Nieuws van politieke partijen in Son en Breugel over VVD inzichtelijk

5 documenten

De Pôlle te Lemmer “De PvdA-fractie ...

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS GroenLinks VVD CDA PvdA Son en Breugel 24-06-2019 07:33

De Pôlle te Lemmer “De PvdA-fractie is voorstander van een ontwikkeling van wonen en winkelen binnen het gebied de Pôlle te Lemmer. Ook is U bekend dat in het met de partijen CDA, VVD en Groenlinks overeengekomen coalitie-akkoord is opgenomen dat er speciale aandacht zal zijn voor dit gebied, een gebied dat dringend gebaat is bij een nieuwe ruimtelijke invulling, welke in Lemmer op draagvlak kan rekenen . De coalitiepartijen willen op korte termijn een onafhankelijk onderzoek instellen naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het totale gebied van de Pôlle, dit gericht op wonen en detailhandel/retail, waar de effecten voor de verkeersstromen en het centrum van Lemmer in worden meegenomen. Op de huizenverkoopsite Funda worden op dit moment ten verkoop aangeboden 11 Kadewoningen, 8 Parkwoningen en 46 appartementen. Genoemde woningen en appartementen worden gesitueerd aan de Lemster Rien, binnen het bestemming-plangebied de Pôlle. Geveke Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt namens Lenna Vastgoed het, zoals zij noemen, nieuwbouwplan De Pôlle. Volgens genoemde advertentie zal dit project medio 2019, dus deze maand of volgende maand in de verkoop komen. Naar ons bekend is, is een aantal maanden geleden een informatieavond gehouden over bovengenoemd project en zijn er door belangstellenden meerdere vragen en opmerkingen gemaakt ten aanzien van genoemd bouwplan. Door de initiatiefnemers is toegezegd de gemaakte opmerkingen ter harte te nemen en het plan in die zin zo nodig, aan te passen. Gelet op hetgeen nu in de verkoop wordt gezet is ons hiervan niets gebleken en wordt het bouwplan ongewijzigd deze maand ter verkoop aangeboden. Naar aanleiding van bovenstaande leven er bij de PvdA-fractie DFM de volgende vragen: Let wel, wij zijn voor woningbouwontwikkelingen in genoemd gebied, echter, zijn alle procedures en ruimtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van genoemd plan inmiddels afgewerkt zodat er geen belemmeringen meer zijn om bedoeld bouwplan in genoemd bestemmingsplan te realiseren? De PvdA fractie kreeg het navolgende antwoord: Nee, voor het plan zoals op Funda beschreven is nog geen planologische procedure gevoerd. Wel geldt er een bestemmingsplan dat de bouw van 75 appartementen mogelijk maakt, maar dat wil Lenna dus niet. Lenna wil behalve appartementen, ook grondgebonden woningen realiseren. Er zijn twee informatieavonden gehouden over het plan: één voor de direct omwonenden met als doel om hen vroeg in het planproces te informeren en een algemene, drukbezochte informatieavond vooral gericht op belangstellenden. De informatieavonden zijn in overleg met ons gepland, nadat wij op 20 maart 2018 in beginsel hadden ingestemd met de hoofdopzet van het plan van Lenna, waarbij wij uiteraard hebben meegedeeld dat uiteindelijke, definitieve medewerking aan de raad is. Dit laatste is ook tijdens de informatieavonden aangegeven. Is de nu te starten verkoop niet prematuur? En zijn de initiatiefnemers inmiddels bekend met het op korte termijn nog in te stellen onafhankelijk onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden gericht op wonen en detailhandel/retail in deze omgeving? Maw. Heeft U hen hierover inmiddels geïnformeerd? De uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de verdere ontwikkeling in de naaste omgeving en van belang zijn voor de eventuele belangstellende koper, vandaar dat wij deze vragen aan U voorleggen. Hier kreeg de fractie het volgende antwoord op: Ja, verkoop is prematuur want de planologische procedure voor het aangepaste plan is nog niet eens gestart. Overigens staat op Funda ook bij het project vermeld dat het project ‘in ontwikkeling’ is. In het coalitieakkoord is inderdaad aangegeven dat wij voor de Polle een onafhankelijk onderzoek willen instellen naar de ruimtelijke mogelijkheden, gericht op wonen en detailhandel/retail en de hieraan verbonden verkeersaspecten, waarbij ook wordt gekeken naar de effecten voor het centrum van Lemmer. Op 20 juni hebben wij weer regulier overleg met de eigenaar van het terrein en wij zullen hem dan over dit voornemen informeren. Daarbij nemen wij wel in ogenschouw dat voor wat betreft de locatie van Lenna BV niet sprake is van een blanco situatie. Op de eerste plaats geldt er al een bestemmingsplan op grond waarvan Lenna 75 appartementen mag realiseren. Op de tweede plaats hebben wij dus al besloten in beginsel in te stemmen met de hoofdopzet van het alternatieve plan van Lenna voor grondgebonden woningen en appartementen. Als vervolg daarop hebben we voor dit plan ook een intentieovereenkomst gesloten met Lenna. Wij hebben deze besluiten mede genomen in het licht van de wens, zoals geuit vanuit de raad, om uitvoering van het plan voor woningbouw op de locatie van Lenna te stimuleren. Lenna heeft op basis van deze besluiten sinds maart 2018 verder geïnvesteerd in de planuitwerking.

