Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

8 documenten

Motie onderzoek Joods vastgoed

CDA CDA Doetinchem 13-11-2020 09:19

Rondom het geroofd joods erfgoed is in het verleden al onderzoek gedaan door het Rijk en het is goed dat nu ook de antwoorden op lokaal niveau gegeven worden aan een vervolgonderzoek van Pointer. We hebben te maken met een triest hoofdstuk uit onze geschiedenis. Sporen van deze geschiedenis zijn zelfs nu wellicht nog aanwezig. De materie is complex en gelaagd en we realiseren ons dat onderzoek daarom vooral goed gedaan moet worden. Gedegen antwoorden waar we mee verder kunnen in de toekomst zijn voor ons daarom belangrijker dan wellicht halve antwoorden vanwege een harde deadline. Deadline of niet, het is juist om dit thema nu actueel op de agenda te zetten. Motie Joods vastgoed LBD e.a. Bron afbeelding: website Pointer Bijdrage uitgesproken door woordvoerder Paul Hilferink

Oproep financieel steunpakket cultuur vanwege coronacrisis door gemeenteraad Doetinchem aan de provincie Gelderland | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-05-2020 00:00

Op initiatief van GroenLinks heeft de voltallige gemeenteraad een gezamenlijke oproep gedaan aan de provincie Gelderland om met een financieel steunpakket te komen vanwege de coronacrisis. Vanmiddag is de oproep doorgestuurd naar de provinciale staten.

OPROEP FINANCIEEL STEUNPAKKET CULTUUR CORONACRISIS

Geachte Statenleden van de provincie Gelderland,

Middels dit schrijven doen wij, de gemeenteraad van Doetinchem, gezamenlijk een oproep aan u om een financieel steunpakket op te richten voor cultuur. Deze vraag betreft uiteraard de gemeente Doetinchem, maar we kunnen ons goed voorstellen dat deze vraag ook leeft in de andere gemeenten van de provincie Gelderland.

Corona en de landelijke maatregelen die hieruit voortvloeien, hebben de culturele sector ongenadig hard getroffen. Instellingen hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten, terwijl men voor een belangrijk deel afhankelijk is van eigen inkomsten. Evenementen kunnen niet doorgaan en cultuurmakers, of ze zich nu bewegen in de muziek- of theaterwereld, schrijvers of kunstenaars zijn, zien hun inkomsten verdampen. Bijzonder getroffen zijn de mensen die veelal in de culturele sector werken als ZZP’ers. De huidige tijd geeft veel onzekerheid. Het heeft ook gevolgen voor andere sectoren. Het raakt schoonmakers, maar ook de horeca en hotels die profijt hebben van cultuur.

Middels dit schrijven doen we een beroep op u, om een financieel steunpakket op te richten. Een steunpakket waar de cultuur- en erfgoedsector een beroep op kan doen, om door deze zware periode heen te komen. Een steunpakket dat is gericht op het behoud van de culturele infrastructuur. We willen daarbij in het bijzonder aandacht vragen voor de regionale infrastructuur. Deze instellingen komen vaak niet in aanmerking voor rijksmiddelen, maar verzorgen wel het culturele aanbod voor de mensen in de regio. Ze bieden cultuureducatie voor jongeren en bieden een platform voor kunst- en cultuurparticipatie door ouderen.

In Doetinchem hebben we een fantastisch cultureel aanbod. Schouwburg Amphion is voor de vierde maal uitgeroepen tot theater van het jaar. De Gruitpoort is een culturele broedplaats en heeft een veelzijdig aanbod aan cursussen, films, theater, events, cultuureducatie en ouderparticipatie. De muziekschool laat jong en oud het plezier ontdekken van zelf muziek maken en talenten ontwikkelen. Het Stadsmuseum speelt een essentiële rol als beheerder van ons culturele erfgoed. Daarnaast de vele evenementen en festivals die jaarlijks worden georganiseerd, maar ook de kleinere optredens van muzikanten in de horeca.

