Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

591 documenten

Stop islam, stop ramadan

PVV PVV Nederland 12-04-2021 14:09

Geert Wilders: ''Stop islam. Stop Ramadan Vrijheid. Geen islam.''

Brief aan informateur: “Inhoud en vernieuwing van de politieke cultuur voorop.”

D66 D66 Nederland 09-04-2021 15:40

Deze bovenstaande prioriteiten heb ik ook genoemd in mijn brief aan de verkenners. Ook heb ik daarin gewezen op de noodzaak van een vernieuwing van de politieke cultuur. Naar aanleiding van het debat en de opdracht waar u nu voor staat, wil ik daar in deze brief meer duiding aan geven. Eén van de problemen die ik signaleer, is dat er te weinig echt politiek debat plaatsvindt over de onderwerpen die er werkelijk toe doen.

De afstand tussen coalitiefracties en kabinet is kleiner geworden, waarmee de afstand tussen coalitie en oppositie is toegenomen. Politieke afspraken worden vooraf op een te gedetailleerd en instrumenteel niveau gemaakt. De rol van het parlement moet worden versterkt, waarbij er meer ruimte moet zijn voor gewijzigde inzichten over de uitvoerbaarheid of effecten van beleid en voor goede ideeën uit samenleving en parlement. Of die nu via een coalitie- of een oppositiepartij in het debat worden gebracht: een goed idee is een goed idee. De aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel zijn een goed uitgangspunt om de parlementaire democratie toekomstbestendig te maken.

Daarnaast staat de publieke verantwoording onder druk. Er zijn te veel voorbeelden uit de afgelopen jaren, waarbij pas na te lang doorvragen door media en parlement aan het licht kwam wat er werkelijk gebeurd was. Een gebrek aan heldere, juiste en volledige informatie voedt het wantrouwen tussen Kamer en kabinet. De Kamer moet zich te vaak richten op het achterhalen van wat er werkelijk is gebeurd. Kabinet en Kamer dienen zich er beide van bewust te zijn dat kennis van de waarheid een startpunt is voor verbetering. Hiervoor moet de informatievoorziening aan de Kamer verbeteren. Op de Kamer rust dan de verantwoordelijkheid deze informatie te gebruiken om te leren van gemaakte fouten en het beleid voor mensen te verbeteren.

Daar komt bij dat de overheid steeds strenger wordt voor burgers die fouten maken. De politiek lijkt andere normen te hanteren voor burgers, dan voor zichzelf. Vaak gaat het over het vertrouwen van burgers in de overheid, maar een groot probleem is ook dat de overheid te weinig vertrouwen heeft in burgers. Wie een fout maakt wordt te snel gezien als fraudeur. De combinatie van complexe, vaak wijzigende regelgeving, te weinig aandacht voor de uitvoering van beleid en belemmeringen in de toegang tot de rechtspraak, holt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van burgers uit. Dit terwijl de overheid zelf onvoldoende uitvoering weet te geven aan rechterlijke uitspraken, zoals de Urgenda-uitspraak en het stikstofarrest. Een betrouwbare overheid dient zich tenminste zelf aan wetten en regels te houden. Hierbij past ook toetsing van wetten aan de Grondwet.

Meer aandacht voor de menselijke maat, investeren in een meer persoonlijke dienstverlening en ruimte en waardering voor professionals in de uitvoering, conform de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties is nodig, evenals een versterking van de rechtsbijstand. Ook de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag benadrukt het belang van vermindering van complexiteit, meer ruimte voor maatwerk, meer oog voor de menselijke maat en het voorkomen van financiële prikkels voor fraudebestrijding. De aanpak van racisme en discriminatie verdient daarbij bijzondere aandacht, zoals de toeslagenaffaire pijnlijk illustreerde.

In het debat van 1 april jl. heb ik uitgesproken dat het van belang is dat de noodzaak tot verandering bij iedereen doordringt. Dat het nodig is dat politici in woord en daad laten zien te willen en kunnen breken met ingeslepen gewoonten uit het verleden. Dit zal noodzakelijk zijn voor herstel van vertrouwen. Een vernieuwing en verbetering van de politieke cultuur vraagt inspanning van ons allen. In het kabinet en in de Kamer, in de coalitie en in de oppositie. De komende weken moeten uitwijzen of er voldoende vertrouwen kan ontstaan dat deze vernieuwing vorm zal krijgen.

SP en Groningers in actie voor gedupeerden aardbevingsramp

SP SP Nederland 09-04-2021 15:39

De SP heeft vrijdagmiddag samen met Groningers een fakkelprotest georganiseerd voor het Provinciehuis in Groningen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Deze week bleek dat er te weinig geld is voor de versterking van huizen. Terwijl de staat ruim 400 miljard heeft verdiend aan de gaswinning en Shell en Exxon al ruim gecompenseerd zijn, blijven gedupeerden in diepe ellende zitten. Dit onrecht moet eindelijk stoppen.’ Met het protest wil de SP duidelijk maken dat Groningen topprioriteit moet zijn voor het nieuwe kabinet.

