Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

13113 documenten

SGP brengt bedrijfsbezoeken in kader van bedrijvenstrip

SGP SGP Nunspeet 10-05-2021 00:00

De SGP-fractie is blij dat de plannen om te komen tot een bedrijvenstrip in Elspeet eindelijk concreet worden. In het kader van de komst van de bedrijvenstrip heeft de fractie een tweetal werkbezoeken afgelegd om de mening van lokale ondernemers te peilen.

Leden van SGP-fractie hebben afgelopen zaterdag een aantal Elspeetse bedrijven bezocht. Reinier de Bruin: “Als fractie zijn we benieuwd of de bedrijvenstrip voldoet aan de verwachtingen die in Elspeet leven. Werkbezoeken geven ons de inzichten die we nodig hebben om als fractie ons werk goed te kunnen doen en de plannen rondom de bedrijvenstrip zorgvuldig te beoordelen.” Zo ging de SGP-fractie onder andere langs bij transportbedrijf Havas. “Uit de bezoeken blijkt dat bedrijven behoefte hebben aan duidelijkheid op het gebied van tijdsplanning, kavelgrootte en welke categorie bedrijven zich op de bedrijvenstrip mogen vestigen.” In juni komt een concreet voorstel met betrekking tot de bedrijvenstrip in aan bod in de commissie Ruimte & Wonen. “We zullen ons in die vergadering hard maken voor duidelijkheid omtrent genoemde onderwerpen. We willen als SGP graag de lokale ondernemers voor ons dorp behouden. Bedrijvigheid is immers een essentieel onderdeel van een vitale dorpsgemeenschap.”

Onderzoek naar permanent bewonen recreatiewoningen

SGP SGP Nunspeet 30-04-2021 00:00

Het door de SGP-fractie gevraagde onderzoek naar het permanent bewonen van recreatiewoningen heeft brede steun gekregen in de gemeenteraad. De SGP-fractie deed het voorstel een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het permanent bewonen van recreatiewoningen voor de duur van acht tot tien jaar toe te staan. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder legt uit waarom dit voor zijn partij een aangelegen punt is: “We spreken veel mensen in onze gemeente, voornamelijk voor jongeren is het in de oververhitte woningmarkt vaak onmogelijk om een woning te vinden. Het aanbod is zeer beperkt en de prijzen zijn enorm gestegen. Het aantal woningzoekenden neemt in onze gemeente in rap tempo toe, ondanks het hoge tempo waarin we de afgelopen jaren woningen hebben toegevoegd.”

Volgens de SGP-fractie mag de gemeentepolitiek niet wegkijken. “We zijn nooit voorstander geweest van het permanent bewonen van recreatiewoningen. Maar we hebben nu een punt bereikt dat we er in onze ogen misschien niet meer aan ontkomen. We hebben een zorgplicht als het gaat om huisvesting, die plicht moeten we serieus nemen.” De SGP-fractie heeft de vraag om een onderzoek tijdens de behandeling van de perspectievennota ingebracht. “Een aantal andere partijen heeft dit verzoek gesteund. Het college is nu aan zet om het onderzoek uit te voeren.”

Heldere kaders zijn voor de SGP-fractie voorwaarde. “Het college moet die kaders door middel van een onderzoek in beeld gaan brengen. De recreatieve functie van parken blijft het belangrijkste, die functie moeten we koesteren. Er zijn in onze ogen daarom maar enkele parken geschikt om voor een deel te gebruiken voor permanente bewoning. Daarnaast willen we dit uitsluitend gebruiken als tijdelijke oplossing voor de ergste woningnood in de komende acht tot tien jaar. Daarom is ons idee om de permanente bewoning in een beperkt aantal parken voor die duur toe te staan. We hopen dat dit een middel blijkt om de ergste woningnood op korte termijn te lenigen.”

 

Henk-Jan Molenaar voorgedragen als lijsttrekker SGP

SGP SGP Woudenberg 30-04-2021 00:00

Het bestuur van de SGP heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in Woudenberg opnieuw Henk-Jan Molenaar voorgedragen als lijsttrekker. Op maandag 21 juni wordt tijdens de voorjaarsledenvergadering van de lokale afdeling van de SGP over deze voordracht gestemd.