Gedurende de coronaperiode worden in de digitale ruimte vele nieuwe concepten ontwikkeld. Artistieke uitingen zijn er ook om uit te dagen, te prikkelen, grenzen op te zoeken, de werkelijkheid te duiden, te vervormen en een aantal graden te kantelen. De cultuursector engageert zich met verschillende nieuwe projecten. Straks kan men weer onder aangepaste omstandigheden voor een deel open. Maar dit is niet voldoende om te overleven. Probeert u zich voor te stellen dat het culturele leven stopt in uw provincie. De pandemie heeft een grote invloed op ons gemeenschappelijke leven.

Cultuur creëert onderlinge verbondenheid en versterkt daarmee de samenleving. In deze tijd van corona zijn het muzikanten die voor verpleeghuizen spelen en met hun muziek troost bieden aan bewoners. Cultuur raakt voor een belangrijk deel aan de essentie van wie we zijn, onze identiteit.

Om ervoor te zorgen dat de cultuur en erfgoed sector ook in de toekomst een kans heeft, is een steunpakket heel hard nodig. Dit gaat gemeenten alleen niet lukken, wij hebben daarvoor u, de provincie bitter hard nodig.

oproep aan provincie voor steunpakket cultuur vanwege corona | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 14-05-2020 00:00

Tijdens de behandeling van de coranamaatregelen in de gemeenteraad heeft GroenLinks gevraagd naar cultuur. Dit heeft geresulteerd in instemming van de gemeenteraad om gezamenlijk een oproep te doen aan de provincie om met een steunpakket te komen voor de culturele sector.

In Doetinchem hebben we een fantastisch cultureel aanbod. Schouwburg Amphion is voor de vierde maal uitgeroepen tot theater van het jaar. De Gruitpoort heeft een veelzijdig aanbod aan cursussen, er zijn films, theater, events en cultuureducatie voor jong en oud, de muziekschool, het stadsmuseum, de vele evenementen en festivals die jaarlijks worden georganiseerd, maar ook de kleinere optredens van muzikanten in de horeca.

Probeer je voor te stellen dat het culturele leven stopt in jouw stad. De pandemie heeft een grote invloed op ons gemeenschappelijke culturele leven. Het raakt voor een belangrijk deel aan de essentie van wie we zijn, onze identiteit.

De corona maatregelen in het land hebben de culturele sector ongenadig hard getroffen. Door de maatregelen hebben culturele instellingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, terwijl men voor een belangrijk deel afhankelijk is van eigen inkomsten. Evenementen kunnen niet doorgaan en cultuurmakers, of ze zich nu bewegen in de muziek- of theaterwereld, schrijvers of kunstenaars zijn, zien hun inkomsten verdampen. Bijzonder getroffen zijn de mensen die veelal in de culturele sector werken als ZZP’ers. De huidige tijd geeft veel onzekerheid.

De pandemie heeft grote invloed op ons gemeenschappelijke culturele leven. Om ervoor te zorgen dat ons culturele leven ook in de toekomst een kans heeft is een steunpakket heel hard nodig. Dit gaat gemeenten alleen niet lukken, de provincie is bitter hard nodig.

 

