Nieuws van politieke partijen in Nederland over Forum voor Democratie inzichtelijk

20 documenten

Vuurwerkverbod lost problemen niet op!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 09-01-2020 10:30

Tijdens de jaarwisseling gaan miljoenen Nederlanders de straat op om de buren een gelukkig nieuwjaar te wensen en gezamenlijk een vuurpijl af te steken of een bengaalse fontein te bewonderen. Het feestelijk moment om tijdens Oud & Nieuw kleurrijk vuur te maken is in Nederland een traditie geworden; waar heel veel mensen plezier aan beleven. Het hoort bij de jaarwisseling, zoals ook oliebollen en champagne. Bijna al deze miljoenen Nederlanders houden zich keurig aan de regels en veroorzaken vrijwel geen overlast - maar des te meer vreugde en gemeenschapsgevoel.

Helaas is de decembermaand ook in toenemende mate het toneel van ernstige misdragingen, letsel en schade. Zo wordt er vuurwerk afgestoken op tijden en plaatsen waar het niet is toegestaan, wat buurtbewoners en huisdieren grote onrust, onveiligheid en ongenoegen oplevert. Met name in migrantenwijken zien we zelfs dat jongeren auto’s in brand steken, bushokjes slopen en hulpverleners bekogelen met levensgevaarlijke explosieven. 

Omdat de problemen volledig uit de hand lopen, gaan er in Nederland steeds meer stemmen op om het afsteken van vuurwerk integraal te verbieden. Hiermee dreigt een jaarlijks ritueel dat voor heel veel mensen een pleziertje is te worden uitgebannen - terwijl de echte problemen hiermee geenszins worden opgelost.

Het is immers nu al verboden om vóór de daadwerkelijke jaarwisseling vuurwerk af te steken; en überhaupt al om illegaal vuurwerk af te steken. Een totaalverbod op consumentenvuurwerk zal ertoe leiden dat de goedwillende Nederlander niet meer met zijn of haar dierbaren kan genieten van een traditionele jaarwisseling. Ondertussen zullen de kwaadwillende criminelen en overlastgevers zich er niets van aantrekken en ongestoord doorgaan met het verzieken van de feestelijkheden. Ook zullen er nóg meer mensen zijn die illegaal vuurwerk gaan kopen, terwijl nu juist dat vuurwerk zo gevaarlijk is en overlast veroorzaakt.

Forum voor Democratie ziet er niets in om de goeden onder de kwaden te laten lijden en wil het probleem bij de kern aanpakken. De bestaande regels moeten gewoon adequaat gehandhaafd worden. De handhaving kan fors verbeterd worden, door middel van de volgende concrete maatregelen:

1) Import illegaal vuurwerk aan bandenEerst moet de import van illegaal vuurwerk aan banden worden gelegd. Op dit moment is het een fluitje van een cent om in België of Duitsland zwaar vuurwerk aan te schaffen (dat in Nederland illegaal is) en ermee over de grens naar Nederland te rijden. Alleen door de grenscontroles weer in te voeren kan dit worden tegengegaan. Illegaal vuurwerk moet juridisch gezien worden beschouwd als een wapen in de zin van de Wapenwet. Zo kan het smokkelen of bezitten ervan veel zwaarder bestraft worden.

2) Vergroten capaciteit politieOm het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden te bestrijden, heeft de politie veel meer capaciteit nodig om voldoende aanwezig te zijn op straat en snel op meldingen van overlast af te kunnen gaan. In wijken die tijdens de jaarwisseling op een oorlogsgebied lijken, moet desnoods het leger worden ingezet. 

