Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

13167 documenten

SP-succes: Het bindend referendum is een flinke stap dichterbij!

SP SP VVD CDA SGP Nederland 22-09-2020 12:15

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor de SP-wet voor een bindend referendum. Daarmee is een flinke stap gezet in de versterking van onze democratie. Met dit referendum krijgen mensen de mogelijkheid om politici te corrigeren, als die besluiten nemen die een meerderheid van de bevolking écht niet wil.

Initiatiefnemer Ronald van Raak noemt dit referendum de belangrijkste vernieuwing sinds de invoering van het algemeen kiesrecht: ‘Bij de verkiezingen in maart vragen politici het vertrouwen van de kiezers, maar durven de politici de mensen ook de mogelijkheid te geven om hen te corrigeren? Een grote meerderheid van de bevolking wil een bindend referendum. Het idee dat we de politici kunnen terugfluiten helpt om het vertrouwen in de politiek te vergroten.’

Steun de actie voor een bindend referendum!

Alleen VVD, CDA en SGP stemden tegen het wetsvoorstel. Nu gaat de wet naar de Eerste Kamer, waar ook een meerderheid voor het bindend referendum lijkt te zijn. De invoering van dit referendum vraagt wijziging van de Grondwet. Daarom moet na de verkiezingen van 17 maart de wet opnieuw door beide Kamers worden besproken en dan is een tweederde meerderheid nodig. ‘Mensen kunnen bij deze verkiezingen onze politiek een stuk democratischer maken. Door niet te stemmen op VVD, CDA of SGP, de drie partijen die tegen het referendum zijn,’ aldus Ronald van Raak.

Oproep open debat kosten Corona en jeugdzorg

VVD VVD SGP Partij voor de Dieren Gouda 22-09-2020 07:14

De gemeente Gouda is in financieel zwaar weer terecht gekomen. De kosten van jeugdzorg lopen sterk op. Corona heeft voor extra kosten gezorgd en voor minder inkomsten.

Het college heeft een aantal keuzevraagstukken aan de raad voorgelegd om met deze situatie om te gaan. VVD, GBG, GoudaPositief, Goudse 50+ partij, SGP, PvdD en SP zijn niet tevreden over de manier waarop het college het gesprek hierover met de raad aangaat.

Ten eerste vanuit de constatering dat er twee forse onzekerheden in de financiële toekomst van Gouda zitten. Het is enerzijds nog altijd onbekend wat corona ons gaat kosten, mede omdat onbekend is hoe lang de corona crisis nog gaat duren. Daar komt bij dat momenteel nog altijd onbekend is wat Gouda van het Rijk krijgt voor opvang van corona-kosten en verminderde inkomsten.

Daarnaast is onbekend of het terugdringen van de kosten jeugdzorg volgens het door het college voorgestelde schema (naar kostendekkend in 2025, dus in de volgende raadsperiode met een nieuw college!) ook echt gaat lukken zoals het huidige college voorstelt. En ook voor de tekorten in de jeugdzorg is bovendien onbekend in welke mate het Rijk gaat bijspringen om de kosten jeugdzorg te dekken.

Het college doet een voorspelling van een tekort van 4 miljoen over de komende 4 jaar. Maar volgens genoemde partijen kan het ook zomaar 26 miljoen zijn. Dat betekent dat we met die onzekerheden om zullen moeten gaan en bijsturen naargelang de financiële positie zich verder ontwikkeld.

Het college legt nu een aantal opties voor. Een meerkeuze-vraag. Genoemde partijen zien liever een meer open vraag. Alleen zo kunnen we de visies van de verschillende partijen bij elkaar brengen.

Genoemde partijen hopen natuurlijk van harte dat de rijksoverheid in september al enige compensatie gaat geven. De berichten daaromtrent waren de afgelopen dagen best hoopgevend. Maar roepen op het geld vooral pas uit te geven wanneer het ook echt beschikbaar komt en raadsbreed een plan te maken dat inzet op een meer toekomstbestendig beleid.