Het bestuur is blij dat de huidige fractievoorzitter opnieuw bereid is om de SGP-kandidatenlijst aan te voeren. “Henk-Jan Molenaar heeft in de zeven jaar dat hij nu de lokale aanvoerder is de SGP een duidelijk gezicht gegeven. Binnen en buiten de SGP is er grote waardering voor de wijze waarop hij zijn rol als raadslid en fractievoorzitter vervult. In de gemeenteraad heeft hij door zijn ervaring, kennisen optreden gezag en vertrouwen verworven. We zijn dan ook dankbaar dat hij zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld voor een nieuwe periode,” zegt bestuursvoorzitter Frans van de Lagemaat.

Henk-Jan Molenaar werd in 2014 lid van de gemeenteraad en is sindsdien ook de fractievoorzitter van de SGP. Als de afdeling in juni akkoord gaat met de voordracht, zal hij voor de derde keer lijsttrekker zijn. Molenaar is dankbaar voor het getoonde vertrouwen van het bestuur. “Het raadswerk is een verantwoordelijk en veelomvattend werk en dat naast het gezin en het reguliere werk. Ik prijs me gelukkig het raadswerk te kunnen doen in een hardwerkend, toegewijd en eensgezind team. Ik hoop ons dorp en onze inwoners ook in een volgende raadsperiode te blijven dienen.”Gebiedsagenda voor de Foodvalley

SGP SGP Gelderland 29-04-2021 00:00

/r/c8c36bb6c913bcdf1eb45b73319a68d5?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fgebiedsagenda-voor-de-foodvalley%2F13013&id=35d6fe726e96688ed3614948f255dbc1e19cb695

Provinciale Staten besloten op 28 april om de gereserveerde gelden voor het programma  Foodvalley beschikbaar te stellen. Ook de SGP stemde hiermee in.

Evert Mulder: “Dit is wat ons betreft een relevant programma, gericht op voedselvoorziening nu en in de toekomst. Daar willen we graag aan bijdragen. Het is goed dat nu ook het bedrijfsleven aanhaakt. Daarom zijn we akkoord met het beschikbaar stellen van de subsidie voor de komende 3 jaar. Wel zullen we de vinger aan de pols houden en blijven controleren of de doelstellingen behaald worden. We wensen de regio Foodvalley veel succes met de uitvoering van het programma.”

Veel geld voor natuurherstel in Gelderland

SGP SGP Gelderland 29-04-2021 00:00

/r/52a48c1c4543641e347458ceef901d41?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fveel-geld-voor-natuurherstel-in-gelderland%2F13012&id=c616784b81ec2685392f846979b653eb1bc3e7ba

Vanuit het Rijk krijgt Gelderland de komende jaren veel geld voor natuurherstelmaatregelen. Hiermee kan gewerkt worden aan een meer robuuste natuur, die beter tegen een stootje kan. De SGP staat hier positief tegenover, maar vindt het belangrijk dat maatregelen genomen worden op basis van vrijwilligheid. Dit werd bevestigd door de gedeputeerde.Door het Rijk en de provincies wordt de komende jaren gezamenlijk gewerkt aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Hierbij worden twee soorten maatregelen onderscheiden; bronmaatregelen en natuurherstelmaatregelen. De bronmaatregelen hebben tot doel om stikstofemissies bij de bron aan te pakken en te verminderen, om er zo voor te zorgen dat er minder ammoniak en stikstofoxiden de lucht in gaan en vervolgens weer neerslaan in natuurgebieden (zogenaamde depositie van stikstof). Daarnaast wordt gewerkt aan herstel van de natuur zelf, door de omstandigheden zodanig te verbeteren dat planten, bomen en dieren beter gedijen. Hierbij kan gedacht worden aan het bekalken van bosgrond, verhogen van het waterpeil, tegengaan van grasgroei op de heide door begrazing, verwijderen van boompjes, mos en gras van stuifzanden en het beter mengen van naald- en loofbomen in bepaalde bosgebieden. De gedachte is dat de natuur hierdoor robuuster wordt, en beter tegen een stootje kan, en daardoor minder gevoelig is voor bijvoorbeeld stikstofdepositie.

 

Extra geld voor natuurherstel op de Veluwe

De Minister stelt 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel van de Natura-2000 gebieden in het hele land. Omdat Gelderland relatief veel Natura-2000 gebieden herbergt, en vooral de Veluwe veel te lijden heeft van stikstofdepositie, afkomstig uit bijna het hele land, krijgt Gelderland een fors aandeel uit de financiële pot; ongeveer 30%, ofwel 900 miljoen euro. Dat geldt dan wel voor de hele periode tot en met 2030. Dit geld wordt voor een deel ter beschikking gesteld aan de terrein beherende organisaties, zoals Gelders Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die daarmee aan de slag kunnen in hun eigen natuurgebieden. Zij krijgen dus extra geld voor natuurbeheer.

