Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

12910 documenten

Nieuws van de fractie nr 24 juni/juli 2020

PvdA PvdA VVD ChristenUnie GroenLinks SGP D66 CDA De Bilt 11-07-2020 12:40

Na vele en lange digitale commissie- en raadsvergaderingen in juni (maar liefst zes sessies waren nodig om de normale vergadering in juni te kunnen completeren) en een lange behandeling van de jaarrekening en de kadernota op 2 juli is nu de tijd van het reces aangebroken. Een reces waarin we naast uitrusten en misschien op vakantie gaan, als fractie, ook de gevolgen van de corona-crisis nauwlettend zullen volgen.

Want die gevolgen zullen in de komende maanden steeds duidelijker worden. In het licht hiervan diende de fractie twee amendementen in om de gevolgen voor de meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te verzachten en de rekening vooral bij de beter bedeelden in onze gemeente neer te leggen. Meer hierover in deze laatste NvdF van dit politieke seizoen.

Regionale Energie Strategie (RES)

De regionale energiestrategie, waarin de regio haar bod doet voor onze bijdrage aan het nationale klimaatakkoord, werd met 20 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. PvdA De Bilt stemde voor. Ons bod en dat van de andere 29 regio’s moeten samen voldoende zijn om het nationale klimaat-akkoord te doen slagen, dus 50% reductie in 2030 en 95% in 2050.

Een motie van PvdA De Bilt om het draagvlak voor windenergie te vergroten werd met een ruime meerderheid aangenomen. De motie roept op om het draagvlak voor windenergie te vergroten door te prioriteren in locatiekeuze (eerst langs snelwegen en provinciale wegen, dan op industrieterreinen en vuilnisbelten en dan pas in de weides) en door te zorgen voor minimaal 50% lokaal eigenaarschap van windmolenprojecten. Beide zaken als kader voor het te starten participatie-proces dat gestart wordt als locaties in onze gemeente moeten worden gekozen.

Voor PvdA De Bilt staat vast dat we er alles aan moeten doen om het nationale klimaat-akkoord te behalen, dat is geen vraag, het is een verplichting aan allen die na ons komen. Wel willen we eerst inzetten op zoveel mogelijk zon op dak (eerder pleiten wij al voor zonnepanelen op alle daken van SSW), dan zon op weiland en dan pas windenergie.

Andere moties om kernenergie (VVD) en waterstof (VVD) te onderzoeken werden verworpen. De motie van het Lokaal Sociaal Verbond (ChristenUnie, PvdA, SP en fractie Brouwer) om het gebruik van biomassa-centrales niet uit te breiden t.o.v. de huidige omvang werd nipt aangenomen (13/12)

Ruimtelijk Economisch Programma van de regio

Een volgende stap om te komen tot een samenhangend beleid in de regio voor verkeer, economie, wonen en energie werd aangenomen in de raad. PvdA De Bilt stemde eveneens voor. Doorslaggevend voor onze fractie was het feit dat het antwoord van de gemeenteraad De Bilt (De Biltse Bouwstenen) goed verwerkt zijn in dit voorstel. Zo staat o.a. in dit stuk dat de rode contour bij Maartensdijk opgerekt kan worden voor de bouw van 200 woningen buiten de bebouwde kom, een wens uit ons verkiezingsprogramma.

Twee moties werden, met steun van PvdA De Bilt, aangenomen, 1 waarin gevraagd werd om communicatie en participatie rondom dit regionale plan beter te regelen. Een andere motie waarin de democratische legitimiteit van het regionale overleg-orgaan U10 ter discussie werd gesteld en werd aangegeven dat alleen de raad van De Bilt beslist over het ruimtelijk economisch programma werd unaniem aangenomen.

Motie Reparatie Bestemmingsplan Bilthoven Noord

VVD De Bilt diende een motie in met steun van PvdA De Bilt om het bestemmingsplan Bilthoven Noord te repareren. In 2014 stemde PvdA De Bilt ook al tegen dit bestemmingsplan. Dit omdat er zoveel fouten in dit bestemmingsplan zaten dat de planschade enorm zou kunnen zijn voor de gemeente. Dit kwam door een amendement van D66 dat de regels in het oorspronkelijke bestemmingsplan aanpaste. Het college heeft destijds bij monde van wethouder Mieras en burgemeester Gerritsen toegezegd er de stofkam doorheen te halen zodat 300 categorie fouten zouden worden rechtgezet. Dit is helaas anno 2020 nog steeds niet gebeurd. De motie van VVD en PvdA werd met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

Vaststellen participatieniveau, vervolgproces en budget woningbouwopgave

Na het debacle van vorig jaar, waarin de bevolking van De Bilt massaal in opstand kwam tegen de woningbouwlocaties, komt het college nu met een plan om de bewoners te laten participeren bij het bepalen van plekken waar wij woningen willen gaan bouwen. Het plan voorziet in niveau “meedenken” voor alle locaties, en “meewerken” op plekken waar bewoners zelf aangeven dat zij dat willen. Wij konden ons goed vinden in dit voorstel. Het is aangenomen met 25 stemmen voor en 2 (Forza) tegen. Er waren heel veel amendementen en een motie. Wij waren blij dat de motie om ook woningzoekenden uit te nodigen mee te denken werd aangenomen. Ook een amendement om de tekst over het niveau meewerken iets aan te scherpen werd aangenomen. Overige moties en amendementen hebben het niet gehaald.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Larenstein, 1e herziening’

