Nieuws van politieke partijen in De Bilt inzichtelijk

2234 documenten

Bouw woningen stokt door de 30–20–50 eis, kleinere koopwoningen noodzakelijk

VVD VVD De Bilt 23-01-2023 09:07

https://debilt.vvd.nl/nieuws/51790/bouw-woningen-stokt-door-de-30-20-50-eis-kleinere-koopwoningen-noodzakelijk

De VVD wil bouwen en daarvoor moet de 30-20-50 eis worden afgeschaft. Deze eis is vorig jaar ingevoerd door de nieuwe coalitie. Sindsdien moet ieder nieuwbouwproject vanaf 10 woningen tenminste 30% sociale huur en 20% middenhuur bevatten. In De Bilt worden relatief veel projecten hierdoor geraakt aangezien de eis al vanaf 10 woningen geldt. De 30-20-50 eis is gekopieerd van grote steden maar daar gelden wel meer uitzonderingen. Gemeente De Bilt handhaaft daarentegen heel streng.

 

Het bouwen van sociale woningen gaat komende jaren een uitdaging zijn. Tot een jaar geleden kostte het ongeveer €175,000 om een sociale woning te bouwen en was die na oplevering zeg €200,000 waard. Een ontwikkelaar kon dus ook nog iets betalen voor de grond.

 

In 2022 is de haalbaarheid echter snel verslechterd. Bouwkosten zijn enorm gestegen terwijl de waarde van huurwoningen is gedaald als gevolg van de opgelopen rente. Bouwfinancieringen zijn niet beschikbaar of duur. Ook voorverkoop is lastiger gezien de toenemende terughoudendheid van woningcorporaties. Bovendien heeft de centrale overheid verdere maatregelen aangekondigd die het jaarlijks rendement verlagen voor beleggers in huurwoningen.

 

Woningontwikkelaars zetten nu dan ook “en masse” projecten op hold. Niets doen is hun beste optie. De Bilt zal geen uitzondering zijn. Een geluk bij een ongeluk is dat onze gemeente hoog scoort in de lijst met hoogste huizenprijzen van Nederland. Het bouwen van koophuizen is daarom nog steeds goed haalbaar.

 

Dat we in De Bilt de eerste tekenen van ontwijking reeds zien is weinig verassend. Op de Sweelincklaan wil een ontwikkelaar 19 gelijkvloerse koopappartementen voor ouderen realiseren in het Broederschapshuis en naastgelegen kantoor. Hiervoor is steun van omwonenden. Echter, de gemeente heeft het plan afgeschoten, alleen vanwege de 30-20-50 eis. De ontwikkelaar is nu bezig met een aangepast plan. In dit geval resulteert de 30-20-50 eis dus in een suboptimale uitkomst aangezien er 19 appartementen voor ouderen minder worden gerealiseerd.

 

De VVD is vóór sociale woningbouw. Dit zien wij als onderdeel van grootschalige bouwlocaties zoals de Schapenweide, eventueel buiten de rode contouren bij Maartensdijk en in het stationsgebied, liefst nabij voorzieningen en openbaar vervoer. Hierover kunnen vooraf heldere afspraken worden gemaakt met woningcorporatie SSW en de grote gebiedsontwikkelaar.

 

Momenteel is reeds 26% van alle huizen in onze gemeente in bezit van SSW. Een deel van de huurders in deze 5000 woningen is klaar om de kopersmarkt te betreden. Door middel van kleinere koopwoningen geven we hen ook daadwerkelijk die optie. Dit is komende jaren de meest realistische wijze om de druk op wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verlichten.

 

De VVD wil bouwen, bouwen en bouwen. Daarbij wil de VVD afspraken maken met het college over kleinere koopwoningen, zeg vanaf 40 meter. Tot nu toe is het lastig gebleken voor ontwikkelaars om dit goedgekeurd te krijgen. Afgelopen coalitieperiode werden vergunningsaanvragen voor kleinere woningen namelijk nog gewoon afgewezen onder verwijzing naar het woonbeleid. Volgens dit beleid dient een koopwoning tenminste 75m² te zijn (60m² bij sociale huur). Met de huidige prijzen voor nieuwbouw van €5000-6000 per m² in onze gemeente maakt dit nieuwbouw per definitie onbereikbaar voor velen. Kleinere koopwoningen zijn een prima oplossing voor veel starters en alleenstaanden.