Geen anti-Israël stickers

SGP SGP CDA Nederland 22-09-2020 00:00

“Het kabinet verschuilt zich onnodig achter de EU als het gaat om de etikettering van Israëlische producten. Duitsland is veel coulanter, en het zou goed zijn als Nederland het goede Duitse voorbeeld volgt. Ik zie dat Israël harder wordt aangepakt dan bijvoorbeeld Turkije inzake noord-Cyprus en Marokko als het gaat om Westelijke Sahara. Nederland moet niet meegaan met het antisemitisme van BDS en de eenzijdigheid van VN en EU.” Dat zegt SGP-voorman Kees van der Staaij in reactie op de beantwoording van Kamervragen van CDA, CU en SGP over het tot twee keer toe ingrijpen van de NVWA bij het Israël Produkten Centrum in Nijkerk. De NVWA vindt een etiket waarop staat dat een product ‘afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria’ onaanvaardbaar. Het kabinet is het daarmee eens, blijkt uit wat minister Blok schrijft. De SGP niet.De SGP beoordeelt dit antwoord van het kabinet in het licht van de erg eenzijdige en onterechte bejegening van Israël in de VN en de EU. In juni van dit jaar werden in de VN weer 5 anti-Israël moties ingediend en aanvaard. Drie keer met steun van Nederland. “Dit gaat in tegen een door de Tweede Kamer aanvaarde motie die ik hierover heb ingediend,” zegt Van der Staaij. “De regering verschuilt zich achter Europa, maar Duitsland volgt een heel andere lijn over de etikettering. Nederland zou daar een voorbeeld aan moeten nemen. Wij zijn weer het braafste jongetje in de EU-klas.”

Veluwse boeren zijn overlast 'Flevolandse' gans spuugzat

SGP SGP Nunspeet 22-09-2020 00:00

 

Al langere tijd vraagt de SGP-fractie Nunspeet bij monde van Gerrit Polinder aandacht voor de overlast van ganzen in het randmeergebied. Het pijnpunt zit in het verschil van benadering tussen Flevoland en Gelderland. In reactie op eerdere vragen hierover heeft Omroep Gelderland een reportage gemaakt die ook via RTV Nunspeet en NOS is te zien. De reportage is te lezen en kijken via deze link (incl. video): https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/42325-veluwse-boeren-zijn-overlast-flevolandse-gans-spuugzat. 

 

Druk op de heide

SGP SGP Ermelo 22-09-2020 00:00

Op de grote stille heide

Maar niet in Ermelo. Het is druk op de Ermelosche heide, in velerlei opzicht. Overdag en soms ook ‘s nachts.Op 28 augustus j.l. was de start van de raad met een bezoek aan de leemputten en de Ermelosche heide. Onder leiding van boswachter H.J. Zwart werd een wandeling gemaakt door de leemputten, bosgebied en heide. CU-collega Van Veen leidde de andere helft van de groep rond.

Leemputten

 “Wat zou Harderwijk zijn zonder Ermelo?” grapte de heer Zwart. In vroeger tijden werd hier leem uit de grond gehaald en gebruikt voor de bouw van de stadsmuren in Harderwijk. Het was een klein industriegebiedje. Toen de mensen nog dichter bij de natuur leefden konden ze aan de plantensoorten zien dat daar leem in de grond zat.Gewoonlijk is dit gebied niet toegankelijk. Er groeien veel zeldzame planten en er leven bijzondere insecten. Ook de herten weten van generatie op generatie hun weg te vinden. Ook al staat er een twee meter hoog hek langs de weg. Ze vervolgen hun pad rechtdoor over het hek en dus ook over de straatweg, met diverse aanrijdingen tot gevolg.