Vleesgroothandel Schoonderwoerd wil graag uitbreiden op bedrijvenpark Larenstein. Zij willen echter geen bestaand kavel kopen, maar een stukje bos kappen met een aantal 100 jarige eiken en een stuk van een historisch eikenlaantje. Als compensatie biedt het bedrijf 150.000 euro aan om elders natuur aan te planten. In 2017 heeft de raad een motie van de SGP aangenomen over een positieve grondhouding tegenover dit plan. Groen Links en PvdA stemden indertijd als enigen tegen. Inmiddels is er grote maatschappelijke weerstand tegen dit plan. De PvdA en Groen Links stemden nogmaals tegen. CU, Fractie Brouwer, Forza en SP wijzigden hun eerdere standpunt en stemden ook tegen. Helaas werd het voorstel uiteindelijk aangenomen met 14 voor en 11 tegen. Een motie om herplanting te realiseren in de buurt van het bedrijventerrein heeft wel een meerderheid gehaald.

Jaarrekening en kadernota

Op 2 en 7 juli werden de jaarrekening 2019 en de kadernota 2021-2025 besproken. PvdA De Bilt stemde voor beide documenten. In de jaarrekening viel op dat de gemeente erg veel geld overhield in 2019, bijna 2,1 miljoen. Veel van dat geld betreft budgetten die in 2019 niet werden ingezet en alsnog in 2020 worden ingezet. Het geld dat echt over is, is gereserveerd in een zogenaamde Corona-reserve van € 600.00,-. Dit vinden wij een verstandige beslissing.

Tijdens de behandeling van de jaarrekening lukte het de SP een motie, mede ingediend door PvdA De Bilt, voor meer woningen op de Schapenweide aangenomen te krijgen. Een belangrijke stap in het kunnen bouwen van meer betaalbare woningen in onze gemeente, het plan voor een autoluwe wijk van PvdA De Bilt, was ook onderdeel van de motie.

In de kadernota ontbreekt helaas een belangrijk uitgangspunt volledig: de impact van Corona. We hebben in alle kranten kunnen lezen dat de gevolgen enorm zijn en dat vooral kwetsbare mensen geraakt zullen worden. Grote steden vrezen een verscherping van de tweedeling in de maatschappij, denk hierbij aan oplopende onderwijsachterstanden, toenemende schuldenproblematiek, hoge werkloosheid, toename huiselijk geweld, groeiende eenzaamheid en forse beperkingen in het verlenen van goede jeugd- en wmo-zorg. Volgens PvdA De Bilt zou het een speerpunt voor 2020 en 2021 moeten zijn om hier een antwoord op te vinden. Dat wordt een nieuwe prioriteit omdat de verwachting is dat Covid-19 ook nog impact in 2021 zal hebben.

Verder spreekt het college bij het onderdeel ‘sociaal domein’ alleen over de budgettaire problematiek. Wij begrijpen dat de recente financiële overschrijdingen in het sociaal domein onze aandacht vergen, maar vinden een louter financiële insteek van dit onderwerp een brug te ver. Het Sociaal domein is hét vangnet dat wij als samenleving ontwikkelen voor onze kwetsbare inwoners en dit is een groot goed, zeker nu. Wij kennen de effecten van de crisis ten gevolge van Corona nog niet. Wat wel zeker is, is dat deze crisis onze meest kwetsbare inwoners als eerste en naar verhouding onevenredig hard zal treffen. Daarom diende PvdA De Bilt een amendement  in om extra voorzieningen voor het sociaal domein in de begroting op te nemen om de gevolgen van Corona voor kwetsbare inwoners te verzachten. Het amendement werd helaas niet aangenomen, wel verzekerde de wethouder ons dat dit de aandacht van het college heeft.

Over de begroting stelden wij verder; In de ogen van PvdA De Bilt begroten we structureel veel te conservatief, we houden altijd dik geld over omdat de algemene uitkering altijd meevalt. Ook constateren wij dat onze gemeente een veel te hoge risico-reserve hanteert (vergelijkbaar met die van een stad als Dordrecht!) en constateren wij 4 miljoen onbenutte belastingcapaciteit. Ook voelen wij voor een veel progressiever beleid t.a.v. de afvalstoffenheffing.

Om te voorkomen dat het tekort op de begroting in 2021 niet weer leidt tot bezuinigingen op het sociaal domein, en in het kader van ‘sterkste schouders, zwaarste lasten’, diende PvdA De Bilt een tweede amendement in dat opriep om de OZB huiseigenaren in 2021 eenmalig te verhogen met een bedrag van € 500.000,- tot € 700.000,-. Dit riep uiteraard veel reacties op van de rechtse partijen in de raad…. (Er staat immers, op aandringen van in ieder geval de VVD, in het coalitie-akkoord dat dit geen optie is). Het college kwam onze fractie en de andere indieners (ChristenUnie, SP en fractie Brouwer) echter tegemoet met een duidelijke toezegging om ook een verhoging van de OZB als optie mee te nemen bij het sluitend krijgen van de begroting van 2021.

Tevreden met deze toezegging en om de discussie nu niet gelijk op het spits te drijven, trokken wij het amendement in, een toezegging is immers net zo goed als een aangenomen amendement! Deze toezegging zien wij graag terug in de begroting.

