Nieuws van politieke partijen in De Bilt inzichtelijk

2348 documenten

Tijdelijk verlof Connie Brouwer

ChristenUnie ChristenUnie De Bilt 15-02-2024 20:23

https://debilt.christenunie.nl/k/n6024/news/view/1492798/69105/Connie 1.jpgDe vele vergaderingen vergt veel van gemeenteraadsleden. Niet in het minst voor kleine fracties, zoals de onze. Onze ene raadszetel wordt bezet door Connie Brouwer. Onlangs heeft zij de fractie en het bestuur laten weten in verband met gezondheidsissues tijdelijk terug te willen treden als raadslid.

De periode van het tijdelijke verlof duurt 16 weken. Gelukkig kunnen we de tijdelijk vrijgekomen raadszetel van de ChristenUnie goed invullen. In de komende raadsvergadering van 29 februari wordt Falco Jansen geïnstalleerd als tijdelijk vervanger van Connie. Als commissielid voor de ChristenUnie heeft Falco inmiddels de nodige politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan. Daarnaast komt zijn huidige studie politicologie goed van pas bij zijn tijdelijke invulling van het raadslidmaatschap. Daarbij is Falco ook actief lid van Perspectief.

Wij vertrouwen erop hiermee een goede basis gelegd te hebben voor een goed herstel van Connie en een kwalitatief goede voortzetting van de inbreng van de ChristenUnie in het raadswerk. Wij wensen Connie veel sterkte en herstel toe de komende tijd. En Falco veel plezier en succes bij zijn werk als raadslid!

Met het doorschuiven van Falco naar raadslid heeft de fractie helaas geen commissieleden meer die het raadslid kunnen ondersteunen in de voorbereiding op de raadsvergaderingen. Hoewel Falco kan steunen op de leden van de schaduwfractie die op de achtergrond de raadsvergaderingen mede-voorbereiden, vindt het bestuur het ontbreken van volwaardige commissieleden onwenselijk. Daarom wil het bestuur werk maken van het (al is het maar tijdelijk) zo snel mogelijk invullen van de twee plaatsen die de ChristenUnie mag innemen in commissievergaderingen.

ChristenUnie De Bilt maakt zich sterk voor openbaar onderwijs

ChristenUnie ChristenUnie De Bilt 15-02-2024 20:19

https://debilt.christenunie.nl/k/n6024/news/view/1492797/69105/RaadszaalVerbijsterd, boos en verdrietig zijn de leerlingen en hun ouders van obs De Kievit in Maartensdijk. Eind januari ontvingen ze een brief van Wereldkidz, de koepel waar de basisschool onder valt. In deze brief werd hen verteld dat de school niet zelfstandig verder kan en dat sluiting dreigt.

ChristenUnie De Bilt maakt zich hier zorgen over en stelt vragen in de gemeenteraad.

Gebrek aan communicatieAfgaand op de berichten in de media en de bezorgde berichten die ChristenUnie De Bilt krijgt, ging en gaat er veel mis tussen de bestuurders van Wereldkidz en de communicatie met de ouders. Ondanks het adviesrecht is de Medezeggenschapsraad niet geïnformeerd voordat de brief gestuurd werd. De bestuurders maken niet duidelijk waarom sluiting dreigt en welke alternatieven verkend zijn, terwijl het aantal leerlingen boven de opheffingsnorm zit. Daarnaast kondigden de bestuurders in de brief geen informatiebijeenkomst aan en schatten zij de onrust die door de brief zou ontstaan, zo lijkt het, verkeerd in. Dat ruim 60 leerlingen niet weten waar zij aan toe zijn, is voor de ChristenUnie al een reden tot zorg, maar met name twee andere zaken maken dat de fractie de gang van zaken nauwlettend volgt en er in de gemeenteraad vragen over gesteld heeft.