Tijdens het fakkelprotest werd door gedupeerden een zwartboek met circa 200 verhalen overhandigd aan commissaris van de Koning René Paas. Eén van die gedupeerden is Monique Klok uit Roodeschool. Zij zegt: ‘Ons leven heeft nu al 8 jaar stil gestaan. Voor ons is het de vraag of wij ooit terugkrijgen wat wij hadden en dat wij weer verder kunnen met ons leven.’ Ook Hans Sulmann uit Loppersum sprak, hij stelde: ‘De impact op persoonlijke levens is enorm. Met het aanbieden van deze bundel verhalen doen we een dringend beroep op de commissaris om de gaswinningsproblematiek in politiek den Haag hoog op de agenda te houden en op te komen voor Groningen.’

Aanstaande woensdag zal de Tweede Kamer op initiatief van de SP opnieuw debatteren over de ramp aangericht in Groningen. Daarom is nu volgens Beckerman het moment voor Groningen om van zich te laten horen. ‘Een crisisaanpak is nodig. Eén loket voor gedupeerden, een einde aan de weerzinwekkende bureaucratie en het wantrouwen van gedupeerden.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Geert Wilders vandaag naar de informateur

PVV PVV Nederland 09-04-2021 07:25

Geert Wilders: ‘‘Vandaag naar de informateur. Pleiten voor snelle verkiezingen en het vertrek van Rutte. Wel merkwaardige volgorde gesprekken, zou van klein naar groot gaan maar volgens mij is de PVV groter dan het CDA. Tjeenk Willink heeft zijn eigen politieke agenda.’’

Tweede Kamer kiest Vera Bergkamp tot Voorzitter

D66 D66 Nederland 08-04-2021 16:07

Als Voorzitter wil Bergkamp de positie van de Tweede Kamer versterken. Een betere informatiepositie, meer dualisme en een nog professionelere organisatie. Ook wil ze de lessen van de parlementaire commissies over de uitvoeringsorganisaties en de toeslagenaffaire oppakken. Bergkamp: “Kiezers vragen erom. Het is aan ons die oproep te beantwoorden. Onze democratie verdient het.”

In haar sollicitatiebrief schreef ze ook de verhuizing van de Tweede Kamer met enthousiasme te zullen begeleiden. Haar hele sollicitatiebrief kun je hier vinden.

Grote zorgen over online gokken

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-04-2021 14:37

Door Mirjam Bikker op 8 april 2021 om 12:26

De afgelopen dagen regent het zorgwekkende berichten over de toename van online gokken, verslavingen en alle perverse prikkels in de sport. Alle reden dus om vandaag schriftelijke vragen te stellen, mijn eerste als Kamerlid! Onze zorgen over de aankomende wet die online gokken mogelijk maakt zijn groot en leven breder. Daarom stelde ik de vragen samen met Kamerlid Michiel van Nispen van de SP.

Wat is er aan de hand? Het aantal gokverslaafden neemt toe en juist online gokken heeft in deze tijden aantrekkingskracht. Maar dat gaat nog veel gekker worden omdat vanaf oktober online gokken ook officieel is toegestaan en we dan een hoos aan reclame kunnen verwachten. Met alle aantrekkingskracht voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Verslavingsklinieken zijn bezorgd en trekken aan de bel. Zij vrezen grote gevolgen als die wet kansspelen op afstand (Koa) (lees: online gokken) van kracht is. Online kansspelaanbieders kunnen zich nu al aanmelden en krijgen waarschijnlijk in oktober een vergunning om ook in Nederland aan de slag te gaan. Dat is nu nog verboden.

Samen met de SP en andere partijen was de ChristenUnie tegen dat wetsvoorstel online gokken. Maar het is aangenomen, alleen nog niet in werking getreden. De grote zorgen over meer verslavingen zijn niet de enige. Er blijkt ook een gebrek aan handhaving en mogelijk falende wetgeving, het risico op matchfixing neemt toe. De sportbonden laten vandaag weten dat deze wet niet zo uit gaat pakken als dat zij voor ogen hadden. Namelijk samen met politie en OM optrekken om matchfixing tegen te gaan. Kortom doorgaan met de invoering van online gokken is wedden op het verkeerde paard. Als we op dit spoor doorgaan ontstaat een beroerde cocktail van een markt die graag meer spelers wil, een overheid die het faciliteert, maar te weinig kan handhaven en een samenleving die kwetsbaarder is dan ooit. Ik denk daarbij juist ook aan de kwetsbare mensen die verslavingsgevoelig zijn. Aan jonge mensen die nu extra kwetsbaar zijn na een jaar Corona-beperkingen. Zou het niet beter zijn om nog eens even te kijken of dit nu een handig moment is? Ook voor de partijen die voor deze wet gestemd hebben? De minister heeft nu nog de tijd om die ellende te voorkomen daarom zeggen wij: overweeg uitstel van de wet en geef gokpartijen geen vrij spel. Houdt die vergunningen maar even op zak.

Lees hier de schriftelijke vragen:

Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Medische zorg over de NOS-berichten “Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje”, “Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona” en “Matchfixing in het basketbal: spelers verdacht van opzettelijk verliezen vier wedstrijden” en “Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos” (NOS 8 april 2021)

Heeft u kennisgenomen van de berichten “Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje”, “Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona”, “Matchfixing in het basketbal: spelers verdacht van opzettelijk verliezen vier wedstrijden” en “Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos” (NOS, 31 maart, 1 en 8 april 2021)?