3) Drastisch verhogen straf op overtreding regels, overlast of illegaal vuurwerkOp dit moment komen jongeren die (al dan niet illegaal) vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden - áls ze dan toch, ondanks het extreme capaciteitstekort bij de politie, gepakt worden - gemakkelijk weg met een HALT-maatregel of een waarschuwing. Ze staan dezelfde dag weer op straat en gaan vrolijk door met het afsteken van vuurwerk. In plaats daarvan zouden ze een afschrikwekkende boete en huisarrest moeten krijgen tot na de jaarwisseling. De ouders moeten verplicht worden het huisarrest te handhaven, zodat ook zij gestraft kunnen worden als hun kroost zich toch op straat begeeft.

4) GroepsaansprakelijkheidOm de handhaving verder te vergemakkelijken, moet er omtrent het afsteken van vuurwerk strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid worden ingevoerd. Nu is het nog zo, dat indien er vanuit een groep illegaal vuurwerk wordt afgestoken, alleen degene die het daadwerkelijk heeft afgestoken gestraft kan worden. Dit levert vaak problemen op in de bewijsvoering. Indien ook de andere leden van de groep gestraft kunnen worden, zullen zij bovendien eerder geneigd zijn om de groep te verlaten. Een soortgelijke regeling bestaat ook al voor de bestrijding van geweld door groepen hooligans.

5) Voorwaardelijk opzet bij letselTot slot is er nog het lichamelijk letsel bij mensen die niet eens zelf het vuurwerk hebben afgestoken. De oorzaak is dat het vuurwerk niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt afgestoken. Indien iemand vuurwerk afsteekt zonder de gebruiksaanwijzing te volgen, aanvaardt diegene bewust het risico dat zijn of haar vuurwerk letsel bij anderen veroorzaakt. Indien dat risico zich voordoet, zou diegene daarom standaard moeten kunnen worden vervolgd voor (zware) mishandeling. 

Forum voor Democratie blijft altijd nadenken over slimme maatregelen om de jaarwisseling zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen. Een totaalverbod op vuurwerk draagt daar echter niet aan bij. Een effectieve handhaving van de bestaande regels wel en er zijn tal van mogelijkheden om de handhaving te verbeteren. Zo kunnen de goedwillende Nederlanders veilig blijven genieten van vuurwerk, terwijl de criminelen, degenen die voor overlast zorgen en die letsel veroorzaken, het leven zo zuur mogelijk gemaakt wordt.

FVD stelt Kamervragen aan Ollongren (D66) over inperking publiek debat en vrije internet

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD D66 Nederland 24-10-2019 14:44

D66-minister Kajsa Ollongren maakte het tot speerpunt van haar beleid: het bestrijden van ‘nepnieuws’. Ze steunde de oprichting van een Europees censuurbureau dat het vrije internet en de vrije pers aan banden moet leggen. Ze suggereerde dat onze verkiezingen waren beïnvloed door buitenlandse actoren (waarmee ze vermoedelijk niét doelde op het machtige imperium van George Soros!) en stelde dat politieke en maatschappelijke vernieuwingsbewegingen “desinformatie” zouden verspreiden. Ze liet een groot onderzoek uitvoeren om dat allemaal in kaart te brengen - uiteraard van belastinggeld.

Eén ding is zeker: als de onderzoekers ook maar íets zouden hebben gevonden dat in de verste verte op desinformatie of buitenlandse inmenging had geleken, dan was dat groot naar buiten gebracht. Dan waren ingrijpende maatregelen getroffen. Maar wat bleek: van haar beschuldigingen bleef helemaal niets over. Zijzélf verspreidde desinformatie. Zijzélf verkondigde fake news! Ook van ‘buitenlandse inmenging’ in Nederlandse verkiezingen bleek geen enkel spoor.

En passant biedt haar rapport wél een boeiend inkijkje in de denkwereld van de gevestigde machten. Zij kunnen gewoonweg niet geloven dat miljoenen Nederlanders anders over politiek en samenleving denken dan zij. Dat ze niet zijn gemanipuleerd door Poetin, maar een andere mening hebben.