Rol van de wethouderAllereerst wil de ChristenUnie opheldering over de rol van wethouder Smolenaers. Deze is al in november geïnformeerd door de bestuurder, maar werd gevraagd hierover te zwijgen. Wat heeft hij met deze kennis in de afgelopen maanden gedaan en op welke wijze heeft hij zich verantwoordelijk getoond voor het voortbestaan van obs De Kievit? Op welke wijze heeft hij een vinger aan de pols gehouden bij het zorgvuldig doorlopen van de procedure? In de begroting van 2023 staat dat gemeente De Bilt binnen haar onderwijsprogramma minimaal één openbare basisschool binnen haar grenzen wil. In de begroting van 2024 (vastgesteld in november 2023) is dit niet langer opgenomen. Is er een verband tussen de kennis van de wethouder en het verdwijnen van het openbaar onderwijs uit de begroting? Kortom, de rol van de wethouder is, op basis van de informatie die zij nu heeft, voor de ChristenUnie mistig. Zij zal daarom in de raad om opheldering vragen.

Openbaar onderwijsNa het verdwijnen van de Van Dijckschool als openbare school, is De Kievit nog de enige openbare school in heel gemeente De Bilt. Dat is erg weinig. Zeker als we het vergelijken met buurgemeente Hilversum. Deze gemeente is twee keer zo groot als De Bilt, maar heeft tien openbare basisscholen.  Volgens wethouder Smolenaers is het niet zo erg als het openbaar onderwijs uit De Bilt verdwijnt. Leerlingen die openbaar onderwijs willen volgen, kunnen daarvoor best 7 km reizen. Daarnaast is er voldoende ander neutraal onderwijs in de gemeente. De ChristenUnie is het op beide punten oneens met de wethouder. Connie Brouwer, fractielid: “Wij vinden 7 km voor een basisvoorziening als openbaar onderwijs te ver voor basisschoolleerlingen. Daarnaast bestaat neutraal onderwijs helemaal niet. Hij bedoelt waarschijnlijk dat er al scholen voor algemeen bijzonder onderwijs zijn. Dat is waar,maar dat is wat anders dan openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is namelijk niet neutraal, maar actief pluriform. Dat betekent dat zij aandacht wil besteden aan verschillende waarden, zonder een voorkeur voor een van de opvattingen uit te spreken.”

Artikel 23 van de grondwetNederland kent een uniek onderwijssysteem, waarbij in de grondwet de vrijheid van onderwijs geborgd is. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Brouwer: “Het lijkt misschien wat wonderlijk dat een christelijke partij als de ChristenUnie zich hard maakt voor het openbaar onderwijs. Maar de vrijheid van onderwijs is wat ons betreft een groot goed. Daarom maken we ons niet alleen sterk voor goed toegankelijk - vaak christelijk - bijzonder, maar ook voor openbaar onderwijs.” Juist ten aanzien van het openbaar onderwijs heeft de gemeente volgens de grondwet een bijzondere taak. Zij heeft de opdracht ervoor te zorgen dat er voldoende openbaar onderwijs in de gemeente aangeboden wordt. Vanwege deze verantwoordelijkheid volgt de fractie de ontwikkelingen extra kritisch. Ze wil dan ook weten wat het bestuur van Wereldkidz gedaan heeft om te werken aan de groei en bloei van De Kievit, welke alternatieven zijn overwogen om sluiting te voorkomen en waarom deze alternatieven niet verder uitgewerkt zijn. Wat betreft de ChristenUnie betekent zorgen voor voldoende openbaar onderwijs namelijk niet dat ook de laatste openbare school van de gemeente verdwijnt.

Geen gemeentehuis in Spoorzone

ChristenUnie ChristenUnie De Bilt 15-02-2024 20:18

https://debilt.christenunie.nl/k/n6024/news/view/1492796/69105/GemeentehuisIn de raadsbehandeling van de plannen voor de Spoorzone heeft de ChristenUnie een amendement ingediend om geen gemeentehuis in de verdere planvorming op te nemen.

De ChristenUnie heeft het initiatief tot dit amendement genomen, waarna 6 partijen dit amendement mede indienden.