Kunt u bevestigen dat er een toename is in het aantal mensen met een gokverslaving dat zich meldt bij hulpverlening? Is inmiddels landelijke registratie en monitoring van het aantal gokverslaafden dat in behandeling is op orde? Kunt u inzicht geven hoe het aantal gokverslaafden is gestegen sinds de nulmeting van 2016?

De fracties van de ChristenUnie en de SP maken zich ernstige zorgen over deze toename in crisistijd, welke kwalificatie geeft de regering aan deze cijfers en tot welke conclusies leidt dat?

Heeft verslavingszorg momenteel voldoende capaciteit om de juiste zorg te verlenen aan deze groep, kunt u inzicht geven in het aantal beschikbare plekken en zijn er wachtlijsten?

Hoe beoordeelt u de verwachting van verslavingsdeskundigen van ondermeer Jellinek, Hervitas, De Hoop, en SolutionS verslavingszorg dat de openstelling van de Nederlandse markt voor online gokaanbieders zal leiden tot een toename aan verslavingen?

Nu de stijging van het aantal verslavingen evident is en een verdere toename verwacht wordt indien de markt opengaat, is reflectie op het moment van openstelling van de Nederlandse markt vanaf oktober gepast, zeker met de wetenschap dat de openstelling gepaard zal gaan met flinke advertentie-inzet van aanbieders, deelt u dat? Zijn er nog voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens de markt open gaat? Kunt u hierbij specifiek ingaan op de constatering vanuit hulpverlening dat  door een toename van eenzaamheid en isolement  verslavingsproblematiek meer voorkomt, sneller escaleert en later aan het licht komt? Is dit een punt van overweging?

Bent u bereid om, gegeven de nieuw ontstane situatie, verdere regels te stellen om reclameactiviteiten van gokaanbieders te beperken?

Welke andere maatregelen overweegt het kabinet aanvullend te treffen om te voorkomen dat de combinatie van de  invoering van de Koa en de coronacrisis leidt tot een toename in gokverslavingen?

Is er een analyse gemaakt van de verwachte gevolgen van de invoering van de wet Koa op matchfixing in Nederland? Kunt u ons een actuele analyse geven nu veel sporters en sportclubs lijden onder de coronacrisis en daardoor mogelijk extra kwetsbaar zijn voor inmenging door matchfixers?

Welke stappen worden genomen om een toename van matchfixing, na invoering van de Koa, te voorkomen?

Kent u de signalen vanuit het Instituut Sportrechtspraak dat de overheid aan zet is bij de aanpak van matchfixing? Wat is uw reactie op deze oproep?

Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat alles wat mogelijk met witwassen te maken heeft verplicht moet worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU), en geheim moet worden gehouden? Welke gevolgen heeft dit voor de aanpak van matchfixing en hoe gaat u dit hiaat in de wetgeving, nu de Wet Online Kansspelen hier geen rekening mee houdt, repareren?

Wat is de rol van het nationaal platform matchfixing momenteel en welke mogelijkheden heeft dit platform momenteel in de bestrijding van matchfixing?

Welke rol heeft de Kansspelautoriteit bij de bestrijding van matchfixing? Heeft de Kansspelautoriteit hiervoor voldoende geld, mensen en instrumenten tot haar beschikking? Kunt u ingaan op de grote zorgen die de sportbonden en NOC*NSF op dit punt hebben?

Is op dit moment het wettelijk kader stevig genoeg om matchfixing effectief te bestrijden?

Biedt de unieke situatie en samenloop van omstandigheden, die niet voorzien waren bij de invoering van de wet Kansspelen op afstand (Koa), aanleiding tot, al dan niet tijdelijke, heroverweging van de openstelling van de markt? Zo ja, op welke wijze gaat u dat proces inrichten, zo nee waarom niet?

Overweegt u gezien de grote zorgen rondom de toename van gokverslavingen en/of het wettelijk hiaat en het handhavingstekort rondom matchfixing om de invoeringsdatum van de wet of ten minste de vergunningverlening uit te stellen naar een later moment? Zo ja, hoe gaat u dit vorm geven? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat u dat wel overwegen?

Nederland is een corrupt land met een nepparlement

PVV PVV Nederland 07-04-2021 18:09

Geert Wilders: ‘‘Het was dus allemaal al van te voren bedisseld en beklonken. Bosma en Arib hadden geen schijn van kans want Rutte wil weer vriendjes worden met Kaag. Schaamteloos gesjoemel. Alles voor de macht. Nederland is een corrupt land met een nepparlement.’’

Verslag Partijraad 4 december 2020

SP SP Nederland 07-04-2021 13:27

Verslag Partijraad 4 december 2020

20:00 uur – Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de vergadering

JV: Deze extra bijeenkomst is aangevraagd door 13 afdelingen. Gelegenheid om samen te bekijken hoe we problemen oplossen en weer eensgezind zijn richting toekomst. Ze dankt daarvoor de initiatiefnemers.