 

Fractievoorzitter Ralph Jacobs:

“Het zou komende jaren makkelijk scoren zijn als oppositie bij elk uitgesteld nieuwbouwproject. Echter, we willen niet 4 jaar verliezen met bouwen en verduurzamen. De VVD wil zich constructief opstellen. De oplossing is simpel, namelijk koopwoningen bouwen.“

 

Recentelijk heeft de gemeente gekozen op het terrein van de oude Theresiaschool 100% sociale- en middenhuur te bouwen. De grond hiervan is reeds gemeentebezit. Wat de VVD betreft is dit een zeer dure oplossing voor het toevoegen van slechts 13 sociale woningen. Echter, als dit betekent dat elders ruimte ontstaat om de 30-20-50 los te laten dan valt te praten over onze steun.

 

We begrijpen dat de 30-20-50 eis is uitonderhandeld als onderdeel van het coalitieakkoord. Om hier nu al van af te stappen vergt moed. Ten tijde van de coalitieonderhandelingen viel niet te voorzien hoeveel de wereld zou veranderen in korte tijd. We vertrouwen op de realiteitszin van de coalitiepartijen.

 

 

Gert-Jan Segers: veel dank en waardering!!

ChristenUnie ChristenUnie De Bilt 16-01-2023 19:03

https://debilt.christenunie.nl/k/n6024/news/view/1428305/69105/Segers_Ben_Shamar (35).JPGDat is wat ons te binnen schiet als reactie op het stoppen van Gert-Jan Segers als landelijk politiek leider van de ChristenUnie.

Wat heeft Gert-Jan de afgelopen jaren hard gewerkt aan de vele, vaak uiterst moeilijke onderwerpen waar de landelijke politiek de laatste jaren voor stond en nog altijd staat! Wat mooi om te zien dat velen in Nederland zijn niet aflatende transparante weergave van de afwegingen die de ChristenUnie daarbij maakte, zo waardeerden. Daarnaast heeft hij zich ook ingezet om een stabiele landelijke fractie op te bouwen; er staat een goed team.

Wij danken Gert-Jan voor de lokale interesse die hij getoond heeft. Ook voor De Bilt. Wat was het mooi om te ervaren hoe hij in maart vorig jaar op heel ontspannen wijze een bezoek bracht aan Beth Shamar in Groenekan. Bij zijn bezoek aan dit dagverzorgingscentrum voor mensen die daar behoefte aan hebben, heeft hij gesproken met vaste personeelsleden en met vrijwilligers. Bij dit bezoek hebben wij zijn oprechte interesse voor de ander als heel intens en als heel bijzonder ervaren.

Na de intensieve 10 jaar in politiek Den Haag, gaat Gert-Jan en zijn gezin een nieuwe toekomst tegemoet. Wij wensen hen daarbij van harte Gods zegen toe. Ook wensen wij Gert-Jan Gods zegen toe bij hetgeen zich ongetwijfeld op zijn pad zal komen om zich voor in te zetten.

VVD fractie stemt tegen slavernij excuses motie

VVD VVD De Bilt 23-12-2022 06:51

Tijdens de Raadsvergadering van 22 december 2022 werd een motie met betrekking tot slavernij besproken. De VVD fractie heeft tegen deze motie gestemd. Hieronder de volledige bijdrage van VVD raadslid Eelco Dalmeijer:

Dank voorzitter.

De VVD fractie zal niet voor deze motie stemmen en ik zal u uitleggen waarom niet.

Zo langzamerhand begint het slavernij verleden wel erg zwaar op onze huidige maatschappij te drukken. Slavernij is er altijd geweest en bestaat tot op de dag van vandaag, uiteraard is het iets wat wij hedentendage niet acceptabel vinden, echter tot ver in de 19e eeuw werd hier anders tegenaan gekeken. Er wordt ons als witte Nederlander een collectief schuldgevoel aangepraat, terwijl verreweg het merendeel van de Nederlandse bevolking destijds niets met slavenhandel te maken had of daar van profiteerde. Bovendien is van alle mensen die betrokken waren bij de legale slavenhandel niemand meer in leven, zo ook niet van alle slaafgemaakten. Wij vinden dan ook een gemeente brede-herdenking van het afschaffen van de slavernij wel erg overdreven.

