Nieuws van politieke partijen in Ede inzichtelijk

4009 documenten

Meehelpen met 'Zin op Zondag' - #cuzomerstage

ChristenUnie ChristenUnie Ede 13-07-2020 15:07

Om ons deze zomer te blijven informeren en te laten inspireren zijn we als fractie gestart met een zogenaamde #cuzomerstage. Meekijken en meehelpen in de praktijk van onze aandachtsgebieden. Op zondag 12 juli jl. waren raadsleden Dirjanne van Drongelen en Sandra Kooij aanwezig bij Zin op zondag, een laagdrempelige inloop voor met name mensen met een klein sociaal netwerk en beperkte leefomstandigheden.

Zorgen om de Wekeromse Belt | Ede

GroenLinks GroenLinks Ede 13-07-2020 00:00

Uit de vroegere vuilnisbelt van Wekerom lekt vervuild water. GroenLinks stelde raadsvragen. In het antwoord belooft het college het grondwater regelmatig te onderzoeken. Ons raadslid Pieter Gerard van den Berg legt uit hoe het zit.

Al langere tijd heeft de Wekeromse Belt de aandacht van onze fractie. Tot eind jaren ’80 werd er op deze locatie afval gestort. Dat afval bestond uit allerlei vuil: huisvuil, resten uit de industrie (vooral de toenmalige ENKA: verfresten, allerlei kunststoffen etc.) en nog meer bronnen waarbij we helemaal niet meer kunnen achterhalen wat er precies is gestort. Kortom, er ligt van alles. In de jaren negentig is de Belt afgedekt met grond en afgesloten. Uit metingen is gebleken dat er nu sprake is van vervuilde grond: allerlei alkalische verbindingen en metalen worden gemeten in het water dat uit de Belt komt. Dit verontreinigde water loopt gewoon het grondwater in.

Al vanaf 2016 vraagt GroenLinks met enige regelmaat aan het college wat nu eigenlijk de bedoeling is met de Wekeromse Belt. In februari 2019 hebben we hierover wederom vragen gesteld: (link) “Raadsvragen GL vdBerg werkzaamheden de Belt Wekerom” en recentelijk hebben we het vragenuurtje in de raadsvergadering benut om helderheid te krijgen over het water dat door overvloedige regenval uit de ontluchtingskanalen van het drainagesysteem liep.

De afgelopen jaren is er hernieuwde belangstelling voor het terrein. Er loopt en mountainbike-route en een wandelpad over de Belt. Daar wordt al langere tijd gebruik van gemaakt. Sinds kort is er een uitkijktoren geplaatst waar bezoekers van het uitzicht kunnen genieten. De gemeente laat weer enige recreatie toe op het terrein.

Wij vragen ons af of e.a. gevolgen kan hebben voor het lekken van de vervuiling op deze locatie en de directe omgeving. De deklaag slijt sneller af door het gebruik. En hoe stabiel is de Belt eigenlijk? Het is immers geen gewone ondergrond. Van het college hebben we nu de toezegging gekregen dat men het grondwater regelmatig gaat onderzoeken. Hopelijk geeft dat de gemeente meer inzicht in hoe de vervuiling zich naar het grondwater verplaatst en of daar ingegrepen moet worden.

Wat vindt u, moet Belt weer hergebruikt worden voor recreatie? En welke mate van vervuiling naar het grondwater is toegestaan? Laat het mij weten. Mijn emailadres is pieter.van.den.Berg@ede.nl

 

Discriminatie | Ede

GroenLinks GroenLinks Ede 10-07-2020 00:00

Nederland (en met Nederland de rest van de wereld) is in de ban van de strijd tegen discriminatie. De black lives matter beweging, de beweging die opkomt voor de rechten van onze gekleurde medemens, heeft de afgelopen maanden met haar demonstraties veel aandacht gekregen nadat George Floyd in Amerika op een afschuwelijke manier aan het einde van zijn leven gekomen is. George Floyd is in het discriminatie debat een katalysator van allerlei onderdrukte emoties gebleken, zoals Rosa Parks dat was in de strijd voor gelijke burgerrechten met haar weigering in de bus op te staan voor een andere (witte) passagier. Kortom: een belangrijk historisch moment met hele grote gevolgen.

