Nieuws van politieke partijen in - De Ronde Venen over VVD inzichtelijk

6 documenten

PLEIDOOI VOOR UITSTEL BESLUITVORMING ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD - De Ronde Venen 28-01-2019 19:16

PLEIDOOI VOOR UITSTEL BESLUITVORMING EN HANDREIKING VOOR EEN OPLOSSING MBT SPORTHUIS ABCOUDE DOOR RAAD VERWORPEN Op donderdag 24 januari werd het raadsvoorstel behandeld waarin om een aanvullend budget voor het te bouwen Sporthuis in Abcoude wordt voorgesteld. Omdat dit voorstel nog steeds een gat laat van € 735.000 ten opzichte van het benodigde budget volgens de initiatiefnemers, werd ook een amendement van D66, VVD en de Seniorenpartij behandeld wat extra gemeenschapsgeld beschikbaar stelt om ook dat gat te dichten. De ChristenUnie-SGP heeft zich hier zeer kritisch over uitgelaten, temeer omdat er nog de nodige losse eindjes in het voorstel zitten. Lees verder op onze website: https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1262999/70173/sporthuis-abcoude-christenunie-sgp-bepleit-uitstel-besluitvorming-en-doet-handreiking-voor-een-oplossing.html.

Vanochtend is bekend gemaakt wie het ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD - De Ronde Venen 23-05-2018 12:25

Vanochtend is bekend gemaakt wie het college in Almere gaan vormen. Daar komen we een bekende tegen. Volgende week hoopt onze voormalige wethouder Aldrik Dijkstra (nu nog wethouder in Sliedrecht) in Almere als wethouder te beginnen. Wij feliciteren Aldrik met deze mooie nieuwe functie en wensen hem veel zegen op zijn werk voor Almere. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/160410/coalitieakkoord-in-almere-namen-wethouders-bekend

In de raad van 26 april werd het ...

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA - De Ronde Venen 27-04-2018 09:03

In de raad van 26 april werd het nieuwe coalitieprogramma besproken. Tegelijkertijd werden Rein Kroon (CDA), Alberta Schuurs (VVD), Kiki Hagen (D66) en Marja Becker (Seniorenpartij) beëdigd als nieuwe wethouder. Wat wij van het coalitieakkoord vinden, kunt u teruglezen op onze website: https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1211943/70173/nieuw-college-en-nieuwe-coalitieakkoord-in-de-ronde-venen.html

Woensdag 28 maart nam de "oude" raad ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD SGP D66 CDA - De Ronde Venen 29-03-2018 04:59

Woensdag 28 maart nam de "oude" raad van De Ronde Venen afscheid. Negen raadsleden, waaronder onze Ton van Sligtenhorst, keren niet meer terug. De reden dat Ton in de periode 2018-2022 niet terugkeert is omdat we helaas (naar achteraf bleek) toch onze restzetel niet behouden hebben. We hadden ruim 170 stemmen minder dan in 2014 en dat verlies bleek te groot. Heeft u in 2014 wel op ons gestemd en nu niet, dan horen we graag van u waarom. Ook van Arie Vossestein namen we afscheid als fractie-assistent. Arie heeft na vele jaren de fractie gediend te hebben, aangegeven dat hij nu toch graag een punt zet achter zijn politieke activiteiten. We betreuren, maar respecteren dat. Nadat burgemeester Divendal de vertrekkende raadsleden persoonlijk had toegesproken, was er ook de gelegenheid voor de betreffende fractievoorzitter en het raadslid zelf. Aan het einde werd deze groepsfoto gemaakt. Staand vlnr: Burgemeester Divendal, Janny Roosendaal (VVD), Paul Hageman (RVB), Robert Seisener (CDA), Jonathan van Diemen (Lijst 30-11), Kees Klein (RVB) en Cees Houmes (D66). Zittend op de voorgrond: Ton van Sligtenhorst (CU-SGP) en Leonie Minnee (Lijst 8 Kernen)

Gisteren (31-5) en vandaag (1-6) ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD - De Ronde Venen 01-06-2017 11:56