Al langere tijd is Connie Brouwer namens de ChristenUnie in gesprek met de werkgroep Behoud Jagtlust om de mogelijkheden te bezien om het gemeentehuis op de huidige Jagtlust-locatie te behouden en de openbare functie verder te versterken. De ChristenUnie meent dat daartoe zeer zeker goede mogelijkheden zijn. Daarmee acht de ChristenUnie een door het college nog mogelijk gehouden verplaatsing van het gemeentehuis naar de Spoorzone onnodig en zelfs onwenselijk.Het inpassen van een gemeentehuis in de Spoorzone zou immers een extra belasting voor dit plangebied betekenen vanuit ruimtelijk perspectief en verkeersintensiteit. De ruimte die benodigd is voor een gemeentehuis zou dan immers ten koste gaan van de ruimte voor woningen, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven, parkeerplaatsen. En dit terwijl er nu al druk ligt op het aantal te realiseren woningen ten opzichte van de verkeersintensiteit, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid.

De ChristenUnie was zeer verheugd dat dit door alle partijen ook onderkend werd. Het amendement om geen gemeentehuis in de verdere plannen over de Spoorzone op te nemen, werd door de raad unaniem aangenomen. Een mooi resultaat!

VVD-Fractie De Bilt Zet Zich In voor Groenekan Noord: Focus op Geluidsoverlast, Internet en Veiligheid

VVD VVD De Bilt 17-01-2024 10:04

https://debilt.vvd.nl/nieuws/54667/vvd-fractie-de-bilt-zet-zich-in-voor-groenekan-noord-focus-op-geluidsoverlast-internet-en-veiligheid

In een recente stap om nauwer in contact te komen met de bewoners van Groenekan Noord, heeft de VVD-fractie De Bilt een bezoek gebracht aan de lokale bewonersvereniging. Het doel van dit bezoek was om direct van de bewoners te horen welke kwesties hun dagelijks leven beïnvloeden en hoe de fractie deze problemen kan adresseren. Drie voorbeelden waar we direct wat mee kunnen doen:

Aanpak van Geluidsoverlast van de A27

Een van de meest dringende kwesties die aan de orde kwam, was de aanhoudende geluidsoverlast van de A27. Bewoners gaven aan dat ondanks toezeggingen van Rijkswaterstaat voor een geluidswerend scherm, dit nog steeds niet gerealiseerd is. De VVD-fractie heeft toegezegd deze zaak met spoed op te nemen met het college en te pleiten voor een snelle oplossing.

De Noodzaak van Glasvezelinternet

De fractie werd ook geconfronteerd met zorgen over het ontbreken van glasvezelinternet in de regio. In een tijdperk waarin digitale connectiviteit cruciaal is, voelen veel bewoners zich achtergesteld. De VVD-Fractie heeft beloofd om de status van de uitrol van glasvezelinternet te onderzoeken en te pleiten voor versnelling van dit proces.

Verbetering van Verkeersveiligheid

Daarnaast werd de aandacht gevestigd op de verkeersveiligheid in het gebied. Bewoners spraken hun zorgen uit over hoge snelheden en het gebrek aan veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. De fractie erkent de ernst van deze zorgen en heeft toegezegd om op zoek te gaan naar effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De VVD-fractie De Bilt is vastbesloten om deze kwesties aan te pakken en de levenskwaliteit voor de inwoners van Groenekan Noord te verbeteren. De fractie staat open voor verdere discussie en samenwerking met de gemeenschap en het college om deze problemen op te lossen.

VVD De Bilt: Voorzichtig met Windenergie op Land, Bevorder Wind op Zee

VVD VVD De Bilt 12-01-2024 01:58

https://debilt.vvd.nl/nieuws/54635/vvd-de-bilt-voorzichtig-met-windenergie-op-land-bevorder-wind-op-zee

De VVD De Bilt is duidelijk over haar standpunt m.b.t. het plaatsen van windturbines in de gemeente: een voorzichtige benadering voor windenergie op land en een voorkeur voor wind op zee.

Dit standpunt volgt op de recente publicatie van het "PlanMER Windenergie" door de provincie Utrecht, waarin de bijdrage van gemeente De Bilt is opgenomen. De gemeente heeft eerder aangegeven interesse te hebben in het onderzoeken van de mogelijkheid om 20 GWh windenergie op te wekken langs de A27/A28, met een specifiek verzoek om de invloed van vliegveld Hilversum op deze plannen te beoordelen.