Druk

De kwaliteit en diversiteit van de natuur gaat achteruit door klimaatverandering (stikstof).Er komt druk op de kwetsbare natuur. Zeker als de heide mooi paars kleurt is het druk met recreanten. Zo druk dat de natuur er onder lijdt, mede door loslopende honden die dieren verjagen.Verschillende recreanten zitten of fietsen elkaar in de weg. Speciale mountainbikeroutes zijn aangelegd om dit soort recreatie in goede banen te leiden.‘s Nachts gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is sprake van drugshandel en zelfs prostitutie zo wordt ons verteld. Ook de wolf weet de Ermelosche natuur te vinden getuige de gevonden uitwerpselen.

Cultuur

Behalve natuur is er ook cultuur. Op de Ermelosche heide zijn veel grafheuvels te vinden uit de tijd van de klokbekers. Deze duizenden jaren oude aardkundige monumenten dienen blijvend te worden beschermd. Tegenwoordig voor al te enthousiaste mountainbikers.Eigenlijk was het plan om de heide in te planten met bomen. Echter omdat defensie dit terrein wilde gebruiken is dat niet gebeurt. Vandaar dat we nu zo’n mooie open heide als gemeente in eigendom hebben.Behalve het klokbekervolk, heeft ook defensie haar sporen nagelaten in de vorm van brede zandpaden. Dit zijn tankbanen waarop nog steeds geoefend wordt.Heidezaad kan zo’n zestig tot tachtig jaar goed blijven. In het bos waren enkele bomen omgewaaid op de open plek kwamen tot verrassing heideplantjes op. “Door het licht kreeg het zaad kans om te ontkiemen”,  aldus boswachter Zwart

Keuze

Het is druk op de Veluwe en op de Ermelosche heide. In de nabije toekomst zullen keuzes gemaakt moeten worden. Wat vinden we nog verantwoord en wat niet.De mens is gesteld als rentmeester over de aarde en over de schepping. Voorzichtigheid is geboden.

Nog dit najaar duidelijkheid over Zeeuwse bodemkwaliteitskaarten

SGP SGP CDA PvdA Zeeland 22-09-2020 00:00

Per 2 juli is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie’ inclusief de bijlage van het geactualiseerde ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie’ ingegaan.

Eind 2019 heeft Provinciale Staten (onder meer SGP en PvdA in de Statenvergadering van december 2019) aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de bodemkwaliteitskaarten in Zeeland zo snel mogelijk te actualiseren.

Nu in heel Nederland dezelfde regels van toepassing zijn inzake PFAS, is het ook van groot belang dat de bodemkwaliteitskaarten in Zeeland in alle gemeentes up-to-date zijn, én dat die kennis breed gedeeld wordt. Als die gegevens niet up-to-date zijn, kunnen werkzaamheden waarbij grondverplaatsing aan de orde is sterk belemmerd worden. Dat is nadelig voor sectoren als de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) en de landbouwsector, die toch al sterk getroffen zijn door de stikstofcrisis alsook de coronacrisis. De SGP-, PvdA-, en CDA-fractie hebben daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Het College heeft daar de volgende beantwoording op gegeven:

Vragen:

1. In welke Zeeuwse gemeentes zijn de bodemkwaliteitskaarten inmiddels up-to-date en zijn deze gegevens inzetbaar t.b.v. vraagstukken voor het toepassen van PFAS houdende grond?

