Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

446 documenten

Evaluatie abortuswet: gemiste kans om de wet zorgvuldiger te maken

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 29-06-2020 19:55

Door Carla Dik-Faber op 29 juni 2020 om 21:41

Evaluatie abortuswet: gemiste kans om de wet zorgvuldiger te maken

Het was best spannend dat juist dit kabinet, met partijen die op medisch ethisch gebied soms lijnrecht tegenover elkaar staan, de abortuswet ging evalueren. Toch is dat wat we gedaan hebben, omdat het voor iedereen goed is te weten hoe de wet in de praktijk uitpakt. Afgelopen week verscheen dan eindelijk die langverwachte evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap, zoals de wet officieel heet.

De ChristenUnie is nooit een voorstander van deze wet geweest en ik vind het daarom des te belangrijker dat de wet nu die er dan toch is in ieder geval zorgvuldig wordt uitgevoerd. Met oog voor de bescherming van het ongeboren leven én goede zorg voor onbedoeld zwangere vrouwen. Ik was dan ook benieuwd met welke nieuwe inzichten de onderzoekers zouden komen.

Helaas is het resultaat nogal magertjes. Dat erkennen de onderzoekers zelf overigens ook: het rapport is minder representatief dan men zou willen. Niet alle abortusklinieken wilden meewerken (waarom niet?) en er is ook niet gesproken met vrouwen die hebben afgezien van een abortus. Dat leidt al met al tot een rapport met een wankele onderbouwing. Zo worden vooral aanbevelingen gedaan om de uitvoering van de abortuspraktijk efficiënter te maken. Terwijl de vraag toch moet zijn: pakt de wet uit zoals die bedoeld is? Is de abortuspraktijk – wat je daar verder ook van vindt – een zorgvuldige uitvoering van die wet?

Als ik de evaluatie lees, concludeer ik dat die vraag op lang niet alle punten beantwoord wordt. Sterker: in het rapport staan voorstellen die daarmee op gespannen voet staan.

24-wekengrens

Zo staat in het rapport het voorstel om de grens voor abortus wettelijk vast te leggen op 24 weken. Een nogal ‘conservatief’ voorstel, omdat men hiermee geen ruimte laat aan medisch technologische ontwikkelingen die zorgen voor een steeds lagere grens van levensvatbaarheid buiten de baarmoeder – die grens aanhouden ligt veel meer voor de hand, gezien het idee dat de wetgever bij de wet had: een kind dat levensvatbaar is beschermen.

In het rapport mis ik ook de erkenning dat abortus niet ‘normaal medisch handelen’ is. Het zou goed zijn gewoon te erkennen dat er altijd sprake is van een dilemma en dat abortus geen gemakkelijke keuze is. Aan het begrip ‘noodsituatie’ heeft men de vingers niet willen branden. Ik kan er begrip voor opbrengen dat het allereerst aan vrouwen zelf is om te bepalen wat een noodsituatie is. Maar wat dat dan precies is, blijft in het midden. In het kader van transparantie en evaluatie van zorgvuldige uitvoering van de wet - waar steeds de belangenafweging tussen het ongeboren leven en de zwangere moet worden gemaakt - is dit niet uit te leggen.

Keuzehulp

Een zorgwekkende uitkomst van het rapport is dat abortusartsen lang niet altijd de alternatieven voor abortus bespreken. Vrouwen hebben daar gewoon recht op, het past bij goede hulpverlening en dit niet doen is zelfs in strijd met de wet. Net als bij euthanasie is er niet een automatisch recht op abortus en moet de arts zich ervan vergewissen dat het gaat om een vrijwillig en weloverwogen verzoek, waarbij ook het belang van het ongeboren leven nadrukkelijk een plek heeft in de afweging. Daarnaast is er  in Nederland goede keuzehulpverlening om vrouwen te begeleiden. Toch verwijzen artsen maar weinig door naar deze onafhankelijke en gespecialiseerde hulpverleners. Er is dus werk aan de winkel: keuzehulpverlening moet beter bij artsen op het netvlies komen. Daarom stel ik voor dat de Leidraad ongewenste zwangerschap beter voor het voetlicht wordt gebracht, zowel bij huisartsen als in de samenleving.