Hoewel onderzoeksgebied 67 in gemeente De Bilt is geïdentificeerd als een mogelijke locatie voor windenergie, heeft de VVD aanzienlijke bedenkingen geuit over de impact op de leefomgeving, ecologie, het karakter van het landschap, cultuurhistorische waarden en nabijgelegen recreatiegebieden. De partij wijst op de noodzaak om de effecten op de biodiversiteit, met name de lokale vleermuispopulaties, en het behoud van het historische landschap zorgvuldig te overwegen.

"Duurzame energie is essentieel voor onze toekomst, maar we moeten de juiste balans vinden tussen het behalen van onze energiedoelstellingen en het beschermen van ons natuurlijke en culturele erfgoed. Daarom zien we meer potentieel in wind op zee, waar de impact op onze lokale gemeenschappen en het milieu aanzienlijk kleiner is."

De VVD De Bilt bevestigt haar toewijding om actief deel te nemen aan de discussie over duurzame energie en zet zich in voor het behartigen van de belangen van haar inwoners bij toekomstige beslissingen over energieprojecten.

Raad De Bilt Unaniem voor Integratie Burgerinitiatief in Spoorzone Project

VVD VVD De Bilt 11-01-2024 08:39

https://debilt.vvd.nl/nieuws/54631/raad-de-bilt-unaniem-voor-integratie-burgerinitiatief-in-spoorzone-project

De Bilt, 12 januari 2024 – In een historische raadsvergadering op 11 januari 2024 heeft de gemeenteraad van De Bilt unaniem besloten om een belangrijk burgerinitiatief te integreren in de plannen voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Dit besluit, ingediend door fractievoorzitter Ralph Jacobs van de VVD, markeert een belangrijke stap in het betrekken van de gemeenschap bij lokale projecten.

De raad erkende dat de huidige besluitvormingsprocedure rond de Spoorzone beperkt was tot twee varianten, A en B, en geen ruimte bood voor alternatieve voorstellen uit de gemeenschap. Echter, tijdens de commissievergadering van 10 januari 2024 werd een inspirerend burgerinitiatief gepresenteerd, door de raad aangeduid als Variant C. Dit initiatief biedt een waardevolle aanvulling op de bestaande plannen door in te spelen op specifieke lokale behoeften en wensen.

De VVD De Bilt is trots op het feit dat de raad het belang van burgerbetrokkenheid en transparantie in de besluitvorming heeft onderstreept. Hoewel het burgerinitiatief als afzonderlijk voorstel is afgewezen, is de essentie ervan unaniem omarmd om mee te nemen in de bredere besluitvorming rond de ontwikkeling van de Spoorzone. Het voordeel hiervan is dat het plan nu ambtelijk kan worden ondersteund.

Ralph Jacobs benadrukt: "Dit besluit toont aan hoezeer wij als raad de stem van onze burgers waarderen. We zijn vastbesloten om samen met hen te werken aan de toekomst van onze prachtige gemeente."

De VVD De Bilt zet zich in voor een samenwerking waarbij de input van burgers niet alleen wordt gehoord, maar ook daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de gemeente. Dit besluit is een bewijs van onze inzet voor een inclusieve en betrokken gemeenschap.

De chaos in de gemeenteraad…

VVD VVD De Bilt 10-01-2024 02:04

https://debilt.vvd.nl/nieuws/54636/de-chaos-in-de-gemeenteraad

Als fractievoorzitter van de VVD in De Bilt, wil ik mijn visie delen over de huidige bouwprojecten en besluitvormingsprocessen binnen onze gemeente. Het is een publiek geheim dat er aanzienlijke vertragingen en frustraties zijn rondom projecten zoals Schapenweide, Hessingterrein en Spoorzone. Deze projecten zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze gemeente, maar worden geteisterd door eindeloze heronderhandelingen en vertragingen.

 

Laat me duidelijk zijn: de oorzaak van deze problemen ligt voornamelijk bij het huidige college en de benadering van de linkse partijen. Bijvoorbeeld, ondanks een aangenomen ontwikkelingsperspectief, besloot de coalitie om opnieuw te onderhandelen over Schapenweide. Voor het Hessingterrein, ondanks een duidelijke uitspraak van de Raad van State, eist de coalitie een nieuw, vertragend milieuonderzoek. En voor de Spoorzone werd een te lang participatietraject met burgers geïnitieerd, gevolgd door een onrealistisch korte besluitvormingsperiode in de raad.