Begin 2020 zijn de Zeeuwse gemeenten voortvarend aan de slag gegaan met het aanpassen van de bodemkwaliteitskaar-ten op PFAS waarbij de meeste ge-meenten gezamenlijk per regio optrek-ken.Ondanks dat Corona in dit dossier vooral m.b.t. communicatie voor enige vertraging heeft gezorgd zijn dit voorjaar in alle gemeenten de benodigde data gegenereerd en verwerkt in concept data, kaarten en nota’s. Mede door de verdere verruiming van de norm als ge-volg van de (3e) aanpassing van het Tij-delijk Handelingskader PFAS begin juli, die ook in de nota’s moet worden ver-werkt, heeft vaststelling nog niet plaats-gevonden.Navraag bij alle gemeenten leert dat op dit moment de meeste gemeenten zover zijn dat deze week of in de komende twee weken tot vaststelling door het col-lege van B&W zal worden overgegaan. In een enkel geval (samenwerkingsver-band) moet nog een beperkte aanpas-sing in de nota plaatsvinden alvorens deze kan worden vastgesteld. Ambtelijk is aangegeven dat de verwachting is dat dit eveneens binnen enkele weken zal plaatsvinden.Provincie Zeeland heeft dit voorjaar in samenwerking met Waterschap aanvul-lend een soortgelijke actie uitgevoerd voor het actualiseren van de bodemkwa-liteitskaart van wegbermen. Ook deze is in concept klaar en zal dit najaar bij ge-meenten worden aangeleverd voor vast-stelling.

2. Als er nog gemeentes zijn die de bodemkwaliteitskaarten niet op orde hebben, is GS dan bereid hier werk van te maken dat dit met grote prioriteit alsnog gaat gebeuren?

GS is geen bevoegd gezag met betrek-king tot vaststelling van bodemkwali-teitskaarten. Met de gemeenten is het afgelopen halfjaar regelmatig contact geweest over de voortgang van hetproces bij de gemeenten wat betreft aanpassing op PFAS van de bodem-kwaliteitskaarten.Op basis van ambtelijke navraag naar de huidige stand van zaken, zullen zoals eerder aangegeven de afzonderlijke col-leges van de gemeenten binnen enkele weken over gaan tot vaststelling van de aangepaste bodemkwaliteitskaarten.Indien onverhoopt toch zou blijken dat vaststelling niet binnen deze tijd heeft plaatsgevonden zal de provincie met de gemeenten in overleg treden en bezien wat nodig is om alsnog te komen tot een spoedige vaststelling.

3. In het verleden werd de kennis inzake de bodemkwaliteitskaarten in Zeeland gedeeld via www.zeeuwsbodemvenster.nl. Kunt u aangeven van welke gemeentes daar de informatie inzake de bodemkwaliteitskaarten - als het gaat over PFAS - actueel is? En als blijkt dat die niet van alle gemeenten actueel is, wanneer kan dit dan alsnog gebeuren?

Omdat de Bkk ten aanzien van PFAS nog niet zijn vastgesteld, zijn de betref-fende gegevens door de gemeenten nog niet aangeleverd en door Provincie Zeeland verwerkt in het Zeeuws Bodem-venster.Zoals hierboven vermeld is de verwach-ting dat alle colleges binnenkort over gaan tot vaststelling en aansluitend zul-len dan dit najaar de gegevens in de in-ternetomgeving verwerkt worden.Aanvullend lijkt het goed om te vermel-den dat de Provincie voornemens is om de informatie op de website van het Zeeuws Bodemvenster onder te bren-gen op een andere locatie vanwege sterke veroudering van deze website. Alle informatie van de bodemkwaliteits-kaarten, bestaand en nieuw, wordt dan in zijn geheel meegenomen.

Haags stadsbestuur reageert positief op initiatiefvoorstel lachgasverbod ChristenUnie/SGP - Grinwis: “Mooi dat college eindelijk de verkoop van lachgas op straat verbiedt”

ChristenUnie ChristenUnie SGP 's-Gravenhage 21-09-2020 13:01

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1318110/487158/Lachgas.jpg

Tien maanden heeft het geduurd voordat het college met een reactie kwam op het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af”, dat de ChristenUnie/SGP vorig jaar september indiende, maar nu is deze er eindelijk. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “En gelukkig is het college, evenals mijn fractie, helemaal klaar met lachgas en is de reactie op mijn voorstellen overwegend positief.” 