Ronduit zorgelijk vind ik de ontwikkeling dat abortusmedicatie ook via internet verkrijgbaar is. Daartegen zouden toch ook huisartsen en abortusartsen in het geweer moeten komen. Op deze manier wordt namelijk de hele zorgverlening overgeslagen en dat lijkt me onbestaanbaar. Veel liever zou ik zien dat onbedoeld zwangere vrouwen eerst langs de huisarts gaan voor een verwijsbriefje, net zoals wanneer je een KNO-arts of dermatoloog nodig hebt. Dat dit de toegang tot abortuszorg zou beperken, zoals de onderzoekers stellen, is veel te ver gezocht. Het gaat juist om het erkennen van de huisarts in zijn professionele rol en het bieden van de beste zorg aan vrouwen. Nu de jaren ’70 al bijna vijftig jaar achter ons liggen, hoop dat we hierover een open dialoog kunnen voeren.

Opnieuw evalueren

De commissie beveelt aan om de wet voortaan periodiek te evalueren. Dat is een goed voorstel. Wat mij betreft doen we dit, net als bij de Euthanasiewet, iedere vijf jaar. Dat biedt kansen voor een volgende evaluatie.

Ik hoop dat zo’n volgende evaluatie vooral ingaat op de vraag hoe de abortuspraktijk in ons land zorgvuldiger kan. Door dilemma’s open op tafel te leggen, ontstaat er ook ruimte voor een dialoog over wat er beter kan, beter moet. Deze evaluatie is wat ons betreft een gemiste kans.

Aangepaste Wet Open Overheid ingediend | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 29-06-2020 00:00

Vandaag dienen GroenLinks en D66 een aangepaste versie van de Wet Open Overheid (Woo) in. De nieuwe wet zorgt ervoor dat overheidsinformatie beter vindbaar en beschikbaar is.

Bijvoorbeeld omdat overheden meer informatie uit zichzelf openbaar moeten maken. Ook hebben burgers en journalisten met de komst van de wet gemakkelijker toegang tot informatie. Dit versterkt de democratie. Ook recent hebben we weer verschillende voorbeelden gezien waarbij pas na speurwerk van journalisten informatie boven tafel kwam. Het controleren van de overheid is één van de belangrijkste taken van de journalistiek en de overheid moet dat faciliteren. Daarvoor is ook een cultuurverandering nodig. De Woo zal daarbij helpen door de nieuwe normen in de wet vast te leggen.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: ‘De overheid is van ons allemaal en dus is de informatie van de overheid ook van ons allemaal. In een goed werkende democratie zorgen we daarom voor het openbaar maken van die informatie’.

Steven van Weyenberg, Kamerlid D66: 'Openbaarheid moet een kernwaarde van de overheid zijn. Er ligt nu een goed uitvoerbaar wetsvoorstel, zodat we eindelijk een flinke stap vooruit kunnen gaan zetten.'

Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd door GroenLinks en D66 in 2012 ingediend. De WOO dient ter vervanging van de verouderde Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur). In 2016 werd de wet door de Tweede Kamer aangenomen, maar in de Eerste Kamer waren er bezwaren over de uitvoerbaarheid. Er is lang onderhandeld met het kabinet, maar het aangepaste wetsvoorstel maakt de Woo uitvoerbaar. De aangepaste versie van de wet zorgt ervoor dat de wet duidelijker is. Er zijn ook een aantal technische wijzigingen aangebracht en er komt een Adviescollege  om de informatiehuishouding te moderniseren en er voor te zorgen dat de wet geïmplementeerd wordt.

Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het aangepaste voorstel. Als de Kamer het aanpaste voorstel steunt zal de aangepaste wet daarna in de Eerste Kamer behandeld worden.

Dit zijn de grootste verkeersproblemen van Nederland

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Van de haakse bocht in de N57 tot knooppunt A1-A30. En van Zeeland tot Overijssel. Lees hier de spreektekst van Kamerlid Chris Stoffer voor het algemeen overleg in de Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De Mobiliteitsalliantie heeft een onderzoek gepresenteerd naar mobiliteit en corona. Enkele aanbevelingen zijn: doorpakken met het stimuleren van thuiswerken en het spreiden van het vervoer, het versnellen van investeringen in mobiliteitshubs en extra inzet op verkeersveiligheid, omdat meer mensen de fiets pakken. Drie zaken die ik de minister graag voor wil leggen. Hoe gaat zij dit oppakken?