De afgelopen weken heb ik veel uitspraken op social media opmerkingen voorbij zien komen als reactie op alle aandacht voor het onderwerp discriminatie. Zeker op social media laten voor- en tegenstanders van met name de black lives matter beweging zich helemaal gaan. Er werden veel parallellen getrokken met de zwarte pieten discussie. De toonzetting van zowel voor- als tegenstanders kwam ook overeen. Kortom: deze discussie doet veel met de mens… Beide discussies laten een verharding zien die nodig is om je beginpositie in te nemen, maar helaas wordt er nog niet echt over gegaan tot de volgende stap: het gesprek. Dat is belangrijk omdat je alleen door het gesprek met elkaar aan te gaan, de afstand kunt overbruggen. Of in elk geval een heel eind naar elkaar toe kunt komen. Het tolereren van de ander maakt dan plaats voor respect voor je medemens. Respect voor elkaars opvattingen, respect voor elkaar als persoon.

Discriminatie komt ook binnen onze eigen gemeentegrenzen voor. En ondanks dat velen het wellicht niet zo ervaren, zijn er toch wel wat voorbeelden te noemen. Vanuit mijn politieke werk in de rol van fractievolger (dat is een raadslid zonder stemrecht), kom ik o.a. de volgende voorbeelden tegen. 1- Te beginnen met de meest herkenbare: Het verschil in behandeling van christenen en moslims. Als er een nieuwe kerk gepland wordt om te bouwen, vinden de meeste burgers dat prima, want een kerk is een uiting van Nederlandse tradities. Bij een wijziging van bestemming zal die zelfde burger niet zo snel een zienswijze indienen of gaan klagen. Helaas zijn we minder tolerant als het woord kerk in bovenstaande door het woord moskee wordt vervangen. Dan wordt er direct geklaagd over de te verwachten geluidsoverlast van de oproep tot gebed. Echter, die klachten zijn er niet als het gaat over de diverse kerkklokken die je voorafgaand aan de kerkdienst hoort. Dat is blijkbaar geen enkel probleem. Dat is geen verwijt, maar het is wel een constatering dat de ene groep burgers anders wordt behandeld dan de andere. En dat is nu precies wat discriminatie is. 2- Fraudebestrijding: We zijn een sociale gemeente, maar vinden het heel normaal dat er op een gegeven moment een voorstel komt om burgers op fraude te controleren. Laat ik voorop stellen dat fraude altijd aangepakt dient te worden. Echter, wat mij stoort is dat de controle zich uitsluitend focust op burgers met een bijstandsuitkering (de verklaring: Daar hebben we een financiële band mee die makkelijk kan worden gecontroleerd). Let wel: Die zelfde controle wordt niet bij burgers met eigen inkomen (door baan in loondienst of eigen bedrijf) uitgevoerd. En ook dat is een vorm van discriminatie. Immers, burgers met een afhankelijkheidspositie richting overheid worden dus anders behandeld dan burgers die die afhankelijkheid niet hebben. 3- Sociale huurwoningen:  Als er een nieuwe woonwijk wordt gepland, wordt er geopperd dat er verhoudingsgewijs vooral niet teveel sociale huurwoningen moeten worden gebouwd, want deze bewoners zouden minder netjes zijn met huis en omgeving. Datzelfde wordt niet over huurders en kopers uit het hogere segment gezegd. Dit verschil maken in behandeling van huurders, met toevoeging van niet wetenschappelijk onderbouwde aannames, is een vorm van discriminatie. 4- Toegankelijkheid van infrastructuur: In Ede heeft de auto altijd voorrang op andere weggebruikers. Het meest heldere voorbeeld hiervan is de Jan Th. Tooroplaan. Zowel fietspad als trottoir worden op diverse plekken geblokkeerd door de ingebouwde parkeervakken. Daarnaast wordt het mensen met verminderde mobiliteit onmogelijk gemaakt om op een veilige manier met hun driewieler of met begeleiding ernaast te fietsen omdat het fietspad verhoogd is aangelegd ten opzichte van weg. Een groep (de automobilist) voorrang geven ten opzichte van anderen is een vorm van discriminatie. 5- Maar ook in ander gedrag zien we dit terug. Als een moslim gaat stemmen voor zijn vrouw en zichzelf, vinden velen daar wat van, maar als een orthodox christelijke man gaat stemmen voor zijn vrouw en zichzelf, vinden we dat allemaal heel normaal. De negatieve beeldvorming richting de moslims en vrouwen in dit voorbeeld is een vorm van discriminatie.