Het partijbestuur is bij elkaar gekomen en is tot een voorstel gekomen dat vanavond voorligt. Er is een feitenrelaas gemaakt om alles op een rijtje te zetten. Het voorstel van het partijbestuur heeft 5 besluitpunten:

Het besluit van het partijbestuur om het Communistisch Platform aan te merken als politieke partij te bekrachtigen en te herbevestigen dat dubbellidmaatschappen strijdig zijn met onze statuten.

Vast te stellen dat het politieke programma en de werkwijze van het Communistisch Platform zich niet verdragen met het doel, de beginselen en de statuten van de SP.

Een commissie in te stellen die als opdracht krijgt (1) te onderzoeken hoe deze situatie bij ROOD heeft kunnen ontstaan, waaronder begrepen een analyse van de voedingsbodem voor het Communistisch Platform, (2) te onderzoeken of de huidige spelregels van ROOD/SP goed zijn nageleefd en of er een noodzaak is die spelregels aan te passen en (3) uiterlijk 1 mei 2021 aanbevelingen en voorstellen doet voor het organiseren van jongeren binnen de SP.

Per direct budget vrij te maken voor het ondersteunen van jongerenactiviteiten in afdelingen en een jongerencoördinator aan te stellen die jongeren en afdelingen daarbij ondersteunt.

Zijn steun uit te spreken voor het opschorten van financiële en organisatorische ondersteuning van het huidige ROOD.

Na het noemen van de besluitpunten gaat JV in op hoe de termijnen en spreektijden zullen zijn. Er is een hoofdelijke en gewogen stemming over de voorstellen aangevraagd waar JV uiterlijk 22:45 uur aan wil beginnen.

Eerste termijn vanuit de afdelingen

Ronald Jansen van de afdeling Arnhem is één van de aanvragers van deze Partijraad en geeft daarom een inleiding. Geeft aan dat het zijn doel is om elkaar te spreken over ROOD, zonder besluiten of agenda. Wil zoeken naar overeenkomsten en niet de verschillen. Vanwege de insteek van de aanvraag zal hij zich onthouden van stemming. Roept op om te besluiten wat voor partij we wél willen zijn.

JV noemt nu dat er een amendement voorligt van afdeling de Bilt en een motie van afdeling Brunssum e.a. en of iedereen daar in de eigen termijn op in wil gaan.

Bij reacties vanuit de afdelingen leeft breed het gevoel van verantwoordelijkheid voor de jongeren binnen de partij. De urgentie om tot een oplossing te komen wordt door iedereen gedragen.

Hoe die oplossing eruit ziet loopt langs twee lijnen: het grootste deel van de afdelingen spreekt steun uit voor de lijn van het bestuur en onderschrijft de voorliggende besluiten. Een kleiner deel van de afdelingen ziet een andere oplossing en spreekt steun uit voor de voorliggende motie en het amendement.

Over de commissie die onderzoek gaat doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren is in grote mate overeenstemming dat dit een goed idee is. Vooral de vraag wat de voedingsbodem is, wordt als een belangrijke gezien. Ook wordt ook in mindere mate aangegeven dat ook ROOD hier een onderdeel van moet uitmaken.

De reacties vanuit de afdelingen laten zich als volgt categoriseren:

Het grootste deel veroordeelt de handelswijze van het CP en MF. Ze steunen de ondernomen stappen van het partijbestuur. Het huidige ROOD past volgens hen niet binnen de SP en ze willen aan de slag met een nieuwe manier om jongeren een plek binnen de partij te geven. Geven in grote mate ook direct aan de voorliggende besluitpunten van het bestuur te steunen.

Een kleiner deel ziet ook de CP en MF als probleem maar vraagt zich tegelijk af of deze gang van zaken goed is geweest. Ze roepen op om weer tot elkaar te komen. Er wordt op gewezen dat de beroepscommissie haar werk eerst moet kunnen doen. Een deel van deze groep spreekt zich in de termijn niet uit over de voorstellen van het bestuur, een deel spreekt zich uit voor de voorliggende motie en het amendement.

Het laatste en kleinste deel van de afdelingen spreekt zich expliciet uit tegen de handelswijze van het partijbestuur. Zij brengen in dat het ingaat tegen partijdemocratie, er meer ruimte moet zijn voor discussie en het beeld is dat het bestuur vooral escaleert. Deze afdelingen steunen de voorstellen van het partijbestuur niet en scharen zich achter de ingediende motie en het amendement.

Daarnaast worden er nog vragen gesteld op zowel inhoud als proces. Deze laten zich als volgt samenvatten:

Hoe heeft het zo kunnen escaleren? Waarom nu? Wat kunnen we er van leren?

In de media zijn berichten naar voren gekomen dat het partijbestuur op oneigenlijke wijze aan persoonsgegevens van leden van het CP is gekomen. Hoe zit dat?

Hoe wil het partijbestuur gaan de-escaleren?

Hoe gaat de commissie van wijzen er uitzien en hoe wordt deze gevormd?

Na de eerste termijn vanuit de afdeling wordt de vergadering geschorst om 22.05 voor overleg binnen het partijbestuur.

22.15 wordt de vergadering heropend.

