Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

12042 documenten

Reactie op de provinciale begroting 2020

PvdA PvdA VVD SGP Partij voor de Dieren CDA Zeeland 15-11-2019 10:43

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” Een zin uit een bekend Nederlandstalig lied van The Scene. Een songtekst die aansluit bij onze uitgangspunten: samen, gelijkheid, solidariteit en mogen zijn wie we zijn. De provincie Zeeland is maar een klein onderdeel van de hele wereld, maar ook wij kunnen Samen Verschil Maken.

Verschil maken door bijvoorbeeld eenvoudige taal te gebruiken. Dat vinden wij belangrijk en ook nodig als we anderen bij het voorbereiden van besluiten betrekken. We vragen immers inwoners, andere overheden, organisaties en bedrijven om mee te denken. Als PvdA zijn wij daar sterk voorstander van. De ruimte van dit meedenken en meedoen dient vooraf duidelijk te zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.

Inspraak en meedenken vanuit onze Zeeuwse jeugd heeft bij ons extra aandacht. Wij hebben hierover de volgende vragen: Wanneer komt het college met de uitwerking van de betrokkenheid van jongeren? Wordt in dit voorstel uitgegaan van échte deelname van jongeren? Dat het meer is dan een debat of een gesprek? Wij willen dat jongeren een adviesfunctie krijgen. Is het college van gedeputeerde staten het met ons eens?

“Hier aan de kust, de Zeeuwse kust”, zingt BLØF. De kust die zo belangrijk is. Dat natuur en recreatie samen gaan blijkt uit de Kustvisie. Het is onze aanbeveling en grote wens dat dit ook gebeurt bij het opstellen van de Visie Veerse Meer. We moeten ons niet blind staren op het grote geld van bedrijven die vakantieparken willen bouwen. Zorgen dat de kust en oeverranden niet volgebouwd worden. De kracht van Zeeland is rust en ruimte

Is die toerist dan niet welkom? Tuurlijk wel! Of zoals een bekend kinderliedje: “Welkom, welkom, welkom iedereen. Fijn dat jij hier bent, doe je met ons mee?” Voor ons als PvdA is iedereen welkom in Zeeland. Wij maken ons wel zorgen om de toerist met de iets minder gevulde portemonnee. Kunnen ook zij nog een betaalbare slaapplek vinden? Wat gaat en kan het college van Gedeputeerde Staten doen om ervoor te zorgen dat het mogelijk blijft om op verschillende manieren in Zeeland te overnachten? Dat er een betaalbaar aanbod is voor iedereen?

“Lucht in je banden, lekker fietsen in de zon, wie doet mij wat vandaag”, zingt de Drentse band Skik. Deze fietsende mensen genieten vast van de groene omgeving. In een groene omgeving zijn mensen gelukkiger, gezonder en meer ontspannen. Bossen aanleggen, hagen planten. Samen met de SGP-fractie hebben wij hierover een motie opgesteld.

Voor goed insectenvriendelijk maaibeheer van groenstroken en wegbermen is door de Vlinderstichting het landelijk keurmerk Kleurkeur ontwikkeld. Bedrijven ontvangen, door deel te nemen aan een korte training, dit certificaat. Wij dienen met de PvdD een motie in waarin wij het college verzoeken bij de aanbesteding van het maaien voor 2021 en volgende jaren voorkeur te geven aan het maaien via de Kleurkeur-methode. Toekomstige aannemers hebben dan in 2020 de tijd om zich de Kleurkeur-methode eigen te maken. Overigens hopen wij dat, als wij als provincie het voorbeeld geven, andere partijen zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen gaan volgen.

De mensen in het vorige stukje tekst gingen op de fiets. Maar, veel mensen pakken ook de auto. Het is, op bepaalde momenten op de dag, druk op onze Zeeuwse wegen. Hoe kunnen we deze wegen veilig houden? Naar onze mening niet door meer asfalt. Een vierbaansweg tussen Goes en de Zeelandbrug betekent niet dat de Deltaweg veiliger wordt. Wij zijn wel voor betaalbare aanpassingen die de veiligheid vergroten. Het is goed dat in de begroting wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Het openbaar vervoer verandert naar slimme mobiliteit. Verschillende vormen van vervoer aan elkaar koppelen. De trein, de bus, de veerdiensten, buurtbussen, deelauto’s, deelfietsen. Het is een hele puzzel om dit goed voor elkaar te krijgen. Wij willen positief meedenken en onze ideeën inbrengen. Wij blijven kritisch de betaalbaarheid van de slimme mobiliteit bewaken.

“T’is weer voorbij die mooie zomer”, een bekend lied van Gerard Cox. En het klopt: het was zeker weer een mooie zomer. Met hoge temperaturen. Records zijn verbroken. Meer tropische dagen en hoosbuien. We moeten echt actie ondernemen. Op een goede manier met onze aarde omgaan zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier op een fijne manier kunnen leven. Mensen, natuur en economie in balans.