 

Deze herhaalde herzieningen en vertragingen leiden niet alleen tot frustratie onder inwoners en ondernemers, maar ze verhogen ook de kosten en risico's voor onze gemeente. Het is frustrerend om te zien hoe het college, geleid door D66's wethouder Dolf Smolenaers, deze inefficiënte aanpak voortzet, wat leidt tot grote financiële tekorten met aanzienlijke economische en maatschappelijke gevolgen.

 

De VVD in De Bilt staat voor een aanpak waarbij verantwoordelijkheid, efficiëntie en een constructieve samenwerking centraal staan. Wij zijn van mening dat het college en de coalitiepartijen een meer open en inclusieve houding zouden moeten aannemen in hun besluitvorming. Het is essentieel dat alle stemmen, inclusief die van de inwoners en de oppositie, worden gehoord en gerespecteerd. Onze benadering is erop gericht om samenwerking te bevorderen, waarbij we bruggen bouwen tussen verschillende standpunten om zo de beste oplossingen te vinden voor onze gemeente.

 

In plaats van vast te houden aan een dwingende en partijdige politiek, moeten we ons richten op een proces van samenwerking en wederzijds respect. Alleen door samen te werken, kunnen we duurzame en positieve resultaten bereiken voor alle inwoners van De Bilt. Dit vereist een verschuiving in de huidige politieke cultuur, van een focus op partijpolitieke belangen naar een focus op wat het beste is voor onze gemeente als geheel.

 

Samenvattend, de VVD in De Bilt is toegewijd aan het bevorderen van een efficiënte, inclusieve en samenwerkende politieke omgeving. Wij staan klaar om onze rol te spelen in het vinden van haalbare en evenwichtige oplossingen voor de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. We doen een beroep op het college en de coalitie om hun benadering te herzien en samen te werken voor het grotere goed van De Bilt en haar inwoners.

Overdracht inzameling Voedselbank SP De Bilt, Etos en Jumbo

SP SP De Bilt 21-12-2023 20:50

Donderdagochtend 21 december bracht SP De Bilt de opbrengst van hun inzamelingsactie naar Voedselbank De Bilt. Twee grote auto’s en een auto met aanhanger gevuld met donaties reden voor, zoals 17 kratten drogisterij artikelen van de Etos. De winkel heeft ruim 6 weken verzameld via aankopen in de winkel. Er zaten ook nog leuke cadeautjes bij zoals sieraden en andere extra’s.

Jumbo Bilthoven gaf een mooie korting op zonnebloemolie, nog aangevuld door mensen die op de verzameladressen flessen kwamen brengen. Zo kwam het op rond de 190 flessen zonnebloemolie. Ruim voldoende voor de 184 huishoudens die momenteel gebruik maken van de Voedselbank.

SP De Bilt nam vanuit het bestuur het initiatief in het kader van armoedebeleid, een van de belangrijke speerpunten. Daarom heeft de SP het hiervoor ingezamelde geld nog extra aangevuld uit de afdelingskas om zo de mooie hoeveelheid zonnebloemolie kunnen betalen!

We bedanken hierbij alle gulle gevers die hebben bijgedragen op allerlei wijzen aan deze actie!

We wensen iedereen fijne feestdagen en veel geluk voor 2024!

SP De Bilt: Sterk en Sociaal!

VVD De Bilt Introduceert Innovatief Rekenmodel voor Spoorzone Ontwikkeling

VVD VVD De Bilt 14-12-2023 01:18

https://debilt.vvd.nl/nieuws/54503/vvd-de-bilt-introduceert-innovatief-rekenmodel-voor-spoorzone-ontwikkeling

VVD De Bilt heeft een baanbrekend rekenmodel ontwikkeld dat de financiële haalbaarheid van de verschillende ontwikkelingsvarianten voor de Spoorzone in Bilthoven analyseert. Dit model, een primeur in de lokale politiek, biedt een gedetailleerd inzicht in de economische impact van de drie voorgestelde varianten: A, B en C.