Zo deelt het rapport Nederlandse nieuwsmedia in in twee categorieën: enerzijds “mainstream”; en anderzijds “junk” (vuilnis). Het staat er écht! Het rapport classificeert de links-extremistische website Joop als “mainstream”, maar het eigenzinnige weblog opiniez.com als ‘junk’.

FVD maakt zich grote zorgen over de extreme behoudzucht en de krampachtige controledrift van de gevestigde machten. Er is steeds verdergaande inperking van het vrije debat - zowel op internet als in de kranten en TV-programma’s. Er is toenemende zelfcensuur. Er is no-platforming op universiteiten. Boeken worden uit de handel genomen. Een doortrapte methode van guilt by association creëert een maatschappelijke angstcultuur die mensen ervan weerhoudt om vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en boeken van andersdenkenden zelfs maar te bestellen - want ook dát kan je de kop kosten.

De vrije uitwisseling van ideëen wordt daarmee steeds vaker gefnuikt. Ondertussen maken tech-giganten als Facebook deals met linkse, EU- en immigratiegezinde regeringen om conservatieve visies als “hate speech” weg te kunnen zetten en te kunnen “shadowbannen”. In ons eigen land vindt het Orwelliaanse Wildersproces plaats. In Brussel tiert Verhofstadt - die samen met D66 en VVD in een en dezelfde fractie zit - over zware sancties tegen democratische besluitvorming in Polen en Hongarije.

Het is tijd om in actie te komen. Met haar eerdere - volkomen ongegronde - beschuldigingen, en nu opnieuw met haar rapport waarin onafhankelijke, kritische media als “afval” worden weggezet, overschrijdt Kajsa Ollongren fundamentele grenzen. Het is niet aan de overheid om de betrouwbaarheid van nieuwsmedia te beoordelen. Het is geen taak van de staat om te bepalen wat wel en niet waar is. Het is onacceptabel om wilde verdachtmakingen op TV te verkondigen zonder een spoortje bewijs. Alleen totalitaire dictaturen laten zich in schimmige rapporten en negatieve termen uit over onafhankelijke journalisten en voeren processen tegen oppositieleiders. FVD is bezorgd dat Ollongren verder gevolg geeft aan haar totalitaire impulsen. Daarom stellen wij de volgende Kamervragen:

Vraag 1Steunt u het onderverdelen van nieuwsmedia in de categorieën ‘vuilnis’ versus ‘mainstream’? Zo ja, waarom? 

Vraag 2Zo nee, neemt u dan afstand van dit onderzoek? 

Vraag 3Bent u net als FVD van mening dat de staat een gevaarlijk pad richting censuur bewandelt als het onderzoek laat doen waarin in dergelijke bewoordingen onderscheid tussen media wordt gemaakt?

Vraag 4Bent u het ermee eens dat het waarheidsgehalte van de sectie over “trollen” in twijfel getrokken moet worden nu blijkt dat het rapport in ieder geval één echte gebruiker - met een mening die de auteurs onwelgevallig is - als “verdacht” of “nep-achtig” heeft weggezet, terwijl deze gebruiker simpelweg zijn mening gaf? 

Vraag 5Vindt u het geven van een mening die tegen de mainstream indruist maar geheel binnen de kaders van de Nederlandse wet valt “verdacht”? Zo nee, bent u ook van mening dat het nooit meer mag voorkomen dat auteurs zich in een van overheidswege gefinancierd document in dergelijke termen uitlaten over Nederlanders die volledig binnen de kaders van de wet hun mening geven?