Het verlagen van de uitstoot van stikstof staat hoog op de agenda. De landbouw speelt hierbij een grote rol. Onze provincie heeft gekozen om het gesprek met de landbouw aan te gaan. Wat ons betreft de enige juiste keuze. Luisteren naar elkaar. We weten dat de landbouw zelf ook actief mee denkt en mee doet. Boeren in balans met de natuur.

Beschikbaarheid van zoetwater is niet vanzelfsprekend. Het beschikken over zoetwater is van levensbelang. Hoe kunnen we de watervoorraad vergroten, de vraag naar zoet water verminderen, zoet water beter vasthouden en de aanvoer verbeteren? Ga er maar aan staan! Een pittige maar zeker ook interessante opgave. Wij zijn akkoord met het benoemen van het Deltaplan Zoetwater als groot project. Hierdoor krijgt het de waarde en de erkenning die nodig is.

In een lange volzin staat dat de culturele infrastructuur toegankelijk is voor een breed publiek. Geen eenvoudig taalgebruik, maar wel een tekst die onze aandacht trekt. Verstaat het college onder ‘toegankelijkheid voor een breed publiek’ ook de financiële toegankelijkheid? Dat cultuur bereikbaar is voor iedereen, ook voor mensen met minder financiële mogelijkheden?

“15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde”, van Fluitsma en Van Tijn. Een liedje van zo’n ruime 20 jaar geleden. Inmiddels wonen er ruim 17 miljoen mensen in Nederland. Deze mensen willen een dak boven hun hoofd. Ook in Zeeland. De huurprijzen en koopprijzen stijgen snel. Niet alleen in onze steden maar ook in kleine kernen is het steeds moeilijker om iets betaalbaars te vinden. En wij willen juist betaalbare woningen! Woningen die passen bij de wensen van onze inwoners.

We lezen dat gewerkt wordt aan een Kwalitatief Woononderzoek Zeeland en dat er een grote uitdaging ligt. Samenwerking is ook hier belangrijk. Over eigen grenzen heen kijken om te komen tot het beste gezamenlijke resultaat. Wij willen dat, samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en particuliere initiatiefnemers een plan van aanpak voor de (sociale) huursector wordt opgesteld. Dit met als doel dat er binnen vier jaar, verspreid over Zeeland, voldoende (sociale) huurwoningen zijn gerealiseerd. Samen met 50PLUS en de PvdD dienen wij hierover een motie in.

We stappen over naar het onderwijs. Elke jongere heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Gegevens over het (verwachte) tekort aan leraren zijn bekend. Ook weten we dat al maatregelen zijn opgepakt. Maar, wij zijn, samen met het CDA en de VVD, benieuwd welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden. Daarbij willen wij dat de provincie een coördinerende en faciliterende rol oppakt. Wij dienen, samen met het CDA en de VVD, hierover een motie in.

“It’s all about the money, money, money”, zingt Meja. Maar is dat wel zo? Volgens ons gaat het om het maken van inhoudelijke keuzes en dan is het geld volgend. In de begroting en de Zomernota is sprake van een gunstiger financieel perspectief dan aan het begin van de vorige bestuursperiode. Maar, niet alles kan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, de vrije financiële ruimte is beperkt. Wij vinden de financiële documenten er degelijk en gezond uitzien. Alertheid blijft gevraagd, maar we gaan niet klagen.

We willen iedereen die gewerkt heeft aan het opstellen van de Zomernota en de Begroting 2020 bedanken voor hun inzet.

Fractievoorzitter Corina van der Vliet

Motie ‘Wonen’ (15-11-2019) Motie ‘Samen voor biodiversiteit’ (15-11-2019) Motie ‘Onderwijs’ (15-11-2019)

Het bericht Reactie op de provinciale begroting 2020 verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Veilig oud worden

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij GroenLinks SGP VVD Dordrecht 15-11-2019 02:02

De motie "veilig oud worden" die wij samen met Groenlinks ingediend hebben is aangenomen in de gemeenteraad van 12 november 2019.

Tegen deze motie waren de VVD, CU/SGP en Gewoon Dordt.

ChristenUnie-SGP stemt tegen begroting in Najaarsdebat

ChristenUnie ChristenUnie SGP Zoetermeer 14-11-2019 21:10

https://zoetermeer.christenunie.nl/k/n6776/news/view/1281616/517797/Francijn2termijn.png

De ChristenUnie-SGP heeft maandagavond bij monde van fractievoorzitter Francijn Brouwer tegen de begroting gestemd. Tijdens het jaarlijkse Najaarsdebat wordt de begroting in stemming gebracht door het college van burgemeester en wethouders. Omdat er in het Voorjaarsdebat niet te praten viel over aanpassingen, rest de ChristenUnie-SGP niets anders dan tegen te stemmen tegen deze vorm van buitensluiting. 