N35 Het gaat niet goed op de N35. Op deze belangrijke hoofdader tussen Enschede en Zwolle moet je dwars door het dorp Mariënheem, acht keer in de remmen voor verkeerslichten en zie je dat automobilisten vanwege de drukte moeilijk de weg opkomen, met alle risico’s van dien. De verkeersintensiteit is vergelijkbaar met Rijks N-wegen die wel als autoweg zijn ingericht en voldoet niet aan de veiligheidseisen. De drukte neemt toe. Dat de regio staat te springen om aanpak van de N35 blijkt wel uit het feit dat ze zelf 120 miljoen euro eraan bij willen dragen en zelfs voor willen financieren. De Kamer heeft via verschillende moties gevraagd om de marsroute N35 met prioriteit op te pakken. De minister schuift het nog voor zich uit. Pak deze handschoen op en start op korte termijn een MIRT-verkenning. Dit mag niet geparkeerd worden tot de volgende verkiezingen!

Knooppunt HoevelakenDe SGP vraagt ook aandacht voor de moeizame gang van zaken bij de aanpak van knooppunt Hoevelaken, eentje uit de filetop-10. De files op het knooppunt drukken zwaar op de omgeving, onder meer door veel sluipverkeer. Waar blijft het Tracébesluit? Graag actie.

GorinchemOok de aanpak van de A27 Houten – Hooipolder sleept maar voort. Gorinchem loopt hier keihard tegenaan. Zonder nieuwe afslag geen nieuw regionaal bedrijventerrein. Kan de aanleg van het wegvak met deze afslag versneld worden?

Haakse bocht N57Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert: In de N57 bij Burg-Haamstede zit een haakse bocht waar automobilisten opeens op de rem moeten, van 100 naar 30 km/uur. Voor Tourrenners werd extra asfalt gelegd, maar onze automobilisten mochten daar geen gebruik van maken. Laat ook onze automobilisten doorrijden, zou ik zeggen.

InstandhoudingDe tekorten voor instandhouding van bestaande infrastructuur gaan de komende tien jaar fors oplopen. Een miljard euro per jaar extra voor instandhouding van het spoor betekent nogal wat. De minister laat het aan het volgende kabinet over om hier keuzes in te maken. Kan de minister alvast een duiding geven van wat dit betekent als je het bestaande totaalbudget zou handhaven? Ik wil in dit debat graag het belang van voldoende budget voor instandhouding benadrukken. Het mag niet in de verdrukking komen. Zorgt de minister voor voldoende capaciteit en budget voor Rijkswaterstaat om de grote opgaven aan te kunnen?

VrachtwagenheffingProvincies en gemeenten maken zich zorgen over de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen voor de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet. Als er serieuze knelpunten zijn, moet er snel geschakeld worden. Daar moeten niet een paar maanden overheen gaan, maar een paar weken. Zorgt de minister ook voor financiële ondersteuning als tijdelijke maatregelen genomen moeten worden?

De N3 bij Dordrecht valt er niet onder. Regio geeft aan dat de weg al heel druk is en ook gebruikt wordt voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Graag aandacht voor de gevolgen voor dit wegtraject. Is het niet mogelijk om te werken met een lijstje risicotrajecten die zo nodig in korte tijd onder het systeem van vrachtwagenheffing gebracht kunnen worden?

VerkeersveiligheidWaar blijft het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de toepassing van rijstrookscheiding op enkelbaans autowegen? Onder meer op de N36 gebeuren te vaak ongelukken, omdat zo’n middengeleider ontbreekt. Graag vaart maken en erin investeren.

MerwedebrugWe hebben eerder een punt gemaakt van de vervanging van de Merwedebrug. Er wordt aangekoerst op lagere bruggen. Dat moeten we echt niet willen. Als die brug veertig keer per week extra open moet om containerschepen door te laten, creëren we onze eigen fileproblemen op de drukke A27. Schep duidelijkheid en kies minimaal voor de huidige hoogte.

HartenkreetTot slot nog een hartenkreet. De minister gaat weer honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor de Zuidasdok. Ondertussen worden projecten in de randen van Nederland in de wachtstand gezet. En moeten Zeeuwse automobilisten nog steeds dokken voor een ritje door de Westerscheldetunnel. Het voelt krom. Vergeet Noord-Nederland, de Achterhoek en Zeeland niet!

'Koop Nederlandse waar...'

