Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

5 documenten

Welkom in Durkum, streektaal voor de allerkleinsten

CDA CDA Doetinchem 19-07-2019 06:21

Op 10 oktober 2018 ondertekende de minister van binnenlandse zaken een convenant om hiermee erkenning te geven aan het feit dat streektaal een verrijking is voor het Nederlands cultureel erfgoed. Ze gaf de betrokken provincies en gemeenten hierin de ruimte om een eigen beleid voor het Nedersaksisch voeren. Deze ruimte is prettig, maar zorgt ook voor onduidelijkheid, want wie gaat nu iets regelen dat je niet hoeft te regelen en waarom zou je het dan doen en met welk doel? In Doetinchem vervullen we met trots de centrumfunctie binnen de Achterhoek. Ook herbergen we het regionale streektaal kennisinstituut Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers, afgekort ECAL. Deze instelling krijgt van de provincie financiële middelen om taken uit te voeren die verband houden met het behoud van de streektaal en de regionale identiteit. Nu wil het feit dat de Achterhoek binnen het gehele land bekend staat als dé plek waar men nog dialect spreekt. De regio is door Normaal, Jovink en de Voederbietels, de Zwarte Cross en sfeeracties van de supporters van De Graafschap duidelijk op de kaart gezet. Het Achterhoeks is zo waarschijnlijk de meest gehoorde en zichtbare variant van het Nedersaksisch binnen Nederland. Hoe behoud je nu de aandacht voor onze variant van het Nedersaksisch? Zelfs ik, geboren en getogen in Doetinchem, te midden van mijn Achterhoeks sprekende familie, ben niet in staat om meer dan twee zinnen in fatsoenlijk Achterhoeks te uiten. Terwijl ik de taal wel beheers in gevoel en de woorden in mijn hoofd kan verklanken. Dat is eigenlijk toch wel triest. Het zou jammer zijn dat de taal zo verdwijnt uit de regio en iedereen alleen nog maar met losse woordjes als d’ran en ‘brommers kieken’ kan uiten. Graag ziet de gemeenteraad van Doetinchem dat we gebruik maken van de ruimte die de overheid ons geboden heeft. We zijn op zoek gegaan naar een vorm waarin we jong en oud binnen de gemeente bekend maken met het Nedersaksisch en hebben deze binnen de bestaande budgetten gevonden. Iedere baby die geboren wordt binnen een gezin uit de gemeente krijgt sinds enkele jaren het prentenboek ‘Welkom in Doetinchem’ cadeau. Het ECAL wil de tekst van dit boekje met alle plezier kosteloos vertalen en bij herdruk van het boek kan het dan ook in vertaalde vorm gedrukt worden. We hopen dat zo tijdens de kraamvisite er op een laagdrempelige manier tussen de verschillende generaties het gesprek op gang komt over de waarde van onze mooie streektaal. Het idee is om zo interesse te kweken voor het meer levend houden van die taal. Dit kan de regionale identiteit die sinds de komst van de Achterhoek vlag meer zichtbaar is ook verder versterken. Vandaar dat we nu de volgende motie vreemd aan de dag indienen, in het Nederlands én via de bijlage, het Achterhoeks!: Bijdrage van Paul Hilferink, woordvoerder cultuurhistorie

Opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Ziekenhuis

CDA CDA Doetinchem 01-10-2018 07:37

Tijdens de raadsvergadering van 27 september lag opnieuw het bestemmingsplan ''Ziekenhuis - 2017'' voor ter bespreking. De reden was dat er een aantal kleine wijzigingen in het oorspronkelijke bestemmingsplan zijn aangebracht waardoor een drietal onderwerpen een betere borging heeft. Woordvoerder Rob Veenes gaf namens het CDA de volgende bijdrage; De stukken die voorliggen gaan over verfijning en meer borging op enkele onderdelen binnen het als sinds vorig jaar aangenomen bestemmingsplan ziekenhuis 2017. Deze verfijningen of wellicht borgingen –de zogenoemde reparaties- zijn samen te vatten onder 3 onderwerpen: Ten eerste ontsluiting van de omgeving, meer bescherming van de status van het monument, en tot slot de parkeerregeling. Ten aanzien van de ontsluiting vinden wij als CDA dat er een duidelijk en helder plan ligt. Niet alles blijft bij hetzelfde bij een dergelijke bouw in het buitengebied, maar er is nu wel een gedetailleerde omschrijving en invulling gegeven aan de onsluiting van locaties van woningen aan de Boekeltweg, Oude Sluisweg als ook enkele door agrariërs gebruikte landbouwpercelen. Ten aanzien van woning en monument aan de Kemnaderallee 5/5A is als eerste beter geborgd dat het ook hier goed ontsloten wordt. Door een toevoeging in het bestemmingsplan van een voorwaardelijke verplichting van ontsluiting is hiermee geborgd dat er daadwerkelijk een goede ontsluiting wordt gerealiseerd. Daarnaast is de beschermde status verstevigd en dieper verankerd in het bestemmingsplan. Zoals bekend wordt het monument weliswaar beschermd door de Erfgoedverordening, maar wordt deze nu aangevuld met een bescherming vanuit het bestemmingsplan. Het opnemen van het sloopverbod van monumentale gebouwen als ook het opnemen van een bebouwingsvrije zone rondom het monument zien wij als CDA dan ook als een goede toevoegingen en verfijning binnen het bestaande bestemmingsplan, ter behoud van het monument, nu maar ook in de toekomst. Tot slot de parkeerregeling. Dit voorstel dat vandaag voorligt regelt tegelijkertijd dat wij het ziekenhuis verplichten een minimum aantal parkeerplaatsen te realiseren van 1675 stuks. Deze parkeerregeling was niet opgenomen in de eerste versie van het bestemmingsplan. Om het aantal te borgen is het ons inziens verstandig dit onderdeel nu alsnog op te nemen in het bestemmingsplan. Kortom wij als CDA kunnen goed leven met deze accentenwijziging en zullen als fractie dan ook voor dit voorstel stemmen.

Opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Ziekenhuis

CDA CDA Doetinchem 01-10-2018 07:37

Tijdens de raadsvergadering van 27 september lag opnieuw het bestemmingsplan ''Ziekenhuis - 2017'' voor ter bespreking. De reden was dat er een aantal kleine wijzigingen in het oorspronkelijke bestemmingsplan zijn aangebracht waardoor een drietal onderwerpen een betere borging heeft. Woordvoerder Rob Veenes gaf namens het CDA de volgende bijdrage; De stukken die voorliggen gaan over verfijning en meer borging op enkele onderdelen binnen het als sinds vorig jaar aangenomen bestemmingsplan ziekenhuis 2017. Deze verfijningen of wellicht borgingen –de zogenoemde reparaties- zijn samen te vatten onder 3 onderwerpen: Ten eerste ontsluiting van de omgeving, meer bescherming van de status van het monument, en tot slot de parkeerregeling. Ten aanzien van de ontsluiting vinden wij als CDA dat er een duidelijk en helder plan ligt. Niet alles blijft bij hetzelfde bij een dergelijke bouw in het buitengebied, maar er is nu wel een gedetailleerde omschrijving en invulling gegeven aan de onsluiting van locaties van woningen aan de Boekeltweg, Oude Sluisweg als ook enkele door agrariërs gebruikte landbouwpercelen. Ten aanzien van woning en monument aan de Kemnaderallee 5/5A is als eerste beter geborgd dat het ook hier goed ontsloten wordt. Door een toevoeging in het bestemmingsplan van een voorwaardelijke verplichting van ontsluiting is hiermee geborgd dat er daadwerkelijk een goede ontsluiting wordt gerealiseerd. Daarnaast is de beschermde status verstevigd en dieper verankerd in het bestemmingsplan. Zoals bekend wordt het monument weliswaar beschermd door de Erfgoedverordening, maar wordt deze nu aangevuld met een bescherming vanuit het bestemmingsplan. Het opnemen van het sloopverbod van monumentale gebouwen als ook het opnemen van een bebouwingsvrije zone rondom het monument zien wij als CDA dan ook als een goede toevoegingen en verfijning binnen het bestaande bestemmingsplan, ter behoud van het monument, nu maar ook in de toekomst. Tot slot de parkeerregeling. Dit voorstel dat vandaag voorligt regelt tegelijkertijd dat wij het ziekenhuis verplichten een minimum aantal parkeerplaatsen te realiseren van 1675 stuks. Deze parkeerregeling was niet opgenomen in de eerste versie van het bestemmingsplan. Om het aantal te borgen is het ons inziens verstandig dit onderdeel nu alsnog op te nemen in het bestemmingsplan. Kortom wij als CDA kunnen goed leven met deze accentenwijziging en zullen als fractie dan ook voor dit voorstel stemmen.