Een week eerder had raadslid Arco Weening al gewaarschuwd dat het tijd werd voor het college om alle partijen serieus te nemen bij het vaststellen van de begroting. In plaats daarvan bleek ook toen dat die ruimte er niet was. Coalitiepartijen hadden binnenskamers immers alles al dichtgetimmerd, nog voordat er een debat was begonnen.

Francijn Brouwer verwoorde het maandagavond als volgt:

'Voorzitter,

In deze tweede termijn van het begrotingsdebat wil ik namens de ChristenUnie-SGP nog een paar punten maken, een vraagteken plaatsen, en een uitroepteken zetten.

Eerst het uitroepteken.

Daarvoor citeer ik uit het werk van het college, de pre-adviezen bij de moties en amendementen:

"De maatregelen zijn in samenhang vastgesteld, en als er aan één van de maatregelen gesleuteld wordt, dient het hele pakket opnieuw tegen het licht gehouden te worden." Einde citaat.

Ik dank de wethouder voor deze uitstekende samenvatting van wat er mis is met deze jaarcyclus. Wellicht wordt het nog iets duidelijker als we erbij zeggen: "De maatregelen zijn in het coalitie-vooroverleg van het voorjaarsdebat in samenhang vastgesteld."

U begrijpt vast dat dat betekent dat we, in samenhang met het voorjaarsdebat, tegen de begroting zullen stemmen. Je kunt niet tegen de perspectiefnota stemmen, en dan voor zijn kloon, de begroting.

Dan het vraagteken.

Voorzitter, in het Algemeen Dagblad konden we onlangs lezen dat de gemeente Westland in dezelfde situatie als wij zit als het gaat om kringloopbedrijven. De oplossing die zij momenteel onderzoeken, is of kringloopbedrijven kunnen worden geclassificeerd als inzamelbedrijven. Ons lijkt dat eigenlijk een uiterst logische optie, en daarom vragen we het college om over de schouder van het Westland mee te kijken.

Nu nog een paar punten.

Het eerste punt gaat over onze motie "voorgangsersoverleg", motie 7. Wat wij willen bestaat nog niet.

Wij willen graag dat B&W ZELF het initiatief neemt, de uitnodigingen breed verstuurt, om met voorgangers van religieuze organisaties in gesprek te gaan. En niet ad hoc, maar op structurele basis. Niet met een paar mensen, maar met een brede afvaardiging, liefst de voorgangers. We willen dat er dan een serieuze agenda op tafel ligt, die gaat over

schuldhulpverlening

armoede

integratie van minderheden etc.

In het Algemeen Dagblad konden we lezen dat oud-burgemeester Krikke behoefte had aan contact met de kerken, "omdat ze langs kerkelijke kanalen informatie kon verwerven die ze niet langs andere wegen ontving."

En mocht u haar als autoriteit niet zo hoog hebben, luister dan eens naar Tamara van Ark, aan het woord in de Rotterdamse Pauluskerk:

"Armoede in Nederland is schrijnend en onacceptabel. (...) Voor veel mensen is de stap naar de overheid erg groot. Daarom is het zo belangrijk dat er kerken zijn. (...) Zonder uw inzet zouden we deze diaconale opdracht helemaal niet voor elkaar kunnen krijgen."

Einde citaat, en einde van dit punt.

Het tweede punt gaat over onze motie "gebruikersdeel ozb kleine verhuurders", motie 6.

Het is te makkelijk om te zeggen: het is niet toegestaan om bij de ozb onderscheid te maken op grond van draagkracht. Dan zoekt u maar een andere manier om de ozb-verandering te verzachten voor kleine verhuurders in de Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra, zoals onze motie ook vraagt. Het gaat hier om een lastenverhoging van 400 naar 700 euro per jaar, per ton WOZ waarde. Dat is wel de moeite waard om beter naar te kijken. Zoals we al zeiden: we willen niet dat de eigenaren in de Dorpsstraat noodgedwongen hun panden moeten verkopen aan grote investeerders.​

Als laatste, voorzitter. De dominee die gisteren bij ons voorgang in het Kompas, vroeg tijdens het gebed aan God om wijsheid voor de gemeenteraad. Dat we bij het begrotingsdebat oog zouden hebben voor het belang van iedereen in de stad. Dat wil ik u meegeven – en u oproepen om wijze besluiten te nemen.'

D66: “Financiële wandel coalitie is eindig”

D66 D66 ChristenUnie PvdA SGP VVD CDA Leidschendam-Voorburg 14-11-2019 19:24

Coalitie geeft iedere werkdag 12.500 euro meer uit dan er binnenkomt D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem is bang voor de financiële gevolgen van het coalitiebeleid: “De coalitie van VVD-CDA-PvdA-ChristenUnie/SGP slaagt er niet in financieel deugdelijke keuzes ...

