Nieuws van politieke partijen in Hellevoetsluis inzichtelijk

770 documenten

Gezocht – voorzitter M/V…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 03-08-2020 17:39

Wij zoeken een nieuwe voorzitter…

Profielschets Voorzitter PvdA Zuid-Holland

De PvdA Zuid-Holland zoekt een enthousiaste nieuwe voorzitter, die creatief kan (samen)werken in het bestuur en leiding kan geven – inhoudelijk en organisatorisch – aan de invulling van de taken van het gewestelijke bestuur. De voorzitter fungeert als spreekbuis van het bestuur en heeft aantoonbaar en verwantschap en ervaring met de sociaaldemocratie. Zij of hij is zichtbaar, verbindend zowel in het bestuur als daarbuiten, onderhoudt relaties in de partij en heeft oog voor ontwikkelingen in de maatschappij, in het bijzonder in Zuid-Holland. De voorzitter zit de vergaderingen op plezierige en effectieve wijze voor.

Werkzaamheden Het huidige bestuur heeft 11 leden en houdt zich bezig met onder meer het begeleiden van de fracties (Provinciale Staten en waterschappen), het volgen en ondersteunen van afdelingen en het helpen met campagnes. Andere taken zijn: het faciliteren van opleidingen, conflictbemiddeling, scouting en het organiseren van debatten en ledenvergaderingen. Momenteel is het bestuur in samenwerking met de afdelingen bezig met het maken van een werkplan voor zowel de permanente campagne als voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Het bestuur vergadert eens in de vier weken en daar komen nog dagdelen (gemiddeld één dagdeel per week) bij voor de uitvoering van de bestuurstaken, afhankelijk van de portefeuilles van de bestuursleden. Het werk van de voorzitter vergt gemiddeld twee dagdelen per week gedurende het politieke seizoen.

Procedure Een kleine selectiecommissie, bestaande uit Margot Kraneveldt (voorzitter), Daniël Tempelman, Rolf Leenhouts en Ricky Rajaram, gaat aan de slag om een voordracht voor het bestuur te maken. De ALV op 31 oktober beslist over de benoeming. Gesprekken zijn voorzien in september.

Aanmelden Belangstellenden kunnen zich tot 4 september a.s. melden met een motivatiebrief en/of filmpje en cv via solliciteren@pvdazh.nl. Bij dit adres kan men ook terecht voor meer informatie. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Daniël (06-34646131) of Margot (06-53228144)144)

Het bericht Gezocht – voorzitter M/V… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Loek Punt ontvangt zilveren CDA speld

CDA CDA Hellevoetsluis 29-07-2020 10:46

Donderdag 23 juli jl.is onze penningmeester Loek Puntonderscheiden met een zilveren CDA speld. Loek is al meer dan 13 jaar lid van ons bestuur. Hij heeft meerdere jaren twee bestuursfuncties vervuld en is al lange tijd actief in de fractie. Wij danken Loek voor zijn ongekende en bijzondere inzet en vinden de onderscheiding dan ook meer dan verdiend! Loek heeft de onderscheiding donderdag bij de receptie van Camping Dijk &Waardopgespeld gekregen door zijn vrouw Marijke in het bijzijn van vrienden en familie.

Deel van dit strandje is van ons allemaal…

PvdA PvdA D66 CDA Hellevoetsluis 26-07-2020 08:33

https://voorne.pvda.nl/nieuws/deel-van-dit-strandje-is-van-ons-allemaal/Een deel van dit strandje is van ons allemaal…

Betreft: Verzoek tot herstel openbaar wandelgebied Veerhaven Zaaknummer: 2020/05796

Geacht college en leden van de raad,

Wij hebben de beantwoording van het verzoek om het “strandje” aan de Veerhaven weer toegankelijk te maken in goede orde ontvangen. Met dank aan de fracties van het CDA en D’66  hierover vragen te stellen.