Dan het aanbieden van excuses. Het aanbieden van excuses impliceert dat je verantwoordelijkheid en schuld op je neemt. Maar waarvoor dan ? "Voor de gevolgen van de slavernij" lezen we in de motie. Wat zijn dan die gevolgen waarvoor het college van De Bilt verantwoordelijkheid en schuld op zich moet nemen ? In de toelichting gaat het over rijke families die op het grondgebied van de huidige gemeente De Bilt hebben gewoond en die hun rijkdom vergaard zouden hebben met activiteiten waar slaven aan te pas kwamen. Dit zou je kunnen zien als gevolgen van de slavernij, maar het college draagt geen verantwoordelijkheid en schuld voor de manier waarop haar inwoners geld verdienen of verdient hebben. Zou het college dit wel doen, dan moet je je afvragen hoe dit zich verhoud tot de in onze gemeente wonende criminelen, het college is dan dus ook verantwoordelijk voor hoe deze groep haar geld verdient !

Of, voorzitter, moeten we discriminatie en racisme als gevolg van de slavernij bestempelen, en draagt het college hier dan verantwoordelijkheid en schuld voor ? Zeker niet. Bovendien hebben lang niet alleen de nabestaanden van slaafgemaakten met discriminatie en racisme te maken, dus het aanbieden van excuses aan alleen die groep zou een verkeerd signaal zijn.

In zijn algemeenheid denken wij dat wanneer het college haar excuses voor iets moet maken dit zaken zijn waar zij zonder enige twijfel verantwoording voor draagt en die bij voorkeur in het heden liggen. Dus biedt excuses aan als je iets fout hebt gedaan aan degene die hier daadwerkelijk slachtoffer van is geworden. Er zijn helaas voldoende voorbeelden van dat dit niet gebeurd.

Tenslotte moeten we ons de vraag stellen of onze inwoners wel zitten te wachten op dit hele theater, of dat het college hiermee de afstand tot de inwoner alleen maar vergroot.

Tot zover voorzitter

Transitievisie warmte: VVD wil meer ambitie

VVD VVD De Bilt 13-12-2022 08:10

https://debilt.vvd.nl/nieuws/51469/transitievisie-warmte-vvd-wil-meer-ambitie

Op donderdag 22 december zal de Raad de visie van Gemeente De Bilt op de warmtetransitie vaststellen.

Warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Met warmtetransitie wordt de overgang bedoeld naar het aardgasvrij verwarmen van de 7 miljoen woningen in Nederland.

Alle gemeenten hebben vanuit de regering de opdracht gekregen om een warmtetransitie-visie op te stellen. Iedere gemeente mag hier wel een eigen invulling aan geven. Met name de centrale overheid zal ervoor moeten zorgen dat elektriciteit CO2 neutraal opgewekt wordt, bijvoorbeeld via windparken op zee, zonnevelden, geo-, aqua- en kernenergie. Parallel hieraan moeten we op lokaal niveau aan de slag met vervanging van onze verwarmingsinstallaties en betere isolatie van onze woningen. 

De warmtetransitie is voor inwoners van De Bilt dan ook van groot belang. Immers, onze energiekosten stijgen snel en het grootste gedeelte van de verbruikte energie zit in warmte. 

Het huidige voorstel van het College is om ambitieniveau D vast te stellen. In dit scenario koerst de gemeente naar het doel om in 2030 minimaal 20% van De Bilt aardgasvrij te krijgen.

Tevens zullen dan haalbaarheidsstudies worden gedaan naar de aanleg van warmtenetten in de wijken in het plaatje hieronder (aangeven in groen en roze). Het betreft Bilthoven-centrum, Tuindorp + Brandenburg, Maartensdijk kern 1, De Bilt west, De Bilt oost, De Bilt zuid en zogenaamde wijkuitvoeringsplannen voor Brandenburg PAW en De Leijen. 

Dat dit simpelweg niet ver genoeg gaat blijkt uit het bovenstaande plaatje. Juist de wijken met het hoogste gasverbruik per woning worden nu niet meegenomen in deze plannen. VVD De Bilt bereidt daarom een amendement voor op het voorstel van het College. 

VVD De Bilt wil dat er een ambitieniveau E “Best in Class” komt waarin alle wijken worden meegenomen in de haalbaarheidsstudies. Daarbij kan synergie behaald worden door wijken die op elkaar lijken samen te voegen. Hierdoor zijn er dan geen 1 of 2 fte aan ambtenaren per wijk nodig. 