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD ChristenUnie GroenLinks SGP D66 Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-11-2019 17:09

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het college heeft van een onderzoeksmotie een keiharde eis gemaakt om een vergunning al of niet te verlenen. Daarmee gaat het college een stuk verder dan de raadsuitspraak op 17 oktober. Toen stemde de raad namelijk in met een onderzoek naar de mogelijkheid van het opnemen van de aansprakelijkheid als vergunningsvoorwaarde. Door dit nu ineens als harde vergunningsvoorwaarde op te nemen, slaat het college, nog meer dan degenen die de motie in hebben gediend (GroenLinks, VVD, D66 en Partij voor de Dieren) onze in die raadsvergadering gegeven waarschuwing in de wind. Toen waarschuwde ik er namelijk voor dat de bouwers nooit een verzekeraar zullen kunnen vinden die tegen een schappelijk tarief een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Als het mogelijke gevolg van een calamiteit zo groot is, zullen de premies óók bij een kleine kans van optreden onbetaalbaar zijn voor een vrijwilligersorganisatie.”

Grinwis vraagt het college daarom hoe het kan dat de onderzoeksmotie ineens uitgelopen is op een harde vergunningsvoorwaarde. “Door te zeggen dát de aansprakelijkheid geregeld kan worden met een verzekering heeft het college alleen de vraag: ‘kan het?’ beantwoord. Maar hebben ze ook bedacht wat de praktische consequenties voor de bouwers zijn, als ze zo'n voorwaarde stellen? Kunnen we met de torenhoge, voor een vrijwilligersorganisatie onbetaalbare premies voor een aansprakelijkheidsverzekering in het achterhoofd, dit redelijkerwijs wel van hen verwachten? De vraag stellen is hem beantwoorden.”

Grinwis vraagt zich naar aanleiding hiervan af met welke grondhouding het stadsbestuur eigenlijk kijkt naar de vergunningaanvragen. “Wil je graag een vergunning afgeven en gun je Scheveningen en Duindorp een verantwoord vreugdevuur, of ga je als een boekhouder te werk, waarbij aan alle eisen, inclusief de onredelijke, onverkort moet zijn voldaan? De gemeente verschuilt zich toch niet achter een lijstje af te vinken criteria om daarna droog te constateren dat niet is voldaan aan alle criteria en dus de vergunning niet kan worden verleend? Ik ben benieuwd wat het antwoord van het stadsbestuur hierop is.” Hij heeft het college met klem verzocht de vragen mee te wegen bij de besluitvorming en te beantwoorden vóór het raadsdebat over de vergunningen op 28 november.

Onderzoeksmotie wordt harde vergunningseis.pdf

Begroting 2020-2023; Moties

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Veenendaal 14-11-2019 14:38

In aanvulling op de programmabegroting en de wijzigingsvoorstellen hierop, heeft de gemeenteraad ook gestemd over een aantal moties. Een motie is een uitspraak of verzoek die de gemeenteraad doet - maar verandert niets aan (de inhoud) van het voorliggende voorstel; in dit geval de begroting.

De SP heeft een motie ingediend waarbij gevraagd wordt om bij toekomstige begrotingen en kadernota's een infographic te publiceren. Op die manier kunnen de inwoners en ondernemers in één oogopslag de grote lijnen van het komende beleidsjaar zien. Deze motie werd mede-ingediend door de VVD en kreeg uiteindelijk unanieme steun.

De motie die de SP samen met o.a. ProV indiende, over digitale partcipatie, was in eerste instantie een wijzigingsvoorstel op de begroting, zodat het direct geïmplementeerd kon worden. Omdat verschillende partijen dit een te grote stap vonden, is besloten om het in een (meer vrijblijvende) motie te gieten.

Samen met de PvdA en anderen diende de SP een motie in om een groep enthousiastelingen de kans te geven om een activiteitencentrum aan de Middellaan vorm te geven. De wijk Petenbos heeft nauwelijks sociale wijkvoorzieningen, en een buurthuis wordt node gemist. Voor deze motie was geen meerderheid, maar de wethouder beloofde wel met deze groep in gesprek te gaan.