Zoals u in de brief aangeeft is dit strandje helaas niet over land bereikbaar voor publiek omdat alle grond aan de eigenaar van de 3 woningen en het bedrijfspand aan de Veerhaven toebehoort. Destijds is deze grond voor € 1,– per vierkante meter verkocht.

Echter: Een  gedeelte van dit strandje én het voorliggende water is wel eigendom van de gemeente Hellevoetsluis dus, van ons allemaal. Een plekje om te genieten voor meerdere bewoners en natuurliefhebbers van de wijken de Struyten en de Kooistee, en niet het privilege van één gezin.

Onze vraag is of u de toegankelijkheid naar dit strandje weer mogelijk zou kunnen maken. Dit is te realiseren door de aanleg van een eenvoudige steiger of loopbrug, zoals men ook in natuurgebieden ziet. Dat deze plek met zorg voor de natuur moet worden betreden spreekt voor zich.

Wij zijn bereid daarin mee te denken, wellicht samen met natuurorganisaties en betrokkenen.

In afwachting van uw bericht, verblijven wij, Met vriendelijke groet, Familie S. Wiersma

Kopie van de brief die wij op 21 juli ontvingen…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/deel-van-dit-strandje-is-van-ons-allemaal/

Het bericht Deel van dit strandje is van ons allemaal… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Raadsvergadering – Ik moest verstek laten gaan…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 14-07-2020 12:29

Ik moest jammer genoeg verstek laten gaan…

Donderdag 9 juli vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. De raad waarin ook de zomernota aan de orde kwam. Ik was daar niet bij, en wil mij bij deze daarvoor verantwoorden.

Een hele serie bestralingen in mei in verband een vastgestelde prostaatkanker had klaarblijkelijk een forse blaasontsteking opgeleverd. Op de donderdag van de raadsvergadering bleek ik voorzien te moeten worden van een blaaskatheter, en die werd die middag geplaatst. Ik had nog de goede hoop dat ik wel aan de vergadering kon deelnemen, of op zijn minst bij het eerste inhoudelijke (belangrijke!) agendapunt nog aanwezig kon zijn. Het bleek ijdele hoop, en op de terugweg uit het Maasstad ziekenhuis moest ik mijn fractie laten weten dat ik het niet zou trekken. Onze PvdA zou in deze raadsvergadering niet vertegenwoordigd zijn.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/ik-moest-verstek-laten-gaan/Dat eerste agendapunt betrof het Vaststellen van overschrijdingen op het gebied van ICT, buitenruimte en inhuur in de jaarrekening 2019. Wat was er aan de hand: door verschillende omstandigheden had onze gemeente forse overschrijdingen laten ontstaan bij enkele uitgaven, ten bedrage van ongeveer 2,5 miljoen euro. Hiervoor was door de Raad echter geen goedkeuring gegeven, zoals wel had moeten gebeuren. Het gevolg was dat de accountant die onze jaarrekening moest goedkeuren, dit niet zou doen, tenzij de Raad de overschrijdingen alsnog zouden goedkeuren. Na alle financiële problemen van het afgelopen jaar, liet deze druppel de emmer overlopen. Voor de hele oppositie was dit dan ook reden om deze overschrijdingen niet goed te keuren, en daarmee ook tegen de voorliggende  Jaarrekening 2019 te stemmen.

Ik had dit standpunt graag in de raad willen uitleggen, maar ik was daar echt niet toe bij machte. Het enige wat wij nog konden doen, is dat de PvdA-fractie onder leiding van Agnes Oosterboer contact opnam met onze onvolprezen griffier, mij afwezig melde voor die avond, en overlegde hoe de PvdA toch haar mening hierover kon geven. Buiten aanwezigheid toch tegenstemmen, dat kon niet. Maar wel was onze burgemeester bereidt om namens de PvdA een stemverklaring voor de lezen. Deze stemverklaring luidde:

“Geacht college, alweer lopen wij er tegenaan dat de gemeentelijke financiën niet in control zijn. In een raadsvoorstel dat bol staat van de eufemismen: “Het doel is om met u zo transparant mogelijk over de geconstateerde tekortkomingen te rapporteren.” Ja, dank je de koekoek, u mag niet eens anders doen. En daarmee, College, plaatst u ons voor de onmogelijke keuze  om te kiezen tussen 1. uw verantwoordelijkheid bij u te laten en u te laten bengelen, waardoor u geconfronteerd wordt met een niet-goedkeurende verklaring van de accountant, of 2. uw overschrijdingen door middel van een indemniteitsbesluit rechtvaardig te maken waardoor u toch nog een goedkeurende verklaring verkrijgt. Wij hebben tegen de begroting gestemd, de verantwoording voor de financiën ligt bij het college. Wij zullen het indemniteitsbesluit dan ook niet steunen en tegen dit agendapunt stemmen.”

Uiteraard werd dit agendapunt door de voltallige coalitie goedgekeurd.

Voor de behandeling van de Zomernota had onze fractie wel haar inbreng klaar, maar door mij afwezigheid kon deze in de raad niet uitgesproken worden. Daarmee is de inhoud echter niet onjuist en ongeldig, en ik ben van mening dat daar dan toch kennis van genomen zou moeten worden. U treft deze dan ook in de volgende bijlage aan.

Ik hoop dat ik u hiermee, samen met onze fractie, toch naar behoren heb geïnformeerd. En ga de komende weken uitrusten en aansterken.

Klik hier voor het vervolg van het relaas van Daan…

Het bericht Raadsvergadering – Ik moest verstek laten gaan… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Meer oog voor wat er wél kan…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 12-07-2020 18:14

Meer oog krijgen voor wat je wél kunt doen als Waterschap Hollandse Delta is de kern van 2 moties, die op initiatief van de PvdA, Water Natuurlijk en Natuur a.s. woensdag op de laatste Verenigde Vergadering voor het zomerreces op de agenda staan.

De motie rubbergranulaat is erop gericht om te voorkomen dat de korrels in het water komen en daardoor het water verontreinigen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit materiaal, dat gebruikt wordt in het gebied van Hollandse Delta op sportvelden, veel vervuilende stoffen bevat. Een reden dat een aantal Rotterdamse voetbalclubs hiermee gestopt zijn. Voorkomen is beter dan genezen en genezen is de kern van de motie om partner te worden bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Juist door samen te werken met partners met verschillende achtergronden van landbouw tot natuur, komen in het land mooie projecten van de grond. Niet als tegenstander van elkaar, maar juist met elkaar. Ook de voedselvoorziening blijft essentieel in Nederland. Door daadwerkelijk biodiversiteit mee te nemen in alle plannen die uitgevoerd worden, wordt er echt aan herstel gewerkt. En dat is in het belang van ieder mens en dier. Voor nu en in de toekomst.

Klik hier Voor de motie vervuiling rubber-granulaat sportvelden… Klik hier Voor de motie Deltaplan Bio-diversiteitsherstel

Het bericht Meer oog voor wat er wél kan… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Online bijeenkomst op 16 juli…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 11-07-2020 12:29

https://voorne.pvda.nl/nieuws/online-bijeenkomst-op-16-juli/Online bijeenkomst op 16 juli…

I.v.m. het coronavirus kon onze algemene ledenvergadering dit voorjaar niet doorgaan.

Omdat we de instemming van onze leden nodig hebben voor de jaarrekening en het jaarplan, willen we u graag in de gelegenheid stellen uw goedkeuring of afkeuring te laten blijken.

Daarom organiseren we op donderdag 16 juli om 20.00 uur een korte online bijeenkomst om de vergaderstukken, die iedereen per email of per post toegestuurd heeft gekregen, toe te lichten en daarover desgewenst van gedachten te wisselen.