Een motie van het CDA, mede ingediend door PvdA De Bilt, om de bezuiniging voor 2021 voor WVT terug te draaien, werd met 14 stemmen voor en 11 tegen aangenomen! De WVT verkeert in financieel zwaar weer en heeft inmiddels over moeten gaan tot ontslag van medewerkers.

In het kader van het waardevolle opbouwwerk van WVT en de samenbindende kracht van deze organisatie is onze fractie zeer verheugd, een mooi begin van het zomerreces!

Het bericht Nieuws van de fractie nr 24 juni/juli 2020 verscheen eerst op PvdA De Bilt.

Lobby tolvrije Westerscheldetunnel

PvdA PvdA SGP D66 VVD CDA Zeeland 10-07-2020 16:39

Een tolvrije tunnel. Hoe vaak hebben we dat in de afgelopen jaren, en zeker de afgelopen tijd, voorbij zien komen? Een tolvrije tunnel blijft bij vele Zeeuwen een gekoesterde wens. De Westerscheldetunnel is een essentiële verbinding. Tolvrij biedt een gelijk speelveld aan de gebruikers, zowel privé als zakelijk.

We beseffen dat, op grond van de Tunnelwet Westerschelde, een tolvrije tunnel pas in het jaar 2033 aan de orde is. En dat mag eerder, liefst veel eerder. Een zo snel mogelijke tolvrije tunnel. Wij vinden dat de Rijksoverheid hiervoor een financiële verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Blijven lobbyen is daarom belangrijk. Zeker omdat zich nu weer kansen voordoen om de tolvrije tunnel op de landelijke agenda te krijgen. Denk aan de vaststelling van de rijksbegroting, maar denk zeker ook aan de verkiezingsprogramma’s die de partijen nu aan het opstellen zijn. Dit is de kans om de tolvrije tunnel in de landelijke verkiezingsprogramma’s te krijgen. Deze motie is dan ook niet alleen een verzoek aan het college maar doet ook een beroep op de Statenfracties om een tolvrije tunnel in alle verkiezingsprogramma’s te krijgen.

Wij verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten namens de fracties van PvdA, 50PLUS, VVD, CDA, SGP, D66, PVV Bosch, CU, SP, GL en PvZ om: 1. Op een constructieve manier de lobby richting de Rijksoverheid voor een tolvrije Westerscheldetunnel te blijven voeren. 2. Geen kans onbenut te laten om een tolvrije tunnel op de agenda van de Rijksoverheid te (blijven) houden en zeker bij de landelijke verkiezingen in 2021 en de komst van de nieuwe regering.

PvdA, 50PLUS, VVD, CDA, SGP, D66, PVV Bosch, CU, SP, GL en PvZ dienden onderstaande motie in. Deze motie werd aangenomen.

Motie ‘Lobby tolvrije Westerscheldetunnel’ (10-07-2020)

Het bericht Lobby tolvrije Westerscheldetunnel verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Kadernota Begroting 2021

VVD VVD SGP Ridderkerk 08-07-2020 07:33

Voorzitter,

Het is toch even schrikken, wanneer er een kadernota gepresenteerd wordt, waarbij de begroting van 2021 tot en met 2024 jaarlijks een tekort laat zien van minimaal 1 miljoen euro. Waarbij ook al 37 van de 46 recent ontvangen Eneco miljoenen in de kadernota zijn verwerkt. Een groot deel van het jaarlijkse tekort is het gevolg van de gewenste investeringen van dit college. Investeringen zijn prima, hoewel je over het nut van sommige zoals die voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer kan redetwisten, maar er moet hierdoor geen tekort op de begroting ontstaan. Terecht constateert het college dat er nog veel werk aan de winkel is om voor de komende jaren tot een structureel sluitende begroting te komen. Zeker omdat de financiële gevolgen van de corona crisis voor Ridderkerk nog niet in de kadernota opgenomen konden worden. En dan zullen we nog maar even zwijgen over mogelijke tegenvallers bij bijvoorbeeld het Sociaal Domein. De VVD Ridderkerk zal er zich er echter tegen verzetten, dat uiteindelijk de inwoners en ondernemers door een hogere onroerend zaak belasting de rekening voor de investeringshaast van dit college moeten betalen. Ze krijgen toch al hogere lasten voor hun kiezen, omdat de btw via de afvalstoffenheffing en rioolheffing doorberekend gaan worden. Nu zijn wij als VVD voorstander van het doorberekenen van de kosten aan de gebruikers, maar dan had er niet beloofd moeten worden dat het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan in elk geval niet tot een verhoging van de kosten voor de inwoners zou leiden. 

Voorzitter,

Zijn er dan helemaal geen lichtpuntjes. Gelukkig wel. Na alle investeringen houden we op dit moment nog rond de 38 miljoen euro aan reserves over, hoewel dat bedrag bij tegenvallers de komende tijd nog rap kan dalen. Tevens lijkt de zogenaamde meicirculaire voor de gemeente Ridderkerk gelukkig gunstig uit te pakken en daarmee de begrotingstekorten grotendeels terug te kunnen dringen. Voor een structureel sluitende meerjarenbegroting zijn we er daarmee nog niet. Daarom dient de VVD Ridderkerk samen met de SGP een motie in. Wij verzoeken het college om het herfinancieren van de gemeentelijke leningen in kaart te brengen, waardoor structurele ruimte in de begroting gecreëerd kan worden. Dit zal ten laste van de Algemene reserve gaan, maar liever dat dan dat er gesneden moet worden in voorzieningen die inwoners hard nodig hebben of dat de onroerend zaak belasting verhoogd moet worden.