Een raad die zelden sprankelde...

VVD VVD Doetinchem 10-03-2018 00:36

De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd in Doetinchem. We hebben een kerntakendiscussie gevoerd waarbij de VVD hele duidelijke keuzes gemaakt heeft voor de toekomst, voor onze inwoners en ondernemers. Om het samen te doen, om de financiën in de greep te houden en te zorgen dat er in de gemeente de goede dingen gebeuren. Denk aan het dorpsplan Wehl, het aanvalsplan binnenstad, de nieuwbouw van het Noorderlicht, de nieuwbouw van Gaanderwijs, de aanpak van het stationsplein, de fietstunnel van Dichteren naar Wijnbergen, de duurzaamheidsagenda, cultuureducatie als pijler van de culturele samenwerking, cultuur en sport als essentiële pijlers binnen zorg en welzijn en goed sociaal beleid met vertrouwen in de professionals. En dat zijn een paar mooie voorbeelden van veel dingen die gebeurd zijn in Doetinchem en we zijn nog steeds druk bezig. 

Het coalitieakkoord is de Agenda voor de Toekomst. De VVD maakt deze Agenda voor de Toekomst waar! En dat doen we vol overgave en met inzet van veel betrokken raadsleden en wethouder in het college. We hebben halverwege een wisseling gehad; na het vertrek van Loes van der Meijs ben ik in februari 2016 benoemd als wethouder en heb ik de portefeuille van Loes overgenomen. Een rijdende trein om op te stappen halverwege de periode maar vol enthousiasme en visie van start gegaan met onder andere nieuw evenementenbeleid, het terugbrengen van het specialisme op jeugd met de jeugd- en gezinswerkers en de oprichting van het cultuurbedrijf. Uitdagingen zijn er te over: de verbinding jeugd - onderwijs, investeren in goede veilige wegen, wonen op maat voor jong en oud, visie op de wijken en bedrijven hier houden en naar toe halen als spil van onze economie en gemeente. 

Dat zijn de dingen waar wij ons in het college en in de raad hard voor maken. Het is inderdaad geen sprankelende raadsperiode geweest maar we hebben met elkaar, met onze inwoners en ondernemers, veel bereikt!  

En ja de afgelopen periode heeft bol gestaan van de afsplitsingen. Iets wat de raad van Doetinchem, het juiste debat op de inhoud en de besluitvorming in Doetinchem echt niet ten goede is gekomen. Maar het hekelen van het ontstaan van 12 partijen en het daarbij vergeten van de historie met zeer zware taal en zonder enige nuance zoals in het artikel van de Gelderlander op 9 maart jl gaat te ver. Dhr. Mourik heeft zich inderdaad aangesloten bij de VVD. Maar hier telt wel een stukje historie. Wat vergeten wordt is dat Gemeentebelangen ontstaan is als afsplitsing van de VVD en dat dhr Mourik zich daarvoor ook al jaren gewaardeerd ingezet heeft voor de VVD. En dat het na het overlijden van dhr De Rechteren van Hemert waar ik altijd heel fijn mee heb samengewerkt, anders is of loopt binnen de partij en je dan in plaats van de zoveelste eigen partij te starten, je terug gaat naar de eigen roots bij de VVD. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuze. Dat laat onverlet dat ook ik veel vind van de eigen keuzes die mensen maken om voor zichzelf door te gaan en zetels te blijven bezetten. Maar de bewoordingen zoals ze nu gebruikt zijn, zijn zonder historie en zeer zwaar. 

Het belangrijkste is bij een evaluatie op de raadsperiode om te kijken naar wat we inhoudelijk met elkaar gedaan hebben en hoe we daar als VVD steeds constructief, met visie en oog voor het belang van de gemeente naar gekeken hebben. Misschien niet sprankelend, wel constructief en met visie. Met de nieuwe club gaan we door! En ook ik blijf me daarin vol inzetten om onze liberale waarden, kort krachtig en enthousiast samen met onze inwoners en ondernemers neer te zetten. 

 

Maureen Sluiter