Nieuws van politieke partijen in Ede inzichtelijk

3899 documenten

Ede zoekt nieuwe plek voor brandweer

SGP SGP Ede 12-12-2019 00:00

 

EDE - De gemeente Ede is op zoek naar een nieuwe plek voor de Brandweerkazerne Ede Centrum. Dat zegt burgemeester René Verhulst tegen de gemeenteraad.

Lees verder op omroepgelderland.nl

 

Afbeelding en bron: Omroep Gelderland, 2019 

Tegengaan gebruik lachgas - Perspectiefnota 2019 deel 10

SGP SGP D66 Ede 10-12-2019 00:00

 

Wij hebben het College opgeroepen zo snel als mogelijk het terugdringen van het gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventiebeleid.

Daarnaast het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening.

Ook hiervoor heeft de SGP een motie ingediend die werd aanvaard met een tegenstem van D’66.

Politiek Ede steekt boeren hart onder de riem

SGP SGP Ede 05-12-2019 00:00

 

EDE - Een meerderheid van de gemeenteraad in Ede is het eens: zij zijn trots op de boer. Politici roepen hun gemeentebestuur op die boodschap in alle overleggen over de stikstofproblematiek over te brengen.

 

Lees verder op omroepgelderland.nl

 

Afbeelding en bron: Omroep Gelderland, 2019 

Landmachtdagen - Perspectiefnota 2019 deel 9

SGP SGP Ede 03-12-2019 00:00

 

Gelet op de rijke militaire historie van de gemeente Ede roept de SGP het College op om Defensie proactief uit te nodigen voor het organiseren van Lachtmachtdagen op een vrijdag en/of zaterdag in deze bestuursperiode in de gemeente Ede.

De door de SGP ingediende motie werd aanvaard.

De partijen GL en DKE hebben tegen de motie gestemd.

Liever geen zonnepanelen op landbouwgrond

VVD VVD Ede 28-11-2019 11:00

In de bijdrage over de wind- en zonnewijzer wordt duidelijk hoe de VVD Ede staat tegenover het gebruik van landbouwgrond voor zonnepanelen. Het heeft absoluut niet onze voorkeur maar we sluiten het niet zonder meer uit.

https://ede.vvd.nl/nieuws/37532/liever-geen-zonnepanelen-op-landbouwgrond

Als land, als provincie en ook als gemeente worstelen we met de oplossingen inzake duurzame opwekking van energie. De ambities die we in ons bestuursakkoord hebben uitgesproken alsook de eisen die er vanuit de Regionale Energiestrategie op ons afkomen, vragen op korte termijn om concrete oplossingen.

 

De aangepaste wind- en zonnewijzer geeft goed weer welke discussies hier in deze raad hebben plaatsgevonden. We waren helaas niet erg onder de indruk van de beschikbare restgronden en gronden voor meervoudig ruimtegebruik. Willen we dus onze ambities als gemeente waarmaken, ontkomen we er niet aan om met elkaar te praten over duurzame opwekking op landbouwgrond.

 

Wat betreft de VVD Ede is dit dan ook hét moment om aan de overige fracties en aan de inwoners van onze gemeente duidelijk te maken waar wij staan in deze discussie.

We hebben geen ‘afvinklijstje’ waarmee op voorhand kan worden bepaald of onze fractie voor, of tegen een initiatief zal stemmen. Wij zullen ieder project namelijk individueel beoordelen waarbij de volgende punten wel als leidraad zullen dienen;

 

Als VVD-fractie hebben wij met het plaatsen van panelen op daken of op restgronden in principe geen probleem. Wij zien liever géén zonnepanelen op landbouwgrond.

Nederland is de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld met een voorbeeldfunctie in Europa op het gebied van innovatieve en milieuvriendelijke landbouw. Het is dan ook erg zonde om deze gronden op te offeren voor zonnevelden. Maar, voorzitter, we zeggen niet op voorhand ‘nee’ zolang de maximale oppervlakte van 50ha grondgebonden zonnevelden uit ons bestuursakkoord niet is bereikt.