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

In de crisisjaren ’30 was het motto: ‘koopt eigen waar, dan helpen wij elkaar’. Dat motto wil de SGP ook graag hanteren nu Nederland moet beslissen over de vraag welk consortium van bedrijven de miljardenorder moet krijgen voor de bouw van vier onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Chris Stoffer wil dat we in zee gaan met het Zweeds-Nederlandse samenwerkingsverband Saab/Daamen.

In het overleg over Defensiematerieel in de Tweede Kamer herhaalde Stoffer wat hij al eerder in de media al had gezegd over dit miljardenproject: als je de keuze hebt uit drie bedrijven die alle drie goede onderzeeboten afleveren, geef ik de voorkeur aan de leverancier die (het meest) Nederlands is. De Tweede Kamer heeft deze wens met zoveel woorden ook al eerder vastgelegd. In de DIS (Defensie Industrie Strategie), vastgesteld in 2018, staat dat Defensie bij aanschaf van nieuwe spullen waar mogelijk voor Nederlandse bedrijven kiest. Dat kan dan nu.

Stoffer wees er in de Kamer op dat zo’n aanschaf best duur is, maar als je ziet hoe een land als China in vijf jaar tijd acht grote schepen en onderzeeboten aan zijn Marine toevoegde, dan is wel helder dat dat land een geweldige macht opbouwt, ook op zee. Wij in Europa kunnen dan natuurlijk niet achterblijven. Voordeel van het kiezen voor Saab/Daamen is dat een deel van de bouw van de boten in Nederland plaats kan vinden. In dat verband is de positie van Zeeland, met name de scheepswerf in Vlissingen, interessant.

In een motie wil Stoffer de andere partijen dwingen om hierin hun keuze te bepalen.Tweede Kamer bespreekt SP-initiatief ‘100% veilig sparen en betalen’

SP SP Nederland 24-06-2020 12:30

Woensdag wordt er, mede op initiatief van SP-Kamerlid Mahir Alkaya, gedebatteerd over de ‘toekomst van het geldstelsel’. Hier worden onder andere onze voorstellen voor een Nationale Betaal- & Spaarbank, een digitale munt, en de vitale rol voor contant geld in onze samenleving besproken. Samen met burgerbeweging Ons Geld, SFL, economen en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor een veiliger, stabieler en rechtvaardiger geldsysteem.

Dit debat heeft een lange aanloop. Al in 2015 werd het thema door stichting Ons Geld en theatergroep De Verleiders op de kaart gezet met meer dan 110.000 handtekeningen voor hun burgerinitiatief. Hierop volgde een debat in de Tweede Kamer wat leidde tot een drie jaar durend onderzoek door de WRR. Ondertussen wordt er al decennia gepraat en gedacht over dit onderwerp, zijn er honderden publicaties over geweest en buigt 80% van de centrale banken in de wereld zich al over dit thema.

Om deze discussie in Nederland verder aan te jagen kwam Alkaya zelf met zijn initiatiefnota ‘100% veilig sparen en betalen’. Deze nota is gebaseerd op het SP-verkiezingsprogramma waarin we een ‘een publieke bank waar ons spaargeld veilig is en bonussen en woekerwinsten niet voorkomen’ voorstellen en die een ‘voorbeeld kan zijn voor andere financiële instellingen’, maar ook bijvoorbeeld de WRR onderstreept  in hun daarna uitgekomen rapport de belangrijke rol voor deze instelling. Met deze Nota doet de SP in het debat vandaag drie voorstellen:

Richt een publieke bank op van en voor het volk. De Nationale Betaal- & Spaarbank als alternatief op de risicovolle private sector. Een plek waar je spaargeld veilig staat, je geen negatieve rente kan krijgen, maar waar je wel alle spaar- en betaalgemakken van hebt.

Laat volksvertegenwoordigers toezicht houden op de oprichting van een digitale munt. Ons geldsysteem is te belangrijk om over te laten aan alleen ambtenaren en bankiers hoe kundig zij ook zijn, hier moet ook democratische grip op zijn.

Bescherm de rol van contant geld. Ook in de toekomst is er nog een belangrijke plek voor contant geld in onze samenleving en voor de stabiliteit van ons geldsysteem. De toegankelijkheid van en contant geld als wettig betaalmiddel en het aannemen hiervan in winkels moet dus geborgd blijven.

Lees hier meer over de Nationale Betaal- & Spaarbank.

Asielbijdrage: stoppen met dat dwangsomcircus

SGP SGP VVD CDA Nederland 24-06-2020 00:00

Lees hieronder de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het asieldebat.