Moties:

Kaders subsidie Sportservice Ingediend door: D66Uitslag: 6 voor (CDA, D66, GroenLinks), 26 tegen (CU, VVD, SGP, ProV, LokVee, Denk, SP, PvdA) - verworpen

Infographic Kadernota en Programmabegroting Ingediend door: SP, VVDUitslag: 32 voor, 0 tegen - UNANIEM AANGENOMEN

 

Digitale Participatie Ingediend door: ProV, CU, PvdA, SPUitslag: 26 voor (CU, VVD, SGP, ProV, D66, Denk, SP, GroenLinks, PvdA), 6 tegen (CDA, LokVee) - aangenomen

 

Buurthuis Middellaan 151 Ingediend door: PvdA, SP, Denk, CDA, GroenLinksUitslag: 7 voor (CDA, Denk, SP, GroenLinks, PvdA), 25 tegen (CU, VVD, SGP, ProV, LokVee, D66) - verworpen

 

Dossier: 

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 14-11-2019 11:34

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

Op dit moment wordt in de Haagse raad gedebatteerd over het schoner en duurzamer maken van het vervoer in onze stad. Pieter Grinwis: “In de brief van wethouder Van Tongeren die we bespreken gaat het zoals gebruikelijk over schonere auto’s, milieuzones en elektrisch rijden. Maar in het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto’s over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moeten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer. Van fietspaden die gemaakt zijn van gerecycled plastic tot bus- en tramhokjes met een groen dak, er zijn opties te over.” Daarom biedt Pieter Grinwis vanmorgen tijdens de commissievergadering over schoon vervoer een initiatiefvoorstel aan wethouder Van Tongeren aan met tien inspirerende voorbeelden van mogelijke innovaties, die bijdragen aan de klimaatadaptatie, duurzaam energie- en materiaalgebruik en/of de energietransitie.

“Het stadsbestuur heeft in al haar duurzaamheidsplannen veel aandacht voor wélk vervoer we kiezen. Maar dat we vaker de fiets pakken en meer het OV moeten gebruiken, dat zijn inmiddels platgetreden paden. Waarom gaat het nergens over de infrastructuur? Er ligt maar liefst 1133 kilometer aan wegen en fietspaden in Den Haag. We hebben het dus over een onmisbare schakel op de weg naar een duurzamer Den Haag.” En voor duurzame ideeën hoeft het college het volgens de partij niet ver van huis te zoeken. “Denk aan de zonnepanelen op geluidsschermen langs de weg, zoals ze die bij de N470 bij Pijnacker-Nootdorp al hebben. Of het opslaan van warmte die wegen op een zonnige dag absorberen, zoals op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk.”

Grinwis hoopt het stadsbestuur enthousiast te maken voor zijn suggesties. “We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Het is dus zaak om out of the box te durven denken en open te staan voor goede ideeën uit binnen- en buitenland. De noodzaak tot verduurzaming is er, de goede voorbeelden zijn er velen, het is nu aan het college om met ons voorstel in de hand harder aan de - duurzame - weg te gaan timmeren.”

Initiatiefvoorstel Maak het duurzaam.pdf

Algemene Beschouwingen Begroting 2020

D66 D66 SGP ChristenUnie CDA Hendrik-Ido-Ambacht 14-11-2019 09:59

Algemene beschouwingen 4 november 2019

Voorzitter, Volgens traditie zijn wij met College van B en W en de Raad bij elkaar om onze bevindingen van de afgelopen periode de revue te laten passeren en een blik op de toekomst te werpen. Wanneer wij even over de grenzen van ons dorp kijken en zien wat er in de wereld zich afspeelt, kunnen wij ons gelukkig prijzen dat wij op de kleine stip op deze wereldbol leven.

Toch kunnen wij ons niet onttrekken van de grote wereldse problemen. Wij zullen als Raad en bestuurders moeten zorgen dat wij de duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en aanpassen waar mogelijk is. Een goede voorlichting aan onze inwoners moet hieraan ten grondslag liggen. De luchtkwaliteit is regelmatig verontrustend slecht. Wij denken vaak dat we zeker door de ligging van ons dorp tussen 2 snelwegen en aan de rivier de Noord daar niets aan kunnen veranderen. Niets is minder waar. We moeten zorgen voor voldoende bomen in het dorp en goede fiets voorzieningen zoals fietspaden en fietsstallingen zodat de auto meer voor de deur blijft staan, zeker in de weekenden opdat de fiets vaker gebruikt gaat worden. (Mogelijk eens kijken wat voor effect een autoloze zondag heeft. Er zijn meerdere plaatsen die dit reeds georganiseerd hebben).??? Ook gaan onze gedachten uit naar een lobby voor 80 km maximale snelheid op de snelwegen die ons dorp omringen. D66 wil graag de mening horen van het college over het plaatsen van de mast die het netwerk van 5G ondersteund. Er is nog weinig bekend over de gevolgen voor de volksgezondheid van het plaatsen van een mast voor 5G communicatie. Het zou goed zijn als we eerst de uitslagen van de onderzoeken afwachten alvorens tot installatie over te gaan. Mogelijk komen wij naar aanleiding van de beantwoording van het college in tweede termijn op dit onderwerp teru

Zorgen dat afval op de voorgeschreven manier weggegooid wordt door oud en jong en dat er over afval verwerking goede voorlichting aan iedereen gegeven wordt opdat men weet waarom men op de voorgeschreven manier met afval om moet gaan. Zorgen dat er zoveel mogelijk woningen gasloos worden ingericht. Mogelijk dat de gemeente zoals reeds eerder door D66 voorgesteld is, een gedeelte van de Enecogelden aan het aanpassen van de bestaande woningen, kan besteden. Naast de opgaven die van buiten de gemeente aan ons worden opgelegd zijn er nog een aantal opmerkingen die wij graag willen maken over de stand van zaken in ons dorp.