Discriminatie gebeurt vaker dan we denken. Feit is dat verschillende groepen in onze samenleving hier meer mee te maken krijgen dan anderen. Vandaar dat ik een oproep doe tot verbinding. Alleen door verbinding te leggen met de ander, kunnen we begrip voor elkaar creëren. En ja, dat betekent ook dat we over onze eigen schaduw heen moeten durven te stappen. Samen met mijn collega’s van de fractie GroenLinks Ede probeer ik zoveel mogelijk als kan de verbinding te zoeken. In het verlengde daarvan wil ik een lokaal initiatief onder de aandacht brengen: Het Edese black lives matter manifest. 

Het Edese Black Lives Matter manifest wordt aankomende zaterdag (11 juli van 12:00-13:30 uur) op de Ginkelse Heide (bij Airborne Monument) wordt gehouden. Volgens de organisatoren zal een podium worden geboden voor sprekers met verschillende achtergronden. Zij zullen ervaringen delen in de vorm van verhalen, speeches en gedichten rondom racisme en discriminatie. Er wordt gevraagd solidariteit te tonen en in vrede aan te sluiten en een luisterend oor en een open hart te bieden aan deze sprekers en iedereen die met racisme en discriminatie te maken heeft. En uiteraard wordt er rekening gehouden met COVID-19, dus je moet een mondmasker dragen en de 1,5 meter afstand regel naleven. Samen met collega's uit de fractie GroenLinks Ede zal ik ook aanwezig zijn. 

Ik hoop je daar te mogen zien en spreken.

Met hartelijke groet, Boyce de Jong fractie GroenLinks Ede

 

Veel vragen bij beleidskaders maatschappelijke opvang

ChristenUnie ChristenUnie Ede 03-07-2020 17:48

Gisteravond werd in de gemeenteraad gesproken over de maatschappelijke opvang. Niet alleen de acht voorgestelde kaders kwamen aan de orde, ook de renovatie van het Sociaal Pension en het bijbehorende budget was onderdeel van het raadsvoorstel. Namens de ChristenUnie voerde Dirjanne van Drongelen het woord, waarbij een aantal voor ons belangrijke vragen werden gesteld. Het debat riep echter zoveel extra vragen op over de kaders die het college had voorgelegd als uitgangspunten bij de maatschappelijke opvang, dat is besloten dit onderwerp uit te stellen. 

Deelname pilot aanpak witwassen crimineel geld via dekmantels

VVD VVD Ede 02-07-2020 01:20

De VVD Ede wil graag dat de gemeente zich proactief aanmeldt voor de provinciale pilot 'Branchegerichte aanpak ondermijning via dekmantels'.

https://ede.vvd.nl/nieuws/40111/deelname-pilot-aanpak-witwassen-crimineel-geld-via-dekmantels

Gisteren (lees: 1 juli) is in Provinciale Staten een motie over het starten van een pilot branchegerichte aanpak dekmantels (bijna) unaniem aangenomen. Deze pilot heeft als doel om te komen tot een aanpak waarmee het witwassen van crimineel geld via dekmantels wordt tegen gegaan.

In de afgelopen jaren wordt de provincie en ook onze gemeente in toenemende mate geconfronteerd met harde ondermijnende (drugs)criminaliteit. Via diverse dekmantels en financiële (schijn)constructies wordt geld witgewassen Dit witwassen is vaak een essentiële schakel in het ‘bedrijfsproces’ van een crimineel en moeten we proberen tegen te gaan.