Voorzitter,

De VVD heeft nog een verzoek, dat we ook bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 hadden kunnen doen, aan het college. Het betreft een enigszins technisch verhaal, maar de wethouder van Financiën zal zeker begrijpen wat wij bedoelen. Wanneer investeringskredieten voor een bepaald jaar worden doorgeschoven, worden de voordelen in kapitaallasten die hieruit voortkomen automatisch toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten. Bij een miljoeneninvestering kan het gaan om honderdduizenden euro’s. Duurzaamheid wordt tegenwoordig in bijna alle zo niet alle plannen meegenomen. Duurzaamheidsprojecten zouden ook niet afhankelijk moeten zijn van meevallers. De VVD verzoekt het college om erover na te denken de toekenning van deze voordelen niet meer automatisch door te schuiven. Naar onze mening is het beter om bij een positief jaarresultaat deze voordelen in de Algemene Reserve te laten vallen en daarna te bekijken waar het geld het beste aan besteed kan worden.

Voorzitter,

De VVD neemt de Kadernota begroting 2021 voor kennisgeving aan, waarbij wij nogmaals benadrukken dat de rekening niet via een verhoging van de onroerend zaak belasting aan onze inwoners en ondernemers gepresenteerd mag worden.

Motie Rolverdeling Gemeenschappelijke regelingen (GR)

ChristenUnie ChristenUnie SGP De Ronde Venen 06-07-2020 07:40

De gemeente is partner in ongeveer 10 gemeenschappelijke regelingen. Sommigen zijn bij wet opgelegd (zoals de Veiligheidsregio en de GGD), anderen zijn een vrijwillige keuze. Maar het is wel belangrijk hoe je als gemeente je rol invult. Dat is weer eens gebleken naar aanleiding van forse (financiele en bestuurlijke) problemen bij Recreatie Midden Nederland (RMN), een GR waarin we via het recreatieschap in deelnemen.

Het recreatieschap of RMN stond niet op de agenda, maar het staat iedere fractie vrij om los van een raadsvoorstel een motie voor behandeling in te dienen. De zogenaamde “motie vreemd”. De ChristenUnie-SGP besloot dus om zo’n motie in te dienen met de volgende uitleg.

De presentatie op 10 juni jl van de heer Ten Braak was voor ons een eye-opener. En niet alleen voor ons, maar ik heb datzelfde ook van collega-raadsleden gehoord die daarbij aanwezig waren. Hoewel het volstrekt logisch is, als je er even over nadenkt, zit in deelname aan een gemeenschappelijke regeling een belangenconflict ingebakken (zie de afbeelding). Doordat je als gemeente zowel eigenaar van als opdrachtgever aan de GR bent, heb je tegenstrijdige belangen. De eigenaar gaat voor continuïteit door een gezonde financiële positie en zo mogelijk versterking en uitbreiding van de GR. Een opdrachtgever gaat voor een zo laag mogelijke prijs bij een zo aantrekkelijk mogelijk product.

De heer Ten Braak schetste dat dit één van de grondoorzaken is van de situatie bij Stichtse Groenlanden respectievelijk Recreatie Midden Nederland. Zijn aanbeveling is dus om dat ook aan te pakken.

Dat bracht ons vervolgens op de vraag: hoe zit dat bij andere GR-en. We kennen nog goed de problematische situatie bij de ODRU een aantal jaren geleden, waar de deelnemende gemeentes fors hebben moeten bijspringen (in geld en menskracht) op de ODRU weer op koers te brengen.

Goede governance rondom eigenaarschap en opdrachtgeverschap is dus van belang. Daarom deze motie waarin we het college oproepen om dit onderwerp de komende tijd prominent te agenderen bij de DB’s  en AB’s van de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. Wellicht met uitzondering van de “Gemeentebelastingen Amstelland” omdat hier meer sprake is van een centrumfunctierol van Amstelveen, die uitstekend op haar eigen belang kan letten. En ook bij de GR “Amstelland Meerlanden overleg” is dat minder kritisch gezien de aard van deze GR.

Het besluit in de motie luid dan:

Verzoekt het college

Bij de discussie in het AB en DB van SGL nadrukkelijk ook dit thema met betrekking tot de rollen van de deelnemers aan de orde te stellen en in overleg met de overige deelnemers tot een adequate oplossing te komen. Het mogelijke knelpunt van onduidelijkheid door rolvermenging ook in de algemene besturen van andere gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen aan de orde te stellen, zo mogelijk in samenspraak met portefeuillehouders van andere gemeenten die met dit knelpunt bekend zijn. De raad voor het eind van het jaar van haar bevindingen op de hoogte te stellen. In overleg met de raad te komen tot een plan om duidelijkere afspraken te maken over de rol van de gemeente De Ronde Venen binnen de GR-en waarin De Ronde Venen participeert

 

Gelukkig werd deze motie breed gedragen en unaniem aangenomen.

En dan het geld

ChristenUnie ChristenUnie SGP PvdA De Ronde Venen 06-07-2020 07:39

Traditiegetrouw praten we vlak voor de zomer over het gemeentelijk geld. We behandelen dan de jaarrekening over het vorige jaar, de eerste bestuur rapportage (hoe staan we er in het lopende jaar voor) en de kadernota (wat geven we mee voor de begroting van volgend jaar). Dit jaar geen kadernota (en dus geen algemene beschouwingen) maar en beknopte kaderbrief. En vooral veel discussie over de hoe we uit de financiële sores komen.