Reactie vanuit het partijbestuur

Jannie Visscher reageert als eerst op opmerkingen en vragen vanuit de afdelingen. JV geeft aan dat het in deze discussie niet gaat om afwijkende meningen of een kritisch lid maar om een beweging die de partij wil omvormen.

De eerste signalen kwamen afgelopen zomer en toen is het bestuur er serieus mee aan de slag gegaan. Het bestuur constateerde dat het gaar om een beweging met eigen organisatie, bestuur en programma en het dus aan te merken is als een politieke partij. Dit is langs de statuten gelegd en toen kwam het bestuur tot de conclusie dat een lidmaatschap van CP onverenigbaar is met dat van de SP.

Geeft aan ook te willen de-escaleren maar dat dit iets anders is dan het te laten doorsudderen. De SP is geen communistische partij en dat willen we ook niet. JV maakt duidelijk dat als de betrokken personen aangeven om afstand te doen van het CP, ze altijd weer welkom zijn bij de SP. JV maakt duidelijk dat de bekrachtiging door de partijraad over het CP als politieke partij losstaat van de beroepsprocedure. Geeft ook aan dat tijdens dit proces, het lidmaatschap van de betrokken personen volgens de statuten niet meer actief is. De onderzoekscommissie moet ook antwoorden gaan geven op enkele gestelde vragen over de voedingsbodem en hoe dit zo heeft kunnen ontstaan.

Het ingediende amendement en de motie worden door JV ontraden. Deze lossen het probleem volgens JV niet op. Afdelingen geven aan dat we het congres hier niet mee moeten belasten en dat gebeurt met deze voorstellen wel.

Nu is het woord aan partijsecretaris Arnout Hoekstra.

AH gaat in op hoe het CP en MF hun werving hebben georganiseerd. Het door hem gemaakte feitenrelaas ondersteunt de analyse van het partijbestuur en AH hoopt dat het duidelijkheid geeft.

Vervolgens gaat AH in op het in de media verschenen bericht dat het bestuur op oneigenlijke wijze aan de gegevens van CP-leden is gekomen. AH vertelt hoe de gegevens bij het bestuur zijn gekomen en dat het bestuur niks heeft gedaan wat niet mag. Roept op om verenigd en gefocust samen naar de verkiezingen toe te werken.

JV leest nu de ingediende motie en het amendement voor die nogmaals door het partijbestuur worden ontraden.

Vervolgens gaat JV in op de samenstelling van de onderzoekscommissie. Die bestaat uit:

AH begeleidt de stemming. Geeft aan dat het mogelijk is om voor of tegen te zijn of je te onthouden. Het is een gewogen en hoofdelijke stemming. Gaat in op de stemverdeling.

Uitslag stemming

Tussen de stemmingen door wordt er een ordevoorstel gedaan door Anne Feite Bloem om afdelingen zich in één keer over alle voorstellen te laten uitspreken. In reactie geeft Arnout Hoekstra aan dat er om een hoofdelijke stemming is gevraagd en dat dus gaat gebeuren.

Na de stemming spreekt JV de partijraad toe. Ze geeft aan dat de partijdemocratie heeft gesproken en er geen plek is voor CP maar wel voor jongeren. De onderzoekscommissie gaat aan het werk en in gesprek met ROOD en de partij om te kijken wat er fout ging en hoe het beter moet.

Ze bedankt nogmaals de initiatiefnemers en roept de partijraad op om zich te richten op de verkiezingen en campagne.

Om 00:27 wordt de vergadering gesloten.

Verslag partijraad 21 november 2020

SP SP Nederland 07-04-2021 12:59

Verslag partijraad 21 november 2020

11.00 uur Voorzitter Jannie Visscher opent de partijraad

JV heet leden, afgevaardigden en gasten welkom. Geeft aan dat er belangrijke zaken op de agenda staan. Onder andere opdrachten vanuit congres van afgelopen december, volgende verkiezingen en campagne, toelichting scholingsteam en toegevoegd punt over informeren partijraad.

JV introduceert gastspreker Dirk de Wachter, psychiater uit Leuven, die zijn kijk op de wereld en westerse maatschappij geeft.

DdW constateert dat de westerse samenleving last heeft van zelfgenoegzaamheid. Geeft een analyse van de samenleving waarbij tweedeling is en de sterke focus op afrekenen individu voor eigen geluk en ongeluk. Onrecht is onzichtbaar voor wie niet goed kijkt, wordt weggestopt, en alles moet groter, mooier en sneller.

Voor wie niet mee kan komen is psychiatrie maar die wordt uitgehold waardoor mensen verdrinken. Stevenen hierdoor af op duale maatschappij. Enige oplossing is rechtvaardige verdeling zonder grote verschillen zodat iedereen mee kan komen.

Aanwezigen stellen nu vragen aan DdW en krijgen antwoorden in lijn met zijn analyse.

Secretaris Arnout Hoekstra aan het woord over aanloop naar congres

AH vertelt dat afgelopen week de laatste ledenvergaderingen zijn geweest in de afdelingen. Tot maandag de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Ook deadline voor afgevaardigden.

Congres is 12 december digitaal. Zoveel als mogelijk zoals een normaal congres. 1 spreker per afdeling op het congres, tenzij een afdeling meer dan 1000 leden heeft. Stemmen gaat via een app. Daar is een oplossing voor via een extern bedrijf waar vandaag mee geoefend wordt.