Ook zullen we kort vooruitblikken op het thema van de ledenvergadering in november. De digitale bijeenkomst zal tot uiterlijk 21.00 uur duren.

Mocht u de online versie teveel gedoe vinden dan kunt u over uw instemming of (onderbouwde) afkeuring bellen of mailen naar: onze secretaris: tel. 0181-315871 (email: a.lagendijk1947@hetnet.nl) of naar onze voorzitter: tel. 0181-326878 (email: sjoerdhoekstra1@gmail.com).

Als u vooraf vragen heeft hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groeten, Sjoerd Hoekstra voorzitter bestuur PvdA afd. Voorne

Het bericht Online bijeenkomst op 16 juli… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Vissteigertjes eindelijk aangepakt….

PvdA PvdA Hellevoetsluis 23-06-2020 12:55

https://voorne.pvda.nl/nieuws/vissteigertjes-eindelijk-aangepakt/

De aanhouder wint!

Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat, via de fractie Hellevoetsluis, gesignaleerd werd dat de vissteigertjes, die aan de mooie baai aan het Haringvliet ter hoogte van de Zeedijk waren aangelegd, uit elkaar vielen.

Na contact met Waterschap Hollandse Delta bleek dat de gemeente Hellevoetsluis zelf verantwoordelijk was voor de opdracht. De aannemer vond dat hij het prima had gedaan en liet het afweten. https://voorne.pvda.nl/nieuws/vissteigertjes-eindelijk-aangepakt/

Meerdere gesprekken zijn gevoerd met ambtenaren en leden van het college. Uiteindelijk heeft de PvdA zelfs art. 37 vragen opgesteld. De laatste maanden is er ook nog hulp gezocht bij andere fracties om toch vóór deze zomer het tij te keren.

En eindelijk: er is een nieuw plan. 10 i.p.v. 16 steigers worden opnieuw aangelegd. Ze worden gemaakt van Stelconplaten met grote stenen eromheen, zodat eindelijk de lelijke hekken (hoeveel huur heeft dat gekost?) verwijderd zijn en iedereen weer kan genieten van een wandeling. De mannen zijn aan de slag!

Succes en dank aan de gemeente dat het opgelost is.

Het bericht Vissteigertjes eindelijk aangepakt…. verscheen eerst op PvdA Voorne.

Laat je mening horen!!!

PvdA PvdA Hellevoetsluis 22-06-2020 08:43

https://voorne.pvda.nl/nieuws/laat-je-mening-horen-2/Laat je mening horen!!!

Laat je mening horen over de kosten-toedelings-verordening van de Waterschapslasten.

Een hele mond vol: kostentoedelingsverordening. Maar ga het woord ontleden en je komt wel precies uit bij wat er bedoeld wordt: de kosten die met z’n allen verdeeld worden. In dit geval voor alle kosten, die bij Waterschap Hollandse Delta gemaakt worden en dat zijn er heel wat: voor 776 km dijken. Maar ook voor de gemalen, waterzuiveringen en alles wat daarbij komt kijken. Zo’n 7300 km aan watergangen zijn er in het gebied van Hollandse Delta,  maar ook vele wegen, waarvoor betaald moet worden. En de gebieden rondom de wateren en de wegen, waar het groenonderhoud belangrijk is.

Bij de kostentoedeling betalen de verschillende gebruikers verschillende tarieven. En inwoners betalen daar een behoorlijk groot deel aan: 45 % voor het watersysteem en 40 % voor de wegen.

De fractie van de PvdA in het Waterschap vindt dat deze kosten voor inwoners niet mogen stijgen. Integendeel, in andere gebieden wordt zelfs minder aan inwoners berekend. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, denk aan de vervuilende fabrieken in ons gebied.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/laat-je-mening-horen-2/Informatie bijeenkomst… Bij voldoende belangstelling wordt begin juli een digitale informatiebijeenkomst gehouden. Stuur een email naar: 2005005@wshd.nl om uzelf op te geven voor deze bijeenkomst. Let op – Geef je snel op – begin juli is de digitale informatie bijeenkomst.