In dit initiatiefvoorstel stelt Grinwis de gemeenteraad voor te besluiten tot een verkoopverbod van lachgas, een gebruiksverbod op straat en een verbod op gebruik bij festivals en evenementen. Ofwel een compleet verbod op de verkoop en het gebruik van recreatief lachgas. Pieter Grinwis: “Vooruitlopend op de stemming over het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad dit najaar, voert het college gelukkig al wel een deel van het voorstel uit door een verkoop- c.q. ventverbod per 1 oktober 2020 aan te kondigen. Helaas houdt daar de dadendrang van het college op. Voor het aan banden leggen van het gebruik wacht het college namelijk op landelijke regelgeving.”    

Grinwis vervolgt: “Hoewel staatssecretaris Blokhuis vastbesloten is het recreatief gebruik van lachgas te verbieden, moet zijn voorstel nog wel door de ministerraad, naar de Raad van State en naar het parlement worden gestuurd, waarna zowel de Tweede als de eerste Kamer het nog in behandeling moeten nemen en er nog mee in moeten stemmen. Ik kan u één ding voorspellen: dat gaat allemaal niet lukken voor 1 januari 2021, de datum waar het college op mikt en als argument gebruikt om daar maar op te wachten. Sterker nog, nieuwe prostitutiewetgeving zou immers ook al jaren van kracht zijn, maar ligt nog altijd bij de Eerste Kamer te verstoffen, al jaren klaar voor behandeling. Wachten op het andere Den Haag kan lang duren, dat weten we in het echte Den Haag maar al te goed. Kortom, wij gaan met het advies van het college in de hand natuurlijk nog eens grondig door ons voorstel heen, maar zullen het voorgestelde besluit om ook het recreatief gebruik van lachgas te verbieden zeker handhaven. Hoe eerder we niet alleen de verkoop van lachgas, maar ook het recreatieve gebruik van lachgas in onze stad aan banden kunnen leggen, en daarmee de overlast en auto-ongelukken, hoe beter dat is.”

30 september debatteert de Commissie Bestuur over het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie/SGP-fractie, waarna er waarschijnlijk in de raadsvergadering van 7 oktober over wordt gestemd. Het voorstel is hier na te lezen: https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1279535/487158/haagse-christenunie-sgp-komt-met-voorstel-voor-lachgasverbod.html.

Gemeenteraad in verzet

SP SP VVD CDA PvdA GroenLinks SGP D66 ChristenUnie Veenendaal 21-09-2020 12:00

Motie unaniem aangenomen: "Rijk moet over de brug komen!"

Het is één van de oudste trucs van het kabinet Rutte. Bezuinigen zonder er verantwoordelijkheid te voor te nemen. Je hevelt gewoon een taak over naar een lagere overheid, zonder er de bijbehorende middelen bij te leveren. Maar op een gegeven moment is de grens bereikt...

Doordat de gemeenten verantwoordelijk worden gemaakt voor de bezuinigingen, kunnen zij hun taken steeds minder goed uitvoeren. Met alle gevolgen van dien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer gemeenten in verzet komen. Ook Veenendaal.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september werd er een motie ingediend namens een breed scala aan partijen. De motie werd unaniem aangenomen. In deze motie kreeg het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht om op het aanstaande congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vóór de motie "Gemeenten hebben accuut meer structureel geld nodig" te stemmen. Ook spreekt de motie uit dat de gemeente zich achter dit initiatief schaart, dat gestart is in Zoetermeer.

Kentering

Fractievoorzitter Jan Breur van de Veenendaalse SP ziet in het aannemen van de motie een kentering binnen de gemeenteraad. Hij riep in 2011 al op om als gemeente tegen het toen liggende Bestuursakkoord te stemmen, maar was destijds een roepende in de woestijn. Toen al waarschuwde de SP voor de strategie van het kabinet om de problemen op de gemeenten af te schuiven, in plaats van op te lossen. Maar volgens één van de toenmalige Wethouders mochten gemeenten "in hun handen knijpen" met zo'n akkoord.