Op onze facebookpagina hebben we twee weken geleden een bericht gezet over de snel verslechterde financiële positie van de gemeente en hoe we hierover met onze tweede Kamerleden contact hebben opgenomen in verband met het overleg met de minister op 2 juli jl. Zie https://www.facebook.com/cusgpderondevenen/posts/981120995654884

Begin dit jaar kregen we een soort brandbrief van he college dat men eind vorig jaar tot de ontdekking kwam ongeveer 2 miljoen tekort te hebben in het sociaal domein. Des te pijnlijker omdat zowel wij als Ronde Venen Belang bij de behandeling van de begroting 2020 (in oktober 2019) al gewezen hadden op mogelijke tekorten. Dat leidden we af uit de ontwikkelingen in de monitor sociaal domein (toegenomen aantallen). Wij rekenden al met een tekort van een half tot een heel miljoen en zelfs dat was dus nog te optimistisch.

In het commissiedebat van medio maart zijn daar stevige woorden over gevallen en ook bij de behandeling van de bestuursrapportage heeft Wim Stam daar (voor de ChristenUnie-SGP) ongewoon scherpe woorden bij gesproken:

Wij vinden dat geen zorgvuldige verantwoording. Vorig jaar hebben RVB en wij bij de begroting 2020 onze vinger opgestoken omtrent de stijging van gebruik in het sociaal domein en u voorgerekend dat hier tonnen extra naar toe zouden moeten. We waren zelfs nog veel te optimistisch, want de teller staat al op 2,5 miljoen tekort. Volgens dit college was bijstelling niet nodig, maar een paar weken later kwamen de financiële lijken uit de gemeentelijke kasten rollen. Wij vragen ons af, ook met het oog op de voorgestelde bijstelling (kom daar zo op terug): is dit huis nog in control? Eigenlijk geeft de accountant dat ook min of meer aan (ik kom daar bij de programmarekening op terug). Heeft dit college nog grip op de uitvoering?

Nog zorglijker is, dat uit de Bijlagenboek, pag 8, grafiek 3 blijkt dat de stijging in kosten in 2019 tov 2018 al direct vanaf januari 2019 significant en constant is. Hoe is het dan mogelijk dat het college in oktober 2019 aangeeft geen behoefte aan extra budget te hebben als de trend zo duidelijk is.

In het volle besef van de politieke lading van deze opmerking: Het zal toch niet zo zijn dat de organisatie of het college ons, de raad, in oktober willens en wetens informatie onthouden heeft?

Feitelijk komt dan de vertrouwensvraag op tafel. De wethouder heeft bij hoog en bij laag volgehouden dat die grafiek die nu in dat bijlagenboek zit, er eind 2019 nog niet was.

Wat wij ook zwak vonden aan de bestuursrapportage dat bij herhaling de Corona crisis erbij wordt gehaald, die tot nog toe ongeveer 3 ton kosten heeft gegeven (wat vermoedelijk voor een groot deel door het rijk vergoed zal worden), maar veel minder aandacht geeft aan het grote, en structurele, tekort in het sociaal domein, wat nu al oploopt naar ca 2,5 miljoen per jaar. We hebben de wethouder nogmaals erop gewezen, dat een verwacht negatief resultaat van 2 miljoen niet acceptabel is en dat het college maatregelen moet gaan bedenken. Op de dringende vraag van Stam, gaf de wethouder aan daar zeker aan te werken en (na enige aarzeling) te hopen het tekort onder de 1 miljoen te zullen brengen.

Ten aanzien van de programmarekening hebben we niet alleen stilgestaan bij het teleurstellende resultaat van een (in oktober) verwacht positief resultaat van ongeveer 1 miljoen naar een negatieve uitkomst van 7 ton nu. Maar we hebben ook stilgestaan bij twee kritische opmerkingen van de accountant waarbij wij constateren dat er mogelijk fundamentele zwakheden in de organisatie zitten (IT en subadministatiebeheer). Wat gaat het college daaraan doen? De wethouder heeft aangegeven serieus met de aanbevelingen van de accountant aan de gang te gaan en beloofde op korte termijn een informatienota over de maatregelen.

Tot slot kwam dus de kaderbrief aan de orde. Namens de ChristenUnie-SGP hebben we daar een korte inbreng over geleverd:

Dit keer geen kadernota. We hebben daar, vanwege de unieke situatie rondom Corona, voor dit jaar vanaf gezien en werken nu met een beknopte kaderbrief. De voorliggende kaderbrief is inderdaad erg beknopt, geeft een aantal algemene denkrichtingen aan en in de bijlagen zijn dan nog een paar concrete scenario’s geschetst, vooral gericht op verhogen van de inkomsten.

Nadeel van deze aanpak is, dat het weinig concreet is en de consequenties van keuzes onduidelijk. In algemene zin kunnen we de kaderbrief steunen, wel vragen we ons af hoe die uitgangspunten dan hun vertaling krijgen. Bijvoorbeeld rondom het “versnellen van de transformatie in het sociaal domein” of “Goede samenwerking met lokale organisaties” en “Voorkomen van onnodige bureaucratie”. Richting te begroting moet dat dus wel duidelijk zijn door het benoemen van concrete maatregelen.