Volgens ons rekenmodel zou variant A, de 'behoudende' optie, een positief financieel resultaat van 17 miljoen euro opleveren. Deze variant beoogt de bouw van 700 tot 850 woningen en is ontworpen met het oog op harmonie met het bestaande dorpse karakter van Bilthoven.

Variant B, beschouwd als de 'vernieuwende' optie met 850 tot 1.000 woningen, projecteert een nog indrukwekkender positieve uitkomst van 47 miljoen euro. Deze variant richt zich op een grootschaliger en moderner ontwikkelingsplan.

Opmerkelijk is de door Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) en Wijkraad De Leijen voorgestelde variant C. Deze variant, ontworpen om beter aan te sluiten bij de wensen van de lokale gemeenschap, laat een positieve financiële impact van 15 miljoen euro zien. Variant C focust op het behouden van het groene, parkachtige landschap van Bilthoven Noord en biedt verkeerskundige oplossingen voor een veiligere en toegankelijkere wijk.

Met dit rekenmodel wil VVD De Bilt de transparantie en objectiviteit in het besluitvormingsproces rond de Spoorzone verhogen. Wij geloven dat dit model een cruciale rol zal spelen in het vinden van de meest voordelige en duurzame oplossing voor alle Bilthovenaren.

VVD De Bilt is toegewijd aan het bevorderen van een weloverwogen, op feiten gebaseerde aanpak voor de ontwikkeling van onze geliefde gemeente en kijkt uit naar een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden.

VVD De Bilt wil een verlaging van de 67% betaalbaarheidseis voor de Spoorzone

VVD VVD De Bilt 28-11-2023 01:45

https://debilt.vvd.nl/nieuws/54415/vvd-de-bilt-wil-een-verlaging-van-de-67-betaalbaarheidseis-voor-de-spoorzone

In beide varianten die het College voorlegt aan de Raad wordt gewerkt met zogenaamde “schuifjes”. Dit zijn factoren die invloed hebben op de financiële haalbaarheid. Echter, het belangrijkste schuifje ontbreekt. Het betreft haar eis dat projectontwikkelaars tenminste 67% van de nieuwbouw-woningen dienen te subsidiëren.

Deze ratio heeft een veel grotere invloed op de haalbaarheid dan alle andere schuifjes samen. De gemeenteraad zou zich op zijn minst moeten informeren over hoe een alternatieve variant eruit zou zien bij een lagere ratio. Dan ontstaat namelijk wel ruimte voor minder hoogbouw, voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, echt groen, en investeringen in verkeersveiligheid.

Het College heeft tijdens 2023 twee varianten uitgewerkt voor de Spoorzone. Variant A met 500 woningen en variant B met 1000 woningen. De Raad mag de voorkeursvariant kiezen. Recentelijk heeft het College aangekondigd dat 500 woningen financiëel niet haalbaar zijn, er moet meer worden gebouwd. Hiermee is variant A opgeschoven naar c.750 woningen.

Het College geeft hiermee geen openheid van zaken want 500 woningen kunnen weldelijk. In dit licht brengt de VVD De Bilt een kritisch standpunt naar voren, gericht op het heroverwegen van de 67% betaalbaarheidseis.

Deze ratio volgt uit het lokale coalitieakkoord van 2022. Concreet eist dit voor ieder project in onze gemeente 30% sociale huur, 20% middenhuur en 17% betaalbare koop (maximaal €355.000 per woning). De overige 33% is vrije sector koop. Laten we dit 30/20/17/33 noemen.

Dit beleid is conform de landelijke ambities van Hugo de Jonge. Echter, inmiddels zien we in de grote steden het besef dat dit niet langer realistisch is. Zo heeft het linkse college in Amsterdam in oktober haar 40/20/20/20 eis versoepeld voor duizenden woningen in Zuidoost. Tevens is in november aankondigd dat een Nederlands pensioenfonds 295 nog te bouwen huurwoningen in Voorburg koopt op basis van 15/15/0/70. Als Hugo’s ambities in de grote steden al niet rondrekenen, wat staat ons dan nog te wachten?

