Nieuws van DUS Weert over VVD inzichtelijk

4 documenten

UPDATE 8 juni 2019 De in het ...

DUS Weert DUS Weert D66 VVD CDA PvdA Weert 04-06-2019 09:21

UPDATE 8 juni 2019 De in het oorspronkelijke bericht genoemde "motie vreemd aan de orde van de dag", ingediend door de fractie DUS Weert, werd als agendapunt 23A behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019 en gaat over het criterium woon- en leefklimaat beleid huisvesting arbeidsmigranten. De motie werd met VOORSTEMMEN van de fracties DUS Weert en CDA (9 stemmen vóór) en TEGENSTEMMEN van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen. Het videofragment van de behandeling van deze motie is te bekijken via de link bij agendapunt 23A van deze raadsvergadering (https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/05-juni/19:30). --------------- OORSPRONKELIJK BERICHT DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied. Omdat DUS Weert van mening is dat het bestaande beleid met dit criterium zou moeten worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt, had men een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd. Helaas werd dit verzoek tot driemaal toe afgewezen (https://dusweert.nl/dusweert/drie-maal-een-verzoek-om-ambtelijke-bijstand-geweigerd). DUS Weert besloot daarom om een “motie vreemd aan de orde van de dag" in te dienen die op 5 juni in de gemeenteraad zal worden behandeld. Lees het volledige bericht en de inhoud van deze motie via de volgende link https://dusweert.nl/dusweert/voldoende-afstand-tussen-huisvesting-arbeidsmigranten-en-nabijgelegen-woonwijken

DUS Weert stelt kritische vragen ...

DUS Weert DUS Weert D66 VVD CDA PvdA Weert 10-03-2019 09:00

DUS Weert stelt kritische vragen over het Jacob van Horne Museum. In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van € 5.315.670,= met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,=). Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS Weert). DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 6 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de stand van zaken rond de renovatie en herinrichting van het Jacob van Horne Museum. Wil je weten welke vragen door DUS Weert aan het college van B&W werden gesteld? Klik dan op de volgende link: https://dusweert.nl/dusweert/wp-content/uploads/2019/03/schriftelijke-vragen-1.pdf of kijk op de betreffende pagina van de website van DUS Weert (https://dusweert.nl/dusweert/artikel-40-vragen-over-de-stand-van-zaken-rond-het-jacob-van-horne-museum/).

Woensdag 6 februari ...

DUS Weert DUS Weert VVD Weert 04-02-2019 15:40

Woensdag 6 februari raadsvergadering. 2 Motie vreemd aan de orde van de dag. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat. Allereerst een motie over het #Microhalcomplex, er moet duidelijkheid komen. #PlanvanAanpak en #Stappenplan op korte termijn is noodzakelijk. De opzegging van de huurovereenkomst en gebruiksovereenkomst moet worden opgeschort. Wat DUS Weert betreft komt Moesel niet zonder een sociaal maatschappelijke voorziening te zitten. De andere motie, die DUS Weert samen met de VVD indient, gaat over een opdracht aan het College om de mogelijkheden tav woningbouw op de stadsbruglocatie te onderzoeken.

#LarsLambers van De Weerter VVD en ...

DUS Weert DUS Weert VVD Weert 27-09-2018 07:38

#LarsLambers van De Weerter VVD en #PeterWeekers van DUS Weert gaven de voorzet voor de motie die uiteindelijk samen met alle partijen tot stand is gekomen en is ingediend om een veilige en gebruiksvriendelijke fiets en voetgangers oversteek te realiseren. De brug moet veelvuldig gebruikt gaan worden. En naar de mening van DUS Weert moet het hellingspercentage maximaal 3% zijn. De oversteek (fiets- en voetgangers brug)moet zorgen voor een optimale ontsluiting van Laar, Laarveld en Hushoven. Andere voorwaarde is wel dat deze ontsluiting aansluit op de voorzieningen ( school, sport, winkels) in de wijk Molenakker. Hieronder de volledige tekst van de motie. Daarnaast moet er ook een veilige ontsluiting komen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Wiekendreef richting Laarveld/Laar/Hushoven. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling fase 3 en 4 Laarveld.