Grootste bedragen naar overgangsgebieden rondom Natura-2000 gebieden

Er wordt echter minstens zoveel effect verwacht van maatregelen in de voornamelijk agrarische zone van een aantal kilometers om de Natura-2000 gebieden heen (bijvoorbeeld de Veluwse enclave, het randmerengebied, de IJsselvallei en de Gelderse Vallei). Uiteraard is het wel de bedoeling dat ook deze maatregelen indirect bijdragen aan het robuuster maken van het Natura-2000 gebied zelf. Het gaat hierbij vooral om maatregelen als:

Het ‘vernatten’ van het gebied, zodat de natuur verderop minder gevoelig wordt voor verdroging. De realisatie van meer natuurinclusieve landbouw, met een extensiever gebruik van de grond (minder beesten per hectare en minder bemesting), en bij voorkeur een gesloten kringloop van mineralen. Het aanbrengen van landschapselementen, zoals kikkerpoelen, hagen en houtwallen; vooral goed voor de biodiversiteit, waaronder reptielen, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Positief standpunt van de SGP

Namens de SGP-fractie heb ik positief gereageerd op deze voorstellen. Het is mooi dat er extra geld van het Rijk komt om de natuur in Gelderland, en met name op de Veluwe te versterken. En ook de beoogde maatregelen in de overgangsgebieden zien wij als een verrijking van het landschap en het gebied. Wat voor ons echter wel heel belangrijk is, is dat alles gebeurt op basis van vrijwilligheid, dus alleen bij en door boeren die dat zelf willen. Dit is naar aanleiding van mijn vraag bevestigd door de gedeputeerde. Verder heb ik aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van meetmethoden om te kunnen beoordelen of de natuur er daadwerkelijk op vooruit gaat door de te nemen maatregelen. De gedeputeerde gaf aan dat er wordt gewerkt aan een beoordelingskader en concrete indicatoren, aan de hand waarvan er gemeten en gecontroleerd kan worden. Als SGP-fractie hebben we er vertrouwen in dat de provincie zo bijdraagt aan herstel van de natuur, en de vorming van een meer gevarieerd agrarisch landschap.Evert MulderStatenlid

Pleidooi voor wendbare overheid en kritisch kijken naar onze leefwijze

SGP SGP Gelderland 29-04-2021 00:00

/r/f5bb67660b331333e19d681829e48339?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fpleidooi-voor-wendbare-overheid-en-kritisch-kijken-naar-onze-leefwijze%2F13011&id=dcbb7840fb5c48531c2a874e63a973be08d9d770

“Een belangrijke constante in ons leven is dat alles verandert.”

Daarmee begon Klaas Ruitenberg zijn bijdrage bij de bespreking van de kadernota voor de midterm review, een tussentijdse evaluatie halverwege de huidige Statenperiode. Hij pleitte voor flexibiliteit en wendbaarheid en het kritisch kijken naar onze eigen leefwijze. Daarnaast: je kunt niet verder springen dan je polsstok lang is.

De SGP diende op 28 april bij de bespreking van de kadernota midterm review een aantal moties van andere partijen mede in. Het betreft de volgende onderwerpen:

Versnelling en innovatie op de woningmarkt Boost voor maatschappelijke organisaties in Gelderland Het verkabelen van hoogspanningslijnen Het ontwikkelen en ondersteunen van het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering in Apeldoorn Verkenning van vier nieuwe snelfietsroutes Anticiperen op provinciale opgaven na de coronacrisis

Nieuwe lijsttrekker SGP Barneveld

SGP SGP Barneveld 29-04-2021 00:00

/r/63ca8e2e8e56be3d502f6bf43903b007?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fnieuwe-lijsttrekker-sgp-barneveld%2F13010&id=52cce7275d52e63f7f6786483a76d330657645cc

De ledenvergadering van de Gemeentelijke Afdeling van de SGP te Barneveld heeft de heer J. (Jan) Top (57) unaniem gekozen als lijsttrekker voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Hij volgt de heer J. (Koos) vander Tang op die zich –gezien zijn leeftijd –niet meer herkiesbaar heeft gesteld als lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

De SGP hecht aan continuïteit en ervaring in het gemeentelijk bestuur. De brede kennis en ervaring van Jan Top, zijn bestuurlijk draagvlak en netwerk in de samenleving worden zeer gewaardeerd en zijn een meerwaarde voor de hele gemeente. Het bestuur is dan ook dankbaar dat hij zich beschikbaar stelt om lijsttrekker van de partij te zijn.