De ambitie moet zijn om voor minimaal 50% aardgasvrij zijn in 2030. Onze gemeente kan leunen op een hoge betrokkenheid van haar burgers en hierdoor een voortrekkersrol op zich nemen in de warmtetransitie. VVD De Bilt wil de schouders eronder!

Wij zien nu al mooie initiatieven in wijken ontstaan waarbij bewoners collectief verduurzamen. Bijvoorbeeld door collectief water-warmtepomp-putten van 400 meter diep te laten boren. 

Geothermie gaat ons ook helpen om duurzaam in de warmtevraag te voorzien en wij roepen het College op om voortvarend aan de slag te gaan met de proefboring. (https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/ebn-onderzoekt-mogelijkheden-geothermie-in-de-bilt).

Verder stuurt VVD De Bilt aan op ideeën/concepten als:

- Oprichten van wijk-duurzaamheidteams (in samenwerking met bewonersverenigingen).

- Transitiewoningen bijvoorbeeld als onderdeel van de nieuwbouw op de Schapenweide. Hiermee mensen tijdelijke woonruimte bieden terwijl hun woning wordt verduurzaamd, inclusief voldoende capaciteit voor VVE’s / flatgebouwen.

- Een team vanuit gemeente dat burgers kan bijstaan met betrekking tot warmtepompen en (dak) isolatie. Denk hierbij aan ondersteuning bij de ontwikkeling van een verbouwplan, beoordeling van de offerte van installateurs en de check of er een vergunning nodig is.

- Vereenvoudiging en harmonisering van de vergunningseisen voor aardwarmtepompen en (dak) isolatie.

Heb jij verder nog goede ideeën laat het ons weten via r.jacobs@debilt.nl of via WhatsApp +3197013782224 

De discussiestukken vanuit de gemeente zijn overigens te vinden onder punt 10 via deze link:

https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/910535 

Gemeente De Bilt maakt duidelijke afspraken met Behandelcentrum Wier op Berg en Bosch

VVD VVD De Bilt 05-11-2022 08:40

Na de eerdere onrust rondom de vestiging van ‘Wier open’ op het Berg en Boschterrein heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt met Fivoor.

Burgemeester Potters en Fivoor hebben een korte duidelijke brief gestuurd waarin het volgende is afgesproken:

• Elkaar in elk geval het eerste jaar na opening van behandelcentrum Wier via de vastgelegde overlegstructuur (op uitvoerend, beleid en bestuurlijk niveau) te informeren te einde tijdig bij te kunnen sturen indien nodig. In aanvulling daarop wordt tussentijds geïnformeerd wanneer daar aanleiding voor is.

• Een jaar na opening via een rapportage met incidenten, meldingen en duiding daarvan te rapporteren aan de gemeenteraad van de gemeente De Bilt.

• Dat er geen verzwaring van patiëntencategorieën plaatsvindt bij de vestiging van behandelcentrum Wier dat gehuisvest is in het voormalig klooster op het Berg en Bosch terrein.

• Dat er, mocht Fivoor voornemens zijn tot een wijziging, uitbreiding of vestiging van een afdeling van Fivoor op het Berg en Bosch terrein of elders in de gemeente De Bilt, voorafgaand een integrale ruimtelijke beoordeling door de gemeente wordt gedaan, vergelijkbaar met het huidige PU-traject (Principe-uitspraak)

• Elkaar bij andere ontwikkelingen vroegtijdig en volledig te informeren.

De volledige brief is hieronder te vinden. 

VVD-fractie verlaat Begrotingsraad – Coalitie ondermijnt de kern van onze democratie

VVD VVD De Bilt 03-11-2022 06:32

https://debilt.vvd.nl/nieuws/51014/vvd-fractie-verlaat-begrotingsraad-coalitie-ondermijnt-de-kern-van-onze-democratie

Na het eerste deel van de Begrotingsraad heeft de VVD-fractie besloten niet langer mee te werken aan de poppenkast. Coalitie partijen dragen hun verkiezingsprogramma voor en voeren geen inhoudelijk debat. Fractievoorzitter Ralph Jacobs: “We zien dat de begroting gebaseerd is op het coalitieakkoord, welke de coalitie nooit in de raad heeft bekrachtigd. Hoe kan het zijn dat het college een begroting heeft gemaakt op basis van coalitie afspraken waar nooit een fatsoenlijk debat over is gevoerd. Dit ondermijnt volgens de fractie de kern van onze democratie.”