Vraag 6In het rapport stellen de onderzoekers: “Generally, the junk news sites, of which hyperpartisan sites are the largest constituent, can be characterized as right-wing, anti-immigrant, anti-EU (...).” (Rogers & Niederer 2019, 59).2  Bent u het eens met deze stelling - dat ‘vuilnis’-nieuws zich met name ter rechterzijde van het politieke spectrum zou bevinden? Zo ja, hoe verklaart u dat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7Wat vindt u ervan dat dit rapport bepaalde nieuwsmedia als vuilnis bestempelt, maar dat bewegingen en individuen in dit rapport tegelijkertijd in diskrediet worden gebracht als ze de objectiviteit van de gevestigde media in twijfel trekken, zoals uit de passage “Designating a news organization as fake (...) however, has a darker history, associated with authoritarian regimes or populist bombast diminishing the reputation of ‘elite media’” blijkt?3 Bent u ook van mening dat het bevragen van de objectiviteit van gevestigde media een “donkere geschiedenis” heeft? Zo ja, welke “donkere geschiedenis” dan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8Hoe past uw eigen waarschuwen voor “fake news” in deze al dan niet “donkere” geschiedenis? 

Vraag 9Bent u het ermee eens dat een pluriform media-aanbod essentieel is in een democratie, en dat alternatieve, kritische media hier een belangrijke bijdrage in leveren?

Vraag 10Kunt u garanderen dat u in de toekomst geen maatregelen treft die de journalistieke vrijheid of de verspreiding van als ‘vuilnis’ betitelde media in dit rapport beperken, zowel online als offline? Op welke wijze kunt u die garanties gestand doen?

Vraag 11Waarom is dit onderzoek, dat betrekking heeft op Nederlandstalige inhoud, in het Engels uitgevoerd?

Vraag 12Is dit rapport in de ministerraad besproken, en welke conclusies zijn daaruit getrokken?

Vraag 13Wat is de status van dit rapport, en trekt u er beleidsconsequenties uit? Zo ja, welke?

Vraag 14Hoeveel geld heeft het ministerie aan dit onderzoek uitgegeven?

Vraag 15Zult u na verschijnen van dit rapport nu voortaan niet meer suggereren dat Rusland of andere vreemde mogendheden in onze verkiezingen proberen te interfereren als daarvoor geen hard bewijs is? Gaat u excuses maken voor eerdere beschuldigingen?

Vraag 16Heeft de Rijksoverheid contact gehad met techgiganten als Facebook en Google over het tonen of niet tonen van bepaalde inhoud aan gebruikers in Nederland? Zo ja, over welke types inhoud ging dit, wanneer vonden deze gesprekken plaats, wat was de aard van deze gesprekken en welke conclusies zijn daaruit getrokken?

Vraag 17Kan de minister garanderen dat de overheid geen invloed probeert uit te oefenen op het algoritme van techgiganten om zo te beïnvloeden welke politiek beladen berichten of websites gebruikers wel of niet te zien krijgen? Zo nee, hoe beziet u dit in het licht van de democratische rechtsstaat, de pluriformiteit van de media en de vrijheid van meningsuiting?

Vraag 18Welke media ontvangen geld van de overheid, en hoeveel per medium?

Vraag 19Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

1 @marcelvandenber op Twitter. 2019. https://twitter.com/marcelvandenber/status/1185649827771768839 (link verkregen op 23 oktober 2019).2 Rogers, Richard & Sabine Niederer. 2019. The Politics of Social Media Manipulation, pp. 59.3 Rogers, Richard & Sabine Niederer. 2019. The Politics of Social Media Manipulation, pp. 167.

Studiemiddag over de zaak-Wilders: de schending van de scheiding der machten.

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 17-09-2019 15:00

Het Wildersproces is een aanval op de vrijheid van meningsuiting en stinkt naar politieke beïnvloeding. Zaterdag gingen Theo Hiddema, Paul Cliteur, Theo de Roos en Frits Bolkestein hierover met elkaar in debat in De Bazel, Amsterdam.

Bizar! Coalitie wil wachten op rechtszaak, dan pas debat over inmenging Wilders

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD Nederland 11-09-2019 13:00

De coalitie wil pas een Kamerdebat over de politieke inmenging van VVD-ministers in het Wildersproces ná rechterlijke uitspraak. Absurd! Echt helemaal fout! Juist nu er blijkbaar politieke inmenging is geweest moet de Kamer in actie komen!

