Nieuws van politieke partijen in Amersfoort inzichtelijk

6534 documenten

Zaterdag 25 mei werd in de Tweede ...

ChristenUnie ChristenUnie Amersfoort 17-06-2019 09:08

Zaterdag 25 mei werd in de Tweede Kamer de Masterclass christelijk-sociaal denken en doen afgesloten. Na tien bijeenkomsten waarin de deelnemers hun denken en doen konden opscherpen onder leiding van zeer diverse masters was het tijd om de eindopdrachten te presenteren. Daarnaast werd er in tweetallen en als groep gedebatteerd. Dit alles om de ChristenUnie Masterclass Award 2018-2019 binnen te slepen. Dat is Thomas van Arnhem gelukt! De jury: “Samen met Thom Hubers heeft Thomas een degelijke, christelijk-sociale visie op de luchtvaart gepresenteerd, waar vanuit de Tweede Kamerfractie om verzocht was. Er ligt een goede analyse aan ten grondslag. Daarnaast is Thomas een vlotte debater met een interactieve stijl.”

DENKEFFECT ...

DENK DENK Amersfoort 16-06-2019 12:43

DENKEFFECT !!! https://www.ad.nl/amersfoort/vrijwilligers-sinterklaascomites-amersfoort-mogen-zich-uitspreken-over-toekomst-zwarte-piet~a6de4fa3/?fbclid=IwAR3EMqs2yTP8vYVoR5HVK3HNOX2xoWMiM9PuFD-X-YloM397oMe3YfPoJVY Tahsin Bulbul Kabo Drent Hicham EA

Lopers van de 10e editie van de ...

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 16-06-2019 09:18

Lopers van de 10e editie van de Nacht van de Vluchteling kwamen onder meer hier in Amersfoort over de finish, waar wethouder Stegeman en zanger Diggy Dex medailles uitreikten. Heel veel respect voor deze moedige wandelaars! Onder wie veel GroenLinks’ers, niet alleen uit Utrecht en Amersfoort, zelfs uit Groningen. Uit de Volkskrant, vanmorgen heel vroeg: "40 kilometer lopen, dat voelt net zo leuk als dat het klinkt", zegt Jeffry van Hoorn uit Groningen zondagochtend. Waar hij precies is? "In de buurt van Amersfoort in een bos, specifieker kan ik niet zijn." Van Hoorn is een van de 5700 deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling, een sponsorloop door het hele land om geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Zelf is het GroenLinks-raadslid geen geoefende loper, maar daar gaat het hem niet om. "Het is voor een goed doel. Vluchtelingen zijn ook de mensen die bij je in de straat wonen. En wereldwijd gaat het om miljoenen mensen in die situatie. Daarom vind ik het een heel belangrijk doel." Bron: Volkskrant.

SP wil meer sociale huurwoningen op de Wagenwerkplaats

SP SP Amersfoort 14-06-2019 12:40

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang in Amersfoort. De SP vindt het dan ook onbestaanbaar dat het college weer besloten heeft om zich niet te houden aan de norm van minimaal 35% sociale huurwoningen voor de Wagenwerkplaats en zal bij de behandeling in de raad met een voorstel komen om meer sociale huurwoningen te bouwen op het terrein.

"Op deze manier lossen we de woningnood nooit op in Amersfoort", zegt SP raadslid Marc Smits. "Juist op de Wagenwerkplaats kunnen we een enorme slag maken omdat er veel nieuwe woningen bij komen. We hebben die norm niet voor niets ingevoerd in Amersfoort, want de nood is hoog bij mensen die een huurwoning zoeken. Dan moet je je er ook aan houden."

Een veelgebruikt excuus van het college is dat projecten al gestart waren voordat de 35% norm werd ingevoerd. "Maar dat is hier niet aan de orde", zegt SP raadslid Marijke Jongerman. "Het oorspronkelijke plangebied voor de Wagenwerkplaats was veel groter, maar NS heeft opeens besloten om een deel van het terrein toch voor eigen gebruik te blijven benutten. Dat heeft geleid tot veel vertraging en een compleet nieuw masterplan. Dat moet gewoon voldoen aan alle nu geldende regels."

Schimmelwoningen horen niet in Amersfoort

SP SP Amersfoort 13-06-2019 14:49

Hoeveel Amersfoorters moeten leven in ongezonde schimmelwoningen? Dat wil SP-Raadslid Marc Smits weten van het Amersfoortse stadsbestuur. Recent bleek uit landelijk onderzoek dat in totaal 1,5 miljoen Nederlanders last hebben van schimmel. In Amersfoort kwamen huurders uit onder andere Liendert, Schothorst, Kruiskamp en Randenbroek in actie voor fatsoenlijke woningen.

Smits: ‘Iedereen heeft recht op een betaalbaar en fatsoenlijk huis. Maar helaas horen we van veel Amersfoorters verhalen dat dit zeker geen vanzelfsprekendheid is. Meer dan eens horen we schrijnende verhalen van mensen die letterlijk ziek worden van hun huis. De SP wil daarom dat de wethouder in kaart brengt hoeveel Amersfoorters in onfatsoenlijke woningen leven. Zodat we samen snel een einde kunnen maken aan deze ongezonde en onfatsoenlijke woningen.’

De SP roept iedereen die in een schimmelwoning woont op de misstanden te melden via amersfoort@sp.nl

SP Amersfoort bij de brandweer voor een eerlijk pensioen!