Klik hier om naar de website van het Waterschap te gaan voor mee informatie…

Wil je ook je mening laten horen over deze verordening, laat onze fractie dit dan weten en stuur een email naar: h.wiersma-dendulk@wshd.nl

Het bericht Laat je mening horen!!! verscheen eerst op PvdA Voorne.

Zuinig zijn met water…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 05-06-2020 14:56

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zuinig-zijn-met-water/Zuinig zijn met water: Ook in het gebied van Hollandse Delta…

Zuid-Holland beschikt over 517,9 km2 wateroppervlakte en mede daardoor hebben wij in Hellevoetsluis nog niet te maken met tekort aan water. Toch moeten wij zuinig zijn op het kostbare drinkwater, als je weet wat voor moeite het kost om, als de gewoonste zaak van de wereld, dagelijks de kraan open te draaien. We zien nu ook, na het 3e jaar van grotere droogte, hoe de natuur daaronder te lijden heeft en de landbouwers de gewassen extra moeten besproeien. Dat betekent zelfs, dat in de gebieden om ons heen, watertekorten ontstaan. En daardoor gegevens achterhaald zijn.

Bij het recent aannemen van het peilbesluit Kilhaven (omgeving Ouddorp), is daarom door de PvdA aangedrongen om deze besluiten op korte termijn ook aan te passen, in overleg met de belanghebbenden. Dat zijn niet alleen de boeren, maar juist ook de natuurorganisaties. In deze peilbesluiten wordt nog steeds uitsluitend gesproken over het vasthouden van water in de zomer, maar juist door de langdurige droogte, nu zelfs in het voorjaar, zie je dat het ook belangrijk is om in de winter water vast te houden en niet met een noodgang naar de zee af te voeren. Deze nieuwe realiteit moet nog overal “landen”. Denk aan Nederland als “gieter”. Met altijd een voorraad water voor droge tijden.

Niet voor niets vroeg Waterschap Hollandse Delta, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam, met succes een subsidie aan voor de optimalisatie Zoetwater Voorziening Brielse Meer, bij het Deltafonds Zoetwater aan. Deze is nu toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat daarmee erkent, dat het belang groot is.

Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbron voor de waterpeilen en landbouw op Voorne-Putten, de waterpeilen en de tuinders in het Westland en de industrie in het Europoort/Botlek gebied. Beheerder waterschap Hollandse Delta heeft de zorg om voldoende zoet water te kunnen leveren aan al deze partijen.

Water vasthouden, in plaats van verspillen en afvoeren wordt een zaak van ons allemaal. Bij plannen voor de omgeving zal daar vanaf de start rekening mee gehouden moeten worden, maar ook jij, als burger, kunt daar actief aan meedoen.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zuinig-zijn-met-water/Wist je dat er een stimuleringsregeling is voor waterinitiatieven? Inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden kunnen subsidie aanvragen bij Waterschap Hollandse Delta. Met deze regeling wil het Waterschap iedereen oproepen mee te helpen de regio klimaatbestendiger te maken! Het Waterschap startte in 2019 met groot succes deze regeling. Dankzij deze regeling kunnen burgers en bedrijven ook in 2020 – met een bijdrage van het waterschap – klimaatinitiatieven nemen zoals de tuin watervriendelijk maken of een groen dak realiseren. Vooral plannen, waarbij je het als buren samen aanpakt zullen in goede aarde vallen.

Denk aan de aanschaf van regentonnen of tegels er uit en beplanting er in: kijk op de site van www.hollandsedelta.nl bij stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie

Het bericht Zuinig zijn met water… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Samen werkt beter…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 28-05-2020 08:54

https://voorne.pvda.nl/nieuws/12604/Versterking raadsfractie Hellevoetsluis…

Beste partijgenoten en belangstellenden, vandaag vind er een versterking plaats van onze Hellevoetse raadsfractie.