Het bestuur van Forum voor ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 13:22

Het bestuur van Forum voor Democratie zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in november drie kandidaten voordragen als bestuurslid. Dit zijn: Lennart van der Linden (vice-voorzitter), Astrid de Groot (secretaris) en Olaf Ephraïm (penningmeester). Tot die tijd gaan ze op interim-basis van start. Dat heeft partijleider Thierry Baudet gisteren bekend gemaakt tijdens een groots event in Zaandam, waarbij het politieke seizoen door Forum voor Democratie werd afgetrapt. #FVD

FVD versterkt partijbestuur en is klaar voor nieuw politiek jaar

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 08:00

Het bestuur van Forum voor Democratie zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in november drie kandidaten voordragen als bestuurslid. Dit zijn: Lennart van der Linden (vice-voorzitter), Astrid de Groot (secretaris) en Olaf Ephraïm (penningmeester). Tot die tijd gaan ze op interim-basis van start. Dat heeft partijleider Thierry Baudet gisteren bekend gemaakt tijdens een groots event (foto) in Zaandam, waarbij het politieke seizoen door Forum voor Democratie werd afgetrapt. 

De huidige bestuursleden Rob Rooken en Thierry Baudet blijven in het uitgebreide bestuur, maar wel in een andere rol. Namelijk niet-uitvoerend. De drie nieuwe bestuursleden worden uitvoerend verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij. 

Het voorstel is het nieuwe FVD-bestuur te benoemen voor een periode van één jaar. Tot en met de ALV van november 2020. 

Over de nieuwe bestuursleden:

Lennart van der Linden (35), ondernemer, gemeenteraadslid en sinds juni senator voor Forum voor Democratie, werkte 12 jaar in accountancy & control. Hij was daarnaast 4 jaar wethouder van o.a. financiën in Barendrecht.

Astrid de Groot (49), getrouwd, moeder en onderneemster uit Gelderland. Stond in 2017 als kandidaat op de Tweede Kamerlijst voor Forum voor Democratie.

Olaf Ephraim (53), bedrijfseconoom. Na een carrière in de financiële wereld thans investeerder in startende ondernemingen, soms als commissaris en/of adviseur. Olaf is getrouwd, 2 dochters en woont in Amsterdam.

Interview met Paul Cliteur: FVD klaar voor het nieuwe jaar!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Nederland 31-08-2019 19:45

Prof. dr. mr. Paul Cliteur (1955) is fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Hij is hoogleraar aan de Rechtenfaculteit Leiden en auteur van tientallen boeken over o.a. dierenrechten, multiculturalisme, immigratie en vrijheid van meningsuiting. Hij was columnist van TV-programma Buitenhof en leidde als docent een hele generatie nieuwe denkers & doeners op, waaronder Amos Guiora, Bastiaan Rijpkema, Thierry Baudet en Ayaan Hirsi Ali.

De Senaatsfractie van FVD heeft deze zomer drie leden verloren. Is dat een groot verlies voor de partij?Het is natuurlijk altijd jammer wanneer je niet meer de grootste bent in de Senaat maar de op één na grootste. Tegelijkertijd was het, denk ik, ook min of meer onvermijdelijk.

Kunt u dat uitleggen?Nu het zeker is dat drie leden van de Senaatsfractie een eigen groep zijn begonnen voel ik me vrijer om daarover te spreken. Laat ik proberen het uit te leggen. We zijn begonnen op 11 juni 2019 met een tijdbommetje binnen de fractie: een uit zijn functie gezette voormalig penningmeester had een groot conflict met het partijbestuur maar die voormalig penningmeester maakte tevens deel uit van de Senaatsfractie. Dat conflict tekende vanaf het begin de verhoudingen binnen de fractie. De overgrote meerderheid van de fractie, ik ook, wilde dit conflict achter ons laten. In de Senaat zouden we opnieuw gaan beginnen met elkaar. Dat hebben we ook serieus geprobeerd. Maar dat is niet mogelijk gebleken. Het eendrachtig functioneren van de fractie werd bemoeilijkt omdat Otten onophoudelijk op de kwestie terugkwam: in het fractieoverleg, buiten het fractieoverleg, zelfs tijdens een borrel op het Plein aan het einde van de dag. Otten domineerde ieder gesprek, iedere vergadering op een volstrekt onwerkbare manier. Ik begrijp dat wel; Otten was geobsedeerd geraakt door zijn verloren machtspositie. Maar het was voor de Senaatsfractie ook onwerkbaar.