De heer Top is sinds 2016 raadslid en is vanaf 2018 secretaris van de SGP-fractie. Daarnaast is hij voorzitter van het provinciaal bestuur van de SGP in Gelderland. Als lijsttrekker zal hij zich de komende tijd richten op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en alle andere taken die horen bij de gemeenteraadsverkiezingen, naast zijn taken als raadslid.

De heer Van der Tang blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen fractievoorzitter. Hij is sinds januari 2013 raadslid voor de SGP en vanaf september van dat jaar fractievoorzitter. Bij de verkiezingen van 2014 en 2018 was hij lijsttrekker.

In het dagelijks leven is de heer Top werkzaam bij Philips als manager binnen één van de bedrijfsonderdelen waar software wordt ontwikkeld voor de gezondheidszorg. Het bestuur van de SGP wenst zowel de heer Top als de heer Van der Tang wijsheid en Gods Zegen toe in hun verantwoordelijke functie, samen met de andere leden van de fractie.

Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 eerste wijziging

SGP SGP Zaltbommel 29-04-2021 00:00

Een aantal jaren geleden is het begraven voor onbepaalde tijd uit onze “verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten” verdwenen.

De SGP was dan ook bijzonder verheugd, dat de mogelijkheid tot het afkopen van de grafrechten voor onbepaalde tijd, per 1 januari 2019, weer werd opgenomen in de verordening en heeft hier uiteraard mee ingestemd.

Alleen de mogelijkheid om ook het onderhoud af te kopen ontbrak nog. Het voorstel, wat op 29 april 2021 is aangenomen, heeft dit alsnog mogelijk gemaakt, waardoor het begraven voor onbepaalde tijd weer volledig mogelijk is.

De SGP heeft het herstel van “grafrechten voor onbepaalde tijd” van harte gesteund.

Verlengen verruiming toepassing beleid 'Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019 (wijziging 23 april 2020)'

SGP SGP Zaltbommel 29-04-2021 00:00

Dit voorstel houdt in: De verlenging van de verruiming toe te passen op het toestaan dat een huisvestingsvoorziening op het terrein van een werkgever mag worden gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten die niet werkzaam zijn bij het bedrijf waar de voorziening is geplaatst en dit tot 31 december 2021.

De eigenlijke reden voor dit voorstel is, het zo veel mogelijk beperken van de reisbewegingen van arbeidsmigranten, die nodig zijn voor de bedrijven. Op deze wijze hoopt de SGP, de verspreiding van de Covid 19 pandemie zoveel als mogelijk te beperken en de ondernemers op deze wijze een goed perspectief te bieden.

Overijssel krijgt windladder en inwoners meer betrokken bij energietransitie

SGP SGP Overijssel 29-04-2021 00:00

 

In navolging van de zonneladder gaat Overijssel ook een windladder instellen. Dat voorstel van ons Statenlid Jan Jonker, daarin gesteund door CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie, is woensdag aangenomen.De zonneladder geeft de voorkeursvolgorde aan bij de verdeling van de opwekopgave voor zonne-energie. Dat zou bij windturbines ook moeten gebeuren, vindt Jonker. “Om de ruimtelijke kwaliteit en onze agrarische gronden te beschermen, hebben we de zonneladder”, legt hij uit. “Voor windmolens ontbreekt een dergelijke handreiking en ladder.”Volgens het Statenlid draagt het ook bij aan de maatschappelijke acceptatie, als niet overal Kris-kras windturbines geplaatst worden. Jonker ziet sowieso graag dat inwoners meer betrokken worden bij de energietransitie. Een motie daarvoor haalde eveneens een meerderheid.“De uitvoering van de energietransitie is een gezamenlijke opdracht van gemeenten, provincie en waterschappen”, zegt hij. In de aangenomen motie laat hij de Staten uit laten spreken dat inwoners daar ook een belangrijke rol in spelen. “Er wordt veel waarde gehecht aan de bijdrage(n) van inwoners als onderdeel van het participatieproces”, stelt hij. “Dit moet op goede wijze geborgd en meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie.”Want waar inwoners meer betrokken worden, daar wordt het draagvlak ook groter, schat hij in. Daarom moet de provincie met de draagkracht van de samenleving en de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel rekening houden. Weliswaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het betrekken van inwoners in de energietransitie, de provincie neemt uiteindelijk een definitief besluit. “Wat wij willen, is richting de Overijsselaars duidelijkheid geven wat de provincie van belang vindt”, besluit Jonker. “En dat kan alleen als we hen er ook bij betrekken.”