Nieuws van politieke partijen in Amersfoort inzichtelijk

6420 documenten

Betaald of vergunning parkeren?

CDA CDA Amersfoort 20-04-2019 03:50

Dinsdag 16 april werd het raadvoorstel behandeld om de huidige B-vergunninggebiedengefaseerd om te gaan vormen naar gebieden waar men moet betalen om te parkeren. Dehuidige vergunninghouders krijgen dan een ontheffing en moeten eenzelfde bedragdaarvoor betalen als nu voor hun vergunning.De gemeente heeft namelijk onderzocht dat in veel van de vergunninggebieden overdagvrijwel geen auto’s geparkeerd staan omdat iedereen naar zijn werk is. Het doel van degemeente is nu om parkeren (tegen betaling) mogelijk te maken voor mensen diekortstondig bij een (tand)arts, fysiotherapeut, museum of winkel moeten zijn.Vanuit de stad ontvingen alle raadsleden zowel tijdens de inspraakronde als via de emailveel felle reacties van de bewoners in de betreffende gebieden.Men vroeg zich af welk probleem zich op dit moment voor doet, zij vrezen een toenamevan verkeer in hun straat op zoek naar een betaald parkeerplaatsje, onveiligheid voorhun op straat spelende kinderen en aantasting van hun woongenot.Bovendien bevinden zich in het overgrote deel van de straten in de betreffende gebiedenhelemaal geen winkels, museum, artsen en dergelijke. Ook gaven zij aan dat degemeente helemaal niet met hen had overlegd. Kortom: er was totaal geen draagvlak.De CDA-fractie is van mening dat bewoners betrokken moeten worden bij de besluitenvan de gemeenteraad. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd op alle punten gelijk krijgt,maar wel dat we er samen uit willen komen. We luisteren naar elkaar. Niet voor nietshameren we iedere keer weer op “starten voor de start”, participatie en draagvlak.Vooraf hebben wij ingeschat dat het raadsvoorstel om de vergunninggebieden om tevormen naar betaald parkeren door de collegepartijen zou worden gesteund en hebbendus geprobeerd om zo goed als mogelijk aan de bezwaren van de bewoners tegemoet tekomen. Wij hebben een amendement ingediend waarin wij hebben opgeroepen hetbetaald parkeren alleen in die straten in te voeren waar dat nodig, mogelijk en nuttig is.Dus waar winkeltjes zijn, een arts, een kapper of fysiotherapeut. En pas dan als er in diestraat ook voldoende draagvlak onder bewoners en winkeliers is.Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. De coalitiepartijen hielden de rijengesloten.Daarnaast hebben we een motie ingediend die er voor moet zorgen dat het parkeren inde wijken duurder moet zijn dan parkeren in de beschikbare parkeergarages. Anderhalfkeer het tarief van de parkeergarage. Wat neerkomt op ongeveer 3,60 euro per uur.Bovendien moet op de parkeermeters duidelijk aangegeven staan dat parkeren daarduurder is dan in een parkeergarage.Met deze motie willen we bereiken dat zo weinig mogelijk mensen in deze wijken wilparkeren om in de binnenstad te gaan winkelen, willen we voorkomen dat veel verkeerdoor de soms nauwe straatjes gaat rijden om een parkeerplaats te zoeken, en willen wede straten veilig houden voor ouderen, fietsers en op straat spelende kinderen.Voor mensen die noodgedwongen van een auto gebruik moeten maken om naar dekapper, arts, fysiotherapeut of winkel te gaan, blijft het op deze manier mogelijk dichtbijte parkeren, dit zal in de regel maar kort duren, en zij moeten er iets meer voor betalen.Omwille van de veiligheid en leefgenot van de mensen die daar wonen. Deze motiehaalde wel een meerderheid in de raad.Wij hebben als CDA fractie uiteindelijk tegen het raadsvoorstel voor het omvormen vande vergunninggebieden gestemd. Dit komt omdat ons amendement over maatwerk enparticipatie het niet heeft gehaald en wij als fractie niet akkoord willen gaan met hetvoorstel om betaald parkeren overal in de B zones zonder dat de bewoners in de stratengoed betrokken zijn en mee mogen beslissen waar het betaald parkeren ingevoerdwordt.