 

Daarbij is het wel van belang dat de plaatsing van de panelen omkeerbaar is. Daarmee bedoel ik dat het eenvoudig mogelijk is om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie van de grond. Laten we dat ‘schoon opleveren’ noemen. Ook moet de bestemming van de grond ongewijzigd blijven. Dus; agrarische grond blijft de agrarische bestemming houden. Bosgrond blijft bosgrond, etc.

 

Voor de aanleg zou het kunnen zijn dat er infrastructuur nodig is in de vorm van kabels. De kosten hiervan worden gedragen door de ondernemer die de panelen plaatst. De overheid kan hierbij hooguit faciliterend optreden. Wij verwachten bovendien dat er voorzien wordt in de exploitatie gedurende de levensduur van een project inclusief het opruimen van de panelen aan het einde ervan.

 

De voorwaarden die de gemeente Ede nu al hanteert, blijven bestaan en onze fractie zal, ik herhaal het nog maar even, ieder plan individueel beoordelen.

 

De tender voor projecten groter dan 2ha zien wij als een goed instrument om zorgvuldig te kiezen welke projecten kansrijk zijn. In deze tender staat echter dat “de initiatieven met de hoogste totaalscore de kans wordt geboden om de plannen verder uit te werken”.

 

Dat vinden we wat abstract. De ondernemers staan nu niet bepaald in de rij om grote parken aan te leggen. Dus wat doen we als er maar 2 initiatieven zijn met een lage score? Of als er 20 initiatieven zijn waarvan alle projecten ‘gemiddeld’ of ‘laag’ scoren? Kan de wethouder concreter maken wat als een hoge score wordt gezien? Is dat een absoluut getal?

 

Verder missen wij in de wind- en zonnewijzer een concretere call-to-action richting de provincie. Want wat is het oordeel van de provincie wanneer het gaat om het gebruik van gronden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen? Is er duidelijkheid of de 48 hectare ‘nieuwe natuur’ die in handen is van de provincie überhaupt beschikbaar is voor duurzame opwekking? Het staat in de bijlagen nu als ‘lastig’ omschreven. Heeft de wethouder deze vraag al eens concreet bij de provincie neergelegd?

 

Tenslotte; de provincie Gelderland is, zoals u wellicht weet, voor 40% eigenaar van Liander. Zij kan dus in goed overleg met Liander aangeven welke gebieden zich lenen voor duurzame opwekking op basis van de beschikbare infrastructuur.

 

De provincie kan ook op voorhand besluiten om infrastructuur aan te leggen om daarmee een bepaalde functie in een gebied te stimuleren. Dat lost een kip-ei probleem op waarbij infrastructuur pas wordt aangelegd als er vraag is, maar er pas vraag komt als er beschikbare infrastructuur is. Heeft de wethouder dit al eens onderzocht?

 

Wij hebben dit ook onlangs uitgebreid besproken met onze collega’s van de VVD fractie in de provincie. Zij gaan met deze vragen aan de slag binnen de coalitie. Wij nodigen de wethouder uit om dat gesprek ook met de provincie te voeren zodat er snel duidelijkheid komt over deze onderwerpen.

Column: Rust

SGP SGP Ede 27-11-2019 00:00

 

Op het moment dat ik deze column schrijf is een dag ervoor (8 november) bekend geworden dat De Edese Post per 1 januari aanstaande naar BDUmedia gaat en vanaf dat moment integreert in Ede Stad. Ik realiseer me ineens dat het voor mij dan ook de laatste keer is voor een bijdrage in de Edese Post. Je denkt dan onwillekeurig terug aan eerdere bijdragen maar ook aan de actualiteit van nu.

Ik denk aan de steeds toenemende zorg van velen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Eén van de oprichters van de SGP, Ds. G.H. Kersten, schreef 70 jaar geleden al dat hij dagen van armoede zag komen "en dat wij gebukt gaan onder ons belastingstelsel. Straks kunnen wij de helft van onze verdiensten wegbrengen voor sociale lasten en verplichte verzekeringen." Dit is wel werkelijkheid geworden anno 2019. Overigens riep hij tegelijkertijd op om de belastingopgave naar waarheid in te vullen.