Het conflict kon niet worden bijgelegd?Voor mij was een probleem dat nog steeds een intern onderzoek liep naar het gedrag van Otten als penningmeester. Ik hoorde steeds meer opmerkelijke verhalen over onverantwoorde betalingen, verdwenen kasgelden, absurde verloningsafspraken met vriendjes - enfin, ik hoef dat hier niet allemaal te herhalen, het staat allemaal op de website van FVD. Ik vond dat we dat rapport moesten afwachten en kijken wat de visie was van het partijbestuur. Iemand die daar heftig op tegen was, was Dorien Rookmaker die ook deel uitmaakte van de senaatsfractie. Zij wilde dat een “onafhankelijke derde” een onderzoek naar het gedrag van Otten zou verrichten. De resultaten van dat onderzoek zouden dan door het partijbestuur moeten worden overgenomen. En daaruit zou ook het partijbestuur conclusies moeten trekken. Dus als de “onafhankelijke derde” zou hebben gezegd dat het gedrag van Otten er mee door kon, zou het partijbestuur moeten aftreden. Ik vond de plannen van Rookmaker totaal onrealistisch, naïef en onwerkbaar. De starre hardnekkigheid waarmee ze daaraan vasthield was verontrustend. Wat zij voorstelde zou uitlopen op een catastrofe - alleen al omdat het maanden zou duren. De pers zou op de accountantsverklaring met beperking zijn gedoken en dan uiteraard géén voorgewende onkunde hebben gehad om de ernstige bevindingen daarin te lezen. Want dat was natuurlijk het probleem van het partijbestuur: de jaarrekening moest worden gepubliceerd, en uit die jaarrekening spraken ernstige feiten. Dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid heeft genomen vind ik zeer te prijzen - zo hoort dat in een vereniging. Otten had de mogelijkheid om in verweer te gaan en om daarna nog, in tweede instantie, bij de Commissie van Beroep - precies die “onafhankelijke derde” waar Dorien zo naar verlangde! - een verdediging te voeren. Hij deed niets van dat alles. Hij ging smijten met modder.

En tijdens die wanstaltige vertoning bleken voor mij steeds duidelijker twee dingen: (1) dat het partijbestuur juist had gehandeld (want Otten ontkende geen enkele beschuldiging maar overschreeuwde zich met verwijten die geen enkele FVD-er met het hart op de juiste plek ooit richting de partij zou maken), en (2) dat Rookmaker de visie van Otten volledig had overgenomen. Tot in de kleinste details herhaalde zij bij onze fractiebesprekingen steeds de ongeloofwaardige verklaringen en halfbakken excuses die ik ook van Otten al vele keren had gehoord. 

En toen wierp ze zich op als “bemiddelaar”. Ik heb haar daarbij veel succes gewenst, maar begon ernstig te twijfelen toen zij breed in de pers kwam aanzetten met de mededeling dat Baudet haar bemiddelingspoging had afgewezen terwijl Otten daar - verrassing! - wél voor open stond. Dit was meer stemmingmakerij dan bemiddeling. Eén van de kenmerken van een “bemiddelaar” is immers dat die zich onpartijdig opstelt en ook niet voortdurend de media opzoekt om partijen onder druk te zetten. Bovendien: hoe had Baudet, als lid van het partijbestuur, zo’n aanbod überhaupt kúnnen aanvaarden? Wij zijn een democratische vereniging, we hebben procedures voor royement. Die procedures moeten worden gevolgd, en die zíjn ook keurig gevolgd. De partijleider kan en mag daar niet zomaar in gaan roeren, en dat heeft Baudet - geheel terecht - dus ook niet gedaan. Dat Rookmaker dacht dat zij die procedure wel even op hoge poten omver kon werpen, pleit niet voor haar rechtsstatelijke intuïtie, to put it mildly.