Gymnasium Joh. v. Oldenbarneveld - Hoe zit het nu?

CDA CDA Amersfoort 18-04-2019 18:01

Aanleiding vandaag, 18 april, verscheen er een brief van het Stedelijk gymnasium Johan vanOldenbarnevelt (JVO) gericht aan de leerlingen, toekomstige leerlingen ouders/verzorgers van hetJVO. In deze brief wordt gesproken over een nieuwe opleverdatum van de vernieuwbouw/uitbreiding van het JVO.Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:Vraag 1: Is het College op de hoogte van het feit dat de opleverdatum vertraging oploopt waardoorhet JVO het tijdelijke gebouw aan de Zangvogelweg 40 niet voor 1 september 2019 gaat verlaten?Zo ja, wanneer is het College hiervan op de hoogte gesteld? En kunt u de reden hiervooraangeven?Vraag 2: Heeft de gemeente tijdig het recht tot verlenging voor de tijdelijke locatie aan deZandvogelweg veiliggesteld?Zo ja, klopt het dat de gemeente een bedrag van 1.835 euro exclusief BTW per dag moet betalenvoor iedere dag dat de oplevering vertraging oploopt?Zo nee, wat is het bedrag dat de gemeente nu per dag moet betalen?Vraag 3: Kan het College deze kosten verhalen bij de aannemer?Vraag 4: Kunt u exact aangeven wat de nieuwe opleverdatum gaat worden? In de brief aan deleerlingen wordt gesproken over een verhuizing omstreeks de herfstvakantie 2019.Vraag 5: In de brief van d.d. 18-04-2019 wordt door de rector genoemd dat er nog een rechtszaakloopt tussen de onderwijsgroep en de gemeente met betrekking tot de financiering van het heleproject, en dat de bestuursrechter de onderwijsgroep deels in het gelijk gesteld heeft en deonderwijsgroep in hoger beroep gegaan is. Waarom heeft het College in Collegebericht (2019-017)van 29 januari 2019, hier geen mededeling over gedaan?Vraag 6: Wat voor (financiële) consequenties kunnen hier voor de gemeente aan vast zitten?Vraag 7: Is het College bereid om de gemeenteraad maandelijks op de hoogte te houden van hetverdere verloop van de vernieuwbouw / uitbreiding van het JVO?Namens de CDA fractie, Angeliek Noortman en Hans Dieter de Smit

#DENKEFFECT Geen beveiliging maar ...

DENK DENK Amersfoort 18-04-2019 16:47

#DENKEFFECT Geen beveiliging maar wel mogelijke veiligheidsscan !! Tahsin Bulbul Hicham EA Kabo Drent https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-denkt-na-over-veiligheidsscan-voor-moskeeen~a6b77715/

DENK''Leuk al die mooie woorden, ...

DENK DENK Amersfoort 17-04-2019 12:50

Waarom wij uit het duurzaamheidsakkoord zijn gestapt

SP SP GroenLinks VVD Amersfoort 17-04-2019 12:26

Gisteren heeft de SP fractie in de Amersfoortse raad aangegeven uit het duurzaamheidsakkoord te moeten stappen. Dit was een moeilijke beslissing voor ons omdat wij heel goed inzien dat het een unicum was dat er een door de gehele raad gedragen akkoord over duurzaamheid lag. Alhoewel de meningen over de manier waarop heel erg verschillen is vrijwel iedereen in de Amersfoortse politiek het er gelukkig over eens dat ook Amersfoort er niet aan ontkomt om maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan.

De SP was dan ook blij met dit breed gedragen akkoord waarin ook aandacht werd gevraagd voor de betaalbaarheid van de duurzaamheidsmaatregelen voor mensen met lage inkomens. Dit was voor ons een belangrijk punt, en reden om in eerste instantie het akkoord te steunen en er onze handtekening onder te zetten. Vanzelfsprekend stonden er ook punten in waar we minder blij mee waren, maar dat zijn de consequenties als je gezamenlijk als raad een akkoord opstelt, dat is een kwestie van geven en nemen.

