Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13 documenten

Pand weer beperkt en onder voorwaarden bruikbaar | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 12-06-2020 00:00

Het bestuur heeft naar aanleiding van en in het licht van de aangekondigde versoepelingen in de aanpak van de COVID-pandemie besloten om het pand weer open te stellen voor bijeenkomsten.

Daarbij geldt het volgende:

Altijd na reservering in pand-agenda (evt. via bestuurslid); Niet meer dan 10 personen in de grote zaal of 4 in kleine zaal; Hooguit 1 bijeenkomst tegelijk; Er is geen koffie beschikbaar.

Uiteraard geldt ook dat men op 1,5 meter afstand van elkaar van blijft en thuisblijft bij ziekteverschijnselen. Ook is het vanzelfsprekend dat iedere groep het pand schoon achterlaat en de corona-regels respecteert.

Namens het bestuur,

Afke Bodewits

GroenLinkspand blijft voorlopig gesloten | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-05-2020 00:00

Op 16 april heeft het bestuur van de afdeling aangegeven dat het niet werd toegestaan om het Groenlinkspand te gebruiken voor bijeenkomsten.

Inmiddels zijn we 4 weken verder, maar er is vooralsnog vanuit de landelijke overheid geen ruimte geboden om dit standpunt te veranderen. We balen daarvan, maar snappen ook dat we voorzichtig moeten blijven.

Dus ook voor de komende periode blijft het pand dicht voor bijeenkomsten. Ook blijft het niet mogelijk elders bijeenkomsten onder GroenLinksvlag te organiseren.

Dit opnieuw tot nader orde.

Hou vol!!

Namens bestuur,

Afke Bodewits

Word bestuurslid van GroenLinks Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 06-05-2020 00:00

Het afdelingsbestuur roept mensen op zich te kandideren voor een drietal functies binnen het afdelingsbestuur. Aanmelding is mogelijk tot 1 juni 2020.

Binnen het zittende bestuur hebben twee mensen te kennen gegeven te stoppen rond de zomer. Zij zijn vorig jaar weliswaar opnieuw voor een statutaire periode van 2 jaar benoemd, maar hebben toen al aangegeven nog voor één jaar zitting te nemen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het ALV-besluit om elk jaar een aantal nieuwe bestuursleden te benoemen. Dit komt de continuïteit ten goede.

Naast deze twee voorziene vacatures is algemeen lid Robert Lagestee benoemd als fractie-assistent. Deze functie laat zich niet verenigen met die van bestuurslid. Het huidige afdelingsbestuur heeft ten behoeve van haar eigen daadkracht en effectiviteit de verschillende aandachtsvelden binnen het bestuur nader beschreven, zodat gericht kan worden gezocht en geselecteerd (zie bijlage). Uiteraard is het aan het nieuwe bestuur om de verschillende taken opnieuw te verdelen.

Beschikbare vacatures

De volgende vacatures zijn beschikbaar:

1. Voorzitter nu: Afke Bodewits

2. Algemeen bestuurslid (Communicatie & Profilering) nu: Robert Lagestee

3. Algemeen bestuurslid (Continuïteit & Verkiezingen) nu: Sipke Havinga

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 juni 2020 aanmelden bij de voorzitter van de kandidatencomissie door te mailen naar Peter Timmerman (petertimmerman@gmail.com). Vragen over de vacatures kunnen naar de betreffende bestuursleden of naar Annie Postma (anniegroningen@gmail.com).  Voor de vacature van voorzitter is een aparte functiebeschrijving beschikbaar. Wat doet het bestuur?

Het afdelingsbestuur vormt de spil van de afdeling en onderhoudt intensief contact met raadsleden, wethouders, project- en werkgroepen, leden en externe relaties. Het bestuur zorgt voor een goed lopend secretariaat, gezond financieel beleid en stelt leden in staat actief betrokken te zijn bij GroenLinks. Daarnaast faciliteert het bestuur de politieke meningsvorming en het debat. Ook scout het bestuur politieke talenten en helpt deze zich verder te ontwikkelen. De afdeling heeft veel leden, waaronder veel actieve leden en bezit (via een stichting) een eigen pand. Samen met deze stichting wordt zorg gedragen voor het beheer, het gebruik en het onderhoud ervan, waarbij de verduurzaming een belangrijke factor is.