Er is veel onrust op allerlei terrein denk maar aan terrorismedreiging, de stikstofproblematiek, PFAS, stakingen etc. Ik wil daar niet mee eindigen maar deze column afsluiten met een gedeelte uit het voorwoord van het SGP Ede verkiezingsprogramma 2018-2022 met daarin een verwijzing waar alleen de ware rust in is te vinden. Dat wens ik u van harte toe.

In onze gemeente gaan veel zaken goed. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Toch worden veel inwoners van Ede ook geconfronteerd met leed en zorgen, veraf of dichtbij, bij een ander maar vaak ook persoonlijk. Er is dan behoefte aan rust en steun.

In de Bijbel wordt ook gesproken over rust, in Jesaja 32 vers 18: "En Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen". Die rust was er toen de aarde was geschapen en de mens volmaakt leefde in het paradijs, tot eer van God, onze Schepper. En nu, al het leed dat we meemaken is het gevolg van de hoogmoed van de mens die als God wilde zijn en daardoor de verhouding met God verbroken heeft. Alleen door het geloof en bekering kan die verhouding weer hersteld worden. Daar wil de SGP naar verwijzen, met de woorden van Jezus Christus zelf: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven"

Afbeelding en bron: Edese Post, 2019

Visie Ede 2030 - Perspectiefnota 2019 deel 8

SGP SGP Ede 26-11-2019 00:00

 

Ede vraagt om een visie op langere termijn, waarin is nagedacht over wonen, werken, vitaal landelijk gebied, circulaire economie, bedrijventerreinen, enzovoort.

Zeker als je kijkt naar de woningbehoefte in bijvoorbeeld Otterlo en naar de vele mensen die zich aan de rand van de Veluwe willen vestigen.

Het College heeft aangegeven dat halverwege deze raadsperiode de visie Ede ter hand wordt genomen.

Hulploket voor inwoners van Ede

ChristenUnie ChristenUnie Ede 23-11-2019 19:13

ChristenUnie Ede wil zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt en naar vermogen mee kan doen. Daar hoort een overheid bij die goed bereikbaar en toegankelijk is voor al haar inwoners, ook fysiek. De Nationale Ombudsman constateerde onlangs dat de bereikbaarheid van de overheid beter kan. Hij stelt voor dat iedere gemeente een loket krijgt, waar inwoners terecht kunnen met alle denkbare vragen. Steeds meer mensen vinden de samenleving ingewikkeld, en het zou goed zijn als gemeentes inwoners beter gaan helpen.

Verkeersveiligheid N224

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Ede 23-11-2019 19:12

De N224 staat bekend als een onveilige weg. Er wordt hard gereden, de doorstroming is slecht waardoor veel mensen nog net even dat rode stoplicht willen meepakken. Daarnaast is er veel kruisend verkeer van fietsers en voetgangers. Doordat er op sommige plekken weinig oversteekplaatsen zijn, zie je dat er veel ‘olifantenpaadjes’ zijn ontstaan. Ook is het onduidelijk hoe hard je er nu eigenlijk mag: mag ik nu 80, 70 of 50 en waar mag ik dan 80, 70, of 50? Niet verwonderlijk dat er veel ongelukken gebeuren, soms zelfs met dodelijke afloop. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de fractie een motie van GroenLinks mede ingediend waarin we weer aandacht maar ook maatregelen vragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Toelichting op de Programmabegroting 2020-2023

ChristenUnie ChristenUnie Ede 23-11-2019 19:10

Op donderdag 14 november jl. heeft de gemeenteraad van Ede de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Concreet gaat het daarbij om de gemeentebegroting voor 2020 maar dan met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. De behandeling tijdens de vergadering leverde geen schokkende zaken op. Wel was er even wat ruis over de vraag of de financiële positie van de gemeente als ‘slecht’ betiteld moet worden. Dit omdat er met instemming van Gedeputeerde Staten geen sprake is van een sluitende begroting.