Voorbeelden in Tilburg en Heerlen laten zien dat lokale vergunningsplicht voor risico-branches in combinatie met een BIBOB-toetsing, én brancheafspraken effectief is om zeer snel (vermoedelijke) witwaspraktijken te beëindigen.

Gemeenten wordt opgeroepen om zich aan te melden voor de pilot en naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de VVD de volgende raadsvragen gesteld:

Is het college het met de VVD eens dat drugsproblematiek en ondermijning ook in onze gemeente een steeds groter probleem wordt?Deelt het College de opvatting van de VVD dat we alles moeten proberen om dit tegen te gaan en gezamenlijk optrekken met de provincie en andere gemeenten hierbij kan helpen?Is de gemeente bekend met de bovengenoemde pilot en de succesvolle voorbeelden in Tilburg en Heerlen?Wil de gemeente zich proactief aanmelden voor deelname aan de pilot en de gemeenteraad informeren over het proces en de vervolgstappen?

Lees ook het artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/350679/proef-aanpak-witwassen-crimineel-geld-via-dekmantels

Hoe is het met... Mark als ondernemer en sportbestuurder in coronatijd?

ChristenUnie ChristenUnie Ede 01-07-2020 14:57

Hoe is het met....? In deze serie zoomen we met enkele mensen vanuit de vitale of juist kwetsbare beroepsgroepen in op de huidige situatie van de coronacrisis. Vandaag neemt Mark Smidt ons mee als (zorg)ondernemer, voorzitter van korfbalvereniging CKV Reehorst '45 en als vader en blikt terug op de afgelopen tijd. Mark Smidt: "Niets is wat het lijkt. Wat zeker was, werd onzeker. Veilig gevoel werd verruild voor een onbestemd gevoel. Samen leven met familie en vrienden zat er niet in, laat staan kerkgang. Terugkijkend ervaar ik dankbaarheid."

Tussentijdse beschouwing

PvdA PvdA Ede 30-06-2020 18:51

Spreekschets bij de Raadsvergadering over de financiële barometer:

Het blijft een vreemde tijd.

Zowel de Financiële barometer als de midterm review zijn nieuwe vormen van zaken behandelen, de één noodzakelijk vanwege de onzekerheden in Coronatijd en de ander een mooi nieuw initiatief.

Maar de midterm review, is daar geen Nederlandse term voor: halftijdse rapportage ?

Maar wat ik ermee moet vind ik lastig; en daarom liet ik het een buitenstaander lezen. Vervolgens krijg ik terug?  Het is een vaag stuk en staat eigenlijk niks in, een marketingverhaal.

Als raadslid ken ik de materie en kan tussen de regels lezen op wat er wellicht niet staat. Maar ook dan zie ik het als positief verhaal en toch: Het is  inderdaad meer een verkooppraatje dan een echte verantwoording:  De volgende keer dus graag een tandje scherper.

Dan enkele punten die opvallen:

Duurzaamheid, dat schiet nog niet op en één van de coalitie partijen gaat zelfs tegen het akkoord in stemt tegen het zonneveld op Nergena. Zo gaat het echt niet lukken om in de nog resterende twee jaar van dit college 50 hectare zonnevelden en twee extra windmolens te realiseren. Wonen, veel mooie woorden en we willen allemaal hetzelfde, goed wonen in een mooie gemeente. Maar geen echte resultaten.          Voor de PvdA is de stip op de horizon: Iedere starter binnen een jaar een huis. En dus: Als je aangewezen bent op sociale huur: Geen bureaucratische inschrijfduur van 5 jaar (slimmeriken schrijven zich bij 18 jaar meteen in, ook als ze nog thuis willen blijven wonen). Reëel inschrijven en binnen twee jaar een woning.  En als startende twee verdiener:  een mooi koophuis tegen een redelijk prijs. Zorg: Wij horen van zorgmedewerkers van de thuiszorgorganisaties dat Ede vooral voor de laagste prijs gaat. En dat merkt de zorgmedewerker in het loon. Dat voelt als het halen van onze bezuinigingen over de rug van de zorgmedewerkers.                              Natuurlijk wil niemand dit, ook het college niet. Maar te scherpe sturing op inkoop bij bijvoorbeeld de thuiszorg heeft wel dit effect.