Bomenbeleid van de agenda, eerst de ...

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS VVD CDA Son en Breugel 17-06-2019 12:24

Bomenbeleid van de agenda, eerst de straat op. Afgelopen woensdagavond heb ik namens, CDA, VVD, GROEN LINKS , FNP EN PARTIJ VAN DE ARBEID een ordevoorstel gedaan om het bomenbeleid van de agenda te halen. Het is fantastisch dat de gemeente en het college beleid wil maken op dit onderwerp. Alle inwoners van de gemeente hebben profijt van bomen. Het is niet alleen mooi al het groen om ons heen maar het is ook wezenlijk van groot belang voor onze psychische gezondheid. Omdat het voor alle inwoners ontzettend belangrijk is denk ik dat het van groot belang is om een goed plan te hebben dat in samenspraak is gemaakt met inwoners en organisaties. Het moet niet een pan zijn wat voor de komende paar jaar is het moet een plan zijn voor de lange termijn. Samen met de andere partijen heb ik dan ook gevraagd of de wethouder op pad gaat met het beleidsplan en dat hij het samen met de maatschappelijke organisaties zo sterk mogelijk maakt. Ik ben erg blij dat de raad met grote meerderheid ons orde voorstel heeft overgenomen. We gaan nu een beleid krijgen wat gedragen wordt door de hele gemeente. Een mooie overwinning. Geschreven door Johan Dijkstra.

Wij zijn voorstander van een ...

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS GroenLinks VVD CDA PvdA Son en Breugel 16-06-2019 10:16

Wij zijn voorstander van een ontwikkeling van wonen en winkelen binnen het gebied de Pôlle te Lemmer. PvdA schrijft het volgende aan de gemeente – “Zoals u weet is de PvdA-fractie voorstander van een ontwikkeling van wonen en winkelen binnen het gebied de Pôlle te Lemmer. Ook is U bekend dat in het met de partijen CDA, VVD en Groenlinks overeengekomen coalitie-akkoord is opgenomen dat er speciale aandacht zal zijn voor dit gebied, een gebied dat dringend gebaat is bij een nieuwe ruimtelijke invulling, welke in Lemmer op draagvlak kan rekenen . De coalitiepartijen willen op korte termijn een onafhankelijk onderzoek instellen naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het totale gebied van de Pôlle, dit gericht op wonen en detailhandel/retail, waar de effecten voor de verkeersstromen en het centrum van Lemmer in worden meegenomen. Op een huizenverkoopsite worden op dit moment ten verkoop aangeboden 11 Kadewoningen, 8 Parkwoningen en 46 appartementen. Genoemde woningen en appartementen worden gesitueerd aan de Lemster Rien, binnen het bestemming-plangebied de Pôlle. Geveke Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt namens Lenna Vastgoed het, zoals zij noemen, nieuwbouwplan De Pôlle. Volgens genoemde advertentie zal dit project medio 2019, dus deze maand of volgende maand in de verkoop komen. Naar ons bekend is, is een aantal maanden geleden een informatieavond gehouden over bovengenoemd project en zijn er door belangstellenden meerdere vragen en opmerkingen gemaakt ten aanzien van genoemd bouwplan. Door de initiatiefnemers is toegezegd de gemaakte opmerkingen ter harte te nemen en het plan in die zin zo nodig, aan te passen. Gelet op hetgeen nu in de verkoop wordt gezet is ons hiervan niets gebleken en wordt het bouwplan ongewijzigd deze maand ter verkoop aangeboden”. Naar aanleiding hiervan leven er bij de PvdA-fractie onderstaande vragen: – Let wel, wij zijn voor woningbouwontwikkelingen in genoemd gebied, echter, zijn alle procedures en ruimtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van genoemd plan inmiddels afgewerkt zodat er geen belemmeringen meer zijn om bedoeld bouwplan in genoemd bestemmingsplan te realiseren? – Is de nu te starten verkoop niet prematuur? En zijn de initiatiefnemers inmiddels bekend met het op korte termijn nog in te stellen onafhankelijk onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden gericht op wonen en detailhandel/retail in deze omgeving? Met andere woorden heeft U hen hierover inmiddels geïnformeerd? – De uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de verdere ontwikkeling in de naaste omgeving en van belang zijn voor de eventuele belangstellende koper, vandaar dat wij deze vragen aan de gemeente voorleggen.

Petear over het IJselmeer Op 13 ...