 

De begroting zoals de coalitie deze neerlegt is een links sprookje, met oogkleppen op. Niet alleen wordt de OZB met 3% verhoogd, de schuld stijgt volgend jaar met 5 miljoen euro. Veel hiervan komt terecht bij consultants. In de jaren daarna stabiliseert de schuld maar op basis van gunstige aannames, de coalitie heeft duidelijk oogkleppen op. Daarbij geloven zij in sprookjes: zij gaan in deze begroting uit van maar 3% inflatie. De huidige inflatie ligt tussen de 14 en 18%. Op een begroting van ~113 miljoen die voor 80% uit vaste kosten bestaat betekent dit dus dat er een groot risico is dat de schulden verder zullen oplopen. 14% inflatie betekent dat de lasten met 12 miljoen zullen stijgen!

 

Uit niets blijkt dat het college beseft dat zwaar weer op komst is. De coalitie strooit met geld, ontkent het inflatiespook en wil geen inhoudelijk debat. Fractievoorzitter Jacobs: “Wij willen niet volgend jaar hier staan met de boodschap ‘zeiden we toch’ maar constructief meewerken om de basis op orde te krijgen. De coalitie die de mond vol had van een raadsakkoord en de hand uitsteken naar de oppositie laat bij deze eerste echte test zien dat het slechts bij woorden blijft. Daar doen wij niet aan mee.”

Verkiezingsbord op het oude Hessingterrein.

SP SP De Bilt 26-10-2022 19:47

De SP de Bilt was er laatst op gewezen dat er op het oude Hessing-terrein een groot verkiezingsbord staat. Dat is niet raar, wel dat het er nog steeds staat, een half jaar na de verkiezingen. Bij ons was geen vergunning bekend voor het plaatsen van een bord op dat terrein langer dan een maand (dat mag altijd!) dus heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld hierover. De beantwoording van de gemeente is duidelijk; het bord staat er niet legaal moet dus weg moet.

Hieronder ziet u onze vragen en de beantwoording van de gemeente staat in het bijgevoegde PDF:

Is het aan het college bekend dat er nog steeds een verkiezingsbord staat aan Utrechtseweg 341 (zie afbeelding hieronder? Is het college met de SP van mening dat dit bord verwijderd dient te worden aangezien de verkiezingen reeds lang voorbij zijn? Is het college voornemens het bord te laten verwijderen door de eigenaar?

Op de biologische boerderij

SP SP De Bilt 15-10-2022 22:49

Op de laatste dag van de week van de duurzaamheid is daar de rondleiding op de biologische boerderij De Bonte Parels in Westbroek. De boerin neemt de groep mee langs de stal, de melkgang, de stier Treffer, de koeien in de wei en de open stal waar de koeien beschutting kunnen vinden, waaronder de bejaarde koe Marie. We horen over de zorgvuldigheid waarmee de uiers na het melken worden schoongemaakt, hoe de boer ziet welke koe bij de stier kan en mag “spelen”, dat Marie ondanks haar leeftijd een goede verzorging krijgt als dank voor de hoge melkproductie, hoewel zij allang niet meer aan de bedrijfsomzet bijdraagt.

De boeren besteden veel tijd aan communicatie en educatie om de consument een realistisch beeld te geven en omdat steeds meer mensen graag willen weten waar het vlees en de zuivel vandaan komen.

Het beeld dat blijft hangen is vooral de innige samenhang tussen mens, natuur en bedrijf, hoe liefdevol deze boeren met hun beesten omgaan. Het respect voor de dieren! De liefde waarmee over het bedrijf wordt gesproken bewijst dat bij deze boer het begrip rentmeesterschap geen holle kreet is. Maar ook realistisch: de verzorging die Marie krijgt is niet voor alle koeien weggelegd: de boerderij is geen bejaardenhuis ...

Het ging niet alleen over koetjes en kalfjes. De banken zijn niet zo geïnteresseerd in een beter evenwicht tussen grond, natuur en beesten (en ganzen!) hetgeen ook minder koeien kan betekenen. Banken verdienen alleen aan groeiende productie, meer koeien, meer melk, meer meer meer … De boer die het beste voor de aarde wil zoekt het zelf maar uit.

Met de samenwerking van boerderij en politiek hopen we het biologisch boeren weer een stapje dichterbij te brengen. Van 4% biologisch naar de 15% zoals in Denemarken? Of nog beter zoals in Oostenrijk?

namens themagroep duurzaamheid

Frans de Ruiter

SP De Bilt