Om die reden ondersteunen we van harte de motie van de PvdA/GL over het bij de begroting helder krijgen van de gevolgen van de keuzes en de mogelijkheden voor de raad om daar nog afwegingen in te maken.

Aansluitend hebben we nog gewezen op de relatief hoge apparaatkosten (ruim 600 euro per inwoner, waar andere gemeentes soms ver daaronder blijven). We hebben aangedrongen om onderzoek naar maatregelen om die kosten omlaag te brengen mee te nemen in de uitgangspunten van de kaderbrief. Nadat we vroegen of we er soms een amendement voor moesten maken, kregen we de toezegging dat het college dat meeneemt.

Jeugdbeleidsplan

ChristenUnie ChristenUnie SGP De Ronde Venen 06-07-2020 07:38

In de raad van woensdag 1 juli werd ook het Jeugdbeleid plan besproken. Daar waren al twee intensieve commissiebehandelingen aan vooraf gegaan. De ChristenUnie-SGP heeft het plan gesteund, hoewel we wel een paar kritische kanttekeningen hadden. En we de kans hebben genomen om de wethouder te bewegen zich in te zetten voor het ondersteunen van vrouwen met een abortusvraag.

Eindelijk is het jeugdbeleidsplan er dan. Ruim twee jaar na het aantreden van dit college. Een plan met een uitgebreide algemene inleiding over sociaal netwerk, levensfasen en beschermende factoren. Op zich nuttige informatie, maar het had ook in een bijlage gekund.

Vervolgens stapt het plan onmiddellijk door naar een groot aantal thema’s met aandachtpunten. Wat wij nu zo jammer vinden, en daar hebben we in het afgelopen jaar meerdere keren op gehamerd, is het ontbreken van de oorzaakanalyse van de jeugdvraagproblematiek. Als je de achterliggende oorzaken niet kent, is het maar de vraag of je de juiste maatregelen neemt.

Laat ik een voorbeeld geven. Hoofdstuk vijf begint met de problematiek rondom echtscheiding, op zich terecht want ook de professionals geven aan dat dit een belangrijke factor is bij veel jeugdhulpvragen. Maar als het om de aandachtpunten gaat, komt het college niet verder dan een oplossing rondom huisvesting en aandacht voor kinderen die bij een scheiding betrokken zijn. Dat is wel heel erg dun. Waarom ook niet nagedacht over de achterliggende oorzaken van scheidingen en als aandachtpunt geformuleerd “ontwikkelen van een programma wat ouders helpt om een scheiding te voorkomen”. Dan pak je het probleem bij de bron aan.

Kortom, het ontbreken van echte, lokale, oorzaakanalyses is wat ons betreft een gemiste kans. Laat onverlet dat veel maatregelen en aandachtpunten best goed zijn, maar of ze allemaal dus even effectief zijn, blijft dan onduidelijk.

Waar we heel blij van zijn geworden is de scope van het beleidsplan: van -9 maanden tot 27 jaar. Dat is wel heel breed, maar we zijn het eens met die keuze. Waar we ook blij van worden, is dat het beleidsplan ook aandacht heeft voor de periode voor de geboorte. Dat roept bij ons onmiddellijk wel de vraag op tot hoe ver het college hiermee wil gaan. De grootste bedreiging voor het ongeboren leven is een abortus. Uit onderzoeken blijkt dat in veel gevallen daar sociaal-economische motieven aan ten grondslag liggen. Daar kunnen we mensen mee helpen. Is het college bereid actief het overleg met bijvoorbeeld verloskundigen en huisartsen te voeren om hen te wijzen op de mogelijkheden om vrouwen, die om sociaal-economische redenen een abortus overwegen, ook in gesprek te brengen met het kernteam om te zien of we die kunnen oplossen. Het voorkomen van een abortus (waar volgens mij niemand blij van wordt) is de beste vorm van een kansrijke start.

 De reactie van de wethouder op ons concrete verzoek was teleurstellend. De wethouder vond het een ingewikkelde vraag, wilde niet in prive-omstandigheden treden (wat we in veel andere jeugdzorgzaken wel doen), stelde dat de gemeente niet gaat over de keuze van de vrouw en ging er ook geen debat over aan.

Wim Stam heeft nogmaals gezegd, dat het niet de bedoeling is dat de gemeente zich met die keuze bemoeit, maar dat vrouwen soms niet weten wat er mogelijk is en dat als de gemeente duidelijk maakt dat ze kan helpen, dat ook een alternatief is waardoor de vrouw beter een keuze kan maken.

Helaas hielp dat niet, verder dan een halve toezegging dat ze er nog eens over zal nadenken kwam er niet.

Wat jammer, abortus is een kennelijk toch taboe. Terwijl juist actief hulp bieden bij de echte achterliggende problemen het beste voorbeeld is dat we vrouwen willen steunen en dat we het prille kinderleven (zoals het beleidsplan wel suggereert) van groot belang vinden.

Maar misschien moet de oplossing maar vanuit de samenleving komen. Als er mensen zijn, die mee willen denken over hoe we lokaal een steunpunt kunnen vormen (voor vrouwen die daar behoefte aan hebben) zodat er een alternatief is voor een abortus, dan horen wij het graag.