Welkom in Durkum, streektaal voor de allerkleinsten

CDA CDA Doetinchem 19-07-2019 06:21

Op 10 oktober 2018 ondertekende de minister van binnenlandse zaken een convenant om hiermee erkenning te geven aan het feit dat streektaal een verrijking is voor het Nederlands cultureel erfgoed. Ze gaf de betrokken provincies en gemeenten hierin de ruimte om een eigen beleid voor het Nedersaksisch voeren. Deze ruimte is prettig, maar zorgt ook voor onduidelijkheid, want wie gaat nu iets regelen dat je niet hoeft te regelen en waarom zou je het dan doen en met welk doel? In Doetinchem vervullen we met trots de centrumfunctie binnen de Achterhoek. Ook herbergen we het regionale streektaal kennisinstituut Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers, afgekort ECAL. Deze instelling krijgt van de provincie financiële middelen om taken uit te voeren die verband houden met het behoud van de streektaal en de regionale identiteit. Nu wil het feit dat de Achterhoek binnen het gehele land bekend staat als dé plek waar men nog dialect spreekt. De regio is door Normaal, Jovink en de Voederbietels, de Zwarte Cross en sfeeracties van de supporters van De Graafschap duidelijk op de kaart gezet. Het Achterhoeks is zo waarschijnlijk de meest gehoorde en zichtbare variant van het Nedersaksisch binnen Nederland. Hoe behoud je nu de aandacht voor onze variant van het Nedersaksisch? Zelfs ik, geboren en getogen in Doetinchem, te midden van mijn Achterhoeks sprekende familie, ben niet in staat om meer dan twee zinnen in fatsoenlijk Achterhoeks te uiten. Terwijl ik de taal wel beheers in gevoel en de woorden in mijn hoofd kan verklanken. Dat is eigenlijk toch wel triest. Het zou jammer zijn dat de taal zo verdwijnt uit de regio en iedereen alleen nog maar met losse woordjes als d’ran en ‘brommers kieken’ kan uiten. Graag ziet de gemeenteraad van Doetinchem dat we gebruik maken van de ruimte die de overheid ons geboden heeft. We zijn op zoek gegaan naar een vorm waarin we jong en oud binnen de gemeente bekend maken met het Nedersaksisch en hebben deze binnen de bestaande budgetten gevonden. Iedere baby die geboren wordt binnen een gezin uit de gemeente krijgt sinds enkele jaren het prentenboek ‘Welkom in Doetinchem’ cadeau. Het ECAL wil de tekst van dit boekje met alle plezier kosteloos vertalen en bij herdruk van het boek kan het dan ook in vertaalde vorm gedrukt worden. We hopen dat zo tijdens de kraamvisite er op een laagdrempelige manier tussen de verschillende generaties het gesprek op gang komt over de waarde van onze mooie streektaal. Het idee is om zo interesse te kweken voor het meer levend houden van die taal. Dit kan de regionale identiteit die sinds de komst van de Achterhoek vlag meer zichtbaar is ook verder versterken. Vandaar dat we nu de volgende motie vreemd aan de dag indienen, in het Nederlands én via de bijlage, het Achterhoeks!: Bijdrage van Paul Hilferink, woordvoerder cultuurhistorie

Opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Ziekenhuis

CDA CDA Doetinchem 01-10-2018 07:37

Tijdens de raadsvergadering van 27 september lag opnieuw het bestemmingsplan ''Ziekenhuis - 2017'' voor ter bespreking. De reden was dat er een aantal kleine wijzigingen in het oorspronkelijke bestemmingsplan zijn aangebracht waardoor een drietal onderwerpen een betere borging heeft. Woordvoerder Rob Veenes gaf namens het CDA de volgende bijdrage; De stukken die voorliggen gaan over verfijning en meer borging op enkele onderdelen binnen het als sinds vorig jaar aangenomen bestemmingsplan ziekenhuis 2017. Deze verfijningen of wellicht borgingen –de zogenoemde reparaties- zijn samen te vatten onder 3 onderwerpen: Ten eerste ontsluiting van de omgeving, meer bescherming van de status van het monument, en tot slot de parkeerregeling. Ten aanzien van de ontsluiting vinden wij als CDA dat er een duidelijk en helder plan ligt. Niet alles blijft bij hetzelfde bij een dergelijke bouw in het buitengebied, maar er is nu wel een gedetailleerde omschrijving en invulling gegeven aan de onsluiting van locaties van woningen aan de Boekeltweg, Oude Sluisweg als ook enkele door agrariërs gebruikte landbouwpercelen. Ten aanzien van woning en monument aan de Kemnaderallee 5/5A is als eerste beter geborgd dat het ook hier goed ontsloten wordt. Door een toevoeging in het bestemmingsplan van een voorwaardelijke verplichting van ontsluiting is hiermee geborgd dat er daadwerkelijk een goede ontsluiting wordt gerealiseerd. Daarnaast is de beschermde status verstevigd en dieper verankerd in het bestemmingsplan. Zoals bekend wordt het monument weliswaar beschermd door de Erfgoedverordening, maar wordt deze nu aangevuld met een bescherming vanuit het bestemmingsplan. Het opnemen van het sloopverbod van monumentale gebouwen als ook het opnemen van een bebouwingsvrije zone rondom het monument zien wij als CDA dan ook als een goede toevoegingen en verfijning binnen het bestaande bestemmingsplan, ter behoud van het monument, nu maar ook in de toekomst. Tot slot de parkeerregeling. Dit voorstel dat vandaag voorligt regelt tegelijkertijd dat wij het ziekenhuis verplichten een minimum aantal parkeerplaatsen te realiseren van 1675 stuks. Deze parkeerregeling was niet opgenomen in de eerste versie van het bestemmingsplan. Om het aantal te borgen is het ons inziens verstandig dit onderdeel nu alsnog op te nemen in het bestemmingsplan. Kortom wij als CDA kunnen goed leven met deze accentenwijziging en zullen als fractie dan ook voor dit voorstel stemmen.

Opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Ziekenhuis

CDA CDA Doetinchem 01-10-2018 07:37

Tijdens de raadsvergadering van 27 september lag opnieuw het bestemmingsplan ''Ziekenhuis - 2017'' voor ter bespreking. De reden was dat er een aantal kleine wijzigingen in het oorspronkelijke bestemmingsplan zijn aangebracht waardoor een drietal onderwerpen een betere borging heeft. Woordvoerder Rob Veenes gaf namens het CDA de volgende bijdrage; De stukken die voorliggen gaan over verfijning en meer borging op enkele onderdelen binnen het als sinds vorig jaar aangenomen bestemmingsplan ziekenhuis 2017. Deze verfijningen of wellicht borgingen –de zogenoemde reparaties- zijn samen te vatten onder 3 onderwerpen: Ten eerste ontsluiting van de omgeving, meer bescherming van de status van het monument, en tot slot de parkeerregeling. Ten aanzien van de ontsluiting vinden wij als CDA dat er een duidelijk en helder plan ligt. Niet alles blijft bij hetzelfde bij een dergelijke bouw in het buitengebied, maar er is nu wel een gedetailleerde omschrijving en invulling gegeven aan de onsluiting van locaties van woningen aan de Boekeltweg, Oude Sluisweg als ook enkele door agrariërs gebruikte landbouwpercelen. Ten aanzien van woning en monument aan de Kemnaderallee 5/5A is als eerste beter geborgd dat het ook hier goed ontsloten wordt. Door een toevoeging in het bestemmingsplan van een voorwaardelijke verplichting van ontsluiting is hiermee geborgd dat er daadwerkelijk een goede ontsluiting wordt gerealiseerd. Daarnaast is de beschermde status verstevigd en dieper verankerd in het bestemmingsplan. Zoals bekend wordt het monument weliswaar beschermd door de Erfgoedverordening, maar wordt deze nu aangevuld met een bescherming vanuit het bestemmingsplan. Het opnemen van het sloopverbod van monumentale gebouwen als ook het opnemen van een bebouwingsvrije zone rondom het monument zien wij als CDA dan ook als een goede toevoegingen en verfijning binnen het bestaande bestemmingsplan, ter behoud van het monument, nu maar ook in de toekomst. Tot slot de parkeerregeling. Dit voorstel dat vandaag voorligt regelt tegelijkertijd dat wij het ziekenhuis verplichten een minimum aantal parkeerplaatsen te realiseren van 1675 stuks. Deze parkeerregeling was niet opgenomen in de eerste versie van het bestemmingsplan. Om het aantal te borgen is het ons inziens verstandig dit onderdeel nu alsnog op te nemen in het bestemmingsplan. Kortom wij als CDA kunnen goed leven met deze accentenwijziging en zullen als fractie dan ook voor dit voorstel stemmen.

Een raad die zelden sprankelde...