Kortom best wat zaken die meer aandacht verdienen in de tweede helft.

Voorzitter,

De financiële barometer en het interview op de lokale omroep van de wethouder maken duidelijk dat er financiële zorgen zijn. De wethouder geeft aan dat we misschien wel onze reserves moeten gebruiken. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat reserves er zijn om in financieel zware tijden te gebruiken…  Daar hoort wel een plan bij hoe die in een aantal jaren weer aan te vullen. In het najaar zie ik dat graag tegemoet

Voorzitter;  tenslotte: Er wordt nogal een voorschot op de brandweerzorg genomen. Ook hier: Goede brandweerzorg in Ede en natuurlijk voldoen aan arbeidswetten en regelgeving dat willen we allemaal. Maar de PvdA is er nog niet van overtuigd dat de gekozen weg nu de goede weg is; laat staan de beste weg. Gelukkig spreken we daar in september nog oordeelvormend over, daar kunnen we dan de inhoudelijke discussie goed voeren.

 

 

 

Het bericht Tussentijdse beschouwing verscheen eerst op PvdA Ede.

Jacobskruiskruid in wegbermen

SGP SGP Ede 30-06-2020 00:00

 

De laatste jaren wordt Jacobskruiskruid op steeds meer plekken waargenomen in wegbermen van de gemeente Ede. In wegbermen is het een onschuldig kruid met mooie gele bloemen. Als deze plant uitgebloeid is worden de zaden die dan gevormd worden door de wind verspreid, onder andere naar de naastgelegen weilanden. In het verleden kregen deze zaden in het weiland nauwelijks kans om te kiemen, omdat het slecht tegen bemesting met kunstmest kan. Doordat het kunstmestgebruik sterk gedaald is bij de meeste boeren en biologische boeren helemaal geen kunstmest gebruiken krijgt deze plant nu wel kans om zich in weilanden te vestigen. Jacobskruiskruid is erg giftig voor vee, al bij opname van enkele bladeren of bloemen kan een dier erg ziek worden of zelfs doodgaan. Grazende dieren lusten de plant niet en grazen eromheen. Als het gras gemaaid en ingekuild of gehooid wordt, proeft het vee dat het hooi eet het jacobskruiskruid niet meer en eet het op, met ziekte en dood als gevolg.

Hierover heeft Theo Folmer namens de SGP de volgende vragen: 

Is het college bekend met dit probleem?  Is het college bereid om extra maatregelen te nemen om jacobskruiskruid te bestrijden op plekken waar verspreiding gevaar oplevert voor vee?   Is er aanvullend beleid en/of financiën nodig om effectief te kunnen bestrijden?

Voor- en nadelen van bezuinigingen openbare ruimte

ChristenUnie ChristenUnie Ede 26-06-2020 10:23

Vijf ton bezuinigen op onderhoud van de openbare ruimte is niet gemakkelijk. Toch zijn het college en de gemeenteraad deze uitdaging aangegaan vanwege tekorten op de gehele begroting. Tekorten die zijn ontstaan door de geringe middelen die gemeenten krijgen van het rijk voor grote dossiers als de Jeugdzorg en de WMO. Ook hier wordt op bezuinigd, maar daar zit een grens aan. We willen kwalitatief goede zorg blijvend garanderen. Maar wat gaan we nu van de bezuinigingen in de openbare ruimte merken?

Edese Onderwijsprijs 2020

ChristenUnie ChristenUnie Ede 25-06-2020 19:10

Vanavond is de Edese Onderwijsprijs 2020 door wethouder Leon Meijer uitgereikt aan het project “Natuurtalent” van Identitycraft NL i.s.m. met Aeres VMBO-Ede. Deze Edese Onderwijsprijs werd alsnog uitgereikt nadat eerder de Onderwijsdag op 18 maart jl. was uitgesteld i.v.m. het coronavirus en daarna alsnog werd afgelast. Raadslid Daan Weststrate feliciteert de werkgroep van harte met dit project en is onder de indruk van het resultaat dat met dit project gehaald wordt voor en door jongeren.