Voor het congres is een stemcommissie nodig. Deze gaat meekijken met het externe bedrijf om te beoordelen of stemmingen goed gaan. Voorstel is dat Baukje Breur (afdeling Veenendaal), Jasiu van Haarlem (afdeling Hilversum) en Dion le Maître (afdeling Alphen aan den Rijn) dit gaan doen. Hier wordt aan het einde van de PR over gestemd.

Nu Arnout Hoekstra over stemmen per app en verslag vorige partijraad

Als er hulp nodig is met stemmen dan mailen naar webteam@sp.nl of bellen naar telefoonnummer op het scherm.

Nu een teststemming. Straks ook stemmen over het verslag maar dat gebeurt net als andere stemmingen aan het einde van de vergadering.

Inhoudelijke vraag over het concept verslag van de vorige partijraad, gesteld door Daan Brandenbarg (afdeling Groningen): vorige keer gesproken over wel of niet doorrekenen van het programma door het CPB. Toen is een voorstel om het niet te doen weggestemd door de PR. Zou later nogmaals aan de orde komen. Waarom nu niet op de agenda? Wil dat punt nu toevoegen aan de agenda. (Wordt ondersteund door Cynthia Smeets, afdeling Heerlen en Tijs Hardam, afdeling Rotterdam)

AH geeft aan dat hier later vandaag op wordt teruggekomen door JV.

Anneke Popa (afdeling Dronthen) vraagt nu wanneer boekwerk met moties en voorstellen voor het congres beschikbaar komen.

AH: Deze data staan op SP-net en komen deze week nog per mail. Alle afgevaardigden krijgen ook fysiek boekwerk.

Stemming per app wordt getest en werkt naar behoren.

Scholingsteam geeft nu een presentatie

Lieke van Rossum praat namens het scholingsteam de PR bij over hoe we als partij leren over ideologie en hoe we die in de praktijk brengen. Hiervoor is het scholingsteam beschikbaar maar ook lokale scholers.

LvR geeft aan dat scholing niet alleen voor nieuwe leden is. Er is ook altijd mogelijkheid voor lokale scholing. Presenteert nu de leerlijn binnen de SP.

Nils Müller gaat nu verder en vertelt over verschillende scholingen.

Aanvraag voor scholingen kunnen via SP-Net. Scholingsteam roept afdelingen op om dat te doen. Leden kunnen zichzelf voor basis aanmelden, voorzitters vragen scholingen binnen de afdeling aan.

JV geeft aan dat afdelingen dit moeten oppakken en dat er na de pauze een reactie komt op de opmerking van Daan Brandenbarg.

Nu Jimmy Dijk namens het campagneteam

JD vertelt over campagne richting TK-verkiezingen. Er is al veel over gesproken en veel gedaan. Afspraak is dat er deze week lokale campagneplannen worden gemaild. Roept op dat afdelingen extra bellers en digitale campagnevoerders melden.

Vertelt over mogelijkheden campagnevoeren tijdens corona. Wijst op voorbeelden in andere afdelingen zoals Leeuwarden, Zwolle/Emmen en Gouda. Successen tijdens corona zijn mogelijk.

Inmiddels zijn er belklassen geweest en bellers opgeleid.

Er komen nieuwe jassen. Oude kunnen worden omgeruild tussen 4-18 december. Roept op om alvast te inventariseren.

Jannie Visscher over herindelingsverkiezingen

JV vertelt dat er afgelopen week verkiezingen zijn geweest. In Vught en Boxtel meegedaan. Minder stemmen maar goede campagne.

Kijken nu naar campagnefilmpje van afdeling Vught.

Nu Spencer Zeegers over notitie Deelname gemeenteraadsverkiezingen 2022

SZ geeft aan dat er criteria zijn opgesteld om te beoordelen of het verstandig is voor afdelingen om aan de raadsverkiezingen mee te doen. Is iets wat afdelingen zelf goed moeten beoordelen. Komende twee maanden inventariseren en dan jaarplan maken in de afdeling.

Vanuit de aanwezigen komen vragen en opmerkingen over:

Wat is de waarde van de criteria?

Wanneer wel en niet meedoen?

Balans tussen formaliteit en inhoud

Wat wil je bereiken door mee te doen aan de verkiezingen?

Hoeveel mensen moeten er op de lijst staan?

SZ in reactie: Criteria zijn kapstok. Het is altijd maatwerk. Vanuit de praktijk blijkt dat een lange kieslijst noodzakelijk is. Er is een verschil tussen formele eisen in de statuten en de criteria in de notitie. Deelname aan verkiezingen is volgens SZ niet vrijblijvend: niet te makkelijk zeggen dat je niet meedoet.

Er komt een routekaart. We weten dat er afdelingen zijn die wat hulp nodig hebben en daarom kan de commissie langskomen. Over waarom wel/niet meedoen aan verkiezingen/coalitie komt een toevoeging in de bijgaande brief/presentatie aan afdelingen.