Het afdelingsbestuur Groningen telt bij voorkeur minimaal 8 leden. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn statutaire functies. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij voor een periode van minimaal twee jaar tenminste 6 à 8 uur (voor de voorzitter is dat 16 uur) per week beschikbaar zijn voor taken die voortkomen uit de bestuursfuncties.

Profiel

Van ieder bestuurslid wordt voorts verwacht dat hij/zij beschikt over: 

De bereidheid samen te werken;

De intentie zich aan andere bestuursleden te committeren;

Incasserings- en relativeringsvermogen;

Durf om moeilijke beslissingen te nemen;

Antenne voor maatschappelijke vraagstukken die voor de afdeling van belang zijn en

Strenge integriteitsnorm voor zichzelf zowel ten aanzien van informatie, mensen en middelen

Daarnaast heb je organisatorisch talent, inzicht in groepsprocessen, kun je mensen enthousiasmeren, ben je gemakkelijk benaderbaar en natuurlijk draag je het GroenLinksgedachtegoed een warm hart toe. 

Het uitgangspunt is dat het bestuur als geheel meer is dan de som der delen, maar vooral ook dat het bestuur representatief is voor de diversiteit binnen de afdeling. Naast de genoemde, vaste taken pakt het bestuur in onderling overleg allerlei voorliggende zaken op en geeft zij invulling aan specifieke klussen, waarbij nu de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 alweer specifieke aandacht vragen. Iedere kandidaat motiveert zijn/haar keuze voor één of enkele van de eerder genoemde functies. 

Procedure

De procedure is dat kandidaten zich tot 1 juni 2020 (of zoveel later als de Kandidatencommissie naar eigen oordeel wenselijk acht) kunnen aanmelden bij de kandidatencommissie. In de periode daarna zullen gesprekken worden gevoerd met de K-cie, de vorm zal afhangen van de (corona)situatie op dat moment. Na het toesturen van het advies krijgen kandidaten nog een week de gelegenheid om zich te beraden op hun kandidatuur en eventuele correcties op feitelijkheden door te geven. Aftredende bestuursleden zorgen voor een goede overdracht. Voor de verkiezing van de bestuursleden wordt een online-oplossing gezocht. Voor meer informatie over de functies kunnen zittende bestuursleden worden benaderd. Vertrouwelijkheid is daarbij vanzelfsprekend.

Taken

Voor meer informatie over de taken van de verschillende leden van het bestuur is hierna een overzicht opgenomen. Let op: op smartphones kan het zijn dat de onderstaande tabel niet goed te lezen is. Probeer in dat geval je scherm een kwartslag te draaien!

Wie Rol Taken Afke Bodewits Voorzitter Gezicht van de afdeling Contactpersoon Pers Bewaken en bevorderen continuïteit Sparringpartner wethouders/raadsleden Aanspreekpunt andere partijen Contact landelijk/provincie Contacten andere afdelingen Toetsing politieke koers Brigitte Meibos Secretaris Ledenadministratie Digitale post Voorbereiden BV en ALV Verslaglegging BV en ALV Ledenmailing Harense leden en belangen Jos Peters Penningmeester Financiën Lid bestuur Stichting pand IJzeren voorraad Fysieke post Sleutelbeheer, planten en schoonmaak Ank Haagsma Politiek Personeelsbeleid & Integriteit Bewaking integriteit en politieke koers Ondersteuning verslaglegging Vertrouwenspersoon van de afdeling Aanhaken clusteroverleg K-cies en F-cies (incl. raad) Excursies en ledenactiviteiten Ten Boerse leden en belangen Justine Jones Diversiteit & Ontwikkeling Inclusiviteit aanjagen Scholing en scouting Relatie DWARS Nieuwe leden Marcella van der Spoel Debat & Discussie Politieke cafés Werkgroepen Aanhaken clusteroverleg Robert Lagestee Communicatie & Profilering DMM (soc.media en website) Eindredactie nieuwsbrief Permanente campagne Excursies en ledenactiviteiten Sipke Havinga Continuïteit & Verkiezingen Voorbereiding ALV en BV Jaarplanning en jaarverslag Bewaking ((in-)formele) termijnen en voortgang Voorbereiding komende verkiezingen