Veel inwoners zijn blij en tevreden met dit rustige vredige vriendelijke groene dorp. Echter is het eigenlijk wel allemaal koek en ei? Het nieuwe college en de Raad zijn beide op de helft van de zittingsperiode. WE weten dat het jongeren probleem op veel plaatsen in het land voorkomt, echter het is wel van belang dat de jeugdzorg alle zorg en aandacht krijgt die nodig is om de jeugd voor te bereiden op hun toekomst. De eenzaamheid is zowel bij jongeren als ouderen hoog. Er wordt al erg veel aandacht aan besteed. Meer bekendheid voor de opvang van deze eenzame mensen zou misschien kunnen helpen. Echtscheidingen zijn boven het landelijk gemiddelde en huiselijk geweld heeft ook een hoge score. Moeten we een link leggen tussen echtscheidingen ,eenzaamheid en huiselijk geweld. D66 zou hier graag met de professionals over willen brainstormen en kijken of een iets van hulp geboden kan worden om deze percentages lager te krijgen. Het jeugdprobleem bij het Sophiapark wat recentelijk tot politie optreden heeft geleid, is nog niet opgelost. D66 zou graag zien dat er actief gewerkt wordt aan dit probleem en er door bv meer openstelling van het Baxhuis en het organiseren van avonden met een Dj of een amateur bandje vanuit de jongeren. De jongeren voelen dan dat er ook aandacht voor hen is. Wat de problemen bij het Sophiapark betreft is D66 van mening dat er door alle betrokkenen water bij de wijn gedaan moet worden. (Misschien is het een idee om een hek rond het Sophia park te zetten en van 22uur tot 6 uur af te sluiten voor iedereen)???? In gesprek gaan met de jongeren en horen wat de wensen zijn, kan mogelijk tot betere verstandhoudingen leiden en de problemen ook deels oplossen. In relatie tot de jeugd pleiten wij ervoor dat de drugsnota hoge prioriteit krijgt. Het oprichten van een jongeren gemeenteraad zou ervoor kunnen zorgen dat het gesprek tussen jong en oud beter kan verlopen en de jeugd zich serieus genomen voelt. De volgende zorg die wij uit willen spreken is de leegstand van de Schoof. Van alle beloften en toezeggingen die er gedaan zijn na het afblazen door de gemeente van de uitbreiding is het er niet beter op geworden. Wij reken erop dat de gemeente haar rol op korte termijn pakt en met de winkeliers en eigenaar in gesprek gaat om van de toekomstvisie op korte termijn te bespreken. Wanneer wij dan verder kijken naar andere ambitieuze activiteiten komen we bij het zwembad. Vorig jaar hebben we een uitgebreide discussie gevoerd over openstelling van het zwembad 7 dagen per week. De huidige college partijen hebben zich allemaal laten horen en gezegd, “afspraak is afspraak” en daar veranderd niets aan. Zelfs een petitie van ruim 2400 handtekeningen maakte geen indruk en verdween in de lade van het bureau vd wethouder Sport.

Toch is er nog iets dat ik kwijt wil over deze gang van zaken.

Het besluit van de opening 6 dagen per week is genomen in het vorig college als een college bevoegdheid en is het stuk van de exploitatie waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden niet in een commissie besproken. Het college bestond toen uit SGP-Christen Unie, CDA en PvdA. Het huidige college bestaat uit SGP-ChristenUnie, CDA en Gemeente Belangen. In het huidige coalitie programma 2018-2022 Gewoon Ambacht staat niets over de openstelling van het zwembad, evenals in het college werkprogramma is niets terug te vinden van deze afspraak. Ik heb ook in geen enkele commissie van WOS hier een opmerking over kunnen vinden. DE huidige college partijen houden zich aan de op 28 november 2017 gemaakte afspraak uit artikel 8.7 van de exploitatie overeenkomst onder het mom van afspraak in afspraak.