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS VVD D66 CDA PvdA Son en Breugel 17-03-2019 15:18

Petear over het IJselmeer Op 13 maart waren Jenny Smit (schaduwfractie) en Ineke Swart (raadslid) aanwezig in Leeuwarden bij een Petear over het IJsselmeer georganiseerd door het actiecomité Geen Zandindustrie IJsselmeer waarbij deelgenomen werd door een aantal leden van Provinciale Staten waaronder o.a. Hetty Janssen (PvdA), Maaike Prins (CDA), Ursi Frehner (D66), Durk Pool (VVD) en Matthijs Sikkes-van den Berg (Grien Links) en Johannes Kramer (FNP) en afvaardiging van Recron en Natuurmonumenten. Aanleiding was de beoogde zandwinning voor de kust bij Murns die inmiddels was afgeblazen. Baukje Miedema van de actiegroep Mirns gaf aan dat ze wil dat de provincie meer in gesprek gaat met de burgers over projecten waarvoor een milieu-effect-rapportage (MER) verplicht is. Het Statenlid van de CDA gaf aan dat inspraak vooraan in het proces moet, bij de MER ben je al te laat vond zij. Recron vond dat ook de effecten op de recreatie in kaart gebracht moeten worden. Klik hier om verder te lezen: https://defryskemarren.pvda.nl/berichten/petear-over-het-ijselmeer/

Wietze de Haan onze ...

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS VVD CDA PvdA Son en Breugel 23-02-2019 07:12

Wietze de Haan onze fractievoorzitter heeft een stuk geschreven voor de Te gast in de Leeuwarder Courant. Er is de afgelopen veel gebeurd. Hierbij praat hij u bij. De tegenstem van de FNP om geen zandwinning toe te staan in het IJsselmeer, is voor CDA en VVD de druppel geweest om het vertrouwen in coalitiepartner FNP op te zeggen. De beide partijen wilden gewoon niet verder met de FNP. Meermalen is er overleg met de FNP geweest over het niet nakomen van afspraken, zo melden het CDA en de VVD. Andere partijen dan de coalitiepartijen, hadden zich al eerder uitgesproken tegen deze winning en als de FNP haar eigen verkiezingsprogramma had gevolgd, dan had de FNP met de oppositie al veel eerder haar tegenstem moeten en kunnen laten horen. Ook provinciaal had gedeputeerde Kramer van de FNP stelling kunnen nemen. Nu er een vertrouwensbreuk was ontstaan tussen het CDA, de VVD enerzijds en de FNP anderszijds, werd deze clash op het bord van de Raad van de gemeente de Fryske Marren gelegd. Door beide fracties werd aangegeven dat er een motie van wantrouwen zou worden ingediend als de wethouders van FNP-huize niet wilden opstappen. Daarmee werd de rest van de Raad ongewild gedwongen scherprechter te zijn in de breuk tussen de 3 coalitie-partijen. Door de fractie van de PvdA DFM werd een oproep gedaan om het paardenmiddel van een motie van wantrouwen, niet te gebruiken. Onze mening was niet bestuurlijk nog meer weg te glijden in het moeras van tegenstelling en geschonden vertrouwen en wij wilden eigenlijk niet in een positie gedwongen worden om het machtswoord te moeten gebruiken om de wethouders weg te stemmen. Wij hadden gehoopt dat de heren Durks en Stoker de eer aan zichzelf zouden houden en zouden opstappen maar zij hebben daar niet voor willen kiezen. Dit terwijl het door een aantal fracties wel in het belang van de gemeente en het maken van een nieuwe start nodig werd gevonden. De PvdA-fractie heeft, nu de wethouders, niet zelf weg wilden gaan, vóór de motie gestemd. Voor ons als fractie is er wat dat betreft, één duidelijke politiek zuivere lijn, als het vertrouwen in onze partij wordt opgezegd, worden de door ons geleverde partijgenoten in het (dagelijks) bestuur teruggetrokken en kunnen zij niet blijven zitten. Laat duidelijk zijn, er is geen sprake van belangenafweging inzake coalitievorming, zoals hier en daar werd geopperd, maar er wordt een heldere politieke lijn gevolgd, als men niet meer wordt vertrouwd als partij, treedt men als vertegenwoordiger van die partij terug. Er is door de FNP gevraagd de wethouders op hun post te laten zitten tot er een nieuwe coalitie is gevormd. Hoewel het sympathiek klinkt, is daar door ons niet voor gekozen. Het langer aanblijven zou de gemeente en haar burgers de nodige duizenden euro’s extra financiële offers in de vorm van 1,5 jaar wachtgeld vragen, met uiteindelijk hetzelfde resultaat, namelijk dat men moet opstappen. De wereld van de politiek is hard en soms meedogenloos, het voelt als onrecht, roept weerstand op en er is onbegrip, het doet pijn en de klus wordt niet afgemaakt. Dat wordt door ons goed begrepen, maar tegen de FNP en haar wethouders zeg ik: “Wees trots op wat is bereikt mede onder Uw verantwoordelijkheid.” Dit is het moment om blokkades en weerstanden achter ons te laten en weer te gaan werken aan een goed functionerend en vertrouwengevend gemeentebestuur. Dat is al moeilijk genoeg en nog steeds is er een lange weg te gaan. Het kan slagen als we willen. We hebben de dure plicht ons voor het oog van onze burgers daarvoor in te spannen. Wietze de Haan