Toen het besluit vorig jaar werd genomen door de gemeenteraad om gezamenlijk een duurzaamheidsakkoord op te stellen hebben wij dat besluit dan ook gesteund. Voor ons was hierbij echter van groot belang dat er voor een raadsbreed duurzaamheidsakkoord ook geld vrij zou worden gemaakt om de maatregelen in het akkoord uit te kunnen voeren. Zonder budget is een dergelijk akkoord niet meer dan een papieren werkelijkheid.

De doodsteek

Wij waren dan ook zeer ontstemd dat de VVD gisteravond met een amendement kwam dat vroeg om de financiele kaders uit het coalitieakkoord als uitgangsbasis te nemen voor de financiele discussie rondom het duurzaamheidsakkoord. Het resultaat van dit amendement is dat de afspraken van de coalitie voorrang blijven krijgen, en dat alleen als er wat meevallertjes zijn binnen de begroting er ook nog ruimte is voor maatregelen uit het raadsbrede duurzaamheidsakkoord. Daarmee wordt het fundament onder het duurzaamheidsakkoord weggeslagen en is het niet langer een raadsbreed gedragen akkoord, maar wordt het gedegradeerd tot slechts een tweederangs wensenlijstje van de oppositie.

Voordat het amendement in stemming werd gebracht hebben wij in onze stemverklaring overduidelijk aangegeven wat ons bezwaar was tegen dit amendement, en dat dit bezwaar voor ons dusdanig zwaarwegend was dat een meerderheid voor het amendement er toe zou leiden dat wij uit het duurzaamheidsakkoord zouden moeten stappen. Helaas heeft dat de overige partijen niet tegengehouden om toch in meerderheid voor te stemmen, waardoor wij geen andere keuze hadden dan ook daadwerkelijk uit het akkoord te stappen.

Dat de VVD met een dergelijk amendement komt verbaast ons niet, want de partij heeft voorafgaand aan het proces al aangegeven niet te zitten wachten op een raadsbreed akkoord. Dat Amersfoort2014 het amendement mee heeft getekend is onbegrijpelijk, in onze ogen heeft de initiatiefnemer van het raadsbrede akkoord daarmee zelf de doodsteek toegediend aan het akkoord. GroenLinks stemde tegen het amendement, en dat doet ons deugd, want het betekent dat er tenminste 1 partij in de coalitie is die bereid is om ook buiten de coalitie om naar samenwerking te zoeken.

Hoe nu verder?

Er staan veel goede maatregelen in het duurzaamheidsakkoord, en deze zullen wij blijven steunen, ook al hebben wij ons teruggetrokken uit het gehele akkoord. Daarnaast zullen wij met onze eigen voorstellen blijven komen, want er zijn nog steeds noodzakelijke verbeteringen die ontbreken. Wat voor ons vooral van belang blijft is de klimaatrechtvaardigheid, dat iedereen mee kan komen bij de verduurzaming van Amersfoort, ook de mensen die het financieel niet breed hebben. Want zonder draagvlak vanuit de bevolking is de verduurzamingsslag bij voorbaat al gedoemd om te mislukken.

Zie ook: Fractienieuws

Vandaag is Elise van Plateringen ...

VVD VVD Amersfoort 16-04-2019 17:57

Vandaag is Elise van Plateringen unaniem gekozen tot buitengewoon raadslid namens de VVD! #Welkom #GewoonDoen

Vragen – Geluidsoverlast door Veegwagens

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 16-04-2019 17:01

Nummer: 2019-054

Datum: 16 April 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Geluidoverlast door dagelijks vegen met veegmachine

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?

Is het College bereid om, buiten het Kern-Winkel gebied en de vier Pleinen (Varkensmarkt, OLV-Plein, de Hof, en Appel-Groenmarkt) deze luidruchtige machine “te verbieden” om ook nog de woonwijken in te gaan?

Zo ja, wanneer?

Zo nee, waarom niet?

Is het College bekend met het feit dat er ook bijna geruisloze, elektrische Veegmachines bestaan? (Zie de BPA toelichting hieronder, zie Arnhem)

Is het College bereid, om in overleg met Amfors en/of de ROVA, deze elektrische machines te gaan inzetten?

Zo ja, wanneer?

Zo nee, waarom niet?

Is het College bekend met het feit dat dit huidige type Veegmachine al het zand tussen de Straat-klinkers uitzuigt, waardoor het straatwerk (bijv. op het Stadhuisplein, de Langestraat, Utrechtsestraat, Kamp enz.) er behoorlijk “rammelend” bij ligt?