Gisteren (31-5) en vandaag (1-6) wordt in de raad van De Ronde Venen de Kadernota 2018 behandeld. Vooruitlopend op die behandeling hebben fracties hun algemene beschouwingen schriftelijk ingediend. De AB van de ChristenUnie-SGP kun je teruglezen via https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1119255/70173/algemene-beschouwingen-2017.html Bij de aanvang van de behandeling van de kadernota kregen fracties de gelegenheid om kort hun speerpunten toe te lichten. Fractievoorzitter Wim Stam heeft onze AB als volgt, vanuit een wat andere benadering, toegelicht: We zijn nog bijna 10 maanden verwijderd van de verkiezingen voor de volgende raadsperiode. Als we terugkijken naar 2014, de start van deze periode, dan stonden we vlak voor één van de grootste operaties in gemeenteland (de transitie van het sociaal domein), zaten we financieel nog steeds in zwaar weer en zaten we midden in de discussie rondom wel of niet deelnemen aan de DUO+. De wereld ziet er goed drie jaar later heel anders uit. DUO is afgeblazen, maar ze zijn wel ingestapt in een GR rondom de belastinginning, waar de ChristenUnie-SGP zich grote zorgen over maakt. De transitie lijkt op zich goed verlopen, maar hier en daar vangen we signalen op dat er nog het nodige werk aan de winkel is. En de financiële positie ziet er door een serie, voornamelijk extern veroorzaakte, meevallers een heel stuk rooskleuriger uit. De ups en downs rondom de gemeentelijke financiën leren ons, dat we sterk afhankelijk zijn van externe factoren en dat we ons daar alleen tegen kunnen wapenen door een robuust en duurzaam financieel beleid. De ChristenUnie-SGP pleit al een aantal jaren voor structurele maatregelen rondom grote investeringen in de infrastructuur. Zeker nu investeringen niet meer direct ten laste van de reserve gaan, maar via een afschrijvingssystematiek de toekomstige exploitaties structureel gaan belasten, moeten we daar nu de voorziening voor nemen: dat is robuust en duurzaam. Duurzaamheid is vorig jaar nadrukkelijk door Lijst 30-11 aangekaart. Het gevolg is een duurzaamheidsbijeenkomst op initiatief van de VVD met als uitkomst een Spoorboekje Klimaatneutrale gemeente 2040. Een prima stap, maar duurzaamheid is meer dan alleen energiebesparing en duurzame energieopwekking. Duurzaamheid gaat over het voorkomen dat de kosten van onze keuzes vandaag worden afgewenteld op anderen in tijd of plaats. En dat raakt veel terreinen. Duurzaamheid is een bijbelse opdracht en dat is voor ons de inspiratiebron. Bijvoorbeeld als de profeten uit naam van de Heere het volk verwijten niet om te zien naar de zwakken in de samenleving zoals in Zacharia 7 (“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen”.) . En Psalm 8 leert ons dat we het rentmeesterschap over de schepping serieus moeten nemen (“Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen, en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.”) . Duurzaamheid gaat bijvoorbeeld ook over het diversiteit in het groenbeheer. Daar hebben we in het verleden voor gepleit met het oog op de onmisbare bijenstand. Of over de wijze waarop we de verstening tegengaan en waterberging realiseren nu we steeds meer met hevige regenbuien geconfronteerd worden. Of over het behoud van ons mooie plassengebied en daarbij een natuurlijke wijze van het op peil houden van de visstand. Duurzaamheid gaat ook over hoe we zoveel mogelijk mensen uit een uitkeringssituatie halen en houden. We constateren dat de toename van de bijstand in De Ronde Venen significant groter is dan het gemiddelde in Nederland. En dat valt niet te verklaren uit de toename van statushouders, want daar heeft heel Nederland mee te maken. Ons pleidooi vorig jaar voor een deltaplan werkeloosheid en voorstellen rondom de verbinding van onderwijs en ondernemers hebben nog geen gehoor gevonden. Maar dat is wel hard nodig. Zeker nu steeds nadrukkelijker grote tekorten aan personeel worden verwacht in de techniek, zorg en ICT. College maak haast om samen met het bedrijfsleven tot inventieve oplossingen te komen, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen die vaak al langer werkloos zijn. Duurzaamheid is ook sterke gezinnen waarin kinderen veilig opgroeien tot zelfstandige burgers om straks de samenleving te dragen. We hebben te maken met een verzorgingsstaat die tegen de grenzen aanloopt en dus wordt er meer van burgers zelf verwacht. Dat kan alleen als we een sterke samenleving hebben. En die bouw je met sterke gezinnen. Duurzaamheid heeft dus ook te maken het goed houden van relaties zodat kinderen niet de dupe worden van de problemen van hun ouders. Er gaat bijna geen week voorbij of er wordt in de media aandacht besteed aan de impact van scheidingen op de betrokken kinderen. Gelukkig zien we het besef nu ook in onze gemeente, getuige de passage in de programmarekening 2016 over het CJG symposium vorig jaar september. We zien uit naar concrete maatregelen gericht op “voorlichten, informeren en bewustwording”. Duurzaamheid gaat ook over de gezondheid van onze jeugd, zeker waar het drank- en drugsgebruik betreft. Door dat gebruik vergooien onze jongeren hun eigen kansen in de toekomst op een gezonde en zelfstandige rol in de samenleving; college maak hier werk van. Duurzaamheid heeft ook te maken met de zorg voor kwetsbaren. Dat kunnen mensen met een arbeidsbeperking zijn. Of chronisch zieken en gehandicapten, die vaak daardoor ook financieel beperkt zijn. Of mensen in de schulden, vaak ook doordat we onze samenleving wel erg complex hebben gemaakt (we verwijzen naar de recente publicatie in Binnenlands Bestuur). Of mensen in een mantelzorgsituatie. Maar ook de ouderen in onze gemeente, die door de sluiting van de verzorgingshuizen, sneller vereenzamen. We zullen snel met oplossingen moeten komen om hier passende woonvoorzieningen voor te realiseren en wat ons betreft is dat een speerpunt bij de behandeling van de Woonvisie Vervolgens hebben we een amendement en vier moties ingediend. Daarover later meer op onze website.