Lood In Bodem

ChristenUnie ChristenUnie SGP PvdA De Ronde Venen 06-07-2020 07:38

Opnieuw stond dit onderwerp op de agenda van de raad. Na eerder vorig jaar de uitgangspunten bepaald te hebben, lag nu en Plan van Aanpak ter beoordeling voor. Een PvA waar wij nog niet onverdeeld gelukkig van werden. En dat geldt ook voor de kostenverdeling die ineens op tafel lag. De ChristenUnie-SGP heeft dan ook twee amendementen ingebracht en dat als volgt gemotiveerd.

De ChristenUnie-SGP is altijd kritisch geweest in dit dossier. En ook nu hebben we wel onze vraagtekens. Allereerst over de doelstelling. Hoewel het college zegt voor een zo laag mogelijke waarde te gaan, kiest ze daar in de doelstelling uiteindelijk niet voor. Het Plan van Aanpak is op dat punt strijdig. Om die reden dienen we een amendement in om dit aan te passen waarbij het GGD-advies leidend is.

Daarnaast zijn voor ons de vervolgstappen (beslispunt 2) niet duidelijk. U schrijft “kennis te nemen van genoemde vervolgstappen” maar onduidelijk is waar die genoemd zijn. Als dat niet meer is dan in het raadsvoorstel zelf staat “Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd via een informatienota.”, dan is dat zeker niet voldoende. Ook daar brengen we door middel van een amendement duidelijkheid in. De raad moet niet alleen geïnformeerd worden, maar ook betrokken blijven.

Tot slot hebben wij ons erover verbaasd dat, ondanks een duidelijke unaniem aangenomen motie, het college er kennelijk toch mee akkoord is gegaan om ook financieel bij te dragen aan iets wat onze verantwoordelijkheid niet is. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want dat kan bij de gesprekspartners de precedent scheppen dat De Ronde Venen ook in het vervolgtraject wel substantieel zal bijdragen. Dat moeten we vermijden en derhalve ook op dat punt een amendement.

Tot slot, in de commissie hebben wij voorgesteld om inwoners zelf de mogelijkheid te geven onderzoeksmateriaal aan te leveren. De wethouder heeft aangegeven dat een goed idee te vinden, maar we vinden dat in het Plan van Aanpak niet terug. Dat is wat ons betreft een gemiste kans en had wel in het PvA moeten staan. Maar wellicht kan de wethouder via een aanvullende notitie aangeven hoe zij die mogelijkheid verder gaat uitwerken. We denken dan aan de communicatie over de mogelijkheid en de wijze waarop ze hun bijdrage kunnen inleveren, verstrekken van middelen aan belangstellende inwoners en het feit dat dit voor de inwoners kostenloos is.

Uiteindelijk werd het eerste amendement (doelstelling) verworpen, maar het tweede amendement (kosten) aangenomen. Dat is belangrijk, want in het inmiddels aangepaste raadsvoorstel staat letterlijk “Voor deze subsidie geldt een eigen bijdrage vanuit De Ronde Venen van 10%, te weten € 22.500,-.”. Door expliciet dat percentage te noemen als motivatie voor het bedrag, wordt de verdenking van een precedentwerking alleen maar versterkt; partners (provincie en rijk) kunnen er dan vanuit gaan dat De Ronde Venen altijd wel ten minste 10% in de kosten bijdraagt.

Doordat dit amendement wel is aangenomen, hebben we uiteindelijk het voorstel ook gesteund, ervan uitgaande dat de nu geformuleerde doelstelling “Op basis van het ALARA-beginsel stellen wij m.b.t. het terugdringen van de blootstelling een concreet doel van niet meer dan 3 IQ-punten verlies; als met een kleine inspanning effectief een geringer IQpunten verlies kan worden gerealiseerd, dan is het streven die inspanning te realiseren.” ook voldoende aanknopingspunten geeft om zo dicht mogelijk bij 0 te eindigen.

Zie ook ons eerdere bericht over dit dossier (december 2019): https://derondevenen.christenunie.nl/k/n1370/news/view/1282453/43657/aanpak-diffuse-lood-in-bodem.html

PvdA West Betuwe gaat deelnemen aan coalitie

PvdA PvdA SGP ChristenUnie VVD CDA Geldermalsen 04-07-2020 10:29

De gemeente maakte vrijdag bekend dat een nieuwe coalitie gevormd is. Na een informatieperiode van vijf weken zijn Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA tot samenwerkingsafspraken gekomen. In gesprekken tussen de vijf partijen is een basis gelegd om samen verder te gaan. De nieuwe coalitie gaat voort bouwen op het bestaande coalitieakkoord en geeft hier een eigen focus in aan. Als PvdA hebben wij een aantal punten mee kunnen nemen waar we later meer over zullen vertellen.

De PvdA gaat dus deelnemen aan deze coalitie. In deze eerste periode van West Betuwe waarin we geconfronteerd werden met de Coronacrisis willen wij onze verantwoordelijkheid voor goed en degelijk bestuur graag oppakken. De punten uit de onderhandelingen zijn tijdens een online ledenvergadering aan onze afdeling voorgelegd. Een grote meerderheid schaardde zich achter de plannen van onze onderhandelaars Annet IJff en Hennie Challik en gaven hun goedkeuring aan de deelname aan de voorgenomen coalitie.

De informatie rondom de coalitie startte op zaterdag 23 mei. Formateurs Joop Doeland en Wil Kosterman spraken toen met alle tien de partijen. Op basis van die gesprekken adviseerden zij om verdiepende gesprekken te voeren met CDA, VVD en PvdA. Hieruit kwam het eindadvies om de formatie te starten met de drie bestaande coalitiepartijen aangevuld met de VVD en PvdA. Deze keuze zou moeten voldoen aan de wens van alle fracties voor een brede coalitie en houdt rekening met de verkiezingsuitslag.