Echter in dit artikel staan nog meer afspraken te weten dat er minimaal 12 uur per week ruimte voor recreatief zwemmen moet zijn waarvan minimaal 3 uur op de woensdagmiddag. Voorzitter als in op internet naar het 6 dagen programma kijk zie ik slechts 1uur en 30 minuten op een tijdstip dat de meeste kinderen op school zitten. Ik denk dan afspraak is toch afspraak ? waarom is er zeker op de woensdagmiddag voor de kinderen geen recreatief zwemmen, dit is toch immers afgesproken. Graag een reactie van de wethouder hierop. Verder lezend kwam bij artikel 8.10 van de exploitatie overeenkomst waar de laatste zin in het artikel staat “ Op zondag mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden in het zwembad.” Als commerciële activiteiten de grootste bezwaren zijn om het zwembad niet open te stellen voor een proef op zondag kunnen wij ons daar in vinden en hebben er absoluut geen problemen mee als de horeca gedurende de proef gesloten is. Wij rekenen erop meer helderheid te krijgen van de verantwoordelijk wethouder. Met de informatie die wij nu gegeven hebben willen wij het college nogmaals vragen of een proef tot openstelling van het zwembad op zondag voor een beperkt aantal uren mogelijk is op korte termijn. . Een ander onderwerp waar wij de aandacht voor willen vragen is het volgende: Afgelopen periode is onze fractie een aantal keren geconfronteerd met teleurgestelde inwoners die plotseling overvallen werden door veranderingen in bouwkundige tekeningen die hun verwachte woongenot een ander beeld geven. De basis van dit soort zaken ligt wat D66 betreft aan het feit dat de communicatie met nieuwe of oude bewoners niet altijd even zorgvuldig verloopt. ( als men een huis koopt in ons zgn vredelievende dorp komt men van een koude kermis terug.)? Wat denkt de wethouder te doen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen? Voorzitter dit waren een aantal punten die ons opgevallen zijn en waarvan wij hopen dat deze zaken snel en adequaat worden aangepakt. Natuurlijk zijn wij niet alleen negatief kritisch, er zijn ook onderwerpen waar wij blij mee zijn. Om te beginnen met de financiën. Wij zijn blij met een sluitende begroting en het is ook fijn dat door het gekozen beleid de inwoners niet overvallen worden door diverse verhogingen .Namens hen hartelijk dank. D66 is blij met de plannen om tot het afronden van de wijk de Volgerlanden te komen. De nieuwe woningen stijgen de pan uit en er wordt zeker niet gebouwd voor leegstand. 2 Jaar geleden heeft D66 tijdens de algemene beschouwingen gevraagd te gaan werken aan het verkrijgen van erkenning van Fairtrade gemeente.

Het huidig college heeft de ambitie om een Fairtrade gemeente te worden overgenomen. DE eerste stappen zijn gezet en we rekenen erop aan het eind van deze periode Fairtrade gemeente te zijn. D66 was trots toen 11 oktober de regenboogvlag in de mast voor het gemeentehuis gehesen werd. Dit was mogelijk doordat de meerderheid van de Raad in het voorjaar de motie om te vlag te hijsen heeft ondertekend. Voor D66 was dit een moment van saamhorigheid en wederzijds respect, waar we trots op zijn en waarvan we hopen dat deze saamhorigheid nog regelmatig tot uiting zal komen in besluitvorming van de Raad.

Dank U

Algemene Beschouwingen

SGP SGP Overijssel 14-11-2019 00:00

 

Algemene Beschouwingen SGP–Statenfractie Overijssel bij de Begroting 2020

Meneer de voorzitter,

“Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.” Dit is een bekend citaat van de historicus Johan Huizinga uit zijn boek ‘In de schaduwen van morgen’, verschenen in 1935. Zijn analyse bleek juist. Vijf jaar later brak de razernij uit en was de Tweede Wereldoorlog , met zijn verwoestende gevolgen, een feit. Ook ons land was vijf jaar bezet. Volgend jaar hopen we 75 jaar bevrijding te vieren. Vrijheid is een groot goed. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is goed daar op een gepaste manier bij stil te staan.

Voorzitter, Huizinga’s uitspraak ‘Wij leven in een bezeten wereld’ kunnen we ons inziens ook in 2019 van toepassing verklaren. Wat een onrust, mondiaal, in Europa, maar ook in ons eigen land! Het leek economisch zo goed te gaan, maar opeens is daar de stikstofcrisis en de PFAS crisis, met als gevolg grote problemen voor boeren, bouwers, hun gezinnen en hun bedrijven. Met grote protesten als gevolg. Echter ook veel ontevredenheid en zorgen in andere sectoren bijv. In het onderwijs, de ziekenzorg, jeugdzorg, stakingen, manifestaties vanwege personeelstekorten, enorme werkdruk en de roep om meer geld. De groeiende kloof tussen grote groepen burgers en de overheid moet ons zorgen baren, maar ook de overheid tot reflectie op haar eigen rol en het gevoerde beleid brengen.(Is er nog contact met de burger of is de overheid een machine geworden vraagt ombudsman Reinier van Zutphen zich af in Trouw)