Penningmeester Gerrie Elfrink over de begroting 2021

GE: 2021 staat in het teken van TK-verkiezingen. Er is genoeg gespaard voor de campagne. Vragen vanuit aanwezigen:

In de begroting staat niet dat de afdelingskrant gratis beschikbaar blijft, hoe zit dat?

Technische vragen over wet financiering politieke partijen

Waarom geen kascontrole ROOD?

GE: Afdelingskranten blijven gratis beschikbaar. De SP voldoet aan de wettelijke eisen. Kascontrole ROOD komt aan de orde na de komende ALV.

Over vraag Daan Brandenbarg: Onderwerp wel of niet CPB-doorberekening kan altijd weer op de agenda komen maar er is nu geen aanleiding toe. Op dit moment zijn er nog gesprekken met het CPB.

Renske Leijten over toeslagenaffaire

Compensatieregeling voor gedupeerden toeslagenaffaire loopt in de soep. Daarom helaas nodig om ze te helpen. Roept afdelingen op om hier mee aan de slag te gaan.

RL vraagt afdelingen op om aandacht aan kerstactie te geven (sp.nl/kerst). Oproepen dat mensen geld doneren of meld gedupeerden aan.

Stel ook vragen in de raad. Meer info hierover staat op SP-Net.

Jannie Visscher nu verder over uitvoering congresbesluiten

Eerst op alle punten een toelichting, daarna vragen.

Internationaal secretariaat (Arnout Hoekstra)

AH: Er is een stichting opgericht. Er is budget. Gaat om een opstartjaar. Plan maken, prioriteiten stellen en bepalen hoe we dat mogelijk gaan maken.

Planning congres (Jannie Visscher)

JV: Voor dit congres van volgend jaar december wordt het beginselprogramma geactualiseerd. Grondbeginselen staan nog maar gaan er mee aan de slag in de tijd van nu Voor nu bespreken we de praktische aanpak.

Tiny Kox, Ronald van Raak en Jannie Visscher maken plan dat volgende PR op de agenda staat.

Mogelijkheid voor leden die niet aanwezig zijn om toch te stemmen (Thijs Coppus)

TC: Basisprincipe is dat een lid aanwezig moet zijn bij een bijeenkomst om te kunnen stemmen. Stemmingen kunnen namelijk ook geheim zijn. Afdelingen doen er alles aan om dat mogelijk te maken. Als uitzondering is er de mogelijkheid om online te stemmen. Dat gaat dan via de algemeen secretaris.

Kalender vanuit DB voor interne samenwerking (Bert Peterse)

Dankt de PR voor het vertrouwen. Aan de hand van de punten na de partijraad van voor de zomer is onderzoek gedaan. Met 40-tal partijgenoten gesproken over hoe zij interne samenwerking zien en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. In de notitie staat wat het PB er mee wil doen. Samen aan de gang met voorliggend pakket.

Vooroplopen in de strijd tegen racisme (Jasper van Dijk)

JvD wijst op de lange geschiedenis die de SP heeft op dit onderwerp. Maakt analyse van politieke situatie. Gaat recente acties bij langs zoals die rond uitzendbureau’s en het werk van Renske Leijten mbt de toeslagenaffaire en nog enkele andere parlementaire voorstellen.

Dringt op dit onderwerp aan op concrete acties vanuit de SP. Aan de slag!

Frans de Ruiter (Afdeling de Bilt) vraagt zich af hoe het zit met het congresbesluit over het Nationaal Zorgfonds omdat hij er niks over terug hoort. JV geeft aan dat dit op de agenda staat voor de volgende partijraad. Geldt ook voor andere congresbesluiten. Volgende PR stand van zaken, ingaan op uitvoering.

Conserveer wat er nu al is opgebouwd. Niet verzanden in clubjes en werkgroepen.

Voorstel Tiny Kox: Schriftelijke steunbetuiging vanuit partijraad voor Selahattin Demirtas van de Koerdische HDP-partij die in de gevangenis zit.

Vragen over eerder publiceren van congresstukken voor meer tijd om voor te bereiden. Vraag of de voorbereidingscommissie moet worden uitgebreid.

Mogelijkheid voor leden die niet aanwezig zijn om toch te stemmen Positief ontvangen.

Kalender vanuit DB voor interne samenwerking

Roepen op om er vooral geen aparte overlegstructuur bij te maken. Naar buiten altijd als eenheid.

Daarnaast enkele technische vragen.

Vooroplopen in de strijd tegen racisme

Afgevaardigden roepen op tot meer aansluiting bij beweging als Black Lives Matter, aandacht voor institutioneel racisme en vragen hoe je racisme op de agenda van de gemeente krijgt.

Reacties op vragen/opmerkingen afgevaardigden

Internationaal secretariaat (Arnout Hoekstra)

Eens dat bestaande kennis wordt geconserveerd. Waken voor subjectiviteit. Oproep van Tiny Kox wordt opgepakt. Gaat samen met Sadet Karabulut een brief opstellen.

Kalender vanuit DB voor interne samenwerking (Bart Peterse)

Suggesties worden overgenomen. Geeft reacties op technische vragen.

Planning congres (Jannie Visscher)

Komen volgende partijraad terug op de planning. Gaan zo goed mogelijk leden en afdelingen in positie brengen om zo goed mogelijk voor te bereiden.