Wie mij op Facebook volgt weet alle details al lang, maar voor de anderen nog even een uitleg: enkele maanden geleden werd bij mij een kwaadaardige tumor van de prostaat vastgesteld, samen met een enkele uitzaaiing op het bekkenbot. Na de nodige onderzoeken was het behandelplan dat ik 22 bestralingen moest ondergaan. Dit kan echter zodanig belastend zijn dat ik mij daardoor minder fit ga voelen, mogelijk zelfs zodanig dat ik mijn raadslidmaatschap en daarmee fractievoorzitterschap dan voor een bepaalde periode zou moeten neerleggen.

Dus voorbereidingen treffen om toch een deugdelijke fractiebezetting te waarborgen. Een oproep aan mensen die op de kieslijst hadden gestaan (en daarmee bevoegd zijn om commissielid te worden) en een paar goede gesprekken leidde ons tot het volgende resultaat: Agnes Oosterboer, nu naast mij commissielid in de drie raadscommissies Wonen-Werk-Recreatie (WWR), Zorg-Welzijn-Onderwijs (ZWO) en Algemene Zaken en Middelen (AZM) bleek bereid haar verantwoordelijkheid te nemen om raadslid/fractievoorzitter te worden indien dat nodig zou zijn, en ik daarvoor gebruik zou moeten maken van een reguliere periode van 16 weken ziekteverlof.

Aart Tijhof en Adri van den Ouden stelden zich beschikbaar als commissielid, m.n. voor de ‘harde’ commissies WWR en AZM. Ook Henk Joosten stelde zich beschikbaar voor als het echt nodig is. En Lydia van Staveren is, indien nodig, beschikbaar om onze fractie bij te staan met het lezen en beoordelen van bepaalde stukken. Waarmee de nodige voorbereidingen zijn getroffen; donderdag 28 mei worden in de gemeenteraad de nodige benoemingen vastgesteld, waarna de PvdA-fractie als volgt zal zijn samengesteld:

https://voorne.pvda.nl/nieuws/12604/

Raadslid/fractievoorzitter: Daan Dankaart, tevens zitting hebbende in alle commissies. Agnes Oosterboer: commissie ZWO Aart Tijhof: commissie AZM Adri van den Ouden: commissie WWR Anneke Lagendijk en Gerie Luijendijk blijven de fractie ondersteunen als fractieassistenten Lydia van Staveren en Henk Joosten zijn in verschillende hoedanigheden beschikbaar als de nood aan de man komt.

Kortom: onze afdeling doet haar principes eer aan. Samen werkt beter, en als het nodig is, staan we er voor elkaar.

Inmiddels heb ik enkele dagen geleden mijn laatste bestralingen gehad, en nu is het afwachten of het resultaat is wat ik hoop. Ik heb tot nu toe niet te veel nadeel van mijn behandelingen, behalve dat ik zeer frequent moet plassen, overdag, maar ook tot wel 25 keer op een nacht. Gelukkig ben ik een perfecte slaper, maar de onderbrekingen zijn wel vermoeiend. Voorlopig blijf ik dus nog even aan het roer, maar als het nodig wordt, dan zal Agnes vol overtuiging deze taak overnemen, en voor een periode van 16 weken raadslid en fractievoorzitter zijn. Maar zover is het nog niet, en komt het misschien ook helemaal niet.

Beste partijgenoten en belangstellenden, zoals jullie zien ben en blijf ik optimistisch, en treed ik deze situatie relaxed en open tegemoet. Maar jullie hebben natuurlijk wel het recht om van de hoed en de rand te weten, en waarom we versterking van onze fractie nodig hadden.

Met vriendelijke groet, Daan Dankaart

Het bericht Samen werkt beter… verscheen eerst op PvdA Voorne.