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: de SGP is blij met het voorstel om te stoppen met het uitkeren van dwangsommen aan asielzoekers. De staatssecretaris moest eind vorig jaar aan de Kamer melden dat er problemen waren met de doorlooptijden van asielzaken en dat er miljoenen aan dwangsommen moesten worden uitgekeerd. Toen heeft de SGP samen met CDA en VVD een motie ingediend om te onderzoeken hoe we daar een einde aan konden maken. In maart van dit jaar werd duidelijk dat dit bedrag wekelijks ongeveer met 1 miljoen opliep. Een bizarre situatie. Daar is het geld niet voor bestemd. Meer dan terecht dus dat het kabinet een verstandig besluit nam: stoppen met dat dwangsomcircus.

Voor mijn fractie zijn de argumenten om asielzaken uit te zonderen van de Wet dwangsom helder. Fluctuaties in de asielstroom geven de werkzaamheden van de IND een bijzonder karakter in vergelijking met andere overheidsdiensten. Bij een uitvoeringsorganisatie die zo afhankelijk is van goed en specifiek opgeleid personeel bij een bepaalde instroom, kan een plotselinge piek in die instroom of een uitzonderlijke samenstelling van de instroom in korte tijd voor forse achterstanden zorgen. Dat kan weer leiden tot talloze dwangsomzaken en onevenredig hoge financiële lasten. Zo'n situatie kan weer leiden tot perverse prikkels. Asieladvocaten adviseerden hun cliënten massaal gebruik te maken van die regeling, zonder dat dit nog behulpzaam was bij het sneller beslissen, waardoor de overheid miljoenen euro's hieraan kwijt was. Dit is de schaduwkant van die dwangsomregeling, zo weten we allemaal als je een beetje contact hebt met het veld.

Een ander risico is dat asielzoekers in andere lidstaten lucht krijgen van de gigantische wachttijden en snel asiel aanvragen in Nederland om van die situatie te profiteren. Ik begrijp uit het verslag van de staatssecretaris dat er geen signalen zijn dat dit nu gebeurd is, maar mijn vraag aan de staatssecretaris is of dit klopt. Kan zij dit bevestigen?

De SGP vindt het niet raar of onrechtstatelijk om asielzaken uit te zonderen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Laten we helder zijn. Wij staan ervoor dat een overheid uiterst betrouwbaar en integer is en zich aan vastgestelde termijnen houdt. Dat is cruciaal voor een goed functionerende rechtsstaat. Als dat niet gebeurt, moet de Tweede Kamer de staatssecretaris dicht op de huid zitten — ik heb even wat gedubd hoe ik het precies ging formuleren — maar in ieder geval moeten we dan de staatssecretaris scherp volgen, want dit hoort gewoon in een rechtstatelijke, goed functionerende samenleving goed plaats te vinden: je aan de termijnen houden. Maar dit maakt het afschaffen van de dwangsomregeling nog geen schending van mensenrechten, zoals wel wordt gesuggereerd. Er is geen enkele andere EU-staat waar een dwangsomregeling voor asielzoekers van kracht is. En er is ook geen enkele Europese of internationale verplichting om dit zo te doen.

Ik wil ook wijzen op de kritiek die al sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom klinkt. In 2012 stelde nota bene de Nationale ombudsman voor om de Wet dwangsom maar helemaal af te schaffen. Hij vond dat deze wet niet het juiste middel is om overheden sneller te laten reageren. Aanleiding voor de oproep van de Ombudsman was het misbruik dat van de dwangsomregeling werd gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het wobben, wat massaal gebeurde en wat een enorme last met zich meebracht voor de gemeenten. De gemeenten konden die enorme stroom WOB-verzoeken niet behappen, moesten miljoenen aan dwangsommen uitkeren en smeekten daarom om de WOB uit te zonderen van de dwangsomregeling, omdat het een verdienmodel was geworden voor sommigen die misbruik maakten van de regeling. Als ik dit punt even mag afronden, voorzitter, ik zie u kijken. Dit gebeurde ook, want minister Plasterk regelde in 2016 dat de dwangsomregeling niet meer geldt voor de WOB. We hebben dus wel vaker een uitzondering gemaakt op de reikwijdte van de Wet dwangsom om een onbedoeld effect van die wet te repareren. Wanneer kunnen we de definitieve wet verwachten? Ik wil daar wel een follow-up op zien.