 

Gert-Jan SegersVerkiezingstijd lijkt ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 11-03-2019 08:25

Iedere dag stellen we iemand aan je ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 06-03-2019 18:36

Iedere dag stellen we iemand aan je voor die namens de ChristenUnie verkiesbaar is op 20 maart. Vandaag is dat Ingeborg Kikkert uit Blijham. Deze positieve, betrokken moeder en echtgenote werkt als projectcontroller bij het ministerie van EZ. Daarnaast is ze actief als jeugdwerker in de kerk. Ingeborg staat bij nummer 13 op onze waardevolle lijst.

Onze Gerben Brandsema en Gert-Jan ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 02-11-2018 14:59

Onze Gerben Brandsema en Gert-Jan Segers zijn klaar voor de College Tour in de Lutherse Kerk! Verwacht de fractievoorzitter nog lastige vragen? Over meloenen bijvoorbeeld?

Henrica Bergsma De gemeente is er ...

PvdA PvdA Groningen 31-10-2018 07:31

Henrica Bergsma De gemeente is er voor iedereen! De PvdA wil dat de gemeente Westerkwartier voor elk dorp een eigen contactambtenaar en wethouder heeft die als aanspreekpunt fungeert. Wij stellen dorpsbudgetten beschikbaar, het is aan de dorpen hoe hiermee om te gaan. Wij leggen de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de dorpen, zodat iedereen kan meebesturen. We steunen dorpscoöperaties waarbij de bewoners zich kenmerken door sociale verantwoordelijkheid, saamhorigheid en respect voor elkaar. De gemeente maakt mogelijk, de dorpen zijn aan zet.

College Tour met Gert-Jan Segers: Waarom Christelijke politiek?

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 17-10-2018 10:37

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1232716/130900/16992346_276623532774693_7852027910785778252_oWaarom Christelijke politiek? Zouden geloof en politiek niet gescheiden moeten zijn? En wat is de toegevoegde waarde van Christelijke politiek? Niemand minder dan Gert-Jan Segers gaat hierover met ons in gesprek. Heb jij een vraag voor Gert-Jan, of ben jij benieuwd wat hem drijft om Christelijke politiek te bedrijven? Kom dan vrijdag 2 november naar de Lutherse kerk!

De middag begint om 16 uur, en zal rond 17:15 uur klaar zijn. Na die tijd is er een borrel waarbij je de College Tour kan nabespreken. De toegang is geheel vrij.Programma: - Speech Gert-Jan Segers over het belang van Christelijke politiek  - Tweegesprek tussen Gerben Brandsema en Gert-Jan Segers - Vragen vanuit het publiek naar Gert-Jan Segers of Inge Jongman - Afsluiting door Inge JongmanWeet jij nu al wat je wilt vragen? Stuur dan alvast je vraag naar christenuniegroningen@gmail.com!

"Als ChristenUnie geloven we in de ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 10-10-2018 12:45

"Als ChristenUnie geloven we in de kracht van de samenleving. Samen kunnen we het verschil maken, met oog voor elkaar. Er zijn gelukkig veel mensen en organisaties in Groningen, Haren en Ten Boer die hier dagelijks invulling aan geven. Deze mensen en organisaties willen we graag in het zonnetje zetten, om hen te bedanken voor hun inzet." Wie is jouw Barmhartige Samaritaan? Vertel het Tessa door haar te mailen op: tessamoorlag@live.nl!

