gedeputeerde Sander de Rouwe zal ook bij deze avond aanwezig zijn. Maurits von Martels is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met ruim 21.000 voorkeursstemmen in de Kamer. Zijn slogan was: ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer''. Hiervoor was hij melkveehouder en wethouder in de gemeente Dalfsen. Hij is voor het CDA woordvoerder op de volgende terreinen: LNV (natuurbeleid, visserij, L&V-raad, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven)I&W (Milieu, externe veiligheid, biobrandstoffen, circulaire economie),EZ (Toerisme, recreatie) VWS (Sportbeleid incl. vrijwilligers) Tijd: inloop 19:00, start 19:30Locatie: Bergsma in Easterein.Aanmelden kunt u door een mail te sturen naar landbouw@cda-swf.nl

CDA Appèl XL on TOur

CDA CDA Oldebroek 30-01-2020 14:15

CDA Appèl XL On Tour Op maandag 27 januari was Wilma Sie aanwezig tijdens deze bijeenkomst in Zwolle. Hieronder haar verslag. De bijeenkomst was bedoeld om als CDA-leden mee te denken en te discussiëren over het Toekomstperspectief voor Nederland in 2030. Hiertoe heeft het CDA een document geschreven: Zij aan Zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030 De avond begon met het 1e plenaire deel, een lezing van Damiaan Denys. Hij is filosoof, psychiater en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij nam ons mee in de ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Opzienbarende feiten kwamen aan het licht. Nederland één van de gelukkigste landen ter wereld met een zeer hoge welvaart, maar met het grootste aantal mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Ondanks enorme wachtlijsten hebben we vergelijkend met de rest van de wereld het hoogste aantal psychiaters en psychologen t.a.v. het aantal inwoners. Vooral veel jongeren kampen met depressies en angststoornissen. Na dit plenaire deel gingen we uiteen voor 6 sessies: · Van Winst naar Waarden · Zij aan Zij · Wereldcafé Leren voor het leven · Wereldcafé Zorg op menselijke maat · Wereldcafé Ons Europese huis · Wereldcafé Je thuis weten: wonen en de buurt Tijdens de sessies namen Kamerleden actief deel: Lenny Geluk, Harry van der Molen, Maurits von Martels en Anne Kuik waren aanwezig. Ik heb gekozen voor de sessie: Wereldcafé Leren voor het leven. We kregen twee vragen. De 1e vraag was: Wat is belangrijker in het onderwijs, kennis vergaren of burgerschap bijbrengen? In de discussie, die werd gevoerd, kwam naar boven, dat het vooral belangrijk is om naast kennis, ook vaardigheden bij te brengen, op het gebied van sociale omgang en van emotionele intelligentie. Verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het onderwijs maar ook bij ouders en de gehele samenleving. De 2e vraag sessie was: Waar ligt de verantwoordelijkheid voor leren als je niet meer leerplichtig bent, want leren is net als eten en drinken, je moet je hele leven gevoed worden en we kennen het gezegde: ‘Je bent nooit te oud om te leren’. Veel werkgevers nemen hierin al verantwoordelijkheid door opleidingsbudgetten vrij te maken en zo werknemers kansen te geven zich te ontwikkelen. Maar wat als je niet in de omstandigheden bent dat je werkgever dit regelt of de financiën niet toereikend zijn? De tijd dat we 50 jaar werken voor één werkgever is voorbij. Omscholen of bijscholen is steeds belangrijker. Ideeën naar aanleiding van deze vraag waren: Waarom geen opleidingsbudget voor iedereen, hoe en wanneer je het gebruikt, bepaal jezelf. Tegenwoordig is er een ware explosie van coaches en mindfulness trainingen, het aanbod is groot maar de vraag is ook groot. Burgers hebben dus wel de behoefte om zich te ontwikkelen en daarover in gesprek te gaan. In het 2e plenaire deel namen Raymond Knops en Ank Bijleveld het woord. Beiden gingen in op het belang van het ‘noaberschap’. Dit is de ‘plicht’, waarbij je anderen in je omgeving bijstaat met raad en daad! Benadrukt werd dat we dit gelukkig in het noorden en oosten van Nederland nog wel kennen maar in de Randstedelijke omgeving is dit niet meer vanzelfsprekend. Omzien naar elkaar en compassie tonen was de kern! Partijvoorzitter Rutger Ploum sluit de avond af met alle 300 bezoekers te bedanken voor hun komst en de oproep om vooral mee te denken over de middellange termijn strategie van het CDA. Volgend jaar maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en het CDA zal in het komende jaar in gesprek gaan met de leden om samen een sterk partijprogramma op te stellen. Het document: Zij aan Zij is te downloaden/lezen op: https://www.cda.nl/zij-aan-zij/ C