Enkele cijfers ter achtergrond: woningbouw kost nu ongeveer €3.000 p/m2, exclusief grond- en financieringslasten. Het maakt hierbij weinig uit voor wie je bouwt. Qua waardering na oplevering gelden wel grote verschillen. Zo zal een sociale huurwoning nu ongeveer €3.000 p/m2 opbrengen[1], middenhuur €4.000 p/m2, en vrije sector koop in onze gemeente €6.000-7.000 p/m2.

Ondergronds parkeren kost ook nog eens €20.000-40.000 per plek, afhankelijk van half- of volledig verdiept. Bouwfinanciering via een bank, indien al beschikbaar, kost 6-7% p/j en dan voor maximaal 70% van de grond- en bouwkosten. De winst van de ontwikkelaar volgt vervolgens uit de som van de verwachte opbrengsten minus al deze kosten inclusief grond.

Op sociale woningen maakt een ontwikkelaar dus sowieso verlies. Middenhuur zeer waarschijnlijk ook. Voor wat betreft betaalbare koop hangt dit af van de minimale omvang van de woning; indien groter dan 50m2 dan is de ontwikkelaar ook hier aan het subsidiëren (€355.000 / €7.000 p/m2 = 51m2 kantelpunt). Boven dit kantelpunt ontvangt de koper gratis geld. Dit is niet rechtvaardig en de VVD wil deze woningen dan ook tussen 40-50m2.

Kortom, de winst voor de ontwikkelaar moet komen uit het deel vrije sector koop. Tevens moet uit dit deel het verlies op de rest van het project worden gedragen. Hoe kleiner dit deel, hoe kleiner de kans dat gebouwd gaat worden.

Hiermee komen we op twee belangrijke verschillen tussen bijvoorbeeld de Schapenweide en de Spoorzone. In de Schapenweide is de grond in bezit van de overheid én is er voldoende ruimte voor parkeerplaatsen op het maaiveld (dat kost vrijwel niets). Indien de rijksoverheid een lage grondprijs accepteert dan is een hoge ratio hier realistischer. Het rijk kan 30/20/17/33 opnemen in haar programma van eisen. Via een dergelijk verkoopproces mag je ervan uitgaan dat de winnende bieder vervolgens snel gaat bouwen.

Daarentegen zijn alle percelen van de Spoorzone in privaat bezit, met uitzondering van het Emmaplein. Voor de grond van De Timpe, het meest actuele deel van de Spoorzone, bedragen de grondkosten naar verluid €20 miljoen voor de projectontwikkelaar. Met 17.000 m2 netto bouwvolume op een relatief klein perceel is hier tevens de noodzaak voor ondergronds parkeren.

Vasthouden aan een 67% ratio levert op deze plek dan ook een groot risico op qua doorgang. De gemeente heeft geen controle dat er daadwerkelijk gaat worden gebouwd, de grondeigenaar kan relatief pijnloos ook de huidige kantorenfunctie continueren. In 2010 is er voor De Timpe reeds 17.000 m2 netto aan congrescentrum goedgekeurd. Destijds was een dergelijk groot volume op deze dorpse plek nodig vanwege de financiële haalbaarheid. Je ziet de geschiedenis zich gewoon herhalen.

Het kan wederom een rationele strategie zijn voor deze eigenaar om eerst de bestemming naar 17.000 m2 wonen goedgekeurd te krijgen, zelfs indien al duidelijk is dat het plan nu onvoldoende rendabel is. Vervolgens kan worden gewacht met aanvang bouw totdat lokale overheden over een aantal jaar betaalbaarheidseisen versoepelen. Dit is dan slechts een pennenstreek zodra de bestemming is gewijzigd. Tegen die tijd zijn waarschijnlijk ook bouwkosten weer gedaald.

De VVD wil niet wachten. Wij willen nu bouwen. Wij willen een realistisch plan, met voldoende reserves in huidige onzekere tijden. Het plan mag ook niet afhankelijk zijn van het al dan niet toekennen van subsidie door de rijksoverheid.

Dankzij de hoge huizenprijzen in onze gemeente hebben wij nog een kans om te bouwen. Dit schept ook een verantwoordelijkheid. We moeten pragmatisch zijn over hoe de wereld is veranderd. Mensen op zoek naar een betaalbare woning hebben meer baat bij een iets minder hoge ratio dan helemaal geen woningen. Iedere nieuwbouwwoning leidt sowieso tot drie verhuisbewegingen.