VVD VVD Doetinchem 10-03-2018 00:36

De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd in Doetinchem. We hebben een kerntakendiscussie gevoerd waarbij de VVD hele duidelijke keuzes gemaakt heeft voor de toekomst, voor onze inwoners en ondernemers. Om het samen te doen, om de financiën in de greep te houden en te zorgen dat er in de gemeente de goede dingen gebeuren. Denk aan het dorpsplan Wehl, het aanvalsplan binnenstad, de nieuwbouw van het Noorderlicht, de nieuwbouw van Gaanderwijs, de aanpak van het stationsplein, de fietstunnel van Dichteren naar Wijnbergen, de duurzaamheidsagenda, cultuureducatie als pijler van de culturele samenwerking, cultuur en sport als essentiële pijlers binnen zorg en welzijn en goed sociaal beleid met vertrouwen in de professionals. En dat zijn een paar mooie voorbeelden van veel dingen die gebeurd zijn in Doetinchem en we zijn nog steeds druk bezig. 

Het coalitieakkoord is de Agenda voor de Toekomst. De VVD maakt deze Agenda voor de Toekomst waar! En dat doen we vol overgave en met inzet van veel betrokken raadsleden en wethouder in het college. We hebben halverwege een wisseling gehad; na het vertrek van Loes van der Meijs ben ik in februari 2016 benoemd als wethouder en heb ik de portefeuille van Loes overgenomen. Een rijdende trein om op te stappen halverwege de periode maar vol enthousiasme en visie van start gegaan met onder andere nieuw evenementenbeleid, het terugbrengen van het specialisme op jeugd met de jeugd- en gezinswerkers en de oprichting van het cultuurbedrijf. Uitdagingen zijn er te over: de verbinding jeugd - onderwijs, investeren in goede veilige wegen, wonen op maat voor jong en oud, visie op de wijken en bedrijven hier houden en naar toe halen als spil van onze economie en gemeente. 

Dat zijn de dingen waar wij ons in het college en in de raad hard voor maken. Het is inderdaad geen sprankelende raadsperiode geweest maar we hebben met elkaar, met onze inwoners en ondernemers, veel bereikt!  

En ja de afgelopen periode heeft bol gestaan van de afsplitsingen. Iets wat de raad van Doetinchem, het juiste debat op de inhoud en de besluitvorming in Doetinchem echt niet ten goede is gekomen. Maar het hekelen van het ontstaan van 12 partijen en het daarbij vergeten van de historie met zeer zware taal en zonder enige nuance zoals in het artikel van de Gelderlander op 9 maart jl gaat te ver. Dhr. Mourik heeft zich inderdaad aangesloten bij de VVD. Maar hier telt wel een stukje historie. Wat vergeten wordt is dat Gemeentebelangen ontstaan is als afsplitsing van de VVD en dat dhr Mourik zich daarvoor ook al jaren gewaardeerd ingezet heeft voor de VVD. En dat het na het overlijden van dhr De Rechteren van Hemert waar ik altijd heel fijn mee heb samengewerkt, anders is of loopt binnen de partij en je dan in plaats van de zoveelste eigen partij te starten, je terug gaat naar de eigen roots bij de VVD. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuze. Dat laat onverlet dat ook ik veel vind van de eigen keuzes die mensen maken om voor zichzelf door te gaan en zetels te blijven bezetten. Maar de bewoordingen zoals ze nu gebruikt zijn, zijn zonder historie en zeer zwaar. 

Het belangrijkste is bij een evaluatie op de raadsperiode om te kijken naar wat we inhoudelijk met elkaar gedaan hebben en hoe we daar als VVD steeds constructief, met visie en oog voor het belang van de gemeente naar gekeken hebben. Misschien niet sprankelend, wel constructief en met visie. Met de nieuwe club gaan we door! En ook ik blijf me daarin vol inzetten om onze liberale waarden, kort krachtig en enthousiast samen met onze inwoners en ondernemers neer te zetten. 

 

Maureen Sluiter