Wijkteams van start | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 12-07-2018 00:00

Heb jij zin om de komende campagneperiode af en toe op een doordeweekse avond Huis-aan-Huis te gaan in je eigen buurt? Sluit je dan aan bij een wijk- of dorpsteam!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november willen we met zoveel mogelijk mensen persoonlijk praten. Op de zaterdagen gaan we vaak op pad vanaf ons pand in het centrum van de stad Groningen. Komen zaterdagen jou slecht uit? Blijf je liever in je eigen dorp of wijk? Of wil je simpelweg vaker dan eens per week in actie komen? Dan kun je je nu aansluiten bij een van de wijkteams.

Vragen? Interesse? Bel/mail/app Robert op groningen@groenlinks.nl of nulzes-25213435

Een keertje meelopen?

Wijkteam Zuid staat al in de startblokken. Daarom gaan we zaterdag 14 juli alvast een keertje proefdraaien. Iedereen is welkom om mee te lopen met het wijkteam. We verzamelen deze zaterdag dus voor 1 keer niet op pand maar direct in de wijk! Klik hier voor meer informatie.

De wijkeams bestaan uit groepjes inwoners uit een wijk of dorp die af en toe samen langs de deuren gaan. Jullie kunnen zelf bepalen waar je precies heen gaat, hoe vaak jullie gaan en hoe lang. Uiteraard hoeven niet alle wijkteamleden elke keer mee te gaan.

De campagne gaat natuurlijk pas echt van start na de zomervakantie. Maar het organiseren is nu al begonnen. Denk jij dat je in het najaar wel een paar keer mee wil helpen? Meld je dan nu aan. Wij kunnen dan alvast een indeling maken en captains zoeken. Eventueel kun je je ook aanmelden voor een team in andere wijk dan de wijk waarin je zelf woont.

Wijkcaptain?

Heb jij wel zin in een beetje meer verantwoordelijkheid? Meld je dan aan als wijkcaptain! Als captain krijg je de namen door van de vrijwilligers in jouw wijk/dorp en krijg je de benodigde jasjes en flyers. Aan jou de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de leden van het wijkteam samen op pad kunnen. Uiteraard betekent dat niet dat je zelf elke keer aanwezig moet zijn. Je mag zelf weten hoe je het organiseert.

Vragen? Interesse? Bel/mail/app Robert op groningen@groenlinks.nl of nulzes-25213435

Een keertje meelopen?

Wijkteam Zuid staat al in de startblokken. Daarom gaan we zaterdag 14 juli alvast een keertje proefdraaien. Iedereen is welkom om mee te lopen met het wijkteam. We verzamelen deze zaterdag dus voor 1 keer niet op pand maar direct in de wijk! Klik hier voor meer informatie.

De wijkeams bestaan uit groepjes inwoners uit een wijk of dorp die af en toe samen langs de deuren gaan. Jullie kunnen zelf bepalen waar je precies heen gaat, hoe vaak jullie gaan en hoe lang. Uiteraard hoeven niet alle wijkteamleden elke keer mee te gaan.

De campagne gaat natuurlijk pas echt van start na de zomervakantie. Maar het organiseren is nu al begonnen. Denk jij dat je in het najaar wel een paar keer mee wil helpen? Meld je dan nu aan. Wij kunnen dan alvast een indeling maken en captains zoeken. Eventueel kun je je ook aanmelden voor een team in andere wijk dan de wijk waarin je zelf woont.

Wijkcaptain?

Heb jij wel zin in een beetje meer verantwoordelijkheid? Meld je dan aan als wijkcaptain! Als captain krijg je de namen door van de vrijwilligers in jouw wijk/dorp en krijg je de benodigde jasjes en flyers. Aan jou de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de leden van het wijkteam samen op pad kunnen. Uiteraard betekent dat niet dat je zelf elke keer aanwezig moet zijn. Je mag zelf weten hoe je het organiseert.

Vragen? Interesse? Bel/mail/app Robert op groningen@groenlinks.nl of nulzes-25213435