BPA Toelichting:

Veel burgers ergeren zich aan het nutteloze vegen van, de al schone straten, in onze (binnen) stad, en de daarmee gepaarde gaande gigantische geluid overlast voor bewoners en bezoekers ?

Dit gebeurt iedere Maandag t/m Vrijdag van 07.45 uur tot 15.45 uur.

Waar overigens buiten de herfstperiode geen noodzaak voor bestaat! (behoudens het Uitgaansgebied in het centrum en marktpleinen)

Is het College bekend met elektrisch aangedreven, kleinere veegwagens in bijvoorbeeld Arnhem.

De stad Arnhem is in een klap, dankzij de inzet van deze elektrische veegwagens,  weer “stil” geworden.

Wij willen Amersfoort, Hoogland en ...

VVD VVD Amersfoort 16-04-2019 10:41

Wij willen Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen graag duurzamer maker, maar dat kan alleen als het haalbaar en betaalbaar is. Daarom dienen wij vanavond bij het deelakkoord duurzaamheid een amendement in. Zie ook - - - > https://amersfoort.notubiz.nl/document/7515355/3

Spilzucht College leidt tot zorgbezuinigingen

SP SP Amersfoort 16-04-2019 09:04

‘Terwijl er een miljoenentekort op de zorg is, kent het College een miljoen euro aan de eigen ambtelijke organisatie toe. Dat is ongehoord.’ Dat is de reactie van SP-fractievoorzitter Marijke Jongerman op de plannen van het College van B&W om een miljoen te investeren in de ambtelijke organisatie.

‘Dat de toegang tot zorg onder druk staat door de bezuinigingen van het rijk, is al jaren duidelijk. Maar dat er ondertussen een miljoen wordt toegekend aan de ambtelijke ondersteuning, getuigt van weinig empathisch vermogen van het stadsbestuur’, aldus Jongerman.

Het is geen verrassing voor de SP dat er tekorten zijn bij de zorg. Door de bezuinigingen van het Rijk komen gemeenten in het hele land geld tekort. In de Tweede Kamer knokt de SP-fractie er dan ook hard voor om de zorgbudgetten voor de gemeenten te verruimen. Tegelijkertijd zullen gemeenten maatregelen moeten nemen om niet in de rode cijfers uit te komen. Dat kan op twee manieren, door extra geld vrij te maken voor de zorg of door te snijden in de zorg.

Jongerman: ‘Het College kiest ervoor om te bezuinigen op de zorg, maar zorgt ondertussen kennelijk wel erg goed voor zichzelf. Naast dat er een zevende wethouder moest komen, en er wordt voorgesorteerd op een onnodig duur nieuw stadhuis, moet het overheidspersoneel nu ook nog worden uitgebreid. En dat terwijl met deze middelen een belangrijk deel van de bezuinigingen op de zorg ongedaan kan worden gemaakt. En dan heb ik het nog niet eens over de Westelijke rondweg die ook miljoenen kost, en bovendien geweld toebrengt aan het schaarser wordende groen in en rond Amersfoort.’

De verwachting van de SP is dat veel mensen de komende tijd tussen wal en schip gaan vallen. Geldt dat ook voor u, of kent u iemand die minder zorg krijgt dan nodig is, laat het de SP dan alstublieft weten via amersfoort@sp.nl

Zie ook: Fractienieuws

de gemeente Amersfoort heeft al 20 ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks D66 ChristenUnie Amersfoort 16-04-2019 05:47

de gemeente Amersfoort heeft al 20 jaar ( dat zijn: 4 gemeentesecretarissen, 2 Burgemeesters en tenminste 12 Wethouders ) lang een conflict met een Amersfoortse Project Ontwikkelaar. Hoor hier: . ==> https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2019/04/02/audio-hoorzitting-vahstal-vs-amersfoort/ - zijn verhaal tijdens de openbare Hoorzitting georganiseerd door A-14 en de Burger Partij Amersfoort (BPA) - . Iedereen was aanwezig, alleen D66, de ChristenUnie en GroenLinks, durfden (mochten ?? ) niet aanwezig te zijn. Luister, Huiver en Delen ! . . .