De basis voor de formatiegesprekken was het bestaande coalitieakkoord ‘Samen bouwen’. In een aanvulling op dit bestaande akkoord brengt de nieuwe coalitie verdere focus aan voor de resterende bestuursperiode. Hiermee willen ze belangrijke zaken kunnen realiseren of versnellen op de korte termijn of in gang kunnen zetten voor de langere termijn. Het vernieuwde coalitieakkoord krijgt toepasselijk de naam ‘Samen verder bouwen’.

In totaal gaat het college, naast burgemeester Servaas Stoop, bestaan uit 6 wethouders (5,25 fte). Het streven is om het nieuwe college te installeren op donderdag 16 juli tijdens een extra raadsvergadering. Onze wethouder zullen wij zodra de formaliteiten zijn afgerond zo snel mogelijk bekend maken.

Het bericht PvdA West Betuwe gaat deelnemen aan coalitie verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Nieuwe coalitie voor gemeente West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie VVD SGP CDA PvdA Gelderland 03-07-2020 15:23

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1317729/1084246/Formatie coalitie 2020.jpgDe gemeente West Betuwe heeft een nieuwe coalitie. Na een informatieperiode van vijf weken zijn Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA tot goede samenwerkingsafspraken gekomen. In constructieve gesprekken tussen de vijf partijen is de basis gelegd om samen verder te gaan. De nieuwe coalitie bouwt voort op het bestaande coalitieakkoord en geeft hier een eigen focus in aan. Foto: Peter van Meurs.

De informatie rondom de coalitie startte op zaterdag 23 mei. Formateurs Joop Doeland en Wil Kosterman spraken toen met alle tien de partijen. Op basis van die gesprekken adviseerden zij om verdiepende gesprekken te voeren met CDA, VVD en PvdA. Hieruit kwam het eindadvies om de formatie te starten met de drie bestaande coalitiepartijen, VVD en PvdA. Deze keuze voldoet aan de wens van alle fracties voor een brede coalitie en houdt rekening met de verkiezingsuitslag.

De basis voor de formatiegesprekken was het bestaande coalitieakkoord ‘Samen bouwen’. In een aanvulling op dit bestaande akkoord brengt de nieuwe coalitie verdere focus aan voor de resterende bestuursperiode. Hiermee willen ze belangrijke zaken kunnen realiseren of versnellen op de korte termijn of in gang kunnen zetten voor de langere termijn. Het vernieuwde coalitieakkoord krijgt toepasselijk de naam ‘Samen verder bouwen’.   CollegeIn totaal gaat het college, naast burgemeester Servaas Stoop, bestaan uit 6 wethouders (5,25 fte). Het streven is om het nieuwe college te installeren op donderdag 16 juli tijdens een extra raadsvergadering.

Voor onze fractie werden de formatiebesprekingen gevoerd door fractievoorzitter Fred Temminck en raadslid Linda van Willigen. Linda liet zich een keer vervangen door Martha Kool.

VVD en SGP stellen schriftelijke vragen over windmolens op grensstroken

VVD VVD SGP Veenendaal 02-07-2020 01:54

Beide partijen zijn geen voorstander van hoge windmolens op grondgebied in Veenendaal. Die zullen er ook niet komen, want in samenwerking met andere partijen werd hier vorige maand een streep doorgezet: de meerderheid van de raad vindt dat er geen ruimte voor is op het Veenendaalse grondgebied. De SGP en de VVD willen graag van het college weten of dit uitgangspunt ook zal gelden voor hoge windmolens die door de omliggende gemeenten vlak op Veenendaals grondgebied in de planning staan.

https://veenendaal.vvd.nl/nieuws/40114/vvd-en-sgp-stellen-schriftelijke-vragen-over-windmolens-op-grensstroken

Recentelijk is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van een windmolen van 135m hoog op het industrieterrein naast de A30 te Ede.  In de brief van PureEnergie d.d. 3 juni 2020 valt er te lezen dat hiervoor binnen een half jaar een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. “Ook de bewoners van Veenendaal zijn hierbij belanghebbenden en zouden dus actief op de hoogte gebracht moeten worden door of de gemeente Ede of door de gemeente Veenendaal”, stelt Yvonne Bottema, VVD fractievoorzitter. “In Veenendaal staan veel woningen die uitzicht hebben op de beoogde windmolen en die zouden moeten worden meegenomen in de informatievoorziening. Ook vanuit onze buurgemeenten Renswoude en de Utrechtse Heuvelrug (Overberg) weten we dat er plannen zijn voor hoge windmolens op de grensstrook met Veenendaal.“

Dick Both, fractievoorzitter SGP; “De gemeenteraad van Veenendaal heeft bij het raadsvoorstel concept RES 1.0 Foodvalley een motie aangenomen waarbij het college de gestelde kaders in de Ontwerp-Omgevingsvisie met betrekking tot windenergie zal betrekken bij de verdere onderhandelingen over de Veenendaalse inzet in de RES. Dezelfde kaders zouden wat ons betreft, ook moeten gelden voor windmolens, die volgens het voornemen van andere gemeenten strak op de grens met Veenendaals grondgebied zijn gepland en daarmee de Veenendaalse samenleving direct raken.”

Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVDDick Both, fractievoorzitter SGP