Hoe schadelijk voor de positie van FVD is het dat nu in de EK drie senatoren hebben aangegeven een eigen Groep Otten te vormen? Ik denk dat die schade voornamelijk zit in de symboliek. Het was symbolisch natuurlijk leuk dat FVD de grootste was in de senaat. Maar we moeten ook realistisch zijn:  het kabinet kan voor elk wetsvoorstel dat de Tweede Kamer passeert op steun van 32 senatoren rekenen (de senatoren van de coalitiepartijen). Voor een meerderheid heb je 38 nodig. Dus men komt zes zetels tekort. Waar kan men die zes zetels steun verwerven? Bij alle EK-fracties met meer dan zes zetels. De PvdA heeft zes zetels. GroenLinks acht zetels. FVD negen zetels. Ook met combinaties van fracties kan men die zes stemmen krijgen, bijvoorbeeld bij de PVV (5), SP (4), PvdD (3). Dat FVD negen zetels in de Senaat heeft is een enorme prestatie voor een partij die nog zo jong is. Het CDA heeft ook negen zetels, maar die heeft wel 39 jaar de tijd gehad om dat te bereiken.

Wat betekent het ontstaan van de Groep Otten voor de interne verhoudingen binnen de EK-fractie van FVD?Eerlijk gezegd denk ik dat we van een zware last zijn verlost. Toen het partijbestuur besloot om Otten het lidmaatschap te ontnemen stond de EK-fractie voor een keuze. Kunnen wij iemand in de fractie handhaven die geen lid meer is van FVD? Voor negen van de twaalf fractieleden was het onmiddellijk duidelijk dat zoiets onmogelijk is. Alleen Rookmaker was ertegen dat Otten uit de fractie werd gezet en De Vries, op vakantie en telefonisch onbereikbaar, reageerde niet op de kwestie.

Acht u het mogelijk dat meer senatoren Rookmaker en De Vries zullen volgen? Dat acht ik uitgesloten. Uit de situatie zoals ik die hierboven heb geschetst blijkt wel hoe de verhoudingen liggen. Wanneer op 9 september het reces eindigt gaat de FVD fractie van start onder een veel gelukkiger gesternte dan op 11 juni. We hebben elkaar leren kennen, teambuilding in de praktijk gehad, en we weten wat we aan elkaar hebben. In de EK fractie waren Otten en De Vries sowieso risicofactoren. Zij zaten aan elkaar vastgeklonken, ook financieel, zoals we in het jaarverslag hebben kunnen lezen. Het was voor hen blijkbaar onmogelijk om een nieuw leven te beginnen als senator, om afscheid te nemen van de financiële voordelen die hoorden bij het penningmeesterschap van Otten en een nieuwe positie te aanvaarden in de partij. Senatoren controleren de wetgeving die de TK heeft aangenomen, houden speeches in de Eerste Kamer, dat is iets heel anders dan het organiseren van een campagne om leden te werven. Otten en De Vries zijn nooit uit hun oude rol gekomen. 