Ook nu lopen we weer tegen een onbedoeld effect aan en is dus opnieuw reparatie nodig. De dwangsommen hangen als een loden last om de IND heen en de organisatie ligt daardoor qua mensen en geld zowat plat. Dit schaadt de mensen voor wie we écht dit hele asielsysteem ingericht hebben. Het oneigenlijke gebruik, het misbruik dat er gemaakt wordt, veroorzaakt schade aan de positie van de mensen die duidelijk wel recht op asiel blijken te hebben. Want die zijn het slachtoffer van die verlengde termijn.

In de definitieve wet komen alternatieve prikkels om tijdig beslissen te stimuleren, zo wordt gesteld. Concrete vraag: is de staatssecretaris bereid om te kijken hoe andere EU-lidstaten dat doen? Blijkbaar hebben die geen dwangsomregeling nodig om tijdige beslissingen te stimuleren. In de tijdelijke wet ontbreekt het aan de juridische prikkel om tijdig te beslissen. Hoe stimuleert de staatssecretaris de IND om in de tussentijd wel de beslistermijnen te halen voor de nieuwe zaken sinds 1 april? De taskforce is helder en duidelijk. Daar hebben we onlangs nog uitvoerig over doorgesproken. Er zijn maatregelen genomen om achterstanden weg te werken en ik onderstreep nog maar eens, ook ten behoeve van de Handelingen, dat de staatssecretaris ondubbelzinnig heeft gezegd dat per 2021, dus 1 januari 2021, de achterstanden zijn weggewerkt. Dat heb ik inmiddels in mijn agenda gezet, zoals u begrijpt. Hoe stimuleert de staatssecretaris verder dat de beslistermijnen van de nieuwe zaken, sinds 1 april dus, wel gehaald worden?

De volgende vraag betreft het verslag waarin de staatssecretaris aangaf dat zij niet kon vaststellen wat op dit moment de precieze omvang van de uit te betalen dwangsom is en wat er dus met dit wetsvoorstel bespaard gaat worden. Is daar inmiddels wel enige duidelijkheid over? Want ik kan mij voorstellen dat de staatssecretaris hier bovenop zit en van week tot week geïnformeerd wil worden over wat we verdiend hebben.

SP-fracties: pak juist nu de tweedeling aan

SP SP Nederland 20-06-2020 13:59

De tweedeling groeit als gevolg van de coronacrisis, stellen 15 burgemeesters deze week terecht. Met name de inwoners van achterstandswijken zijn de klos, maar ook mensen met weinig opleiding, met schulden of met een onzeker contract. Het zou oliedom zijn om deze groepen aan hun lot over te laten. Als we de KLM met miljarden kunnen redden, laten we dan ook deze mensen een steuntje in de rug geven.

Wetenschappers Van Bavel en Scheffer onderzochten welke gevolgen grote historische schokken zoals crises en oorlog hebben voor de verdeling van de welvaart. Zij publiceerden hier over in Trouw van 15 mei, en wat blijkt? Crises vergroten de ongelijkheid tenzij de overheid ingrijpt om dit tegen te gaan. De bankencrisis in 2008 vergrootte de ongelijkheid. De hulp en andere maatregelen zorgden er na de Tweede Wereldoorlog juist voor dat de ongelijkheid kleiner werd. Niet alleen de burgemeesters trekken nu aan de bel, ook Voedselbanken Nederland en allerhande armoedecoalities constateren een toename van de armoede. Moeten we nu al concluderen dat de coronacrisis de tweedeling in Nederland vergroot en de armoede verdiept? Waarschijnlijk wel, want de armoede verergert, schulden nemen toe, achterstandswijken gaan verder achteruit en wonen wordt steeds duurder.

Dit is geen toeval,  dit is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren dat er in heeft geresulteerd dat in het rijke Nederland 400.000 kinderen in armoede opgroeien, het aantal dakloze jongeren in 10 jaar is verdubbeld en het aantal miljonairs wederom is gegroeid. Flexibiliteit in de arbeidsmarkt wordt eenzijdig opgevangen door kwetsbare groepen. Groepen mensen met wat meer inkomen worden weggeduwd uit probleemwijken, waardoor een concentratie van armoede ontstaat. De huren en de kosten voor zorg en BTW zijn gestegen, maar de lonen stijgen niet mee met de economische groei.