Voorzitter, wat is er toch aan de hand? Aan de ene kant economische hoogconjunctuur en welvaart, hoewel niet voor allen, toch voor velen. En aan de andere kant kennelijk toch geen welzijn, integendeel, een bezeten, opgejaagde samenleving, die naast grote winsten in materieel opzicht, ook een keerzijde heeft, waarbij een hoge tol betaald wordt. De Vlaamse psychiater De Wachter gebruikt de metafoor van een schip. Op de voorplecht met de haren in de wind de snelle, blitse jongens met kreten als: sneller, groei, hogere productie, nog meer efficiency etc. Maar op het achterschip is het chaos, daar vallen mensen buiten de boot. Zij kunnen niet mee, het gaat voor hen te snel. De psychiaters varen rond met reddingsbootjes, moeten ze opvangen, verzorgen en weer aan boord van het schip zien te krijgen, maar dat is ondertussen doorgevaren en men roept daar zelfs om nog sterkere motoren. Probeer voor mensen die niet mee kunnen komen maar pillen te maken, zodat ze misschien ook op het schip kunnen blijven, maar daar met die groep kunnen ze voor op het schip geen rekening houden, zij hebben (vinden ze zelf) belangrijker dingen te doen. Snelheid, groei, daar gaat het om!

Voorzitter, de rekening die wij als Nederlandse samenleving gepresenteerd krijgen is hoog. De laatste week krant lezen levert de volgende rekening op: Een miljoen mensen onder de armoedegrens, 366000 kinderen en jongeren die in de Jeugdzorg zitten, 1,3 miljoen mensen met burn-outklachten. Prof. Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU heeft het in een vorige week gehouden lezing zelfs over het risico op een collectieve burn-out dat onze samenleving loopt. (Hebben wij een economie of heeft de economie ons?, zo vroeg hij zich af.)

Voorzitter, dit klinkt allemaal niet zo opwekkend, maar wij hoeven gelukkig niet in mineur te eindigen. Er is wel degelijk perspectief en hoop. Niet dat wij de sleutel hebben tot een aards paradijs. Dat paradijs zijn we door eigen schuld kwijt geraakt, maar er zijn ons wel twee paradijsbloemen gegeven, die helaas behoorlijk verwaarloosd zijn en het verdienen door zorg en aandacht weer in eer hersteld te worden. Ik doel op het klassiek christelijke huwelijk tussen man en vrouw, gebaseerd op wederzijdse liefde en trouw. De tweede bloem die het verdient in ere hersteld te worden is de zondag als wekelijkse rustdag. Op die dag geen economie, geen productie, geen kopen en verkopen, maar rust, bezinning, meditatie, kerkgang, gezins- en familiecontacten, zieken en eenzamen bezoeken, ontspanning in de goede zin van het woord. Voorzitter, het is wel zichtbaar dat de secularisatie ons geen geestelijk welzijn gebracht heeft. Veel mensen hebben toch behoefte aan zingeving, aan houvast. De beste manier daarvoor is te gaan naar de Bijbel, waarin Jezus als de Bron en Fontein van alle goed zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”!

Voorzitter, onze fractie is content met deze eerste begroting van het nieuwe college. Er is een mooi begin gemaakt met de vertaling van het coalitieakkoord. De begroting is sluitend, ook in meerjarig perspectief. Onze hartelijke dank aan het college en al onze ambtelijke medewerkers voor het vele werk en het mooie resultaat.

In mijn volgende termijn zal ik op enkele onderdelen nader ingaan, een motie indienen en nog wat vragen stellen.

Dank u wel,

SGP-Statenfractie

 Maak werk van N50

SGP SGP Overijssel 14-11-2019 00:00

 

SGP: maak werk van N50De SGP is onaangenaam verrast over het aanwijzen van de N50 voor kilometerheffing. Het Rijk heeft besloten dat die er vanaf 2023 komt voor vrachtverkeer dat gebruikmaakt van de weg. De SGP vindt dat er dan eerst werk gemaakt moet worden van de verbreding van de weg. Fractievoorzitter Dirk van Dijk noemt het ‘bevreemdend’ dat de weg als melkkoe gebruikt gaat worden. “De weg is onveilig en er gebeuren veel ongelukken”, merkt Van Dijk op. Daarom roept hij woensdag de gedeputeerde op om met de weg aan de slag te gaan.De gedeputeerde zou, zo stelt Van Dijk voor, samen met de provincie Flevoland met de minister kunnen gaan overleggen. Voordat de heffing er komt, moet het weggedeelte tussen Hattemerbroek en de Ramspolbrug aan beide kanten tweebaans worden, is de mening van de SGP. Mocht de heffing in stand worden gehouden, dan zou dit versneld moeten worden uitgevoerd. Van Dijk heeft de gedeputeerde woensdag gevraagd om daar bij de minister op aan te dringen.Gedeputeerde Boerman kon naar aanleiding van de vragen melden dat Overijssel met een aantal gemeenten een zienswijze ingediend heeft. Ook wordt samen met de provincie Flevoland gelobbyd bij het Rijk om de N50 versneld te verbreden tussen Hattemerbroek en de Ramspolbrug.