Gisteren (31-5) en vandaag (1-6) ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD - De Ronde Venen 01-06-2017 11:56

Gisteren (31-5) en vandaag (1-6) wordt in de raad van De Ronde Venen de Kadernota 2018 behandeld. Vooruitlopend op die behandeling hebben fracties hun algemene beschouwingen schriftelijk ingediend. De AB van de ChristenUnie-SGP kun je teruglezen via https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1119255/70173/algemene-beschouwingen-2017.html Bij de aanvang van de behandeling van de kadernota kregen fracties de gelegenheid om kort hun speerpunten toe te lichten. Fractievoorzitter Wim Stam heeft onze AB als volgt, vanuit een wat andere benadering, toegelicht: We zijn nog bijna 10 maanden verwijderd van de verkiezingen voor de volgende raadsperiode. Als we terugkijken naar 2014, de start van deze periode, dan stonden we vlak voor één van de grootste operaties in gemeenteland (de transitie van het sociaal domein), zaten we financieel nog steeds in zwaar weer en zaten we midden in de discussie rondom wel of niet deelnemen aan de DUO+. De wereld ziet er goed drie jaar later heel anders uit. DUO is afgeblazen, maar ze zijn wel ingestapt in een GR rondom de belastinginning, waar de ChristenUnie-SGP zich grote zorgen over maakt. De transitie lijkt op zich goed verlopen, maar hier en daar vangen we signalen op dat er nog het nodige werk aan de winkel is. En de financiële positie ziet er door een serie, voornamelijk extern veroorzaakte, meevallers een heel stuk rooskleuriger uit. De ups en downs rondom de gemeentelijke financiën leren ons, dat we sterk afhankelijk zijn van externe factoren en dat we ons daar alleen tegen kunnen wapenen door een robuust en duurzaam financieel beleid. De ChristenUnie-SGP pleit al een aantal jaren voor structurele maatregelen rondom grote investeringen in de infrastructuur. Zeker nu investeringen niet meer direct ten laste van de reserve gaan, maar via een afschrijvingssystematiek de toekomstige exploitaties structureel gaan belasten, moeten we daar nu de voorziening voor nemen: dat is robuust en duurzaam. Duurzaamheid is vorig jaar nadrukkelijk door Lijst 30-11 aangekaart. Het gevolg is een duurzaamheidsbijeenkomst op initiatief van de VVD met als uitkomst een Spoorboekje Klimaatneutrale gemeente 2040. Een prima stap, maar duurzaamheid is meer dan alleen energiebesparing en duurzame energieopwekking. Duurzaamheid gaat over het voorkomen dat de kosten van onze keuzes vandaag worden afgewenteld op anderen in tijd of plaats. En dat raakt veel terreinen. Duurzaamheid is een bijbelse opdracht en dat is voor ons de inspiratiebron. Bijvoorbeeld als de profeten uit naam van de Heere het volk verwijten niet om te zien naar de zwakken in de samenleving zoals in Zacharia 7 (“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen”.) . En Psalm 8 leert ons dat we het rentmeesterschap over de schepping serieus moeten nemen (“Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen, en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.”) . Duurzaamheid gaat