Nu prijkte de naam van die Wethouder, samen met die van Breur en tal van andere raadsleden onder de motie. Breur: "Dit is een motie die mij uit het hart gegrepen is. Destijds waren we een roepende in de woestijn, maar inmiddels wordt er nu een motie ingediend. En niet alleen hier in Veenendaal, maar op zeer veel verschillende plekken in Nederland, zodat we echt een vuist kunnen maken naar het kabinet en hopen dat we nu wel de middelen krijgen om de taak die ons ten deel valt naar behoren te kunnen uitvoeren."

motie Ingediend door: PvdA, SP, e.a. Uitslag: VOOR: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, CDA, LokVee, D66, Denk, SP, GroenLinks, PvdA TEGEN: n.v.t

VOORSTEL UNANIEM AANGENOMEN

Zie ook: SP Memo: Bestuursakkoord (2011) SP Zoetermeer: Alleen samen stoppen wij de gedwongen bezuinigingen! Raden in Verzet

Oostkerk krijgt ook geld van Middelburg - PZC 17-09-2020

VVD VVD SGP D66 ChristenUnie Middelburg 20-09-2020 06:09

Ook de gemeente Middelburg komt met geld over de brug om de Oostkerk te behouden. De stichting die evenementen organiseert in de kerk zit in financiële nood maar kan 33.000 euro tegemoet zien.

,,Stichting de Oostkerk is financieel aan het einde van haar Latijn. Als zij de deuren moet sluiten, zitten we na 1 januari met een gesloten kerk", waarschuwde D66'er Rob van Eijkelenburg. ,,Het zou doodzonde zijn als het gebouw dicht gaat en daarna verloedert", vond ook SP’er Huib Ghijsen.

Zo'n vaart zal het niet lopen, suste SGP-voorman Paul Moens. ,,De kerk is in eigendom van de Nationale Monumenten Organisatie en die heeft de plicht op zich genomen het gebouw in stand te houden.”

De kerk valt dan misschien niet om, erkende D66, maar de stichting heeft wel toekomstplannen: de kerk duurzamer maken, en rolstoeltoegankelijk, meer toiletten. ,,De stichting vraagt verder geen subsidie aan de gemeente, maar nu voor één keer wel.” Dat was voor de meeste partijen een belangrijke reden nu toch geld te geven. ,,Het zit één keer tegen en we geven één keer geld", stelde Jeroen Louws van de PvdA. ,,We doen het voor de aantrekkelijkheid van de stad. De Oostkerk is een ikoon", benadrukte VVD’er Raquel Jimenez.

SGP en ook de ChristenUnie stemden als enige fracties tegen een bijdrage voor Stichting de Oostkerk. Zij wezen de andere partijen erop dat Middelburg miljoenen moet bezuinigen op zorg, welzijn en armoedebeleid. ,,Een lege kerk is heel jammer, maar nog erger is om mensen die hulp nodig hebben in de kou te laten staan", verklaarde Willemien Treurniet van de ChristenUnie.

De LPM wilde zich desondanks ‘niet laten gijzelen door financiële rampspoed', reageerde fractievoorzitter Piet Kraan. ,,Het inhoudelijke belang van het behoud van de Oostkerk staat voorop en dat mag niet in gevaar komen.”

Voor de VVD heeft hierin meegewogen dat het om een éénmalige bijdrage gaat!

Wijzigingsvoorstel: Betaalbaar wonen in Franse Gat

SP SP VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP D66 CDA Veenendaal 19-09-2020 08:06

Amendement op de gebiedsvisie Franse Gat om het percentage betaalbare woningen minimaal gelijk te houden als het totaal aantal woningen stijgt.

Ingediend door: SP, Denk, PvdA, GroenLinks Uitslag: VOOR:SP, Denk, PvdA, GroenLinks, D66 TEGEN: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, Lokaal Veenendaal, CDA

VOORSTEL VERWORPEN

 
Dossier: