Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

10681 documenten

Ledenbrief over formatie 2019

PvdA PvdA SGP VVD CDA Zeeland 19-04-2019 13:02

Vandaag heeft de preformateur, de heer Schenk, zijn advies over de coalitievorming in Zeeland uitgebracht. Op basis van de intensieve en diepgaande gesprekken deze week adviseert hij een proces van coalitievorming in te gaan met CDA, SGP, VVD en PvdA. Daarmee is het Forum voor Democratie niet gelukt om aan deze vier partijen duidelijk te maken dat zij passen bij waar deze vier partijen voor staan en voor willen gaan. De preformateur wijst hierbij op belangrijke verschillen op de invulling van de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. “CDA, SGP, VVD en PvdA zitten in hun visie op de ideologie van het provinciebestuur sterk op één lijn, zowel als het gaat om de rol van de provincie, als om de inhoudelijke thema’s.” aldus dhr. Schenk. Via de link onderaan dit bericht kunnen jullie het rapport van de preformateur lezen.

Vanaf volgende week gaan de coalitie-onderhandelingen beginnen. Op het moment dat er een concept-coalitieakkoord ligt zullen we het bestuur van het gewest vragen dit in een algemene ledenvergadering aan jullie voor te leggen.

Dank voor alle berichten, vragen en aanmoedigingen die we afgelopen weken van velen van jullie hebben mogen ontvangen. We hebben dit gewaardeerd als belangrijke input.

Hartelijke groet, mede namens Corina, Ralph en Eddy,

Anita Pijpelink

Advies preformateur 19-04-2019

Het bericht Ledenbrief over formatie 2019 verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Oudewater stuurt brief naar ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA - Oudewater 19-04-2019 12:11

Oudewater stuurt brief naar onderhandelaars Utrecht De gemeente Oudewater stuurt een brief naar de onderhandelaars voor een nieuw Provinciebestuur in Utrecht over het oprekken van de rode contour rond kleine kernen. De gemeenteraad besloot dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie-SGP. Raadslid Jan Broere: ‘In Utrecht wordt op dit moment besloten over de toekomst van woningbouw in Oudewater. Oudewater wil graag op kleine schaal woningen bouwen buiten de bestaande stadskern, buiten de rode contour. Voor de leefbaarheid in Oudewater is dat van groot belang. Steeds vaker staan verenigingen, scholen en kerken onder druk.’ In de brief worden de onderhandelaars opgeroepen om dit onderwerp nadrukkelijk terug te laten komen aan de onderhandelingstafel. Broere: ‘Dit onderwerp moet in de komende maanden echt besproken worden. Ook omdat de visies op woningbouw buiten de rode contour verschillen tussen de partijen die nu onderhandelen.’ De motie werd gesteund door het CDA.

RAAD STAAT UNANIEM ACHTER VOORSTEL ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP - De Ronde Venen 19-04-2019 10:21

RAAD STAAT UNANIEM ACHTER VOORSTEL CHRISTENUNIE-SGP VOOR ONDERZOEK SAVE/VEILIGTHUIS. Gisteren, 18 april, heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin het college wordt verzocht aanvullende punten in te brengen voor het onderzoek dat de gemeente Utrecht gaat doen naar SAVE/VeiligThuis. Nadat wethouder Hagen zich positief over die motie had uitgelaten, heeft de raad die eveneens unaniem gesteund. Lees verder op onze website. Hier vind u ook het radio-interview dat fractievoorzitter Wim Stam over deze kwestie gaf aan RTV De Ronde Venen afgelopen dinsdagavond. https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1275405/70173/raad-staat-unaniem-achter-voorstel-christenunie-sgp-voor-onderzoek-save-veiligthuis.html

RAAD STAAT UNANIEM ACHTER VOORSTEL ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie De Ronde Venen 19-04-2019 10:21

RAAD STAAT UNANIEM ACHTER VOORSTEL CHRISTENUNIE-SGP VOOR ONDERZOEK SAVE/VEILIGTHUIS. Gisteren, 18 april, heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin het college wordt verzocht aanvullende punten in te brengen voor het onderzoek dat de gemeente Utrecht gaat doen naar SAVE/VeiligThuis. Nadat wethouder Hagen zich positief over die motie had uitgelaten, heeft de raad die eveneens unaniem gesteund. Lees verder op onze website. Hier vind u ook het radio-interview dat fractievoorzitter Wim Stam over deze kwestie gaf aan RTV De Ronde Venen afgelopen dinsdagavond. https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1275405/70173/raad-staat-unaniem-achter-voorstel-christenunie-sgp-voor-onderzoek-save-veiligthuis.html

Raad staat unaniem achter voorstel ChristenUnie-SGP voor onderzoek SAVE/VeiligThuis

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD ChristenUnie SGP D66 CDA De Ronde Venen 19-04-2019 08:34

In februari heeft de ChristenUnie-SGP een groot aantal vragen gesteld over de gang van zaken rondom SAVE / VeiligThuis. Vorige week zijn die vragen door het college uitgebreid beantwoord. Tegelijkertijd kwam naar buiten dat bij deze organisatie een groot datalek is geconstateerd. Dat is aanleiding voor ons om het college te vragen in overleg met andere betrokken gemeenten een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. In opdracht van de Utrechtse gemeenten maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. SVMN maakt gebruik van een SAVE-team (Samenwerken aan Veiligheid), waarin zij sinds 2015 samenwerken met o.a. de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

In 2017 waren er meerdere publicaties bij RTV Utrecht over diverse gevallen waarbij Veilig Thuis onzorgvuldig zou hebben opgetreden. In 2018 heeft de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar het functioneren van SAVE uitgevoerd waarin een aantal aanbevelingen en verbeterpunten worden genoemd. Vervolgens werden in Houten, Utrecht en De Bilt vragen gesteld en door raadsleden eigen onderzoek gedaan naar gevallen waarbij gezinnen niet goed geholpen zouden zijn.

Dit alles was voor ons aanleiding om vragen over SAVE / Veilig Thuis te stellen. De beantwoording is uitgebreid en, voor zover wij na kunnen gaan, zorgvuldig. Op een aantal onderdelen willen we het gesprek met de wethouder nog wel een vervolg geven.

Hoewel het college in haar beantwoording aangeeft geen aanleiding te zien voor een eigen onderzoek heeft de fractie maandag 15 april na langdurig beraad toch het besluit genomen om via die motie dat onderzoek te vragen. De directe aanleiding voor de ChristenUnie-SGP is het genoemde datalek, waarmee de twijfel over SAVE/VeiligThuis verder is toegenomen.

De ChristenUnie-SGP is zich zeer wel bewust van de complexiteit van het werk van SAVE/VeiligThuis. Zwaar werk, maar ook met een zware verantwoordelijkheid. Desondanks vinden we een onderzoek nu nodig. Want in dat totaal van gebeurtenissen ontstaat een beeld over SAVE en Veilig Thuis wat sterk negatief gekleurd is. "Ouders die nu met SAVE of Veilig Thuis te maken krijgen, zullen per definitie zeer argwanend zijn. En dat komt een zorgvuldige behandeling in de jeugdzorg niet ten goede" aldus fractievoorzitter Wim Stam tijdens de raad. Verder geeft hij aan dat dit onderzoek juist ook in het belang van SAVE en Veilig Thuis zelf is, naast uiteraard het belang voor de gemeentes en, niet in de minste plaats, de betrokken ouders en kinderen.

In de motie vragen we het college om "in overleg met de andere betrokken gemeentes / portefeuillehouders tot een gezamenlijk onderzoek te komen als genoemd in de overwegingen (met betrekking tot de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis)".

Bij de aanvang van de raad was er een inspraak van mevrouw Nely Sieffers van het UW-Ouderplatform, waarin zij in enkele heldere zinnen schetste wat de problemen zijn waar ouders bij SAVE/VeiligThuis tegenaan lopen. Daarmee werd de noodzaak voor dit onderzoek nog duidelijker voor de raad. Overigens doet UW-ouderplatform uitstekend werk en voor ouders met een jeugdhulpvraag een belangrijke partner / bron van advies.

Kort voor de raadsvergadering bleek er een brief van het college van B&W in Utrecht aan de raad van Utrecht te zijn waarin een onderzoek bij SAVE/VeiligThuis wordt aangekondigd, maar feitelijk alleen over het datalek. De andere kwesties worden in de marge genoemd, maar niet in dit het onderzoek betrokken. Onze (inmiddels aangepaste) motie verzoekt dus het college om in overleg met de andere betrokken gemeentes / portefeuillehouders ervoor te zorgen dat in dat onderzoek, wat de gemeente Utrecht (als centrumgemeente) uit gaat voeren, ook de overige problematiek wordt meegenomen. En dan gaat het met name om de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis.

Wethouder Hagen gaf tijdens de behandeling van de motie aan die graag over te nemen en onder andere mee te zullen nemen in een breed wethoudersoverleg begin mei over deze kwestie.

Aanvullend hebben de heren Van Olden (VVD) en Klinkhamer (D66) alsmede mevrouw De Korte (CDA) nog een aantal punten meegegeven aan de wethouder om in dat overleg mee te nemen. De motie werd vervolgens unaniem aangenomen.

De ChristenUnie-SGP is blij met deze brede steun van de hele raad voor ons dit initiatief voor een grondig onderzoek.

190417 Raadsbrief Voortgang Datalek Samen Veilig Midden Nederland.pdf

Informatienota_raad_19_0005665_Beantwoording_raadsvragen_ChristenUnie-SGP.pdf

MCUSGP201904-02-onderzoekveiligthuis-V03.pdf

Raad staat unaniem achter voorstel ChristenUnie-SGP voor onderzoek SAVE/VeiligThuis

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 VVD CDA De Ronde Venen 19-04-2019 08:34

https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1275405/70173/veilig_thuis_logo.pngGisteren, 18 april, heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin het college wordt verzocht aanvullende punten in te brengen voor het onderzoek dat de gemeente Utrecht gaat doen naar SAVE/VeiligThuis. Nadat wethouder Hagen zich positief over die motie had uitgelaten, heeft de raad die eveneens unaniem gesteund.

In februari heeft de ChristenUnie-SGP een groot aantal vragen gesteld over de gang van zaken rondom SAVE / VeiligThuis. Vorige week zijn die vragen door het college uitgebreid beantwoord. Tegelijkertijd kwam naar buiten dat bij deze organisatie een groot datalek is geconstateerd. Dat is aanleiding voor ons om het college te vragen in overleg met andere betrokken gemeenten een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren. 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. In opdracht van de Utrechtse gemeenten maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. SVMN maakt gebruik van een SAVE-team (Samenwerken aan Veiligheid), waarin zij sinds 2015 samenwerken met o.a. de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

In 2017 waren er meerdere publicaties bij RTV Utrecht over diverse gevallen waarbij Veilig Thuis onzorgvuldig zou hebben opgetreden. In 2018 heeft de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar het functioneren van SAVE uitgevoerd waarin een aantal aanbevelingen en verbeterpunten worden genoemd. Vervolgens werden in Houten, Utrecht en De Bilt vragen gesteld en door raadsleden eigen onderzoek gedaan naar gevallen waarbij gezinnen niet goed geholpen zouden zijn. 

Dit alles was voor ons aanleiding om vragen over SAVE / Veilig Thuis te stellen. De beantwoording is uitgebreid en, voor zover wij na kunnen gaan, zorgvuldig. Op een aantal onderdelen willen we het gesprek met de wethouder nog wel een vervolg geven.

Hoewel het college in haar beantwoording aangeeft geen aanleiding te zien voor een eigen onderzoek heeft de fractie maandag 15 april na langdurig beraad toch het besluit genomen om via die motie dat onderzoek te vragen. De directe aanleiding voor de ChristenUnie-SGP is het genoemde datalek, waarmee de twijfel over SAVE/VeiligThuis verder is toegenomen.

De ChristenUnie-SGP is zich zeer wel bewust van de complexiteit van het werk van SAVE/VeiligThuis. Zwaar werk, maar ook met een zware verantwoordelijkheid. Desondanks vinden we een onderzoek nu nodig. Want in dat totaal van gebeurtenissen ontstaat een beeld over SAVE en Veilig Thuis wat sterk negatief gekleurd is. "Ouders die nu met SAVE of Veilig Thuis te maken krijgen, zullen per definitie zeer argwanend zijn. En dat komt een zorgvuldige behandeling in de jeugdzorg niet ten goede" aldus fractievoorzitter Wim Stam tijdens de raad. Verder geeft hij aan dat dit onderzoek juist ook in het belang van SAVE en Veilig Thuis zelf is, naast uiteraard het belang voor de gemeentes en, niet in de minste plaats, de betrokken ouders en kinderen.

In de motie vragen we het college om "in overleg met de andere betrokken gemeentes / portefeuillehouders tot een gezamenlijk onderzoek te komen als genoemd in de overwegingen (met betrekking tot de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis)".

Bij de aanvang van de raad was er een inspraak van mevrouw Nely Sieffers van het UW-Ouderplatform, waarin zij in enkele heldere zinnen schetste wat de problemen zijn waar ouders bij SAVE/VeiligThuis tegenaan lopen. Daarmee werd de noodzaak voor dit onderzoek nog duidelijker voor de raad. Overigens doet UW-ouderplatform uitstekend werk en voor ouders met een jeugdhulpvraag een belangrijke partner / bron van advies.

Kort voor de raadsvergadering bleek er een brief van het college van B&W in Utrecht aan de raad van Utrecht te zijn waarin een onderzoek bij SAVE/VeiligThuis wordt aangekondigd, maar feitelijk alleen over het datalek. De andere kwesties worden in de marge genoemd, maar niet in dit het onderzoek betrokken. Onze (inmiddels aangepaste) motie verzoekt dus het college om in overleg met de andere betrokken gemeentes / portefeuillehouders ervoor te zorgen dat in dat onderzoek, wat de gemeente Utrecht (als centrumgemeente) uit gaat voeren, ook de overige problematiek wordt meegenomen. En dan gaat het met name om de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis.

Wethouder Hagen gaf tijdens de behandeling van de motie aan die graag over te nemen en onder andere mee te zullen nemen in een breed wethoudersoverleg begin mei over deze kwestie.

Aanvullend hebben de heren Van Olden (VVD) en Klinkhamer (D66) alsmede mevrouw De Korte (CDA) nog een aantal punten meegegeven aan de wethouder om in dat overleg mee te nemen. De motie werd vervolgens unaniem aangenomen.

De ChristenUnie-SGP is blij met deze brede steun van de hele raad voor ons dit initiatief voor een grondig onderzoek.

SGP aan de formatietafel

SGP SGP VVD CDA PvdA Zeeland 19-04-2019 00:00

Op Goede Vrijdag presenteerde pre-formateur dhr. Ad Schenk zijn advies over de nieuw te vormen coalitie. Dhr. Schenk adviseert een voortzetting van de huidige coalitie: CDA, VVD, PvdA en SGP. 

In de afgelopen week heeft de SGP constructief deelgenomen aan inhoudelijke gesprekken met pre-formateur dhr. Schenk en de partijen CDA, PvdA, VVD en FvD. Dat waren nuttige en inhoudsvolle gesprekken. De pre-formateur heeft op basis daarvan uiteindelijk de conclusie getrokken dat een formatie met CDA, VVD, PvdA en SGP een goede kans van slagen heeft. Het CDA heeft als grooste partij n.a.v. het advies van de pre-formateur ons uitgenodigd om over dit advies na te denken en hier komende dinsdag duidelijkheid over te geven en vervolgstappen te bespreken. Als SGP gaan wij graag in op die uitnodiging en wij zien uit naar het vervolg.

Lees meer via deze link: https://www.zeeland.nl/actueel/formatiebesprekingen-met-vier-partijen

Bravis ziekenhuis kiest voor Roosendaal

SGP SGP Tholen 19-04-2019 00:00

 

Als fractie van de SGP hebben wij deze week kennisgenomen van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van Bravis om een nieuw ziekenhuis te realiseren in Roosendaal, ter vervanging van de huidige twee locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom. 

 Wij zijn teleurgesteld dat de keus niet is gevallen op de locatie bij knooppunt Zoomland. Immers, hoe dichter bij Tholen, hoe beter voor ons als inwoners van gemeente Tholen. Een locatie verder weg betekent logischerwijs dat we een stapje terug doen als het gaat om de bereikbaarheid van (acute) zorg. Tegelijkertijd hebben we ook begrip voor de overwegingen van de Raad van Bestuur van Bravis, met name waar het gaat over de mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst. 

 Eerder deze week hebben raadsleden Ruud Muijt en Kees Knulst gesproken met de clientenraad van Bravis. Onder meer via deze weg zullen wij erop aandringen dat het belang van de Thoolse burger, namelijk een goede beschikbaarheid en bereikbaarheid van kwalitatief hoogstaande ziekenhuiszorg, wordt gewaarborgd. Ook roepen wij het College van B&W van Tholen op om onze zorgen nadrukkelijk kenbaar te maken bij de Raad van Bestuur. Tot slot vragen wij de Raad van Bestuur van Bravis, als ook het College, om de toezegging om de mogelijkheden te verkennen om anderhalvelijnszorg (bijv. dialyses) te organiseren op Tholen, in de komende tijd concreet te maken. 

 

Ongewenste eensgezindheidAlgemene Plaatselijke Verordening: Verslechtering beleid ZondagsrustBasiswaterketenplan: Streven naar maximale maatregelen tegen acceptabele kosten en lastenIntegraal VeiligheidsplanStarterslening: steuntje in de rug voor starters op de woningmarkt

SGP SGP CDA Scherpenzeel 19-04-2019 00:00

 

Een korte vergadering, waarin belangrijke besluiten werden genomen. Helaas kon niet voor alle besluiten gezegd worden dat het een goede richting was. Verslag van de raadsvergadering van 11 april jl.

Algemene Plaatselijke Verordening: Verslechtering beleid Zondagsrust

Om kort te zijn: de nieuwe algemene plaatselijke verordening bevat veel goede zaken. Zoals: extra mogelijkheden tegen geluidsoverlast, een verbod op ballonnen oplaten, mogelijkheden om vuurwerkoverlast tegen te gaan. De SGP-fractie staat achter deze maatregelen, al hebben we over het verbod tot oplaten ballonnen gezegd dat dit best wel een inspanning vraagt om voor die jonge kinderen een leuk, onschuldig alternatief te bedenken. Juist dit is voor de leeftijdsgroep een leuke activiteit. De fractie heeft burgemeester De Vries opgeroepen om met de kinderburgemeester in overleg te gaan. Als gebaar naar de kleine kinderen. Waarvan akte!

Helaas bevatte de APV ook een verruiming van de sluitingstijden van de horeca een half uur op zondagnacht (02:30 uur in plaats van 02:00 uur). Deze verruiming was bij de start van deze coalitie al triomfantelijk aangekondigd. Dit zou de Scherpenzeelse samenleving echt verder helpen, zo leek het. Nu lag het voorstel dus op tafel. De motivatie van het college om dit te verruimen was zwak. Op antwoorden van schriftelijke vragen leek het meer op een moeten dan op een vraag vanuit de samenleving. Verder gaven coalitie-partners een verschillende motivatie voor deze verruiming. Kort samengevat: volgens college kon het geen kwaad, volgens coalitie-partijen CU, GBS en Pro Scherpenzeel een verrijking. Waar de coalitie op vele fronten weinig eensgezindheid vertoonde in het achterliggende jaar, is dit kennelijk het verbindende element.

We hebben onze bezwaren onder woorden gebracht middels een amendement, dat helaas alleen de steun van het CDA kreeg. Doel van het amendement was de sluitingstijd op 02:00 uur te handhaven. Niet dat dit ons ideaal is, dat is voldoende bekend, maar in de weerbarstige politieke praktijk was dit ons signaal om niet een beleidsverslechtering door te voeren. Andere motieven waren de inconsistentie van dit beleid met het evenementenbeleid en het streven van het college naar alcoholmatiging.

Het onderdeel van de APV dat college mogelijkheden biedt om vuurwerkoverlast tegen te gaan was niet nieuw, maar was aanleiding voor een debat. Als SGP hebben we via een motie het college opgeroepen maatregelen uit te werken ter beperking van overlast. Het gaat er niet om ‘even’ alle vuurwerk uit Scherpenzeel te weren. Het gaat om het signaal dat afgegeven wordt bij het beperken van overlast, tegemoet komend aan mens, dier en milieu. Alle partijen, uitgezonderd GBS, steunde de motie.

Basiswaterketenplan: Streven naar maximale maatregelen tegen acceptabele kosten en lasten

Ter voorbereiding van het gemeentelijkrioleringsplan (GRP) is het Basiswaterketenplan opgesteld. Hierin is de situatie van riolering en (hemel)waterafvoer beschreven. Ook worden er aanbevelingen gedaan om de kans op wateroverlast in de toekomst te beperken. In de aanpak worden 3 varianten onderscheiden: No Regret, Focus en Maximaal. De maatregelen hebben effect op de kans op wateroverlast en het percentage van de bebouwde kom waar wateroverlast kan voorkomen.

De samenhang tussen de varianten is moeilijk te vinden en er is onvoldoende uitgewerkt welke keuzes er kunnen worden gemaakt en wat de financiële consequenties zijn. Door slimmer met de huidige voorziening om te gaan en de maatregelen in fases uit te voeren kan flink bespaard worden op de kosten.

Door GBS en SGP is een amendement ingediend waarin wordt gekozen voor de variant Maximaal als leidraad voor het GRP, maar met de opdracht in een duidelijke matrix aan te geven:

- welke maatregelen worden genomen;

- de geraamde kosten per maatregel;

- het jaar van uitvoering;

- de alternatieven, inclusief de risico’s en effecten ervan.

 Na een beperkt debat is het amendement raad breed aangenomen.

 

Integraal Veiligheidsplan

Regelmatig vindt in de raad een herijking plaats van het veiligheidsbeleid. In het beleidsplan en de uitvoeringsmaatregelen worden de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid weergegeven. Veel aandacht gaat uit naar drugshandel, gebruik en druggerelateerde overlast, high-impact crimes, cybercrime en ondermijning. Als fractie hebben we het plan gesteund. We zijn het eens met de aanpak en de prioritering. Wel hebben we aandacht gevraagd om ook aandacht te blijven houden voor kleine zaken, zoals vernieling straatmeubilair, vernielingen in het park, en andere zaken die ergernis veroorzaken. Als dergelijke zaken niet aangepakt wordt, tast dit het rechtsgevoel van de burger aan. En de aangiftebereidheid, die toch al laag is in Scherpenzeel, zal nog verder dalen. Juist het verhogen van de aangiftebereidheid moet aandacht krijgen.

Starterslening: steuntje in de rug voor starters op de woningmarkt

Het college heeft een oude maatregel die niet meer in gebruik was, weer afgestoft en up-to-date gemaakt. Het biedt mogelijkheden voor (meestal jongere) starters een woning in Scherpenzeel te kopen, waar zij het net niet redden om de hypotheek rond te krijgen bij bestaande geldverstrekkers. De raad was unaniem voor dit plan.

Van Goede Vrijdag naar Paaszondag

SGP SGP Nederland 19-04-2019 00:00

Kees van der Staaij wenst iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden! Lees hieronder zijn boodschap.

Vandaag komt er een einde aan de lijdensweken. De weken waarin iedereen heeft stil kunnen staan bij het onvoorstelbaar zware lijden van Christus. Een lijdensweg die uitliep op Golgotha, de heuvel vlakbij Jeruzalem waar Gods Zoon door mensenhanden is gekruisigd.

Vandaag is het Goede Vrijdag. De dag waarop Gods liefde en genade voor zondaren het pijnlijkst zichtbaar werd. De dag waarop de haat van mensen tegen God het gruwelijkst tot uitdrukking kwam.

Ook dit jaar staan we daar bij stil. Voor mij is de kruisdood van de Christus geen gebeurtenis in een ver verleden. Integendeel, het lijden en de kruisiging van Christus bepaalt me dag in dag uit bij de schulden die ik maak bij God. En het bepaalt me evenzeer bij de gevolgen van de zonde, waardoor zó veel mensen zó veel pijn lijden in deze wereld.

Treffend is dat verwoord door een van onze grote dichters in de 17e eeuw, Jacobus Revius:

Hij droeg onze smarten

’t, En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht,Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten,

‘T En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuistenDe rietstok hebben of de hamer opgelicht,Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,Of die om Uwe rok t’ saam dobbelden en tuischten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,Ik ben de zware boom die U had overlaân,Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg,De bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg,Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden.

Maar de geschiedenis eindigt niet op Goede Vrijdag! Gode zij dank. Op Goede Vrijdag volgt Paaszondag, de dag dat Christus opstond uit de doden. De dood is overwonnen!

God laat zien dat niet de dood, maar Hij Zelf het laatste woord heeft. Dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat Zijn liefde sterker is dan onze haat. Tijdens de Paasdagen zal God daarvoor geprezen worden.

Een van de bekendste liederen waarin die dank en lof tot uitdrukking wordt gebracht, is het beroemde ‘U zij de glorie’. Het is geschreven door de Zwitserse predikant Edmond Louis Budry; de melodie is van de Duits-Engelse componist Georg Friedrich Händel. Overal in de wereld zal dit lied klinken, in duizenden talen en duizenden kerken.

Bij bijzondere gebeurtenissen in ons nationale leven is het ''A Toi la gloire" gespeeld en gezongen. In de Nieuwe Kerk in Delft heb ik het meegezongen, tijdens de uitvaartdienst van Prins Claus in 2002, en later opnieuw bij de uitvaartdiensten van Prinses Juliana en die van Prins Bernhard. Een lied om telkens weer van harte mee te zingen.

U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer.U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.Weest dan volk des Heeren blijde en welgezinden zegt telkenkere: "Christus overwint."

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en in dood.U zij de glorie, opgestane HeerU zij de victorie, nu en immermeer

Ik wens iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden!

Kees van der Staaij