bijvoorbeeld ook over het diversiteit in het groenbeheer. Daar hebben we in het verleden voor gepleit met het oog op de onmisbare bijenstand. Of over de wijze waarop we de verstening tegengaan en waterberging realiseren nu we steeds meer met hevige regenbuien geconfronteerd worden. Of over het behoud van ons mooie plassengebied en daarbij een natuurlijke wijze van het op peil houden van de visstand. Duurzaamheid gaat ook over hoe we zoveel mogelijk mensen uit een uitkeringssituatie halen en houden. We constateren dat de toename van de bijstand in De Ronde Venen significant groter is dan het gemiddelde in Nederland. En dat valt niet te verklaren uit de toename van statushouders, want daar heeft heel Nederland mee te maken. Ons pleidooi vorig jaar voor een deltaplan werkeloosheid en voorstellen rondom de verbinding van onderwijs en ondernemers hebben nog geen gehoor gevonden. Maar dat is wel hard nodig. Zeker nu steeds nadrukkelijker grote tekorten aan personeel worden verwacht in de techniek, zorg en ICT. College maak haast om samen met het bedrijfsleven tot inventieve oplossingen te komen, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen die vaak al langer werkloos zijn. Duurzaamheid is ook sterke gezinnen waarin kinderen veilig opgroeien tot zelfstandige burgers om straks de samenleving te dragen. We hebben te maken met een verzorgingsstaat die tegen de grenzen aanloopt en dus wordt er meer van burgers zelf verwacht. Dat kan alleen als we een sterke samenleving hebben. En die bouw je met sterke gezinnen. Duurzaamheid heeft dus ook te maken het goed houden van relaties zodat kinderen niet de dupe worden van de problemen van hun ouders. Er gaat bijna geen week voorbij of er wordt in de media aandacht besteed aan de impact van scheidingen op de betrokken kinderen. Gelukkig zien we het besef nu ook in onze gemeente, getuige de passage in de programmarekening 2016 over het CJG symposium vorig jaar september. We zien uit naar concrete maatregelen gericht op “voorlichten, informeren en bewustwording”. Duurzaamheid gaat ook over de gezondheid van onze jeugd, zeker waar het drank- en drugsgebruik betreft. Door dat gebruik vergooien onze jongeren hun eigen kansen in de toekomst op een gezonde en zelfstandige rol in de samenleving; college maak hier werk van. Duurzaamheid heeft ook te maken met de zorg voor kwetsbaren. Dat kunnen mensen met een arbeidsbeperking zijn. Of chronisch zieken en gehandicapten, die vaak daardoor ook financieel beperkt zijn. Of mensen in de schulden, vaak ook doordat we onze samenleving wel erg complex hebben gemaakt (we verwijzen naar de recente publicatie in Binnenlands Bestuur). Of mensen in een mantelzorgsituatie. Maar ook de ouderen in onze gemeente, die door de sluiting van de verzorgingshuizen, sneller vereenzamen. We zullen snel met oplossingen moeten komen om hier passende woonvoorzieningen voor te realiseren en wat ons betreft is dat een speerpunt bij de behandeling van de Woonvisie Vervolgens hebben we een amendement en vier moties ingediend. Daarover later meer op onze website.