In onze gemeente is 26% van alle woningen momenteel sociaal. Het landelijk doel is 30% in iedere gemeente. Wij pleiten voor realisme in huidige tijden bij het toevoegen van sociale woningen aan de voorraad. Dit vergt een gedifferentieerde aanpak.

De eigenaar van De Timpe zegt graag te willen bouwen en kan op korte termijn slopen, elders in de Spoorzone gaat dit nog 5 – 10 jaar duren. Tevens is er voor De Timpe in het verleden dus reeds een groot volume goedgekeurd, die optie rechtvaardigt een hogere grondwaarde. Het College moet recht doen aan die hogere grondwaarde via aanpassing van de ratio.

Voor De Timpe zien wij dan ook bijvoorbeeld 15/15/10/60. Daarbij willen wij onderzoeken om een maximale termijn van 1 jaar op te nemen vanaf goedkeuring bestemmingswijziging. Indien de ontwikkelaar niet start binnen deze periode dan vervalt de bestemmingswijziging.

Elders in de Spoorzone zien wij bijvoorbeeld 20/20/20/40. Op de Schapenweide 30/20/17/33. Overal willen wij een parkeernorm van tenminste 1.2x. Dit is al stukken lager dan de gebruikelijke 1.7x.

Iedere bewoner heeft recht op een parkeerplek met eigen stekker, inclusief huurders van sociale woningen. Het autobezit in onze gemeente is hoog, ook onder huurders van sociale woningen.

De onrealistisch lage parkeernormen van het College gaan resulteren in jarenlange bezwaarprocedures, met tevens uiterst onzekere uitkomst. Een lage parkeernorm betekent niet minder auto’s. Het betekent alleen dat auto’s dan staan in de dichtstbijzijnde straat met vrij parkeren. Zelfs in de verkeersstudie van het College schuilt deze denkfout.

Indien deze lage normen standhouden voor de rechter dan krijgen we betaald parkeren en parkeeroverlast. Betaald parkeren in het centrum van Bilthoven resulteert dan ook in betaald parkeren in de andere kernen zoals De Bilt en Maartensdijk.

Tenslotte is het “schuifje” van het College met betrekking tot kantoormeters onjuist. Hiermee verslechtert de financiële haalbaarheid namelijk, tenzij de onderliggende aanname is dat de gemeente een langjarig huurcontract af zou sluiten op een te hoge huur.

Extra kantoormeters gaan ten koste van het aantal woningen. Bilthoven centrum heeft al te veel leegstand. Deze leegstand kan naar flexibele kantoorunits worden verbouwd, hierdoor zal de levendigheid verbeteren.

Concreet vragen wij de Raad de volgende variant te laten doorrekenen:

·       De Timpe 15.000 m2 VVO (c.200 woningen) op basis van 15/15/10/60 en halfverdiept parkeren met norm 1.2x.

·       Elders in Spoorzone 22.500 m2 VVO (c.300 woningen) met 20/20/20/40 en parkeernorm 1.2x.

·       Tenminste 80 parkeerplaatsen op Emmaplein voor winkeliers, makkelijk toegankelijk en op basis van een blauwe kaart.

·       Busstation aan zuidkant op Emmaplein. Infrastructuur is hier belangrijker dan woningen.

·       Fietspaden zoveel mogelijk apart van busbaan en auto.

·       Budget voor aanvullende veiligheidsmaatregelen, evenals echt groen.

·       Hoger bouwen (4+ verdiepingen) alleen waar dit niet tot significante nieuwe inkijk bij bestaande omwonenden leidt.

[1] Voor sociale huurwoningen geldt ongeveer de volgende rekensom: netto huur €700 p/mnd = €8.400 p/j vermenigvuldigt met faktor 20 = €168.000 delen door 60m2 = €2.800 p/m2. Een belegger die 20x de huur betaalt heeft hiermee een aanvangsrendenment van 5.0%. Dit was vorig jaar nog minder dan 4.0% (>25x) maar beweegt mee met de rentestand.