SP SP Amersfoort 13-06-2019 08:52

Vanmorgen bezocht SP Amersfoort de brandweerkazerne in het centrum van de stad voor een eerlijk pensioen dat met de prijzen meestijgt en tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Tot zaterdag 15 juni (om 12.00 u) kunnen vakbondsleden over het voorlopig pensioenakkoord stemmen. De SP adviseert een tegenstem omdat op geen stukken na aan de voorwaarden voor een rechtvaardig pensioen is voldaan.

Graag delen ! de BPA maakt zich ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 11-06-2019 18:05

Graag delen ! de BPA maakt zich (weer) zorgen over de Handhaving en Prefentieve acties van de BOA’s (samen met de Politie033 ) en meer specifiek in het Soesterkwartier ! https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2019/06/11/vragen-onveiligheid-caspar-van-wittelplantsoen/ - . .

Vragen – Onveiligheid Caspar van Wittelplantsoen

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 11-06-2019 16:48

Nummer: 2019-017

Datum: 11 Juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de onveilige situatie in het Caspar van Wittelplantsoen

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?

Is het College bekend met de toename van ervaren overlast in het Caspar van Wittelplantsoen?

Zo ja, op welke wijze heeft het College hierop geacteerd?

Zo nee, hebben deze signalen wel de BOA’s of wijkagent(en) bereikt?

Hoe vaak hebben respectievelijk de politie, wijkagent(en) en BOA’s melding gekregen van overlast en / of strafbare feiten om en nabij het Caspar van Wittelplantsoen in 2017, 2018 en 2019?

Indien op basis van deze cijfers een stijging in de overlast zichtbaar is; op welke wijze is hierop door politie en gemeente geacteerd?

Is het College voornemens om maatregelen te nemen om de ervaren overlast en het aantal incidenten terug te dringen?

Zo ja, op welke wijze?

Zo nee, waarom niet?

Is het College bekend met het door de vingers zien van strafbare feiten door gemeentelijke handhavers tijdens surveillance?

Zo ja, waarom wordt dit gedaan, dan wel toegestaan?

Zo nee, hoe verklaart het College de berichten die BPA hierover bereiken?

Welke maatregelen is het College van plan te nemen om BOA’s strenger te laten optreden tijdens hun surveillance?

BPA Toelichting:

De Burger Partij Amersfoort (BPA) bereiken berichten van ongeruste burgers over de problemen in het Caspar van Wittelplantsoen in het Soesterkwartier. Zo zou er in het openbaar alcohol gedronken en wiet gerookt worden door meerdere en diverse mensen. Bovendien zouden handhavers dit openbaar dronkenschap en blowen oogluikend toestaan.

De ontstane situatie zou passanten en omwonenden een onveilig gevoel geven. Niet zelden moet de politie uitrukken voor incidenten aldaar.

De BPA zou graag zien dat niet alleen de politie repressief optreedt, maar dat juist de gemeentelijke handhavers preventief beleid voeren om de ontstane situatie te verbeteren en problemen op te lossen.

Het lijkt ons daarbij weinig passend om strafbare feiten te negeren en geëscaleerde situaties door de politie op te laten lossen. Liever zien wij bijvoorbeeld dat BOA’s de strafbare feiten vroegtijdig signaleren en ook adresseren.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)

Treinverbinding AMS - Amersfoort - Berlijn

CDA CDA Amersfoort 11-06-2019 14:46

Treinverbinding Amsterdam – Berlijn ook in de toekomst via Amersfoort. Amersfoort – Het CDA vindt dat Amersfoort zich moet inzetten voor behoud van de dagelijkse directe spoorverbinding met Berlijn. De CDA-fractie heeft daarom bij monde van Jan de van der Schueren en Alex Engbers schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke plannen om de treinverbinding Amsterdam-Berlijn in de toekomst niét meer via Amersfoort te laten lopen. Directe aanleiding vormt de motie die recent door CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch is ingediend en unaniem door de Kamer is gesteund. In de nabije toekomst zijn namelijk meer en snellere treinverbindingen vanuit Nederland naar Berlijn gewenst en om dit mogelijk te maken onderzoekt de regering thans verschillende routeopties, waaronder een route vanuit Amsterdam via Utrecht en Arnhem. De motie van Amhaouch verzoekt deregering de verschillende routevarianten op een volwaardige manier te onderzoeken voorde korte, middellange en lange termijn.Op dit moment maakt de directe intercity naar Berlijn 6 keer per dag een tussenstop inAmersfoort. In Nederland stopt deze trein ook in Hilversum, Apeldoorn, Deventer, Almelo enHengelo. De van der Schueren en Engbers zijn van mening dat de uitstekendebereikbaarheid over het spoor en via de weg belangrijke sleutels van economischevoorspoed zijn voor Amersfoort en zijn directe omgeving. Dit geldt zowel voor het dagelijkseforensenverkeer als voor het opbloeiende toerisme. Een mogelijk ge-upgradespoorverbinding met Amsterdam is dan goed nieuws voor Amersfoort.Indien de route van Amsterdam naar Berlijn in de toekomst niet meer via Amersfoort zoulopen, betekent dit weliswaar iets meer ruimte op het spoor voor (ander) personenvervoer.De van der Schueren en Engbers maken zich echter zorgen dat dit ook kan betekenen dat ermeer ruimte ontstaat voor nog meer vervoer van gevaarlijke stoffen. Nu al gaan er per spoormeer gevaarlijke stoffen door Amersoort dan is afgesproken.De van der Schueren en Engbers vragen het college of het bereid is op ambtelijk enbestuurlijk niveau te overleggen met de andere intercity-gemeenten en zo nodig een lobbyte voeren voor het behoud van de huidige verbinding Amsterdam-Berlijn via Amersfoort.