Vooroplopen in de strijd tegen racisme (Jasper van Dijk)

JvD: Ga voor institutioneel racisme op zoek naar echte voorbeelden en kaart het zo aan.

Buitenparlementair altijd kijken naar wat doeltreffend is. Lokale discriminatie-agenda is goed idee.

JV stelt vast dat we, gelet op de bespreking van de afhandeling van congresbesluiten door de PR, hiermee verder kunnen.

Door met agendapunt over opzeggen lidmaatschap zestal leden (aangedragen door afdeling Hilversum)

JV: Dit punt heeft geleid tot veel vragen bij veel afdelingen en daarom goed om er nu over te spreken.

Eerst de indiener van het agendapunt Jasiu van Haarlem (afdeling Hilversum), dan Arnout Hoekstra vanuit het partijbestuur en daarna afgevaardigden.

Jasiu van Haarlem: N.a.v. nieuws over het opzeggen van lidmaatschap gerommel binnen de afdeling.

Daarover een spoedvergadering georganiseerd en na verdere info partijbestuur nogmaals overlegd. Heeft ertoe geleid dat de afdeling van menig is dat:

De wijze waarop er door het partijbestuur in de nationale media is gecommuniceerd, niet netjes is gegaan.

Er eerst in de partijraad over de kwestie gesproken had moeten worden alvorens naar buiten te communiceren.

JvH vraagt het partijbestuur de processtappen nader toe te lichten en te motiveren. Vraagt hoe het partijbestuur tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van dubbel lidmaatschap. Op welke grond is het Marxistisch Forum en Communistisch Platform als politieke partij benoemd? Vraagt zich n.a.v. een mail vanuit het partijbestuur af wat de rol van het Marxisme binnen de partij is. Spreekt uit dat de afdeling ervaart dat er binnen de partij voldoende ruimte is voor kritiek. Discussies die online en in mail zijn gevoerd, worden daarom afgekeurd.

Arnout Hoekstra in reactie: Fijn dat dit op de agenda is gezet zodat partijraad een uitspraak kan doen. Partijbestuur vraagt partijraad stellig afstand te nemen van de activiteiten van het Communistisch Platform.

AH gaat in op processtappen. Is gewezen op toegenomen activiteiten CP en MF. Organiseren activiteiten buiten de SP om, hebben een eigen bestuur en eigen programma. Op basis hiervan de conclusie tot het gaat om een politieke partij. Bewijzen hiervoor zijn aangeleverd bij de bezwaarcommissie.

Nu over Marxisme en de SP: blijft altijd een bron van inspiratie maar we zijn geen communistische partij en oproepen tot geweld zoals CP doet deugt absoluut niet.

We hebben statuten en partijbestuur handelt daar naar en handhaaft ook. Er zijn forums binnen de partij waar discussie kan plaatsvinden: de afdelingen. Zo zijn we georganiseerd.

Reacties vanuit afgevaardigden op dit onderwerp

Tijs Hardam dient namens de afdeling Rotterdam e.a. een motie in die oproept tot het delen van de methode om bewijs te vergaren en het bewijs zelf met de partijraad. Willen met de motie ook de kwestie voorleggen aan het congres.

Verdere reacties: Afkeuring uitspreken over schade die de partij is aangedaan door de manier van (online) communiceren door CP/MF. Opstelling dat de PR niet op de stoel van de beroepscommissie moet gaan zitten. Binnen enkele afdelingen verhitte discussies over dit onderwerp. Het raakt sommige afdelingen hard.

Ook vragen over waarom het partijbestuur niet in gesprek is gegaan terwijl namen bekend waren.

Zorgen over toestand en toekomst ROOD uitgesproken.

Reactie vanuit het partijbestuur op de vragen en opmerkingen

JV: ROOD is ons dierbaar. Na de ALV een nieuwe situatie en dan verder kijken naar de verhouding SP/ROOD.

AH: Het is nu aan de beroepscommissie daarom wordt de motie ontraden. Advies van de commissie komt terug in de partijraad. Hoe leden zijn geïdentificeerd wordt gedeeld met de beroepscommissie. Gesprek met betreffende leden niet mogelijk door gebruik pseudoniemen.

Internationaal secretariaat: Jaarplan 2021

Benoemen stemcommissie congres XXVI

Voorstel informeren partijraad (Rotterdam e.a.)

Nu Sandra Beckerman over goedkope en duurzame energie voor iedereen

We kijken eerst naar video over energiearmoede en de activiteiten van SP Den Haag.

SB: Huidig klimaatbeleid faalt. Halen de duurzaamheidsdoelen niet en het is onrechtvaardig. Moeten zichtbaarder zijn op dit onderwerp. Roept afdelingen op om mee te doen op dit thema.

Nu Lilian Marijnissen ter afsluiting

LM: Veel zin in de campagne. Gaan op congres het mooiste programma ooit vaststellen. Corona verdiept ongelijkheid. Samen met mensen dat bevechten.

Moeten mensen blijven opzoeken, dat is onze kracht. Laten zien dat wij anders zijn door hoe wij de dingen doen. Met veel zelfvertrouwen de verkiezingen in. De kansen zijn er!