De situatie met Rookmaker is weer een heel andere. Rookmaker is gefrustreerd dat zij haar zin niet heeft gekregen met de hoogmoedige bemiddelingsvoorstellen die zij heeft gedaan. Dat spijt mij voor haar, maar haar voorstellen waren naïef en onwerkbaar. De Groep-Otten wordt ook niet bij elkaar gehouden door gemeenschappelijk gedeeld gedachtegoed of door een partijprogramma, maar door boosheid over hoe men zich behandeld voelt. Voor Otten is dat boosheid dat hij uit het lidmaatschap van de partij is gezet. Voor De Vries boosheid dat hij zijn baan als persvoorlichter en chauffeur voor de TK-fractie is kwijtgeraakt. Voor Rookmaker boosheid dat haar voorstellen niet worden overgenomen. De groep-Otten zal straks met een heel bijzondere situatie worden geconfronteerd, namelijk dat als drie mensen iets moeten beslissen twee mensen ergens voor kunnen zijn en ééntje tegen. Die ene persoon wordt dan geacht niet meteen interviews in De Telegraaf en NRC Handelsblad te geven om alsnog het eigen gelijk binnen te halen. Sommige mensen kunnen dat, anderen niet. Het lijkt mij een interessant sociaal experiment om te zien of de groep-Otten een nieuwe politieke beweging kan worden, maar eerlijk gezegd geloof ik dat niet. In de enorme energie van Otten in het opzetten van een partij geloof ik zeker, in het bijeenhouden daarvan geloof ik niet. Bovendien heeft de Groep-Otten nog het zwaard van Damocles boven het hoofd dat bij een Brexit Rookmaker een zetel in het Europarlement kan claimen. Dan verliest die Groep-Otten dus weer een lid. En op basis van wat ik van haar heb gezien in de vier weken dat we in de EK hebben gefunctioneerd sluit Rookmaker nooit iets uit.

Dus u gelooft wel in een voorspoedige afloop van de hele kwestie? Eerlijk gezegd is het voor mij een opluchting dat de zaak voorbij is. Ik heb ook hoge verwachtingen van het team dat er nu zit. Paul Frentrop heeft een voortreffelijke maiden speech gehouden in de Eerste Kamer. Lennart van der Linden is een groot politiek talent met scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen. Nicki Verweij, de secretaris van de fractie, munt uit door een heldere visie, ook wanneer het om lastige kwesties gaat. Otto Hermans gaat onze club straks versterken. Fijn! Loek van Wely, de schaakkampioen die nu over justitie gaat, prachtige interviews geeft – het kan niet beter. Toine Beukering, een man met een geweldige ervaring in het leger. Bob van Pareren steunpilaar voor ons allemaal. Annabel Nanninga die ik al bewonderde als columniste voor TPO voordat ik met haar direct mocht samenwerken als collega in de EK en Johan Dessing als nieuwe compagnon: ik vind het een fantastische club. FVD in de Eerste Kamer is helemaal klaar voor het nieuwe parlementaire jaar.

Identiteitspolitiek rukt op. Mensen ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-08-2019 18:44

Identiteitspolitiek rukt op. Mensen worden niet meer beoordeeld op individuele kwaliteiten, maar op basis van geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, noem maar op. Kwaliteit lijdt onder identiteitspolitiek, maar ook de politiek duikt hier gretig op met zinloze symbolische manifesten en identiteitsbeleid. Zo wil het kabinet dat diversiteit bij de politie een doel op zich wordt. #FVD weigert daar aan mee te doen (lees hier waarom: https://fvd.nl/actueel/diversiteitsbeleid-bij-de-politie-brengt-niets-dan-ellende-fvd-stelt-kamervragen ). #FVD wil dat iedereen gelijk behandeld wordt, dan heeft iedereen gelijke kansen om te worden wie hij of zij wil zijn.

Het kabinet beweert #criminele ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-08-2019 08:12

Het kabinet beweert #criminele #asielzoekers niet te kunnen uitzetten, omdat ze niet meewerken aan hun eigen uitzetting. #Theo #Hiddema biedt de oplossing: neem criminele asielzoekers in voorlopige hechtenis en stel ze voor de keuze: een langer verblijf in de gevangenis of vrijwillig Nederland verlaten. Dan gaan ze wel. fvd.nl/word-lid